Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t Z izovatel: M sto Uherský Brod, Masarykovo nám stí 100 Právní subjekt od editel koly: Bohuslav Jandásek Datum jmenování do funkce: Statutární zástupce editele koly: Mgr. Jitka Hude ková Datum jmenování do funkce: Telefon: , , mobil: Webové stránky koly: Zalo ení koly: 1908 Za azení do sít : Aktualizace: Sou ásti koly: kola kapacita 500 ák kolní dru ina kapacita 120 ák kolní klub kapacita 150 ák kolní jídelna kapacita 700 strávník Základní údaje o kole a sou ástech, které sdru uje za kolní rok 2008/2009 : Po et t íd /skupin Po et ák Po et ák na t ídu /skupinu P epo tený po et ped.prac. /prac. J Po et ák na ped.úvazek 1. stupe ,3 10,5 20,29 2. stupe ,1 18,1 13,87 kolní dru ina ,6 31,11 kolní klub ,7 1,3 164,61 kolní jídelna x 456 x 7,5 x kolská rada z ízena usnesením. 422/Z23/05 Zastupitelstva m sta Uh. Brodu z , po et len 6, jednání v leto ním kolním roce prob hla 1krát. V leto ním kolním roce prob hla volba nových len na následující 3leté volební období. lenové: Mgr. Stanislav Zlámal, zástupce pedagogických pracovník Mgr. Roman Patka, zástupce pedagogických pracovník MUDr. Romana Nováková, zástupce z izovatele Ing. Rostislav Rajchl, zástupce z izovatele Elen Sladká, zástupce zákonných zástupc ák Ing. Dagmar M ínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupc ák P i kole pracuje Iniciativa rodi a p átel koly, p edsedkyní je paní Elen Sladká

2 2 Vzd lávací programy koly vzd lávací program.j.m MT kolní rok 2008/2009 v ro nících po et ák Základní kola 16847/ , 5., 8., Základní kola s roz í enou výukou 21968/ , matematiky a p írodov dných p edm t VP pro základní vzd lávání Brána do ivota 1., 2., 6., PROJEKTY, REALIZOVANÉ VE KOLNÍM ROCE 2008 / 2009 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - kola dále spolupracovala s partnerskou kolou v Gafeneggu v Rakousku a uskute nila 3 denní vým nný pobyt ák z Rakouska na na í kole - Pokra ovalo dopisování ák s Norheim skool v Karmoy Kommune v Norsku prost ednictvím hodin výuky cizích jazyk - Od roku 2006 / 2007 spolupracujeme s OS Bez mámy a podporujeme kolu v Simike v Tanzánii - Nov kola získala podporu projektu NAEP COMENIUS Spolupráce kol: My town + Your town = Our Europe, který budeme realizovat v následujících 2 letech se kolami v Belgii, pan lsku, Francii, N mecku a Litv PROJEKTY "NAP Í KOLOU" - kola v leto ním roce vyu ívala ve výuce matematiky projekt Tvo ivá kola - st edisko innostního u ení v ro níku Z a 8. ro nících 2. stupn. - "Divadelní festiválek pro áky 1. stupn - "Partnerské t ídy" - projekty spolupráce t íd 1. a 2. stupn - v rámci vyu ování eského jazyka, vlastiv dy, p írodov dy, prvouky, d jepisu - Kouzlo Zlínského kraje pro áky 5., 9. t íd - Peer programy: Preventivní programy pro áky 1., 2. stupn, p ipravované peer aktivisty z ad ák. - Den Evropy pro áky 2. stupn - Za Slovany v na em regionu, P emyslovci, Husité, Zlínský kraj pro 4.t ídu - Kosmos pro 5. t ídu - Jablí kový den pro 1., 2. t ídu - Slavnosti ro ních období pro 3. t ídu - Spole né tení áci 2.stp. tou ák m 1.stupn - Váno ní a jarní sout kolní knihovny - Významná výro í kon ící osmi kou, devítkou pro áky 2.stupn PROJEKTY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY - Nau ná stezka hrab te Kounice vybudování tzv. Malého okruhu pro áky 1. stupn, dopracování tzv. Velkého okruhu - Den Zem tradi ní projekt ák 9. t íd pro 1. stupe - U rybníka, áp, Jaro áci 2.t íd - P íroda áci 4.t íd - eské výcarsko pro áky 2.stp. - kola v p írod áci 3.t íd - Bunkry opevn ní SR pro áky 9. t íd

3 3 Nabídka volitelných a nepovinných p edm t. název volitelného p edm tu Po et ák Informatika 47 Konverzace Aj 42 Spole enskov dný seminá 44 P írodov dný seminá 25 2.cizí jazyk - AJ 34 2.cizí jazyk - NJ 71 2.cizí jazyk - RJ 62 Matematický seminá 65 Seminá J a literatury 19 název nepovinného p edm tu Po et ák nábo enství 74 dyslexie 4 logopedie 1 2.cizí jazyk AJ9A 7 2.cizí jazyk NJ9A 11 2.cizí jazyk RJ9A 10 Údaje o pracovnících koly Pedagogi tí pracovníci ve kolním roce 2008/2009 : po et fyzických p epo tené osob úvazky Interní pracovníci 30 28,6 Dal í údaje o pedagogických pracovnících ve kolním roce 2008/2009 : Ped. pracovníci - po. íslo Pracovní za azení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupe vzd lání, obor, aprobace Rok ped. praxe 1 u itelka 1 V 1.stupe 15 2 u itelka 1 V 1.stupe 8 3 u itel 1 V Fy-Ch 10 4 u itelka, vých.poradkyn 1 V 1.stupe 16 5 u itelka 0,5 V Aj - Rj 15 6 u itelka 1 V 1.stupe 20 7 u itelka 1 V 1.stupe 22 8 u itel 1 V Ma 4 9 zástupce editele 1 V D - Rj u itelka 1 V - Ov 2 11 u itelka 1 V Ma - Vv 4 12 editel 1 V Bi - Tv vychovatelka 1 S - vychovatelství u itelka,vých.poradkyn 1 V P - Tv u itel 1 V 1.stupe u itelka 1 V 1.stupe u itelka 1 V 1.stupe 23

4 4 18 vychovatelka 1 S - vychovatelství u itelka, metodik VPT 1 V Fy - Tp 7 20 u itelka 1 V j-d 5 21 u itelka 1 V 1.stupe u itelka 1 V Nj - Hv u itel 1 V Ma Dg 7 24 u itelka 1 V Vv Rj ( Aj) u itelka 1 S 1.stupe u itel 1 V zem d lská ( Bi Ch) 8 27 u itelka 1 V Rj D - Aj u itelka 1 V j On u itel 1 V On - D u itelka, vedoucí vychovatelka 0,3/ 0,7 S Tv 18 Zaji t ní výuky z hlediska pedagogické zp sobilosti u itel : vedení u itelé 1.stp. u itelé 2.stp. vychovatelky S VO V pedagogická V jiná Nepedagogi tí pracovníci ve kolním roce 2008 / 2009 : po et fyzických p epo tené osob úvazky Interní pracovníci 16 14,45 Dal í údaje o nepedagogických pracovnících ve kolním roce 2008/2009 : Ostatní pracovníci Pracovní za azení, funkce Úvazek Stupe vzd lání, obor - po. íslo 1 ekonomka 1 SO ekonomická 2 kolník 1 SOU instalatér, SO - strojírenství 3 uklize ka 1 základní 4 uklize ka 1 SOU cukrá ka 5 uklize ka 1 SOU prodava ka 6 uklize ka 1 SO 7 hospodá ka 0,5 S gymnázium 8 údr bá 0,2 základní 9 vedoucí J 1 S gymnázium, SO - hotelnictví 10 pomocná kucha ka 1 základní 11 pomocná kucha ka 1 základní 12 kucha ka 1 SOU - kucha ka 13 kucha ka 1 SOU - cukrá ka 14 kucha 1 SOU - kucha 15 pomocná kucha ka 1 SOU - kucha ka 16 pomocná kucha ka 0,75 SOU - prodava ka

5 5 Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník ( DVPP ) : Vzd lání se zú astnilo v ech 16 pedagog, v t ina z nich se zú astnila n kolika seminá. Celkem bylo vy erpáno na DVPP ve kolním roce 2008 z na ich zdroj ,-K. Cíle DVPP ve kolním roce 2008/9: Na e priority vzd lávání u itel pro kolní rok 2008/9 dle výsledk evaluace koly: - zkvalitn ní jazykové vybavenosti u itel - vyu ívání ICT technologií ve výuce i b né komunikaci - nový p ístup k výuce matematiky a p írodních v d v rámci volitelných p edm t - výuka cizích jazyk - zavád ní nových metod a forem ve výuce - specializa ní studium Ko VP, MP, EVVO a FSII. profesní rozvoj sboru - umo n ní zahrani ních studijních cest a vzd lávání v rámci NAEP COMENIUS Hodnocení DVPP ve k. roce 2008/9 Specializa ní studium: specializa ní studium kolního koordinátora VP dokon eno b ezen 2009 specializa ní studium metodik prevence studium pokra uje funk ní studium FS II editel koly dokon eno erven 2009 koordinátor EVVO zahájení studia b ezen 2009 Jazykové vzd lávání u itel 1., 2.stupn jazyková kola VYVA ú ast 6 osob ( AJ) Brána jazyk AJ 2 osoby Roz i ující studiumna PdF Brno AJ 1 osoba Zavád ní nových metod a forem do výuky: zá í erven 2008/9 Váno ní arování pro D VV 1 osoba Matematika p evá n vá n 1 osoba Tvo ivá kola pro výuku matematiky - 6., 7.ro ník 2 osoby Písni ka v Hv 1 osoba Komunikace a tvo ivé psaní 1 osoba Zahrani ní stá e a studiu vyu ujících NAEP - COMENIUS: Kontaktní seminá pro partnerství kol NAEP Litva 1 osoba Organizace a ízení koly: Bakalá i matrika 2 osoby Údaje o za azování d tí a ák Zapsaní do 1. t íd 2008 Zapsaní a za azení áci ve kolním roce 2008 / 2009 : Po et ádostí o odklad/zm na koly Nastoupili do 1. t ídy 2008 Zapsaní do 1. t íd 2009 Po et ádostí o odklad/zm na koly Nastoupí do 1. t ídy

6 6 Výsledky výchovy a vzd lávání Celkový prosp ch ák ve kole za uplynulý kolní rok 2008/2009 : Ro ník Po et ák celkem Prosp lo s vyznamenáním Prosp lo Neprosp lo Hodnoceno slovn Celkem 1.stupe Celkem 2. stupe kola celkem Po ty ák p ijatých ke studiu do st edních kol ve kolním roce 2008/2009 : Gymnázium 8leté 4leté SO 4L s M SOU 3L s VL áci 5.ro níku se tradi n zú astnili celostátního testování KALIBRO v eském jazyce, matematice, anglickém jazyce. áci 9.ro ník byli testováni v rámci projektu SCIO, podpo eném Zlínským krajem. Výsledky jsou k nahlédnutí ve kole. Tyto testy pomohli ák m p i výb ru zam ení S, porovnává výsledky v rámci t íd, kol kraje a v rámci celé republiky. kole slou í dlouhodob ke sledování pr b hu vzd lávání, pomáhá p i stanovování dlouhodobých cíl a zám r ve vzd lávání a pomáhá nacházet rezervy. Hodnocení výsledk výchovného p sobení Problematika výchovného a odborného poradenství na kole. Na kole pracují 2 výchovné poradkyn. 1 výchovná poradkyn pracuje na 1.stupni a zárove pracuje jako dyslektická asistentka a logopedka, se speciálním vzd láním v oboru u itelství pro mláde vy adující zvlá tní pé i. Výchovná poradkyn pro 2.stupe pro la kolením s problematikou výchovného poradenství a volby povolání. Ob mají plnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Na kole p sobí kolní metodi ka prevence, která v minulém roce zahájila specializa ní studium na KU v Praze. Vedoucí metodického sdru ení 1. stupn p sobí jako koordinátora VP a dokon ila specializa ní studium na V v Brn. Na kole p sobila do kv tna 2009 ICT koordinátorka s plnou kvalifikací pro tuto funkci. Nyní je na MD. Její funkci p ebral pedagog, vyu ující Ma, Inf. Zatím nemá pot ebnou specializaci pro výkon této funkce.

7 7 Výchovné poradenství: V roce 2008/9 bylo na 1.stupni integrováno z d vodu poruchy u ení 5 ák. Se 2 talentovanými áky se pracovalo podle individuálního plánu. Ve t ídách probíhala t ídní terapie s psycholo kou z organizace Luisa na zlep ení klimatu t íd. Výchovné problémy, drobné patologické jevy, p edev ím kráde e a lhaní byly e eny VP pro 1.stupe ve spolupráci s metodi kou prevence a t ídními u itelkami. P i zji t ní byly vy et eny a provedena prevence proti opakování Na 2. stupni byl integrován 1 ák. Zohled ováno bylo pro poruchy u ení na 2.stupni 29 ák. Ve vybraných t ídách na základ po adavk t ídních u itel a VP byla provád na t ídní terapie na zlep ení t ídního klimatu psycholo kou z organizace Luisa. VP s TU, vedením koly a za spolupráce zákonných zástupc ák e ili v pr b hu roku ojedin lé p ípady zá koláctví, p estupk proti kolnímu ádu a b né výchovné problémy.pro áky 6.t íd byl uskute n n adapta ní pobyt na za átku kolního roku s aktivitami na stmelování kolektivu a tvorbu t ídních pravidel. Výsledky prevence sociáln patologických jev : kola pracuje podle minimálního preventivního programu, má vypracovaný krizový plán a kolní preventistka vyu ívá spolupráce se sdru eními HELP v Uh.Hradi ti a Zlín, se sdru ením Medea Praha a vyu ívá nabídek dal ích organizací. Akce jsou po ádány v rámci t íd, ro ník, jsou zváni i rodi e v rámci t ídních sch zek. Aktivn pracuje krou ek Peer aktivist na 2.stupni. Témata rozpracovaná do ro ník : Kamarádství 1.ro ník Ochrana zdraví a ivotního prost edí 2.ro ník Osobní hygiena 3.ro ník Zdravý ivotní styl - 4.ro ník 2.stupe - lov k v krizi Alkohol, kou ení a návykové látky ikana V pr b hu kolního roku byly dle vypracovaného krizového plánu e eny ojedin lé p ípady náznak ikany a nevhodného chování ke spolu ák m na 2.stupni i ve kolní dru in. Pro áky byly informace umis ovány na nást nce kolní prevence a dle celoro ního plánu se ú astnili p edná ek a besed dle témat (viz vý e), prob hly pravidelné relace do kolního rozhlasu a tradi ní p edváno ní tení. Pro pedagogy byla dopln na odborná literatura do u itelské knihovny a k samostudiu jsou ur eny asopisy: Prevence a Prameny zdraví. Pro dal í kolní rok jsme získali grant M MT v oblasti prevence na projekt: Spolupráce v triád, který se zam uje p edev ím na práci t ídního u itele s ákem a rodi em. V rámci koly prob hla anketa mezi áky o kou ení. Pochvaly a ocen ní Starosta m sta ocenil 3 nejlep í áky 9.ro ník, t ídní u itelé ud lili v pr b hu kolního roku celkem na vysv d ení 245 pochval za aktivní práci pro t ídní kolektiv, úsp nou reprezentaci koly a mimo ádné studijní výsledky. IRP v novalo kni ní odm nu nejlep ím 20 ák m t íd podle návrh t ídních u itel za prosp ch, reprezentaci koly a mimo ádnou práci pro t ídu, spolupráci. Napomenutí a d tky V pr b hu kolního roku bylo ud leno 30 napomenutí t ídního u itele, 14 d tek t ídního u itele a 12 d tek editele koly za poru ování kolního ádu: hrubé vyjad ování, nevhodné chování a nepln ní si kolních povinností. Sní ené stupn z chování ve kolním roce 2008/9 Po et % ze v ech ák koly 2 uspokojivé 3 0,65 % 3 neuspokojivé 1 0,22 %

8 8 Neomluvené hodiny za kolní rok 2008/2009 : Po et % ze v ech zame kaných hodin 1. pololetí 4 0,02% 2. pololetí 17 0,08% za kolní rok 21 0,05% Omluvené hodiny za kolní rok 2008/2009 : Pr m r % ze v ech zame kaných hodin koly 1. pololetí 37 99,98 % 2. pololetí 46 99,92 % za kolní rok 42 99,95 % Údaje o integrovaných ácích : Druh posti ení : Ro ník Po et ák T lesné posti ení 9. 1 S vývojovými poruchami /2 u ení/talentovaní áci S poruchou chování Mimo kolní innost ák v rámci kolní dru iny a kolního klubu V odd leních jsou d ti r zného v ku od 1. do 5. ro níku. innosti ve D rozvíjí talent a schopnosti d tí, podporují spolupráci a vzájemné povzbuzování. D ti si mohou také odpo inout v odpo inkové a spontánní innosti po náro né výuce na koberci i lehátkách. K programu vyu íváme t ídy D, legohernu, PC u ebnu, hudebnu, t locvi ny, park, kolní h i t, stadion za sokolovnou, stadion Lapa. Krou ky: Výtvarn -pracovní "Kutílek" T lovýchovný " Spor á ek " Aktivity D: - náv t va m stské knihovny v Uherském Brod, Muzea J. A. Komenského, Domu d tí a mláde e - recita ní sout - turnaj ve vybíjené, ve stolních hrách - ú ast na váno ních dílnách - abky - skoky p es vihadlo - sout ve zp vu "Slaví ek D" - ú ast na velikono ních dílnách - dopravní sout D + okrsek - olympiáda v LA D - hravé odpoledne k MDD v M Ol ava - netradi ní dru inka - Sladké ukon ení kolního roku Ú ast na okrskových sout ích D - recita ní, výtvarná, p vecká, dopravní, sportovní

9 9 Nabídka krou k pro áky 1. stupn Název AJ pro 2. t ídu Angli tina hrav Sportovní krou ek Jméno vyu ujícího Mgr. Jana Bi anová Mgr. Marie Hýblová Mgr. Romana Hladilová Nabídka krou k pro áky 2. stupn Název P írodov dný krou ek Peer aktivisté Mediální krou ek Zpívání pro radost Dramatický krou ek Chemické pokusy Sportovní krou ek - RINGO Výtvarný krou ek kolní asopis Informatorium Mladý knihovník Zákoutí J pro 9.ro ník Matematika pro devá áky Matematika pro devá áky Floorball Keramika Jméno vyu ujícího ing. Franti ek opík Mgr. Blanka K azejová Mgr. Roman Patka Mgr. Jana No i ková Mgr. Martina Kraj ová Mgr. Jaroslav Burá Mgr. Jaroslav Burá Mgr. Lenka Jan ová Mgr. L. i perová, Mgr. K. Jank, Mgr. M. Bábí ková Mgr. Martina Kraj ová Mgr. Martina Kraj ová Mgr. Roman Patka RNDr. Zden k Horák Mgr. Radim Koudela Mgr. Yveta Resová

10 10 Sout e a p ehlídky ve kolním roce 2008 / 2009 nejvýrazn j í úsp chy: 1. Olympiády a sout e - VÝZNAMNÉ ÚSP CHY ÚROVE SOUT E NÁZEV PO ADÍ, JMÉNO NEJLEP ÍHO ÁKA (Ú = ÚSP NÝ E ITEL) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE Z5 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE Z8 PYTHAGORIÁDA 6.RO NÍK PYTHAGORIÁDA 7.RO NÍK FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 8.RO NÍK BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE B BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C MATEMATICKÝ KLOKAN KAT. CVR EK 2. MARTIN BA INKA 6. KAMILA DOLINSKÁ 3. JI Í VLK 5. JAKUB VÁLEK 6. DIANA HNÁTKOVÁ 8. ELI KA MARKOVÁ OKRESNÍ KOLA 10. EV EN JANÍ EK 10. HANA P ASLI KOVÁ 10. OND EJ KU ERA 9. VÍT VALE KA 1. LUKÁ KRO A 12. MAREK MIKULÁ EK 6. MICHAL DIENSTPIER 19. ELI KA MARKOVÁ 3. JAKUB BRAUNER 3. TOMÁ HÁJEK MATEMATICKÝ KLOKAN KAT. KLOKÁNEK 1. JAKUB JAN A ÍK / KRAJ 2. MÍSTO 1. KAMILA DOLINSKÁ / KRAJ 2. MÍSTO ZEM PISNÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE A 14. LUKÁ KRO A SUDOKU 1.STUPE 3. TEREZA KUBNÍKOVÁ OLYMPIÁDA ESKÉHO JAZYKA 1.BARBORA MAT JOVÁ / KRAJ 8. MÍSTO OLYMPIÁDA - AJ 8. ANNA BU KOVÁ 12. IVANA TRTKOVÁ OLYMPIÁDA - NJ 4. DIANA HNÁTKOVÁ 4. DIANA MAZÁ OVÁ POZNEJ A CHRA MLAD Í ÁCI 3.MÍSTO DRU STVO POZNEJ A CHRA STAR Í ÁCI 2.MÍSTO - DRU STVO RECITA NÍ SOUT 2.KATEGORIE 1. DOLINSKÁ KAMILA - POSTUP DO KK 2. Sportovní sout e VÝZNAMNÉ ÚSP CHY NÁZEV MAC DONALD S CUP T ÍDA MAC DONALD S CUP T ÍDA VYBÍJENÁ 4.-5.T ÍDA VOLEJBAL STAR Í CHLAPCI VOLEJBAL STAR Í DÍVKY PLAVÁNÍ ÁCI 1.STUPN HOKEJOVÉ MLÁDÍ - OKRSEK VÁNO NÍ LA KA UHERSKOBRODSKÉ KOLY PLHOUN - UHERSKOBRODSKÉ KOLY O POHÁR STAROSTY M STA - TAFETA PO ADÍ OKRSKOVÁ,OKRESNÍ A KRAJSKÁ KOLA 2.MÍSTO - OKRESNÍ KOLO 3.MÍSTO - OKRESNÍ KOLO 2.MÍSTO OKRESNÍ KOLO 1.MÍSTO OKRESNÍ KOLO, 1.MÍSTO KRAJSKÉ KOLO, POSTUP DO CELOREPUBLIKOVÉHO FINÁLE 1.MÍSTO OKRESNÍ KOLO, 2.MÍSTO KRAJSKÉ KOLO 1.MÍSTO TAFETY, JEDNOTLIVCI 6 ZLATÝCH, 1 ST ÍBRNÁ, 2 BRONZOVÉ MEDAILE 2.MÍSTO 1.MÍSTO 1.MÍSTO 1.MÍSTO

11 11 Jiné významné výchovn vzd lávací a mimo kolní aktivity koly A / kolní aktivity: - OSLAVY 100.VÝRO Í KOLY: Slavnostní kolní akademie Den otev ených dve í s ukázkami innosti ák, prezentací kolních projekt Vydání kolního almanachu Vydání kolního kalendá e s výtvarnými pracemi ák Natá ení medailonk s absolventy koly, hudebního medailonku vydání DVD pro zájemce DVD kolní akademie Slavnostní vydání kolního asopisu P ísp vky do Brodského zpravodaje historie koly (3 díly) Výstava dobových fotografií a kolních kronik B / mimo ádné aktivity koly: C / spolupráce s rodi i: DVPP seminá + ukázkové hodiny matematiky na 2.stupni: Tvo ivá kola: pro zájemce z ad pedagog Zlínského kraje ly a ský kurz pro áky 7.t íd Beskydy plavecký výcvik ák 1.stupn 2., 3.t ídy náv t vy divadelních, filmových p edstavení a koncert, tématické vzd lávací po ady D m kultury UB, Kino Máj, Muzeum JAK UB, Hv zdárna UB, m stská knihovna odd lení pro mláde, Infocentrum UB celoro ní p edplatné pro áky do Slováckého divadla v Uh.Hradi ti spolupráce se kolním parlamentem sout o nejhez í t ídu, e ení aktuálních problém, návrhy d tí na zlep ení klimatu a prost edí koly slavnostní p ivítání ák 1.t íd rozlou ení s áky 9.t íd kolní sb r t íd ného papíru ru ní dílny tkaní, barvi ky na sklo, korálky, lampi ky, podzimní dekorace, smalt Váno ní a Velikono ní dílny tradi ní zájezd na Vala ský jarmek do Vala ských Klobouk Den d tí s M Ol ava turnaje v Sudoku, stolním tenise výroba dárk ke Dni matek spolupráce p i p íprav oslav 100.výro í koly D/ spolupráce s odborovou organizací: probíhala standardn a byla o et ena kolektivní smlouvou FKSP bylo pou íváno dle sm rnice, schválené vedením koly a zástupci odborové organizace

12 12 Mimo ádné pedagogické aktivity u itel Vyu ující se zapojili do projektu Tvo ivá kola a byl uskute n n seminá s 2 ukázkovými hodinami výuky matematiky a geometrie na 2.stupni na í lektorkou innostního u ení pro zájemce na í koly a Zlínského kraje v rámci projektu ESF EU Tvo ivá kola st ediska innostního u ení. kola pokra uje v zapojení do projektu: "Doká u to" - Trvalá obnova koly (TO ), jeho cílem je vytvo it sí spolupracujících kol v rámci R. Vyu ující se výrazn vzd lávali v jazykové vybavenosti, p edev ím AJ ( Brána jazyk, VYVA) a nových vyu ovacích metodách viz p ehled DVPP. Údaje o výsledcích inspekce provedené I V tomto kolním roce neprob hla na kole kontrola ze strany I. Údaje o zapojení koly do projekt financovaných z cizích zdroj ÚSP N PODPO ENÉ PROJEKTY V PR B HU K.ROKU 2008/9 Projekt m sta Uh.Brod S Evropou napl ujeme odkaz Komenského - za vy í úrove základního vzd lávání" spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Regionálního opera ního programu St ední Morava, podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj vzd lávání. V rámci projektu, do n ho je zapojeno v ech p t brodských základních kol, byly vytvo eny na na í kole 3 specializované u ebny pro výuku cizích jazyk, informatiky a dal ích p edm t s vyu itím moderního technického vybavení. Náklady na realizaci: , - K VIP KARIÉRA projekt IPPP je spolufinancován ESF a M MT kolní psycholog doba realizace 2 roky NAEP COMENIUS: projekt JAZYKOVÝ ASISTENT NA KOLE od do p sobí na kole Sabina Pisarska z Polska pro výuku n meckého jazyka NAEP COMENIUS: partnerství kol projekt: My city + Your city = Our Europe, spolupráce 6 kol ze zemí EU: R, Litva, Francie,Belgie,N mecko, pan lsko pro roky Na základ kontaktního seminá e v Litv v listopadu Náklady na realizaci: EU: ,-. Projekt v oblasti prevence sociáln patologických jev v p sobnosti O MS KÚ ZK: Jsme tým spolupráce v triád : ák rodi u itel. Po adováno: , - K, dotace: ,- K. Projekt v rámci koncepce integrace cizinc M MT Multikulturní Evropa vzd lávání pro 21.století, po adováno ,- K, dotace: ,-K Nadace D ti, kultura a sport projekt: Multimediální krou ek mapuje d ní ve kole, ve m st i regionu po adováno , - K, dotace: ,-K. Nadace D ti, kultura a sport projekt: Holky, kluci, poj te si hrát! po adováno ,- K, dotace: ,- K.

13 13 NEPODPO ENÉ PROJEKTY V PR B HU K.ROKU 2008/9 OP VK 1.1. ZVY OVÁNÍ KVALITY VE VZD LÁVÁNÍ VE ZK Formování partnerství a rozvoj spolupráce podán ve 2 výzvách Podpora enviromentálního vzd lávání ve kolách v roce 2009 M MT: projekt Mapování starých eleznic a jejich vyu ití. Projekt v oblasti prevence sociáln patologických jev v p sobnosti O MS KÚ ZK: Kamarádem sob I druhým. Podpora tená ské gramotnosti na Z v roce 2008 M MT: projekt: Kdy te ty, budu íst i já. Podpora výuky cizích jazyk ve kolách v roce 2008 M MT: projekt ALKA jde do sv ta. Základní údaje o hospoda ení koly v roce 2008 Spot eba materiálu (ÚSC) Celkem z toho: potraviny istící prost edky DDHM z toho: nerezová sk í ka J nábytek sk í ky do t íd a D mycí stoly do J lavice, idle, katedra Spot eba materiálu (M MT) Celkem z toho: u ebnice u ební pom cky projekt EVVO ochranné pracovní pom cky Investice z fondu reprodukce majetku Keramická pec Spot eba energií: elekt ina voda plyn ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K Opravy nát ry a malování ,-- K oprava sociálního za ízení budova.p.40 stavební ást ,-- K - vodo topo ,-- K opravy stroj a za ízení - Z ,-- K - J ,-- K Opravy kryt na radiátory ,--K Mzdové prost edky v etn odvod ÚSC M MT ,-- K ,-- K

14 14 Záv r výro ní zprávy V leto ním roce se pokra ovalo v zavád ní nového kolního vzd lávacího programu, Vzd lávací program pro základní vzd lávání Brána do ivota v 2., 7.t ídách. Tento byl dopln n o VP kolní dru iny. Cílem a prioritou z stává i nadále rozvoj osobnosti áka s d razem na výchovu a v estranné vzd lávání. Klademe d raz p edev ím na rozvoj komunikace, jazykovou a po íta ovou gramotnost, ekologické cít ní. Na i tradi ní specializaci na matematiku a p írodní v dy rozvíjíme v rámci tohoto programu formou volitelných p edm t. P idali jsme pro dal í zájemce zam ení na jazyky a spole enské v dy a nabízíme ve volitelných p edm tech seminá z eského jazyka a literatury, spole enskov dný seminá a konverzaci z AJ. V ichni áci mají od 7.t ídy 2.cizí jazyk s asovou dotací 2 hodin. Ke spln ní t chto zám r se nám poda ilo dále zlep ovat materiáln technické vybavení koly v rámci finan ních mo ností koly a díky projektu S Evropou napl ujeme odkaz Komenského - za vy í úrove základního vzd lávání". Z prost edk z izovatele m sta byla zrekonstruována plynová kotelna v p ístavb koly. Úpravy t íd a chodeb sm ovaly k vylep ení vzhledu kolní budovy u p íle itosti oslav 100. výro í koly. Neustále nás trápí nedostate né sportovní zázemí pro áky. Projekt sportovního areálu koly, který je na í prioritou, stejn jako rekonstrukce sociálního za ízení koly, je mo né realizovat pro svoji finan ní náro nost pouze z rozpo tu z izovatele m sta Uherský Brod a v rámci dota ních fond. Tyto po adavky opakovan p edkládáme na dal í rozpo tová období. kola se aktivn zapojuje do ady projekt v rámci M MT, ZK, dal ích nadací a získává prost edky pro svoji innost z t chto zdroj. Opakovan kola podala projektovou ádost spolu s partnerskými kolami regionu a m stskou knihovnou v rámci OP VK 1.1. ZVY OVÁNÍ KVALITY VE VZD LÁVÁNÍ VE ZK Formování partnerství a rozvoj spolupráce, tento v ak nebyl radou ZK schválen. Nadstandardn dlouhodob funguje spolupráce s organizací rodi IRP p i kole. Velmi dobrá je spolupráce s institucemi m sta, zam ujícími se na vzd lávání a výchovu mláde e, odbory ivotního prost edí, kolství a kultury. Návrhy a p ipomínky: V p í tím kolním roce se zam íme p edev ím na dal í implementaci nového VP ZV Brána do ivota v 3., 8. ro nících. Vyu ující by se m li dále vzd lávat p edev ím v jazykových dovednostech, nových vyu ovacích metodách a formách, dokon it specializa ní studium MP, koordinátora EVVO. V rámci realizace schválených projekt se zam íme na zkvalitn ní práce t ídního u itele a výchovnou slo ku práce se áky, emu nám napom e i práce kolní psycholo ky na kole. Více podpo íme také na multikulturní slo ku výchovy a vzd lávání, tento po adavek sebou p iná í vývoj zam stnanosti a p íchod ob an národností mimo EU. Budeme i dále usilovat o získání finan ních prost edk z projekt ESF EU. Chceme dále prohlubovat mezinárodní spolupráci se zahrani ními kolami, p edev ím v rámci projektu NAEP - COMENIUS My city + Your city = Our Europe a pokra ovat v ji dlouholeté spolupráci s rakouskou kolou v Grafeneggu. Nadále budeme na dálku komunikovat v rámci hodin AJ se kolou v Norsku a podporovat projekt OS Bez mámy kola kole v Tanzánii. V rámci materiáln technického zázemí je nutné pokra ovat ve vým n nábytku a modernizaci u eben a kabinet. Prioritou pro nás bude projekt kolního h i t s odpovídajícím zázemím pro innost kolní dru iny a vybudování odpovídajícího sociálního za ízení pro áky z hlediska po adavk na hygienické normy. Datum zpracování zprávy : Datum schválení zprávy kolskou radou: Bohuslav Jandásek editel koly

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 1 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Část I. Charakteristika školy. 1. Základní charakteristika školy: Mateřská škola Okříšky adresa: J. A. Komenského 515, Okříšky 675

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 Tento dokument je zpracován jako výhledový materiál, sloužící dalšímu rozvoji školy na dobu, po kterou jsem byla jmenována zřizovatelem do funkce ředitelky školy.

Více

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Ústí je Obec Ústí,škola byla financována

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-816/12-S. Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-816/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166 Sídlo: Studentská

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2010-2011 V Kyjovicích

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ Čisovice 193, 252 04 Čisovice / telefon: 318 592 825 Č. j.: 232/15 a) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014 1. Úkoly a cíle MPP Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním postižením, s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Plán environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016

Plán environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016 Plán environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016 V Uherském Hradišti - Mařaticích dne 20.10. 2015 Vypracovala: Mgr. Šnajdarová Eva Počet žáků: 173 1 1. Charakteristika EVVO Od 1. 9. 2007 vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 -----------------------------------------------------------------

H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova 4 H l a v n í ú k o l y š k o l. r o k u 2 0 10 2 0 11 ----------------------------------------------------------------- Ve školním roce 2010 / 2011 bude

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Louny, Školní 2426 Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny Identifikátor: 600 082 989 Termín konání inspekce: 24. - 25. duben 2007 Čj.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy

OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 1 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 3. 1. Pracovníci provozu 3. 2. Školní výdejna stravy 3. 3. Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka nepov. a pov. vol.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory MANUÁL k vyplňování TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory Manuál k vyplňování třídní knihy pro gymnaziální obory Kolektiv autorů: Jitka Altmanová, Jitka Jarníková, Katarína Nemčíková, Tomáš Pavlas Výzkumný

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006 / 2007 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více