KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! Městský zpravodaj ročník 25. Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel."

Transkript

1 Číslo: 8/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Všude dobře, ale na koupališti v Kunovicích nejlépe! OTEVÍRACÍ DOBA: Červenec a srpen Po Ne 10:00 19:00 hod. Tel.:

2 Přečtěte si: Zmizelý kříž str. 4 Oprava Panské ulice str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-8 Kunovické trhy str. 9 Co to je, když se řekne str. 10 Přeshraniční spolupráce str. 11 Absolventi 9. tříd str Záhady kolem jízdy králů str. 14 Společenská kronika str. 16 Sportovní aktuality str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 10. srpna Vybráno z usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od III. zasedání zastupitelstva města dne 16. dubna 2015 kulturní akce na 2. pololetí 2015 a jejich zajištění navýšení provozního příspěvku Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o Kč Smlouvu o zřízení věcného břemene distribuční soustavy přípojky VN 22kV na pozemcích p. č. 3456/149, 1670, 1671 a 3460/7 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště dle GP č. 2308b-5/2014 mezi městem Kunovice a firmou NOBILITY CLEAN, s. r. o., Brno, Příkop 843/4 Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na akci Kunovice, Gajdoš, kab. NN za podmínky, že kabel bude umístěn do vzdálenosti max. 1,0 m od stávajícího rodinného domu čp a hloubka uložení bude min. 1,0 m Dohodu o přátelství mezi městy Kunovice, Česká republika, a West, Texas, USA přijetí dlouhodobého úvěru na financování akce Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice ve výši 12 mil. Kč rozpočtové opatření č. 2/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,22 tis. Kč, výdaje ,34 tis. Kč, financování ,12 tis. Kč BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne 6. listopadu 2014 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí úvěru dle par. 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro město Kunovice Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, d. s. o., za rok 2014, Zprávu č. 121/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a Závěrečný účet o plnění rozpočtu za rok 2014 ROZHODLO: o uzavření Smlouvy o přijetí úvěru mezi městem Kunovice a bankou Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ Vybráno z usnesení 10. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 11/15 mezi městem Kunovice a firmou REÚSS ENERGETIKA, a. s., Vinohradská 287, Uherské Hradiště, PSČ , týkající se obnovení dodávky tepla a TUV do Areálu Jízdy králů Kunovice Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 05/15 mezi městem Kunovice a firmou REÚSS ENERGE- TIKA, a. s., Vinohradská 287, Uherské Hradiště, PSČ , týkající se nájmu kotelny v Areálu Jízdy králů Kunovice Provozní řád Areálu Jízdy králů Kunovice včetně příloh 1 5 Smlouvu č. SML /518 o dodávce vody a odvádění odpadních vod z praní filtrů na koupališti v Kunovicích uzavíranou mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště Smlouvu o převodu odběrného místa E.ON uzavíranou mezi městem Kunovice a Bydlení na Záhonech, o. s., sídlo Kunovice, Pod Valy 351, PSČ , IČ , na převod odběrného místa elektřiny číslo místa spotřeby na pozemku p. č. 2408/47 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště Smlouvu č. P o kontrolní činnosti mezi městem Kunovice a FSG Finaudit, s. r. o., auditorská společnost, č. oprávnění KAČR 154, IČ , se sídlem třída Svobody 645/2, Olomouc Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, , IČ , na restaurování kamenného kříže z roku 1892 Smlouvu o vzájemném poskytování věcného plnění mezi městem Kunovice a RADIO UNITED POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2 2/2015

3 SERVICES, s. r. o., Říčanská 2399/9 Vinohrady, Praha 10, IČ přijetí dotace na projekt CZ.1.02/3.2.00/ Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice a zavazuje se k jeho plnění a splnění podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č SFŽP o poskytnutí dotace ze dne a jeho přílohách poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská 247, ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb Smlouvu o spolupráci při poskytování sociálních, zdravotních a návazných služeb mezi městem Kunovice a Oblastní charitou Uherské Hradiště, církevní právnickou osobou, se sídlem Velehradská třída 247, Uherské Hradiště SChůze rady města 20. srpna 2015 Zasedání zastupitelstva města 10. září 2015 Radniční okénko kunovjan BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 18. června 2015 informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá za období červenec 2014 červen 2015 dokument Posouzení vhodnosti metody EPC na vybraných objektech v majetku města Kunovice zpracovaný v červnu 2015 Ing. Vladimírem Baginským nabídky firem Ing. Zdenka Janíková, 28. října 984, Uherské Hradiště, PSČ , a FSG Finaudit, s. r. o., auditorská společnost, č. oprávnění KAČR 154, IČ , se sídlem třída Svobody 645/2, Olomouc žádost Ing. Leony Zeldové, Kamenec 1078, Malenovice, o pronájem prostoru sloužícího k podnikání a reklamní plochy v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice návrh řešení změny organizace dopravy v ul. Na Drahách rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č SFŽP o poskytnutí dotace ze dne (Identifikační číslo EIS: IS SFZP ) a registračního listu akce na realizaci projektu Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice včetně dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí dotace a Předpokládané struktury financování), které jsou jejich nedílnou součástí Vnitřní směrnici č. 3/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kunovice a příspěvkovými organizacemi jím zřízenými s účinností od 1. července 2015 platné pro město Kunovice a jím zřízené příspěvkové organizace žádost ředitele Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ , o mimořádné zvýšení provozního příspěvku UKLÁDÁ: vedoucímu odboru majetku a životního prostředí zařadit potřebu rekonstrukce vytápění ve vybraných objektech v majetku města Kunovice do rozpočtu roku 2016 odboru investic a územního plánování předložit cenové nabídky na realizaci I. etapy změny organizace dopravy v ul. Na Drahách včetně návrhu na spolufinancování akce zainteresovanými subjekty odboru finančnímu zajistit financování akce z rozpočtu města Kunovice v roce 2015 v rámci rozpočtové změny č. 3/2015 SOUHLASÍ: s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice kategorie JPO II s tím, že se město Kunovice zavazuje zajistit finanční spoluúčast ze svého rozpočtu na rok 2016 minimálně ve výši 20 % z celkové částky požadované dotace ZVEŘEJŇUJE: záměr města na pronájem nemovitých věcí pozemků p. č. 3354/4 a 3354/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště V březnu letošního roku podalo město Kunovice žádost o poskytnutí dotace na investiční akci Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí. V neúředním jazyce se jedná o zateplení a výměnu oken ve sportovní hale, včetně rekonstrukce podlahy a střechy. Předpokládané celkové výdaje na projekt dle žádosti dosáhly výše Kč, z toho celkové způsobilé výdaje činí Kč. Předpokládaná výše dotace by měla být Kč, tedy 90 % ze způsobilých výdajů. Podmínkou výzvy je ukončení projektu včetně vyrovnání veškerých závazků s dodavateli do konce roku 2015, tedy uhrazení všech faktur dodavatelům nejpozději do a podání žádosti o jejich proplacení z dotace. Financování akce Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice do konce roku 2015 z vlastních zdrojů přesahuje možnosti města Kunovice, proto zastupitelstvo města rozhodlo řešit její financování formou dlouhodobého úvěru, což nezatíží rozpočet města. Dlouhodobým úvěrem se bude financovat spoluúčast města a nezpůsobilé výdaje. Vzhledem k aktuální výši úrokových sazeb je výhodná doba splácení na 10 let a výše dlouhodobého úvěru 12 mil. Kč. Financování způsobilých výdajů, na které má město přislíbenou dotaci, bude možné z revolvingového úvěru, který má město otevřený u Komerční banky ve výši 8 mil. Kč. Úvěr bude splácen z inkasa daní ze státního rozpočtu. Město vyhlásilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle par. 12, odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na poskytnutí úvěru na zmíněnou akci, jehož nabídka byla podle hodnoticího kritéria vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, rozhodlo zastupitelstvo uzavřít smlouvu o přijetí úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Tímto způsobem se nám podaří profinancovat celou tuto investiční akci. Samotná realizace bude velmi náročnou akcí vzhledem k termínu jejího ukončení, hala proto bude uzavřena od srpna do konce roku. Tato skutečnost předpokládá velké pochopení všech, kteří ji využívají. Věřím však, že všichni si uvědomují nutnost této rekonstrukce a svoji činnost dočasně přizpůsobí novým podmínkám. Ivana Majíčková, starostka 2/2015 strana 3

4 Město Kunovice už počtvrté získalo ocenění Již podeváté od roku 2007 organizovalo Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50 +, o. p. s., Fórem 50 %, o. p. s., a Gender Consulting, s. r. o., soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže s názvem Úřad roku Půl na půl. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů tender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. V rámci soutěže Úřad roku Půl na půl jsou pravidelně hodnoceny obce a úřady, které nejlépe splňují požadavky rovných příležitostí pro muže a ženy nebo vycházejí vstříc znevýhodněným skupinám obyvatel. Město Kunovice se dočkalo ocenění v této soutěži již počtvrté, když v kategorii Obce I. typu obsadilo třetí místo za obcemi Kamýk nad Vltavou a Otice. Ocenění pro město Kunovice převzala na vyhlašování výsledků doprovázeném konferencí na dané téma Mgr. Zuzana Vandame, která významně spolupracovala v rámci projektu Slaďování rodinného a pracovního života, který realizoval Podnikatelský inkubátor Kunovice. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice městského úřadu Na Bělince zmizel kříž PRODEJ TAŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V Městském informačním centru Kunovice si můžete zakoupit sadu tašek pro třídění odpadu přímo v domácnostech. Taška poté slouží k odnesení vytříděného odpadu na sběrné místo a lze ji opakovaně používat řadu let. Tašky jsou barevně rozlišeny modrá na papír, žlutá na plast a zelená na sklo. Cena sady tvořené třemi taškami je 45 Kč. OSM a ŽP UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Ve dnech Nejedná se o projev vandalství či jiný odsouzeníhodný čin. Kamenný kříž stojící v těsném sousedství areálu DZP Na Bělince si v červnu do svého ateliéru odvezl restaurátor Tomáš Kopčil, aby tuto památku opravil. Kříž pochází z roku 1893, kdy byl, jak praví nápis na zadní straně podstavce, postaven nákladem Šimona a Kateřiny Chrástkových. V posledních letech bylo při pohledu na něj patrné, že bude potřebovat odbornou péči. Celkové náklady na opravu dosáhnou Kč, město Kunovice na akci získalo dotaci z prostředků Zlínského kraje ve výši 53 tis. korun. Zbytek nákladů bude uhrazen z městského rozpočtu. Zrestaurovaný kříž by se měl v plné kráse na Bělinku vrátit do konce letošního září. red bude probíhat rekonstrukce prostor kanceláří stavebního úřadu a silničního správního úřadu MěÚ Kunovice a z tohoto důvodu budou tyto odbory MěÚ Kunovice pro veřejnost uzavřeny. Děkujeme za pochopení Strana 4 2/2015

5 Panská ulice ve finiši! Od poloviny dubna letošního roku probíhala zásadní rekonstrukce Panské ulice. Před jejím zahájením byla uskutečněna řada opatření, aby dopady na dopravní situaci a provoz ve městě, při nutném omezení průjezdu Panskou ulicí, byly minimální. Především díky pochopení obyvatel Kunovic i pracovníků denně dojíždějících do zaměstnání v kunovické průmyslové zóně proběhla celá akce bez dramatických komplikací. Dopravní omezení vyvrcholila v sobotu 11. července, kdy byla ulice zcela uzavřena z důvodu finální pokládky vrchní vrstvy vozovky. Ani v této fázi Víkend památkových domků nenastaly nepředvídané okolnosti a ulice je již průjezdná s minimálním omezením. Zbývá dokončení dílčích částí této investiční akce (úpravy parkoviště, napojení místních komunikací na ulici Panská apod.) a všichni pracovníci zodpovědní za její realizaci si budou moci říci: Hotovo! Slavnostní otevření rekonstruovaného úseku ulice Panská se uskuteční 28. srpna 2015 v hod. red Foto: František Chrástek Škola lidových tancù Kurz verbuòku srpna 2015 V sobotu a neděli června 2015 se na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku uskutečnil Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí. V Kunovicích byl v rámci této akce otevřen Památkový domek v ulici Záhumní čp Za krásného letního počasí si po oba dny přicházeli návštěvníci prohlédnout tuto ukázku tradičního bydlení v Kunovicích, pocházející z 1. poloviny 19. století. K ochutnání byly připraveny višňové vdolky a na dvoře předváděl své umění řezbář Miroslav Srostlík Moravský. red 2/2015 Kulturní zaøízení Pálenice pro dìti od 16:00 hodin pro dospìlé od 18:00 hodin Spolupoøadatelem akce je Folklorní soubor písní a tancù Handrlák strana 5

6 Prázdninové bilancování Přijde učitel do hodiny, představí žákům další z řady vzorečků a řekne: Když takhle budete řešit všechny příklady tohoto typu, budete úspěšní. A teď druhý učitel. Předstoupí před třídu a sdělí. Mám tady spoustu podobných příkladů a hledám vhodný postup, přemýšlím, jak ty příklady vyřešit. Když využijete to, co už znáte, dokážete mně pomoct? Nemusíte pracovat sami, poraďte se ve dvojicích, ve skupinkách, vybízí žáky. A až první najdou řešení, neřekne jim správně, nebo špatně. Znovu se ptá žáků. Vyřešila skupina ten úkol správně? Vybízet žáky k vlastní aktivitě, vhodnými podněty je přivádět ke správnému řešení, vzájemně se poučit z chyb. Motivovat, ukazovat cestu, ale žáky po ní už nechat kráčet samotné. Měnit způsob práce, být žákům průvodcem po světě informací. Preferujeme ve škole druhý z výše uvedených způsobů výuky, chceme tak učit. Základní škola U Pálenice V průměru jsme u každé hodnocené oblasti zůstali u odpovědí vždy nebo většinou, to znamená u kladných hodnocení. Podle metodiky platné pro vyhodnocení podobných anket to znamená, že zkoumaná oblast nepředstavuje pro školu žádné riziko a je v zásadě, jako celek, bezproblémová. Považujeme to za skvělé vysvědčení pro vyučující. Daří se to? Třikrát jen v tomto školním roce jsme v naší škole přivítali kolegy ze zahraničí, (také) jejich nadšené reakce jsou odpovědí na otázku z úvodu tohoto odstavce. Stejně jako názory žáků na výuku nebo skvělé výsledky čtyř celonárodních srovnávacích testů. Jistě, výsledky testů či anket shrnuté do tabulek a vět ještě dobrou školu samy o sobě nedělají. Něco musíte přidat. Promítám si v hlavě zběsilý kaleidoskop posledních deseti měsíců. Jen namátkou. * Radost, se kterou si kantorský tým užíval natáčení klipu, jímž jsme zvali na zahájení školního roku. * Odezvu, kterou klip měl mezi žáky i mezi rodiči. * Další a další schválené mezinárodní projekty. * Úžasnou pospolitost žáků, rodičů a vyučujících při vánočních dílničkách. * Obrovský zájem o naši školu při zápisu do prvního ročníku. * Neskutečné množství rodičů, kteří se zapojili do našeho vyučovacího projektu a přišli do školy učit. * A ještě jednou rodiče, konkrétně jejich ochota, vstřícnost a pozitivní zpětná vazba na práci školy při netradiční schůzce s žáky a pedagogy. * Zlatý oříšek, zlatý list, stříbrné a bronzové medaile z mnoha sportovních i nesportovních soutěží. * Pocit hrdosti, že nejsme no name škola. My jsme z TÉ školy U Pálenice! Buďte v té škole s námi i po prázdninách. S přáním hezkého léta Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Žáci hodnotili výuku Počtvrté v historii školy jsme žákům druhého stupně a pátých tříd nabídli možnost anonymně zhodnotit výuku a hodiny členů pedagogického sboru. A třebaže jsme si už v předcházejících letech mysleli, že výsledky o moc lepší být nemohou, podařilo se pedagogickému sboru posunout laťku ještě výš. Soudě aspoň podle názoru žáků, kteří hodnotili osm faktorů, jejichž naplnění považujeme za základ kvalitní výuky. Každou oblast hodnotili na škále pěti bodů. Anketní lístek měl u každé otázky tuto podobu. 1 = Vždy, 2 = Většinou, 3 = Někdy, 4 = Častěji ne, 5 = Nikdy Poslední žákovské shromáždění Poslední žákovské shromáždění bylo opravdovým bonbónkem letošního roku. Před nastoupenou jednotkou se hlavního slova ujal Šimon Ludvíček, který se důležité funkce nezalekl a moderování celé akce zvládl s bravurou. Celé shromáždění bylo vedeno v duchu TopStar magazínu a úspěchy žáků se tak střídaly s novinkami z učitelského prostředí. Jako první přišlo na řadu vyhodnocení celoškolní soutěže IQ Star. Na prvním stupni obsadily první místo děvčice z 5. A Nelly Olbertová a Lucie Herbánská, třetí místo získala Karolína Pašková ze 4. B. Druhý stupeň ovládl Petr Polách z 8. A, druhá se umístila sedmačka Kristýna Minaříková a třetí příčku obsadila Karolína Klišíková z deváté třídy. Novinkou letos bylo drobné vyzpovídání všech vítězů skvělým moderátorem. Kromě vyhodnocení IQ Star byla udělena pocta všem vítězům krajských a celonárodních kol. Kulturní vložkou bylo vystoupení zumbat pod vedením vychovatelek. Nezapomnělo se také na deváťáky, kteří se velice mile rozloučili se svojí paní učitelkou třídní, která musela zamáčknout slzy dojetí. Pro paní učitelku Böhmovou, která naši školu po dvaceti letech opouští, bylo připraveno speciální rozloučení v podobě písničky. Sólo si střihla s hlavním moderátorem, s panem ředitelem, ale také s téměř profesionálním tanečníkem Adamem Handlem. Poslední žákovské shromáždění bylo milým zakončením školního roku. Strana 6 2/2015

7 Londýn nám prostě učaroval Žáci naší školy se 15. června vydali na zájezd do Londýna. Všichni plni očekávání z následujících dnů jsme se ráno setkali na parkovišti u školy. Po příjezdu autobusu jsme se rozloučili s rodiči a vyrazili na cestu. Čekala nás dlouhá cesta spolu se ZŠ Pohořelice a ZŠ Drásov. Po přesednutí v Praze jsme jeli celý den a celou noc. Ve 4 hodiny ráno jsme přijeli do francouzského města Calais, kde nás nejprve prověřili imigrační úředníci. I když jsme po dlouhé cestě nevypadali zrovna nejlíp, nějaká ta podoba s fotkou v našem pasu stále byla, takže jsme se v klidu mohli přesunout na trajekt. Zde někteří poznali, že mořská nemoc není pouhý žert. Při nádherném východu slunce nad kanálem La Manche jsme připluli do anglického města Dover, které nás okouzlilo svými nádhernými křídovými útesy. Vděční za pevnou půdu pod nohama jsme vyrazili do Londýna. Po příjezdu nás čekal dlouhý den plný chození a památek a zajímavostí. Zavítali jsme i do Britského muzea, kde jsme viděli např. sochu z Velikonočního ostrova, sochy z antického Řecka nebo Rosettskou desku, díky níž J. F. Champollion rozluštil hieroglyfy. Po únavném, ale velice zajímavém dni jsme se přesunuli na meeting point, kde už na nás čekaly naše hostitelské rodiny. K únavě se přidala nervozita, ale nakonec jsme všichni úspěšně zbourali jazykové bariéry, takže jsme si to u nich náramně užili. Další den nás čekal výlet na jednu z oficiálních rezidencí britské královny, a to na zámek Windsor. Všechny nás ihned okouzlil, i když jsme královnu, která zde byla právě přítomná, bohužel neviděli. Alespoň jsme měli možnost spatřit členy Irské gardy. Po návštěvě Windsoru nás čekala cesta Základní škola Červená cesta se kterými jsme si celý výlet velmi užili. kunovjan Michaela Štefaníková, VIII. třída Areál jízdy králů nás nadchl Žáci naší školy nechyběli 17. června na slavnostním otevření Areálu Jízdy králů. Během dopoledne jsme zhlédli kulturní program. Dále jsme se podívali na zdobení koně z jízdy králů, ukázku skateboardingu, někteří využili možnosti a vypůjčili si kolečkové brusle a vyzkoušeli jízdu po okruhu v areálu. Zaujala nás prezentace střeleckého, šachového i modelářského kroužku. Sportovně založení si zasoutěžili ve víceboji, který pro ně připravil sportovní klub kulturistiky a fitness. Naše děvčata skončila na 2. místě, chlapci zvítězili a získali pohár, který věnoval pan Tony Podškubka. Nejstarší kluci sehráli fotbalový zápas o Pohár Petra Vařechy, který nakonec po napínavém zápasu získali chlapci ze ZŠ U Pálenice vítězným skóre 2:1. Děti byly z areálu nadšeny, ty aktivní vyzkoušely všechny nabídky, včetně skákacího hradu, trampolíny, případně hodu na cíl, za který obdržely plyšáka. Neměly ani čas myslet na to, že je chladné počasí, bylo jim teplo z pohybu. A o to vlastně jde, přitáhnout děti k pohybu a ke sportu, který můžou provádět denně v nově otevřeném sportovním areálu. A prázdniny jsou k tomu skvělou příležitostí! zpátky do Londýna, kde jsme šli na prohlídku Přírodovědného muzea. Poté jsme se mohli projít Hyde parkem až na Oxford Street. Ale jelikož nás už bolely nohy a máme chytré a vynalézavé paní učitelky, místo dlouhé pěší cesty vymyslely lepší způsob dopravy, a to cestu metrem, které je nejstarší na světě. Když jsme se úspěšně dostali ven z metra, čekalo nás to, na co se většina z nás nejvíce těšila, a to nákupy na Oxford Street. S rukama plnýma tašek jsme spokojení dorazili zpět do našich hostitelských rodin. Poslední den v Londýně. Veškeré snahy, aby si nás naše hostitelské rodiny adoptovaly, byly marné, takže nám nezbývalo nic jiného, než se s nimi rozloučit. Tento den nás čekala např. prohlídka Toweru. Nakonec jsme se přesunuli lodičkou na Greenwich, kde jsme viděli plachetnici Cutty Sark a taky nultý poledník, podle kterého se Země dělí na západní a východní polokouli.po tomhle nádherném dni už zbývala jen jedna věc, a to cesta zpátky domů. Odjížděli jsme smutní, ale šťastní z nádherně prožitých dnů, které nám daly jak nové zkušenosti, tak i nové vědomosti o Londýně a jeho historii. Velké poděkování patří skvělým paním učitelkám Lysoňkové a Břustkové, Městská policie navštívila družinu Naši školní družinu před prázdninami navštívili členové městské policie, konkrétně pánové Blaha a Jankových, kteří s dětmi hovořili o případných nástrahách volných dnů a trpělivě odpovídali na zvědavé otázky. Zároveň si prověřili znalost dětí o dopravě a důrazně jim připomněli velmi důležitou roli přilby při jízdě na kole. Je překvapivé, kolik dětí má přilbu nesprávně upevněnou, nebo ji dokonce nemá vůbec! Nakonec došlo i na vyzkoušení pracovních pomůcek policie, například na vysílačky, teleskopický obušek, rukavice a síť na odchyt zvířat, pouta, výstražné vesty, stavěcí terče, speciální baterky aj. Pasování žáků 1. třídy na čtenáře Nejteplejší den předposledního vyučovacího týdne se zapotili žáci 1. třídy při pasování na čtenáře. Ne, že by neuměli číst, ale třída byla toho dne hezky vyhřátá. Po dopoledním fotografování je odpoledne čekala zkouška ze čtení před všemi rodiči spolužáků ze třídy. Všem přítomným předvedli krátký program, který si připravili na zpestření, a pak se už vrhli na čtení. Po něm pak všichni odříkali slib rytířského řádu čtenářského. Následovala pasovací formule pana ředitele. Potom už každý, koho třídní učitelka krátce představila, poklekl na polštář a pan ředitel jej pasoval šavlí na čtenáře. Pak předal každému žáku knihu, na kterou přispělo sdružení rodičů. 2/2015 strana 7

8 V plném proudu (prázdninová vzpomínka na ZUŠku) Zlatá a zelená barva polí a lesů, blankyt oblohy, bílá plující oblaka, červenající se lesní plody i toužebně očekávající okurky, smějící se meruňky a broskve, sladká šťáva melounů, listy máty ochucující vodu ve džbánu, rozverné vlnky na hladinách, mihotající se molekuly horkého vzduchu nad rozpálenými cestami, ranní rosa na pavučinách kapradin, to zvláštní ovzduší léta a ten krásný pocit volnosti To jsou prázdniny v plném proudu. V proudu zážitků, setkání, sdílení i vzpomínek. Vzpomínky na uplynulý čas putují mou pamětí. Zastaví se u společného vystoupení mnoha dětí se zpěvem a hře na Šípkovou Růženku, kterou jsme potěšili nejen sami sebe. Srdce dme se radostí při pomyšlení na dosažené úspěchy v měřítku větším než místním. Tóny linoucí se z trubek a dalších nástrojů, hlasy sdělující ať už linií sborovou či individuální, výtvarná dílka promlouvající k nám svým osobním pohledem a tvořením, pohyby rukou, těl, vábivá směs ladnosti tance a schopnosti vyjádřit vše beze slov To je ZUŠka, to jsou křehké vztahy vznikající na základě vzájemné důvěry a chuti tvořit, učit se z dosud poznaného, a přesto být stále svůj. Něžná nit Múz spojující duše všech, kteří chtějí naslouchat a nechat se zavést do krajin nevšedních, vzlétnout a vznášet se nad krajinou fantazie. Mám radost ze zájmu nových objevitelů cest umění, kterých se letos do naší pobočky přihlásilo 73. O to víc mě mrzí, že jsme přijetím nemohli uspokojit všechny zájemce. I přestože patříme mezi největší školy v zemi, kapacita školy ZUŠ Uherské Hradiště - je skutečně omezena. Pro Vaši informaci: v hudebním oboru je největší zájem o studium hry na kytaru, ale ne té táborové, nýbrž klasické. Překvapuje mě to, protože bych očekávala, a byla bych i ráda, kdyby se objevilo více těch, kteří by se chtěli naučit hrát na housle. Zejména když žijeme ve městě tak bohatém na folklor a udržování folklorních tradic. Doteky loňského školního roku si můžete připomenout a potěšit svůj zrak Základní umělecká škola Uherské Hradiště pobočka Kunovice i duši prostřednictvím výstavy výtvarných prací zuškových dětí, která je do konce prázdnin umístěna v kunovické knihovně. V blízkosti mnoha krásných i moudrých slov a poznání tak možná najdete inspiraci i pro své tvoření. Přeji všem čtenářům Kunovjanu, aby načerpali nové síly z životadárných paprsků sluníčka, osvěžujících doteků vody, vůně dálek i lesů a hor blízkých i vzdálených, aby svůj volný čas prožili podle svých představ v blízkosti těch, se kterými jim je dobře. 1. září se společně sejdeme na Panském dvoře, kde zahájíme nový školní rok 2015/2016 a vstoupíme do nového, pro nás všechny zatím neznámého období, v němž se vydáme hledat a objevovat další cesty umění. Krásné léto všem! Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ Uherské Hradiště v Kunovicích zve všechny své žáky a rodiče na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/ září 2015 v hod. ve společenském sále Panského dvora v Kunovicích Program: Vystoupení žáků ZUŠ Seznámení s učiteli, školním řádem a organizací školního roku Předání ocenění aktivním a úspěšným žákům Individuální domluva rozvrhu Mateřská škola Kunovice Prázdninový pozdrav z mateřské školy Jubilejní, již 50. školní rok zahájíme 1. září v naší krásně zrekonstruované školičce. Než však začne, musíme celou školu uklidit, udělat nutné nátěry, opravy a mnoho a mnoho dalších provozních prací. Chceme, aby byla pro vaše děti příjemným místem a také novým domovem, ve kterém stráví ve společnosti kamarádů a hodných učitelek mnoho hezkých chvil. Chtěla bych připomenout rodičům nově přijatých dětí, aby si v týdnu od 24. do 28. srpna přišli do mateřské školy vyzvednout tiskopisy nutné pro nástup od 1. září Tradiční schůzka všech rodičů školy s ředitelkou a následně třídní schůzky ve třídách jsou plánované na středu 9. září v hodin v sále ZUŠ. Letos nebyly přijaty pouze tři děti, neboť v době zápisu neměly ještě ani dva roky. Přeji vám všem jménem celého kolektivu školy krásné a bezpečné prázdniny. Moc se na vás v září těšíme. Alena Bočková, ředitelka mateřské školy Strana 8 2/2015

9 Kunovické versus hradišťské trhy Již několik let se na Uherskohradišťsku mluví o tom, že bude uzavřena tržnice v Uherském Hradišti. Nejen z tohoto důvodu se asi nenajde Kunovjan, který by neocenil nabídku trhů na Panském dvoře, kterou si pro své obyvatele město přichystalo každý pátek od 24. července v době od 14:00 do 17:00 hodin. Kromě toho, že Kunovjané mají trhy v oblibě, o čemž svědčí počet prodávajících obyvatel Kunovic na hradišťských trzích, jde také o návrat k starému kunovickému privilegiu. Strategická poloha Kunovic ležících na křižovatce prastarých obchodních cest, hrála vždy v jejich dějinách podstatnou roli a jistě i díky tomu měla královská ves Kunovice mnoho výsad, ke kterým patřilo právě i trhové privilegium. Kvůli absenci pramenů z 10. a 11. století nemůžeme přesně určit, kdy Kunovice toto privilegium získaly, ale již ve 12. století můžeme bezpečně předpokládat v okolí kunovického hradu řemeslnickou a tržní osadu, která ležela v místech dnešního Rynku. Podle terénních náznaků měla tvar obloukový, uzavřený zátočinou řeky Olšavy. Týdenní trhy jsou vzpomínány v zakládací listině Uherského Hradiště z roku 1257, kdy byly přeloženy do nově založeného města. Vznikem královského města Uherské Hradiště v polovině 13. století tak Kunovice ztratily místní trh a bylo otřeseno i jejich postavení řemeslnicko-obchodnického střediska. Kunovičtí usedlíci se však se ztrátou ekonomických výhod nemínili smířit. Po smrti Přemysla Otakara II. se jim podařilo vymanit ze závislosti na královském městě, v obci se znovu začali usazovat řemeslníci, prodávalo se víno a vařila medovina. Konkurenční boj mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm, který vypukl po založení královského města, pokračoval i v následujících stoletích. Na žádost paní Johanky Černické obnovil císař Rudolf 18. dubna 1597 v městečku čtyři výroční trhy, a to na Hromnice, v pondělí po Bílé neděli (první neděle po Velikonocích), na den sv. Prokopa a v úterý před svátkem narození Panny Marie. Současně získalo městečko právo týdenního trhu o každé sobotě. Tradice kunovických trhů se zachovala až do počátku 20. století. V té době se ale změnily termíny jejich konání - ve čtvrtek po Hromnicích, po Bílé sobotě, před svátkem Narození Panny Marie a v třetím adventním týdnu. Podle tržního kalendáře na Moravě z konce třicátých let 20. století pak byly místní trhy stanoveny na 5. února, 16. dubna, 3. září a 17. prosince. Tehdy se na kunovických trzích směňoval především dobytek koně, krávy i prasata, dále obilí, domácí řemeslné a rukodělné zboží. Na týdenních trzích se obchodovalo s potravinami, ovocem a zeleninou. Přebytečné produkty se zpeněžovaly také na trzích v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě, s domácími zvířaty se chodilo do Bzence, Hodonína, Skalice, Holešova a Kroměříže. Až do padesátých let 20. století se dochovaly cestičky, kterými přicházely známé kunovické trhovkyně nabízet své zbožím hradišťským měšťanům. Jak je patrné, trhy v Kunovicích měly od pradávna své místo. Přejme proto těm nově zavedeným, aby se v našem městě uchytily a na těchto trzích zákazníci koupili kvalitní výpěstky z našich zahrádek. Mgr. Jaroslav Šiler Den se studenty V polovině června se již tradičně uskutečnil v DZP Kunovice Cihlářská Den se studenty, který je každoročním příkladem toho, že ani mladí lidé nezapomínají na handicapované a že mají zájem věnovat se jim a zpříjemnit jim tak den. Je to den věnovaný vozíčkářům. Studenti Střední školy služeb, s. r. o., v Uherském Hradišti přijeli za našimi uživateli zpestřit jim dopoledne a posedět s nimi v útulném prostředí OK baru, kde pro ně měli již předem přichystaný pestrý a zajímavý program. Po příjezdu si studenti do dvojic rozebrali vždy jednoho vozíčkáře a po velké skupinové fotce před naším domovem jsme vyrazili se sluníčkem v zádech k cíli naší cesty. První částí programu byla prohlídka nedalekého Leteckého muzea v Kunovicích. Po něm následovalo několik sportovních disciplín přímo v areálu OK baru, které naši uživatelé za pomoci studentů splnili a odnesli si domů nejenom vzpomínku na dnešní den, ale také diplom a papírový zápich. Poté si uživatelé i studenti pochutnali na špekáčcích a kofole, na což se mnoho z nich už delší dobu těšilo. Jelikož to nebylo první setkání našich uživatelů se studenty, měli si společně o čem povídat a uživatelé i studenti si dopoledne náramně užili. Po občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu. Pracovníky i uživatele našeho domova spolupráce se studenty velmi těší a budeme rádi, když bude i nadále tato tradice pokračovat a další mladí lidé tak získají alespoň částečné povědomí o lidech s mentálním postižením. Proto za tuto přízeň a spolupráci děkujeme nejen studentům Střední školy služeb, s. r. o., v Uherském Hradišti, především paní Mgr. Stanislavě Vyoralové. Už teď se těšíme na další setkání v příštím školním roce. Kristýna Buršová, DiS. 2/2015 strana 9

10 CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE... Dostat világoš Předcházející článek v červnovém Kunovjanu pojednával o hungarismech a világoš je v podstatě také jedním z nich. Dostat világoš neboli pořádný výprask je slovní spojení, které zcela jistě vzniklo v 19. století, konkrétně po bitvě u Világoše 13. srpna Byla to závěrečná bitva maďarské revoluce započaté v roce 1848, v němž proběhly revoluce téměř ve všech zemích Evropy včetně českých zemí a celkově tehdejšího Rakouska. Po vydání nové oktrojované ústavy Františkem Josefem I. v březnu 1849 začalo maďarské povstání. To měl potlačit jako už předtím v Praze a ve Vídni generál Windischgrätz, jeho vojska však musela 10. dubna ustoupit a několik dnů poté byla vyhlášena nezávislá Maďarská republika. Maďary se podařilo porazit až v létě za pomoci ruských vojsk. K rozhodující bitvě došlo 9. srpna u Temešváru. Rakousko-ruská vojska měla proti padesáti tisícům Maďarů téměř dvojnásobnou přesilu. Závěrečné střetnutí se odehrálo o čtyři dny později u Világoše, kde maďarská vojska kapitulovala. Na potlačení maďarského povstání se podílely také národy tehdejšího Uherska, konkrétně Slováci a Chorvati, jejichž hlavní motivací bylo, že jdou proti svým utlačovatelům Maďarům. V Uhersku začaly tvrdé represe, vídeňský centralismus a germanizace. Chorvati a Slováci dostali od císaře osobní poděkování, ale to byl jediný reálný výsledek. Naopak v obou těchto zemích postupně nastala tvrdá maďarizace. V celé habsburské říši začíná neoabsolutismus pod vedením rakouského ministra vnitra Alexandra Bacha. Právě od tohoto politika mělo podle historiků vzniknout ono známé spojení Dej si bacha! Ovšem etymologové to popírají a tvrdí, že je buď z německého die Wache stráž a ze strážného německy Wachmann se pak stal český bachař, popřípadě z jiného německého výrazu Obacht genen čili dávat pozor (Obacht z německého Acht, Achtung pozor). Vítězství a prohry jsou mnohdy relativní a platí to i o Evropě v 19. století (ostatně ve 20. století také). Dlouhodobé následky maďarského povstání byly nakonec opačné, než by se dalo očekávat. František Josef I. si potřeboval Maďary naklonit, a tak jim v dalších letech v mnohém ustoupil, až došlo v roce 1867 (po prohrané válce s Pruskem) k Rakousko- -Uherskému vyrovnání. Vedle osoby panovníka, jenž byl zároveň králem Uherska a císařem Rakouska, zůstalo společné pouze ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo války a říšské ministerstvo financí. Vyrovnání se událo cíleně na úkor Slovanů v Rakousku a zejména českých zemí, které měly společně s Uherskem nejvyšší status království. To samozřejmě Čechy popudilo a od roku 1867 už nemají pro své rivaly Maďary dobrého slova. Cítili se víceméně právem podvedeni a odstrčeni, protože namísto Čechů k monarchii loajálních byli vyzvednuti proti monarchii neustále rebelující Maďaři. Proto začíná tvrdá protimaďarská novinářská propaganda a Világoš se stává jakýmsi symbolickým momentem, kdy Maďarům někdo zatnul tipec (o tomto slovním spojení jindy) a zároveň je naznačeno, že by takový világoš potřebovali znova. Neskrývaná česká zášť vůči Maďarům se vystupňovala během rakousko-uherské okupace Bosny a Hercegoviny v roce 1878, kdy se zdálo, že toto území připadne Uhersku, za což Maďaři agitovali, neboť na toto území měli historický nárok. Vláda Rakouska-Uherska nakonec rozhodla téměř šalamounsky nepřipojila Bosnu a Hercegovinu ani k Zalitavsku (Uhersko) ani k Předlitavsku (rakouské, české a všechny ostatní země včetně Dalmácie, celkem 16), ale nechala ji pod správou jednoho ze společných orgánů monarchie ministerstva financí. Právě z obsazování Bosny a Hercegoviny pochází kromě známé písničky Za císaře pána a jeho rodinu museli jsme vybojovat Hercegovinu také další slovní spojení. Vzniklo podobně jako világoš na základě bitvy a také zde měly velký vliv noviny. Postup rakouských okupačních jednotek Bosnou byl zpočátku celkem snadný. Na odpor narazily až ve střední Bosně u města Maglaj, kde byla místními muslimy ze zálohy přepadena jednotka husarů. Zabito bylo 46 vojáků včetně několika Čechů. Dobové noviny psaly o této bitvě jako o nečekaném maglajzu a slovo maglajs (či maglajz) ve významu vřava, nepořádek nebo zmatek se užívá v češtině dodnes. Aby byl příběh kompletní Maďarům opravdu tipec zatnut byl. Po první světové válce přišly Uhry na základě Trianonské mírové smlouvy o dvě třetiny svého území, což bylo absolutně nejvíc ze všech poražených národů. Území Uher bylo osekáno ze všech stran včetně poraženého Rakouska, Rumunsko dostalo Sedmihradsko a část Banátu i s Temešvárem a Világošem (dnes rumunsky Şiria), další území připadlo Jugoslávii a samozřejmě Československu. Od té doby ještě dlouho nemohli přijít na jméno zase Maďaři Čechům a objevil-li se v tamních novinách výraz český, tak zásadně s hanlivým přídavným jménem. Výraz československý se neobjevoval vůbec. Ačkoliv letos uplyne 95 let od podepsání Trianonské smlouvy, je tato událost u Maďarů stále živá a v Budapešti v obchodě s originálními maďarskými suvenýry si i dnes můžete koupit mapu Uherska po Trianonu, v níž je pěkně graficky vyvedeno, která původně uherská území komu připadla. Možná že dnes v Maďarsku říkají maminky svým dětem dostaneš Trianon!. Mgr. Pavel Oškrkaný Strana 10 2/2015

11 Přeshraniční spolupráce Kunovice-Stará Turá kunovjan Obě města uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach, který probíhal v období červenec 2014 červen Projekt byl spolufinancován Evropskou unií ve výši 85 % nákladů, což představuje celkovou částku ve výši ,02, když celkové způsobilé náklady dosáhly ,50. Projekt zahrnoval společné aktivity obou partnerů zaměřené na realizaci řemeslných trhů spojených s rozvojem a zachováváním tradic a folklorem. Od srpna 2014 do ledna 2015 se uskutečnilo celkem šest jarmarků: Remeslá našich predkov ve Staré Turé, Svatováclavský jarmak v Kunovicích, Kopaničársky jarmek ve Staré Turé, Adventní jarmak v Kunovicích, Vianočný trh ve Staré Turé, Vánoční jarmak v Kunovicích. Symbolickou tečkou za několikaměsíčním úsilím byl slavnostní program k ukončení projektu s názvem Hauzíreri a handrláci oživené remeslo, který se konal koncem ledna v Domě kultury Javorina ve Staré Turé, během nějž návštěvníci zhlédli film, který vznikal během celého projektu. Krátkometrážní dokument zachycuje nejen jednotlivé řemeslné a folklorní akce projektu, ale i samotné řemeslníky, folkloristy a lidi, kteří i nadále udržují tradice, zvyky a folklor obou měst. Prostřednictvím projektu bylo na české straně možné pořídit rozšíření a zastřešení mobilního pódia, elektroagregát a prodejní stánky. Vzniklo tak vhodné zázemí pro organizování dalších akcí. Ve Staré Turé byla zakoupena díky finančním prostředkům stínicí technika, interiérové stoly, osvětlovací technika, venkovní sety na sezení, nástroje pro řemeslníky, figuríny pro výstavy. V rámci projektu byly též zrealizovány výměny folklorních souborů z Kunovic a ze Staré Turé, ale i setkání občanů z obou partnerských měst. Partnerská města také dodržují svůj kulturní kalendář společných akcí, na které se vzájemně zvou jak zástupci, tak folklorní soubory. Také senioři pořádají vlastní vzájemná setkání (listopad a březen). Ve sledovaném období se kromě řemeslných trhů konaly na české i slovenské straně další akce: Škola lidových tanců, Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině, Hody s právem v Kunovicích, Kateřinská zábava (senioři), Silvestr na Velké Javořině, Ples města Kunovice, Mezinárodní den žen, Vítanie Jari a pálenie Moreny, Slet čarodějnic a MDFF Kunovské léto. Začátkem června letošního roku se konalo také setkání zaměstnanců obou úřadů. Tentokrát jsme přivítali kolegy z Městského úřadu ze Staré Turé v Kunovicích. V úvodu jsme zhodnotili poslední společný projekt, vzájemně si přednesli připomínky a nápady na další spolupráci a poté jsme se odebrali na Slovácký dvůr do Ostrožské Nové Vsi, kde jsme měli připravený sportovní program. Mgr. Jan Šobáň, vedoucí odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu Den sportu pro všechny s jednotou Orla Kunovice Orel jednota Kunovice se 22. června poprvé zapojil do olympiády, sportovního dopoledne pořádaného kunovickou Základní školou U Pálenice. Původně byly soutěže v lehkoatletických disciplinách i florbalu a volejbalu určeny pro starší děti, letos se díky Orlu mohly zúčastnit i mladší děti. Na zahájení sportovního klání vytvořily děti na nádvoří školy působivý živý obraz SPORT každé písmeno z jiné barvy triček. Poté se již rozběhly jednotlivé disciplíny. Bylo krásné sledovat děti, jak se usilovně snaží překonávat překážky a napřít své síly k co nejlepšímu výsledku. Ti nejlepší byli odměněni medailemi, předávanými zástupci Orla, sestrou Marií Habartíkovou, místostarostkou jednoty, a bratrem Jindřichem Červenákem, starostou jednoty Orla. Také ostatní děti obdržely malou sladkou odměnu. Pro velký počet zúčastněných se dopolední program protáhl až do odpoledních hodin. Tato společná akce prospěla Orlu k jeho dalšímu zviditelnění a propagaci na veřejnosti i v médiích. Emilie Zemánková 2/2015 strana 11

12 kunovjan Rozloučení s žák Žáci 9. A Základní školy Červená cesta, třídní učitelka Mgr. Marie Jurčeková Žáci 9. B Základní školy Červená cesta, třídní učitelka Mgr. Markéta Břustková Strana 12 2/2015

13 ky devátých tříd kunovjan Žáci 9. třídy Základní školy U Pálenice, třídní učitelka Mgr. Martina Viceníková Hodně štěstí, absolventi! Již tradičně se těsně před báječným časem letních prázdnin město loučí s těmi, kteří završili povinnou školní docházku na obou našich základních školách. Nejinak tomu bylo i letos. A tak se ve středu 24. června sešlo v klenbovém sále na Panském dvoře několik desítek slavnostně naladěných, ale také poněkud rozechvělých dívek a mladých mužů. Nejprve to byla třicítka absolventů ze ZŠ U Pálenice v doprovodu své třídní učitelky Martiny Viceníkové, vše pak bedlivě sledoval a ročenky školy předával ředitel Marek Tvrdoň. Následovalo 19 absolventů třídy 9. A ze ZŠ Červená cesta s třídní Marií Jurčekovou a hned poté stejný počet ze třídy 9. B s třídní Markétou Břustkovou. Otcovským zrakem je pozoroval a vše dokumentoval Ladislav Michek, ředitel školy. Všichni žáci převzali pamětní listy a podepsali se do pamětní knihy města. Místostarosta Pavel Vardan jim poté popřál ve zvolených studijních a učebních oborech co nejvíce úspěchů a co nejméně zklamání. A pak ještě poslední společná fotka a vzhůru do velkého světa! Popřejme jim všichni, ať si ta nádherná studentská léta užijí se vším všudy a ať je nikdy neopustí to tolik potřebné štěstíčko. Celé dopoledne příjemně osvěžili hudebními vystoupeními žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočka Kunovice, vedení zkušenými pedagogy Ivo Horkým a Hanou Kvasničkovou. Pavel Hašek 2/2015 strana 13

14 O prchajícím králi Záhady kolem jízdy králů VIII. Jindřich z Poděbrad se rozhodl použít proti Matyáši Korvínovi lsti. Vyslal k Hradišti jen jízdní oddíl Oldřicha z Kounic o šesti stech koních, a to tak, aby je uherské hlídky zaregistrovaly, zatímco podstatná část jeho armády zůstala skryta. Uhři lest neprohlédli a byli přesvědčeni, že tak malý oddíl je nemůže ohrozit. Zůstali tedy v klidu, aniž by věnovali Čechům zvýšenou pozornost, a až příliš pozdě přišli na to, že proti nim stojí celá sešikovaná armáda. Dne 2. listopadu 1469 začala bitva, již letopisec Uherského Brodu Václav Letocha popsal následovně: Matyáš, nedomnívaje se, že by Čechové s tak malou silou na něj udeřiti směli, ticho zůstal ležet, až spatřil, že česká armáda od Bílovic v dokonalém šiku proti němu táhne, teprve své Uhry, co nejrychleji mohlo bejti, shromáždil, proti Čechům se postavil. Tu se začala ostrá bitka. Leopold Krajíř, vůdce moravského lidu, udeřil na pěšáky krále Matyáše, podobně učiníce tak vůdce lidu českého na jeho rejtarstvo, Uhry pořádem mordovali a je rozrazili, takže Matyáš s ostatním lidem k Brodu utíkati přinucen byl. Však poněvadž je Čechové silně pronásledovali, všechno vojsko Matyáše krále se rozprchlo a on toliko sám s velikou těžkostí do jistého lesa k Brodu patřícího, nyní se Králov jmenujícího, salvíroval (dosl. se zachránil) a tam bezpečný zůstal. Při tejž bitce zahynulo Uhrův koníkův tři sta, pěšáků pak osm set František Palacký o ponižující Korvínově porážce u Olšavy napsal, že Jindřich porážel jeden houf po druhém, takže brzy celé nepřátelské vojsko bylo na outěku; kterémuž Matyáš nadarmo brániti usilovav, konečně i sám oddati se musil a poté plný hněvu a hoře nezastavil se prý až v Uherské Skalici. A tady začíná naše pověst. Krále Matyáše bránila na útěku skupina jeho vojáků; byli to chlapci ze Slovácka, kteří se nechali naverbovat do Matyášovy armády. Prvním útočištěm se jim stal les Králov, který se táhne mezi Bánovem a Nivnicí, asi hodinu cesty východně od Uherského Brodu. Byla tam i jakási usedlost, kde žena právě sušila prádlo. Tu chlapce napadlo převléci krále do ženských šatů, aby ho na útěku nikdo nepoznal. Do Uher to přece jen byl pěkný kus cesty a náhodné setkání se špehy nebo vojáky Jiřího z Poděbrad se nedalo vyloučit. Tak se také stalo. Chlapci pobrali ženské šaty, do nichž se král převlékl, tvář mu zakryli pentlemi, aby nikdo nepoznal, že v sukních je muž, a pokračovali v cestě do Uher. Družina doprovodila krále až na jeho hrad v Trenčíně. Ten pak ocenil jejich chrabrost a bohatě se jim odměnil. Existuje ještě jedna verze pověsti, již zapsal uherskobrodský letopisec Václav Letocha. Podle té král Matyáš na Králově dokonce strávil noc v jedné usedlosti a teprve druhého dne pokračoval v cestě. Sedlák netušil, že pocestný, kterému poskytl nocleh, je král, a poznal to až v noci, kdy pod převlekem bezděčně zahlédl vzácný oděv. Král se nezapomněl sedlákovi za jeho službu odvděčit. Když se ho otázal, jakou milost za to míti chce, dostalo se mu odpovědi, aby na robotu nejezdil, ani nechodil a platů žádných nedával, a král jeho žádosti vyhověl. Dvůr sedláka osvobozeného od robot a dávek, podle pozdějšího majitele zvaný Šubrtovský, stával v místech brodského železničního nádraží. A než byl zbourán, ukazovala prý jeho poslední majitelka jako pamětihodnost stůl, o který opřen král Král Matyáš Korvín s královnou na trůně. Vyobrazení ze středověkého rukopisu. Matyáš odpočíval. Tolik pověst znatelně uherskobrodské provenience, vycházející ze skutečné události bitvy u Bílovic. Historik nebo etnograf mávne nad takovým výkladem rukou. Pověst je novodobá, s prastarým obyčejem nemá nic společného. Koneckonců nezaznamenal by snad Václav Letocha, který tak podrobně popisuje Matyášův útěk, i zmínku o obyčeji, pokud by tento byl ve vztahu k popsaným událostem? Říká se proto, že útěk krále Matyáše z bitvy, jeho nocleh na Králově a přestrojení jsou jenom romantickou rekvizitou kronikářů, kteří s oblibou historické obrazy vykreslovali v pestrých barvách, ba některé motivy a detaily si i podle vlastní fantazie přimysleli. Inu, popravdě řečeno skutečně nemáme v rukou žádný historický doklad o tom, že král zabloudil, že tu pod tím stromem spal, tady v tom statku sebral ze šňůry nějaký vypraný fěrtoch a utíkal v něm sotva popadaje dechu k uherským hranicím. Ta pověst je známá především z Vlčnova, ale jen proto, že ve Vlčnově se jízda králů koná nepřetržitě, jezdila i za okupace i za bývalého režimu, a tak byla častějším tématem úvah než v obcích, kde měla víceleté pauzy. Proto se ani nemůžeme divit, že si ji Vlčnovjané poněkud zprivatizovali a dosadili si do pověsti za chrabré ochránce krále Matyáše svoje legrúty. Řekněme si však, že vyvolávka Máme krála chudobného, ale velmi poctivého, okradli nám ho na horách, na dolách... příliš nekoresponduje s představou prchajícího panovníka. Je součástí vyvolávání všech slováckých jízd králů a není bez zajímavosti, že ji poprvé zapsal Čeněk Zíbrt ve Starém Městě v roce V Kunovicích však praporečník vyvolává ještě tři zajímavé, typicky kunovické verše: Náš král jede od Hradišťa, vede sebú hrubé vojska. Náš král jede od Myjavy, vede sebú kylisary Náš král jede z Trnavy, vede sebú husary. Tady už nejde jen o ptaní pro chudobného krále, ty verše k nám promlouvají o válečném tažení. Pokud by měla být jízda králů odleskem česko- -uherských válek a vyvolávka je původní, pak právě z Kunovic vyšel podnět k pověsti. Není ale pravděpodobnější, že jde o novodobý přílepek do tradičního vyvolávání inspirovaný obecně rozšířenou pověstí? Cesta na Králov začíná nad Nivnicí a vede krásnými loukami kolem dvou romantických kapliček. Protáhlý hřeben pokrývají tři lesíky, kdysi však to prý byl jednolitý hvozd, který se táhl až k uherské hranici. Z návrší je vidět jak do údolí Olšavy, na Uherský Brod, tak na Bánov a hradbu Bílých Karpat s Lopenickým sedlem na obzoru. Podél Králova vede cesta z Uherského Brodu na Březovou, březovským sedlem a bošáckou dolinou na Slovensko, až ke Skalici. Jakže to napsal František Palacký? Matyáš plný hněvu a hoře nezastavil se prý než až v Uherské Skalici. Šel jsem po té cestě před devíti lety, když jsem připravoval knížku Záhadná jízda králů. Právě tam a tehdy mě napadlo: Co když se pro určitou dobu jízda králů skutečně stala zosobněním česko-uherských válek? Příště: Dopis z ležení u Kunovic Jiří Jilík Strana 14 2/2015

15 Další člen v rodině čtyřistadesítek kunovjan Společnost Aircraft Industries, a. s., na letišti v Kunovicích představila veřejnosti ve středu 15. července 2015 prototyp letounu L 410 NG, na němž pracovala od roku Inovace stávající verze letounu L 410 UVP-E20 je pro společnost významným posunem vpřed. Novým modelem se letoun L 410 NG vyrovná svým konkurentům ve světě, a dokonce je v mnohém i předčí. Mezi zásadní vylepšení letounu patří vyšší platící zatížení (zvýšení nákladu přibližně o 400 kg), dvojnásobné zvětšení předního zavazadlového prostoru, dále větší dolet (až km) a vytrvalost (až 10 hodin) díky téměř dvojnásobnému objemu nových integrálních palivových nádrží, které jsou součástí nově konstruovaného křídla. Letoun získal výkonnější pohonnou jednotku, než je stávající. Sestává z motorů GE H85 se vzletovým výkonem 850 HP a vrtulí AV 725 s novým reduktorem, který v důsledku nižších otáček snižuje hluk. Nová verze čtyřistadesítky dosáhne cestovní rychlosti až 417 km/h TAS, má modernizovanou pilotní kabinu technologií Glass Cockpit od společnosti Garmin, konkrétně avioniku G3000. Ta výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti letu. Rovněž kabina cestujících prošla modernizací, takže poskytne cestujícím pohodlí letounů vyšší kategorie. Podstatně se zvyšuje návrhová životnost letounu, a to až na letových hodin. Aircraft Industries, a. s., již nyní eviduje zájem zákazníků o nový model a v důsledku zlepšení letových parametrů, provozních charakteristik i zvýšení užitných vlastností letounu očekává zvýšení poptávky. Vývoj nového prototypu L 410 NG byl řešen v rámci několika projektů, především v rámci dotačního projektu MOSTA, který byl započat v dubnu 2010 a na němž spolupracuje řada českých společností i výzkumných a vzdělávacích subjektů (Avia Propeller, s. r. o., Evektor, s. r. o., GE Aviation Czech, s. r. o., Jihlavan, a. s., Jihostroj, a. s., MESIT přístroje, spol. s r. o., SVÚM, a. s., Aero Vodochody, a. s., UNIS, a. s., VR Group, a. s., VUT Brno, VZLÚ, a. s.). Dotační projekt byl podpořen dotací ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 238 mil. Kč, když celková výše uznaných nákladů činila 460 mil. Kč. Za společnost Aircraft Industries, a. s., jde o náklad 154 mil. Kč, z čehož dotace činí 56,5 mil. Kč. Dalším dotačním projektem, podílejícím se na vývoji nového modelu L 410 NG, je projekt INKOM, rovněž podpořen MPO. V rámci tohoto projektu byly vyvinuty kompozitové letadlové celky, které budou na sériově vyráběném L 410 NG použity. Kromě již výše zmíněné inovace kabiny cestujících byly také vyvinuty kompozitové dveře, jejichž předností je snížení hmotnosti těchto částí a prostupu tepla. Kompozitová konstrukce motorových gondol povede především k úspoře hmotnosti a snížení nákladů na výrobu. Inovace avioniky probíhá v rámci samostatného projektu Glass Cockpit, který je zcela hrazen z vlastních prostředků společnosti Aircraft Industries, a. s. V souvislosti s výrobou prototypu a přípravy jeho sériové výroby investovala společnost v minulých letech do modernizace výrobních technologií (např. zcela nová lakovna, nové frézky, modernizované provozy na povrchové úpravy). V rámci dotačního projektu INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU KŘÍDLA továrna získala hydraulický lis HL 1500 na lisování dílů z duralového plechu pryžovým blokem a dále pracoviště penetrační defektoskopie NDT, které slouží pro zjišťování přítomnosti trhlin na panelech nového křídla L 410 NG a jehož součástí je kabina pro penetraci, oplach (NDT- -PT), sušení KPM-8000 a malá kapilární linka LPM Dále společnost nakoupila řadu obráběcích strojů (pětiosé CNC FPPC 250/5, pětiosé CNC FVC 160/2 a dvě frézky FVU 800) a především nové pětiosé vysokorychlostní obráběcí centrum Handtmann HBZ AeroCell 700/200 3K50/F125 s automatickým paletovacím systémem v hodnotě 89 mil. Kč. Pořízení tohoto stroje patří k nejvýznamnějším aktivitám v rámci modernizace našich výrobních technologií. Společnost Aircraft Industries, a. s., neustále drží růstový trend svých prodejů. V minulém roce prodala 16 letadel a letos plánuje prodat až 19 letadel, příští rok je plánovaná výroba 24 letadel a budoucím cílem je zvýšení výroby až na 30 letadel ročně. V nedávné době se podařilo proniknout na zcela nové trhy (např. Nepál 2 prodané letouny v roce 2014, Bangladéš 3 prodané letouny v roce 2015) a také získat typový certifikát FAA, kterým je povolen provoz stávající verze letounu v USA. Úspěchy firmy z poslední doby se odrazily i v získání řady ocenění ocenění generální ředitelky Ilony Plškové jako Manažera odvětví, první místo v soutěži Projektový manažer roku 2014 v kategorii Projekt roku, druhé místo v mezinárodní soutěži European Business Award, první místo v soutěži EXPOR- TÉR ROKU 2014 v kategorii podle nárůstu exportu či druhé místo v soutěži Inovace roku 2014 za modernizaci L 410 UVP-E20. red Pálenice Kunovice přijímá přihlášky na pálení ovocných kvasů každé pondělí od do hod. v kanceláři ČZS Kunovice, Pod Valy 1460, tel Zahájení kampaně /2015 strana 15

16 Životní jubilea našich spoluobčanů V měsíci srpnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Marie Grebeníčková, 96 let Oldřich Vycudilík, 91 let Ludvík Suchomel, 91 let Zdenka Jurásková, 90 let Zdenka Martanová, 85 let Marie Ančíková, 85 let Marie Teterová, 80 let Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , mil Dne dovršili naši rodiče Marie a Vladimír Galuškovi 65 let společného života v manželství. Mnoho zdraví, pěkných chvil v dalším žití, s poděkováním a láskou přejí dcery Marie, Vladimíra, Dana a syn Milan s rodinami VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA 15. srpna vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Jaroslava Lipovského Za tichou vzpomínku děkují manželka Zdenka, dcera Jaroslava a syn Zdeněk s rodinami a pravnučka Žanetka Poděkování za poskytnutí zdravotní péče Děkujeme Masarykovu Onkologickému Ústavu v Brně za maximálně vstřícnou podporu při léčbě onkologicky nemocného. Chtěli bychom především poděkovat za jejich vlídné jednání, odbornou pomoc - hledání optimální léčby a umožnění i telefonní konzultace zdravotního stavu pacienta. Kéž by získané výsledky léčby pomohly dále k vědeckým účelům a dalším lidem, kteří to potřebují při tak závažném onemocnění. Dále děkujeme Oblastní charitě Uh. Hradiště za kvalitní Domácí zdravotní péči o nemocného. Chtěli bychom hlavně poděkovat za plynulé navázání na předchozí paliativní léčbu léčbu bolestí, ochotu přijet kdykoliv při potížích a za dialog vedený s rodinou i s nemocným. Velmi nás těší, že díky této Domácí zdravotní péči oblastní charity jsme mohli mít pacienta až do poslední chvíle doma. I přesto je škoda, že na Uherskohradišťsku není zajištěna Domácí hospicová péče, kterou by v tak tíživých životních situacích vřele uvítali nejen lékaři, ale především pacienti a nejbližší rodina. Velké poděkování patří i všem ostatním lékařům, zdravotním sestrám, kněžím a přátelům, kteří nám jakkoli byli nápomocni. Bez nich bychom tuto životní situaci jen stěží zvládli. Rodina Jahodova VZPOMÍNKA V měsíci srpnu vzpomínáme 33. výročí úmrtí pana Františka Dřínky a 10. Výročí úmrtí paní Růženy Dřínkové Za tichou vzpomínku děkují tři synové s rodinami Dne jsme si připomněli nedožité 95. Narozeniny Dp. P. Josefa Kolečkáře jsme vzpomínali 70 let od jeho vysvěcení na kněze v Olomouci a výročí od primice v Kunovicích. Za vzpomínku děkuje rodina Strana 16 2/2015

17 Novinky v městské knihovně Milovníkům dobrého čtení představujeme další novinky v knižním fondu Městské knihovny Kunovice. Nabídka je opravdu pestrá, přijďte si vybrat! KRÁSNÁ LITERATURA K. Ohlssonová Davidovy hvězdy J. Urban Tenkrát v ráji A. Mornštajnová Hotýlek T. Enger Instinkt dravce J. Nesbo Pentagram C. Ingelman-Sundbergová Půjčiti stříbro, loupiti zlato K. Krausová Sukničkář J. Deveraux Proměny srdce L. Kessler Zúčtování H. Nesser Muž bez psa Č. Čin-song Milovaný vůdce Můj útěk ze Severní Koreje Top krimi Žárlivost přináší smrt D. Vácha Hranice L. Child Pomsta M. Viewegh Zpátky ve hře J. Nesbo Nemesis J. Rollins Šestý zánik E. Bergová Já ti to opepřím, miláčku NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ Budapešť Inspirace na cesty Petrohrad Inspirace na cesty Londýn Inspirace na cesty Kompass Dolomity 110 turistických tras P. Kovařík Putování s knihou KNIŽNÍ TIP Z knižních novinek jsme tentokrát vybrali knihu s tematikou Severní Koreje. Kniha Č. Čin-song Milovaný vůdce s podtitulem Můj útěk ze Severní Koreje je autentickým příběhem, který prožil sám autor knihy. Autor vypráví svůj životní příběh o tajemném zákulisí fungování země, ve které pevnou rukou vládne totalitní diktátor Kim Čong-il. Autor sám prožil život na výsluní, když se stal dvorním básníkem vůdce, ale také strmý pád, který vyústil v útěk ze Severní Koreje. To vše se stalo po té, co se ztratila zakázaná kniha, kterou autor půjčil svému příteli. Tím se nastartoval kolotoč událostí. Mgr. Kateřina Bartošová, vedoucí knihovny UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: Městská knihovna Kunovice upozorňuje své čtenáře, že seznam knižních novinek je z technických důvodů v městském zpravodaji Kunovjan zveřejňován s časovou prodlevou. Nejaktuálnější seznamy knižních novinek jsou čtenářům zasílány em anebo jsou dostupné na našich sociálních sítích a ve webových katalozích knihovny. Pokud jsou knižní novinky při Vaší návštěvě knihovny vypůjčeny, zdarma Vám je rezervujeme a následně telefonicky dáme vědět o jejich vyzvednutí. Děkujeme za pochopení. NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ K. Schwabiková Cesty dětí do staletí aneb Jak Běla a Kuba putovali za našimi panovníky 2. díl LITERATURA PRO DĚTI I. Peroutková Anička a divadlo M. Drijverová Pozorování v přírodě P. Stančík Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič Z. Pšeničková-Slavíková O malém tučňáčkovi LITERATURA PRO MLÁDEŽ J. Smith Barry Trappney a příšernej víkend T. C. Brezina Případ pro tebe a Klub Tygrů Ohnivý drak E. Lindo Chudák Manolito J. Kinney Deník malého poseroutky Výlet za všechny peníze 9. díl Letní výpůjční doba Městská knihovna Kunovice upozorňuje, že v době od do je platná letní výpůjční doba a knihovna je pro veřejnost otevřena pouze v pondělí a v pátek. Děkujeme za pochopení. 2/2015 strana 17

18 Folklorní bohatství i naděje Kunovic Handrláček Když v roce 2009 zakládala Ivana Janásová nový folklorní soubor s názvem Handrláček, říkala jsem si, jestli tento kolektiv naváže na úspěchy předchozího souboru téhož jména z let 1997 až Měla jsem na mysli třeba ocenění na celostátní přehlídce dětských folklorních souborů v Jihlavě v roce 2001, uznání na maďarském festivalu v témže roce, úspěchy v pěveckých nebo verbířských soutěžích na různých úrovních, ale také perfektní kolektiv, který během těch deseti let vznikl. Píše se rok 2015 a já mohu říct, že jsem na děti současného Handrláčku, k jehož vedení jsem byla v roce 2010 přizvána, velice pyšná. V současnosti v něm působí třicítka dětí ve věku od 12 do 15 let. Zpracováváme říkanky, písničky i párové tance z oblasti Dolňácka, Kopanic a Strání. Ve svém repertoáru máme dívčí sólové i sborové zpěvy, chlapecké verbuňky i taneční pásma v jevištní úpravě. V krátkosti některé naše úspěchy. Děti ze souboru, Barbora Fornůsková, Lucie Kydlíčková, Ondřej Třetina, Radovan Siman nebo Petr Polách, se pravidelně umísťují na předních místech v pěveckých soutěžích. Naši verbíři patří k těm nejlepším v České republice. V letošním roce se v národním kole ve své kategorii radoval Radovan Siman z druhého místa a Petr Polách svoji kategorii dokonce vyhrál. Dostal tak příležitost předvést své umění na MFF ve Strážnici. V roce 2013 jsme postoupili s pásmem Na handrláčka do oblastního kola v Uherském Brodě a v roce 2015 s pásmem Pod májkú až na celostátní přehlídku v Jihlavě, kde bylo pásmo velmi dobře hodnoceno. Zúčastnili jsme se řady festivalů na domácí půdě, třeba v Liptále, Velké Bystřici, ve Frenštátě pod Radhoštěm, Veselí nad Moravou, v Krumvíři či v Praze. V Kunovicích se pravidelně zúčastňujeme fašankové obchůzky, hodů, vystoupení ke Dni matek, akcí v rámci Kunovského léta či prezentujeme naše město na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Reprezentovali jsme naše město i Českou republiku několikrát na Slovensku, byli jsme také v Rakousku a v Bosně a Hercegovině, kde získal Petr Polách cenu za pěvecký výkon. Letos navštívil Handrláček opět festival ve slovenských Kapušanech a v červenci odjíždíme na prestižní festival do Německa. Ve svých řadách máme dva poslední krále Jakuba Machálka (2012) a Radovana Simana (2014). Z řad tanečníků souboru vznikla dětská cimbálová muzika Lintavěnka, která doprovází další kunovské souborky Věneček a Malý Handrláček. Vystupují nejen s nimi, ale představují se i v rámci našich vystoupení. Během času nás doprovázelo několik cimbálových muzik. Ať už to byla Lintava, Anica nebo cimbálovky různého složení, prostě kdo byl zrovna k mání. Mám proto velikou radost, že se nám letos podařilo najít stabilní cimbálovou muziku ze ZUŠ Strážnice pod vedením Jaroslava Cveka, která je nám nejen věkově velmi blízká, ale je skvělá i po profesní stránce. Co říci na závěr. Za pět let jsme urazili dlouhou a myslím, že úspěšnou cestu. Dík za to patří rodičům, kteří své děti vedou k lásce k folkloru, připravují je na zájezdy, střídají se v doprovodech na vystoupení. Zdeňku Ondráškovi, kterého využíváme nejen jako muzikanta, ale v poslední době i jako hlavního organizátora zahraničních zájezdů. Nesmím opomenout město Kunovice, bez jehož přispění bychom nemohli dost dobře existovat. A na úplný konec mi dovolte ještě poděkovat a rozloučit se se zakladatelkou souboru Ivanou Janásovou, která bohužel z rodinných a pracovních důvodů končí v letošním roce s prací v souboru. Zdeňka Hašková KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE srpen 2015 pátek 5. srpna 10:00 11:00 hod. Dopoledne s pohádkou: promítání večerníčků 1. patro Komunitního centra úterý 11. srpna 8:00 12:00 hod. Exkurze Kovozoo St. Město vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do pátku 7. srpna do 12:00 hod. čtvrtek 13. srpna 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra pátek 14. srpna 8:00 12:00 hod. Plavba po Baťově kanále vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do 6. srpna do 12:00 hod. čtvrtek 20. srpna 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 27. srpna 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den od 8.30 do hod. Věra Huspeninová Strana 18 2/2015

19 Léto ve Vápenicích si táborníci užili Deset nádherných dnů prožili díky ZŠ Kunovice U Pálenice a Kunovskému centru mládeže táborníci v oblíbeném Agropenzionu u Michalců, poblíž obce Vápenice. Stejně jako v loňském roce odjeli do pravěku, který pro ně přichystal mnohá nová překvapení. A tak 1. července začalo velké dobrodružství, na které určitě nikdo nezapomene. Pět oddílů, pět oddílových vedoucích, pradoktorka a pravedoucí lovili kosti a stavěli pravěké příbytky, o které bojovali. Rody se sešly na společném území, z kterého pak putovaly do svých kmenů. Zkusily si tak být celý den mimo civilizaci a večer si společně uvařily na ohni večeři. Ta pod modrým nebem chutnala opravdu všem. Pět rodů společně hledalo pravěký poklad. Cestu k pokladu pro svoje mladší kamarády vyznačili zkušení páťáci, kteří se zde cítili V sobotu 13. června proběhl v prostoru za Komunitním centrem již třetí ročník akce Cesta do pohádky aneb Dětský den. Stejně jako v předchozích letech se již před devátou hodinou začaly scházet první děti, aby se mohly zúčastnit jednotlivých soutěžních disciplín, které byly pro ně připravené. Děti i letos předvedly své rybářské dovednosti při lovení rybek z rybníku vodníka Česílka, prověřily si základní vědomosti o zvířátkách u Ferdy mravence, přesnost své mušky si otestovaly při shazování plechovek s vílou Amálkou, s Beruškou nakrmily medvěda Hamánka a svou fyzickou zdatnost otestovaly na překážkové dráze a golfu s kočičkou a vílou. I přesto, že teplota dosahovala 35 C a návštěva koupaliště byla velmi lákavá, vystřídalo se během dopoledne na jednotlivých stanovištích několik desítek moc šikovných dětí, které jednotlivá stanoviště úspěšně zdolaly. A jako odměnu si každý účastník odnesl domů na památku diplom, sladkosti do bříška a samozřejmě i drobné dárečky. I letos byla tato akce velmi příjemnou záležitosti, a proto se již těšíme na příští, tentokrát už IV. ročník. již jako doma. Z mnohých určitě budou skvělí vedoucí. A největší novinky? Nově vybudované zázemí okolo bazénu, kde jsme také strávili spoustu času. Zatímco dole v civilizaci byli všichni zchváceni horkem, my jsme si užívali sluníčka a pofukujícího vánku v teplotách nižších. Také většina z nás vypadá, že dovolenou u moře má již za sebou. Další novinkou byl jarmark s tvořivou dílnou, který pro nás připravila Chráněná dílna Lidumila. Pan Kozelek zase přijel za táborníky hasičským autem. Zchladit se vodou přímo z hadice bylo velmi příjemné. Tradičně přijel všechny pozdravit P. Jaroslav Polách, kunovický farář. Uteklo to. Letos snad rychleji než jindy. Naplněni nejen zážitky, ale také skvělým jídlem jsme odjížděli domů. A co je nejkrásnější? Mnozí se již nyní těší na další pobyt v této nádherné krajině. Tak zase za rok! Andrea Olbertová Den dětí byl letos již po třetí Děkujeme touto cestou hlavnímu sponzorovi této akce Hamé, s. r. o., který pro děti připravil bohaté odměny. A také moc šikovným děvčatům Ivě Gejdošové, Vendulce Komárkové, Natálce Janíkové a Aničce 2/2015 Krchňáčkové, které nám celé dopoledne pomáhaly. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Věra Huspeninová strana 19

20 Ohlédnutí za XXII. Kunovským létem Přijetí účastníků festivalu vedením města Kunovice probíhá vždy v nesmírně příjemné a přátelské atmosféře vždyť se zde setkávají lidé, které spojuje lidová kultura Páteční vystoupení souboru Železiar z Košic bylo úchvatnou podívanou na skvělou prezentaci lidové kultury skvělý zážitek pro všechny milovníky folkloru! Sobotní odpoledne patřilo soutěži choreografií v Novém Areálu jízdy králů, Chlapci ze staroměstské Dolinečky I předvedli, že tančit se dá i s vařečkou. Vystoupení souboru z Černé hory bylo prostoupeno tím, co je lidem této země vlastní: hrdostí, vznosnou noblesou, obřadností a balkánskou exotikou Členové moldavského souboru vtrhli na pódium jako jak velká voda a předvedli opravdu živelné vystoupení plné radosti z tance a ve výborném provedení Sobotní odpoledne zakončilo vystoupení dětského souboru z Bulharska. Vystoupení jeho členů bylo dětsky hravé a nesmírně vitální skvělé finále celého odpoledne! Foto: Zdeněk Kučera Strana 20 2/2015

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více