Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků"

Transkript

1 AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270 Pasiva celkem 270 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků 3) 400 Tržby z prodeje v hotovosti (prodáno vše) 4) 20 Odpisy strojů a zařízení 5) 250 Převod peněz z pokladny na běžný účet 6) 20 Výplata mezd z pokladny v plné výši 7) 200 Úhrada faktury za nákup zboží 8) 50 Předpis podílu na zisku společníkům Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku

2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jeho odepisování, prodej a vyřazení 9) 700 Faktura dodavatele za nákup strojů 10) 20 Faktura za dopravu zařízení do naší firmy 11) 15 Náklady na materiál pro stavební úpravy, potřebné k instalaci výrobní linky 12) 30 Osobní náklady pracovníků naší firmy (stavební úpravy) 13) 35 Faktura dodavatele za montáž zařízení 14) 20 Výdaje za školení pracovníků obsluhy 15) 60 Nákup zásob materiálu (var. náhradních dílů) před zahájením provozu výrobní linky 16).. Odpisy výrobní linky (od 1.roku provozu) 17) 80 Podej výrobního zařízení (na fakturu) v 5.roce provozu 18)... Vyřazení prodané výrobní linky z evidence Zaúčtujte jednotlivé operace Vypočtěte náklady, výnosy a zisk/ztrátu

3 Zúčtovací vztahy se zaměstnanci 1) 40 Výplata záloh na mzdu 2) 100 Zaúčtování hrubé mzdy 3) 5 Nemocenské dávky - nárok zaměstnanců 4) 15 Srážka daně z hrubé mzdy zaměstnance 5) 12 Pojistné hrazené zaměstnancem 6) 2 Srážka výživného placeného zaměstnancem 7) 30 Pojistné hrazené zaměstnavatelem 8) Platba pojistného a zálohy daně ze mzdy zaměstnanců 9) 30 Platba pojistného (zaměstnavatelem) 10). Výplata zaměstnanci (mzda, nemocenská) 11) 5 Refundace nemocenských dávek 12) 2 Výplata výživného příjemci

4 Podnik realizoval tyto hospodářské operace Zaúčtujte jednotlivé operace spojené s výrobou a prodejem výrobků Sestavte výsledovku a bilanci peněžních toků, údaje v tis.kč 1) 80 Vyúčtování mezd zaměstnanců 2) 30 Vyúčtování pojistného (zaměstnavatele) 3) 150 Výdej materiálu do výroby 4) 35 Odpisy dlouhodobého majetku 5) 70 Nájemné výrobních prostor + 14 DPH zaplaceno 6) 35 Faktura za dodávky elektřiny + 7 DPH 7) 400 Převod 40 ks výrobků na sklad 8) 400 Faktura za prodej 30 ks výrobků + 80 DPH 9) 300 Výdej výrobků ze skladu při prodeji 10) 50 Vyplacení záloh na mzdy Podnik realizoval tyto hospodářské operace Výroba 40 ks výrobků - mzdy 80 tis.kč - pojistné 30 - materiál odpisy 35 - nájemné 70 + DPH - energie 35 + DPH Prodej 30 ks výrobků za 400 tis.kč Varianta b) Výrobek je zatížen spotřební daní 2 tis.kč/ks Sazba DPH a daně za zisku je 20 % Opravná položka 50 % k faktuře 8)

5 Postoupení pohledávky Firma A realizovala prodejem zboží pohledávku 300 tis.kč za firmou B. Po době splatnosti vytvořila opravnou položku ve výši 60 tis.kč (20 % zákonná, daňově uznatelná opravná položka). Pohledávka byla za částku 150 tis.kč postoupena firmou A (postupitelem) firmě C (postupníkovi). Postupitel řádně oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky, takže ten je nyní povinen plnit postupníkovi. Zaúčtování: MD D částka x 300 pohledávka výchozí stav tvorba zákonné opravné položky odpis pohledávky daňové náklady (do výše příjmů z postoupení + zákonná opravná položka) odpis pohledávky nedaňové náklady zrušení zákonné opravné položky výnos z postoupení pohledávky příjem z postoupení pohledávky účet 558 tvorba zákonných opravných položek účet 315 ostatní pohledávky

6 Konsolidace vymezení celku pro konsolidaci Rozhodující vliv ovládání více jak 50 % hlasovacích práv (nebo jednání ve shodě, umožňujících ovládat finanční a provozní činnosti, strategie dceřinné firmy, jmenovat většinu členů řídících orgánů Podstatný vliv 20 až 50 % hlasovacích práv, umožňuje účastnit se rozhodování o finanční a provozní politice přidružené firmy Nerozhoduje samotný vlastnický podíl Nerozhoduje právní forma společnosti (a.s., s.r.o.) Nerozhoduje sídlo společnosti A B 35 % 60 % 40 % 25 % 20 % C D 20 % 70 % E F G Podíl na vl.kapitálu Míra vlivu Vlivs Vztah A B 35 % + 12 % = 47 % 35+20=55 % rozhodující Vztah A C 55 % 55 % rozhodující Vztah A D 40 % 40 % podstatný Vztah A E 25 % 25 % podstatný Vztah A F 55 % x 20 % = 11 % 55 % rozhodující Vztah A G 28 % 28 % podstatný

7 Ocenění vlastního kapitálu a konsolidace (použito z článku L.Harny v Účetnictví 3/2011) Nestanoví-li společenská smlouva jinak, stanoví se vypořádací podíl společníka z vlastního kapitálu z účetní závěrky a vyplácí se do 3 měsíců v penězích ( 61 OZ). Vlastní kapitál a tržní cena společnosti se mohou lišit např. - v důsledku volby účetních metod (viz příklad na použití konsolidace), - v důsledku aplikace zásady opatrnosti např. ocenění nemovitostí historickou pořizovací cenou (IFRS umožňují ocenění nemovitostí reálnou cenou), vyšší tržní cena likvidních zásob (rostoucí ceny komodit) - díky rozporu účetních metod s věrným a poctivým obrazem vytvořená rezerva na generální opravu nemovitosti sníží vlastní kapitál, ačkoli tato reserva není závazkem (rozpor IFRS a ČS) - v důsledku budoucích příjmů (ve stadiu rozpracovanosti je např. velká zakázka s očekáváním velkého zisku, který zatím nemůže být zaúčtován, neboť se rozpracovaná výroba oceňuje pouze vlastními náklady) Příklad A) Firma M založila vkladem 1 mil.kč 100 % dceřinnou společnost D, po nějaké době podnikání je vlastní kapitál firmy D celkem 10 mil.kč. Ocenění dlouhodobé finanční investice v bilanci firmy M pořizovací cenou Aktiva ostatní 4 Vlastní kapitál 2 Finanční investice 1 Cizí zdroje 3 Aktiva celkem 5 Pasiva celkem 5 Vypořádací podíl 50 % 1 mil.kč

8 Ocenění dlouhodobé finanční investice ekvivalencí Aktiva ostatní 4 Vlastní kapitál 11 Finanční investice 10 Cizí zdroje 3 Aktiva celkem 14 Pasiva celkem 14 Vypořádací podíl 50 % 5,5 mil.kč Použití konsolidované účetní závěrky Postup úplné konsolidace zjednodušeně - sečtou se aktiva a pasiva obou firem - vyloučí se vzájemné vztahy (pohledávky a závazky, zde pouze finanční investice oproti vlastnímu kapitálu 1 mil.kč) Dceřinná společnost má tuto bilanci (vlastní kapitál je dle zadání 10 mil.kč) Aktiva ostatní 18 Vlastní kapitál 10 Cizí zdroje 8 Aktiva celkem 18 Pasiva celkem 18 Konsolidovaná účetní závěrka firmy M (plnou metodou) Aktiva ostatní 22 Vlastní kapitál 11 Finanční investice 0 Cizí zdroje 11 Aktiva celkem 22 Pasiva celkem 22 Vypořádací podíl 50 % 5,5 mil.kč

9 Příklad B) Společnost M koupila 100 % podíl na společnosti D za 10 mil.kč. Společnost D vlastní pozemky a nemovitosti v účetní (historické) hodnotě 1 mil.kč, ale jejich tržní hodnota je 10 mil.kč. Vlastní kapitál firmy D byl ke dni akvizice 1 mil.kč, bilance společnosti M byla následující: Ocenění dlouhodobé finanční investice pořizovací cenou Aktiva ostatní 4 Vlastní kapitál 12 Finanční investice 10 Cizí zdroje 2 Aktiva celkem 14 Pasiva celkem 14 Vypořádací podíl 50 % 6 mil.kč Tržní ocenění finanční investice je uznáno v její pořizovací ceně (koupě) Ocenění dlouhodobé finanční investice ekvivalencí Aktiva ostatní 4 Vlastní kapitál 12 Finanční investice 10 Vl.kap.-ekvivalence -9 Fin.inv.-ekvivalence -9 Cizí zdroje 2 Aktiva celkem 5 Pasiva celkem 9 Vypořádací podíl 50 % 1,5 mil.kč Použití konsolidované účetní závěrky Dceřinná společnost má tuto bilanci (vl,kapitál dle zadání 1 mil.kč) Aktiva 5 Vlastní kapitál 1 Cizí zdroje 4 Aktiva celkem 5 Pasiva celkem 5 Úprava ocenění +9 Kapitálové fondy +9 Celkem 14 Celkem 14 Konsolidovaná účetní závěrka firmy M (plnou metodou) (ostatní aktiva firmy M jsou opět 4 mil.kč, cizí zdroje 2 mil.kč) Aktiva ostatní 18 (4+14) Vlastní kapitál 12 (dopočet) Finanční investice 0 Cizí zdroje 6 (= 2 + 4) Aktiva celkem 18 Pasiva celkem 18 Vypořádací podíl 50 % 6 mil.kč

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více