PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh"

Transkript

1 PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova Zbiroh Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/ Praha listopad 2015

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. PODKLADY 4 3. JEDNÁNÍ 4 4. ÚVOD 4 5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE 5 6. VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO MAPOVÁNÍ DOPRAVNÍ MOBILITY 5 7. ŠKOLNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM 9 8. DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE (INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST) SOUČASNÝ STAV DOPRAVY A DOOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ FINANČNÍ ANALÝZA NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY ZÁVĚR LITERATURA 35 PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI 3x ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 36 SEZNAM GRAFICKÝCH PŘÍLOH Příloha A1 KRITICKÁ MÍSTA DLE ŽÁKŮ ZŠ Příloha A2 PŘECHÁŽENÍ ŽÁKŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU Příloha B1 PŘEHLEDNÁ SITUACE ŘEŠENÝCH MÍST V DOPRAVNÍ STUDII Příloha B2 ANALÝZA OKOLÍ ŠKOLY - MÍSTA 1 a 2 Příloha B3 ANALÝZA KŘIŽOVATKY SLÁDKOVA x ČS.ARMÁDY MÍSTO 3 Příloha B4 ANALÝZA UL. TYRŠOVA A K. VOKÁČE MÍSTA 4 a 5 Příloha B5 ANALÝZA U OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY MÍSTA 6 a 7 Příloha C1-1 NÁVRH KŘIŽOVATKY U SLUNCE MÍSTO 1 / PREFEROVANÉ ŘEŠENÍ Příloha C1-2 NÁVRH KŘIŽOVATKY U SLUNCE MÍSTO 1 / VARIANTA Příloha C2 NÁVRH SITUACE UL. MUCHOVA U ZŠ - MÍSTO 2 Příloha C3 NÁVRH SITUACE UL. MUCHOVA U MŠ - MÍSTO 2 Příloha C4 NÁVRH SITUACE SLÁDKOVA x ČS.ARMÁDY MÍSTO 3 Příloha C5 NÁVRH SITUACE TYRŠOVA x OSVOBOZENÍ MÍSTO 4 11 / Ing. Květoslav Syrový

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL STUDIE: STUPEŇ PROJEKTU: NA ZELENOU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNÍ STUDIE ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova Zbiroh zast. Mgr. Květuší Horákovou IČ: , tel Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, Praha 6 IČ: , tel studie DATUM VYPRACOVÁNÍ: listopad 2015 MÍSTO: Zbiroh, okres Rokycany, Plzeňský kraj obr 1: poloha řešených míst v rámci města Zbiroh, mapa: Přispěvatelé OpenStreetMap. 11 / Ing. Květoslav Syrový

4 2. PODKLADY A PRŮZKUMY V rámci zpracování studie byly použity následující podklady: polohopis a výškopis zájmového území (katastrální úřad prostřednictvím městského úřadu) údaje o dopravní nehodovosti (http://pcr.jdvm.cz) údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí ČÚZK a ikatastr průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace koordinace (dostupné související připravované záměry) další jednání během zpracování studie 3. JEDNÁNÍ Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 1. schůzka , předání podkladů od ZŠ 2. schůzka , projednání v pracovní skupině (PČR, za MÚ starosta, ZŠ, MŠ, sdružení rodičů, ) 3. schůzka , projednání se zástupci SSÚ Rokycany a PČR Předání studie: (4 vyhotovení) Zápisy z jednání jsou přiloženy na konci této textové části. 4. ÚVOD Cílem projektu Na zelenou (Bezpečných cest do školy) je zvýšení bezpečnosti dětí při každodenních cestách do i ze školy. Dále podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které byly získány již na stovce škol v Praze i v celé ČR. Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila je o vlastní průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam nebezpečných míst včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro zpracovatele této dopravní studie. Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé, přináší i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. Výsledky 11 / Ing. Květoslav Syrový

5 mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility dlouhodobé strategie školy zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. 5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE Cílem dopravní studie je zjistit kritická místa na cestách do a ze školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové, technické, dopravní a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo jejich kombinaci. Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je v grafické rovině, které pak poslouží jako odborný návrh pro další jednání a jako podklad pro podrobnou projektovou dokumentaci, resp. jako i další podklady pro plán mobility školy. Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah a závěry nejsou dogmatické. Všechny návrhy jsou především reakcí na stav v době zpracování (září listopad 2015), takže v případě jakýchkoliv změn v území (ať již dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti reagovat a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny, resp. upraveny nebo některé navržené prvky ze záměru vypuštěny. Studie dále slouží jako jeden z podkladů pro přípravu podrobné projektové dokumentace. 6. VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO MAPOVÁNÍ DOPRAVNÍ MOBILITY Děti i rodiče obdrželi dotazníky (viz přílohy) a jednotlivé třídy pak zpracovaly třídní mapy a žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní studii a pro školní plán mobility. Podrobná data jsou uvedena ve výstupu školního mapování, dále jsou uvedena pouze data důležitá pro dopravní studii. V první otázce se odráží i první východisko a závěr pro návrhy ke zlepšení (viz graf 1). Závěr 1: Cca 61% dětí se cítí bezpečně a 55% rodičů považuje cestu dětí za bezpečnou. Závěr 2: V okolí školy se cítí bezpečně již jen cca 31% dětí (viz graf 2). Poznatky dětí je tedy nutno brát vážně a řešit je. Závěr 3: Spokojenost s vizuální stránkou je spokojena opět již nadpoloviční většina (57 % dětí a 62 % rodičů) - viz graf 3. Závěr 4: Cca polovina dětí se nyní dopravuje do a ze školy pěšky, cca čtvrtina pak autem a čtvrtina veřejnou dopravou. Na kole a koloběžce se dopravují jen děti v počtu jednotek. Z porovnání grafů 4,5 a 6 vyplývá jaká je poptávka pro volbu druhu dopravy do i ze školy. Například na kole či koloběžce by rádo jezdilo celkem cca 17% dětí. Bohužel si o 10% více dětí přeje dopravovat se autem (celkem 35%). Nutno tedy nabídnout kvalitní, rychlou a bezpečnou alternativu přepravě automobilem, aby přeprava automobilem nebyla 11 / Ing. Květoslav Syrový

6 nezbytnost daná pocitem nebezpečí, ale pouze nutnost daná např. vzdáleností, počasím či jinými zásadními okolnostmi. graf 1 graf 2 11 / Ing. Květoslav Syrový

7 graf 3 graf 4 a 5 11 / Ing. Květoslav Syrový

8 graf 6 Závěr 5: Pro samostatné rychlejší dopravování například na kole nebo koloběžce je třeba vytvořit odpovídající zázemí. To ve škole nyní chybí. Nabídka se většinou orientuje dle poptávky, která je v případě ZŠ zřejmá. Závěr 6: Na základě mapování vyšla riziková místa s nejvyšší četností. Riziková místa vnímaná žáky jsou přílohami 1 a 2 této studie. Pracovní skupina se pak shodla na nutnosti podrobně řešit: 1. křižovatku U Slunce (křižovatka Sládkova x Tyršova) 2. ul. Muchova (úsek od ul Tyršova, podél ZŠ až k MŠ) 3. přecházení Sládkova x Čs. Armády 4. zastávka MHD Tyršova Okolí Masarykova náměstí a okružní křižovatky, které bylo taktéž vytipováno jako problematické, bude řešeno v rámci územní studie. Řešení přislíbila samospráva města Zbiroh v čele s pane starostou. 11 / Ing. Květoslav Syrový

9 obr 2: situace řešených míst 7. ŠKOLNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM Žáci ZŠ provedli dopravní průzkum na jednotlivých vybraných místech, která děti celé školy určily jako riziková. Dopravní průzkum připravil zčásti autor dopravní studie a realizovala ho s dětmi koordinátora projektu za ZŠ paní Tláskalová. Sčítány byly nejen počty vozidel a chodců, ale i situace, ke kterým docházelo a sledována byla i další místa běžného přecházení. Výsledné údaje jsou uvedeny v analytických situacích řady B. 11 / Ing. Květoslav Syrový

10 8. DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE (intenzity dopravy, nehodovost) Okamžité hodinové intenzity v ranní špičce v době dopravy dětí do/ze školy byly sledovány v rámci školního průzkumu v ul. Sládkova průtah sil II/235 (cca 300 vozidel v obou směrech / z toho 67 nákladních), což činí cca 42 % všech vozidel za 24 hod v obou směrech. ŘSD uvádí celk. počet 711 vozidel / 24 hod (Rpdi) ve všední den. Jedná se o data z roku 2010, takže jsou pouze orientační. Problémem v celé oblasti je: - vysoký podíl nákladních vozidel (každé páté až sedmé je nákladní). - absence bezpečných řešení příčných pohybů chodců především přes kom. II/235 a tedy i zároveň nízké vnímání řidičů chodců, kteří chtějí překonat silnici II/235 ve Zbirohu. obr 3: sčítání dopravy 2010 (zdroj ŘSD) 11 / Ing. Květoslav Syrový

11 Tabulka 1: Data pro úsek hlavní komunikace II/ 235 ve Zbirohu (zdroj ŘSD) Nehodovost v letech Nehodovost a její jednoduché vyhodnocení je uvedeno vždy pod obrázkem (podklad 2015). Obr 4: Rozložení nehod ve Zbirohu (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

12 11 / Ing. Květoslav Syrový

13 Tabulka 2: Výčet nehod dle silniční sítě (zrdoj: MDČR a PČR) V okolí školy nedošlo od k nehodě s následky na zdraví ani s účastí chodce na nehodě (viník ani poškozený). Obr 5: Rozložení nehod v okolí křižovatky U Slunce (Sládkova x Tyršova), zrdoj: MDČR a PČR 11 / Ing. Květoslav Syrový

14 Obr 6: Rozložení nehod u ZŠ (zrdoj: MDČR a PČR) Obr 7: Rozložení nehod v okolí křižovatky Sládkova x Čs.armády (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

15 Obr 8: Rozložení nehod v okolí křižovatky u Sokolovny v ul. Tyršova (zrdoj: MDČR a PČR) Jediná nehoda s účastí chodce (ve vybraných rizikových místech) se odehrála na západní části severního přechodu pro chodce u okružní křižovatky s lehkým poraněním. Obr 9: Rozložení nehod v okolí okružní křižovatky na Masarykově nám. (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

16 Jediná evidovaná nehoda s těžkým zraněním proběhla díky nepřiměřené jízdě po široké prostoru náměstí. Obr 10: Rozložení nehod na Masarykově náměstí (zrdoj: MDČR a PČR) Obr 11: Nehoda pod kostelem na Masarykově náměstí při odbočování (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

17 9. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 9.1. Obecně Z průzkumů vyplývá, že není až takový problém intenzivní automobilová doprava, avšak stav infrastruktury, který umožňuje v některých úsecích rychlou jízdu (naddimenzované dopravní plochy vozovky), chybí řešení pro pěší i cyklisty, autobusové zastávky jsou od školy relativně vzdálené či děti od nich, resp. k nim musí přecházet sběrné komunikace. V takovém stavu je jízda osobním automobilem zpravidla atraktivnější, nežli ostatní druhy dopravy. Rizikem je zpravidla kombinace způsobu jízdy (řidič) a prostředí. Paradoxně největším problém z hlediska cest do/ze školy je ranní zvýšený pohyb motorových vozidel v bezprostřední blízkosti školy. Vyšší podíl nákladní automobilové dopravy taktéž nepřispívá pozitivní dopravně bezpečnostní situaci v obci. Jednotlivé intenzity a nehody jsou uvedeny přímo v analytických situacích. Nedostatky jednotlivých míst jsou popsány v rámci návrhů a níže v kapitole Automobilová doprava Hned pod školou v ul. Sládkova vede průtah silnice II/235, který směřuje z regionu k dálnicí D5. Nejedná se o nějaké zásadní závady, avšak obecně infrastruktura nevyhovuje především z důvodu absence řešení příčných pohybů chodců a dále podélného řešení pro cyklisty. Komunikace je málo začleněna do městského prostředí a její parametry odpovídají spíše průtahu než městské komunikaci. Stavebnímu stavu pak odpovídá i chování jednotlivých uživatelů. V některých případech jsou vozovkové plochy naddimenzované. Automobilová doprava je v podstatě v celém okolí ZŠ plynulá. Těsně podél školy je ul. Muchova, která je jednosměrná směrem k zámku. V některých případech lze sledovat jízdu v protisměru. Automobilem s rodiči do školy cestuje cca každé páté dítě, odpoledne je to již jen každé šesté. Tzn., že cca pro cca dětí se nejedná o nezbytnost, tj. děti mají možnost svézt se ráno s rodiči, avšak odpoledne se již přepraví samostatně. Roli v tom může taktéž hrát cena jízdného veřejné dopravy či společného směru jízdy rodičů a jejich dětí ( mám to při cestě - vysadím dítě školy / domů už to odpoledne dojdou či dojedou jinak ). Jedná se o potenciální snížení rizika nehody v ranních hodinách v místech vykládání dětí z motorových vozidel přímo u školy (potenciální úbytek vozidel). 11 / Ing. Květoslav Syrový

18 9.3 Veřejná doprava Žáci do školy dojíždí také autobusem z okolních obcí (cca 23% ráno resp. 28% odpoledne), nejvíce z obce Kařez, od Plískova a dále pak z obce Drahoňův Újezd. Přímo pod školou zastavují autobusové spoje od Kařezu na zast. U Slunce (spoje č , a ), což je sice nejbližší zastávka, avšak ráno musí děti vystupovat na opačné straně do ul. Divadelní a složitě a nebezpečně překonávat hlavní ulici Sládkova. Ostatní linky zastavují na zastávkách U hřbitova ( a ) a všechny pak na zast. Zbiroh náměstí (včetně , ), avšak obě zastávky jsou příliš daleko na to, aby je mohly bezpečně využít i menší děti. obr 12 a 13: vlevo zastávka U hřbitova a vpravo zastávka v křižovatce, obě bez nástupní hrany a bezpečného řešení Cena jízdného a časová závislost na době jízdy spojů (čekání či frekvence) taktéž značně ovlivňuje volbu tohoto druhu přepravy. Konec odpolední výuky či kroužků a sportů navíc nemusí navazovat na tyto spoje a rodiče mnohdy děti raději vyzvednou automobilem. obr 14: Odpolední společné čekání na autobus, může být v letních měsících nakonec i společenskou záležitostí, v zimním období bývá někdy využití nižší 11 / Ing. Květoslav Syrový

19 9.5 Pěší doprava Samostatně anebo v doprovodu dochází do ZŠ cca 50 % žáků. Nutno k nim započítat ještě ty, které přicházejí od autobusových zastávek. Celkem tedy ¾ všech žáků se ráno během cca 15-ti minut pohybuje přes ul. Sládkova a Tyršova (podrobně viz situace), což z hlediska okamžitých intenzit značně převažuje nad provozem automobilovým (ul. Sládkova cca 60 vozidel za 15 minut a Tyršova cca 20 vozidel za15 minut). Jedná se o jedno z důležitých východisek pro návrh opatření. Konkrétní nedostatky jsou popsány v návrzích níže. Absence nabídky bezpečného přecházení znamená, že chodci přechází kdekoliv se jim to hodí a je to pro ně přirozené. Současně však přebíhají a je patrná obava tohoto chování. Řidiči motorových vozidel využívají bez opaření pro chodce práva přednosti ve využívání vozovky a občasnou rychlou jízdu dokazují i následky v podobě evidovaných nehod. Obr 15: Díky absenci bezpečného přecházení dospělí i děti přebíhají, namísto aby přecházeli. 9.6 Cyklistická doprava Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách: dopravní funkce (cyklodoprava), rekreační, oddechová a sportovní funkce. Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje ucelenou infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je tomu i v případě Zbiroha, jsou cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá tu svou bezpečnou cestu, a to přibližně v co nejpřímější a poměrně bezpečné linii. 11 / Ing. Květoslav Syrový

20 Zbiroh je z pohledu vzdáleností městem přívětivým (dobrá časová dostupnost malé město krátkých vzdáleností). Z hlediska reliéfu je Zbiroh středně náročný (nejedná se o rovnu, ale ani o zásadní kopce vyjma výškového rozdílu mezi zámkem a náměstím). Bezpečnost a plošná prostupnost je ve Zbirohu ovlivněna uspořádáním ulic, kdy platí že při přepravě přes Zbiroh se prakticky nelze vyhnout některé z hlavních komunikací. Od výše uvedeného se odvíjí i míra využití jízdního kola ke každodenním účelům, kterou lze odhadnout v řádu jednotek procent ze všech cest. Zbirohem sice prochází cykloturistické trasy č. 0005, 0006 a 0047 (všechny začínají resp. končí na náměstí), avšak ani díky nim zde není žádné opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu za účasti cyklistů. Trasy jsou pouze vyznačeny směrovým značením a jsou řešeny ve společném provozu ulicemi: 0005 Masarykovo nám. - Husova Týček Točník Masarykovo nám - Sládkova Muchova Kařez Masarykovo nám. Bezručova Přísednice Třebnuška - Obr 16: V určitých úsecích hlavní komunikace II/235 se lze vyhnout jak s automobilem tak s cyklistou zároveň Obecně platí, že dopravní cyklisté vyžadují plošný pohyb územím, nejlépe po zklidněných komunikacích, avšak při zachování potřebného komfortu. Časté kličkování a přednosti v jízdě znamenají vysokou míru snížená komfortu použití jízdního kola pro dopravní účely. Značené koridory (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. sběrnici pro 11 / Ing. Květoslav Syrový

21 přesuny na delší vzdálenosti a zároveň zde předpokládají pro jízdu na kole uzpůsobenější infrastrukturu (nebo alespoň jízdu s menším počtem automobilů). Škola v současnosti není nijak zvlášť vybavena zařízením pro odkládání jízdních kol a koloběžek včetně zázemí, což je pro použití kola či koloběžky zásadní. obr 17: Cyklotrasy v okolí Zbiroha v mapě fialově (zdroj mapy.cz) Obr 18: Vybrané úseky (především ve stoupání) absolvují cyklisté raději po chodníku, po kterém zrovna nikdo nejde 11 / Ing. Květoslav Syrový

22 10. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 10.1 NÁVRHY OBECNĚ Studie se zabývá jednak problematikou bezpečnosti přímo v místě (návrh opatření = eliminace rizik vyplývajících z prostředí a dopravního chování), tj. bez přímého vlivu na intenzity dopravy a jednak pracuje s volbou druhu dopravního prostředku principem: zkvalitnění podmínek pro koalici udržitelných druhů dopravy (pěší, cyklo, veřejná) = nabídka volbu vhodného druhu dopravy. Se zlepšením dopravního prostředí se budou někteří rodiče i děti méně obávat nebezpečí z dopravy a děti se tak vydají na cestu do školy nezávisle na rodičích, tj. pěšky, na koloběžce nebo na jízdní kole - dle toho, co jim umožňuje trasa do/ze školy, nebo jaké jsou právě možnosti pro určitý druh dopravy) VEŘEJNÁ DOPRAVA - NÁVRHY Zlepšit dopravu veřejnou dopravu do/ze školy lze třemi způsoby: - doplnit zastávku těsně za křižovatkou U Slunce ve směru do centra a to tak, aby ji mohli využít všechny spoje od Kařezu a zároveň od Plískova - zlepšit podmínky pro chodce v pěší trase od současných zastávek a v rámci těchto zastávek - doplnit zázemí u souč. zastávek, tj. přístřešky proti povětrnostním vlivům 10.3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA - NÁVRHY Z důvodů poptávky (cca 17 % dětí) po jízdě do/ze školy na jízdním kole či koloběžce se navrhuje: 1. Zřídit u vchodu do areálu školy místa pro parkování jízdních kol. Nabízí se prostor v podjezdu, který již dnes slouží pro odstavování kol. Stačí doplnit dvě strany plotu + dvířka, neboť jeden plot se zde již nachází. Čtvrtou stranu tvoří západní fasáda jižního křídla ZŠ. Stojany tak budou kryté a kola chráněna proti povětrnostním vlivům. Stojany je nutno zajistit takové, aby bylo možné uzamknout kolo za rám. Toto řešení nabízí vyšší míru bezpečnosti a tedy i vyšší potenciál pro volbu jízdního kola jako dopravního prostředku. Dále je třeba dořešit i pokrytí pojištěním společných prostor ZŠ. 11 / Ing. Květoslav Syrový

23 Obr 19: Prostor pro stojany a doplnění plotu 2. Zajistit na hlavní ul. Sládkova bezpečné řešení pohybu jízdních kol v podélné směru. Nabízí se integrační opatření v podobě cyklopiktokoridoru (vodorovná dopravní značka č. V20). Současně se zde nachází i cykloturistická trasa 0006 (viz obr 16). 3. Zajistit obousměrný provoz jízdních kol v ul. Čs armády a Muchova, v celé délce. Zároveň se jedná i o cyklistické propojení centra města Zbiroh a zámku, které je poptávané již dnes. Obr 20: poptávka po obousměrném řešení pro cyklisty v ul. Muchova (centrum - zámek) 11 / Ing. Květoslav Syrový

24 10.4 PĚŠÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - NÁVRHY Odůvodněním návrhů jsou jednak podněty od dětí a rodičů a jednak analytické situace, na kterých je uvedeno nejen popis problémů postřehy dětí i rodičů, ale i výsledky podrobného průzkumu a nehody. Situace s návrhy pak ukazuje nejen navrhovaná řešení, ale i výčet principů. Následuje pouze fotodokumentace jednotlivých řešených míst; vše ostatní je součástí grafických příloh. V tabulce FINANČNÍ ANALÝZA jsou pak všechna opatření rámcově finančně ohodnocena. MÍSTO 1 - KŘIŽOVATKA U SLUNCE (SLÁDKOVA x TYRŠOVA) Obr 21: Přecházení pod školou přes Sládkovu bývá oboustranně nepříjemné nejbližší přechod je až u Masarykova náměstí Obr 22: Přecházení ul. Tyršova, směr ZŠ 11 / Ing. Květoslav Syrový

25 Obr 23: Křižovatka je na horizontu a v oblouku, což je nevhodná kombinace místo je nutno dopravně zklidnit Obr 24: V křižovatce nejsou zajištěny rozhledy přirozeným způsobem, takže je zde STOP a pro výjezd z ul. Tyršova se užívají dopravní zrcadla Obr 25: Někdy je třeba přejít i přes ul. Tyršova od hospody k zastávce směr Kařez 11 / Ing. Květoslav Syrový

26 MÍSTO 2a - UL. MUCHOVA A PROSTOR PŘED ZŠ Obr 26: Rodiče zajíždí do ul. Muchova, v popředí chybějící chodník Obr 27: Jízda v protisměru : 11 / Ing. Květoslav Syrový

27 Obr 28: Couvající řidiči jsou dětem právě těsně před školou velmi nebezpeční Obr 29: Chodník chybí právě v tom nejexponovanějším místě nutné vytvořit rozptylové místo pro děti pod schodištěm bez přístupu osobních vozidel (ani učitelský sbor). 11 / Ing. Květoslav Syrový

28 MÍSTO 2b - UL. MUCHOVA - MATEŘSKÁ ŠKOLA Obr 30: Prostor těsně před mateřskou školkou Obr 31: Vchod do školky vs. parkování 11 / Ing. Květoslav Syrový

29 Dopravní studie MÍSTO 3 - KŘIŽOVATKA SLÁDKOVA x ČS.ARMÁDY Obr 32: Absence řešení provozu chodců přes Sládkovu v místě křižovatky Sládkova x Čs. armády Obr 33 a 34: Pohledy na ukončení ul. Čs. armády Obr 35 a 36: ul. Čs. armády 11 / Ing. Květoslav Syrový

30 Dopravní studie MÍSTO 4 - ZASTÁVKA V UL. TYRŠOVA U HŘBITOVA Obr 37 a 38: ul. Tyršova, zastávka U hřbitova k zámku je vjezd autobusů zakázán, musí zůstat na parkovišti nad Sokolovnou kapacita 5 míst Obr 39: Zastavování linkových autobusů se odehrává v podstatě dle potřeby tj. kdekoliv u částečně zpevněné plochy Obr 40 a 41: ul. Tyršova, Foto vlevo: nutno zřídit přecházení, foto vpravo: v souvislosti s úpravou Sokolovny, nutno řešit i návaznost přecházení ke vchodu apod. 11 / Ing. Květoslav Syrový

31 11. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích v majetku, resp. správě města Zbiroh a v případě hlavních komunikací (Sládkova a Tyršova) je to Správa a údržba sinic Plzeňského kraje. V případě realizace chodníků v severním nároží ul. Tyršova x Muchova je nutno návrh sladit s potřebami sousedních nemovitostí, jejichž práva budou stavbou dotčena. Jedná se o: 1. vjezdy na pozemky a návaznost chodníku na předzahrádku a fasádu domu (pozemky parc. č. 261 a 260/2 Hostinec U Slunce), 2. návaznost chodníku na fasádu podél východní strany ul. Sládkova, přímo v křižovatce (parc. č. 287 Hostinec Na Křižovatce). 12. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ FINANČNÍ ANALÝZA Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden dále v tabulce na následující straně, kde jsou patrné i priority a nezbytný způsob přípravy (územní rozhodnutí a stavební povolení: DUR+DSP, ohlášení či územní souhlas, což dle rozsahu a charakteru stavby odp. určí stavební úřad). Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na zhotovení projektové dokumentace, která činní zpravidla 7-10% z ceny realizace. Celková suma na všechna opatření v obci se pohybuje přibližně kolem 4,2 mil. Kč bez DPH. Část úprav v ul. Sládkova a Tyršova je na pozemcích v majetku a s právě SÚS PK, se kterou bude možné úpravy spolufinancovat. Definitivní spoluúčast bude řešena v rámci podrobných dokumentací. Nutno podotknout, že většina navrhovaných opatření není spojena pouze s cestami děti do/ze školy, avšak budou sloužit zvýšení bezpečnosti provozu při běžném každodenní provozu a životu v obci, tj. bude sloužit i všem ostatním. 11 / Ing. Květoslav Syrový

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 22. 10. 2015, Děčín Městská knihovna DĚČÍNEM NA KOLE zpracovatelé Ing. Květoslav Syrový / Ing. arch. David Pfann JDU NA KOLO

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PROJEKT PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 DATUM BŘEZEN 2008 ZPRACOVATEL ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO OBSAH PREZENTACE zadání (představy objednatele) zpracovatelský

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 100 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Pracovní verze revize TP pro 1. Připomínkové řízení SRPEN 2014

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud

NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015. Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud NÁVRH SÍTĚ CYKLOSTEZEK v intravilánu města Loun REVIZE 2015 Datum: 18.5.2015 Zpracoval: Jan Žalud 1 Obsah Zdůvodnění a účel dokumentu...3 Vymezení cílů návrhu cyklo opatření...3 Hlavní část návrhy prioritních

Více

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní

Více

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2013 OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI S PODPOROU NADACE PROMĚNY A MĚSTA LITOMYŠL P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ Motto: Dialog mezi řekou a městem 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění 5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění V roce 2011 zavinili řidiči motorových vozidel 83 % dopravních nehod Dominantní postavení mezi viníky dopravních nehod mají podle očekávání řidiči motorových

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Zpracoval. Ing. Petr Pokorný, 2014 Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou významným prvkem

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

Zápis č. 2/13 z 16. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 24.3.2013

Zápis č. 2/13 z 16. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 24.3.2013 Zápis č. 2/13 z 16. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 24.3.2013 Přítomni: Hosté: Jiří Kaňok Magda Otčenášková Ing. Jan Krupa Ing. Václav Moskva Mgr. Ondřej Novák od 16.45 hod. Ing. Jiří Carbol

Více

21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť

21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť 21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť Dne 21.11.2005 starosta obce Bedihoště a města Prostějov, spolu s poslancem Ing. Miloslavem Vlčkem, radním pro dopravu Olomouckého kraje Mgr. Petrem

Více

Poptávka Vypracování dokumentace týkající se akce s názvem: Chrast, Tylova ulice - bezpečný a bezbariérový chodník.

Poptávka Vypracování dokumentace týkající se akce s názvem: Chrast, Tylova ulice - bezpečný a bezbariérový chodník. Mě sto Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Poptávka Vypracování dokumentace týkající se akce s názvem: Chrast, Tylova ulice - bezpečný a bezbariérový chodník. v souladu se směrnicí

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi DODAVATEL OBJEDNATEL DATUM Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Město Chrudim fyzická osoba s IČ Resslovo nám. 77 STUPEŇ Říčařova 38 53716 Chrudim

Více

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut.

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Datum konání zasedání: 3. listopadu 2011 (od 17:30 hod.) Přítomni: Mgr. Ing. Jakub Šnajder,

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází.

Město Náchod. Ve své cyklistické strategii se město Náchod ztotožňuje s koncepcí Královéhradeckého kraje a ve své investiční politice z ní vychází. Město Náchod Náchod leží v sevřeném údolí řeky Metuje na hranici s Polskem v turistickém regionu Kladské pomezí. Je vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a národního parku Stolové hory

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Dopravní značky 6. část

Dopravní značky 6. část Dopravní značky 6. část (1) jsou a) "Počet" (č. E 1), E1 Užívá se zejména ve spojení s DZ Dvojitá zatáčka, první vpravo, nebo Dvojitá zatáčka, první vlevo. Pokud po sobě následují tři nebo čtyři zatáčky

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech Bc. Martin Gelnar Diplomová práce 2008 SOUHRN Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Beskydech.

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E 6. zasedání ZHMP dne 27.3.2003 Termín vyřízení: 26.4.2003 Interpelace č. 6/1 e, V Praze dne 28. května 2003 Ć.j. SE/S1 100-2003 k Vašemu podnětu na doplnění usnesení

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

DO UL. KARLA ŽELENSKÉHO (BÝVALÁ SILNICE III/00216) OSTROVAČICE - ROSICE

DO UL. KARLA ŽELENSKÉHO (BÝVALÁ SILNICE III/00216) OSTROVAČICE - ROSICE ZKLIDNĚNÍ BÝVALÉ SILNICE III/00216 OSROVAČICE - ROSICE A HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ADOLF JEBAVÝ ING. ADOLF JEBAVÝ SAMOSTATNÝ PROJEKTANT office: Františkánská 6, 602 00 Brno

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 PSČ 58856 IČ

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 VYSOKÉ MÝTO Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 Obsah prezentace Představení autorů. Účel vypracování projektu a vytvoření dopravního

Více

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vybíralka25 Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vyhodnocení plánovací procházky a setkání nad mapou ze dne 22.3.2016 všechny dotazy směřujte na: brlik@ipr.praha.eu další informace na www.vybiralka25.cz

Více