Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko n. p. Mikrotechna Uherské Hradiště, je odborná škola s širokou nabídkou studijních a učebních oborů, v nichž je kladen důraz především na obory strojírenské a elektrotechnické. Kromě toho je zde realizována výuka učebních oborů tradičních uměleckých řemesel. Odbornou i laickou veřejností je škola též vnímána jako subjekt (v širokém okolí jediný), který skutečně integruje vzdělávání zdravých a handicapovaných žáků. Její zázemí tvoří jedna z nejvýznamnějších výrobních společností regionu MESIT holding a. s., která umožňuje praxi žáků školy ve svých dceřiných společnostech. Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů je od vzniku školy v roce 1952 nosným vyučovaným oborem. Region Slovácko vždy patřil k významným střediskům strojírenství, zvláště přesného, ve kterém našli uplatnění naši absolventi díky své vysoké odbornosti. I v dobách, kdy zájem o technické obory byl malý, tento obor byl otevřený a absolventi našli své uplatnění. MESIT ronex spol. s r. o., Sokolovská 573, Uherské Hradiště Zřizovatelem Střední školy MESIT, o. p. s., je MESIT holding, a. s., následovník Mikrotechny n. p. Uherské Hradiště. Spolupráce mezi firmou a školou je nepřetržitá od prvopočátku, tedy od roku Hlavním kladem je umístění školy a firmy v jednom areálu, možnost firmy ovlivňovat zaměření odborného rozvoje školy a pružně reagovat na požadavky trhu práce, podílet se na tvorbě učebních plánů školy a možnost uplatnění absolventů školy ve firmě. Negativem se jeví rozdílné názory na odborné kompetence žáků z hlediska potřeb ŠVP a úzkého zaměření firmy. Firma se na tvorbě ŠVP podílí minimálně, je s ním seznámena a pravidelně informována o změnách a o nutnosti souladu ŠVP a činnosti v OV. Hlavní oblastí spolupráce je OV, odborné přednášky a exkurze, především v oblastech soustružení, frézování a obrábění

2 CNC. Úzká spolupráce také probíhá v oblasti diagnostiky a měření. V tomto osvědčeném modelu hodláme pokračovat i v budoucnu. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Opatření Ke zlepšení spolupráce by mohla pomoci legislativní úprava - povinnost firmy finančně ohodnotit přímo instruktora dle daného mzdového tarifu. Jedná se o jednoletou každoročně obnovovanou smlouvu mezi školou a firmou. Smluvně není stanoveno, jaké dovednosti a odborné kompetence si mají žáci na pracovišti osvojit, ale učitel OV kontroluje plnění odborných kompetencí vyplývajících ze ŠVP mimo jiné formou kontrolních a souborných prací. Žáci si firmu nevybírají, jsou zařazeni dle dosažených výsledků učení, schopností, odborných dovedností a požadavků firmy. Kontrolu provádí učitel OV jedenkrát týdně na pracovišti, kde s instruktorem konzultuje činnost a hodnocení žáků. Ověřování dosažených výsledků je prováděno formou výstupní kontroly ve firmě. Kromě toho se dosažené výsledky ověřují jedenkrát za pololetí ve škole ve školních dílenských podmínkách. Spolupráce školy a firmy je vyhodnocována minimálně jedenkrát za rok na správní radě a ve výroční zprávě školy, 4 x ročně na jednáních předmětové komise OV a 2 x ročně na jednáních předsedů předmětových komisí s vedením školy. Nejdůležitější pro fungování spolupráce jsou dobré osobní vztahy zejména na nižší úrovni (instruktor, učitel OV, zástupce ředitele pro OV apod.). Jako ideální spolupráce se jeví zapojení odborníků z praxe přímo do výuky některých témat v odborných předmětech. Zajistit refundaci mzdy odborníka z praxe, který se podílí na výuce odborných témat. Prostor pro vlastní sdělení a názory

3 Odborný výcvik Popis realizace Škola, název, adresa Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka Organizační zajištění: Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, Uherské Hradiště H/01 Obráběč kovů MESIT ronex spol. s r. o., Sokolovská 573, Uherské Hradiště Cílem OV je umožnit žákům ověřit si teoretické znalosti z obrábění kovů, diagnostiky, měření a programování v reálném prostředí; vést je k zodpovědnosti a vytvoření pracovních návyků, dodržování bezpečnosti práce a pracovní doby, zařazení do pracovního kolektivu. Žáci 2. a 3. ročníku pracují na pozici univerzální obráběč kovů, to znamená soustružník, frézař, brusič a obsluha CNC, podílejí se na přípravě výroby dělení materiálu, kontrole a měření výrobků. Nenásilným způsobem se učí samostatnosti, komplexnosti činnosti, zodpovědnosti za vykonanou práci a sociálně se začleňují do pracovní skupiny. Žáci za produktivní práci pobírají odměnu, která závisí na výsledcích práce, pravidelné docházce a stupni hodnocení ze strany instruktora a učitele OV. Podnik tuto odměnu vyplácí žákům 2. a 3. ročníku. Tato výše odměny může být až 40,- za hodnocení 1, 35,-za 2, 30,- za 3, za hodnocení známkou 4 žák obdrží 30 % minimální hodinové mzdy. Žáci si v rámci realizace OV upevňují a rozvíjejí především odborné kompetence soustružení, frézování a broušení. Při soustružení využívají upínací prostředky a způsoby upínání, zhotovují obrobky příčným a rovinným frézováním, soustruží válcové plochy vnější i vnitřní, vrtají, vyhrubují, vystružují otvory na soustruhu, frézují drážky, řežou závity závitníky a závitovými čelistmi na soustruhu, soustruží vnější a vnitřní kuželové plochy, provádějí dokončovací práce na soustruhu leštění, vroubkování, soustružení tvarových ploch podle šablony a pomocí kopírovacího zařízení, soustruží vnější a vnitřní závity nožem. Při frézování využívají upínací prostředky a způsoby upínání, frézují rovinné, pravoúhlé a šikmé plochy, drážky, jednoduché tvarové plochy, řežou materiál pilovým kotoučem, frézují pomocí univerzálního dělicího přístroje, frézují drážky na kuželu a otočném stole. Žáci 2. a 3. ročníku jsou zařazeni na pozici univerzální obráběč kovů. Všichni pracují pod vedením vyškoleného pracovníka firmy. počet zúčastněných žáků 2. ročník 2 žáci 3. ročník 6 žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení 2. ročník: PO ČT lichý týden denně 7 hodin 3. ročník: ÚT PÁ sudý týden denně 8 hodin Firma se zabývá obráběním CNC a to technologiemi frézování, soustružení a broušení. Pro rotační obrábění je vybavena CNC soustružnickými centry, NC dlouhotočnými soustružnickými stroji, automatickými soustruhy

4 a dokončovacími stroji. Pro nerotační obrábění je vybavena CNC vertikálními obráběcími centry, CNC horizontálními obráběcími centry, konvenčními frézkami a speciálními frézkami, dále disponuje moderními měřicími pracovišti včetně 3D měření. personální zajištění Na každém pracovišti je instruktor s odpovídající odbornou kvalifikací, který dohlíží v jednom týdnu na skupinu 2 žáků 2. ročníků a druhém týdnu dohlíží na skupinu 6 žáků 3. ročníků. Učitel odborného výcviku pravidelně minimálně jednou za týden do podniku dochází. Instruktor zadává žákům konkrétní pracovní úkoly a následně kontroluje jejich provedenou práci, hodnocení zaznamená do záznamového listu. Učitel odborného výcviku sleduje docházku žáků na pracoviště, omlouvá jejich absenci a sleduje jejich výsledky, které pak konzultuje společně s instruktorem. Dosavadní způsob spolupráce se nám osvědčil. legislativní a finanční zajištění OV je legislativně zabezpečen smlouvou mezi školou a firmou. Finanční vypořádání mezi těmito subjekty není. Firma odměnu za produktivní činnost vyplácí přímo žákům. Problémem v oblasti financování je proplácení zdravotní prohlídky žáků školou. Pozitivem je, že škola ušetří mzdové prostředky za učitele OV. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 563/2004 Sb. Ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 179/2006 Sb. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce V průběhu OV je každý žák hodnocen známkou, kterou stanoví společně instruktor a učitel odborného výcviku vždy za odpracované 2 týdny. Známka se společně s docházkou uvádí v evidenci OV na pracovišti externích firem. Žáci 3. ročníku po odpracování minimálně 120 hodin získají certifikát společně s výročním vysvědčením na konci školního roku. Žáci, kteří nesplnili počet odpracovaných hodin za školní rok, certifikát nedostanou, ale mají možnost chybějící hodiny odpracovat o prázdninách, poté je jim certifikát vydán dodatečně. U každého žáka je vedeno portfolio kompetencí, které v průběhu OV zvládl. Kontrolu evidence docházky a úroveň získaných odborných dovedností provádí zástupce ředitele pro OV společně s instruktorem 1 x za uplynulý měsíc. OV na výše uvedených pracovištích byl ve školním roce 2013/2014 realizován již po několikáté a má vzestupnou tendenci začlenění většího počtu žáků do firmy a vylepšila se komunikace mezi školou a firmou. Pracoviště vyhovuje potřebám OV, včetně instruktora a vybavenosti. Negativní zkušenosti s touto firmou nejsou, pouze často dochází k rozdílnému hodnocení žáků z pohledu firmy a školy. V hodnocení firma preferuje mimo jiné i parametry jako je docházka, dodržování pracovní doby, loajalita s firmou a začlenění do pracovního kolektivu. V tomto osvědčeném modelu hodláme pokračovat i v budoucnu, protože se jedná o stabilní firmu, do které se absolventi vracejí po získání zkušeností v jiném regionu nebo v zahraničí.

5 Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Výborně Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Popis realizace Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Cíl vzdělávání Zaměření a obsah vzdělávání Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, Uherské Hradiště H/01 Obráběč kovů Cílem vzdělávání učitelů OV a odborných předmětů je zvyšování odborných kompetencí zejména v oblasti soustružení, frézování a obrábění CNC. Učitel absolvuje praxi ve firmě vždy po dvou dnech. MESIT ronex, spol. s r. o., Sokolovská 573, Uherské Hradiště 3 - učitelé OV 3 učitelé odborných předmětů, převážně Technologie Obsahová charakteristika Organizační zajištění: Další vzdělávání učitelů probíhá formou stáží, exkurzí a přednáškové činnosti. Témata: Výrobní činnost firmy, trendy v třískovém obrábění CNC strojů a Moderní metody rotačního a rovinného obrábění. Výstupem jsou prezentace pro žáky a ostatní učitele. Firma a témata byla vybrána podle potřeb ŠVP. Učitel působí dva pracovní dny v jedné firmě, první den se seznámí se zaměřením a chodem firmy formou přednášky a exkurze a druhý den se zařadí do výrobního procesu pod vedením instruktora. počet zúčastněných učitelů 6 časové rozmezí 2 x 8 hodin, období květen - červen materiálně technické zabezpečení Firma se zabývá obráběním CNC a to technologiemi frézování, soustružení a broušení. Pro rotační obrábění je vybavena CNC soustružnickými centry, NC dlouhotočnými soustružnickými stroji, automatickými soustruhy a dokončovacími stroji. Pro nerotační obrábění je vybavena CNC vertikálními

6 obráběcími centry, CNC horizontálními obráběcími centry, konvenčními frézkami a speciálními frézkami, dále disponuje moderními měřicími pracovišti včetně 3D měření. Veškerá technická nejmodernější zařízení firmy jsou učitelům k dispozici. personální zajištění Odborník z praxe - instruktor má odborné vzdělání a zkušenosti s přednáškovou činností. Pracuje na pozici vedoucího výroby. legislativní a finanční zajištění Škola má s firmou podepsanou smlouvu o spolupráci. Náklady na odborníka z praxe jsou hrazeny formou fakturace s firmou. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Hodnocení vzdělávání učitelů provádí zástupce ředitele školy pro OV spolu se zástupcem ředitele školy pro teoretickou výuku a pracovníkem firmy vždy 1 x za dané období formou kolokvia. Vzhledem k tomu, že všichni učitelé strojírenských předmětů se účastní stáží, nově získané poznatky jsou předávány přímo žákům ve výuce Technologie, OV apod. Kontrolní činnost je prováděna formou hospitací zástupci ředitele školy. Nedílnou součástí hodnocení jsou i anonymní zpětnovazební dotazníky, ve kterých učitelé hodnotí přednášku, stáž a exkurzi a jejich přínos. Vzdělávání učitelů na výše uvedeném pracovišti se uskutečnilo v takovém rozsahu poprvé. V předchozích letech se zde konaly pouze dílčí exkurze učitelů a žáků. Pozitivem je, že učitelé mají možnost se seznámit s nejmodernějšími technologiemi a zařízeními v daném oboru. Negativní zkušenosti s touto firmou nejsou. Pokud chod školy dovolí, bude vhodné naplánovat tyto aktivity ve dnech po sobě následujících a větším rozsahu (1 týden) tak, aby učitelé do problematiky pronikli hlouběji. Výborně

7 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Popis realizace Název a adresa školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika odborníka/ů z praxe: Název a adresa firmy Obsahová charakteristika Organizační zajištění: Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, Uherské Hradiště H/01 Obráběč kovů Odborník z praxe má odborné vzdělání a zkušenosti s přednáškovou činností. Pracuje na pozici vedoucího výroby. MESIT ronex spol. s r.o., Sokolovská 573, Uherské Hradiště Odborník z praxe se podílí na přednáškové činnosti pro žáky i učitele, která probíhá přímo ve firmě a je doplněna exkurzí. Výstupem jsou zpětnovazebné dotazníky a krátké referáty žáků přednesené a vyhodnocené v OV a prezentace o činnosti firmy, které jsou využity v odborných předmětech. Odborník z praxe přímo zastupuje učitele OV při výuce. Přednášková činnost odborníka z praxe rozšiřuje a prohlubuje teoretické znalosti dané problematiky v předmětech Technologie a OV. počet zúčastněných odborníků z praxe počet zúčastněných žáků 2 15 časové rozmezí 8 hodin popis spolupráce s příslušným učitelem legislativní a finanční zajištění Učitel odborného výcviku vybírá téma, na které pak odborník z praxe připraví přednášku a ukázku. Žáci před přednáškou ve firmě diskutují s učitelem OV o cílech přednášky a dodržování bezpečnostních pravidel ve firmě. Škola má s firmou podepsanou smlouvu o spolupráci. Náklady na odborníka z praxe jsou uhrazeny formou fakturace s firmou. Jedná se o jednoletou každoročně obnovovanou smlouvu mezi školou a firmou. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), Žáci mohou vyjádřit v bodové stupnici (1 až 5) přínos ukázky pro praktické využití. Žáci i učitel OV vyplní zpětnovazební dotazníky, které obsahují hodnocení modulu. Z každé přednášky žák vypracuje krátkou zprávu (referát), kterou vyhodnotí učitel OV a zahrne do klasifikace. Hodnocení odborníka z praxe provádí zástupce ředitele pro OV 2 x ročně ve spolupráci s učitelem OV a členy předmětové komise. Exkurze na výše uvedeném pracovišti byly realizovány již po několikáté. Přednášková činnost je novinkou.

8 Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti V tomto osvědčeném modelu hodláme pokračovat i v budoucnu. Výborně

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 035/2011 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více