VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště Sídlo: Bílovice č. 440, Zřizovatel: Obec Bílovice Adresa zřizovatele: Bílovice 70, Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, IČO , od Identifikátor: Ředitel: Mgr. Tomislav Kolařík Statutární zástupce ředitele: Mgr. Pavla Bordovská Kontakt: tel., fax, , pracovník pro informace: Pavla Bordovská Součásti školy: mateřská škola kapacita 80 dětí základní škola kapacita 600 žáků školní družina kapacita 90 žáků školní jídelna kapacita 600 jídel Školská rada byla zřízena k , je tříčlenná. Při škole pracuje SRPŠ, škola je členem AŠSK. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013/2014: Počet tříd /oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu /oddělení Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek I. stupeň ,14 7,31 19,29 II. stupeň ,45 16,11 14,65 Školní družina ,0 1,7 47,64 Mateřská škola ,7 6,0 11,83 Školní jídelna x 312 x 6,00 x Jsme venkovská, plně organizovaná škola s širokým spádovým obvodem. Většina žáků - asi 62 % - do školy dojíždí, čímž je značně limitována i práce ve školní družině a v zájmových útvarech. Nemáme zřízeny speciální třídy, žáci s výukovými problémy jsou integrováni do jednotlivých tříd. Škola má dvě tělocvičny a školní hřiště, dílny a školní pozemek pro výuku pracovních činností, učebnu výpočetní techniky, odborné pracovny pro chemii, zeměpis, přírodopis a fyziku. Učební plán je doplněn řadou volitelných předmětů pro rozvoj zájmů žáků. Školní kuchyně připravuje stravu pro žáky i zaměstnance, v rámci doplňkové činnosti i pro veřejnost.

2 B. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Bílovice. Volitelné předměty: 6. ročník: cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 7. ročník: volitelné předměty zrušeny 8. ročník: cvičení z ČJ 9. ročník: ruský jazyk, německý jazyk, informatika (2 skupiny), sportovní výchova - chlapci, technická praktika Nepovinné předměty: I. stupeň: náboženství, speciální pedagogická péče II. stupeň: náboženství Zájmové kroužky: keramický, hra na kytaru Konzultační dny výchovného poradce: dle potřeby v ŘŠ C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/14: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 36 32,62 Externí pracovníci 2 0,14 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. učitelka, ved. MÚ roč. 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I. st. ZŠ, Aj pro I.st učitelka, zást.řš 1,000 VŠ-uč.pro II.st.ZŠ, Tv učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitel 1,000 VŠ-učit. Pro II. St. ZŠ, M-F učitelka,, 1,000 VŠ- učit. pro II. st AJ 3 7. učitelka, ved. PK přírodopisu a prac. 1,000 VŠ-učit.všeob.vzděl.před., Bi-Ch 11 činností, koordinátor EVVO 8. učitelka, vých. poradce 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, Jr - Ov učitel 1,000 VŠ-učit. pro II. st. ZŠ, Tv-AJ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Zt učitel 1,000 VŠ - JČ D učitel 1,000 VŠZ učitel, ředitel školy 1,000 VŠ-učit. pro I. st. ZŠ, AJ,Et.vých učitelka, ved.pk spol. věd, školní 1,000 VŠ-učit. pro II.st. ZŠ, Z - D 16 metodik prevence 15. učitelka, ved. PK cizích jazyků 1,000 VŠ-učit.II.st ZŠ AJ, učitelka 1,000 VŠ AJ 3

3 17. učitelka, ved. PK jazyka českého 0,546 VŠ JČ - D učitelka, dysl. asistentka 1,000 VŠ-učit. pro I.st.ZŠ, spec.ped učitelka 1,000 VŠ Čj - Hv učitel 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Zpv učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st.ZŠ učitel, prac. pro BOZP 1,000 VŠ-učit. pro II.st.ZŠ, M-Z učitel 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ učitelka 1,000 VŠ-učit.všeob.vzděl.před., Jč-Vv vychovatelka 0,182 ÚSO - SPeŠ - vychovatelství vychovatelka 0,091 ÚSO, vychovatelství učitel 1,000 VŠ-učit. pro II.st. NJ učitelka 1,000 VŠ-učit. pro I.st. ZŠ, 22 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,7 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. účetní - hospodářka 1,000 ÚSO - G, SEŠ 2. školník technický pracovník 1,000 SO- zedník 3. uklízečka 0,600 základní 4. uklízečka 0,600 SO dámská krejčová 5. uklízečka 0,600 základní 6. uklízečka 0,600 základní 7. uklízečka 0,600 SO-gum.a plast. výroba 8. uklízečka 0,600 SO-gum.a plast. výroba 9. uklízečka 0,600 SO - svrškařka 10. vedoucí ŠJ 1,000 SO dvouletá ekon. škola 11. vedoucí kuchařka 1,000 SO - kuchařka 12. kuchařka 0,900 základní 13. kuchařka 0,900 základní 14. kuchařka 1,000 SO - kuchařka 15. kuchařka 0,900 SO 16. kuchařka 0,200 SO 17. uklízečka 0,800 SO

4 D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zápis do 1. třídy ZŠ na školní rok 2014/15 se uskutečnil 5. února U ZÁPISU DO 1.TŘÍDY 2013 Počet žádostí Nastoupili do U ZÁPISU DO Počet žádostí o odklad 1. třídy TŘÍDY 2014 o odklad Nastoupí do 1. třídy 2014 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014: ROČNÍK POČET ŽÁKŮ S VYZNAMENÁNÍM PROSPĚLO NEPROSPĚLO I. stupeň II. stupeň ŠKOLA Ze školy odchází celkem 75 žáků z devátého ročníku a dva žáci z pátého ročníku na osmileté gymnázium.. Hodnocení plnění plánu práce ad1) Organizace výuky: výuka probíhala po celý školní rok dle dokumentů, stanovených v plánu pro jednotlivé ročníky. ad2) Dodržování školního řádu: na začátku školního roku byli žáci i rodiče nově přijatých žáků seznámeni s novým školním řádem. V průběhu šk. roku nedošlo k žádným nesrovnalostem nebo nepochopením z žádné strany, ani nevyplynula žádná nová okolnost, která by vyžadovala další úpravy. ad3) Rozvíjení klíčových kompetencí: v letošním školním roce se nám nepodařilo provést testování klíčových kompetencí, neboť zadavatel změnil technické podmínky realizace testování, a to zadávání úloh prostřednictvím zvukového záznamu, který vyžaduje funkční sluchátka. Ty bohužel nemáme a budeme je muset do příštího roku pořídit.

5 ad4) Šikana: v průběhu tohoto školního roku nedošlo na úrovni vedení školy k šetření nějakých případů podezření na šikanu. ad5) Prevence a vedení kolektivu. Vzhledem k obsahu předcházejícího bodu lze říci, že se třídní učitelé snažíme spravedlivě a objektivně řešit vzniklé problémy. Stále však platí, že kromě rodičů jsme to především my učitelé, kteří svým chováním a jednáním vytváříme příklady toho, jak se mají žáci chovat, to znamená, že svou odpovědností, samostatností, spravedlivostí, empatií a komunikativností povedeme žáky k jejich odpovědnosti, samostatnosti, spravedlivosti, empatii a komunikativnosti. Zdravou autoritu a dobře fungující respekt si nevybudujeme drtivým tlakem a přehnanou přísností, protože každý tlak vyvolává spíše agresi a protitlak. Budeme-li příkladně dodržovat pravidla my, můžeme pak požadovat dodržování pravidel od žáků. Nezapomeňte, že co dáváme, to dostaneme. ad6) Minimální preventivní program viz. zpráva preventisty. ad7) Žáci s vývojovými poruchami viz. Výroční zpráva. ad8) Nové formy práce a pomůcky. Tato oblast je závislá na množství finančních prostředků, které má škola k dispozici. Letošní rozpočet je sice příznivější, avšak zavedením povinného druhého cizího jazyka musíme přednostně zabezpečit pomůcky sem. Samozřejmě musíme zabezpečit také učebnice a pomůcky pro 1. ročník. Jinak se nabízí využití všech DUMů, ať už naší výroby nebo přístupných na internetu. ad9) V průběhu letošního školního roku jsme začali připravovat další změny našeho ŠVP, související se zavedením druhého cizího jazyka. Vyučujícími budou tyto změny zpracovány během hlavních prázdnin a projednány ve Školské radě na konci srpna. ad10) Dny otevřených dveří: Tento bod byl částečně naplněn, zejména na I. stupni, kde se aktivně účastnili tvorby různých výrobků pro školní jarmark, za což chci velmi poděkovat především paní učitelce Bernatíkové. O vstupy do vyučování však ze strany rodičů zájem příliš nebyl. ad11) Lyžařský výcvik proběhl letos opět na Kyčerce, snad ke spokojenosti všech, ale především bez vážných zranění či výchovných problémů. Za přípravu a realizaci chci poděkovat panu učiteli Zapletalovi a ostatním kolegyním, které se kurzu zúčastnily, paní zástupkyni Bordovské a paní učitelce Němcové. Plavecký výcvik byl realizován ve 2. a 3. ročníku. Jedna skupina v Uherském Hradišti, jedna skupina v Uherském Brodě. Dopravní výchova probíhala ve 4. ročníku na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. ad12) Spolupráce s MŠ probíhala dle plánu, vytvořeného na I. stupni nejen s naší součástí v Bílovicích, ale i se zařízeními v okolních obcích. ad13) Soutěže viz výroční zpráva ad14) Spolupráce s rodiči: Co se týká spolupráce se SRPŠ, probíhá poměrně hladce, nevím o žádných připomínkách jak ze strany pedagogů, tak ze strany rodičů. Letos jsem nebyl pozván k jednání výboru, členky se nezúčastnily ani kontroly LVK. ad15) DVPP viz výroční zpráva. ad16) Zájezdy do divadel a kina. viz výroční zpráva ad17) Získání sponzorů: - paní učitelka Bernatíková ,- na pódiové skladby - paní učitelka Hanáková zahradní nábytek

6 Hodnocení plánu školní prevence: V průběhu školního roku proběhly již tradičně preventivní přednášky pro žáky 9. ročníku k trestné činnosti mládeže, ve spolupráci s Policií ČR v Uherském Hradišti. Pro vybrané ročníky prvního a druhého stupně se uskutečnil projekt Hasík, ve spolupráci s HZS Uherské Hradiště. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Uherském Brodě proběhly besedy pro 6. ročník s tématem Dozrávání v osobnost a pro 7. ročník Moje místo v životě. Další besedy realizovala paní Gregůrková pro první, čtvrtou a pátou třídu. Na podzim a na jaře se jako každý rok uskutečnil sběr starého papíru, z jehož výtěžku je financován projekt Adopce na dálku. V červnu 2014 proběhly besedy se zaměřením na období dospívání, a to pro dívky 6. ročníku. V rámci požární prevence se uskutečnilo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Bílovice požární cvičení školy. Hodnocení práce PK 1.stupně za školní rok 2013/2014: A/ ŠVP a jeho realizace Výrazné poklesy prospěchu jsme nezaznamenali. Z kázeňských opatření se objevila nějaká napomenutí v 5.třídě. Zvláštní případ je jedna žákyně 5. ročníku, která pracuje s asistentkou a na konci pololetí je hodnocena slovně. S asistentkou bude pracovat pravděpodobně i v dalších ročnících. Zvláštností je též 1. třída, která je stále velmi hlučná. Je v ní 19 chlapců a 9 děvčat. Jeden chlapec přišel z jiné školy Na chování současných prváků si stěžuje i paní vychovatelka Samsonková a paní Rozsypálková, která ve třídě vyučuje náboženství. Třídní učitelka svolala mimořádnou schůzku rodičů, kde o problematickém chování některých žáků individuálně rodiče informovala. Třetí třídy ukončily výuku plavání a od druhého pololetí budou plavecký výcvik absolvovat žáci 2. tříd. Ve 2. pololetí školního roku ukončily první část plaveckého výcviku 2. třídy, budou pak pokračovat v 1. pololetí 3. ročníku. Na 1. stupni je pořád dost šikovných dětí na víceleté gymnázium odchází 2 děti. Problémovým byl žák 2. A, ale po soustavných konzultacích a návštěvách PPP a Helpu se rodiče rozhodli přesunout dítě na soukromou školu v UH. Bohužel máme na 1. stupni několik napomenutí TU, většinou z důvodů zapomínání domácích úkolů, pomůcek do výuky a neplnění si školních povinností. Máme i jeden snížený stupeň z chování v 5. třídě za neplnění školních povinností a za vulgární vyjadřování vůči vyučujícím. Výrazné poklesy prospěchu jsme nezaznamenali ani ve druhém pololetí. B/ Školní klima 1. Materiální vybavení školy SRPŠ Bílovice zakoupilo prvákům k prvnímu vysvědčení jako památku na 1. třídu pěkné dárky v podobě knih. Zůstala nám malá částka z prodeje knih nakladatelství Pierot. Výtěžek byl použit k zakoupení odměn pro děti za různé soutěže a na odměny při zápisu do první třídy, který proběhl Vedení školy vybavilo novým nábytkem relaxační místnost, kterou využíváme hlavně v hodinách hudební výchovy, popř. při další výuce, která je náročná na prostor. Dle aktuálnosti a za spolupráce dětí měníme třídní i chodbové nástěnky, třídíme odpad a zapojili jsme se do sběru kaštanů a plastových vršků. Opět se nám podařil sehnat sponzorský finanční příspěvek na pořádání Taneční přehlídky pódiových skladeb. Nemalá částka zůstala z účastnického poplatku při taneční přehlídce pro veřejnost a z prodeje knih, která byla opět použita k nákupu odměn pro žáky. 2. Sociální oblast Pravidelně s dětmi komunikujeme, popř. aktuálně řešíme nevhodné chování dětí. Kolegyně paní Bilíková si bohužel zlomila kotník a dlouhodobě marodila, takže nemohla pracovat jako speciální pedagožka pro žáky i rodiče. Základní školu navštívili budoucí prváci z Bílovic a Zlámance, aby se seznámili s novým

7 prostředím. Dne proběhl zápis do prvního ročníku. K zápisu přišlo 42 dětí, 12 rodičům byla doporučena návštěva PPP kvůli úrovni školní zralosti jejich dětí. Nadále je problémem 1. třída, která přes veškeré úsilí třídní učitelky bojuje s kázní, sebeovládáním a posloucháním. Děti jsou velmi špatně připraveny na školní prostředí, hlavně v oblasti soustředěnosti, koncentrace a vnímání autority. Je zde velmi mnoho dětí s rozdílnou úrovní psychických i fyzických schopností, s rozdílnou úrovní mluvících schopností a v neposlední řadě jsou zde velké rozdíly i v oblasti sociální. Akce za 1. pololetí: - návštěva jednotlivých MŠ vyučujícími 1. stupně - ekologické projekty pí. Polášková - návštěva představení Finanční gramotnost pí. Bordovská - praktická výuka na dopravním hřišti p. Nožička - v rámci prevence šikany byl uskutečněn program pro 2. ročník Policií ČR - projekt Den jazyků ve spolupráci s 2. stupněm - podzimní výstavka Dýňování a lampionový průvod pí. Manclová - Vánoční jarmark - Mikulášský rej - Slovácké divadlo Jak neuvařit hlavu naměkko - 4. a 5. roč. návštěva Hvězdárny a Technického muzea v Brně Akce za 2. pololetí: - Den Země úklid okolí školy, ekologická vycházka do Kněžpole, návštěva ZOO Lešná - výchovné koncerty ve Zlíně pí. Buráňová - maškarní karneval pí. Manclová - atletické soutěže p. Nožička, pí. Rajchlová - Muzeum J. A. Komenského 4. a 5. roč. - besedy v místní knihovně pí. Polášková - beseda o animovaném filmu pí. Manclová - představení kouzelníka Hadaše - Eon cup, turnaj v Uherském Hradišti p. Nožička - preventivní programy Etické otázky pro 5. roč. a Kdo jsem a jak znám pravidla pro 1. třídu pí. Lepková - Olympijské hry dětí z MŠ a žáků 4. roč. p. Nožička. - společná výuka dětí z MŠ a žáků 1. třídy pí. Bernatíková - ukázky práce prváků ke Dni matek - cvičný požární poplach - sběr papíru pí. Janečková, Samsonková - příspěvky do Bílovického zpravodaje a školního časopisu Hodnocení práce PK ČJ za rok 2013/2014: 1. školní klima: - zohledňujeme žáky se specifickými poruchami podle IVP - talentovaným žákům předkládáme náročnější úkoly a úkoly navíc - zařazujeme tvůrčí práci, která vyžaduje samostatnost, schopnost vyhledávat a třídit informace, a to formou například prezentace o autorech a jejich dílech - ve všech složkách ČJ využíváme komunikační a informační technologie - důraz klademe na znalosti a dovednosti, které žák dobře uplatní v životě. čili méně encyklopedických vědomostí a větší zaměření na činnostní učení a praxi, hodně využíváme DUMY a náměty z Kafometu 2. Rodina, škola, veřejnost: - 2x vyšel školní časopis Šotkoviny - 3x týdně byla otevřena žákovská knihovna - navštívili jsme Slovácké divadlo, představení Lucerna - zapojili jsme se do literární soutěže Píšu povídky, píšu básně - okresního kola olympiády v ČJ se zúčastnil Matěj Suchánek z 9. C, umístil se na 6. místě,

8 dále Petra Dostálková z 9. B, umístila se na 5. místě - v 6. ročníku proběhla vstupní prověrka, besedy o knize v knihovně v Bílovicích, seznámení se školní knihovnou - divadlo pro školy Legendy V+W - v 7. ročníku exkurze ve skanzenu Modrá - projektové vyučování v 6. ročníku v rámci literárního bloku Pověsti české, pověsti regionální 3. PC ve školní praxi: - využíváme multimediální učebnu - pro všechny složky českého jazyka - doporučujeme zrychlit internet a instalaci výukových programů pro ČJ 4. Řídící a kontrolní činnost: - koordinace čtvrtletních prací - vzájemné konzultace, předávání nápadů, metod a forem vyučování - účast v rámci DVPP Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Předmětová komise ČJ se schází během školního roku podle potřeby. Hodnocení práce PK matematika a fyzika: Plán práce na školní rok 2013/2014 byl splněn beze zbytku ve všech oblastech. V oblasti materiální všichni vyučující využívali názorných pomůcek při výuce dle nabídky sbírky. Všichni vyučující prováděli kontrolu sešitů a organizovali vzájemné hospitace v hodinách dle možností. Zadávání čtvrtletních prací se stejným učivem proběhlo ve všech třídách jednotlivých ročníků. Všichni vyučující dodrželi požadavek alespoň 10 známek za pololetí v matematice. Nadaní žáci byli vedeni k účasti na soutěžích Matematický a Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda a Matematická olympiáda. Všichni vyučující dodržovali podmínky práce se zohledňovanými žáky. V 6. ročníku byly provedeny vstupní prověrky. Proběhla také společná schůzka vyučujících I. a II. stupně. Částečně také proběhla příprava žáků 9. ročníku z matematiky na přijímací zkoušky. Rodiče byli informováni o prospěchu žáků, úspěchu v soutěžích či případných problémech prostřednictvím žákovských knížek, v době konzultací nebo na sjednaných osobních schůzkách. Výsledky soutěží byly zveřejňovány na chodbových nástěnkách. Hodnocení plánu práce předmětové komise AJ za školní rok 2013/2014 V hodinách Aj jsme se především snažili vytvořit příjemnou atmosféru, navodit klima anglicky hovořící třídy, ve které se pak lépe učí a dítě se na hodiny těší. V průběhu roku jsme společně vytvářeli různé jazykové práce, které byly podporou následné aplikace jazyka v běžném životě. Tyto práce také umožňovaly žákům rozvíjet představivost a kreativitu. Ve velké míře jsme využívali multimediální pracovny, DVD přehrávače a interaktivní tabuli, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Žáci se naučili pracovat s tabulí velmi rychle a při práci s ní jsou využity různé dovednosti a schopnosti žáků. Při výuce bylo také přihlíženo k žákům s dyslexií a byla poskytována péče žákům s IVP. Zvláště těmto žákům byl dán prostor k jejich práci, byli chváleni, motivováni a byla zde snaha o vytváření zájmu těchto žáků o cizí jazyk. S dalšími vyučujícími stále přicházíme s dalšími možnostmi výuky a snažíme se realizovat nové metody práce ve výuce. Také jsme se zúčastnili DVPP. Hodnocení práce PK Př, chemie a PČ: Úkoly, vyplývající z plánu byly splněny. V červnu minulého školního roku se uskutečnila Terénní projektová výuka, kde na základě práce v terénu prohlídky polních plodin žáci 8. a 9. ročníku vypracovali projekt, který byl doplněn během prázdnin o plodiny ze svého okolí a prezentován a obhajován v měsíci září. V prosinci žáci 8. ročníku navštívili ČOV v Uherském Hradišti a při této příležitosti vypracovali své projekty na téma Výroba pitné vody

9 Dne se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 7 žáků 6. a 7. ročníku a 15 žáků 8. a 9. ročníku. V kategorii D se na 1. místě umístila Klára Bereznajová ze 6. B, na 2. místě Adriana Slívová ze 7. B a na 3. místě Martin Kolínek ze 7. B. V kategorii C se na 1. místě umístila Pavla Červinková z 9. C, na druhém místě Barbora Šáchová z 9. C a na 3. místě Andrea Juřenová z 8. C. Z prvních dvou míst postupují do okresního kola. V březnu proběhla technická soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku, které se zúčastnilo 16 žáků. Žáci 7. ročníku se zúčastnili v dubnu exkurze v ZOO Lešná. Žáci 8. ročníku se zúčastnili v dubnu exkurze do Muzea Anthropos a Technického muzea. Ke Dni Země proběhla na naší škole projektová výuka a jarní výzdoba tříd. Jednotlivé třídy na druhém stupni zpracovávali daná témata, která pak vzájemně prezentovali. Projekt neměl formu soutěže, cílem bylo zamyslet se nad daným tématem a utvořit si na něj vlastní názor, který byl následně žák schopen obhájit. Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do společnosti Barum Continental v Otrokovicích a exkurze v Invosu Svárov. Na škole proběhla rovněž projektová výuka na téma: Světový den zvířat, Den bez cigaret, Mezinárodní den míru, Světový den vody, Chráněné druhy živočichů a rostlin, Den ptactva, Mezinárodní den boje proti užívání drog. V učebně Př jsme instalovali výstavku přírodnin podle probíraného učiva. Při vyučování, procvičování a opakování učiva je využívána výpočetní technika. V této souvislosti se osvědčila Interaktivní tabule, která nám v hodinách přírodopisu zpestřuje výuku názornými obrázky, prezentacemi a filmy z živočišné a rostlinné říše. Laboratorní práce byly splněny ve všech ročnících. Na 1. i 2. stupni proběhly besedy, úvahy a kresby na téma Ochrana životního prostředí. Hodnocení environmentální výchovy: Úkoly, vyplývající z plánu byly splněny. - činnost žáků v hodinách přírodopisu Skleníkový efekt, Kyselé deště a Obnovitelné zdroje - propagace ekologické tématiky formou nástěnek celoroční školní projekty Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, Evropský den bez aut, Světový den zvířat, Světový den výživy, Den bez cigaret - beseda o nakládání s odpady a recyklace - besedy a úvahy na téma Ochrana životního prostředí na 1. a 2. stupni - třídění některých odpadů ve škole - příprava žáků na biologické olympiády - plnění projektu M:R:K:E:V: - spolupráce s ekologickým centrem Žabka Staré Město - příprava výrobků na Vánoční jarmark - sběr papíru kg, kaštanů 200 kg Hodnocení práce PK společenských věd: Většina naplánovaných akcí byla v letošním školním roce splněna. V podzimních měsících vyjeli zájemci ze tříd druhého stupně vlakem do Kutné Hory, v říjnu proběhla již tradičně burza středních škol přímo na naší škole, na začátku prosince se žáci školy vrátili do středověku za vlády Lucemburků s divadlem Pernštejni. Od listopadu do února proběhla školní kola dějepisné a zeměpisné olympiády a poté se jejich vítězové zúčastnili kol okresních. V květnu se žáci 9. ročníku zúčastnili akce s CK Rapant Zlín, což byla návštěva koncentračního tábora Osvětim a historické části města Štramberk. V rámci školních vlastivědných zájezdů jednotlivých tříd poznávali žáci svoji zemi, osmáci např. naše hlavní město Prahu či stavby Lednicko-valtického areálu, zařazené do seznamu UNESCO. V červnu pak proběhla exkurze sedmých tříd do archeoskanzenu v Modré a v rámci volby povolání se celkem šest tříd zúčastnilo interaktivních her a dalších aktivit při návštěvě SPŠ Slováckých strojíren.

10 Hodnocení činnosti školní družiny: Počet dětí v odděleních je 30, 28 a 23. Přes veškerou snahu se chování u některých žáků prvního oddělení podstatně nezlepšilo, stále jsou hluční a neposlušní. Knižní odměna za ochotu a příkladné chování ve ŠD byla udělena Kristýně Pastyříkové. Ve druhém oddělení odešli v průběhu školního roku dva žáci. Chování bylo pro vyšší počet děvčat v oddělení dobré. Menší problémy s chlapci, hlučnost, narušování činnosti byly ihned řešeny domluvou. Knižní odměna za kamarádské chování a aktivní přístup byla udělena Adéle Šupinové. Ve třetím oddělení se po pololetí odhlásili dva žáci. Po celý rok se věnovali hlavně divadelní a výtvarné činnosti. Rozvíjeli také pěvecký projev. Kolektiv byl velmi aktivní a přátelský. Knižní odměnu získala Kateřina Křenková. Plán výchovně vzdělávací práce byl plněn během celého školního roku. Od probíhala v I. a II. oddělení praxe žaček Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Děvčata byla velmi aktivní, samostatná a v kolektivu dětí oblíbená. Spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Ve dnech proběhl sběr starého papíru. Nasbíralo se kg starého papíru. Nejlepší sběrači byli odměněni, finanční zisk použijeme na adopci na dálku. Pochvaly a ocenění Na konci školního roku bylo uděleno celkem 104 pochval (loni 75), nejčastěji za vzorné chování a výborný prospěch, aktivní práci pro třídu a práci v žákovské samosprávě, kamarádský přístup ke spolužákům, za organizaci mimoškolních akcí a vzornou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. Napomenutí a důtky Ve druhém pololetí udělili třídní učitelé 6 napomenutí (vloni 21) a 4 důtky třídního učitele (vloni 18). Na jejich návrh a po projednání v pedagogické radě byla 6-ti žákům udělena důtka ředitele školy (vloni 4). Nejčastější důvody pro udělení těchto výchovných opatření: soustavné narušování výuky, vulgární vyjadřování, hrubé chování vůči spolužákům a vyučujícím, podvádění, agresivní chování, ničení školního majetku. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 1,07 3 neuspokojivé 1 0,27 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 120 0,762 za školní rok 120 0,762 Proti uplynulému školnímu roku jde o nárůst počtu neomluvených hodin, avšak prakticky se jedná o jednu žákyni, takže počet není nijak alarmující a neznamená to, že by třídní učitelé nedostatečně vykonávali svoji třídnickou práci.

11 F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ název vzdělávací aktivity počet účastníků - Výuka TV a školská legislativa 1 - Výuka AJ 2 - Metody a formy práce v přírodovědě 1 - Využití médií ve výuce dějepisu 1 - Používání robotických stavebnic 1 - Hyperaktivní není neukázněný 2 - Nápady pro výuku PRV, PŘÍ, VL 1 - Aktuální legislativní změny v podmínkách školství 1 - Používání robotických stavebnic 1 - Motivace žáka 1 - Komunikace a tvořivé psaní 1 - E-learning Cesty za uměním 1 - Setkání PAU 2 - Legislativa 1 - Matematika činnostně ve 2. roč. 1 - Ped.psychol. výbava učitele MŠ 1 - Sofware Bakaláři 1 Finanční vyjádření : Kurzovné ,- Kč Cestovné ,- Kč Pedagogická literatura 0,- Kč C e l k e m ,- Kč G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Počty účastníků: Název soutěže, přehlídky: Škol. kolo Okr. kolo Obl. kolo Matematická olympiáda roč Pythagoriáda 5. roč roč roč. 8 1 Matematický klokan Přírodovědný klokan roč. 20 Olympiáda z ČJ 15 2 Konverzační soutěž v AJ 23 1 Fyzikální olympiáda Biologická olympiáda roč roč. 14 Technická soutěž pro 6. a 7. roč. 16 Zeměpisná olympiáda: 6.-9-roč Dopravní výchova 4. roč. 23 Soutěžní přehlídka pódiových skladeb 290 Vybíjená (dívky) - 6. roč. 25 Ústř. kolo

12 Fotbalový turnaj Coca cola cup 15 Halová olympiáda I. st. 16 Florbal mezitřídní chlapci Přebor školy ve šplhu 2. st. 36 Bílovická laťka 43 Pohár Českého rozhlasu 17 Mc Donald Cup 9 Atletický čtyřboj ml. žáci 10 - st. žáci 10 - ml. žákyně 12 - st. žákyně 10 Jiné významné aktivity školy: - besedy nad knihou v místní knihovně a Knihovně BBB v Uh. Hradišti - besedy s pracovnicí Policie ČR, zaměřené na dopravní výchovu na I. stupni - Evropský den jazyků (3.-9. roč.) - Dýňování I. stupeń - Mikulášský rej - Mikulášská nadílka v Jednotě - Předvánoční jarmark - Vánoční koledování celá škola - exkurze Muzeum J. A. Komenského - exkurze Úřad práce UH (9. roč.) - exkurze SPŠ UH (9. roč.) - Den dětí - výchovné koncerty FBM ve Zlíně - návštěva kostela v Bílovicích - absolventské vystoupení RJ (9. roč.) H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena inspekce ČŠI. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Veškeré informace o hospodaření školy za rok 2013 jsou součástí Výroční zprávy o hospodaření školy v roce 2013 a jsou k dispozici v kanceláři vedení školy. Jako příloha je k této zprávě přiřazen Protokol o přezkoumání hospodaření školy. Datum zpracování zprávy: srpen 2014 Datum projednání v pedagogické radě: Datum schválení ve školské radě: Za školskou radu: Příloha: Protokol o přezkoumání hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Mgr. Tomislav Kolařík ředitel školy

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více