Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů"

Transkript

1 1 VNITŘNÍ PRAVIDLA: Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů Evidenční číslo: Zpracoval: Schválil: VP 4X1 - MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Bc. Žípková Eva Zahradník Jan, DiS. Sociální pracovnice DZR Čtyřlístek Sociální pracovník DS Sedmikráska Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚSS Plzeň Datum schválení: Změnový stav: 0 Účinnost od: Vydání: 2 Číslo tisku: Dokument ruší / mění: Ruší: VP 4X1 MÚSS Plzeň Pravidla pro výplatu důchodů, vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů ze dne

2 1 OBSAH Část I. Obecné zásady... 3 Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 3 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 3 Čl. 3 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI... 4 Čl. 4 POMŮCKY... 4 Část II. Výplata důchodů... 5 Čl. 5 OBECNÉ ZÁSADY VÝPLATY DŮCHODŮ... 5 Čl. 6 HROMADNÝ POUKAZ... 5 Čl. 7 PŘÍJEMCE DŮCHODU UŽIVATEL... 6 Čl. 8 PŘÍJEMCE DŮCHODU OPATROVNÍK... 6 Čl. 9 PŘÍJEMCE DŮCHODU ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU... 7 Čl. 10 SOUBĚH OPATROVNICTVÍ A FUNKCE ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU... 7 Čl. 11 SPLATNOST DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP... 8 Čl. 12 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP... 8 Čl. 13 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO SLOŽENKOU PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY... 8 Čl. 14 VÝPLATA DŮCHODU PŘI PŘECHODNÉ NEPŘITOMNOSTI UŽIVATELE V DOMOVĚ... 9 Čl. 15 VÝPLATA DŮCHODU JINÉ OSOBĚ NEŽ UŽIVATELI Čl. 16 ÚMRTÍ UŽIVATELE Čl. 17 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM HP Čl. 18 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY NEBO NA OSOBNÍ BANKOVNÍ ÚČET... 12

3 Část III. Úhrada poskytovaných služeb Čl. 19 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Čl. 20 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Čl. 21 FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Čl. 22 FAKULTATIVNÉ POSKYTOVANÁ PÉČE Část IV. Pravidla pro výplatu vratek a přeplatků Čl. 23 VRATKA ZA STRAVU, SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM A Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Čl. 24 VRÁCENÍ FAKULTATIVNĚ POSKYTOVANÉ PÉČE Část V. Zacházení s finančními prostředky uživatelů Čl. 25 POPIS ČINNOSTI Čl. 26 ÚMRTÍ UŽIVATELE Čl. 27 VYDÁNÍ DĚDICTVÍ Část VI. Mlčenlivost a závěrečná ustanovení Čl. 28 MLČENLIVOST Čl. 29 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 30 SOUVISEJÍCÍ PODKLADY Čl. 31 PŘÍLOHY... 21

4 Část I. Obecné zásady Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI (1) Tato pravidla jsou určena pro pobytová zařízení (bod 2 tohoto článku) Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň), který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddílu Pr vložka 580 a zastoupen ředitelem Ing. Vladimírem Chuchlerem. (2) Pobytová zařízení MÚSS Plzeň: Domov pro seniory Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Plzeň Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Plzeň Domov pro seniory Kopretina, Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň Domov se zvláštním režimem Sněženka, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň (Dále jen Domov - Domovy). Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY (1) Poskytovatel sociální služby (dále jen poskytovatel) těmito pravidly se rozumí Městský ústav sociálních služeb města Plzně,, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň, IČO , zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr, vložka 580 (dále jen MÚSS Plzeň), zastoupen ředitelem, Ing. Vladimírem Chuchlerem. (2) Zřizovatel MÚSS Plzeň - Statutární město Plzeň; funkci zřizovatele vykonává v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Plzně Rada města Plzně. (3) Sociální služba soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V Domově je zajišťována formou celoroční pobytové služby pro vymezenou cílovou skupinu uživatelů. List 3 (celkem 21)

5 (4) Uživatel sociálních služeb (dále jen uživatel) - osoba, které je poskytována sociální služba ve smyslu zákona o sociálních službách, příjemce poskytované sociální služby. (5) Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva) [1], [2], [3] základní písemný dokument upravující rovný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Vymezuje vzájemná práva a povinnosti obou subjektů. Obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [4] a také zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5]. (6) ČSSZ Praha Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha orgán správy důchodového zabezpečení. (7) HP hromadný poukaz (seznam) nástroj ČSSZ Praha k hromadné výplatě důchodů do sociálních zařízení. (8) IS Cygnus Infomační systém Cygnus (software) (9) Oprávněný příjemce důchodu tj. přímo důchodce, který si přejímá svůj důchod osobně. (10) Úhradový list součást sociální dokumentace uživatele, přehled zaplacených úhrad za jednotlivé měsíce včetně způsobu zaplacení (hotově, příkazem, atd.). Úhradový list se přestává vést v okamžiku zařazení do hromadného poukazu (seznamu). (11) MVČR Ministerstvo vnitra České republiky Čl. 3 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI (1) Tato pravidla jsou závazná pro uživatele Domovů, sociální pracovníky pobytových zařízení uvedených v článku 1, bod 2, účetní ošetřovného MÚSS Plzeň a pokladní MÚSS Plzeň. Čl. 4 POMŮCKY hromadné poukazy (seznamy) výplaty důchodů či vratek příjmové a výdajové doklady z IS Cygnus IS Cygnus poštovní složenky seznam svědků z řad uživatelů oprávněných k podpisu s uvedením podpisového vzoru List 4 (celkem 21)

6 Část II. Výplata důchodů Čl. 5 OBECNÉ ZÁSADY VÝPLATY DŮCHODŮ (1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo zvláštní příjemce důchodu (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). (2) Důchod se vyplácí v hotovosti, nebo se na základě žádosti příjemce důchodu poukazuje na osobní účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního či úvěrního družstva v České republice. (3) Každý oprávněný příjemce důchodu, který využívá sociálních služeb Domova, si rozhodne o způsobu vyplácení důchodu. Poskytovatel nemá právo určovat uživateli způsob výplaty důchodu. Čl. 6 HROMADNÝ POUKAZ (1) Hromadný poukaz (HP) je nástroj hromadných výplat důchodů uživatelům do Domova ČSSZ Praha. (2) Oprávněným příjemcům důchodu, kteří využívají sociálních služeb Domova, může provádět výplatu důchodu tento Domov. (3) Podmínkou je: že oprávněný příjemce důchodu s tímto způsobem výplaty důchodu souhlasí že Domov podal žádost o tento způsob výplaty důchodu příslušným formulářem (příloha č. 1) na ČSSZ Praha že ČSSZ Praha nemá proti této žádosti námitky nebo do 30 dnů ode dne doručení žádosti o zařazení důchodu uživatele do HP nesdělí Domovu, že s tímto způsobem výplaty důchodu uživatele nesouhlasí (4) Domov nelze v žádném případě považovat za příjemce důchodu ve smyslu předpisů o důchodovém pojištění, ale pouze za zprostředkovatele výplaty důchodu v hotovosti jednotlivým oprávněným příjemcům důchodu (uživatelům). (5) Výplata prostřednictvím HP je možná pouze v případě, že uživatel nemá soudně omezenou svéprávnost. List 5 (celkem 21)

7 Čl. 7 PŘÍJEMCE DŮCHODU UŽIVATEL (1) V případě souhlasu uživatele pobírajícího důchod od ČSSZ Praha s výplatou důchodu prostřednictvím HP se uživatel podpisem smlouvy zavazuje k tomu, že jeho důchod bude zasílán prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet MÚSS Plzeň /0100 vedený u Komerční banky a. s. v Plzni. (2) Uživatel na základě smlouvy pověřuje poskytovatele, aby z jeho důchodu provedl platbu úhrady za pobyt a poskytované služby v Domově. (3) Do HP lze zařadit pouze důchod uživatele, který pobírá důchod z ČSSZ Praha. Jiní poskytovatelé důchodu (Vězeňská služba, Ministerstvo obrany, MVČR) nástroj HP nemají. Z tohoto vyplývá, že výplata důchodu jiného poskytovatele důchodu je možná výhradně formou složenky nebo na osobní účet uživatele. (4) Souhlas s výplatou důchodu formou HP uživatel stvrdí svým podpisem na předepsaný formulář ČSSZ Praha (příloha č. 1). V případě, že je důchod uživatele pobírajícího důchod prostřednictvím ČSSZ Praha zatížen exekucí, je třeba k ohlášení nástupu uživatele do Domova použít speciální formulář (příloha č. 2). (5) I v případě, že uživatel pobírající důchod od ČSSZ Praha trvá na jiném způsobu vyplácení důchodu než je zařazení do HP, podpisem smlouvy se zavazuje, že zaplatí úhradu za pobyt v Domově (dle Platebního kalendáře), a to nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci, za který náleží. (6) Požádá-li uživatel pobírající důchod od ČSSZ Praha o výplatu důchodu na osobní bankovní účet, musí být výplata jeho důchodu zařízena na tento účet. V tomto případě hlásí Domov poskytovateli důchodu pouze změnu adresy uživatele příslušným tiskopisem ČSSZ Praha (příloha č. 3) a výplata důchodu probíhá nadále na osobní bankovní účet uživatele. S uživatelem je nutné domluvit způsob placení úhrady za pobyt v Domově individuálně. (7) Uživatel se rozhodne, jak má být naloženo se zůstatkem důchodu (kapesným) po zaplacení úhrady za pobyt v Domově zda výplatou v hotovosti nebo uložením na depozitní či osobní účet. Způsob výplaty má uživatel právo kdykoliv změnit. (8) Uživatel, který je příjemcem důchodu jiného poskytovatele, než je ČSSZ Praha, pobírá důchod buď výplatou na svůj osobní bankovní účet, nebo složenkou. Jakákoliv změna ze strany uživatele (změna adresy, způsobu výplaty důchodu) se hlásí poskytovateli důchodu formou dopisu. Čl. 8 PŘÍJEMCE DŮCHODU OPATROVNÍK (1) Je-li uživatel soudně omezený ve svéprávnosti a má soudem ustanoveného opatrovníka, musí být výplata důchodu zařízena k rukám tohoto opatrovníka, případně na osobní bankovní účet (disponující osobou je vždy opatrovník). Výplata prostřednictvím HP není přípustná, a to ani v případě, že opatrovník s tímto způsobem výplaty důchodu souhlasí nebo ho požaduje, protože obvykle nemůže příjem důchodu potvrdit a uživatel k tomu není List 6 (celkem 21)

8 oprávněn. S opatrovníkem je nutné projednat formu zaplacení úhrady za pobyt uživatele (opatrovaného) po převzetí důchodu, nebo zřízení platby úhrady z osobního bankovního účtu uživatele, např. trvalým příkazem. (2) Opatrovníka uživatele nesmí vykonávat zaměstnanec Domova (s výjimkou případu příbuzenského vztahu mezi zaměstnancem a uživatelem). Zaměstnanec Domova by se dostal do střetu zájmů ve chvíli, kdy by nemohl řádně vykonávat funkci opatrovníka pro střet se zájmy zaměstnavatele. Čl. 9 PŘÍJEMCE DŮCHODU ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU (1) Postavení zvláštního příjemce důchodu nelze zaměňovat s postavením zákonného zástupce. Zvláštní příjemce důchodu má pouze oprávnění přijímat důchod namísto oprávněného a je povinen používat dávku dle pokynů oprávněného. (2) Byl-li uživateli ustanoven zvláštní příjemce důchodu, je možné důchod poukazovat výhradně k rukám nebo na osobní bankovní účet této osoby (musí být u banky v České republice). Není možné důchod zasílat jinam tímto postupem by byl zmařen účel, pro který byl zvláštní příjemce uživateli ustanoven. (3) Výplata důchodu prostřednictvím HP není přípustná ani v případě, že zvláštní příjemce s tímto způsobem výplaty důchodu uživatele souhlasí, nebo ho požaduje. Se zvláštním příjemcem důchodu je nutné projednat zaplacení úhrady za uživatele po převzetí důchodu nebo zařízení platby úhrady z osobního bankovního účtu, např. trvalým příkazem. Čl. 10 SOUBĚH OPATROVNICTVÍ A FUNKCE ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU (1) Souběh opatrovnictví a funkce zvláštního příjemce důchodu je připuštěn jen ve zcela výjimečných případech a na přechodnou dobu, např. nemůže-li soudem ustanovený opatrovník dočasně ze zdravotních důvodů plnit své zákonné povinnosti. (2) Soudem ustanovený opatrovník má přednost před zvláštním příjemcem důchodu. V praxi se však objevují případy souběhu opatrovnictví a funkce zvláštního příjemce důchodu. Zjistí-li ČSSZ Praha kolizi v osobě příjemce důchodu a nejedná-li se o případ, kdy opatrovník nemůže výplatu důchodu přijímat nebo by se výplatou dávky k jeho rukám nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, vyplatí ČSSZ Praha důchod oprávněného k rukám opatrovníka a obecnímu úřadu podá podnět ke zrušení rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. (3) Z těchto důvodů nelze zařadit důchod uživatele omezeného ve svéprávnosti do HP, a to ani v případě, že s tím opatrovník souhlasí a ani v případě, že funkci opatrovníka vykonává obecní úřad. S opatrovníkem je nutné domluvit způsob placení úhrady za uživatele individuálně. List 7 (celkem 21)

9 Čl. 11 SPLATNOST DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP (1) Výplata prostřednictvím HP se uskutečňuje vždy 15. dne v kalendářním měsíci. (2) Připadne-li den splatnosti důchodu na den pracovního klidu, je výplatním dnem následující pracovní den. Připadne-li den splatnosti důchodu na sobotu, je výplatním dnem předcházející pracovní den. Čl. 12 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP (1) Přijetí důchodu v celé poukázané částce a úhradu pobytu stvrzuje uživatel svým vlastnoručním podpisem ve výplatním poukazu (seznamu). (2) Jestliže se uživatel neumí nebo nemůže podepsat, převzetí výplaty důchodu podepisuje ustanovený svědek, kterým nesmí být vyplácející zaměstnanec Domova. K podpisu připojí svědek poznámku svědek. Důchod se však vyplácí oprávněnému uživateli. Svědek svým podpisem potvrzuje, že důchod byl ve správné výši vyplacen jeho oprávněnému příjemci. (3) Domov má stanovené uživatele, kteří mohou za jiné uživatele podepisovat převzetí finanční hotovosti, a to v písemné formě včetně jejich podpisového vzoru. (4) Výplatní seznam HP mohou podepisovat pouze tito stanovení uživatelé. (5) Po uzavření HP stvrdí vyplácející zaměstnanec a stanovený svědek z řad uživatelů svým podpisem na poslední stranu HP provedenou výplatu všech důchodů. Čl. 13 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO SLOŽENKOU PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY (1) Jedná se o případy: kdy uživatel pobírá důchod z ČSSZ Praha a není ještě zařazen do HP kdy uživatel pobírá důchod z ČSSZ Praha, ale nesouhlasí se zařazením do HP a chce nadále vyplácet důchod složenkami prostřednictvím České pošty uživatel pobírá důchod od jiného poskytovatele než je ČSSZ Praha prostřednictvím České pošty a hodlá tento způsob výplaty zachovat (2) Důchod za oprávněného přebírá od poštovní doručovatelky sociální pracovník Domova na základě průkazu příjemce, který vydává Česká pošta a který opravňuje sociálního pracovníka k přijímání zásilek a poukázaných peněžních částek (mimo zásilek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta). (3) Sociální pracovník na základě ústní dohody s uživatelem provede zaúčtování důchodu na Úhradový list do osobní složky uživatele, provede odečet úhrady a zůstatek důchodu vyplatí oproti podpisu uživateli, případně zůstatek uloží na osobní či depozitní účet. List 8 (celkem 21)

10 (4) Je-li důchod uživateli Domova vyplácen ČSSZ Praha poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty, sociální pracovník oznamuje nástup uživatele doručovací poště tiskopisem Důchodová služba žádost o změnu (příloha č. 5). (5) Ostatním poskytovatelům důchodu se nástup uživatele do Domova oznamuje formou dopisu, kde je uvedena požadovaná změna v dosílce důchodu uživatele Domova. Čl. 14 VÝPLATA DŮCHODU PŘI PŘECHODNÉ NEPŘITOMNOSTI UŽIVATELE V DOMOVĚ (1) Není-li uživatel v den výplaty důchodu přítomen, vyplatí mu sociální pracovník zůstatek důchodu kterýkoliv den po splatnosti důchodu za podmínek stanovených v předchozích bodech. (2) Nepřesahuje-li délka pobytu uživatele mimo zařízení jeden kalendářní měsíc a uživatel stále zůstává obyvatelem téhož Domova, ponechá se zůstatek důchodu uložen na depozitním účtu uživatele do doby jeho návratu. Po tuto dobu je uživatel povinen platit stanovenou úhradu a na základě vnitřních pravidel VP 4X2 MÚSS Plzeň - Pravidla pro výpočet úhrad v IS Cygnus [6] je mu stanovena vratka, se kterou je naloženo dle ústní dohody s uživatelem buď je uložena na depozitní účet, nebo doslána za uživatelem do místa jeho momentálního pobytu. Doslání vratky je účelné zejména při dlouhodobé hospitalizaci uživatele, aby měl uživatel k dispozici své finanční prostředky. (3) Uložení zůstatku důchodu na depozitní účet uživatele se označí ve výplatním seznamu a na tuto částku vyhotoví sociální pracovník příjmový pokladní doklad z IS Cygnus, opatří ho všemi náležitostmi a založí do depozitní pokladny vedené v Domově. Rovněž tuto skutečnost uvede do rekapitulace k HP. (4) Pokud je uživatel dlouhodobě umístěn ve zdravotnickém zařízení (déle než jeden kalendářní měsíc), pak se zůstatek důchodu za uživatelem došle, obvykle poštovní složenkou typu C a její podací lístek potvrzený přijímací poštou se připojí k rekapitulaci HP, do které se uvede důvod a místo doslání, nebo se zůstatek důchodu po předchozí dohodě s uživatelem uloží na depozitní účet prostřednictvím depozitní pokladny vedené v Domově. (5) Pokud je uživatel propuštěn do soukromí, je mu zůstatek z důchodu předán nebo se za uživatelem došle poštovní poukázkou typu C a její podací lístek potvrzený přijímací poštou se připojí k rekapitulaci HP, do kterého se uvede důvod a místo doslání. (6) Poštovné u zůstatku důchodu vyplácenému prostřednictvím HP a zasílanému za uživatelem podle bodu 4 a 5 hradí Domov. List 9 (celkem 21)

11 Čl. 15 VÝPLATA DŮCHODU JINÉ OSOBĚ NEŽ UŽIVATELI (1) Druhému z manželů (nebo registrovanému partnerovi) lze vyplatit důchod či zůstatek důchodu manžela (manželky, registrovaného partnera) tehdy, žijí-li oba manželé (registrovaní partneři) v témže Domově a jeden z nich není v době výplaty důchodu přítomen, a to jen tehdy, pokud uživatel svého manžela (manželku, registrovaného partnera) z přijímání důchodu předem písemně nevyloučil. (2) Druhému z partnerského svazku druh-družka nebo jiné formě partnerského soužití nelze důchod ani jeho zůstatek vyplatit, a to ani na základě plné moci. (3) Manžel/ka, registrovaný partner, který (která) přebírá i důchod či zůstatek důchodu druhého z manželů (registrovaných partnerů), ve výplatním seznamu kromě svého podpisu uvede poznámku manžel/ka nebo registrovaný partner. (4) Jiné osobě než manželovi (manželce) nebo registrovanému partnerovi důchod či jeho zůstatek vyplatit nelze. (5) Druhému z manželů (registrovanému partnerovi) lze vyplatit i důchod či zůstatek zemřelého manžela (manželky, registrovaného partnera) za podmínek shora uvedených, zemře-li manžel (manželka, registrovaný partner) v den splatnosti nebo po dni splatnosti, a to včetně eventuálních dřívějších nevyplacených částek. Kromě poznámky manžel/ka nebo registrovaný partner je však do výplatního seznamu třeba doplnit i datum úmrtí uživatele s poznámkou zemřel/a dne. Čl. 16 ÚMRTÍ UŽIVATELE (1) Zemře-li uživatel přede dnem stanoveného výplatního termínu, důchod k danému dni splatnosti již nenáleží, a to z důvodu, že důchod je vyplácen ČSSZ Praha zálohově, tj. dopředu. (2) Byl-li důchod uživateli vyplácen prostřednictvím HP, Domov poukázanou částku vrátí na provozní účet MÚSS Plzeň, tuto skutečnost poznamená do výplatního seznamu a do rekapitulace k výplatnímu seznamu. Účtárna MÚSS Plzeň vrátí celý důchod ČSSZ Praha. (3) Zemře-li uživatel v den splatnosti důchodu (do 24. hodiny) nebo po tomto datu, důchod náleží uživateli. (4) Pokud uživateli důchod náleží, ale nemohl jeho zůstatek z důvodu úmrtí převzít, sociální pracovník uloží tento zůstatek důchodu na depozitní účet uživatele a tuto skutečnost poznamená do výplatního seznamu a do rekapitulace výplatního seznamu. Úhrada pobytu je provedena tak, jako kdyby uživatel žil a ze zaplacené úhrady je stanovena vratka dle vnitřních pravidel VP 4X2 MÚSS Plzeň - Pravidla pro výpočet úhrad pro pobytová zařízení v IS Cygnus [6] a tato vratka je přihlášena do dědického řízení. List 10 (celkem 21)

12 (5) Důchod zasílaný prostřednictvím České pošty nelze za zemřelého uživatele převzít, a to ani v případě, že mu náležel. (6) Úmrtí uživatele oznamuje vždy Domov ČSSZ Praha formulářem Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (příloha č. 4) Čl. 17 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM HP (1) Ukončení pobytu uživatele v Domově, kterému je vyplácen důchod od ČSSZ Praha prostřednictvím HP, je oznamováno ČSSZ Praha Domovem na formuláři Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (příloha č. 4). (2) Uživatel při ukončení pobytu sdělí adresu, na kterou odchází a další způsob výplaty důchodu. Novou adresu pobytu a způsob výplaty uvádí sociální pracovník do formuláře Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (příloha č. 4). (3) Vyřízení změny adresy a způsobu výplaty důchodu může trvat ČSSZ Praha až 60 dní, po tuto dobu důchod bývalého uživatele dochází do Domova prostřednictvím HP. (4) S bývalým uživatelem sociální pracovník dohodne způsob, jak si uživatel po tuto dobu chce svůj důchod přebírat. Tuto skutečnost oznámí sociální pracovník účetní ošetřovného MÚSS Plzeň. (5) Způsoby převzetí důchodu, které jsou v tomto případě možné: Osobní převzetí důchodu bývalým uživatelem v Domově nebo v účtárně MÚSS Plzeň v předem dohodnutém termínu po datu splatnosti důchodu (HP) Osobní převzetí důchodu bývalého uživatele manželem, manželkou, registrovaným partnerem v předem dohodnutém termínu po datu splatnosti důchodu (HP) Doslání důchodu poštovní poukázkou typu C na adresu uvedenou bývalým uživatelem po jeho splatnosti (HP). Náklady na doslání důchodu hradí MÚSS Plzeň (6) Nevyzvedne-li si bývalý uživatel svůj důchod v dohodnutém termínu či se jeho důchod vrátí zpět účtárně MÚSS Plzeň, jako nedoručitelný, účetní ošetřovného MÚSS Plzeň vrátí důchod ČSSZ Praha. (7) Nesouhlasí-li bývalý uživatel s žádným způsobem převzetí důchodu uvedeným v bodě 5 tohoto článku, vrací účetní ošetřovného MÚSS Plzeň jeho důchod ČSSZ Praha. (8) Stejným způsobem postupuje účetní ošetřovného MÚSS Plzeň v případě, že bývalý uživatel odmítne při ukončení pobytu v Domově sdělit svoji novou adresu. List 11 (celkem 21)

13 Čl. 18 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY NEBO NA OSOBNÍ BANKOVNÍ ÚČET (1) Bez ohledu na poskytovatele důchodu sociální pracovník Domova vždy příslušnému poskytovateli důchodu oznámí ukončení pobytu uživatele. (2) Nemá-li poskytovatel důchodu předepsanou formu oznámení ukončení pobytu uživatele v Domově, sociální pracovník Domova tuto skutečnost oznamuje poskytovateli důchodu formou dopisu. (3) Je-li důchod bývalého uživatele doručen do Domova, sociální pracovník zajistí jeho doslání na adresu uvedenou bývalým uživatelem. Část III. Úhrada poskytovaných služeb Čl. 19 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA (1) Uživatel je povinen platit úhradu za ubytování, stravu a péči, která je stanovena smlouvou a jejími přílohami (Výměr úhrady, Platební kalendář). (2) Úhrada za ubytování a stravu je stanovena v Úhradách za poskytované stravování a v Úhradách za poskytování ubytování. (3) Úhrada za poskytovanou péči je stanovena dle 73 odst. 4a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5] ve výši přiznaného příspěvku na péči. (4) Způsob úhrady poskytovatel s uživatelem sjedná při nástupu do Domova. (5) Uživatel je povinen hradit doplatky za léky, případně jiné služby, které si s poskytovatelem nebo jeho prostřednictvím sjednal (pedikúra, kadeřnice, apod.). (6) Tyto služby jsou hrazeny ze zálohy, kterou uživatel složí na svůj depozitní účet vedený v Domově. (7) Uživatel je povinen hradit poplatek za umožnění odběru elektrické energie při používání vlastního elektrospotřebiče dle vnitřních pravidel VP 4X3 MÚSS Plzeň Pravidla pro používání elektrických spotřebičů uživateli [7], jejichž součástí je také úhradník. (8) S uživatelem poskytovatel uzavírá Dohodu o užívání vlastního elektrického spotřebiče. Na výši úhrady za používání vlastního elektrospotřebiče nemá vliv případná nepřítomnost uživatele v Domově, vratka z této úhrady se neposkytuje. (9) Uživatel je povinen uhradit fakultativní služby, které si u poskytovatele objedná. List 12 (celkem 21)

14 Čl. 20 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI (1) Základní činnosti, které poskytovatel poskytuje uživateli, jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [5] a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách [8], vše ve znění pozdějších předpisů. (2) Úhrada těchto služeb je součástí stanovené úhrady za stravování, ubytování a poskytovanou péči. (3) Poskytovatel dále v rámci základní činnosti poskytuje tyto služby: Vedení a správa depozitního účtu uživatele, vklady, výběry a výpisy z něj. Poskytovatel žádá uživatele, aby nadlimitní výběry (nad ,- Kč) oznamoval alespoň 3 pracovní dny předem. Přihlášení k trvalému pobytu Vyřízení nového občanského průkazu Vyřízení pozůstalostního důchodu Úschova cenných věcí a vkladních knížek Zajištění léků, kompenzačních pomůcek, doplňků stravy apod. Zajištění nákupů, pochůzky Společenské vyžití a zájmová činnost Umístění LCD televizoru na každém pokoji Možnost využívání společných kuchyněk vybavených mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí Možnost využívat vířiče s chlazenými nápoji Možnost využívat společné lednice Zapůjčení kompenzačních pomůcek Zajištění externích služeb, např. kadeřnice, holič, notář, pedikúra, doprava, knihovna, servis apod.) Možnost využití WIFI sítě Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště Zajištění úprav a oprav oděvů Vyřizování osobních záležitostí uživatele na úřadech (není-li nikdo z rodiny či blízkých, kdo by mohl osobní záležitosti uživatele vyřídit). (4) Další poplatky spojené s touto činností (správní a poštovní poplatky, odměna notáře, doplatky za léky, cena nákupu a služeb externích dodavatelů) hradí uživatel. Poskytovatel může zprostředkovat úhradu služeb externímu dodavateli. (5) Poskytovateli uživatel úhradu za tyto činnosti nehradí. Čl. 21 FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (1) Fakultativní služby jsou služby poskytované nad rámec základních činností Domova. (2) Výše úhrady je rovna nákladům na jejich poskytnutí. List 13 (celkem 21)

15 (3) Na úhradu fakultativní služby se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů uživatele. Úhradu za fakultativní služby si uživatel hradí ze zůstatku vlastních příjmů, případně z úspor. (4) Poskytování těchto činností je podmíněno jejich objednáním ze strany uživatele. Fakultativní služby jsou zajištěny na základě písemné Objednávky fakultativních služeb (příloha č. 6). (5) Předpokládaná výše úhrady fakultativní služby je uživateli sdělena předem. (6) Odebrané fakultativní služby jsou evidovány v IS Cygnus. (7) Fakultativně jsou poskytovány tyto činnosti: Fakultativní služba Výlety a akce organizované poskytovatelem pro uživatele, které jsou spojené s úhradou (nejsou-li hrazené z jiných zdrojů poskytovatele) Doprava vozidlem poskytovatele Kopírování dle přání uživatele Telefonování telefonem poskytovatele Používání vlastního elektrospotřebiče Úhrada Dle skutečných nákladů Podle skutečně ujetých kilometrů a vnitropodnikové sazby za čas řidiče strávený na cestě Černobílá kopie 1 str. 1,- Kč Barevná kopie 1 str. 9,- Kč Dle skutečných nákladů Dle VP 4X3 MÚSS Plzeň Pravidla pro používání elektrických spotřebičů uživateli [7] Čl. 22 FAKULTATIVNÉ POSKYTOVANÁ PÉČE (1) Do Domova může být přijat také uživatel, který dosud nemá přiznán příspěvek na péči alespoň II. stupně závislosti (dle vnitřních pravidel VP 3X1 MÚSS Plzeň Pravidla pro podávání žádostí o přijetí do pobytových zařízení sociálních služeb, jejich evidování a vyřizování a pravidla pro umísťování žadatelů do pobytových zařízení sociálních služeb [9]). (2) Poskytovaná péče je zálohově hrazena fakultativně buď vedlejším účastníkem (plátcem) či fakultativně přímo uživatelem z příjmu, případně z úspor. (3) Fakultativně poskytovanou péči je povinen vedlejší účastník (plátce) či uživatel dle smlouvy zálohově hradit do doby, kdy je mu přiznán příspěvek na péči minimálně II. stupně závislosti. (4) S uživatelem, který má fakultativně hrazenou péči, je uzavírána smlouva na dobu určitou, a to do vyřízení příspěvku na péči minimálně II. stupně závislosti, nejdéle však na dobu 1 roku. Doplácí-li si zálohově fakultativně poskytovanou péči uživatel, je s ním List 14 (celkem 21)

16 uzavírána smlouva (dvoustranná - fakultativně doplácená poskytovaná péče), je-li vedlejším účastníkem jiný plátce, je uzavírána Smlouva o poskytování sociálních služeb (třístranná - fakultativně doplácená poskytovaná péče). Smluvní stranou se v tomto případě stává také vedlejší účastník (plátce). Část IV. Pravidla pro výplatu vratek a přeplatků Čl. 23 VRATKA ZA STRAVU, SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM A Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI (1) Poskytovat balíček či finanční náhradu lze pouze za předem oznámený pobyt mimo Domov. (2) Za předem oznámený pobyt uživatele mimo Domov se považuje den, který byl nahlášen nejpozději předchozí pracovní den do 8.00 hodin ráno. (3) Pobyt mimo Domov z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt mimo Domov. (4) Den pobytu mimo Domov jedná se o předem oznámený kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo Domov od do hodin a neodebral žádné jídlo. Za tento den náleží: Vratka za neodebrané služby související s ubytováním Vratka za neodebranou stravu v hodnotě surovin (potravin) bez provozních nákladů Vratka za poměrnou část úhrady za péči (poměrná část příspěvku na péči). V případě hospitalizace uživatele delší než jeden kalendářní měsíc není příspěvek na péči dle paragrafu 14a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5] příslušným Úřadem práce vyplácen a není možné jej v takovém případě vrátit uživateli. (5) Pobyt mimo Domov kratší než kalendářní den jedná se o předem oznámený pobyt, kdy je uživatel nepřítomen po dobu kratší než 24 hodin v kalendářním dni a neodebral celodenní stravu nebo její část. Za předpokladu řádného odhlášení stravy si uživatel může zvolit formu její náhrady buď balíček za neodebranou stravu do výše hodnoty surovin (potravin) bez provozních nákladů nebo finanční vratku ve stejném rozsahu. Při pobytu mimo Domov, který je kratší než kalendářní den, nelze vrátit poměrnou část příspěvku na péči ani poměrnou část za služby související s ubytováním. (6) Uživatel má právo odhlásit si jednotlivá jídla nebo odebrat jednotlivá jídla dle jiné diety, než kterou se stravuje, přičemž musí být splněna podmínka včasného odhlášení či ohlášení změny do 8.00 hodin předchozího pracovního dne. (7) V případě stanovení snížené úhrady za pobyt v Domově (příjem uživatele nepostačuje ke stanovení plné výše úhrady) nemůže být vratka vyplacena, pokud je její výše List 15 (celkem 21)

17 nižší než rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou u konkrétního příjmu uživatele (přednostně musí být zajištěna plná úhrada za odebrané ubytování a stravování). (8) V případě, že uživatel nemůže odebírat stravu z důvodu zavedené sondy PEG (perkutánní endoskopické gastrostomie) nebo PEJ (perkutánní endoskopické jejunostomie), je jeho úhrada stanovena pouze za ubytování. V tomto případě nenáleží uživateli vratka za neodebranou stravu v hodnotě surovin (potravin), neboť není účtována hodnota surovin (potravin), ani provozní náklady. Tomuto uživateli za předem oznámený pobyt náleží vratka za neodebrané služby související s ubytováním a vratka za poměrnou část úhrady za péči (poměrná část příspěvku na péči). (9) Pokud chce uživatel se zavedenou sondou PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) nebo PEJ (perkutánní endoskopická jejunostomie) odebírat stravu (tzn., že se uživatel může částečně stravovat běžným způsobem), je mu stanovena úhrada za stravu i ubytování. Nárok na vratku a způsob jejího výpočtu upravují body 1 7 tohoto článku. (10) Vratky a přeplatky na ošetřovném se vyplácejí vždy následující měsíc po měsíci, za který náleží, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. V případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele (např. dlouhodobá hospitalizace delší než jeden kalendářní měsíc) jsou vratky zasílány na jeho náklady do místa jeho momentálního pobytu, pokud nebylo s uživatelem dohodnuto uložení v Domově. V případě krátkodobé nepřítomnosti jsou vratky uloženy na depozitní účet vedený v Domově, kde si je může uživatel po návratu vyzvednout. V případě úmrtí je vratka uložena na depozitní účet a je nahlášena do dědického řízení. (11) Při úmrtí uživatele se nevrací (nepřihlašuje do dědictví) příspěvek na péči za měsíc, kdy došlo k úmrtí, a to za dny následující po kalendářním dni, kdy uživatel zemřel. Čl. 24 VRÁCENÍ FAKULTATIVNĚ POSKYTOVANÉ PÉČE (1) Podmínkou pro vrácení fakultativně uhrazené péče je přiznání příspěvku na péči alespoň II. stupně závislosti. (2) Fakultativně hrazená péče se vrací plátci po obdržení doplatku příspěvku na péči od příslušného Úřadu práce, které následuje po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. (3) Po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (nejméně ve II. stupni závislosti podle 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5]) vrátí poskytovatel plátci veškeré jím uhrazené platby za dobu, za niž byl uživateli přiznán příspěvek na péči, po odečtu případně vyplacených vratek. (4) V případě úmrtí uživatele před nabytím právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči pouze v I. stupni závislosti nebo v případě rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na péči se plátci, uživateli ani jeho dědicům nevrací nic z provedených úhrad za fakultativně poskytovanou péči. List 16 (celkem 21)

18 (5) Pokud však obdrží poskytovatel po úmrtí uživatele od příslušného Úřadu práce dodatečně doplatek příspěvku na péči ve výši přiznaného příspěvku na péči ve II. a vyšším stupni závislosti, je poskytovatel povinen vrátit úhradu za fakultativně hrazenou péči vedlejšímu účastníkovi nebo dědicům uživatele, po odečtení vyplacených vratek. Za dny nepřítomnosti se nepovažuje doba od následujícího kalendářního dne, kdy uživatel zemřel. (6) V případě skončení smlouvy uplynutím jednoho roku od uzavření této smlouvy, nebo jakýmkoliv jiným způsobem před uplynutím této doby, aniž by došlo k přiznání příspěvku na péči ve II. a vyšším stupni závislosti, poskytovatel uživateli ani vedlejšímu účastníkovi z provedených úhrad za fakultativní služby nic nevrací. (7) V případě přiznání příspěvku na péči ve II. a vyšším stupni závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5], je povinen uživatel zaplatit úhradu za poskytování péče částkou ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči, který bude následně vyúčtován s ohledem na případnou předchozí nepřítomnost uživatele v Domově. Případně přiznaný příspěvek na péči je povinen uživatel uhradit poskytovateli i se zpětnou platností za veškeré dny využití jím poskytovaných služeb v pobytovém zařízení v přiznané výši, pokud nebyly kryty platbou uživatele z jiných zdrojů. (8) V případě předem ohlášené nepřítomnosti uživatele se snižuje úhrada za fakultativně poskytovanou péči (tzv. vratka), a to v rozsahu příslušného počtu dní nepřítomnosti uživatele v Domově, přičemž denní výše vratky je dána počtem dní v měsíci, v němž trvá nepřítomnost uživatele v Domově, a to tak, že v čitateli je uváděn počet dní nepřítomnosti, ve jmenovateli pak počet dní daného kalendářního měsíce, v němž trvá nepřítomnost uživatele v Domově. (9) Při předem ohlášeném pobytu mimo Domov se vrací také vratka za neodebrané služby související s ubytováním, za neodebranou stravu v hodnotě surovin (potravin) bez provozních nákladů. Postupuje se dle části IV. Čl. 23 těchto pravidel. Část V. Zacházení s finančními prostředky uživatelů Čl. 25 POPIS ČINNOSTI (1) Pokud uživatel požádá o uložení příslušné finanční částky na depozitní účet, sociální pracovník provede vklad na depozitní účet uživatele vedený v Domově a vystaví na přijatou částku příjmový pokladní doklad z IS Cygnus se svým podpisem a razítkem. Originál založí do depozitní pokladny v Domově, kopii předá uživateli. (2) Pokud uživatel požádá o vyzvednutí finanční částky z depozitního účtu, sociální pracovník tuto částku vyzvedne z depozitní pokladny vedené v Domově. Pokud se jedná o částku vyšší, než je ,- Kč, domluví sociální pracovník s uživatelem termín výplaty požadované částky a u pokladní MÚSS Plzeň zajistí výběr této částky. (3) Převzetí hotovosti potvrdí na výdajovém pokladním dokladu z IS Cygnus svým podpisem uživatel a sociální pracovník. Sociální pracovník opatří doklady razítkem a kopii dokladu předá uživateli, originál založí do depozitní pokladny. Pokud se uživatel neumí List 17 (celkem 21)

19 či nemůže podepsat, převzetí hotovosti za uživatele potvrzují 2 svědci, z nichž alespoň jeden není zaměstnancem Domova. Hotovost je vyplacena uživateli. Není-li uživatel přítomen v Domově, může na základě úředně ověřené plné moci manipulovat s jeho finanční hotovostí uloženou v Domově zmocněnec, a to v rozsahu udělené úředně ověřené plné moci. (4) Písemný přehled pohybů na depozitním účtu (IS Cygnus) je vydán uživateli kdykoliv na základě jeho přání. V případě, že je v rámci plateb na léky vyžadována záloha, obdrží uživatel písemný přehled pohybů na účtu vždy při přijetí této zálohy. (5) Drobné nákupy zajišťuje sociální pracovník. Úhrada nákupu probíhá na základě účtenky za nákup buď stržením částky z depozitního účtu uživatele s jeho souhlasem (v tom případě se účtenka přikládá k výdajovému pokladnímu dokladu z IS Cygnus) nebo přímou úhradou ze strany uživatele (v tom případě se účtenka předá uživateli). (6) Pokud je výdej z depozitního účtu proveden na základě adresné faktury či dodacího listu opatřeného všemi náležitostmi (jméno a příjmení uživatele, popř. rodné číslo, částka k úhradě, předmět transakce, razítko a podpis dodavatele), není nutné vystavovat uživateli výdajový pokladní doklad, pokud s tímto postupem uživatel souhlasí. Tato faktura či dodací list je součástí vyúčtování depozitní pokladny. Uživatel na požádání obdrží kopie dokladů, které byly zaúčtovány. (7) Pracovník v sociálních službách a středně zdravotnický pracovník zásadně nemanipulují s finančními prostředky uživatelů. V případě vyzvednutí léků z lékárny si od sociálního pracovníka vyzvednou zálohu, která je následně vyúčtována při předání účtenek za léky. (8) V případě doslání finančního obnosu za uživatelem (v případě hospitalizace apod.) či podobné platbě prostřednictvím České pošty, zakládá sociální pracovník k výdajovému dokladu ústřižek poštovní poukázky, který nahrazuje podpis příjemce. (9) Přestože poskytovatel neručí za finanční prostředky, které mu nebyly svěřeny do úschovy, může nastat situace, kdy uživatel nerozezná význam a hodnotu peněz a i přestože je eventuálně schopen stvrdit podpisem jejich převzetí, existuje oprávněná obava, že dojde ke ztrátě (např. zmatenost, úplná dezorientace uživatele), má sociální pracovník právo tuto hotovost uložit na depozitní účet uživatele, aby nedošlo k její ztrátě, krádeži, nebo zneužití. O této skutečnosti uvědomí osobu, kterou uživatel ve smlouvě zmocnil jako osobu k podávání informací. To však nezakládá této osobě právo s uloženou hotovostí jakýmkoliv způsobem disponovat. (10) Poskytovatel prostřednictvím sociálního pracovníka aktivně informuje uživatele, aby si převzatou hotovost bezpečně uložili a zabezpečili a nabízí možnost uložení této hotovosti na depozitní účet. (11) Uživatel má právo během přítomnosti sociálního pracovníka v Domově (během jeho celé pracovní doby s výjimkou probíhající inventury či uzávěrky depozitní pokladny) z depozitního účtu vybírat i na něj ukládat. (12) Depozitní účet uživatele je veden bezplatně, bankovní úroky získané uložením finanční částky na bankovním depozitním účtu jsou převáděny do provozních výnosů a jsou používány na krytí provozních nákladů (bankovních poplatků). List 18 (celkem 21)

20 Čl. 26 ÚMRTÍ UŽIVATELE (1) Po úmrtí uživatele Domova již nelze z jeho depozitního účtu vedeného v Domově provádět výběry hotovosti s výjimkou uhrazení oprávněné pohledávky za služby, které byly poskytovatelem poskytnuty nebo zajištěny, uživatelem za života spotřebovány, ale nebyly uživatelem uhrazeny z důvodu jeho úmrtí. (2) Depozitní účet zemřelého uživatele je uzavřen 60 dní po jeho úmrtí a to z důvodu řádného vyúčtování přeplatků nedoplatků a vratek (dle vnitřních pravidel VP 4X2 MÚSS Plzeň - Pravidla pro výpočet úhrad v IS Cygnus [6]). (3) Pokud po úmrtí uživatele obdrží účtárna MÚSS Plzeň platbu z jiného bankovního účtu, která není požadována (předepsána), vrátí účetní ošetřovného MÚSS Plzeň tuto platbu zpět. (4) Hlášení pozůstalosti zasílá sociální pracovník Domova po uplynutí 60 dnů od úmrtí uživatele pozůstalostnímu oddělení příslušného okresního soudu nebo notáři, který pozůstalost vyřizuje (je-li znám). (5) Před zasláním hlášení pozůstalosti je vždy nutné finanční vypořádání s vedlejším účastníkem (plátcem) smlouvy, který hradil zemřelému uživateli poskytovanou péči fakultativně. (6) Do hlášení pozůstalosti sociální pracovník uvede také vkladní knížky, cennosti, případně další movité věci, které poskytovatel převzal do své úschovy. Čl. 27 VYDÁNÍ DĚDICTVÍ (1) Pozůstalost po zemřelém uživateli může být vydána pouze na základě pravomocného usnesení notáře a předložení platného průkazu totožnosti a to pouze oprávněnému dědici (oprávněným dědicům). Jiným osobám pouze na základě úředně ověřené plné moci ze strany oprávněného dědice. (2) Vkladní knížky, cennosti a další movité věci vydává sociální pracovník Domova na základě vyřazovacího protokolu hmotných depozit z IS Cygnus. (3) Vyplacení finanční hotovosti oprávněnému dědici: Osobně v hotovosti v Domově Osobně v hotovosti v účtárně MÚSS Plzeň Výplatou na bankovní účet Poštovní poukázkou na adresu oprávněného dědice uvedenou v usnesení (4) Přesahuje-li vydávaná hotovost částku ,- Kč je možné ji v hotovosti vyplatit pouze po předchozí domluvě. List 19 (celkem 21)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 2014 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČO 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B 2102 (dále jen banka ) v souladu

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění odstraňuje dosavadní roztříštěnost právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Logická struktura návrhu sleduje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více