Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás"

Transkript

1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm TEL: , FAX: , Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Název práce: Pozemkové úpravy ve Zlínském kraji Jméno posluchače: Ing. Jana Šimčíková Modul(y): Krajinářství Název návrhu GP: Vzdělání pro lepší zeleň kolem nás Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/ TENTO GLOBÁLNÍ GRANT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Pozemkové úpravy Pozemkové úřady Pozemkové úpravy ve Zlínském kraji Příklady realizovaných pozemkových úprav ve Zlínském kraji

3 Pozemkovými úpravami se ve smyslu 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy

4 v důsledku velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních a krajinotvorných elementů došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu k obnově zaniklých výše uvedených přírodních krajinotvorných elementů a ke zvýšení ekologické stability krajiny slouží pozemkové úpravy (návrh a realizace ekologických, půdoochranných a krajinotvorných opatření)

5

6 existence velkých zemědělských honů znemožnila a často ještě znemožňuje vlastníkům, soukromým zemědělcům přístup na jejich pozemky a tak se mnozí vlastníci stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat vyřešení tohoto problému (zpřístupnění pozemků, uspořádání vlastnických práv k pozemkům a souvisejících věcných břemen, umožnit vlastníkům hospodařit na jejich pozemcích) je jedním z cílů pozemkových úprav řešení majetkoprávních vztahů se provádí s ohledem na veřejný zájem z hlediska uspořádání vlastnických práv zanikají původní pozemky a jsou nahrazeny novými

7 příprava pozemkových úprav vyžaduje úzkou spolupráci a zapojení obcí, místních akčních skupin a dalších místních iniciativ mezi základní formy krajinného plánování dnes v České republice patří územní plán resp. regulační plán a komplexní pozemkové úpravy, které řeší krajinu na úrovni obcí

8 Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) provádí se zpravidla jen na části jednoho katastrálního území za účelem vyřešení některých hospodářských nebo ekologických potřeb Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) řešení zpravidla celého katastrálního území popř. více k.ú. včetně zpřístupnění pozemků, protierozní a protipovodňové ochrany a ekologické stability území

9 vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích ochrana půdy jako výrobního prostředku ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod obnovení struktury krajiny, zvýšení ekologické stability obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství

10 Návrhu nového uspořádání pozemků předchází zpracování plánu společných zařízení, kterými jsou zejména: cestní síť - opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, jako jsou polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod. protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, což jsou protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod. vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné nádrže, suché poldry apod. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability (ÚSES), doplnění či odstranění zeleně a terénní úpravy apod. V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby, rekonstrukce nebo modernizace staveb stávajících.

11 JPÚ Nedašov, polní cesta Jásenská

12 JPÚ Nedašov, polní cesta Široké

13 JPÚ Zádveřice, záchytný příkop

14 JPÚ Zádveřice, záchytný příkop

15 Účastníci řízení: vlastník obec stavebník Pozemkový úřad: řízení pozemkové úpravy financování pozemkové úpravy Zhotovitel: dle výběrového řízení oprávnění, autorizace Obvod pozemkové úpravy: území dotčené pozemkovou úpravou (část nebo celé k.ú., popř. více k.ú.) stanovuje jej pozemkový úřad

16 plán společných zařízení schvaluje zastupitelstvo obce nové uspořádání pozemků projednáno se všemi vlastníky souhlas vlastníků alespoň ¾ výměry půdy v řešeném území vystavení návrhu a závěrečné jednání rozhodnutí o schválení návrhu PÚ možnost odvolání vyhotovení mapového díla rozhodnutí o výměně vlastnických práv zápis do katastru nemovitostí vytyčení nových pozemků

17 obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí s optimálním uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy k jednotlivých pozemkům schválený plán společných zařízení zahrnující technická opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území

18 původní uspořádání pozemků před pozemkovou úpravou nové uspořádání pozemků po pozemkové úpravě

19 upřesnění vlastnictví pozemků (poloha a výměra) možnost scelení pozemků a vytyčení v terénu úprava tvaru pozemků možnost rozdělení spoluvlastnictví zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest ukončení zatímního užívání cizích pozemků uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru

20 zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům dohledání dosud nezapsaného obecního majetku a jeho optimální rozmístění v kontextu s veřejně prospěšnými záměry v krajině převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce zjednodušení jejich budoucí realizace prvky společných zařízení realizované pozemkovým úřadem přechází do majetku obce

21 snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest v rámci schválených pozemkových úprav všestranné využití vybudovaných polních cest, např. cyklotras, a tím zatraktivnění obce pro turistiku vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a protipovodňových opatření zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby prvků ÚSES

22 obnova katastrálního operátu vznik digitální katastrální mapy (DKM) promítnutí skutečného stavu do KN přesné výměry jednotlivých parcel dořešení doposud nedokončeného scelovacího a přídělového řízení vyřešení duplicitních vlastnictví

23 Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu a provádění návrhu pozemkových úprav Zákony a vyhlášky pro vedení katastru nemovitostí Zákon o územním plánování a stavebním řádu Normy pro navrhování cest, atd.

24 Státní rozpočet (VPS) - finance převážně na zpracování projektů KPÚ (v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) Státní rozpočet + Fond národního majetku (protipovodňové konto) (v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) Operační program Zemědělství - protipovodňová opatření (v roce Kč, v roce Kč) Pozemkový fond ČR (v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - kofinancování projektů pozemkových úprav a společných zařízení (v roce mil. Kč, v roce ? Kč) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - převážně na společná zařízení (v roce mil. Kč, v roce mil. Kč) Celkem v roce mil. Kč Celkem v roce mil. Kč

25 založení pozemkových úřadů: v roce 1991 Pozemkové úřady jsou součástí Ministerstva zemědělství ČR Portál MZe ČR: Subportál: Pozemkové úřady Soustava pozemkových úřadů v ČR: Ústřední pozemkový úřad 13 Územních odborů ÚPÚ (kraje) 77 Pozemkových úřadů (okresy)

26 řízení, organizace a realizace pozemkových úprav s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků

27 Pozemkové úřady ve Zlínském kraji: 1Územní odbor ÚPÚ Zlínský kraj (Zlín) 4 Pozemkové úřady (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín) 48 zaměstnanců

28 Zdroje Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Celkem ZL kraj Státní rozpočet veřejná pokladní správa Státní rozpočet - protipovodňové konto Pozemkový fond ČR Ředitelství silnic a dálnic EAFRD - Program rozvoje venkova Celkem

29 Pozemkový úřad R JPÚ R KPÚ Z JPÚ Z KPÚ D JPÚ D KPÚ Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem ZL kraj R = rozpracované Z = zahajované D = dokončené JPÚ = Jednoduché pozemkové úpravy KPÚ = Komplexní pozemkové úpravy

30 Výstavba a rekonstrukce cest 36,07 km tis. Kč ÚSES 37,28 ha tis. Kč Vodohospodářská a protierozní opatření Ostatní Celkem proinvestováno 223,4 ha tis. Kč 305 tis. Kč tis. Kč - z toho mimorozpočtové zdroje tis. Kč

31

32 protierozní opatření JPÚ rok realizace: 2003 náklady vč. DPH: 4,2 mil. Kč finanční zdroj: VPS (veřejná pokladna státu)

33

34 KPÚ rok realizace: 2011 náklady vč. DPH: 8,2 mil. Kč finanční zdroj: PRV (Program rozvoje venkova)

35 protipovodňové opatření KPÚ rok realizace: 2009 náklady vč. DPH: 9,0 mil. Kč finanční zdroj: Protipovodňový fond MZe

36 protipovodňové a protierozní opatření KPÚ rok realizace: 2007 náklady vč. DPH: 15,0 mil. Kč finanční zdroj: ŘSD ČR

37

38 protipovodňové a protierozní opatření KPÚ rok realizace: 2009 náklady vč. DPH: 3,6 mil. Kč finanční zdroj: Protipovodňový fond ČR

39 protipovodňová vodohospodářská opatření KPÚ rok realizace: 2010 náklady vč. DPH: 5,9 mil. Kč finanční zdroj: PRV (Program rozvoje venkova)

40

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání Pozemkové úpravy 2. aktualizované vydání Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Internet: www.eagri.cz E-mail: info@mze.cz 2. aktualizované vydání Fotografie na titulní straně - historicky

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Kristina Šilarová 2009/2010 Prohlašuji, že jsem

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. Květen

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Michaela Dumbrovská 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pozemkové

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV. (aktualizovaná verze k 1. 5. 2012)

METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV. (aktualizovaná verze k 1. 5. 2012) Ústřední pozemkový úřad METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV (aktualizovaná verze k 1. 5. 2012) Vydává: Ministerstvo zemědělství Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O č. objednatele: 9-2014-525101 č. zhotovitele: GB20142S001/014873.001 S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) O b j e d n a t e l:

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Otázky ÚOZI obecná část

Otázky ÚOZI obecná část Otázky ÚOZI obecná část 1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu katastr nemovitostí. Předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky... 2 2. Povinnosti vlastníků

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS INVENTARIZACE TECHNICKÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI KPÚ A JEJÍCH ÚČINNOST NA DLOUHODOBOU ZTRÁTU PŮDY VODNÍ EROZÍ INVENTORY OF TECHNICAL EROSION CONTROL MEASURES IN THE CLM AND ITS EFFICACY ON LONG-TERM

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ Příloha č. 4 Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ OBSAH 1. Úvodní část 1.1 Název projektu 1.2 Cíle projektu 1.2.1 Specifikace cíle 1.2.2 Cíle žadatele 1.3 Zpracovatel projektu

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více