Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE"

Transkript

1 Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009

2 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1) Pilotní ověření nabídky celoživotního učení a uznávání kvalifikací v šesti krajích Vytvoření modulově členěných vzdělávacích programů Ověření kvalifikace získané informálním učením Vznik sítí škol s nabídkou dalšího vzdělávání pro dospělé Školy - Autorizované osoby pro uznávání kvalifikací

3 Co Vám přinese nebo můţe přinést??? Nic nebo téměř nic, pokud nebudete chtít PŘEPROJEKTOVÁNO K čemu je to dobré pro mne? Bude to přínos pro naši školu, obec, kraj? Bude to vůbec k něčemu?! UNIV 2 KRAJE Posuďte sami

4 Proč měnit střední školy? ČR 5,7 % dospělých, EU 11,3 % zaostávání dospělé populace ČR v dalším vzdělávání 15ti 16ti letí významný úbytek středoškolské populace Pokrývač, slévač pravděpodobný přesun přípravy pro některé kvalifikace do dalšího vzdělávání % % dlouhodobě se zvyšující podíl seniorů v populaci

5 Vývoj počtu osob ve věkové jednotce 15 let ve Zlínském kraji Základní demografická východiska

6 Počet osob ve věku 15 až 18 let v uzlových letech poklesu Základní demografická východiska

7 Očekávaný úbytek ţáků v kraji Účelné využití a rozvoj již vybudovaných prostor škol Funkční využití a inovace vybavení a technologií škol Zachování a další rozvoj lidských kapacit škol

8 Cíle projektu Proměnit postupně střední školy zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - Centra celoţivotního učení Vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol center CŢU, celkem 13 sítí škol Podpořit zapojení české dospělé populace do dalšího vzdělávání

9 Projekt UNIV 2 KRAJE Cíl Přeměna středních škol v centra celoživotního učení Dílčí cíle Vytvořit a rozvíjet sítě škol realizující koncept celoživotního učení Podpořit zapojení dospělé populace do dalšího vzdělávání Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Cílová skupina Pedagogové středních škol

10 Střední (odborná) škola Centrum celoţivo tního učení centrum celoţivotního učení je otevřená instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (uznávání výsledků předchozího učení) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce

11 Jak bude (měla by) proměna probíhat?

12 Aktivity projektu UNIV 2 KRAJE A1 Vytvoření sítí škol center celoživotního učení A2 A3 A4 A5 Prohlubování vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků Příprava modulových programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření Informační podpora dalšího vzdělávání Propagační kampaň >Učíme se všichni a rádi<

13 A1 - Vytvoření sítí škol center celoţivotního učení Organizačně formalizované sítě škol ve všech krajích Koordinace a spolupráce při přípravě, nabídce a realizaci programů dalšího vzdělávání Posílení pozice na vzdělávacím trhu v krajích Lepší a pružnější využívání materiálního a personálního potenciálu škol Propojení vlastního webového portálu dalšího vzdělávání s národní databází DAT

14 A1 - Vytvoření sítí škol center celoţivotního učení Propojení stávající struktury Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. s nově zapojenými školami Dlouhodobý proces slaďování možností a zájmů škol v dalším vzdělávání Změna organizace práce na školách Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání školy - Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání celé sítě škol v kraji

15 Postup realizace projektu na škole Mentor ředitel školy Vytvoření školního projektového týmu stálý a perspektivní Autoevaluační zpráva připravenost školy na realizaci projektu Evaluační návštěvy Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Krátkodobý do konce projektu Střednědobý po dobu udržitelnosti projektu Dlouhodobý na další období Komunikace školy na místní úrovni se sociálními partnery a aktéry na trhu práce (Samospráva, Hospodářská komora, Úřady práce, zaměstnavatelé) Motivace, argumenty, příklady dobré praxe

16 Projektový tým školy PROJEKTOVÝ TÝM ŠKOLY Stálý a perspektivní tým 10 pedagogů Metodik celoživotního učení Tvůrci (a realizátoři) vzdělávacích programů v týmu dva pedagogové zaměření na marketing dalšího vzdělávání dva pedagogové zaměření na kariérové poradenství dalšího vzdělávání

17 A2 - Prohlubování vybraných profesních kompetencí pedagogů Základy vzdělávání dospělých lektorské dovednosti (vícedenní vzdělávací akce) absolvují všichni členové týmu Pedagogické projektování absolvují všichni členové týmu Marketing dalšího vzdělávání absolvují dva členové týmu Kariérové poradenství pro dospělé absolvují dva členové týmu (jednodenní vzdělávací akce) (jednodenní vzdělávací akce) (jednodenní vzdělávací akce) Aktuální otázky odborného vzdělávání (jednodenní vzdělávací akce) absolvují všichni členové týmu

18 Projektový tým školy

19 A3 - Příprava programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření Každá škola vytvoří minimálně tři vzdělávací programy Zaměření čtyři segmenty vzdělávacích programů Podle objednávky zaměstnavatele Pro věkovou skupinu 50+ V oboru vzdělání, který v počátečním vzdělávání nevyučuje Podle vlastní volby školy Návaznost na Potřeby regionálního trhu práce Poptávku zaměstnavatelů Trh vzdělávání Uplatnění standardů Národní soustavy kvalifikací

20 A3 - Příprava programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření Národní soustava kvalifikací Kvalifikace dílčí kvalifikace

21 A3 - Příprava programů dalšího vzdělávání a jejich pilotní ověření Harmonogram aktivity VÝPIS PODAKTIVIT Název podaktivity Metodika analýzy vzdělávacích potřeb Pomůcka pro mentory evaluace programů DV 1. vlna VP začátek tvorby na "1. verzi" metodici kraje korigují 1. verzi metodici kraje konzultují 1. verzi dopracování 1. verze hodnocení mentory evaluace programů DV + reakce pilotáţ VP zpětná vazba pilotáţe příprava 2. vlny 2. vlna VP začátek tvorby na "1. verzi" metodici kraje korigují 1. verzi metodici kraje konzultují 1. verzi dopracování 1. verze hodnocení mentory evaluace programů DV + reakce pilotáţ VP zpětná vazba pilotáţe 3. vlna VP začátek tvorby na "1. verzi" metodici kraje korigují 1. verzi metodici kraje konzultují 1. verzi dopracování 1. verze hodnocení mentory evaluace programů DV + reakce zadání do infosystému

22 A4 - Informační podpora dalšího vzdělávání Integrované krajské portály projektu Veřejná část portálů informační služby Vzájemné propojení na národní úrovni propojení se systémem DAT Neveřejná část portálů podpora školních projektových týmů o společné sdílení programů o o společné sdílení modulů využití při přípravě dalších programů dalšího vzdělávání

23 A5 - Propagační kampaň >Učíme se všichni a rádi< Propagace účasti dospělých na dalším vzdělávání Televizní a rozhlasové spoty Kreativní řešení pro tištěná a elektronická media Doprovodné propagační aktivity typu Public relations

24 Vnější prostředí pro realizaci projektu Podpora projektu krajskými úřady Představení projektu sociálním partnerům a aktérům na trhu práce Cílené prohlubování a rozšiřování trvalé spolupráce škol se zaměstnavateli Získání podpory projektu v místě působení škol

25 Předpokládané výsledky projektu UNIV 2 KRAJE 13 sítí škol v každém kraji 325 Center celoživotního učení 25 ve Zlínském kraji 975 modulově zpracovaných programů dalšího vzdělávání 75 ve Zlínském kraji podpořených pedagogů / certifikovaných lektorů DV 250 ve Zlínském kraji / 200 certifikovaných lektorů DV Minimálně třetina programů dalšího vzdělávání bude ověřena V každém kraji bude připraven Informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání Spolupráce center celoživotního učení se zaměstnavateli na regionální úrovni

26 Projekt UNIV 2 KRAJE ve Zlínském kraji Školy zapojené již v projektu UNIV (1) Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Obchodní akademie a Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Střední odborná škola technická Uherské Hradiště Střední průmyslová škola Uherský Brod Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední odborná škola Luhačovice Střední průmyslová škola Otrokovice Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

27 Projekt UNIV 2 KRAJE ve Zlínském kraji Školy nově zařazené do projektu UNIV 2 KRAJE Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Střední zdravotnická škola Kroměříž Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Kunovice Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Střední odborná škola Otrokovice Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Střední škola oděvní a služeb Vizovice

28 Škola v projektu Škola zapojená do projektu: Vytvoří stálý a perspektivní školní projektový tým 10 pedagogických pracovníků Mentor školy - ředitel Metodik CŽU- člověk, který chce! Připraví 3 programy dalšího vzdělávání Ověří 1 program dalšího vzdělávání Zpracuje autoevaluační právu o možnostech DV Zpracuje strategické plány rozvoje DV na škole

29 Přínos pro školu Odborný Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků Vyšší respekt k požadavkům světa práce Provázanost počátečního a dalšího vzdělávání Společenský Rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství Vyšší informovanost veřejnosti o činnosti škol Vyšší prestiž školy Eliminace rizika optimalizace Finanční Lepší postavení škol na trhu dalšího vzdělávání

30 Co projekt přináší školám, krajům, obcím i jednotlivcům Krajům a obcím Škola jako místo setkávání různých generací při učení i dalších činnostech komunitní škola Lepší využití prostorů a materiálního vybavení školy Dostupnost dalšího vzdělávání, dostupnost poradenství Jednotlivcům Širší nabídka dalšího vzdělávání - více možností Lepší dostupnost dalšího vzdělávání i poradenství Vyšší motivace k dalšímu vzdělávání

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013. Přerov říjen 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více