PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh"

Transkript

1 PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova Zbiroh Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/ Praha listopad 2015

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. PODKLADY 4 3. JEDNÁNÍ 4 4. ÚVOD 4 5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE 5 6. VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO MAPOVÁNÍ DOPRAVNÍ MOBILITY 5 7. ŠKOLNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM 9 8. DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE (INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST) SOUČASNÝ STAV DOPRAVY A DOOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ FINANČNÍ ANALÝZA NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY ZÁVĚR LITERATURA 35 PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI 3x ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 36 SEZNAM GRAFICKÝCH PŘÍLOH Příloha A1 KRITICKÁ MÍSTA DLE ŽÁKŮ ZŠ Příloha A2 PŘECHÁŽENÍ ŽÁKŮ Z DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU Příloha B1 PŘEHLEDNÁ SITUACE ŘEŠENÝCH MÍST V DOPRAVNÍ STUDII Příloha B2 ANALÝZA OKOLÍ ŠKOLY - MÍSTA 1 a 2 Příloha B3 ANALÝZA KŘIŽOVATKY SLÁDKOVA x ČS.ARMÁDY MÍSTO 3 Příloha B4 ANALÝZA UL. TYRŠOVA A K. VOKÁČE MÍSTA 4 a 5 Příloha B5 ANALÝZA U OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY MÍSTA 6 a 7 Příloha C1-1 NÁVRH KŘIŽOVATKY U SLUNCE MÍSTO 1 / PREFEROVANÉ ŘEŠENÍ Příloha C1-2 NÁVRH KŘIŽOVATKY U SLUNCE MÍSTO 1 / VARIANTA Příloha C2 NÁVRH SITUACE UL. MUCHOVA U ZŠ - MÍSTO 2 Příloha C3 NÁVRH SITUACE UL. MUCHOVA U MŠ - MÍSTO 2 Příloha C4 NÁVRH SITUACE SLÁDKOVA x ČS.ARMÁDY MÍSTO 3 Příloha C5 NÁVRH SITUACE TYRŠOVA x OSVOBOZENÍ MÍSTO 4 11 / Ing. Květoslav Syrový

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL STUDIE: STUPEŇ PROJEKTU: NA ZELENOU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNÍ STUDIE ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova Zbiroh zast. Mgr. Květuší Horákovou IČ: , tel Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, Praha 6 IČ: , tel studie DATUM VYPRACOVÁNÍ: listopad 2015 MÍSTO: Zbiroh, okres Rokycany, Plzeňský kraj obr 1: poloha řešených míst v rámci města Zbiroh, mapa: Přispěvatelé OpenStreetMap. 11 / Ing. Květoslav Syrový

4 2. PODKLADY A PRŮZKUMY V rámci zpracování studie byly použity následující podklady: polohopis a výškopis zájmového území (katastrální úřad prostřednictvím městského úřadu) údaje o dopravní nehodovosti ( údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí ČÚZK a ikatastr průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace koordinace (dostupné související připravované záměry) další jednání během zpracování studie 3. JEDNÁNÍ Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 1. schůzka , předání podkladů od ZŠ 2. schůzka , projednání v pracovní skupině (PČR, za MÚ starosta, ZŠ, MŠ, sdružení rodičů, ) 3. schůzka , projednání se zástupci SSÚ Rokycany a PČR Předání studie: (4 vyhotovení) Zápisy z jednání jsou přiloženy na konci této textové části. 4. ÚVOD Cílem projektu Na zelenou (Bezpečných cest do školy) je zvýšení bezpečnosti dětí při každodenních cestách do i ze školy. Dále podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které byly získány již na stovce škol v Praze i v celé ČR. Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila je o vlastní průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam nebezpečných míst včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro zpracovatele této dopravní studie. Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé, přináší i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. Výsledky 11 / Ing. Květoslav Syrový

5 mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility dlouhodobé strategie školy zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. 5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE Cílem dopravní studie je zjistit kritická místa na cestách do a ze školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové, technické, dopravní a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo jejich kombinaci. Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je v grafické rovině, které pak poslouží jako odborný návrh pro další jednání a jako podklad pro podrobnou projektovou dokumentaci, resp. jako i další podklady pro plán mobility školy. Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah a závěry nejsou dogmatické. Všechny návrhy jsou především reakcí na stav v době zpracování (září listopad 2015), takže v případě jakýchkoliv změn v území (ať již dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti reagovat a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny, resp. upraveny nebo některé navržené prvky ze záměru vypuštěny. Studie dále slouží jako jeden z podkladů pro přípravu podrobné projektové dokumentace. 6. VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO MAPOVÁNÍ DOPRAVNÍ MOBILITY Děti i rodiče obdrželi dotazníky (viz přílohy) a jednotlivé třídy pak zpracovaly třídní mapy a žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní studii a pro školní plán mobility. Podrobná data jsou uvedena ve výstupu školního mapování, dále jsou uvedena pouze data důležitá pro dopravní studii. V první otázce se odráží i první východisko a závěr pro návrhy ke zlepšení (viz graf 1). Závěr 1: Cca 61% dětí se cítí bezpečně a 55% rodičů považuje cestu dětí za bezpečnou. Závěr 2: V okolí školy se cítí bezpečně již jen cca 31% dětí (viz graf 2). Poznatky dětí je tedy nutno brát vážně a řešit je. Závěr 3: Spokojenost s vizuální stránkou je spokojena opět již nadpoloviční většina (57 % dětí a 62 % rodičů) - viz graf 3. Závěr 4: Cca polovina dětí se nyní dopravuje do a ze školy pěšky, cca čtvrtina pak autem a čtvrtina veřejnou dopravou. Na kole a koloběžce se dopravují jen děti v počtu jednotek. Z porovnání grafů 4,5 a 6 vyplývá jaká je poptávka pro volbu druhu dopravy do i ze školy. Například na kole či koloběžce by rádo jezdilo celkem cca 17% dětí. Bohužel si o 10% více dětí přeje dopravovat se autem (celkem 35%). Nutno tedy nabídnout kvalitní, rychlou a bezpečnou alternativu přepravě automobilem, aby přeprava automobilem nebyla 11 / Ing. Květoslav Syrový

6 nezbytnost daná pocitem nebezpečí, ale pouze nutnost daná např. vzdáleností, počasím či jinými zásadními okolnostmi. graf 1 graf 2 11 / Ing. Květoslav Syrový

7 graf 3 graf 4 a 5 11 / Ing. Květoslav Syrový

8 graf 6 Závěr 5: Pro samostatné rychlejší dopravování například na kole nebo koloběžce je třeba vytvořit odpovídající zázemí. To ve škole nyní chybí. Nabídka se většinou orientuje dle poptávky, která je v případě ZŠ zřejmá. Závěr 6: Na základě mapování vyšla riziková místa s nejvyšší četností. Riziková místa vnímaná žáky jsou přílohami 1 a 2 této studie. Pracovní skupina se pak shodla na nutnosti podrobně řešit: 1. křižovatku U Slunce (křižovatka Sládkova x Tyršova) 2. ul. Muchova (úsek od ul Tyršova, podél ZŠ až k MŠ) 3. přecházení Sládkova x Čs. Armády 4. zastávka MHD Tyršova Okolí Masarykova náměstí a okružní křižovatky, které bylo taktéž vytipováno jako problematické, bude řešeno v rámci územní studie. Řešení přislíbila samospráva města Zbiroh v čele s pane starostou. 11 / Ing. Květoslav Syrový

9 obr 2: situace řešených míst 7. ŠKOLNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM Žáci ZŠ provedli dopravní průzkum na jednotlivých vybraných místech, která děti celé školy určily jako riziková. Dopravní průzkum připravil zčásti autor dopravní studie a realizovala ho s dětmi koordinátora projektu za ZŠ paní Tláskalová. Sčítány byly nejen počty vozidel a chodců, ale i situace, ke kterým docházelo a sledována byla i další místa běžného přecházení. Výsledné údaje jsou uvedeny v analytických situacích řady B. 11 / Ing. Květoslav Syrový

10 8. DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE (intenzity dopravy, nehodovost) Okamžité hodinové intenzity v ranní špičce v době dopravy dětí do/ze školy byly sledovány v rámci školního průzkumu v ul. Sládkova průtah sil II/235 (cca 300 vozidel v obou směrech / z toho 67 nákladních), což činí cca 42 % všech vozidel za 24 hod v obou směrech. ŘSD uvádí celk. počet 711 vozidel / 24 hod (Rpdi) ve všední den. Jedná se o data z roku 2010, takže jsou pouze orientační. Problémem v celé oblasti je: - vysoký podíl nákladních vozidel (každé páté až sedmé je nákladní). - absence bezpečných řešení příčných pohybů chodců především přes kom. II/235 a tedy i zároveň nízké vnímání řidičů chodců, kteří chtějí překonat silnici II/235 ve Zbirohu. obr 3: sčítání dopravy 2010 (zdroj ŘSD) 11 / Ing. Květoslav Syrový

11 Tabulka 1: Data pro úsek hlavní komunikace II/ 235 ve Zbirohu (zdroj ŘSD) Nehodovost v letech Nehodovost a její jednoduché vyhodnocení je uvedeno vždy pod obrázkem (podklad ). Obr 4: Rozložení nehod ve Zbirohu (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

12 11 / Ing. Květoslav Syrový

13 Tabulka 2: Výčet nehod dle silniční sítě (zrdoj: MDČR a PČR) V okolí školy nedošlo od k nehodě s následky na zdraví ani s účastí chodce na nehodě (viník ani poškozený). Obr 5: Rozložení nehod v okolí křižovatky U Slunce (Sládkova x Tyršova), zrdoj: MDČR a PČR 11 / Ing. Květoslav Syrový

14 Obr 6: Rozložení nehod u ZŠ (zrdoj: MDČR a PČR) Obr 7: Rozložení nehod v okolí křižovatky Sládkova x Čs.armády (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

15 Obr 8: Rozložení nehod v okolí křižovatky u Sokolovny v ul. Tyršova (zrdoj: MDČR a PČR) Jediná nehoda s účastí chodce (ve vybraných rizikových místech) se odehrála na západní části severního přechodu pro chodce u okružní křižovatky s lehkým poraněním. Obr 9: Rozložení nehod v okolí okružní křižovatky na Masarykově nám. (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

16 Jediná evidovaná nehoda s těžkým zraněním proběhla díky nepřiměřené jízdě po široké prostoru náměstí. Obr 10: Rozložení nehod na Masarykově náměstí (zrdoj: MDČR a PČR) Obr 11: Nehoda pod kostelem na Masarykově náměstí při odbočování (zrdoj: MDČR a PČR) 11 / Ing. Květoslav Syrový

17 9. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 9.1. Obecně Z průzkumů vyplývá, že není až takový problém intenzivní automobilová doprava, avšak stav infrastruktury, který umožňuje v některých úsecích rychlou jízdu (naddimenzované dopravní plochy vozovky), chybí řešení pro pěší i cyklisty, autobusové zastávky jsou od školy relativně vzdálené či děti od nich, resp. k nim musí přecházet sběrné komunikace. V takovém stavu je jízda osobním automobilem zpravidla atraktivnější, nežli ostatní druhy dopravy. Rizikem je zpravidla kombinace způsobu jízdy (řidič) a prostředí. Paradoxně největším problém z hlediska cest do/ze školy je ranní zvýšený pohyb motorových vozidel v bezprostřední blízkosti školy. Vyšší podíl nákladní automobilové dopravy taktéž nepřispívá pozitivní dopravně bezpečnostní situaci v obci. Jednotlivé intenzity a nehody jsou uvedeny přímo v analytických situacích. Nedostatky jednotlivých míst jsou popsány v rámci návrhů a níže v kapitole Automobilová doprava Hned pod školou v ul. Sládkova vede průtah silnice II/235, který směřuje z regionu k dálnicí D5. Nejedná se o nějaké zásadní závady, avšak obecně infrastruktura nevyhovuje především z důvodu absence řešení příčných pohybů chodců a dále podélného řešení pro cyklisty. Komunikace je málo začleněna do městského prostředí a její parametry odpovídají spíše průtahu než městské komunikaci. Stavebnímu stavu pak odpovídá i chování jednotlivých uživatelů. V některých případech jsou vozovkové plochy naddimenzované. Automobilová doprava je v podstatě v celém okolí ZŠ plynulá. Těsně podél školy je ul. Muchova, která je jednosměrná směrem k zámku. V některých případech lze sledovat jízdu v protisměru. Automobilem s rodiči do školy cestuje cca každé páté dítě, odpoledne je to již jen každé šesté. Tzn., že cca pro cca dětí se nejedná o nezbytnost, tj. děti mají možnost svézt se ráno s rodiči, avšak odpoledne se již přepraví samostatně. Roli v tom může taktéž hrát cena jízdného veřejné dopravy či společného směru jízdy rodičů a jejich dětí ( mám to při cestě - vysadím dítě školy / domů už to odpoledne dojdou či dojedou jinak ). Jedná se o potenciální snížení rizika nehody v ranních hodinách v místech vykládání dětí z motorových vozidel přímo u školy (potenciální úbytek vozidel). 11 / Ing. Květoslav Syrový

18 9.3 Veřejná doprava Žáci do školy dojíždí také autobusem z okolních obcí (cca 23% ráno resp. 28% odpoledne), nejvíce z obce Kařez, od Plískova a dále pak z obce Drahoňův Újezd. Přímo pod školou zastavují autobusové spoje od Kařezu na zast. U Slunce (spoje č , a ), což je sice nejbližší zastávka, avšak ráno musí děti vystupovat na opačné straně do ul. Divadelní a složitě a nebezpečně překonávat hlavní ulici Sládkova. Ostatní linky zastavují na zastávkách U hřbitova ( a ) a všechny pak na zast. Zbiroh náměstí (včetně , ), avšak obě zastávky jsou příliš daleko na to, aby je mohly bezpečně využít i menší děti. obr 12 a 13: vlevo zastávka U hřbitova a vpravo zastávka v křižovatce, obě bez nástupní hrany a bezpečného řešení Cena jízdného a časová závislost na době jízdy spojů (čekání či frekvence) taktéž značně ovlivňuje volbu tohoto druhu přepravy. Konec odpolední výuky či kroužků a sportů navíc nemusí navazovat na tyto spoje a rodiče mnohdy děti raději vyzvednou automobilem. obr 14: Odpolední společné čekání na autobus, může být v letních měsících nakonec i společenskou záležitostí, v zimním období bývá někdy využití nižší 11 / Ing. Květoslav Syrový

19 9.5 Pěší doprava Samostatně anebo v doprovodu dochází do ZŠ cca 50 % žáků. Nutno k nim započítat ještě ty, které přicházejí od autobusových zastávek. Celkem tedy ¾ všech žáků se ráno během cca 15-ti minut pohybuje přes ul. Sládkova a Tyršova (podrobně viz situace), což z hlediska okamžitých intenzit značně převažuje nad provozem automobilovým (ul. Sládkova cca 60 vozidel za 15 minut a Tyršova cca 20 vozidel za15 minut). Jedná se o jedno z důležitých východisek pro návrh opatření. Konkrétní nedostatky jsou popsány v návrzích níže. Absence nabídky bezpečného přecházení znamená, že chodci přechází kdekoliv se jim to hodí a je to pro ně přirozené. Současně však přebíhají a je patrná obava tohoto chování. Řidiči motorových vozidel využívají bez opaření pro chodce práva přednosti ve využívání vozovky a občasnou rychlou jízdu dokazují i následky v podobě evidovaných nehod. Obr 15: Díky absenci bezpečného přecházení dospělí i děti přebíhají, namísto aby přecházeli. 9.6 Cyklistická doprava Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách: dopravní funkce (cyklodoprava), rekreační, oddechová a sportovní funkce. Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje ucelenou infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je tomu i v případě Zbiroha, jsou cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá tu svou bezpečnou cestu, a to přibližně v co nejpřímější a poměrně bezpečné linii. 11 / Ing. Květoslav Syrový

20 Zbiroh je z pohledu vzdáleností městem přívětivým (dobrá časová dostupnost malé město krátkých vzdáleností). Z hlediska reliéfu je Zbiroh středně náročný (nejedná se o rovnu, ale ani o zásadní kopce vyjma výškového rozdílu mezi zámkem a náměstím). Bezpečnost a plošná prostupnost je ve Zbirohu ovlivněna uspořádáním ulic, kdy platí že při přepravě přes Zbiroh se prakticky nelze vyhnout některé z hlavních komunikací. Od výše uvedeného se odvíjí i míra využití jízdního kola ke každodenním účelům, kterou lze odhadnout v řádu jednotek procent ze všech cest. Zbirohem sice prochází cykloturistické trasy č. 0005, 0006 a 0047 (všechny začínají resp. končí na náměstí), avšak ani díky nim zde není žádné opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu za účasti cyklistů. Trasy jsou pouze vyznačeny směrovým značením a jsou řešeny ve společném provozu ulicemi: 0005 Masarykovo nám. - Husova Týček Točník Masarykovo nám - Sládkova Muchova Kařez Masarykovo nám. Bezručova Přísednice Třebnuška - Obr 16: V určitých úsecích hlavní komunikace II/235 se lze vyhnout jak s automobilem tak s cyklistou zároveň Obecně platí, že dopravní cyklisté vyžadují plošný pohyb územím, nejlépe po zklidněných komunikacích, avšak při zachování potřebného komfortu. Časté kličkování a přednosti v jízdě znamenají vysokou míru snížená komfortu použití jízdního kola pro dopravní účely. Značené koridory (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. sběrnici pro 11 / Ing. Květoslav Syrový

21 přesuny na delší vzdálenosti a zároveň zde předpokládají pro jízdu na kole uzpůsobenější infrastrukturu (nebo alespoň jízdu s menším počtem automobilů). Škola v současnosti není nijak zvlášť vybavena zařízením pro odkládání jízdních kol a koloběžek včetně zázemí, což je pro použití kola či koloběžky zásadní. obr 17: Cyklotrasy v okolí Zbiroha v mapě fialově (zdroj mapy.cz) Obr 18: Vybrané úseky (především ve stoupání) absolvují cyklisté raději po chodníku, po kterém zrovna nikdo nejde 11 / Ing. Květoslav Syrový

22 10. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 10.1 NÁVRHY OBECNĚ Studie se zabývá jednak problematikou bezpečnosti přímo v místě (návrh opatření = eliminace rizik vyplývajících z prostředí a dopravního chování), tj. bez přímého vlivu na intenzity dopravy a jednak pracuje s volbou druhu dopravního prostředku principem: zkvalitnění podmínek pro koalici udržitelných druhů dopravy (pěší, cyklo, veřejná) = nabídka volbu vhodného druhu dopravy. Se zlepšením dopravního prostředí se budou někteří rodiče i děti méně obávat nebezpečí z dopravy a děti se tak vydají na cestu do školy nezávisle na rodičích, tj. pěšky, na koloběžce nebo na jízdní kole - dle toho, co jim umožňuje trasa do/ze školy, nebo jaké jsou právě možnosti pro určitý druh dopravy) VEŘEJNÁ DOPRAVA - NÁVRHY Zlepšit dopravu veřejnou dopravu do/ze školy lze třemi způsoby: - doplnit zastávku těsně za křižovatkou U Slunce ve směru do centra a to tak, aby ji mohli využít všechny spoje od Kařezu a zároveň od Plískova - zlepšit podmínky pro chodce v pěší trase od současných zastávek a v rámci těchto zastávek - doplnit zázemí u souč. zastávek, tj. přístřešky proti povětrnostním vlivům 10.3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA - NÁVRHY Z důvodů poptávky (cca 17 % dětí) po jízdě do/ze školy na jízdním kole či koloběžce se navrhuje: 1. Zřídit u vchodu do areálu školy místa pro parkování jízdních kol. Nabízí se prostor v podjezdu, který již dnes slouží pro odstavování kol. Stačí doplnit dvě strany plotu + dvířka, neboť jeden plot se zde již nachází. Čtvrtou stranu tvoří západní fasáda jižního křídla ZŠ. Stojany tak budou kryté a kola chráněna proti povětrnostním vlivům. Stojany je nutno zajistit takové, aby bylo možné uzamknout kolo za rám. Toto řešení nabízí vyšší míru bezpečnosti a tedy i vyšší potenciál pro volbu jízdního kola jako dopravního prostředku. Dále je třeba dořešit i pokrytí pojištěním společných prostor ZŠ. 11 / Ing. Květoslav Syrový

23 Obr 19: Prostor pro stojany a doplnění plotu 2. Zajistit na hlavní ul. Sládkova bezpečné řešení pohybu jízdních kol v podélné směru. Nabízí se integrační opatření v podobě cyklopiktokoridoru (vodorovná dopravní značka č. V20). Současně se zde nachází i cykloturistická trasa 0006 (viz obr 16). 3. Zajistit obousměrný provoz jízdních kol v ul. Čs armády a Muchova, v celé délce. Zároveň se jedná i o cyklistické propojení centra města Zbiroh a zámku, které je poptávané již dnes. Obr 20: poptávka po obousměrném řešení pro cyklisty v ul. Muchova (centrum - zámek) 11 / Ing. Květoslav Syrový

24 10.4 PĚŠÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - NÁVRHY Odůvodněním návrhů jsou jednak podněty od dětí a rodičů a jednak analytické situace, na kterých je uvedeno nejen popis problémů postřehy dětí i rodičů, ale i výsledky podrobného průzkumu a nehody. Situace s návrhy pak ukazuje nejen navrhovaná řešení, ale i výčet principů. Následuje pouze fotodokumentace jednotlivých řešených míst; vše ostatní je součástí grafických příloh. V tabulce FINANČNÍ ANALÝZA jsou pak všechna opatření rámcově finančně ohodnocena. MÍSTO 1 - KŘIŽOVATKA U SLUNCE (SLÁDKOVA x TYRŠOVA) Obr 21: Přecházení pod školou přes Sládkovu bývá oboustranně nepříjemné nejbližší přechod je až u Masarykova náměstí Obr 22: Přecházení ul. Tyršova, směr ZŠ 11 / Ing. Květoslav Syrový

25 Obr 23: Křižovatka je na horizontu a v oblouku, což je nevhodná kombinace místo je nutno dopravně zklidnit Obr 24: V křižovatce nejsou zajištěny rozhledy přirozeným způsobem, takže je zde STOP a pro výjezd z ul. Tyršova se užívají dopravní zrcadla Obr 25: Někdy je třeba přejít i přes ul. Tyršova od hospody k zastávce směr Kařez 11 / Ing. Květoslav Syrový

26 MÍSTO 2a - UL. MUCHOVA A PROSTOR PŘED ZŠ Obr 26: Rodiče zajíždí do ul. Muchova, v popředí chybějící chodník Obr 27: Jízda v protisměru : 11 / Ing. Květoslav Syrový

27 Obr 28: Couvající řidiči jsou dětem právě těsně před školou velmi nebezpeční Obr 29: Chodník chybí právě v tom nejexponovanějším místě nutné vytvořit rozptylové místo pro děti pod schodištěm bez přístupu osobních vozidel (ani učitelský sbor). 11 / Ing. Květoslav Syrový

28 MÍSTO 2b - UL. MUCHOVA - MATEŘSKÁ ŠKOLA Obr 30: Prostor těsně před mateřskou školkou Obr 31: Vchod do školky vs. parkování 11 / Ing. Květoslav Syrový

29 Dopravní studie MÍSTO 3 - KŘIŽOVATKA SLÁDKOVA x ČS.ARMÁDY Obr 32: Absence řešení provozu chodců přes Sládkovu v místě křižovatky Sládkova x Čs. armády Obr 33 a 34: Pohledy na ukončení ul. Čs. armády Obr 35 a 36: ul. Čs. armády 11 / Ing. Květoslav Syrový

30 Dopravní studie MÍSTO 4 - ZASTÁVKA V UL. TYRŠOVA U HŘBITOVA Obr 37 a 38: ul. Tyršova, zastávka U hřbitova k zámku je vjezd autobusů zakázán, musí zůstat na parkovišti nad Sokolovnou kapacita 5 míst Obr 39: Zastavování linkových autobusů se odehrává v podstatě dle potřeby tj. kdekoliv u částečně zpevněné plochy Obr 40 a 41: ul. Tyršova, Foto vlevo: nutno zřídit přecházení, foto vpravo: v souvislosti s úpravou Sokolovny, nutno řešit i návaznost přecházení ke vchodu apod. 11 / Ing. Květoslav Syrový

31 11. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích v majetku, resp. správě města Zbiroh a v případě hlavních komunikací (Sládkova a Tyršova) je to Správa a údržba sinic Plzeňského kraje. V případě realizace chodníků v severním nároží ul. Tyršova x Muchova je nutno návrh sladit s potřebami sousedních nemovitostí, jejichž práva budou stavbou dotčena. Jedná se o: 1. vjezdy na pozemky a návaznost chodníku na předzahrádku a fasádu domu (pozemky parc. č. 261 a 260/2 Hostinec U Slunce), 2. návaznost chodníku na fasádu podél východní strany ul. Sládkova, přímo v křižovatce (parc. č. 287 Hostinec Na Křižovatce). 12. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ FINANČNÍ ANALÝZA Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden dále v tabulce na následující straně, kde jsou patrné i priority a nezbytný způsob přípravy (územní rozhodnutí a stavební povolení: DUR+DSP, ohlášení či územní souhlas, což dle rozsahu a charakteru stavby odp. určí stavební úřad). Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na zhotovení projektové dokumentace, která činní zpravidla 7-10% z ceny realizace. Celková suma na všechna opatření v obci se pohybuje přibližně kolem 4,2 mil. Kč bez DPH. Část úprav v ul. Sládkova a Tyršova je na pozemcích v majetku a s právě SÚS PK, se kterou bude možné úpravy spolufinancovat. Definitivní spoluúčast bude řešena v rámci podrobných dokumentací. Nutno podotknout, že většina navrhovaných opatření není spojena pouze s cestami děti do/ze školy, avšak budou sloužit zvýšení bezpečnosti provozu při běžném každodenní provozu a životu v obci, tj. bude sloužit i všem ostatním. 11 / Ing. Květoslav Syrový

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.

PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Název soutěžního řešení Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchodě Bělovsi Soutěžní kategorie* Bodová řešení

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

2015/0235/0ZI.DZI 8/3224/2015

2015/0235/0ZI.DZI 8/3224/2015 SMLOUVA O o í t.o 2015/0235/0ZI.DZI 8/3224/2015 uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") I. Smluvní

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Stávající systém tras pro nákladní dopravu v Ostravě je veden po silniční síti a místních komunikacích tak, aby zohledňoval potřeby dopravní obsluhy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY PREZENTACE Č.6 BRNO

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY PREZENTACE Č.6 BRNO GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTM STĚ BRNĚ OBJEDNATEL: MAGISTRÁT T MĚSTA BRNA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67 BRNO ZPRACOVATEL: ADOLF JEBAVÝ, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO, ADOS, FRANTIŠKÁNSKÁ 6, BRNO TERMÍN:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ LS 2005/06

INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ LS 2005/06 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Centrum bakalářských studií Šumperk INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ LS 2005/06 1. Umístění Centra bakalářských studií Šumperk Centrum bakalářských

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více