1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control"

Transkript

1 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST , GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po připojení k elektrické síti se provede automatický test, po jehož ukončení zazní krátký akustický signál.! " # $ Zobrazení úrovně varného výkonu Indikátor pohotovosti (aktivace) varné zóny (svítí: varnou zónu lze použít) Kontrolka vícekruhové varné zóny Tlačítko vícekruhové varné zóny Tlačítko plus Displej času Kontrolka časovače Tlačítko zablokování Kontrolka zablokování Tlačítko varné zóny Tlačítko minus Tlačítko časovače Spínač zapnutí/vypnutí 1.3 Ovládání Touch-Control Každá operace tlačítkem je vždy potvrzena akustickým signálem. Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí qd se zapne ovládací systém: položte na toto tlačítko prst, až se rozsvítí 0 na všech indikacích úrovně výkonu a indikátor pohotovosti 2 začne blikat. Následující úkon musíte provést v průběhu deseti sekund, jinak se systém ovládání opět automaticky vypne. Varnou zónu zapnete tak, že stisknete odpovídající tlačítko požadované varné zóny 0. Příslušný indikátor pohotovostního režimu 2 aktivované varné zóny se rozsvítí. Nastavte úroveň výkonu od 1 do 9 pomocí tlačítek minus a plus qa/5. Po zapnutí lze každou varnou zónu opět kdykoli vypnout. Abyste to mohli provést, musí být požadovaná varná zóna aktivována, indikátor pohotovosti 2 musí svítit. Tlačítkem minus qa můžete snížit úroveň výkonu příslušné zóny až na 0. Pokud tlačítko minus a plus qa+5 stisknete současně, výkon varné zóny se vypne přímo. Ve všech případech lze kdykoli vypnout celou varnou desku stisknutím spínače zapnutí/vypnutí qd: položte krátce prst na spínač zapnutí/vypnutí qd, až kontrolky zhasnou. Stisknutím tlačítka zablokování 8 můžete zablokovat všechna tlačítka kromě spínače zapnutí/vypnutí qd, takže jimi nelze omylem manipulovat. Úspěšné zablokování je indikováno kontrolkou 9. Stisknutím tlačítka zablokování 8 se tento režim opět zruší. Indikace zbytkového tepla Zbytkové teplo je indikováno rozsvícením písmene H na příslušném místě indikace úrovně výkonu 1. 15

2 Počáteční zvýšení výkonu (automatika uvedení do varu) Zapněte varnou zónu pomocí odpovídajícího tlačítka varné zóny 0. Stiskněte tlačítko minus qa a zvolte tak úroveň výkonu 9. Pak zapněte funkci počátečního zvýšení výkonu stisknutím tlačítka plus 5. Během fáze zvýšeného výkonu se na místě indikace úrovně varného výkonu 1 průběžně přepíná zobrazení písmene A (automatika uvedení do varu) a nastavené úrovně následného varného výkonu. Můžete zvolit následnou úroveň výkonu 1-8. Jestliže ponecháte úroveň výkonu 9, aniž byste zvolili následnou úroveň výkonu v rozmezí 1-8, režim zvýšeného počátečního výkonu se po 10 sekundách automaticky vypne. Doba trvání zvýšeného výkonu záleží na tom, jakou následnou úroveň varného výkonu nastavíte. Podrobnosti naleznete v uvedené tabulce časů. Pokud po nastavení následné úrovně varného výkonu stisknete tlačítko plus 5, doba režimu zvýšeného výkonu se odpovídajícím způsobem prodlouží, viz tabulka časů. Jestliže po nastavení následné úrovně výkonu stisknete tlačítko minus qa, režim zvýšeného výkonu se vypne dříve. Zapnutí druhého/třetího okruhu varné zóny Tabulka časů ZV = zvýšený výkon doba v minutách, sekundách Úroveň výkonu ZV (min:s) 1 01: : : : : : : :30 9 : Druhý/třetí okruh varné zóny lze zapnout až poté, co byla příslušná varná zóna aktivována a zapnuta. Zvolte požadovanou úroveň výkonu 1-9. Zapněte druhé topné těleso pomocí tlačítka vícekruhové varné zóny 4. Kontrolka 3 zvolené varné zóny se rozsvítí. Zapněte třetí okruh opětovným stisknutím tlačítka vícekruhové varné zóny 4. Rozsvítí se druhá kontrolka 3. Odpovídající varná zóna musí být také aktivována, abyste druhý/třetí okruh vypnuli. Vnější topné okruhy vypnete opětovným stisknutím tlačítka vícekruhové varné zóny 4. Kontrolky 3 již dále nebudou svítit. Detekce přítomnosti hrnce Jestliže je zařízení vybaveno funkcí detekce hrnce, rozpozná, zda je na příslušné varné zóně po zvolení úrovně varného výkonu umístěn kovový hrnec. Pokud hrnec není identifikován, objeví se na displeji u a topné těleso zůstane neaktivní. Jestliže nyní na varnou zónu v průběhu 10 minut hrnec položíte, topné těleso se samo zapne a na displeji se zobrazí zvolená úroveň varného výkonu. Dvoukruhové varné zóny nebo pečící (oválná) zóna se automaticky znovu zapnou, tj. detekce hrnce také rozpozná velikost hrnce. Pokud na varnou zónu není umístěn žádný hrnec, zóna se z bezpečnostních důvodů po 10 minutách vypne. Funkce detekce hrnce rozpozná pouze kovové varné nádoby. Abyste mohli vařit i s nekovovými nádobami, můžete detekci hrnce pro každou varnou zónu vypnout. To provedete tak, že požadovanou varnou zónu 0 aktivujete 2 a zvolíte úroveň výkonu. Nyní musíte stisknout tlačítko vícekruhové varné zóny 4 a pak odpovídající tlačítko varné zóny 0. Nyní bude vaření probíhat bez funkce detekce hrnce. Dvoukruhovou varnou zónu nebo pečící (oválnou) zónu lze nyní zapnout pomocí tlačítka vícekruhové varné zóny 4. Chcete-li detekci hrnce znovu aktivovat, vypněte varnou zónu. Při dalším zapnutí této varné zóny bude detekce hrnce opět aktivována. Kdy detekci hrnce vypnout? 1. Když používáte nekovové varné nádoby. 2. Pokud varné nádoby, vzhledem k jejich rozměrům nebo materiálu, zapínají vnější topný okruh u vícekruhových varných zón, aniž by je dostatečně pokrývaly. Z bezpečnostních důvodů vždy po použití vypněte varnou zónu pomocí dotykového senzoru, aby posunutím hrnců nebo položením kovového náčiní nemohlo dojít k náhodné aktivaci varné zóny, když je funkce detekce hrnce zapnuta. 16

3 Zvýšení výkonu (booster) CZ U indukční varné zóny označené P lze aktivovat další přídavné zvýšení výkonu. Pro zapnutí a vypnutí musí být aktivováno tlačítko dvoukruhové varné zóny 4. Abyste to mohli provést, musí být aktivována a zapnuta indukční varní zóna. Pokud žádné tlačítko dvoukruhové varné zóny neexistuje, zvýšení výkonu musí být aktivováno podle popisu v odstavci Počáteční zvýšení výkonu. Při aktivaci tohoto výkonového režimu bude zvýšení výkonu varné zóny trvat po dobu max. 10 minut. Toto bude indikováno písmenem P na místě zobrazení úrovně výkonu. Výkon další indukční zóny je po tuto dobu snížen. Tento stav je indikován průběžným přepínáním displeje mezi zvolenou varnou zónou a zónou se sníženým výkonem. Po skončení režimu se zvýšeným výkonem bude druhá zóna opět poskytovat plný výkon. Časovač Tento časový spínač můžete použít pro automatické vypnutí varné zóny po uplynutí přednastavené doby v trvání 1 až 99 minut. Příslušná varná zóna musí být aktivována, indikátor pohotovosti 2 svítí. Zvolte úroveň varného výkonu 1 až 9 pomocí tlačítka minus nebo plus qa/5. Pak stiskněte tlačítko časovače qs. Na displeji časovače 6 se zobrazí 00. Nastavte požadovanou dobu vaření 1 až 99 minut tlačítky minus nebo plus qa/5. Kontrolka časovače 7 se rozsvítí. Nastavenou dobu můžete kdykoli změnit. Aktivujte příslušnou varnou zónu, stiskněte tlačítko časovače qs a změňte dobu vaření pomocí tlačítka minus nebo plus qa/5. Jakmile přednastavená doba uplyne, vypne se varná zóna automaticky a dvě minuty zní akustický signál. Ten můžete vypnout stisknutím jakéhokoli tlačítka. Jestliže chcete časovač vypnout dříve, stiskněte tlačítko varné zóny 0 a tlačítko časovače qs. Pomocí tlačítka minus qa pak můžete nastavit časovač na 00, nebo to můžete udělat přímo současným stisknutím tlačítek minus a plus qa+5. Tento časovač lze také používat jako minutník, není-li aktivována žádná varná zóna. V tomto případě se ujistěte, že při nastavování časovače qs není žádná varná zóna v pohotovostním stavu (indikátor pohotovosti varné zóny 2 nesvítí). Bezpečnostní vypnutí Díky funkci bezpečnostního vypnutí je trvalý provoz jednotlivých varných zón časově omezen, varná zóna se v závislosti na zvolené úrovni varného výkonu po určité době automaticky vypne. Jednotlivé časové intervaly naleznete v uvedené tabulce. Jakmile tato bezpečnostní pojistka vypne dotykový ovládací systém, zobrazí se na displeji úrovně varného výkonu 1 0 nebo písmeno H, pokud varná zóna vyzařuje zbytkové teplo. Stisknutím spínače zapnutí/vypnutí qd se ovládací systém opět aktivuje a je připraven k provozu. Pokud stisknete najednou více než jedno tlačítko s výjimkou tlačítek minus a plus ovládací systém toto neakceptuje jako platný povel. Pokud je jedno nebo více tlačítek aktivováno po dobu delší než 30 sekund, např. pokud na tlačítko překypí nějaký pokrm nebo je na něj položena nádoba, ovládací systém vyhodnotí, že došlo k chybě a vypnutí se provede automaticky. Pokud taková aktivace tlačítka přetrvává, rozezní se trvale akustický signál. Tabulka časů MPD = maximální provozní doba, v hodinách Úroveň výkonu MPD (h)

4 2. Na co si dávat pozor 2.1 Důležité informace o indukci Indukční varné zóny a vhodné nádobí Vaše varná deska je vybavena indukčními varnými zónami, které se vyznačují vysokým výkonem při rychlém zahřívání pokrmů a úsporou energie. Teplo je vyráběno přímo ve dně hrnce, kde je potřeba, aniž by docházelo ke ztrátám energie při jeho přenášení přes sklokeramickou desku. Proto je spotřeba energie nižší než u běžných zářičů. Sklokeramická varná deska není přímo zahřívána, ale zahřívá se pouze od horka odráženého hrncem. Po vypnutí je horká varná zóna indikována blikajícím písmenem H (indikace zbytkového tepla). U indikčních varných zón je tepla dosahováno prostřednictvím indukční cívky umístěné pod varnou deskou, která produkuje elektromagnetické pole. Při použití zmagnetovatelných hrnců nebo pánví vyrobených z oceli, litiny nebo jiného feromagnetického materiálu (vhodného pro indukční varné desky) je energie přenášena přímo do dna této varné nádoby. Na indukčních varných zónách používejte pouze vhodné nádobí, vyrobené z materiálů, jako je ocel nebo litina. Nerezové pánve s měděným nebo hliníkovým dnem a skleněné varné nádoby nejsou vhodné. Pokud kupujete novou sadu nádobí, zkontrolujte, zda je označeno jako Vhodné pro indukční ohřev Ochrana proti přehřátí Sklokeramická varná deska je vybavena ochranou proti přehřátí, která chrání elektroniku před poškozením. Tato ochrana před přehřátím je několikastupňová. Pokud se významně zvýší teplota varné desky, zapne se dvoustupňový ventilátor. Jestliže toto nedostačuje, režim zvýšeného výkonu se deaktivuje a výkon pro jednotlivé varné zóny se sníží, nebo se zcela vypne. Jakmile se sklokeramická varná deska ochladí, bude plný výkon opět k dispozici Obecně Optimálního přenosu se dosahuje v případě, že varná nádoba a varná zóna mají stejné rozměry. Minimální a maximální rozměry dna varné nádoby pro jednotlivé varné zóny naleznete v následující tabulce. Varné zóny 210 mm 180 mm 220 mm 180 mm 150 mm 190 mm 145 mm 120 mm 160 mm Vždy používejte pokličku. Pokud vaříte bez správně umístěné pokličky, dochází k plýtvání energie. Vždy setřete rozlité či překypělé potraviny. Před prvním použitím varnou desku očistěte. Průměr dna nádoby Průměr min. max. 18

5 2.2 Důležité Pozor! Povrchy topných a varných zón se během používání zahřívají. Vždy držte děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte na to, aby na povrch varné desky nespadl žádný tvrdý předmět. Za určitých okolností je tento materiál citlivý na mechanické údery a poškrábání. Ostrý náraz nebo úder na malou plochu může zapříčinit prasknutí sklokeramické desky. Pokud nesprávné používání způsobí zlomení, prasknutí nebo roztříštění desky, musí být varná deska okamžitě odstavena z provozu a odpojena od elektrické sítě. To provedete vypnutím jističe varné desky v pojistkové skříňce. Je nutné obrátit se na odborný servis. Předměty vyrobené z kovu, jako nože, vidličky, lžíce a pokličky nepokládejte na varné zóny, neboť by se mohly silně zahřát. Varná zóna musí být po použití vždy vypnuta příslušným dotykovým tlačítkem a nikoli pouze prostřednictvím funkce rozpoznání přítomnosti hrnce, a to proto, aby se předešlo náhodné aktivaci. Nepoužívejte sklokeramickou varnou desku jako odkládací prostor! Na horké varné zóně nikdy nepřipravujte pokrm v hliníkové fólii nebo v umělohmotných nádobách. Varnou desku nezapínejte, pokud ji nebudete používat. Neumisťujte hořlavé a těkavé látky a teplem deformovatelné předměty přímo pod desku. Při přípravě pokrmů s tukem nebo olejem zůstávejte vždy nablízku. Přehřátý olej se může vznítit. Do vzníceného tuku nebo oleje nikdy nelijte vodu. Riskujete popálení! Přikryjte pánev, aby se oheň uhasil a vypněte varnou zónu. Nechejte pánev vychladnout na varné zóně. Také se ujistěte, že se síťové přívody elektrospotřebičů zapojených do zásuvek v blízkosti varné desky nemohou dostat do kontaktu s varnými zónami. Nikdy nečistěte sklokeramickou varnou desku parním čističem nebo podobnými přístroji! Dávejte pozor, pokud používáte nádoby s dvojím dnem (gastronádoby vodní lázně ), protože slabě vroucí voda se může nepozorovaně vypařit. Následkem toho dojde k poškození nádoby a může dojít i k poškození varné desky, na což se nevztahuje žádná záruka. 19

6 3. Čištění a údržba Varnou desku čistěte vždy, až vychladne. I ta nejmenší ponechaná nečistota se při dalším zapnutí varné zóny spálí a může se připéci. Používejte pouze doporučené čistící prostředky. Ocelová vlna, brusné houbičky a abrazivní čistící prášky povrch varné desky poškrábou. Nepoužívejte spreje na čištění pečících trub, jsou příliš agresivní a mohou povrch desky poškodit. Lehké zašpinění Slabě zašpiněný povrch otřete navlhčený hadříkem a teplou vodou. Opláchněte studenou vodou a dosucha otřete. Skvrny po zaschlé vodě můžete odstranit octem, citrónovou šťávou nebo jemným čistícím prostředkem proti vodnímu kameni. Pokud se tyto prostředky dostanou do kontaktu s rámečkem, otřete je navlhčeným hadříkem, jinak by rámeček mohl ztratit lesk. Silné zašpinění K odstranění silného zašpinění použijte speciální Sidol pro nerezovou ocel, Stahlfix nebo Cerafix. Čistící prostředek naneste na kuchyňský papír a zašpiněné místo jím otřete. Nechejte chvíli působit a pak důkladně setřete studenou vodou. Nakonec povrch dobře osušte. Dbejte na to, aby na varné desce nezůstávaly zbytky čistících prostředků, při zahřátí by mohly na povrch agresivně působit. Odolné nečistoty a připečené zbytky je nejlépe odstranit skleněnou škrabkou C, kterou si můžete zakoupit v prodejně domácích potřeb, supermarketech, drogeriích apod. Při koupi škrabky dbejte na to, aby neměla umělohmotné držadlo, protože by se mohlo přichytit k horkému povrchu. Se škrabkou zacházejte opatrně. Pokrmy obsahující cukr mohou trvale poškodit povrch sklokeramické desky, protože jakmile zaschnou, mohou ji poškrábat. Abyste tomuto poškrábání předešli, musíte takové potraviny odstranit skleněnou škrabkou okamžitě, dokud jsou ještě horké D, E. Změna barvy sklokeramického povrchu Tyto změny nijak neovlivňují funkci a odolnost sklokeramiky. Nedochází totiž ke změně barvy v samotném materiálu desky, ale jedná se o zbytky potravin, které nebyly odstraněny a vypálily se. Metalicky duhové zabarvení G je způsobeno opotřebením ode dna pánví nebo nevhodnými čistícími prostředky. Toto zabarvení lze pouze velmi obtížně odstranit pomocí speciálního Sidolu pro nerezovou ocel nebo Stahlfixu. Abyste zabarvení odstranili, budete muset pravděpodobně čištění několikrát opakovat. Opotřebovaný dekor H. Po čase se působením agresivních čistících prostředků a nevhodných varných nádob může dekor opotřebovat a objeví se tmavé skvrny. Rozpuštěný cukr a potraviny obsahující cukr musíte vždy ihned odstranit skleněnou škrabkou C, dokud jsou ještě horké, jinak by mohly povrch poškodit D, E. Při správné péči zůstane vaše varná deska krásná po mnoho let a čištění bude snadnější. Pro péči o varnou desku doporučujeme používat Cerafix. Tento čistící prostředek obsahuje vysoké procento silikonu, který na varné desce vytvoří ochranný film, chránící povrch desky před vodou a nečistotami. Nečistoty, které zůstanou na takto ošetřeném povrchu, lze snadno odstranit. Čistěte varnou desku a varné zóny pravidelně. 20

7 4. Montáž 4.1 Vyříznutí otvoru do pracovní desky Před montáží zařízení musí být připraven správně vyříznutý otvor do horní desky kuchyňské skříňky nebo pracovní desky a dále musí být odstraněny všechny piliny a odřezky. Rozměry otvoru v pracovní desce viz nákresy na obrázcích (obr ). Plocha řezu musí být ošetřena nanesením ochranného vodě odolného nátěru. Pracovní deska a varná deska musí být namontovány vodorovně. Pokud není deska naprosto rovně, působí na ni pnutí, které zvyšuje nebezpečí prasknutí. 4.2 Instalace Před instalací varné desky zkontrolujte, že v obvodovém těsnění nejsou žádné mezery. Jestliže je varná deska instalována na pracovní plochu z keramiky nebo podobného materiálu (kachlíky), odstraňte těsnění desky a utěsněte varnou desku na pracovní desce speciálním umělohmotným těsněním, jako je např. tepelně odolná silikonová guma. Důležité! Jestliže je varná deska umístěna nad nábytkovým dílem (posuvné kontejnery, zásuvky apod.), musí být do prostoru pod varnou deskou vložena dělící příčka (tvořící dno), aby nemohlo dojít k náhodnému kontaktu se spodní částí varné desky. Tato dělící příčka může být vyjímatelná, a to pouze za použití nástrojů, a musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 20 mm od spodní části varné desky, tak aby se síťový přívod nedotýkal spodní části varné desky (obr. 4). Pokud je varná deska umístěna nad pečící troubou, musí být tato trouba vybavena ochlazovacím ventilátorem. V tomto případě není dělící příčka nutná. V prostoru těsně pod výřezem nesmí být žádné příčníky. Varnou desku položte opatrně do otvoru v pracovní desce a upevněte ji sponami. Modely: FGKST a GKST K pracovní desce přišroubujte pružné spony, jak je znázorněno na obrázku. Varnou desku pak opatrně vmáčkněte do zádržných spon. Při upevňování pružných spon vždy použijte horní otvor ve sponě, jinak by pracovní deska nebyla správně upevněna (obr. 3). Modely GKST 90W a GKST 90N (upevnění do všech typů pracovních desek) Modely FGKST , GKST (upevnění do pracovních desek z granitu nebo podobného materiálu) Můžete si objednat speciální upevňovací sadu pro montáž varné desky do pracovní desky z granitu. Ujistěte se, že pracovní deska a varná deska jsou horizontálně. Také zkontrolujte, zda nemůže nějaká tekutina proniknout mezi hranu varné desky a pracovní desku, nebo mezi varnou desku a stěnu, a dostat se do kontaktu s jakýmkoli elektrickým zařízením. Použijte těsnící díly, pásky, prostředky apod. Pro účely bezpečnosti proti ohni je toto zařízení zařízením typu Y. To znamená, že může být nainstalováno svojí zadní stranou a jednou z dalších stran v kontaktu se stěnou místnosti nebo skříňky o jakékoli výšce. Ostatní strany mohou být v kontaktu pouze s nábytkem nebo jinými zařízeními o stejné výšce, jako je tento přístroj. Šrouby musí být zašroubovány ručně normálním šroubovákem, nepoužívejte elektrický šroubovák. 21

8 4.3 Elektrické připojení (Technické parametry o zátěži a modelové označení: viz přední strana tohoto návodu k obsluze) Toto zařízení smí být připojeno k elektrické síti pouze odborným elektrikářem, který se musí ujistit, že instalace je v souladu s normami a nařízeními platnými v dané zemi (Česká republika ČSN, Německo VDE, Rakousko ÖVE, Švýcarsko SEV, apod.). Odborný elektrikář musí zajistit, aby byla dodržena nařízení a předpisy distributora el. energie. Když připojujete toto elektrické zařízení, nainstalujte vypínač všech pólů sítě, jehož vzdálenost kontaktů v rozpojeném stavu je nejméně 3 mm. Ujistěte se, napětí v místní síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Abyste zařízení připojili, odšroubujte kryt svorkovnice na spodní straně zařízení. Po připojení zařízení vraťte kryt zpět a zajistěte připojovací kabel odlehčovací sponou. Připojovací síťový kabel musí být nejméně H05 VV-F. Pokud je síťový kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze výrobce, jeho odborný servis nebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že nadměrná část kabelu neleží v instalační oblasti varné desky. Viz vedení kabelu na obr. 4. Při instalaci trouby se ujistěte, že živé vodiče jsou bezpečně izolované. Elektrické připojení 4.4 Údržba a opravy Před prováděním jakýchkoli oprav musí být toto zařízení odpojeno od elektrické sítě. Při kontaktu se servisním střediskem vždy uveďte typové a výrobní číslo. Tato označení naleznete na typovém štítku nebo na straně 1 návodu k obsluze. Při každém sejmutí sklokeramické varné desky z pracovní desky zkontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyměňte. 22

9 Modely: GKST , FGKST Typ: GKST Obr. 1 Typ: FGKST Upevnění do pracovních desek ze dřeva a podobného materiálu Obr. 2 Obr. 3 GKST Obr. 4 Obr. 3 FGKST Minimální vzdálenost k přilehlým stěnám 2 Rozměry výřezu 3 Vnější rozměry osazení 4 Vedení kabelu na zadní stěně Upevnění do pracovních desek z granitu nebo podobného materiálu Obr. 2a Obr. 3a 23

10 Modely GKST 90W, GKST 90N Typ: GKST 90W Obr. 1 Typ: GKST 90N Upevnění do pracovních desek ze dřeva a podobného materiálu Obr. 2 Obr. 2 Obr. 4 Obr. 3 Minimální vzdálenost k přilehlým stěnám Rozměry výřezu Vnější rozměry osazení Vedení kabelu na zadní stěně 24

11 Modely: GKST 90F Typ GKST 90F Obr. 1 Obr. 4 Upevnění do pracovních desek ze dřeva a podobného materiálu Obr. 2 Obr. 3 Minimální vzdálenost k přilehlým stěnám Rozměry výřezu Vnější rozměry osazení Vedení kabelu na zadní stěně 25

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2 Návod k obsluze INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4 Obsah Princip činnosti, 2 Pokyny pro uživatele, 2 Instalace, 2 Používání, 2 Údržba, 4 DZ 2KIL (IX)/HA Pokyny pro instalaci, 6 Instalace, 6 Umístění

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Kookplaat Varná deska Varný panel Főzőlap

Kookplaat Varná deska Varný panel Főzőlap NL CS SK HU RU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU A NA POUŽÍVANIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ӏ ӀӀ Ӏ ӀӀ Kookplaat Varná deska Varný panel Főzőlap CS

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B Návod k obsluze Indukční varná deska TI 1242 B Vážená zákaznice, vážený zákazníku, zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a

Více

Vestavný sklo-keramický dřez VarioLine

Vestavný sklo-keramický dřez VarioLine VarioLine vytváří Váš osobitý desin s HardLine rámem Znamená pro Vás vaření vysoký stupeň svobody a kreativity? Pomocí série VarioLine od firmy Küppersbusch uskutečníte i ty nejdivočejší kulinářské sny.

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ. POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ. POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K VESTAVBĚ A K POUŽITÍ

NÁVOD K VESTAVBĚ A K POUŽITÍ CZ NÁVOD K VESTAVBĚ A K POUŽITÍ Varná deska OBSAH CZ Pokyny k bezpečnosti......................................... 2 Ochrana životního prostředí.................................... 2 Popis spotřebiče.............................................

Více

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku BRANDT. Vložili jsou do tohoto přístroje veškerý svůj um, naše know-how, aby

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU

NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU CZ NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU www.gorenje.com 2 - automatické ovládání varné desky - varná automatika - úspora až 40 % energie - aktivně uchovává v potravinách živiny, vitaminy a proteiny 3 OBSAH DŮLEŽITÁ

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Hrnec na vaření rýže Návod k použití

Hrnec na vaření rýže Návod k použití Hrnec na vaření rýže Návod k použití MODELCFXB-180 230V 50Hz, 1950W ODOLNÝ PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI TEFLONOVÝ VNITŘNÍ HRNEC SNADNÉ OVLÁDÁNÍ UDRŽUJE JÍDLO TEPLÉ A ČERSTVÉ 11.9.2005 Strana 1 (celkem 12) APEXA

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ

SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku na spodní straně desky. Dále si, prosíme, poznamenejte datume prodeje,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavný sklokeramický indukční varný panel Vestavný sklokeramický indukční varný panel Vážený zákazníku! Sklokeramický varný panel je určen pro použití v domácnostech.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKLOKERAMICKÉ DESKY KI 40 SLX

NÁVOD K OBSLUZE SKLOKERAMICKÉ DESKY KI 40 SLX NÁVOD K OBSLUZE SKLOKERAMICKÉ DESKY KI 40 SLX NO 19/08 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: CHLADNIČKY, ODSAVAČE PAR, MIKROVLNNÉ TROUBY. ARG 737/A+/5 vestavná jednodveřová chladnička s výparníkem

DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: CHLADNIČKY, ODSAVAČE PAR, MIKROVLNNÉ TROUBY. ARG 737/A+/5 vestavná jednodveřová chladnička s výparníkem CHLADNIČKY ART 483/4, ART 471/4 kombinované vestavné chladničky s mrazničkou DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: CHLADNIČKY, ODSAVAČE PAR, MIKROVLNNÉ TROUBY ARG 737/A+/5 vestavná jednodveřová chladnička s výparníkem

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více