VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013

2 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské Hradiště zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od Činnost školy je vymezena 7 zákona č. 561/2004 Sb. o soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů. Základní škola hospodaří s majetkem obce od jako příspěvková organizace škola je právní subjekt. Poskytuje plnohodnotné základní vzdělání využitelné v dalším studiu na středních školách, odborných učilištích a v praxi. IČO: Identifikátor: Zřizovatel školy je Obec Šumice, IČO Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Petr Vrága, bytem Uherský Brod, Za Humny 1492 na základě konkurzu konaného dne 23. května 1990 rozhodnutím rady ONV v Uherském Hradišti, ze dne 29. května 1990 s účinností od 1. června Ve funkci byl potvrzen v rámci pravidelného periodického hodnocení ředitelů v roce 1996 a v roce Dne byl potvrzen ve funkci na dobu 6 let v souladu s 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném sa jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna Zástupcem ředitele byl 1. srpna 2003 jmenován s účinností od 1. srpna 2003 ředitelem školy Mgr. Karel Surý, Šumice 470. K 1. lednu 2009 byla zřizovatelem jmenována rada školy ve složení : Mgr. Marcela Beňovská Jaroslava Pařízková Josef Punčocha Základní škola sdružuje : 1. Základní škola, kapacita 250 žáků, IZO Školní družina, kapacita 45 žáků, IZO Školní jídelna, kapacita 250 jídel, IZO Výuce je ve škole k dispozici 9 kmenových tříd a 10 odborných učeben ( fyzika a chemie, učebna cizích jazyků, informatiky, literární výchovy, školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna pro integraci a ateliér).

3 ČÁST II. Přehled učebních plánů Ve školním roku 2012/2013 probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumice Škola porozumění. Výuka byla kvalitativně podpořena v rámci projektu EU peníze školám. Nabídka volitelných předmětů : informatika cvičení z matematiky cvičení z českého jazyka konverzace AJ výtvarné činnosti sportovní hry dramatická výchova Nabídka nepovinných předmětů : nápravné cvičení pro dyslektiky náboženství zdravotní tělesná výchova Nabídka zájmových kroužků : kroužek fotbalu přípravka národopisný kroužek Dřinky florbalový kroužek volejbalový kroužek kroužek mladých hasičů cvičení děvčat - aerobic hra na hudební nástroje břišní tance zdravotnický kroužek

4 ČÁST III. Údaje o pracovnících školy Celkový počet pracovníků školy ve školním roku 2012/2013 : Pedagog. Nepedagog. Celkem Fyzických Přepočtených Fyzických Přepočtených Fyzických Přepočtených 16 14,3 9 8, ,7 1 asistent pedagoga 0,74 úvazku Věková struktura pedagogických pracovníků : Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 29 let let let 7 50 až do vzniku nároku na SD 5 důchodci 1 Na škole v tomto roce vyučovalo 5 aprobovaných učitelů 1. stupně, 10 aprobovaných učitelů 2. stupně, 1 vychovatelka školní družiny a 1 asistentka pedagoga. Také v tomto školním roku probíhalo další vzdělávání našich pedagogických pracovníků. Těchto aktivit jsme se zúčastnili v následujících oblastech : - BOZP - práce s integrovanými žáky - rodinná a sexuální výchova - protidrogová prvence - legislativa - účetnictví a ekonomika - vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech - práce s talentovanými žáky - vedení a management - výchovné poradenství - sportovní a tělovýchovná činnost - počítačová gramotnost a informatika - provoz knihoven - naučné a poznávací exkurze - interaktivní výuka

5 ČÁST IV. Bilance školního roku Tak jako každý rok se naši žáci zapojovali do školních soutěží, olympiád a turnajů ve všech oblastech činnosti. Dosahovali tam velmi dobrých výsledků zejména v následujících oblastech : - Pavel Lekeš 1. místo v okresní soutěži ve střelbě - družstvo chlapců 2. místo v okresní soutěži ve střelbě - Andrea Moravčíková 2. místo v okresní soutěži ve střelbě - družstvo děvčat 1. místo v okresní soutěži ve střelbě - Marek Šmíd 3. místo v krajském kole v judu - družstvo mladších děvčat - 3. místo v okresním finále ve florbale - družstvo mladších žáků 2. Místo v okresním finále ve florbale - Soňa Věrná 1. místo ve sprintu v Poháru starosty UB - Štěpán Juřeník 2. místo v hodu míčkem v Poháru starosty UB - Monika Hubáčková 1. místo v krajské soutěži v aerobicu - Marek Synčák, Lucie Hamalčíková účast v okresním finále v OAJ - Pavlína Dostálová, Martina Navrátilová účast v okresním finále CHO - Veronika Sechovcová 2. místo v okrese v přespolním běhu V rámci mimoškolních aktivit školy jsme uspořádali dle dlouhodobých plánů několik projektových dnů : - Survival - Olympiáda - 2 x sběr starého papíru - ekologický den - Peer aktivity protidrogové - Školní ples - bruslení žáků ročníku V uplynulém školním roku se neobjevily žádné zásadní výchovné problémy. S rodiči jednoho žáka byla uzavřena smlouva o spolupráci ve výchově. Během školního roku došlo k čtrnácti lehčím úrazům. K jedenácti úrazům došlo v rámci tělesné výchovy na hřišti nebo v tělocvičně. Ke třem úrazům došlo během přestávek ve třídě nebo na chodbě. Žádný z těchto úrazů nebyl zaviněn jinou osobou nebo zanedbáním bezpečnosti a dozoru. Také v letošním školním roku sledujeme úroveň a výsledky žáků pomocí Sciotestů, a to následovně : - 6. ročník matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady - 8. ročník klíčové kompetence a anglický jazyk - 9. ročník matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady

6 Z výsledků srovnávání pomocí testů vyplývá, že naši žáci patří v rámci České republiky k celostátnímu průměru. ČÁST VI. Výsledky inspekcí a kontrol Ve školním roku 2012 / 2013 nebyla na škole uskutečněna žádná inspekce ani kontrola.

7 Č Á S T VII. Další údaje Škola umožňuje žákům kromě pravidelného vyučování řadu dalších aktivit. Kromě zmíněných zájmových kroužků mohou děti navštěvovat chemickou hernu, školní knihovnu, počítačovou učebnu, lezeckou stěnu, saunu či tělocvičnu s možností posilování. Pro menší děti je v provozu školní družina s širokou možností seberealizace. Škola pravidelně pořádá další soutěže, turnaje i jiné akce. Aktivně jsme zapojeni do činnosti AŠSK. Vedení i vyučující kladou velký důraz na spolupráci s rodičovskou veřejností. Konají se pravidelné schůzky s rodiči, kteří jsou pravidelně informováni třídními učiteli a výchovnou poradkyní.pravidelně informujeme rodiče žáků 8. a 9. ročníku o možnosti studia na SOU či středních školách a zprostředkováváme kontakt zástupců těchto škol s nimi.podobné možnosti dáváme i rodičům integrovaných žáků a v této oblasti spolupracujeme s PPP v Uh. Brodě i s PP v Uh. Hradišti a také s ošetřujícími dětskými lékaři.při škole pracuje sdružení rodičů. Jako každoročně navštívili žáci 9.ročníku Úřad práce v Uh. Hradišti a jeho oddělení pro výběr zaměstnání. Spolupráce školy s obcí je bezproblémová, vzniklé problémy se řeší operativně. Pravidelně informujeme zřizovatele i členy zastupitelstva a rady o výsledcích školy i o personálních záležitostech. Škola dále spolupracuje s okolními školami, SVP HELP v Uh. Hradišti, Domem kultury v Uh. Brodě, Domem dětí v Uh. Brodě i v Bojkovicích, obcemi Nezdenice, Rudice, Záhorovice a dalšími institucemi.důležitá je pro naši činnost pomoc sponzorů, mezi které patří: GYRUS s.r.o., Vodo-topo Horecký, MOEL s.r.o., CHEDO s.r.o. a hlavně MUDr. Ladislava Bačová. Výchovné poradenství bylo na škole kvalitně vedeno paní učitelkou Ladislavou Mandíkovou. Jsou prováděny pravidelné konzultace s PPP v Uh. Brodě a s rodiči integrovaných žáků. Vyučující vypracovávají individuální studijní plány integrovaných žáků a rodiče jsou seznamováni s nimi prostřednictvím výchovné poradkyně.pomáháme rodičům také ve výběru studijních a učebních oborů konzultacemi s Úřadem práce a jednotlivými učilišti či středními školami. Prevence užívání návykových látek je zajištěna jak v rámci naučných předmětů obsahujících tuto problematiku, tak také prostřednictvím přednášek a besed SVP HELP či jiných programů.garantem v této oblasti je paní učitelka Jiřina Datinská, která pravidelně absolvuje přednášky k dané tématice a přednáší je prostřednictvím kolegů do praxe.prevence kriminality je zajišťována také v rámci výuky a přednášek či besed. Materiálně technické zabezpečení školy je v současné době díky Obecnímu úřadu na vysoké úrovni.všechny úpravy, opravy a další stavební práce, které byly naplánovány, se uskutečnily a financovány z prostředků zřizovatele. Z obecních prostředků byla zcela nově vybavena učebna informatiky a zahájena dvouletá modernizace učebny cizích jazyků. Z prostředků EU peníze školám byly zmodernizovány některé odborné učebny a učebny I. stupně. Naši vyučující s žáky zajistili v tomto školním roku dvakrát sběr starého papíru a jeden ekologický den.

8 V letošním roce k největším akcím patřily : - okresní kolo chemické olympiády - žákovské turnaje ve fotbalu, florbalu a volejbalu - závod SURVIVAL pro žáky II. stupně školy - olympiáda - Školní ples s vystoupením pro veřejnost V Šumicích dne 18. září ředitel školy Přehled umístění absolventů 2012 / 2013 Střední škola 4 letý obor 3 letý obor SPŠHZ Uh. Hradiště 3 1 OA a VOŠ Uh. Hradiště 4 0 SŠS Uh. Hradiště 0 1 SZŠ Brno 1 0 SOŠ Luhačovice 2 1 CSOŠ Bojkovice 1 0 Gymnázium Uh. Brod 1 0 SPŠ a OA Uh. Brod 1 3 COPT Uh. Brod 2 1 SOU Uh. Brod 0 2 Celkem 15 9

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov SÍDLO ŠKOLY ul. Krušnohorská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily Studenec 367, 512 33 Studenec Telefon: 481 595 252, 491 595 063 info@zsstudenec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/12

Výroční zpráva. školní rok 2011/12 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2011/12 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více