! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A Článek I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! MMOPP00BOZ6S STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015. Článek I."

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ6S SMLOUVA O REALIZACI PROJEKTŮ VELIKONOČNÍCH TRHŮ V OPAVĚ V ROCE 2013, 2014 A 2015 Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: IČ: DIČ: Statutární město Opava Horní náměstí 69, Opava CZ Číslo účtu: /0800 Bankovní spojení: Zastoupeno: Kontaktní osoby ve věcech technických: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora Mgr. Monika Štěpánková, referentka prezentace města kanceláře primátora Kontaktní osoby ve věcech smluvních: Mgr. Monika Štěpánková, referentka prezentace města kanceláře primátora dále jen Město a Realizátor: Místo podnikání: IČ: DIČ: Michal Božoň fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Boženy Němcové 836/8, Ostrava Polanka nad Odrou CZ Číslo účtu: /5500 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. dále jen Realizátor 1/9

2 Článek II. Základní ustanovení 1) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 2) Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 3) Realizátor prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. Článek III. Předmět smlouvy 1) Uzavřením této smlouvy se Realizátor zavazuje na své náklady realizovat pro Město projekty Velikonoční trhy v roce 2013, Velikonoční trhy v roce 2014 a Velikonoční trhy v roce 2015, zahrnující organizační zajištění prodejních velikonočních trhů a souvisejícího kulturního programu (dále jen Projekty či jednotlivě pro příslušné roky Projekt ). 2) Projekty musí být Realizátorem realizovány v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, v souladu s technickými normami a v souladu s touto smlouvou. Článek IV. Termín a místo konání Projektů 1) Projekty budou realizovány Realizátorem v termínech: a. Velikonoční jarmark v roce 2013: od do , b. Velikonoční jarmark v roce 2014: od do , c. Velikonoční jarmark v roce 2015: od do Přesný harmonogram realizace Projektů, včetně přípravných a následných úklidových prací, tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 2) Projekty budou realizovány v prostoru Horního náměstí v Opavě. Článek V. Závazky Realizátora Realizátor je dle této smlouvy povinen splnit tyto závazky: 1) Objekty dodané a postavené Realizátorem za účelem realizace Projektů: - zajištění vlastních celodřevěných stánků ve tvaru domečků s krytou dřevěnou střechou s pultem pro prodej, okenicemi a dřevěnou podlahou, montáž i demontáž stánků dle daného harmonogramu, který je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, a dle plánku rozmístění všech objektů, včetně jejich rozměrů, který je nedílnou Přílohou č. 2 této smlouvy. - Realizátor se zavazuje, že jeden stánek včetně elektroinstalace poskytne bezplatně do užívání Městu po celou dobu realizace Projektů. - stánky musí být uzavíratelné, zamykatelné a uvnitř dostatečně osvětlené. - vzhled stánků je vyobrazen v podobě fotografie, či reálné grafické vizualizace, která tvoří nedílnou Přílohu č. 3 této smlouvy. - stánky musí být bez známek chátrání či poškození, musí splňovat všechny technické a bezpečnostní normy pro stánkový prodej. - počet stánků při rozměrech jednoho stánku 3 x 2 m je max. 40, počet bude záviset na rozměrech stánků. - přesné rozestavění stánků bude podléhat schválení Odborem hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy. 2/9

3 - zajištění vlastního podia na Horním náměstí v Opavě pro realizaci kulturních programů, jeho montáže i demontáže dle daného harmonogramu, který je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, a dle návrhu rozmístění všech objektů, který je Přílohou č. 2. této smlouvy. Podium musí svou velikostí i technickým vybavením odpovídat charakteru kulturních programů; musí splňovat všechny bezpečnostní normy a musí být ukotveno tak, aby nepoškodilo dlažbu či jiný povrch nebo předmět v místě umístění podia; Podium bude umístěno na Horním náměstí mezi Slezským divadlem a Slezankou, tak aby nebránilo průchodu na Čapkovu ulici a vchodu do budovy divadla a Slezanky. - zajištění elektroinstalace včetně elektrorevizí pro stánky i pro podium, případně pro další stavby umístěné Realizátorem na Horním náměstí dle Přílohy č. 2 této smlouvy. Elektroinstalaci Realizátor projedná a nechá schválit Technickými službami Opava, s.r.o., elektroinstalace musí odpovídat potřebám prodeje. - jinou elektroinstalaci než tu, která je nutná pro napojení a chod schválených stánků a pódia, je Realizátor oprávněn realizovat pouze se souhlasem alespoň jedné z kontaktních osob Města uvedených v Článku I. této smlouvy (dále jen kontaktní osoba ). - všechna napojení na zdroje elektrické energie, případně i vody, musí být realizována v součinnosti s Technickými službami Opava, s.r.o.. - stánky i další objekty umístěné Realizátorem na Horním náměstí nad rámec schválené Přílohy č. 2 této smlouvy musí odpovídat požadovanému vzhledu stánků a objektů a musí je schválit kontaktní osoba. - stánky musí splňovat všechny bezpečnostní normy, včetně norem upravujících požadavky na statiku objektů - zajištění jednotné velikonoční výzdoby a jednotného vizuálního označení prodávaného sortimentu všech stánků po celou dobu trvání projektů dle Přílohy č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 2) Úklid - zajištění úklidu všech prostranství, na kterých budou Projekty realizovány, a to každý den po ukončení prodeje ve stáncích po celou dobu trvání Projektů. Úklidem je myšleno odstranění všech odpadků a nečistot vyprodukovaných v rámci Projektů (včetně nedopalků cigaret, míchátek na nápoje atd.). - zajištění dostatečného množství odpadových nádob (nejméně 15 ks) pro každodenní užívání a kontejnerů na odpad a jejich pravidelný odvoz, a to po celou dobu trvání Projektů. - zajištění čistoty v okolí kontejnerů po celou dobu trvání Projektů. - rozmístění kontejnerů schválí kontaktní osoba vždy v týdnu před začátkem každého jednotlivého Projektu. 3) Prodej ve stáncích - zajištění celkové organizace prodeje v souladu s Projekty, tj. výběr prodejců, ověřování povolení k prodeji, vyjednávání podmínek prodeje s prodejci, uzavírání smluv s prodejci, vyřizování jejich požadavků a stížností, vybírání nájemného atd. a to po celou dobu trvání Projektů; - termíny prodeje ve stáncích: a. rok 2013: denně od do (včetně), b. rok 2014: denně od do (včetně), c. rok 2015: denně od do (včetně); - zajištění obsazení všech stánků prodejci se zbožím s velikonoční tématikou, dárkovým zbožím, občerstvením, punči, případně se zbožím malovýrobců a to po celou dobu trvání Projektů, povolený sortiment prodeje je uveden v Příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy; Konkrétní složení prodejního sortimentu předloží Realizátor ke schválení kontaktní osobě vždy 3/9

4 měsíc před začátkem jednotlivého Projektu. - zajištění pestrosti nabízeného sortimentu; - podíl stánků s občerstvením může tvořit max. 1/3 z počtu všech stánků; - zajištění 1x WC uzamykatelné pouze pro prodejce a dalších potřeb nutných pro prodej, a to na Horním nám. po celou dobu trvání Projektu; - zajištění hygienických a bezpečnostních norem prodeje po celou dobu trvání Projektu; - zajištění prodeje ve stáncích v tomto časovém rozmezí: pracovní dny ( hod.), víkendy ( hod.), u stánků s občerstvením bude v obou případech doba prodeje trvat maximálně do hod. Výjimku z tohoto ujednání tvoří případy, kdy během trvání kulturního programu na Horním náměstí v rámci Projektů mohou být stánky s občerstvením, umístěné na tomto náměstí, otevřeny nejdéle do hod. daného dne. Ve hod. však musí být stánky uzavřeny a Realizátor musí zajistit zachování nočního klidu. - zajištění zásobování stánků na Horním náměstí v době od 7.00 do 9.00 hod. a od do hod. (bude prováděno z ulice Čapkova), mimo první a poslední den konání trhů, kdy je zásobování povoleno od 7.00 hod. do hod.; - zajištění zákazu používání elektrických a jiných spotřebičů prodejci ve stáncích i mimo ně, kromě těch spotřebičů, které jsou nutné k přípravě prodávaného zboží; - zajištění, aby prodejci měli po celou dobu prodeje ve stánku k dispozici svůj hasicí přístroj (6kg); - zajištění, aby prodejci nevjížděli do prostoru vyhrazeném pro realizaci Projektů mimo dobu vyhrazenou pro zásobování dle tohoto odstavce. Prodejci nesmí v prostoru vyhrazeném pro realizaci Projektů parkovat vozidla mimo dobu vyhrazenou pro zásobování. - zajištění nejméně dvou stolů pro konzumaci občerstvení ve stoje ke každému stánku s občerstvením; - zajištění, aby prodejci respektovali dopravní značení v daném prostoru a neparkovali na místech k tomu nevyhrazených. 4) Kulturní program - zajištění kulturního programu v roce 2013 na Horním náměstí v Opavě dle Přílohy č. 6 této smlouvy, která je její nedílnou součástí této smlouvy. Kulturní program Projektů na rok 2014 a 2015 bude předložen ke schválení kontaktní osobě nejpozději do 1.3. příslušného roku. - termíny jednotlivých kulturních programů na Horním náměstí: a. rok 2013: denně od do (včetně), b. rok 2014: denně od do (včetně), c. rok 2015: denně od do (včetně); - zařazení místních souborů a hudebních těles do kulturního programu Projektů. - zajištění dodržování časových harmonogramů jednotlivých kulturních programů. - zajištění kulturního programu s touto charakteristikou: program musí být z části tematicky zaměřen na velikonoční dobu a musí být vytvořen pro co nejširší okruh návštěvníků; může obsahovat hudební i divadelní představení, představení pro děti atd., první den kulturního programu bude koncipován jako zahájení Velikonočních trhů ; - zajištění všech poplatků za veřejná hudební i jiná vystoupení i veřejnou hudební reprodukci Ochrannému svazu autorskému, Intergramu a zajištění případných dalších úhrad k vypořádání všech autorských práv a práv souvisejících s autorskými právy spojených s užitím autorských děl v rámci Projektů. - denně může být v rámci programu i více vystoupení. - denní program musí být ukončen vždy do 22 hod. daného dne. - programy nesmí obsahovat vystoupení skupin hlučných hudebních žánrů (např. metal). - v případě neuskutečnění vystoupení interpreta/interpretů v rámci kulturního programu, je povinen 4/9

5 Realizátor zajistit adekvátní náhradu. - zajištění veškerých podmínek a služeb souvisejících s vystoupením všech účinkujících v rámci Projektů; - zajištění vyhřívané a dostatečně prostorné šatny pro účinkující a její umístění vedle podia; - zajištění adekvátního ozvučení Projektů; - zajištění případného odklízení sněhu kolem stánků a před pódiem; - zajištění umístění loga města Opavy na pódiu, logo poskytne Město; - zajištění 1 ks mobilního WC, jehož umístění schválí kontaktní osoba; 5) Propagace akce - zajištění propagace projektů v místě konání projektů (název projektu Velikonoční jarmark na pódiu, 1ks velkoformátového banneru s programem projektu na Horním náměstí), program dostupný ve všech prodejních stáncích po celou dobu konání projektu; - zajištění plakátů na všechny výlepové plochy v Opavě dle podmínek a cen Technických služeb Opava, s.r.o.; - zajištění vlastního grafického návrhu na propagaci Projektů schváleného kontaktními osobami, přípravu na tisk, tisk, výlep a dovoz plakátů na místo výlepu (na 35 výlepových ploch města formátu nejméně A2), dále dvou bannerů na místo konání akcí v rámci Projektu s kompletním programem; - grafický návrh s kompletním programem musí Realizátor dodat každý rok nejpozději do daného roku; - samotná propagace musí být zahájena nejméně tři týdny před začátkem Projektu; - grafický návrh propagačních materiálů musí být předložen ke schválení kontaktním osobám nejméně čtyři týdny před začátkem Projektu.. 6) Pořadatelská služba - zajištění každodenní přítomnosti minimálně jednoho pořadatele (správce trhů) po celou dobu realizace projektů. Pořadatel (správce trhů) musí být řádně a viditelně označen. - Realizátor sdělí kontaktním osobám jméno a kontakt na pořadatele v rámci projektů. 7) Ostatní - Realizátor zodpovídá za bezpečný průběh celého Projektu, za dodržení všech bezpečnostních podmínek a norem vztahujících se k pořádání Projektů; - Realizátor musí informovat kontaktní osoby o všech změnách v kulturním programu Projektu nejméně tři pracovní dny před takovouto změnou a je povinen nechat si takovéto změny odsouhlasit kontaktními osobami. Bez tohoto souhlasu nelze změny činit. - V případě změny v kulturním programu v den vystoupení (povětrnostní podmínky, nehoda, nemoc aj.), oznámí ji Realizátor kontaktní osobě neprodleně. - Realizátor se zavazuje v maximálně možné míře spolupracovat a komunikovat se zástupci odboru Kancelář primátora MMO, s Technickými službami Opava s.r.o. a s Městským informačním centrem; - všechny akce v rámci Projektu musí být pro návštěvníky zdarma; - Realizátor může oslovit sponzory bez souhlasu Města, souhlas kontaktní osoby je nutný k umístění jejich reklamy v rámci Projektů; - Realizátor musí dodržovat celkový harmonogram uvedený v příloze č. 1 této smlouvy; - Realizátor je odpovědný za škodu, která vznikne 3. osobě nebo Městu v souvislosti s pořádáním Projektů a provozem s tím souvisejícím. 5/9

6 Článek VI. Závazky Města Město je dle této smlouvy povinno splnit tyto závazky: 1) Zábor prostranství - zajištění záboru prostranství Horního náměstí v Opavě po dobu realizace Projektů včetně doby přípravných prací, následných úklidových prací a demontáže objektů. 2) Prodloužení otevírací doby WC - zajištění prodloužení otevírací doby veřejného WC na Horním náměstí v Opavě v pracovní dny do hod., v sobotu do hod., v neděli od do hod., a to v po celou dobu konání Projektů. 3) Bezpečnost, veřejný pořádek - zprostředkování informací pro Městskou policii Opava za účelem zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. 4) Propagace - zajištění propagace projektu v Městem dostupných zdrojích měsíčník Hláska (březen, duben v daném roce), oficiální webové stránky Města, Realizátor však musí dodat podklady v podobě hotového kulturního programu nejméně 1,5 kalendářního měsíce před začátkem Projektu; - poskytnutí plachet s logem města Realizátorovi na dobu trvání projektů. Článek VII. Finanční plnění 1) Všechny náklady spojené s plněním povinností Realizátora uvedených v čl. V. této smlouvy hradí Realizátor, vyjma úhrady nákladů za elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s realizací Projektů, které uhradí Město. 2) Nájemné, které Realizátor bude inkasovat od jednotlivých nájemců za užívání prodejních stánků umístěných na náměstích dle rozmístění stánků (Příloha č. 2 smlouvy), připadne Realizátorovi. 3) Město uhradí Realizátorovi vždy v daném roce konání Projektu za realizaci kulturního programu dle této smlouvy částku v celkové výši Kč (DPH již zahrnuta) na základě faktury vystavené podle příslušných právních předpisů Realizátorem po realizaci Projektu v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy se splatností 20 kalendářních dnů od doručení faktury. Faktura bude doručena Městu na adresu: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 69, Opava. Uvedená částka bude Městem poukázaná Realizátorovi bezhotovostním převodem na č. účtu uvedené shora v této smlouvě. 4) V případě, že se Realizátor stane plátcem DPH, oznámí tuto skutečnost Městu nejpozději do 15 dní od data registrace na příslušném finančním úřadu. 5) Platba bude uhrazena ze strany Města na základě účetního dokladu faktury vystavené Realizátorem. Účetní doklad (faktura) bude obsahovat dále uvedené náležitosti: a. adresa Města pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, 6/9

7 Horní náměstí 69, Opava; b. evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; c. fakturační adresa Města Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava, IČ: a DIČ: CZ ; d. označení Realizátor, místo podnikání, IČ; e. číslo faktury; f. den vystavení a den splatnosti; g. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; h. soupis kulturního programu za fakturační období; i. fakturovanou částku; j. označení fakturovaného předmětu; k. razítko Realizátor a podpis oprávněné osoby. Článek VIII. Ostatní smluvní podmínky 1) Realizátor se zavazuje sjednané Projekty realizovat na odpovídající úrovni dle dohodnutých podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. V případě, že Realizátor podstatným způsobem (viz. odst. 3 tohoto Článku) poruší některou z povinností sjednaných v této smlouvě, je Město oprávněno tuto smlouvu vypovědět, a to s měsíční výpovědní lhůtou. 2) Neuskuteční-li se Projekt z důvodu na straně Realizátora, je Realizátor povinen nahradit Městu škodu představující zvýšené náklady spojené s zajištěním náhradních velikonočních trhů, včetně náhradního kulturního programu v časové tísni. Spolu s povinností uhradit uvedenou škodu bude Realizátor v případě porušení svého smluvního závazku k realizaci Projektu povinen uhradit Městu smluvní pokutu ve výši Kč za každý neuskutečněný Projekt. V případě, že se Projekt neuskuteční z důvodů na straně Města, bude Město povinno uhradit Realizátorovi smluvní pokutu ve výši Kč za každý neuskutečněný projekt. 3) Smluvní strany se dále dohodly, že Realizátor bude povinen Městu uhradit smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ, kdy Realizátor podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž za podstatné porušení povinností se považuje: - opakované neuskutečnění kulturního programu v požadovaném rozsahu a kvalitě, - neuhrazení všech poplatků spojených s realizací Projektů ve lhůtě jejich splatnosti, - neodstranění vad instalovaných stánků a podia (čl. V. odst. 1 této smlouvy) do dvou pracovních dnů od prokazatelného oznámení vad (např. poškození stánků, nevyhovující vzhled stánků, chybná instalace a zajištění podia) kontaktní osobou, - neuklizení odpadků v místě pořádání Projektu do 8 hodin od prokazatelného oznámení nevyhovujícího stavu kontaktní osobou. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle tohoto odstavce není nijak dotčeno právo Města požadovat po Realizátorovi v plné výši náhradu škody vzniklé porušením smluvní 7/9

8 povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 4) Smluvní strany se dohodly, že v případě ostatních porušení povinností vyplývajících Realizátorovi z této smlouvy, bude Realizátor povinen Městu uhradit smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ, pokud Realizátor nesjedná nápravu následující den po doručení písemného upozornění kontaktní osoby na porušování této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle tohoto odstavce není nijak dotčeno právo Města požadovat po Realizátorovi v plné výši náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 5) Realizátor je povinen zajistit bezpečný průběh projektů včetně bezpečnostních opatření proti požáru, např. při realizaci ohňostroje apod., či bezpečnostních opatření týkajících se elektroinstalace prodejních stánků, podií a jiných objektů použitých Realizátorem, včetně dodržovaní závazných právních předpisů při prodeji zboží. 6) Bude-li realizace Projektu prokazatelně znemožněna v důsledku událostí ležících mimo smluvní strany, mají tyto právo odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody. 7) Nepříznivé počasí, nebo malý zájem o Projekty nejsou důvodem ke zrušení této smlouvy. 8) Realizátor si vyhrazuje právo ve výjimečných případech na změny v kulturních programech. V případě, že bude zrušeno, či neuskuteční-li se vystoupení dle schváleného programu, zajistí Realizátor adekvátní náhradu a bude povinen informovat písemně nebo em kontaktní osobu o této změně. Pokud se Realizátorovi nepodaří zajistit adekvátní náhradu, bude povinen o důvodech neuskutečnění kulturního programu informovat kontaktní osoby a tyto důvody prokazatelně doložit. 9) Realizátor má právo disponovat všemi autorskými právy vztahujícími se k danému projektu, disponovat s veškerým jí pořízeným fotografickým a filmovým materiálem v rámci projektů. 10) Realizátor je povinen respektovat všechna dopravní značení včetně zákazů vjezdů do prostor Horního náměstí v Opavě. Dodržování uvedené povinnosti zajistí Realizátor i u všech osob zúčastněných na realizaci Projektů. 11) Realizátor se zavazuje hospodárně nakládat se svěřeným majetkem Města a po ukončení Projektu uvést prostranství Horního náměstí (tzn. úseky náměstí užívané za účelem konání Projektu dle rozhodnutí Magistrátu města Opavy, odboru dopravy) do původního stavu včetně úklidu prostranství. 12) Město si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že Zastupitelstvo Statutárního města Opavy neschválí v rozpočtu Města finanční prostředky k plnění závazků dle této smlouvy. Článek IX. Závěrečná ustanovení 8/9

9 1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Změny či dodatky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran. 2) Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou Statutárního města Opavy dne č. usn. 1913/55 RM 13. 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Město obdrží dva a Realizátor jeden. 4) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy ( Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. Přílohy: č.1 Harmonogram prací č.2 Rozmístění stánků č.3 Konstrukce stánků č. 4 Výzdoba stánků a označení sortimentu prodeje č. 5 Sortiment prodeje č. 6 Kulturní program V Opavě dne V Opavě dne za Město prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. v.r. primátor Realizátor Michal Božoň v.r. 9/9

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Smluvní strany: obchodní firma AUTOPORADCE s.r.o. jednající Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Společnost s ručením omezeným sídlo Čujkovova 3097, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 IČ 28594762 DIČ CZ28594762

Více

SMLOUVA O REALIZACI KULTURNĚ-HISTORICKÉHO PROGRAMU V RÁMCI PROJEKTU OPAVA A RATIBOŘ HISTORICKÁ

SMLOUVA O REALIZACI KULTURNĚ-HISTORICKÉHO PROGRAMU V RÁMCI PROJEKTU OPAVA A RATIBOŘ HISTORICKÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EKFRS SMLOUVA O REALIZACI KULTURNĚ-HISTORICKÉHO PROGRAMU V RÁMCI PROJEKTU OPAVA A RATIBOŘ HISTORICKÁ Článek I. Smluvní strany Město: Se sídlem: Statutární město Opava Horní

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Objednatel: Se sídlem: MMOPP00EKHPO SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění IČ: 00300535

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU Smluvní strany: Objednatel: Obec Čerčany Se sídlem: Václavská 36, 257 22 Čerčany IČO: 00231584 DIČ: Bankovní spojení: Česká Spořitelna,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle par. 642 651 Obchodního zákoníku v platném znění) Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01 IČ 26439573

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800 Evidenční číslo smlouvy SMO: 1256/2015/OSR uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. zhotovitele: č. objednatele: uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku. I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. č. zhotovitele: č. objednatele: uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku. I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele: č. objednatele: uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku. I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel: bankovní spojení:.. č.ú: IČ:.. DIČ: CZ Zastoupený: Osoba zmocněná

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Valníkový kontejner s plachtou 1. Zadavatel:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DY0ID Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce parního oddělení městských lázní Opava Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I.

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 DIČ: CZ70891508 bankovní spojení: 19-7964200287/0100 zastoupený: (dále

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více