Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t Z izovatel: M sto Uherský Brod, Masarykovo nám stí 100 Právní subjekt od editel koly: Bohuslav Jandásek Datum jmenování do funkce: Statutární zástupce editele koly: Mgr. Jitka Hude ková Datum jmenování do funkce: Telefon: , , mobil: Webové stránky koly: Zalo ení koly: 1908 Za azení do sít : Aktualizace: Sou ásti koly: kola kapacita 500 ák kolní dru ina kapacita 120 ák kolní klub kapacita 150 ák kolní jídelna kapacita 700 strávník Základní údaje o kole a sou ástech, které sdru uje za kolní rok 2008/2009 : Po et t íd /skupin Po et ák Po et ák na t ídu /skupinu P epo tený po et ped.prac. /prac. J Po et ák na ped.úvazek 1. stupe ,3 10,5 20,29 2. stupe ,1 18,1 13,87 kolní dru ina ,6 31,11 kolní klub ,7 1,3 164,61 kolní jídelna x 456 x 7,5 x kolská rada z ízena usnesením. 422/Z23/05 Zastupitelstva m sta Uh. Brodu z , po et len 6, jednání v leto ním kolním roce prob hla 1krát. V leto ním kolním roce prob hla volba nových len na následující 3leté volební období. lenové: Mgr. Stanislav Zlámal, zástupce pedagogických pracovník Mgr. Roman Patka, zástupce pedagogických pracovník MUDr. Romana Nováková, zástupce z izovatele Ing. Rostislav Rajchl, zástupce z izovatele Elen Sladká, zástupce zákonných zástupc ák Ing. Dagmar M ínská, Ph.D., zástupce zákonných zástupc ák P i kole pracuje Iniciativa rodi a p átel koly, p edsedkyní je paní Elen Sladká

2 2 Vzd lávací programy koly vzd lávací program.j.m MT kolní rok 2008/2009 v ro nících po et ák Základní kola 16847/ , 5., 8., Základní kola s roz í enou výukou 21968/ , matematiky a p írodov dných p edm t VP pro základní vzd lávání Brána do ivota 1., 2., 6., PROJEKTY, REALIZOVANÉ VE KOLNÍM ROCE 2008 / 2009 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - kola dále spolupracovala s partnerskou kolou v Gafeneggu v Rakousku a uskute nila 3 denní vým nný pobyt ák z Rakouska na na í kole - Pokra ovalo dopisování ák s Norheim skool v Karmoy Kommune v Norsku prost ednictvím hodin výuky cizích jazyk - Od roku 2006 / 2007 spolupracujeme s OS Bez mámy a podporujeme kolu v Simike v Tanzánii - Nov kola získala podporu projektu NAEP COMENIUS Spolupráce kol: My town + Your town = Our Europe, který budeme realizovat v následujících 2 letech se kolami v Belgii, pan lsku, Francii, N mecku a Litv PROJEKTY "NAP Í KOLOU" - kola v leto ním roce vyu ívala ve výuce matematiky projekt Tvo ivá kola - st edisko innostního u ení v ro níku Z a 8. ro nících 2. stupn. - "Divadelní festiválek pro áky 1. stupn - "Partnerské t ídy" - projekty spolupráce t íd 1. a 2. stupn - v rámci vyu ování eského jazyka, vlastiv dy, p írodov dy, prvouky, d jepisu - Kouzlo Zlínského kraje pro áky 5., 9. t íd - Peer programy: Preventivní programy pro áky 1., 2. stupn, p ipravované peer aktivisty z ad ák. - Den Evropy pro áky 2. stupn - Za Slovany v na em regionu, P emyslovci, Husité, Zlínský kraj pro 4.t ídu - Kosmos pro 5. t ídu - Jablí kový den pro 1., 2. t ídu - Slavnosti ro ních období pro 3. t ídu - Spole né tení áci 2.stp. tou ák m 1.stupn - Váno ní a jarní sout kolní knihovny - Významná výro í kon ící osmi kou, devítkou pro áky 2.stupn PROJEKTY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY - Nau ná stezka hrab te Kounice vybudování tzv. Malého okruhu pro áky 1. stupn, dopracování tzv. Velkého okruhu - Den Zem tradi ní projekt ák 9. t íd pro 1. stupe - U rybníka, áp, Jaro áci 2.t íd - P íroda áci 4.t íd - eské výcarsko pro áky 2.stp. - kola v p írod áci 3.t íd - Bunkry opevn ní SR pro áky 9. t íd

3 3 Nabídka volitelných a nepovinných p edm t. název volitelného p edm tu Po et ák Informatika 47 Konverzace Aj 42 Spole enskov dný seminá 44 P írodov dný seminá 25 2.cizí jazyk - AJ 34 2.cizí jazyk - NJ 71 2.cizí jazyk - RJ 62 Matematický seminá 65 Seminá J a literatury 19 název nepovinného p edm tu Po et ák nábo enství 74 dyslexie 4 logopedie 1 2.cizí jazyk AJ9A 7 2.cizí jazyk NJ9A 11 2.cizí jazyk RJ9A 10 Údaje o pracovnících koly Pedagogi tí pracovníci ve kolním roce 2008/2009 : po et fyzických p epo tené osob úvazky Interní pracovníci 30 28,6 Dal í údaje o pedagogických pracovnících ve kolním roce 2008/2009 : Ped. pracovníci - po. íslo Pracovní za azení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupe vzd lání, obor, aprobace Rok ped. praxe 1 u itelka 1 V 1.stupe 15 2 u itelka 1 V 1.stupe 8 3 u itel 1 V Fy-Ch 10 4 u itelka, vých.poradkyn 1 V 1.stupe 16 5 u itelka 0,5 V Aj - Rj 15 6 u itelka 1 V 1.stupe 20 7 u itelka 1 V 1.stupe 22 8 u itel 1 V Ma 4 9 zástupce editele 1 V D - Rj u itelka 1 V - Ov 2 11 u itelka 1 V Ma - Vv 4 12 editel 1 V Bi - Tv vychovatelka 1 S - vychovatelství u itelka,vých.poradkyn 1 V P - Tv u itel 1 V 1.stupe u itelka 1 V 1.stupe u itelka 1 V 1.stupe 23

4 4 18 vychovatelka 1 S - vychovatelství u itelka, metodik VPT 1 V Fy - Tp 7 20 u itelka 1 V j-d 5 21 u itelka 1 V 1.stupe u itelka 1 V Nj - Hv u itel 1 V Ma Dg 7 24 u itelka 1 V Vv Rj ( Aj) u itelka 1 S 1.stupe u itel 1 V zem d lská ( Bi Ch) 8 27 u itelka 1 V Rj D - Aj u itelka 1 V j On u itel 1 V On - D u itelka, vedoucí vychovatelka 0,3/ 0,7 S Tv 18 Zaji t ní výuky z hlediska pedagogické zp sobilosti u itel : vedení u itelé 1.stp. u itelé 2.stp. vychovatelky S VO V pedagogická V jiná Nepedagogi tí pracovníci ve kolním roce 2008 / 2009 : po et fyzických p epo tené osob úvazky Interní pracovníci 16 14,45 Dal í údaje o nepedagogických pracovnících ve kolním roce 2008/2009 : Ostatní pracovníci Pracovní za azení, funkce Úvazek Stupe vzd lání, obor - po. íslo 1 ekonomka 1 SO ekonomická 2 kolník 1 SOU instalatér, SO - strojírenství 3 uklize ka 1 základní 4 uklize ka 1 SOU cukrá ka 5 uklize ka 1 SOU prodava ka 6 uklize ka 1 SO 7 hospodá ka 0,5 S gymnázium 8 údr bá 0,2 základní 9 vedoucí J 1 S gymnázium, SO - hotelnictví 10 pomocná kucha ka 1 základní 11 pomocná kucha ka 1 základní 12 kucha ka 1 SOU - kucha ka 13 kucha ka 1 SOU - cukrá ka 14 kucha 1 SOU - kucha 15 pomocná kucha ka 1 SOU - kucha ka 16 pomocná kucha ka 0,75 SOU - prodava ka

5 5 Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník ( DVPP ) : Vzd lání se zú astnilo v ech 16 pedagog, v t ina z nich se zú astnila n kolika seminá. Celkem bylo vy erpáno na DVPP ve kolním roce 2008 z na ich zdroj ,-K. Cíle DVPP ve kolním roce 2008/9: Na e priority vzd lávání u itel pro kolní rok 2008/9 dle výsledk evaluace koly: - zkvalitn ní jazykové vybavenosti u itel - vyu ívání ICT technologií ve výuce i b né komunikaci - nový p ístup k výuce matematiky a p írodních v d v rámci volitelných p edm t - výuka cizích jazyk - zavád ní nových metod a forem ve výuce - specializa ní studium Ko VP, MP, EVVO a FSII. profesní rozvoj sboru - umo n ní zahrani ních studijních cest a vzd lávání v rámci NAEP COMENIUS Hodnocení DVPP ve k. roce 2008/9 Specializa ní studium: specializa ní studium kolního koordinátora VP dokon eno b ezen 2009 specializa ní studium metodik prevence studium pokra uje funk ní studium FS II editel koly dokon eno erven 2009 koordinátor EVVO zahájení studia b ezen 2009 Jazykové vzd lávání u itel 1., 2.stupn jazyková kola VYVA ú ast 6 osob ( AJ) Brána jazyk AJ 2 osoby Roz i ující studiumna PdF Brno AJ 1 osoba Zavád ní nových metod a forem do výuky: zá í erven 2008/9 Váno ní arování pro D VV 1 osoba Matematika p evá n vá n 1 osoba Tvo ivá kola pro výuku matematiky - 6., 7.ro ník 2 osoby Písni ka v Hv 1 osoba Komunikace a tvo ivé psaní 1 osoba Zahrani ní stá e a studiu vyu ujících NAEP - COMENIUS: Kontaktní seminá pro partnerství kol NAEP Litva 1 osoba Organizace a ízení koly: Bakalá i matrika 2 osoby Údaje o za azování d tí a ák Zapsaní do 1. t íd 2008 Zapsaní a za azení áci ve kolním roce 2008 / 2009 : Po et ádostí o odklad/zm na koly Nastoupili do 1. t ídy 2008 Zapsaní do 1. t íd 2009 Po et ádostí o odklad/zm na koly Nastoupí do 1. t ídy

6 6 Výsledky výchovy a vzd lávání Celkový prosp ch ák ve kole za uplynulý kolní rok 2008/2009 : Ro ník Po et ák celkem Prosp lo s vyznamenáním Prosp lo Neprosp lo Hodnoceno slovn Celkem 1.stupe Celkem 2. stupe kola celkem Po ty ák p ijatých ke studiu do st edních kol ve kolním roce 2008/2009 : Gymnázium 8leté 4leté SO 4L s M SOU 3L s VL áci 5.ro níku se tradi n zú astnili celostátního testování KALIBRO v eském jazyce, matematice, anglickém jazyce. áci 9.ro ník byli testováni v rámci projektu SCIO, podpo eném Zlínským krajem. Výsledky jsou k nahlédnutí ve kole. Tyto testy pomohli ák m p i výb ru zam ení S, porovnává výsledky v rámci t íd, kol kraje a v rámci celé republiky. kole slou í dlouhodob ke sledování pr b hu vzd lávání, pomáhá p i stanovování dlouhodobých cíl a zám r ve vzd lávání a pomáhá nacházet rezervy. Hodnocení výsledk výchovného p sobení Problematika výchovného a odborného poradenství na kole. Na kole pracují 2 výchovné poradkyn. 1 výchovná poradkyn pracuje na 1.stupni a zárove pracuje jako dyslektická asistentka a logopedka, se speciálním vzd láním v oboru u itelství pro mláde vy adující zvlá tní pé i. Výchovná poradkyn pro 2.stupe pro la kolením s problematikou výchovného poradenství a volby povolání. Ob mají plnou kvalifikaci pro výkon této funkce. Na kole p sobí kolní metodi ka prevence, která v minulém roce zahájila specializa ní studium na KU v Praze. Vedoucí metodického sdru ení 1. stupn p sobí jako koordinátora VP a dokon ila specializa ní studium na V v Brn. Na kole p sobila do kv tna 2009 ICT koordinátorka s plnou kvalifikací pro tuto funkci. Nyní je na MD. Její funkci p ebral pedagog, vyu ující Ma, Inf. Zatím nemá pot ebnou specializaci pro výkon této funkce.

7 7 Výchovné poradenství: V roce 2008/9 bylo na 1.stupni integrováno z d vodu poruchy u ení 5 ák. Se 2 talentovanými áky se pracovalo podle individuálního plánu. Ve t ídách probíhala t ídní terapie s psycholo kou z organizace Luisa na zlep ení klimatu t íd. Výchovné problémy, drobné patologické jevy, p edev ím kráde e a lhaní byly e eny VP pro 1.stupe ve spolupráci s metodi kou prevence a t ídními u itelkami. P i zji t ní byly vy et eny a provedena prevence proti opakování Na 2. stupni byl integrován 1 ák. Zohled ováno bylo pro poruchy u ení na 2.stupni 29 ák. Ve vybraných t ídách na základ po adavk t ídních u itel a VP byla provád na t ídní terapie na zlep ení t ídního klimatu psycholo kou z organizace Luisa. VP s TU, vedením koly a za spolupráce zákonných zástupc ák e ili v pr b hu roku ojedin lé p ípady zá koláctví, p estupk proti kolnímu ádu a b né výchovné problémy.pro áky 6.t íd byl uskute n n adapta ní pobyt na za átku kolního roku s aktivitami na stmelování kolektivu a tvorbu t ídních pravidel. Výsledky prevence sociáln patologických jev : kola pracuje podle minimálního preventivního programu, má vypracovaný krizový plán a kolní preventistka vyu ívá spolupráce se sdru eními HELP v Uh.Hradi ti a Zlín, se sdru ením Medea Praha a vyu ívá nabídek dal ích organizací. Akce jsou po ádány v rámci t íd, ro ník, jsou zváni i rodi e v rámci t ídních sch zek. Aktivn pracuje krou ek Peer aktivist na 2.stupni. Témata rozpracovaná do ro ník : Kamarádství 1.ro ník Ochrana zdraví a ivotního prost edí 2.ro ník Osobní hygiena 3.ro ník Zdravý ivotní styl - 4.ro ník 2.stupe - lov k v krizi Alkohol, kou ení a návykové látky ikana V pr b hu kolního roku byly dle vypracovaného krizového plánu e eny ojedin lé p ípady náznak ikany a nevhodného chování ke spolu ák m na 2.stupni i ve kolní dru in. Pro áky byly informace umis ovány na nást nce kolní prevence a dle celoro ního plánu se ú astnili p edná ek a besed dle témat (viz vý e), prob hly pravidelné relace do kolního rozhlasu a tradi ní p edváno ní tení. Pro pedagogy byla dopln na odborná literatura do u itelské knihovny a k samostudiu jsou ur eny asopisy: Prevence a Prameny zdraví. Pro dal í kolní rok jsme získali grant M MT v oblasti prevence na projekt: Spolupráce v triád, který se zam uje p edev ím na práci t ídního u itele s ákem a rodi em. V rámci koly prob hla anketa mezi áky o kou ení. Pochvaly a ocen ní Starosta m sta ocenil 3 nejlep í áky 9.ro ník, t ídní u itelé ud lili v pr b hu kolního roku celkem na vysv d ení 245 pochval za aktivní práci pro t ídní kolektiv, úsp nou reprezentaci koly a mimo ádné studijní výsledky. IRP v novalo kni ní odm nu nejlep ím 20 ák m t íd podle návrh t ídních u itel za prosp ch, reprezentaci koly a mimo ádnou práci pro t ídu, spolupráci. Napomenutí a d tky V pr b hu kolního roku bylo ud leno 30 napomenutí t ídního u itele, 14 d tek t ídního u itele a 12 d tek editele koly za poru ování kolního ádu: hrubé vyjad ování, nevhodné chování a nepln ní si kolních povinností. Sní ené stupn z chování ve kolním roce 2008/9 Po et % ze v ech ák koly 2 uspokojivé 3 0,65 % 3 neuspokojivé 1 0,22 %

8 8 Neomluvené hodiny za kolní rok 2008/2009 : Po et % ze v ech zame kaných hodin 1. pololetí 4 0,02% 2. pololetí 17 0,08% za kolní rok 21 0,05% Omluvené hodiny za kolní rok 2008/2009 : Pr m r % ze v ech zame kaných hodin koly 1. pololetí 37 99,98 % 2. pololetí 46 99,92 % za kolní rok 42 99,95 % Údaje o integrovaných ácích : Druh posti ení : Ro ník Po et ák T lesné posti ení 9. 1 S vývojovými poruchami /2 u ení/talentovaní áci S poruchou chování Mimo kolní innost ák v rámci kolní dru iny a kolního klubu V odd leních jsou d ti r zného v ku od 1. do 5. ro níku. innosti ve D rozvíjí talent a schopnosti d tí, podporují spolupráci a vzájemné povzbuzování. D ti si mohou také odpo inout v odpo inkové a spontánní innosti po náro né výuce na koberci i lehátkách. K programu vyu íváme t ídy D, legohernu, PC u ebnu, hudebnu, t locvi ny, park, kolní h i t, stadion za sokolovnou, stadion Lapa. Krou ky: Výtvarn -pracovní "Kutílek" T lovýchovný " Spor á ek " Aktivity D: - náv t va m stské knihovny v Uherském Brod, Muzea J. A. Komenského, Domu d tí a mláde e - recita ní sout - turnaj ve vybíjené, ve stolních hrách - ú ast na váno ních dílnách - abky - skoky p es vihadlo - sout ve zp vu "Slaví ek D" - ú ast na velikono ních dílnách - dopravní sout D + okrsek - olympiáda v LA D - hravé odpoledne k MDD v M Ol ava - netradi ní dru inka - Sladké ukon ení kolního roku Ú ast na okrskových sout ích D - recita ní, výtvarná, p vecká, dopravní, sportovní

9 9 Nabídka krou k pro áky 1. stupn Název AJ pro 2. t ídu Angli tina hrav Sportovní krou ek Jméno vyu ujícího Mgr. Jana Bi anová Mgr. Marie Hýblová Mgr. Romana Hladilová Nabídka krou k pro áky 2. stupn Název P írodov dný krou ek Peer aktivisté Mediální krou ek Zpívání pro radost Dramatický krou ek Chemické pokusy Sportovní krou ek - RINGO Výtvarný krou ek kolní asopis Informatorium Mladý knihovník Zákoutí J pro 9.ro ník Matematika pro devá áky Matematika pro devá áky Floorball Keramika Jméno vyu ujícího ing. Franti ek opík Mgr. Blanka K azejová Mgr. Roman Patka Mgr. Jana No i ková Mgr. Martina Kraj ová Mgr. Jaroslav Burá Mgr. Jaroslav Burá Mgr. Lenka Jan ová Mgr. L. i perová, Mgr. K. Jank, Mgr. M. Bábí ková Mgr. Martina Kraj ová Mgr. Martina Kraj ová Mgr. Roman Patka RNDr. Zden k Horák Mgr. Radim Koudela Mgr. Yveta Resová

10 10 Sout e a p ehlídky ve kolním roce 2008 / 2009 nejvýrazn j í úsp chy: 1. Olympiády a sout e - VÝZNAMNÉ ÚSP CHY ÚROVE SOUT E NÁZEV PO ADÍ, JMÉNO NEJLEP ÍHO ÁKA (Ú = ÚSP NÝ E ITEL) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE Z5 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE Z8 PYTHAGORIÁDA 6.RO NÍK PYTHAGORIÁDA 7.RO NÍK FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 8.RO NÍK BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE B BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE C MATEMATICKÝ KLOKAN KAT. CVR EK 2. MARTIN BA INKA 6. KAMILA DOLINSKÁ 3. JI Í VLK 5. JAKUB VÁLEK 6. DIANA HNÁTKOVÁ 8. ELI KA MARKOVÁ OKRESNÍ KOLA 10. EV EN JANÍ EK 10. HANA P ASLI KOVÁ 10. OND EJ KU ERA 9. VÍT VALE KA 1. LUKÁ KRO A 12. MAREK MIKULÁ EK 6. MICHAL DIENSTPIER 19. ELI KA MARKOVÁ 3. JAKUB BRAUNER 3. TOMÁ HÁJEK MATEMATICKÝ KLOKAN KAT. KLOKÁNEK 1. JAKUB JAN A ÍK / KRAJ 2. MÍSTO 1. KAMILA DOLINSKÁ / KRAJ 2. MÍSTO ZEM PISNÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE A 14. LUKÁ KRO A SUDOKU 1.STUPE 3. TEREZA KUBNÍKOVÁ OLYMPIÁDA ESKÉHO JAZYKA 1.BARBORA MAT JOVÁ / KRAJ 8. MÍSTO OLYMPIÁDA - AJ 8. ANNA BU KOVÁ 12. IVANA TRTKOVÁ OLYMPIÁDA - NJ 4. DIANA HNÁTKOVÁ 4. DIANA MAZÁ OVÁ POZNEJ A CHRA MLAD Í ÁCI 3.MÍSTO DRU STVO POZNEJ A CHRA STAR Í ÁCI 2.MÍSTO - DRU STVO RECITA NÍ SOUT 2.KATEGORIE 1. DOLINSKÁ KAMILA - POSTUP DO KK 2. Sportovní sout e VÝZNAMNÉ ÚSP CHY NÁZEV MAC DONALD S CUP T ÍDA MAC DONALD S CUP T ÍDA VYBÍJENÁ 4.-5.T ÍDA VOLEJBAL STAR Í CHLAPCI VOLEJBAL STAR Í DÍVKY PLAVÁNÍ ÁCI 1.STUPN HOKEJOVÉ MLÁDÍ - OKRSEK VÁNO NÍ LA KA UHERSKOBRODSKÉ KOLY PLHOUN - UHERSKOBRODSKÉ KOLY O POHÁR STAROSTY M STA - TAFETA PO ADÍ OKRSKOVÁ,OKRESNÍ A KRAJSKÁ KOLA 2.MÍSTO - OKRESNÍ KOLO 3.MÍSTO - OKRESNÍ KOLO 2.MÍSTO OKRESNÍ KOLO 1.MÍSTO OKRESNÍ KOLO, 1.MÍSTO KRAJSKÉ KOLO, POSTUP DO CELOREPUBLIKOVÉHO FINÁLE 1.MÍSTO OKRESNÍ KOLO, 2.MÍSTO KRAJSKÉ KOLO 1.MÍSTO TAFETY, JEDNOTLIVCI 6 ZLATÝCH, 1 ST ÍBRNÁ, 2 BRONZOVÉ MEDAILE 2.MÍSTO 1.MÍSTO 1.MÍSTO 1.MÍSTO

11 11 Jiné významné výchovn vzd lávací a mimo kolní aktivity koly A / kolní aktivity: - OSLAVY 100.VÝRO Í KOLY: Slavnostní kolní akademie Den otev ených dve í s ukázkami innosti ák, prezentací kolních projekt Vydání kolního almanachu Vydání kolního kalendá e s výtvarnými pracemi ák Natá ení medailonk s absolventy koly, hudebního medailonku vydání DVD pro zájemce DVD kolní akademie Slavnostní vydání kolního asopisu P ísp vky do Brodského zpravodaje historie koly (3 díly) Výstava dobových fotografií a kolních kronik B / mimo ádné aktivity koly: C / spolupráce s rodi i: DVPP seminá + ukázkové hodiny matematiky na 2.stupni: Tvo ivá kola: pro zájemce z ad pedagog Zlínského kraje ly a ský kurz pro áky 7.t íd Beskydy plavecký výcvik ák 1.stupn 2., 3.t ídy náv t vy divadelních, filmových p edstavení a koncert, tématické vzd lávací po ady D m kultury UB, Kino Máj, Muzeum JAK UB, Hv zdárna UB, m stská knihovna odd lení pro mláde, Infocentrum UB celoro ní p edplatné pro áky do Slováckého divadla v Uh.Hradi ti spolupráce se kolním parlamentem sout o nejhez í t ídu, e ení aktuálních problém, návrhy d tí na zlep ení klimatu a prost edí koly slavnostní p ivítání ák 1.t íd rozlou ení s áky 9.t íd kolní sb r t íd ného papíru ru ní dílny tkaní, barvi ky na sklo, korálky, lampi ky, podzimní dekorace, smalt Váno ní a Velikono ní dílny tradi ní zájezd na Vala ský jarmek do Vala ských Klobouk Den d tí s M Ol ava turnaje v Sudoku, stolním tenise výroba dárk ke Dni matek spolupráce p i p íprav oslav 100.výro í koly D/ spolupráce s odborovou organizací: probíhala standardn a byla o et ena kolektivní smlouvou FKSP bylo pou íváno dle sm rnice, schválené vedením koly a zástupci odborové organizace

12 12 Mimo ádné pedagogické aktivity u itel Vyu ující se zapojili do projektu Tvo ivá kola a byl uskute n n seminá s 2 ukázkovými hodinami výuky matematiky a geometrie na 2.stupni na í lektorkou innostního u ení pro zájemce na í koly a Zlínského kraje v rámci projektu ESF EU Tvo ivá kola st ediska innostního u ení. kola pokra uje v zapojení do projektu: "Doká u to" - Trvalá obnova koly (TO ), jeho cílem je vytvo it sí spolupracujících kol v rámci R. Vyu ující se výrazn vzd lávali v jazykové vybavenosti, p edev ím AJ ( Brána jazyk, VYVA) a nových vyu ovacích metodách viz p ehled DVPP. Údaje o výsledcích inspekce provedené I V tomto kolním roce neprob hla na kole kontrola ze strany I. Údaje o zapojení koly do projekt financovaných z cizích zdroj ÚSP N PODPO ENÉ PROJEKTY V PR B HU K.ROKU 2008/9 Projekt m sta Uh.Brod S Evropou napl ujeme odkaz Komenského - za vy í úrove základního vzd lávání" spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Regionálního opera ního programu St ední Morava, podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj vzd lávání. V rámci projektu, do n ho je zapojeno v ech p t brodských základních kol, byly vytvo eny na na í kole 3 specializované u ebny pro výuku cizích jazyk, informatiky a dal ích p edm t s vyu itím moderního technického vybavení. Náklady na realizaci: , - K VIP KARIÉRA projekt IPPP je spolufinancován ESF a M MT kolní psycholog doba realizace 2 roky NAEP COMENIUS: projekt JAZYKOVÝ ASISTENT NA KOLE od do p sobí na kole Sabina Pisarska z Polska pro výuku n meckého jazyka NAEP COMENIUS: partnerství kol projekt: My city + Your city = Our Europe, spolupráce 6 kol ze zemí EU: R, Litva, Francie,Belgie,N mecko, pan lsko pro roky Na základ kontaktního seminá e v Litv v listopadu Náklady na realizaci: EU: ,-. Projekt v oblasti prevence sociáln patologických jev v p sobnosti O MS KÚ ZK: Jsme tým spolupráce v triád : ák rodi u itel. Po adováno: , - K, dotace: ,- K. Projekt v rámci koncepce integrace cizinc M MT Multikulturní Evropa vzd lávání pro 21.století, po adováno ,- K, dotace: ,-K Nadace D ti, kultura a sport projekt: Multimediální krou ek mapuje d ní ve kole, ve m st i regionu po adováno , - K, dotace: ,-K. Nadace D ti, kultura a sport projekt: Holky, kluci, poj te si hrát! po adováno ,- K, dotace: ,- K.

13 13 NEPODPO ENÉ PROJEKTY V PR B HU K.ROKU 2008/9 OP VK 1.1. ZVY OVÁNÍ KVALITY VE VZD LÁVÁNÍ VE ZK Formování partnerství a rozvoj spolupráce podán ve 2 výzvách Podpora enviromentálního vzd lávání ve kolách v roce 2009 M MT: projekt Mapování starých eleznic a jejich vyu ití. Projekt v oblasti prevence sociáln patologických jev v p sobnosti O MS KÚ ZK: Kamarádem sob I druhým. Podpora tená ské gramotnosti na Z v roce 2008 M MT: projekt: Kdy te ty, budu íst i já. Podpora výuky cizích jazyk ve kolách v roce 2008 M MT: projekt ALKA jde do sv ta. Základní údaje o hospoda ení koly v roce 2008 Spot eba materiálu (ÚSC) Celkem z toho: potraviny istící prost edky DDHM z toho: nerezová sk í ka J nábytek sk í ky do t íd a D mycí stoly do J lavice, idle, katedra Spot eba materiálu (M MT) Celkem z toho: u ebnice u ební pom cky projekt EVVO ochranné pracovní pom cky Investice z fondu reprodukce majetku Keramická pec Spot eba energií: elekt ina voda plyn ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K ,-- K Opravy nát ry a malování ,-- K oprava sociálního za ízení budova.p.40 stavební ást ,-- K - vodo topo ,-- K opravy stroj a za ízení - Z ,-- K - J ,-- K Opravy kryt na radiátory ,--K Mzdové prost edky v etn odvod ÚSC M MT ,-- K ,-- K

14 14 Záv r výro ní zprávy V leto ním roce se pokra ovalo v zavád ní nového kolního vzd lávacího programu, Vzd lávací program pro základní vzd lávání Brána do ivota v 2., 7.t ídách. Tento byl dopln n o VP kolní dru iny. Cílem a prioritou z stává i nadále rozvoj osobnosti áka s d razem na výchovu a v estranné vzd lávání. Klademe d raz p edev ím na rozvoj komunikace, jazykovou a po íta ovou gramotnost, ekologické cít ní. Na i tradi ní specializaci na matematiku a p írodní v dy rozvíjíme v rámci tohoto programu formou volitelných p edm t. P idali jsme pro dal í zájemce zam ení na jazyky a spole enské v dy a nabízíme ve volitelných p edm tech seminá z eského jazyka a literatury, spole enskov dný seminá a konverzaci z AJ. V ichni áci mají od 7.t ídy 2.cizí jazyk s asovou dotací 2 hodin. Ke spln ní t chto zám r se nám poda ilo dále zlep ovat materiáln technické vybavení koly v rámci finan ních mo ností koly a díky projektu S Evropou napl ujeme odkaz Komenského - za vy í úrove základního vzd lávání". Z prost edk z izovatele m sta byla zrekonstruována plynová kotelna v p ístavb koly. Úpravy t íd a chodeb sm ovaly k vylep ení vzhledu kolní budovy u p íle itosti oslav 100. výro í koly. Neustále nás trápí nedostate né sportovní zázemí pro áky. Projekt sportovního areálu koly, který je na í prioritou, stejn jako rekonstrukce sociálního za ízení koly, je mo né realizovat pro svoji finan ní náro nost pouze z rozpo tu z izovatele m sta Uherský Brod a v rámci dota ních fond. Tyto po adavky opakovan p edkládáme na dal í rozpo tová období. kola se aktivn zapojuje do ady projekt v rámci M MT, ZK, dal ích nadací a získává prost edky pro svoji innost z t chto zdroj. Opakovan kola podala projektovou ádost spolu s partnerskými kolami regionu a m stskou knihovnou v rámci OP VK 1.1. ZVY OVÁNÍ KVALITY VE VZD LÁVÁNÍ VE ZK Formování partnerství a rozvoj spolupráce, tento v ak nebyl radou ZK schválen. Nadstandardn dlouhodob funguje spolupráce s organizací rodi IRP p i kole. Velmi dobrá je spolupráce s institucemi m sta, zam ujícími se na vzd lávání a výchovu mláde e, odbory ivotního prost edí, kolství a kultury. Návrhy a p ipomínky: V p í tím kolním roce se zam íme p edev ím na dal í implementaci nového VP ZV Brána do ivota v 3., 8. ro nících. Vyu ující by se m li dále vzd lávat p edev ím v jazykových dovednostech, nových vyu ovacích metodách a formách, dokon it specializa ní studium MP, koordinátora EVVO. V rámci realizace schválených projekt se zam íme na zkvalitn ní práce t ídního u itele a výchovnou slo ku práce se áky, emu nám napom e i práce kolní psycholo ky na kole. Více podpo íme také na multikulturní slo ku výchovy a vzd lávání, tento po adavek sebou p iná í vývoj zam stnanosti a p íchod ob an národností mimo EU. Budeme i dále usilovat o získání finan ních prost edk z projekt ESF EU. Chceme dále prohlubovat mezinárodní spolupráci se zahrani ními kolami, p edev ím v rámci projektu NAEP - COMENIUS My city + Your city = Our Europe a pokra ovat v ji dlouholeté spolupráci s rakouskou kolou v Grafeneggu. Nadále budeme na dálku komunikovat v rámci hodin AJ se kolou v Norsku a podporovat projekt OS Bez mámy kola kole v Tanzánii. V rámci materiáln technického zázemí je nutné pokra ovat ve vým n nábytku a modernizaci u eben a kabinet. Prioritou pro nás bude projekt kolního h i t s odpovídajícím zázemím pro innost kolní dru iny a vybudování odpovídajícího sociálního za ízení pro áky z hlediska po adavk na hygienické normy. Datum zpracování zprávy : Datum schválení zprávy kolskou radou: Bohuslav Jandásek editel koly

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více