Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů"

Transkript

1 1 VNITŘNÍ PRAVIDLA: Pravidla pro výplatu důchodů, platbu úhrady, výplatu vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů Evidenční číslo: Zpracoval: Schválil: VP 4X1 - MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Bc. Žípková Eva Zahradník Jan, DiS. Sociální pracovnice DZR Čtyřlístek Sociální pracovník DS Sedmikráska Ing. Vladimír Chuchler ředitel MÚSS Plzeň Datum schválení: Změnový stav: 0 Účinnost od: Vydání: 2 Číslo tisku: Dokument ruší / mění: Ruší: VP 4X1 MÚSS Plzeň Pravidla pro výplatu důchodů, vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů ze dne

2 1 OBSAH Část I. Obecné zásady... 3 Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 3 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 3 Čl. 3 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI... 4 Čl. 4 POMŮCKY... 4 Část II. Výplata důchodů... 5 Čl. 5 OBECNÉ ZÁSADY VÝPLATY DŮCHODŮ... 5 Čl. 6 HROMADNÝ POUKAZ... 5 Čl. 7 PŘÍJEMCE DŮCHODU UŽIVATEL... 6 Čl. 8 PŘÍJEMCE DŮCHODU OPATROVNÍK... 6 Čl. 9 PŘÍJEMCE DŮCHODU ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU... 7 Čl. 10 SOUBĚH OPATROVNICTVÍ A FUNKCE ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU... 7 Čl. 11 SPLATNOST DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP... 8 Čl. 12 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP... 8 Čl. 13 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO SLOŽENKOU PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY... 8 Čl. 14 VÝPLATA DŮCHODU PŘI PŘECHODNÉ NEPŘITOMNOSTI UŽIVATELE V DOMOVĚ... 9 Čl. 15 VÝPLATA DŮCHODU JINÉ OSOBĚ NEŽ UŽIVATELI Čl. 16 ÚMRTÍ UŽIVATELE Čl. 17 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM HP Čl. 18 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY NEBO NA OSOBNÍ BANKOVNÍ ÚČET... 12

3 Část III. Úhrada poskytovaných služeb Čl. 19 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Čl. 20 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Čl. 21 FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Čl. 22 FAKULTATIVNÉ POSKYTOVANÁ PÉČE Část IV. Pravidla pro výplatu vratek a přeplatků Čl. 23 VRATKA ZA STRAVU, SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM A Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Čl. 24 VRÁCENÍ FAKULTATIVNĚ POSKYTOVANÉ PÉČE Část V. Zacházení s finančními prostředky uživatelů Čl. 25 POPIS ČINNOSTI Čl. 26 ÚMRTÍ UŽIVATELE Čl. 27 VYDÁNÍ DĚDICTVÍ Část VI. Mlčenlivost a závěrečná ustanovení Čl. 28 MLČENLIVOST Čl. 29 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 30 SOUVISEJÍCÍ PODKLADY Čl. 31 PŘÍLOHY... 21

4 Část I. Obecné zásady Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI (1) Tato pravidla jsou určena pro pobytová zařízení (bod 2 tohoto článku) Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň), který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddílu Pr vložka 580 a zastoupen ředitelem Ing. Vladimírem Chuchlerem. (2) Pobytová zařízení MÚSS Plzeň: Domov pro seniory Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Plzeň Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Plzeň Domov pro seniory Kopretina, Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň Domov se zvláštním režimem Sněženka, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň (Dále jen Domov - Domovy). Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY (1) Poskytovatel sociální služby (dále jen poskytovatel) těmito pravidly se rozumí Městský ústav sociálních služeb města Plzně,, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň, IČO , zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr, vložka 580 (dále jen MÚSS Plzeň), zastoupen ředitelem, Ing. Vladimírem Chuchlerem. (2) Zřizovatel MÚSS Plzeň - Statutární město Plzeň; funkci zřizovatele vykonává v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Plzně Rada města Plzně. (3) Sociální služba soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V Domově je zajišťována formou celoroční pobytové služby pro vymezenou cílovou skupinu uživatelů. List 3 (celkem 21)

5 (4) Uživatel sociálních služeb (dále jen uživatel) - osoba, které je poskytována sociální služba ve smyslu zákona o sociálních službách, příjemce poskytované sociální služby. (5) Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva) [1], [2], [3] základní písemný dokument upravující rovný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Vymezuje vzájemná práva a povinnosti obou subjektů. Obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [4] a také zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5]. (6) ČSSZ Praha Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha orgán správy důchodového zabezpečení. (7) HP hromadný poukaz (seznam) nástroj ČSSZ Praha k hromadné výplatě důchodů do sociálních zařízení. (8) IS Cygnus Infomační systém Cygnus (software) (9) Oprávněný příjemce důchodu tj. přímo důchodce, který si přejímá svůj důchod osobně. (10) Úhradový list součást sociální dokumentace uživatele, přehled zaplacených úhrad za jednotlivé měsíce včetně způsobu zaplacení (hotově, příkazem, atd.). Úhradový list se přestává vést v okamžiku zařazení do hromadného poukazu (seznamu). (11) MVČR Ministerstvo vnitra České republiky Čl. 3 PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI (1) Tato pravidla jsou závazná pro uživatele Domovů, sociální pracovníky pobytových zařízení uvedených v článku 1, bod 2, účetní ošetřovného MÚSS Plzeň a pokladní MÚSS Plzeň. Čl. 4 POMŮCKY hromadné poukazy (seznamy) výplaty důchodů či vratek příjmové a výdajové doklady z IS Cygnus IS Cygnus poštovní složenky seznam svědků z řad uživatelů oprávněných k podpisu s uvedením podpisového vzoru List 4 (celkem 21)

6 Část II. Výplata důchodů Čl. 5 OBECNÉ ZÁSADY VÝPLATY DŮCHODŮ (1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo zvláštní příjemce důchodu (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). (2) Důchod se vyplácí v hotovosti, nebo se na základě žádosti příjemce důchodu poukazuje na osobní účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního či úvěrního družstva v České republice. (3) Každý oprávněný příjemce důchodu, který využívá sociálních služeb Domova, si rozhodne o způsobu vyplácení důchodu. Poskytovatel nemá právo určovat uživateli způsob výplaty důchodu. Čl. 6 HROMADNÝ POUKAZ (1) Hromadný poukaz (HP) je nástroj hromadných výplat důchodů uživatelům do Domova ČSSZ Praha. (2) Oprávněným příjemcům důchodu, kteří využívají sociálních služeb Domova, může provádět výplatu důchodu tento Domov. (3) Podmínkou je: že oprávněný příjemce důchodu s tímto způsobem výplaty důchodu souhlasí že Domov podal žádost o tento způsob výplaty důchodu příslušným formulářem (příloha č. 1) na ČSSZ Praha že ČSSZ Praha nemá proti této žádosti námitky nebo do 30 dnů ode dne doručení žádosti o zařazení důchodu uživatele do HP nesdělí Domovu, že s tímto způsobem výplaty důchodu uživatele nesouhlasí (4) Domov nelze v žádném případě považovat za příjemce důchodu ve smyslu předpisů o důchodovém pojištění, ale pouze za zprostředkovatele výplaty důchodu v hotovosti jednotlivým oprávněným příjemcům důchodu (uživatelům). (5) Výplata prostřednictvím HP je možná pouze v případě, že uživatel nemá soudně omezenou svéprávnost. List 5 (celkem 21)

7 Čl. 7 PŘÍJEMCE DŮCHODU UŽIVATEL (1) V případě souhlasu uživatele pobírajícího důchod od ČSSZ Praha s výplatou důchodu prostřednictvím HP se uživatel podpisem smlouvy zavazuje k tomu, že jeho důchod bude zasílán prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet MÚSS Plzeň /0100 vedený u Komerční banky a. s. v Plzni. (2) Uživatel na základě smlouvy pověřuje poskytovatele, aby z jeho důchodu provedl platbu úhrady za pobyt a poskytované služby v Domově. (3) Do HP lze zařadit pouze důchod uživatele, který pobírá důchod z ČSSZ Praha. Jiní poskytovatelé důchodu (Vězeňská služba, Ministerstvo obrany, MVČR) nástroj HP nemají. Z tohoto vyplývá, že výplata důchodu jiného poskytovatele důchodu je možná výhradně formou složenky nebo na osobní účet uživatele. (4) Souhlas s výplatou důchodu formou HP uživatel stvrdí svým podpisem na předepsaný formulář ČSSZ Praha (příloha č. 1). V případě, že je důchod uživatele pobírajícího důchod prostřednictvím ČSSZ Praha zatížen exekucí, je třeba k ohlášení nástupu uživatele do Domova použít speciální formulář (příloha č. 2). (5) I v případě, že uživatel pobírající důchod od ČSSZ Praha trvá na jiném způsobu vyplácení důchodu než je zařazení do HP, podpisem smlouvy se zavazuje, že zaplatí úhradu za pobyt v Domově (dle Platebního kalendáře), a to nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci, za který náleží. (6) Požádá-li uživatel pobírající důchod od ČSSZ Praha o výplatu důchodu na osobní bankovní účet, musí být výplata jeho důchodu zařízena na tento účet. V tomto případě hlásí Domov poskytovateli důchodu pouze změnu adresy uživatele příslušným tiskopisem ČSSZ Praha (příloha č. 3) a výplata důchodu probíhá nadále na osobní bankovní účet uživatele. S uživatelem je nutné domluvit způsob placení úhrady za pobyt v Domově individuálně. (7) Uživatel se rozhodne, jak má být naloženo se zůstatkem důchodu (kapesným) po zaplacení úhrady za pobyt v Domově zda výplatou v hotovosti nebo uložením na depozitní či osobní účet. Způsob výplaty má uživatel právo kdykoliv změnit. (8) Uživatel, který je příjemcem důchodu jiného poskytovatele, než je ČSSZ Praha, pobírá důchod buď výplatou na svůj osobní bankovní účet, nebo složenkou. Jakákoliv změna ze strany uživatele (změna adresy, způsobu výplaty důchodu) se hlásí poskytovateli důchodu formou dopisu. Čl. 8 PŘÍJEMCE DŮCHODU OPATROVNÍK (1) Je-li uživatel soudně omezený ve svéprávnosti a má soudem ustanoveného opatrovníka, musí být výplata důchodu zařízena k rukám tohoto opatrovníka, případně na osobní bankovní účet (disponující osobou je vždy opatrovník). Výplata prostřednictvím HP není přípustná, a to ani v případě, že opatrovník s tímto způsobem výplaty důchodu souhlasí nebo ho požaduje, protože obvykle nemůže příjem důchodu potvrdit a uživatel k tomu není List 6 (celkem 21)

8 oprávněn. S opatrovníkem je nutné projednat formu zaplacení úhrady za pobyt uživatele (opatrovaného) po převzetí důchodu, nebo zřízení platby úhrady z osobního bankovního účtu uživatele, např. trvalým příkazem. (2) Opatrovníka uživatele nesmí vykonávat zaměstnanec Domova (s výjimkou případu příbuzenského vztahu mezi zaměstnancem a uživatelem). Zaměstnanec Domova by se dostal do střetu zájmů ve chvíli, kdy by nemohl řádně vykonávat funkci opatrovníka pro střet se zájmy zaměstnavatele. Čl. 9 PŘÍJEMCE DŮCHODU ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU (1) Postavení zvláštního příjemce důchodu nelze zaměňovat s postavením zákonného zástupce. Zvláštní příjemce důchodu má pouze oprávnění přijímat důchod namísto oprávněného a je povinen používat dávku dle pokynů oprávněného. (2) Byl-li uživateli ustanoven zvláštní příjemce důchodu, je možné důchod poukazovat výhradně k rukám nebo na osobní bankovní účet této osoby (musí být u banky v České republice). Není možné důchod zasílat jinam tímto postupem by byl zmařen účel, pro který byl zvláštní příjemce uživateli ustanoven. (3) Výplata důchodu prostřednictvím HP není přípustná ani v případě, že zvláštní příjemce s tímto způsobem výplaty důchodu uživatele souhlasí, nebo ho požaduje. Se zvláštním příjemcem důchodu je nutné projednat zaplacení úhrady za uživatele po převzetí důchodu nebo zařízení platby úhrady z osobního bankovního účtu, např. trvalým příkazem. Čl. 10 SOUBĚH OPATROVNICTVÍ A FUNKCE ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU (1) Souběh opatrovnictví a funkce zvláštního příjemce důchodu je připuštěn jen ve zcela výjimečných případech a na přechodnou dobu, např. nemůže-li soudem ustanovený opatrovník dočasně ze zdravotních důvodů plnit své zákonné povinnosti. (2) Soudem ustanovený opatrovník má přednost před zvláštním příjemcem důchodu. V praxi se však objevují případy souběhu opatrovnictví a funkce zvláštního příjemce důchodu. Zjistí-li ČSSZ Praha kolizi v osobě příjemce důchodu a nejedná-li se o případ, kdy opatrovník nemůže výplatu důchodu přijímat nebo by se výplatou dávky k jeho rukám nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, vyplatí ČSSZ Praha důchod oprávněného k rukám opatrovníka a obecnímu úřadu podá podnět ke zrušení rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. (3) Z těchto důvodů nelze zařadit důchod uživatele omezeného ve svéprávnosti do HP, a to ani v případě, že s tím opatrovník souhlasí a ani v případě, že funkci opatrovníka vykonává obecní úřad. S opatrovníkem je nutné domluvit způsob placení úhrady za uživatele individuálně. List 7 (celkem 21)

9 Čl. 11 SPLATNOST DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP (1) Výplata prostřednictvím HP se uskutečňuje vždy 15. dne v kalendářním měsíci. (2) Připadne-li den splatnosti důchodu na den pracovního klidu, je výplatním dnem následující pracovní den. Připadne-li den splatnosti důchodu na sobotu, je výplatním dnem předcházející pracovní den. Čl. 12 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM HP (1) Přijetí důchodu v celé poukázané částce a úhradu pobytu stvrzuje uživatel svým vlastnoručním podpisem ve výplatním poukazu (seznamu). (2) Jestliže se uživatel neumí nebo nemůže podepsat, převzetí výplaty důchodu podepisuje ustanovený svědek, kterým nesmí být vyplácející zaměstnanec Domova. K podpisu připojí svědek poznámku svědek. Důchod se však vyplácí oprávněnému uživateli. Svědek svým podpisem potvrzuje, že důchod byl ve správné výši vyplacen jeho oprávněnému příjemci. (3) Domov má stanovené uživatele, kteří mohou za jiné uživatele podepisovat převzetí finanční hotovosti, a to v písemné formě včetně jejich podpisového vzoru. (4) Výplatní seznam HP mohou podepisovat pouze tito stanovení uživatelé. (5) Po uzavření HP stvrdí vyplácející zaměstnanec a stanovený svědek z řad uživatelů svým podpisem na poslední stranu HP provedenou výplatu všech důchodů. Čl. 13 PŘEVZETÍ DŮCHODU VYPLÁCENÉHO SLOŽENKOU PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY (1) Jedná se o případy: kdy uživatel pobírá důchod z ČSSZ Praha a není ještě zařazen do HP kdy uživatel pobírá důchod z ČSSZ Praha, ale nesouhlasí se zařazením do HP a chce nadále vyplácet důchod složenkami prostřednictvím České pošty uživatel pobírá důchod od jiného poskytovatele než je ČSSZ Praha prostřednictvím České pošty a hodlá tento způsob výplaty zachovat (2) Důchod za oprávněného přebírá od poštovní doručovatelky sociální pracovník Domova na základě průkazu příjemce, který vydává Česká pošta a který opravňuje sociálního pracovníka k přijímání zásilek a poukázaných peněžních částek (mimo zásilek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta). (3) Sociální pracovník na základě ústní dohody s uživatelem provede zaúčtování důchodu na Úhradový list do osobní složky uživatele, provede odečet úhrady a zůstatek důchodu vyplatí oproti podpisu uživateli, případně zůstatek uloží na osobní či depozitní účet. List 8 (celkem 21)

10 (4) Je-li důchod uživateli Domova vyplácen ČSSZ Praha poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty, sociální pracovník oznamuje nástup uživatele doručovací poště tiskopisem Důchodová služba žádost o změnu (příloha č. 5). (5) Ostatním poskytovatelům důchodu se nástup uživatele do Domova oznamuje formou dopisu, kde je uvedena požadovaná změna v dosílce důchodu uživatele Domova. Čl. 14 VÝPLATA DŮCHODU PŘI PŘECHODNÉ NEPŘITOMNOSTI UŽIVATELE V DOMOVĚ (1) Není-li uživatel v den výplaty důchodu přítomen, vyplatí mu sociální pracovník zůstatek důchodu kterýkoliv den po splatnosti důchodu za podmínek stanovených v předchozích bodech. (2) Nepřesahuje-li délka pobytu uživatele mimo zařízení jeden kalendářní měsíc a uživatel stále zůstává obyvatelem téhož Domova, ponechá se zůstatek důchodu uložen na depozitním účtu uživatele do doby jeho návratu. Po tuto dobu je uživatel povinen platit stanovenou úhradu a na základě vnitřních pravidel VP 4X2 MÚSS Plzeň - Pravidla pro výpočet úhrad v IS Cygnus [6] je mu stanovena vratka, se kterou je naloženo dle ústní dohody s uživatelem buď je uložena na depozitní účet, nebo doslána za uživatelem do místa jeho momentálního pobytu. Doslání vratky je účelné zejména při dlouhodobé hospitalizaci uživatele, aby měl uživatel k dispozici své finanční prostředky. (3) Uložení zůstatku důchodu na depozitní účet uživatele se označí ve výplatním seznamu a na tuto částku vyhotoví sociální pracovník příjmový pokladní doklad z IS Cygnus, opatří ho všemi náležitostmi a založí do depozitní pokladny vedené v Domově. Rovněž tuto skutečnost uvede do rekapitulace k HP. (4) Pokud je uživatel dlouhodobě umístěn ve zdravotnickém zařízení (déle než jeden kalendářní měsíc), pak se zůstatek důchodu za uživatelem došle, obvykle poštovní složenkou typu C a její podací lístek potvrzený přijímací poštou se připojí k rekapitulaci HP, do které se uvede důvod a místo doslání, nebo se zůstatek důchodu po předchozí dohodě s uživatelem uloží na depozitní účet prostřednictvím depozitní pokladny vedené v Domově. (5) Pokud je uživatel propuštěn do soukromí, je mu zůstatek z důchodu předán nebo se za uživatelem došle poštovní poukázkou typu C a její podací lístek potvrzený přijímací poštou se připojí k rekapitulaci HP, do kterého se uvede důvod a místo doslání. (6) Poštovné u zůstatku důchodu vyplácenému prostřednictvím HP a zasílanému za uživatelem podle bodu 4 a 5 hradí Domov. List 9 (celkem 21)

11 Čl. 15 VÝPLATA DŮCHODU JINÉ OSOBĚ NEŽ UŽIVATELI (1) Druhému z manželů (nebo registrovanému partnerovi) lze vyplatit důchod či zůstatek důchodu manžela (manželky, registrovaného partnera) tehdy, žijí-li oba manželé (registrovaní partneři) v témže Domově a jeden z nich není v době výplaty důchodu přítomen, a to jen tehdy, pokud uživatel svého manžela (manželku, registrovaného partnera) z přijímání důchodu předem písemně nevyloučil. (2) Druhému z partnerského svazku druh-družka nebo jiné formě partnerského soužití nelze důchod ani jeho zůstatek vyplatit, a to ani na základě plné moci. (3) Manžel/ka, registrovaný partner, který (která) přebírá i důchod či zůstatek důchodu druhého z manželů (registrovaných partnerů), ve výplatním seznamu kromě svého podpisu uvede poznámku manžel/ka nebo registrovaný partner. (4) Jiné osobě než manželovi (manželce) nebo registrovanému partnerovi důchod či jeho zůstatek vyplatit nelze. (5) Druhému z manželů (registrovanému partnerovi) lze vyplatit i důchod či zůstatek zemřelého manžela (manželky, registrovaného partnera) za podmínek shora uvedených, zemře-li manžel (manželka, registrovaný partner) v den splatnosti nebo po dni splatnosti, a to včetně eventuálních dřívějších nevyplacených částek. Kromě poznámky manžel/ka nebo registrovaný partner je však do výplatního seznamu třeba doplnit i datum úmrtí uživatele s poznámkou zemřel/a dne. Čl. 16 ÚMRTÍ UŽIVATELE (1) Zemře-li uživatel přede dnem stanoveného výplatního termínu, důchod k danému dni splatnosti již nenáleží, a to z důvodu, že důchod je vyplácen ČSSZ Praha zálohově, tj. dopředu. (2) Byl-li důchod uživateli vyplácen prostřednictvím HP, Domov poukázanou částku vrátí na provozní účet MÚSS Plzeň, tuto skutečnost poznamená do výplatního seznamu a do rekapitulace k výplatnímu seznamu. Účtárna MÚSS Plzeň vrátí celý důchod ČSSZ Praha. (3) Zemře-li uživatel v den splatnosti důchodu (do 24. hodiny) nebo po tomto datu, důchod náleží uživateli. (4) Pokud uživateli důchod náleží, ale nemohl jeho zůstatek z důvodu úmrtí převzít, sociální pracovník uloží tento zůstatek důchodu na depozitní účet uživatele a tuto skutečnost poznamená do výplatního seznamu a do rekapitulace výplatního seznamu. Úhrada pobytu je provedena tak, jako kdyby uživatel žil a ze zaplacené úhrady je stanovena vratka dle vnitřních pravidel VP 4X2 MÚSS Plzeň - Pravidla pro výpočet úhrad pro pobytová zařízení v IS Cygnus [6] a tato vratka je přihlášena do dědického řízení. List 10 (celkem 21)

12 (5) Důchod zasílaný prostřednictvím České pošty nelze za zemřelého uživatele převzít, a to ani v případě, že mu náležel. (6) Úmrtí uživatele oznamuje vždy Domov ČSSZ Praha formulářem Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (příloha č. 4) Čl. 17 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM HP (1) Ukončení pobytu uživatele v Domově, kterému je vyplácen důchod od ČSSZ Praha prostřednictvím HP, je oznamováno ČSSZ Praha Domovem na formuláři Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (příloha č. 4). (2) Uživatel při ukončení pobytu sdělí adresu, na kterou odchází a další způsob výplaty důchodu. Novou adresu pobytu a způsob výplaty uvádí sociální pracovník do formuláře Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (příloha č. 4). (3) Vyřízení změny adresy a způsobu výplaty důchodu může trvat ČSSZ Praha až 60 dní, po tuto dobu důchod bývalého uživatele dochází do Domova prostřednictvím HP. (4) S bývalým uživatelem sociální pracovník dohodne způsob, jak si uživatel po tuto dobu chce svůj důchod přebírat. Tuto skutečnost oznámí sociální pracovník účetní ošetřovného MÚSS Plzeň. (5) Způsoby převzetí důchodu, které jsou v tomto případě možné: Osobní převzetí důchodu bývalým uživatelem v Domově nebo v účtárně MÚSS Plzeň v předem dohodnutém termínu po datu splatnosti důchodu (HP) Osobní převzetí důchodu bývalého uživatele manželem, manželkou, registrovaným partnerem v předem dohodnutém termínu po datu splatnosti důchodu (HP) Doslání důchodu poštovní poukázkou typu C na adresu uvedenou bývalým uživatelem po jeho splatnosti (HP). Náklady na doslání důchodu hradí MÚSS Plzeň (6) Nevyzvedne-li si bývalý uživatel svůj důchod v dohodnutém termínu či se jeho důchod vrátí zpět účtárně MÚSS Plzeň, jako nedoručitelný, účetní ošetřovného MÚSS Plzeň vrátí důchod ČSSZ Praha. (7) Nesouhlasí-li bývalý uživatel s žádným způsobem převzetí důchodu uvedeným v bodě 5 tohoto článku, vrací účetní ošetřovného MÚSS Plzeň jeho důchod ČSSZ Praha. (8) Stejným způsobem postupuje účetní ošetřovného MÚSS Plzeň v případě, že bývalý uživatel odmítne při ukončení pobytu v Domově sdělit svoji novou adresu. List 11 (celkem 21)

13 Čl. 18 UKONČENÍ POBYTU UŽIVATELE, KTERÉMU JE VYPLÁCEN DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY NEBO NA OSOBNÍ BANKOVNÍ ÚČET (1) Bez ohledu na poskytovatele důchodu sociální pracovník Domova vždy příslušnému poskytovateli důchodu oznámí ukončení pobytu uživatele. (2) Nemá-li poskytovatel důchodu předepsanou formu oznámení ukončení pobytu uživatele v Domově, sociální pracovník Domova tuto skutečnost oznamuje poskytovateli důchodu formou dopisu. (3) Je-li důchod bývalého uživatele doručen do Domova, sociální pracovník zajistí jeho doslání na adresu uvedenou bývalým uživatelem. Část III. Úhrada poskytovaných služeb Čl. 19 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA (1) Uživatel je povinen platit úhradu za ubytování, stravu a péči, která je stanovena smlouvou a jejími přílohami (Výměr úhrady, Platební kalendář). (2) Úhrada za ubytování a stravu je stanovena v Úhradách za poskytované stravování a v Úhradách za poskytování ubytování. (3) Úhrada za poskytovanou péči je stanovena dle 73 odst. 4a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5] ve výši přiznaného příspěvku na péči. (4) Způsob úhrady poskytovatel s uživatelem sjedná při nástupu do Domova. (5) Uživatel je povinen hradit doplatky za léky, případně jiné služby, které si s poskytovatelem nebo jeho prostřednictvím sjednal (pedikúra, kadeřnice, apod.). (6) Tyto služby jsou hrazeny ze zálohy, kterou uživatel složí na svůj depozitní účet vedený v Domově. (7) Uživatel je povinen hradit poplatek za umožnění odběru elektrické energie při používání vlastního elektrospotřebiče dle vnitřních pravidel VP 4X3 MÚSS Plzeň Pravidla pro používání elektrických spotřebičů uživateli [7], jejichž součástí je také úhradník. (8) S uživatelem poskytovatel uzavírá Dohodu o užívání vlastního elektrického spotřebiče. Na výši úhrady za používání vlastního elektrospotřebiče nemá vliv případná nepřítomnost uživatele v Domově, vratka z této úhrady se neposkytuje. (9) Uživatel je povinen uhradit fakultativní služby, které si u poskytovatele objedná. List 12 (celkem 21)

14 Čl. 20 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI (1) Základní činnosti, které poskytovatel poskytuje uživateli, jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [5] a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách [8], vše ve znění pozdějších předpisů. (2) Úhrada těchto služeb je součástí stanovené úhrady za stravování, ubytování a poskytovanou péči. (3) Poskytovatel dále v rámci základní činnosti poskytuje tyto služby: Vedení a správa depozitního účtu uživatele, vklady, výběry a výpisy z něj. Poskytovatel žádá uživatele, aby nadlimitní výběry (nad ,- Kč) oznamoval alespoň 3 pracovní dny předem. Přihlášení k trvalému pobytu Vyřízení nového občanského průkazu Vyřízení pozůstalostního důchodu Úschova cenných věcí a vkladních knížek Zajištění léků, kompenzačních pomůcek, doplňků stravy apod. Zajištění nákupů, pochůzky Společenské vyžití a zájmová činnost Umístění LCD televizoru na každém pokoji Možnost využívání společných kuchyněk vybavených mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí Možnost využívat vířiče s chlazenými nápoji Možnost využívat společné lednice Zapůjčení kompenzačních pomůcek Zajištění externích služeb, např. kadeřnice, holič, notář, pedikúra, doprava, knihovna, servis apod.) Možnost využití WIFI sítě Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště Zajištění úprav a oprav oděvů Vyřizování osobních záležitostí uživatele na úřadech (není-li nikdo z rodiny či blízkých, kdo by mohl osobní záležitosti uživatele vyřídit). (4) Další poplatky spojené s touto činností (správní a poštovní poplatky, odměna notáře, doplatky za léky, cena nákupu a služeb externích dodavatelů) hradí uživatel. Poskytovatel může zprostředkovat úhradu služeb externímu dodavateli. (5) Poskytovateli uživatel úhradu za tyto činnosti nehradí. Čl. 21 FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (1) Fakultativní služby jsou služby poskytované nad rámec základních činností Domova. (2) Výše úhrady je rovna nákladům na jejich poskytnutí. List 13 (celkem 21)

15 (3) Na úhradu fakultativní služby se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů uživatele. Úhradu za fakultativní služby si uživatel hradí ze zůstatku vlastních příjmů, případně z úspor. (4) Poskytování těchto činností je podmíněno jejich objednáním ze strany uživatele. Fakultativní služby jsou zajištěny na základě písemné Objednávky fakultativních služeb (příloha č. 6). (5) Předpokládaná výše úhrady fakultativní služby je uživateli sdělena předem. (6) Odebrané fakultativní služby jsou evidovány v IS Cygnus. (7) Fakultativně jsou poskytovány tyto činnosti: Fakultativní služba Výlety a akce organizované poskytovatelem pro uživatele, které jsou spojené s úhradou (nejsou-li hrazené z jiných zdrojů poskytovatele) Doprava vozidlem poskytovatele Kopírování dle přání uživatele Telefonování telefonem poskytovatele Používání vlastního elektrospotřebiče Úhrada Dle skutečných nákladů Podle skutečně ujetých kilometrů a vnitropodnikové sazby za čas řidiče strávený na cestě Černobílá kopie 1 str. 1,- Kč Barevná kopie 1 str. 9,- Kč Dle skutečných nákladů Dle VP 4X3 MÚSS Plzeň Pravidla pro používání elektrických spotřebičů uživateli [7] Čl. 22 FAKULTATIVNÉ POSKYTOVANÁ PÉČE (1) Do Domova může být přijat také uživatel, který dosud nemá přiznán příspěvek na péči alespoň II. stupně závislosti (dle vnitřních pravidel VP 3X1 MÚSS Plzeň Pravidla pro podávání žádostí o přijetí do pobytových zařízení sociálních služeb, jejich evidování a vyřizování a pravidla pro umísťování žadatelů do pobytových zařízení sociálních služeb [9]). (2) Poskytovaná péče je zálohově hrazena fakultativně buď vedlejším účastníkem (plátcem) či fakultativně přímo uživatelem z příjmu, případně z úspor. (3) Fakultativně poskytovanou péči je povinen vedlejší účastník (plátce) či uživatel dle smlouvy zálohově hradit do doby, kdy je mu přiznán příspěvek na péči minimálně II. stupně závislosti. (4) S uživatelem, který má fakultativně hrazenou péči, je uzavírána smlouva na dobu určitou, a to do vyřízení příspěvku na péči minimálně II. stupně závislosti, nejdéle však na dobu 1 roku. Doplácí-li si zálohově fakultativně poskytovanou péči uživatel, je s ním List 14 (celkem 21)

16 uzavírána smlouva (dvoustranná - fakultativně doplácená poskytovaná péče), je-li vedlejším účastníkem jiný plátce, je uzavírána Smlouva o poskytování sociálních služeb (třístranná - fakultativně doplácená poskytovaná péče). Smluvní stranou se v tomto případě stává také vedlejší účastník (plátce). Část IV. Pravidla pro výplatu vratek a přeplatků Čl. 23 VRATKA ZA STRAVU, SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM A Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI (1) Poskytovat balíček či finanční náhradu lze pouze za předem oznámený pobyt mimo Domov. (2) Za předem oznámený pobyt uživatele mimo Domov se považuje den, který byl nahlášen nejpozději předchozí pracovní den do 8.00 hodin ráno. (3) Pobyt mimo Domov z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt mimo Domov. (4) Den pobytu mimo Domov jedná se o předem oznámený kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo Domov od do hodin a neodebral žádné jídlo. Za tento den náleží: Vratka za neodebrané služby související s ubytováním Vratka za neodebranou stravu v hodnotě surovin (potravin) bez provozních nákladů Vratka za poměrnou část úhrady za péči (poměrná část příspěvku na péči). V případě hospitalizace uživatele delší než jeden kalendářní měsíc není příspěvek na péči dle paragrafu 14a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5] příslušným Úřadem práce vyplácen a není možné jej v takovém případě vrátit uživateli. (5) Pobyt mimo Domov kratší než kalendářní den jedná se o předem oznámený pobyt, kdy je uživatel nepřítomen po dobu kratší než 24 hodin v kalendářním dni a neodebral celodenní stravu nebo její část. Za předpokladu řádného odhlášení stravy si uživatel může zvolit formu její náhrady buď balíček za neodebranou stravu do výše hodnoty surovin (potravin) bez provozních nákladů nebo finanční vratku ve stejném rozsahu. Při pobytu mimo Domov, který je kratší než kalendářní den, nelze vrátit poměrnou část příspěvku na péči ani poměrnou část za služby související s ubytováním. (6) Uživatel má právo odhlásit si jednotlivá jídla nebo odebrat jednotlivá jídla dle jiné diety, než kterou se stravuje, přičemž musí být splněna podmínka včasného odhlášení či ohlášení změny do 8.00 hodin předchozího pracovního dne. (7) V případě stanovení snížené úhrady za pobyt v Domově (příjem uživatele nepostačuje ke stanovení plné výše úhrady) nemůže být vratka vyplacena, pokud je její výše List 15 (celkem 21)

17 nižší než rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou u konkrétního příjmu uživatele (přednostně musí být zajištěna plná úhrada za odebrané ubytování a stravování). (8) V případě, že uživatel nemůže odebírat stravu z důvodu zavedené sondy PEG (perkutánní endoskopické gastrostomie) nebo PEJ (perkutánní endoskopické jejunostomie), je jeho úhrada stanovena pouze za ubytování. V tomto případě nenáleží uživateli vratka za neodebranou stravu v hodnotě surovin (potravin), neboť není účtována hodnota surovin (potravin), ani provozní náklady. Tomuto uživateli za předem oznámený pobyt náleží vratka za neodebrané služby související s ubytováním a vratka za poměrnou část úhrady za péči (poměrná část příspěvku na péči). (9) Pokud chce uživatel se zavedenou sondou PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) nebo PEJ (perkutánní endoskopická jejunostomie) odebírat stravu (tzn., že se uživatel může částečně stravovat běžným způsobem), je mu stanovena úhrada za stravu i ubytování. Nárok na vratku a způsob jejího výpočtu upravují body 1 7 tohoto článku. (10) Vratky a přeplatky na ošetřovném se vyplácejí vždy následující měsíc po měsíci, za který náleží, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. V případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele (např. dlouhodobá hospitalizace delší než jeden kalendářní měsíc) jsou vratky zasílány na jeho náklady do místa jeho momentálního pobytu, pokud nebylo s uživatelem dohodnuto uložení v Domově. V případě krátkodobé nepřítomnosti jsou vratky uloženy na depozitní účet vedený v Domově, kde si je může uživatel po návratu vyzvednout. V případě úmrtí je vratka uložena na depozitní účet a je nahlášena do dědického řízení. (11) Při úmrtí uživatele se nevrací (nepřihlašuje do dědictví) příspěvek na péči za měsíc, kdy došlo k úmrtí, a to za dny následující po kalendářním dni, kdy uživatel zemřel. Čl. 24 VRÁCENÍ FAKULTATIVNĚ POSKYTOVANÉ PÉČE (1) Podmínkou pro vrácení fakultativně uhrazené péče je přiznání příspěvku na péči alespoň II. stupně závislosti. (2) Fakultativně hrazená péče se vrací plátci po obdržení doplatku příspěvku na péči od příslušného Úřadu práce, které následuje po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. (3) Po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (nejméně ve II. stupni závislosti podle 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5]) vrátí poskytovatel plátci veškeré jím uhrazené platby za dobu, za niž byl uživateli přiznán příspěvek na péči, po odečtu případně vyplacených vratek. (4) V případě úmrtí uživatele před nabytím právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči pouze v I. stupni závislosti nebo v případě rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na péči se plátci, uživateli ani jeho dědicům nevrací nic z provedených úhrad za fakultativně poskytovanou péči. List 16 (celkem 21)

18 (5) Pokud však obdrží poskytovatel po úmrtí uživatele od příslušného Úřadu práce dodatečně doplatek příspěvku na péči ve výši přiznaného příspěvku na péči ve II. a vyšším stupni závislosti, je poskytovatel povinen vrátit úhradu za fakultativně hrazenou péči vedlejšímu účastníkovi nebo dědicům uživatele, po odečtení vyplacených vratek. Za dny nepřítomnosti se nepovažuje doba od následujícího kalendářního dne, kdy uživatel zemřel. (6) V případě skončení smlouvy uplynutím jednoho roku od uzavření této smlouvy, nebo jakýmkoliv jiným způsobem před uplynutím této doby, aniž by došlo k přiznání příspěvku na péči ve II. a vyšším stupni závislosti, poskytovatel uživateli ani vedlejšímu účastníkovi z provedených úhrad za fakultativní služby nic nevrací. (7) V případě přiznání příspěvku na péči ve II. a vyšším stupni závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [5], je povinen uživatel zaplatit úhradu za poskytování péče částkou ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči, který bude následně vyúčtován s ohledem na případnou předchozí nepřítomnost uživatele v Domově. Případně přiznaný příspěvek na péči je povinen uživatel uhradit poskytovateli i se zpětnou platností za veškeré dny využití jím poskytovaných služeb v pobytovém zařízení v přiznané výši, pokud nebyly kryty platbou uživatele z jiných zdrojů. (8) V případě předem ohlášené nepřítomnosti uživatele se snižuje úhrada za fakultativně poskytovanou péči (tzv. vratka), a to v rozsahu příslušného počtu dní nepřítomnosti uživatele v Domově, přičemž denní výše vratky je dána počtem dní v měsíci, v němž trvá nepřítomnost uživatele v Domově, a to tak, že v čitateli je uváděn počet dní nepřítomnosti, ve jmenovateli pak počet dní daného kalendářního měsíce, v němž trvá nepřítomnost uživatele v Domově. (9) Při předem ohlášeném pobytu mimo Domov se vrací také vratka za neodebrané služby související s ubytováním, za neodebranou stravu v hodnotě surovin (potravin) bez provozních nákladů. Postupuje se dle části IV. Čl. 23 těchto pravidel. Část V. Zacházení s finančními prostředky uživatelů Čl. 25 POPIS ČINNOSTI (1) Pokud uživatel požádá o uložení příslušné finanční částky na depozitní účet, sociální pracovník provede vklad na depozitní účet uživatele vedený v Domově a vystaví na přijatou částku příjmový pokladní doklad z IS Cygnus se svým podpisem a razítkem. Originál založí do depozitní pokladny v Domově, kopii předá uživateli. (2) Pokud uživatel požádá o vyzvednutí finanční částky z depozitního účtu, sociální pracovník tuto částku vyzvedne z depozitní pokladny vedené v Domově. Pokud se jedná o částku vyšší, než je ,- Kč, domluví sociální pracovník s uživatelem termín výplaty požadované částky a u pokladní MÚSS Plzeň zajistí výběr této částky. (3) Převzetí hotovosti potvrdí na výdajovém pokladním dokladu z IS Cygnus svým podpisem uživatel a sociální pracovník. Sociální pracovník opatří doklady razítkem a kopii dokladu předá uživateli, originál založí do depozitní pokladny. Pokud se uživatel neumí List 17 (celkem 21)

19 či nemůže podepsat, převzetí hotovosti za uživatele potvrzují 2 svědci, z nichž alespoň jeden není zaměstnancem Domova. Hotovost je vyplacena uživateli. Není-li uživatel přítomen v Domově, může na základě úředně ověřené plné moci manipulovat s jeho finanční hotovostí uloženou v Domově zmocněnec, a to v rozsahu udělené úředně ověřené plné moci. (4) Písemný přehled pohybů na depozitním účtu (IS Cygnus) je vydán uživateli kdykoliv na základě jeho přání. V případě, že je v rámci plateb na léky vyžadována záloha, obdrží uživatel písemný přehled pohybů na účtu vždy při přijetí této zálohy. (5) Drobné nákupy zajišťuje sociální pracovník. Úhrada nákupu probíhá na základě účtenky za nákup buď stržením částky z depozitního účtu uživatele s jeho souhlasem (v tom případě se účtenka přikládá k výdajovému pokladnímu dokladu z IS Cygnus) nebo přímou úhradou ze strany uživatele (v tom případě se účtenka předá uživateli). (6) Pokud je výdej z depozitního účtu proveden na základě adresné faktury či dodacího listu opatřeného všemi náležitostmi (jméno a příjmení uživatele, popř. rodné číslo, částka k úhradě, předmět transakce, razítko a podpis dodavatele), není nutné vystavovat uživateli výdajový pokladní doklad, pokud s tímto postupem uživatel souhlasí. Tato faktura či dodací list je součástí vyúčtování depozitní pokladny. Uživatel na požádání obdrží kopie dokladů, které byly zaúčtovány. (7) Pracovník v sociálních službách a středně zdravotnický pracovník zásadně nemanipulují s finančními prostředky uživatelů. V případě vyzvednutí léků z lékárny si od sociálního pracovníka vyzvednou zálohu, která je následně vyúčtována při předání účtenek za léky. (8) V případě doslání finančního obnosu za uživatelem (v případě hospitalizace apod.) či podobné platbě prostřednictvím České pošty, zakládá sociální pracovník k výdajovému dokladu ústřižek poštovní poukázky, který nahrazuje podpis příjemce. (9) Přestože poskytovatel neručí za finanční prostředky, které mu nebyly svěřeny do úschovy, může nastat situace, kdy uživatel nerozezná význam a hodnotu peněz a i přestože je eventuálně schopen stvrdit podpisem jejich převzetí, existuje oprávněná obava, že dojde ke ztrátě (např. zmatenost, úplná dezorientace uživatele), má sociální pracovník právo tuto hotovost uložit na depozitní účet uživatele, aby nedošlo k její ztrátě, krádeži, nebo zneužití. O této skutečnosti uvědomí osobu, kterou uživatel ve smlouvě zmocnil jako osobu k podávání informací. To však nezakládá této osobě právo s uloženou hotovostí jakýmkoliv způsobem disponovat. (10) Poskytovatel prostřednictvím sociálního pracovníka aktivně informuje uživatele, aby si převzatou hotovost bezpečně uložili a zabezpečili a nabízí možnost uložení této hotovosti na depozitní účet. (11) Uživatel má právo během přítomnosti sociálního pracovníka v Domově (během jeho celé pracovní doby s výjimkou probíhající inventury či uzávěrky depozitní pokladny) z depozitního účtu vybírat i na něj ukládat. (12) Depozitní účet uživatele je veden bezplatně, bankovní úroky získané uložením finanční částky na bankovním depozitním účtu jsou převáděny do provozních výnosů a jsou používány na krytí provozních nákladů (bankovních poplatků). List 18 (celkem 21)

20 Čl. 26 ÚMRTÍ UŽIVATELE (1) Po úmrtí uživatele Domova již nelze z jeho depozitního účtu vedeného v Domově provádět výběry hotovosti s výjimkou uhrazení oprávněné pohledávky za služby, které byly poskytovatelem poskytnuty nebo zajištěny, uživatelem za života spotřebovány, ale nebyly uživatelem uhrazeny z důvodu jeho úmrtí. (2) Depozitní účet zemřelého uživatele je uzavřen 60 dní po jeho úmrtí a to z důvodu řádného vyúčtování přeplatků nedoplatků a vratek (dle vnitřních pravidel VP 4X2 MÚSS Plzeň - Pravidla pro výpočet úhrad v IS Cygnus [6]). (3) Pokud po úmrtí uživatele obdrží účtárna MÚSS Plzeň platbu z jiného bankovního účtu, která není požadována (předepsána), vrátí účetní ošetřovného MÚSS Plzeň tuto platbu zpět. (4) Hlášení pozůstalosti zasílá sociální pracovník Domova po uplynutí 60 dnů od úmrtí uživatele pozůstalostnímu oddělení příslušného okresního soudu nebo notáři, který pozůstalost vyřizuje (je-li znám). (5) Před zasláním hlášení pozůstalosti je vždy nutné finanční vypořádání s vedlejším účastníkem (plátcem) smlouvy, který hradil zemřelému uživateli poskytovanou péči fakultativně. (6) Do hlášení pozůstalosti sociální pracovník uvede také vkladní knížky, cennosti, případně další movité věci, které poskytovatel převzal do své úschovy. Čl. 27 VYDÁNÍ DĚDICTVÍ (1) Pozůstalost po zemřelém uživateli může být vydána pouze na základě pravomocného usnesení notáře a předložení platného průkazu totožnosti a to pouze oprávněnému dědici (oprávněným dědicům). Jiným osobám pouze na základě úředně ověřené plné moci ze strany oprávněného dědice. (2) Vkladní knížky, cennosti a další movité věci vydává sociální pracovník Domova na základě vyřazovacího protokolu hmotných depozit z IS Cygnus. (3) Vyplacení finanční hotovosti oprávněnému dědici: Osobně v hotovosti v Domově Osobně v hotovosti v účtárně MÚSS Plzeň Výplatou na bankovní účet Poštovní poukázkou na adresu oprávněného dědice uvedenou v usnesení (4) Přesahuje-li vydávaná hotovost částku ,- Kč je možné ji v hotovosti vyplatit pouze po předchozí domluvě. List 19 (celkem 21)

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) DOMOV PRO

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 3/2013 Věc: Úhrady uživatelů sociálních služeb poskytovaných v Integrovaném centru sociálních služeb Domov Narnie v Morkůvkách platné od 1. dubna 2013

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

II. článek Účinnost smlouvy. 1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, který je zároveň dnem určeným pro nástup uživatele do Domova.

II. článek Účinnost smlouvy. 1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, který je zároveň dnem určeným pro nástup uživatele do Domova. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) DOMOV PRO

Více

Pokladní operace a režim pokladní služby

Pokladní operace a režim pokladní služby B3-05/2-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B3-05/2-PK Pokladní operace a režim pokladní služby na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Tento příkaz

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen smlouva) DOMOV PRO

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo.

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ Školní jídelna Základní školy jméno a příjmení strávníka: adresa: třída rodné číslo telefon domů otec telefon do zaměstnání: matka telefon do zaměstnání: Závazně přihlašuji své

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čl. 1. Základní ustanovení Tato směrnice je v souladu s 35 a 123 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více