ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením III Zadavatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové IČ:

2 OBSAH 1. ÚDAJE O ZADAVATELI Zadavatel Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi ÚDAJE O UCHAZEČI VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY Obecný popis předmětu zakázky Zdroje financování a klasifikace veřejné zakázky Doba a místo plnění veřejné zakázky Podrobný popis předmětu zakázky NABÍDKOVÁ CENA Cena veřejné zakázky Definice předpokládané ceny veřejné zakázky Předpokládaná cena veřejné zakázky Způsob zpracování nabídkové ceny KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Obecné požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost Technické kvalifikační předpoklady POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY ZADÁVACÍ LHŮTA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY Strana: 2/24

3 11. ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDKY DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK VÝBĚR DODAVATELE SEZNAM PŘÍLOH Strana: 3/24

4 1. Údaje o zadavateli 1.1 Zadavatel Název / obchodní firma: Královéhradecký kraj IČ: Adresa sídla: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Bc. Lubomír Franc, hejtman Mgr. Jana Fiedlerová Telefon / fax: Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Název / obchodní firma: Mgr. Ladislav Baše IČ: Adresa sídla: Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Břetislavova 1057, , Hradec Králové Mgr. Ladislav Baše Telefon / fax: Údaje o uchazeči Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním titulního listu nabídky, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace. 3. Vymezení předmětu plnění zakázky 3.1 Obecný popis předmětu zakázky Zdroje financování a klasifikace veřejné zakázky Veřejná zakázka Poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením III s kapacitou 10 uživatelů v Hradci Králové je vyhlašována v souvislosti s transformačním záměrem příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj ( Transformační záměr zařízení je v souladu s Plánem rozvoje sociálních služeb v Strana: 4/24

5 Královéhradeckém kraji a je specifikován Transformačním plánem Barevné domky Hajnice schváleným Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/26/1377/2011 ze dne a změnami Transformačního plánu Barevné domky Hajnice schválenými usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/24/991/2012 ze dne (v aktualizovaném znění, listopad 2013) a realizovaným projektem Transformace Barevných domků Hajnice rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové Plotiště nad Labem v rámci 7. výzvy pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Zakázka bude financována z prostředků Královéhradeckého kraje. Toto zadávací řízení je realizováno v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka odpovídá klasifikaci dle CPV: sociální péče a související služby Doba a místo plnění veřejné zakázky Realizační smlouva na předmět Veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou s předpokládanou účinností od a s předpokládaným ukončením do Realizace části Příprava uživatelů se předpokládá v termínu od s předpokládaným ukončením Realizace příprav uživatelů zahrnuje min. 6 8 měsíců. Realizace části Poskytování sociální služby je 60 měsíců s předpokládaným zahájením a s předpokládaným ukončením Místem plnění bude Královéhradecký kraj. Při přípravě uživatelů na přestěhování a změny poskytovaných služeb bude dodavatel dále aktivně spolupracovat s transformovaným zařízením a poskytovateli navazujících ambulantních a terénních služeb v lokalitě Hradec Králové. Dodavatel bude poskytovat své služby v prostorách objektu určenému k poskytování pobytové sociální služby, která je předmětem této veřejné zakázky. Jde o níže uvedený objekt, v němž je dodavatel povinen předmětné služby vykonávat; tyto prostory budou zadavatelem kompletně vybaveny pro poskytování služeb. Objekt pro zázemí služby Objekt č.p. 374, U Náhona, Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Předpokládaná doba zahájení provozu Strana: 5/24

6 3.2 Podrobný popis předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální péče chráněné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v Hradci Králové (v objektu č.p. 374 Hradec Králové Plotiště nad Labem), a to za níže vymezených podmínek a v souladu se Zásadami transformace sociálních služeb uvedenými ve Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji , kdy cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Zajistit koordinovanou síť služeb, která jim tento život umožní. Transformovat, deinstitucionalizovat a humanizovat stávající pobytové sociální služby především s důrazem na způsob poskytování sociálních služeb (nespočívá pouze ve změně technických podmínek) a následujícími prioritami při poskytování služeb: Při poskytování sociálních služeb je v maximální možné míře podporována samostatnost uživatelů a jejich vlastní rozhodování: 1. při péči o vlastní osobu; 2. při zajištění chodu domácnosti; 3. při utváření denního programu (práce, trávení volného času) atd. Druh služby: chráněné bydlení ( 51 ZSS) Kapacita: 10 lůžek Okruh osob: osoby s mentálním postižením osoby s kombinovaným postižením Věková kategorie klientů: od 18 let věku Při poskytování sociálních služeb se poskytovatel řídí: platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb (zejm. zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen ZSS), a příslušnými prováděcími předpisy), standardy kvality sociálních služeb (Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZSS) kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (Příloha č. 1 b Příručky pro žadatele a příjemce 3.1 a) IOP, která tvoří Přílohu č. 6 Zadávací dokumentace), zejm. jejich provozními, procedurálními a personálními charakteristikami, Transformačním plánem zařízení Barevné domky Hajnice (se zohledněním změn schválených usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/24/991/2012 ze dne , v aktualizovaném znění (listopad 2013), jehož uživatelé jsou do procesu transformace zapojeni, který je Přílohou č. 7 Zadávací dokumentace a specifikuje proces transformace, stejně tak případnými doplněními či aktualizacemi tohoto transformačního plánu, dalšími specifickými požadavky Zadavatele, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci transformačního procesu a přesun a adaptaci uživatelů na nové služby poskytované v novém prostředí. Strana: 6/24

7 Závazek dodavatele provozovat sociální služby představuje komplexní zajištění těchto služeb směřujících k dosažení maximální možné samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny umožňující žít v přirozené komunitě život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Nedílnou součástí zakázky je aktivní spoluúčast při přípravě uživatelů na přestěhování, změny poskytovaných služeb a zajištění sociálních služeb navazujících na pobytovou sociální službu a dalších veřejných služeb dle individuálních potřeb uživatelů zařazených do transformace. Komplexním zajištěním služeb se rozumí zejména zabezpečení veškeré organizační a odborné činnosti požadované k poskytování služeb v rozsahu základních, případně i fakultativních činností, a to za úhradu od osob cílové skupiny stanovenou ve smlouvě o poskytování sociálních služeb. Další (podrobná) specifikace předmětu veřejné zakázky, dalších požadavků Zadavatele a povinností dodavatele je uvedena v návrhu realizační smlouvy, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Místo poskytování služby: Královéhradecký kraj (příprava uživatelů) Hradec Králové (poskytovaná sociální služba): U Náhona 374, Hradec Králové Plotiště nad Labem) Předpokládané roční náklady na provoz objektu: ,- Kč Technická specifikace objektu a vybavení je Přílohou č. 8 Zadávací dokumentace. Vítězný uchazeč bude povinen uzavřít se zadavatelem nájemní smlouvu. Závazný návrh nájemní smlouvy uzavírané mezi zadavatelem jako pronajímatelem a vítězným uchazečem jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem objektu č. p. 374, U Náhona, Hradec Králové - Plotiště nad Labem, a pozemků st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 407 m2 a p. p. č. 806/13 ostatní plocha o výměře 158 m2, je Přílohou č. 9 Zadávací dokumentace. Podpisem nájemní smlouvy uchazeč potvrdí, že se seznámil s jejím obsahem a že mu porozuměl; současně uchazeč podpisem nájemní smlouvy přijímá závazek tuto smlouvu se zadavatelem uzavřít v okamžiku, kdy budou splněny podmínky pro její uzavření (budoucí závazek uchazeče). Cílová skupina: Obecně: dospělé osoby s mentálním či kombinovaným postižením, které jsou uživateli pobytových sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje nebo s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, jež potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života a toto jim není možné zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb. Konkrétně: uživatelé s lehkou až středně těžkou mentální retardací, popř. s kombinovaným postižením Strana: 7/24

8 Poskytovat sociální službu chráněného bydlení nelze u osob: a) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, b) které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo c) jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; Strana: 8/24

9 Předpokládaná struktura uživatelů: Uživatel č Stupeň závislosti 0 I I I II II II I II III Věk Důchod ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Pohlaví žena muž žena muž muž muž žena muž žena žena Pravidelný pobyt ? 0 0 mimo službu (orientační počet dnů v měsíci), krátkodobý charakter -z toho dní ? 0 0 víkendových Jednorázové pobyty ? 10 0 mimo službu, dlouhodobé ( dovolené ) orientační počet dnů celkem Obývaný pokoj (doporučení stávajícího poskytovatele), příloha 8 ZD (dle 1.10/D1 1.10/D1 1.6/D1 2.01/D3 2.09/D3 2.09/D3 1.01/D2 2.04/D3 1.19/D2 1.19/D2 legendy místností) Denní aktivity doporučené stávajícím poskytovatelem/aktuál ně Chráněná pracovní místa Chráněná pracovní místa Chráněná pracovní místa Sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, popř. chráněná Denní stacionář Denní stacionář Příprava na povolání Sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, popř. chráněná Denní stacionář Denní stacionář Strana: 9/24

10 pracovní místa Specifika uživatelů Dílčí potíže v komunik aci Dílčí potíže v komunika ci pracovní místa Dílčí potíže v komunik aci Dílčí potíže v komunika ci Komentář k č. 8: Žadatel o službu, nízká míra podpory, samostatný, v současné době žije ve společné domácnosti s rodiči, chodí vypomáhat do obchodu vyrovnávat zboží. Vysvětlivky: D1 skupinová domácnost 1 D2 skupinová domácnost 2 D3 skupinová domácnost 3 Níže uvedené doplňující informace a doporučení reflektují výše uvedenou předpokládanou strukturu uživatelů a zkušenosti stávajícího poskytovatele, tj. změna struktury uživatelů či jejich potřeb bude odpovídajícím způsobem zohledňována. Předpokládané fungování domácností: - Všichni uživatelé odcházejí v průběhu pracovního dne do denních aktivit (orientačně: 8:00 14:30), v době jejich nepřítomnosti není nutná osobní přítomnost pracovníka. V dalších časech dle specifikace níže. Specifika uživatelů jednotlivých domácností: - Všichni uživatelé mají zkušenosti s fungováním skupinových domácností. Skupinová domácnost 1: - v případě přítomnosti uživatele/ů během pracovního dne (např. nemoc) není nutná osobní přítomnost pracovníka služby, - není nutná dostupnost služby v průběhu noci a ráno (21:00 14:00/30), - doporučená přítomnost pracovníka: 14:00/30 21:00, - po předchozím nácviku není nutný doprovod do denních aktivit, k lékaři apod. Strana: 10/24

11 Skupinové domácnosti č. 2 a č. 3: - v případě přítomnosti uživatele/ů během pracovního dne (např. nemoc) je nutná u části uživatelů osobní přítomnost pracovníka služby (zejm. uživatelé č. 5,6,9,10), - doporučená přítomnost pracovníků v domácnostech: 14:00/30 8:00, stávajícím poskytovatelem doporučena v průběhu adaptace přítomnost pracovníka v každé z domácnosti i v nočních hodinách (tj. v noci je v adaptaci stávajícím poskytovatelem doporučen pro každou domácnost 1 asistent, poté bude stačit 1 asistent na obě domácnosti), - někteří uživatelé (uživatelé č. 5, 6, 9, 10) potřebují dopomoc při úkonech osobní hygieny (zejm. formou připomenutí, upozornění, kontroly, příp. asistence), - předpokládána je u uživatelů obou domácností nutnost doprovodu do denních aktivit, k lékaři apod., - pro komunikaci s uživatelkami č. 9 a 10 jsou nutné kompetence v dorozumívání se prostřednictvím metod alternativní a augmentativní komunikace. Víkendové fungování služby/domácností: - v adaptačním období stávajícím poskytovatelem doporučena přítomnost pracovníků pro každou domácnost během dne, v noci viz výše. - po adaptaci předpokládána přítomnost 2 pracovníků, především pro domácnosti č. 2 a 3. během dne, v noci viz výše. Další informace: - při kvalitativním popisu zajištění denních aktivit uživatelů lze zohlednit variantní řešení. Předpokládaná průměrná měsíční výše důchodů uživatelů: 8.000,- Kč Strana: 11/24

12 Rozsah předmětu plnění a) Příprava uživatelů Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace včetně přípravy a přesunu uživatelů je formulována Transformačním plánem Barevné domky Hajnice (Přílohou č. 7 Zadávací dokumentace), zejména v rámci kapitoly 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace a kapitoly č. 6 Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů. V rámci tzv. přípravy uživatelů se poskytovatel (dodavatel) služby aktivně podílí na: - plánování přípravy a přesunu uživatelů, aktualizaci plánu a zejména realizaci přípravy a přesunu uživatelů (včetně individuálního plánování za podmínky souhlasu uživatele), - posilování a nácviku nových kompetencí, pokud je účast poskytovatele v souladu s individuálním plánem uživatele, Předpokládaný termín: min. 6-8 měsíců před stěhováním a v návaznosti na termíny realizace investičního projektu V rámci tzv. přípravy a přesunu uživatelů poskytovatel (dodavatel) poskytuje zejména následující služby: - seznamuje uživatele s podmínkami poskytované pobytové sociální služby (v souladu s rozsahem služby, který je popsán v části b) předmětu plnění), probíhá proces jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy o poskytování služby, - informuje uživatele o nabídce návazných a ambulantních služeb v území, zprostředkovává uživateli kontakt se službami a podílí se se souhlasem uživatele na procesu jednání se zájemcem o službu v rámci těchto služeb a následně (opět se souhlasem uživatele) se účastní individuálního plánování poskytování těchto služeb. Předpokládaný termín: 8 1 měsíc před stěhováním - zprostředkovává a podporuje uživatele při seznámení s okolím, městem, sousedy, nabídkou relevantními veřejných služeb dostupných v místě bydliště, Předpokládaný termín: 1 měsíc před přestěhováním a dále průběžně po přestěhování - účastní se a představuje uživatelům nové prostředí, kde bude pobytová sociální služba poskytována. - účastní se aktivně přesunu (stěhování) uživatelů. Předpokládaný termín: 2 měsíce před stěhováním při stěhování Po přesunu uživatelů dodavatel hodnotí v návaznosti na individuální plánování poskytování služby adaptaci uživatelů (podrobný popis úkolů, v případě adaptačních problémů návrh na změnu domácnosti jeli to možné s ohledem na další klienty v domácnosti) a projednává s jednotlivými uživateli, opatrovníky a ve spolupráci s původním zařízením přihlášení k trvalému pobytu v místě nového bydliště na příslušném městském (obecním) úřadě. Ve spolupráci s uživateli a poskytovateli návazných ambulantních a terénních služeb se podílí na vyhodnocování průběhu poskytování těchto služeb. Strana: 12/24

13 Předpokládaný termín pro projednání změny trvalého pobytu: do 6 měsíců po přestěhování a dále b) Poskytovaní sociální služby Dle 51 ZSS je chráněné bydlení pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dle 35 odst. 4 ZSS mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány fakultativně další činnosti. Časová dostupnost služby chráněné bydlení: Služba je uživatelům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat služby v souladu s ustanovením 88 a 89 ZSS. Současně se službou chráněného bydlení zajistí poskytovatel uživatelům dle jejich individuálních potřeb následující činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (zejm. v době adaptace), nácvik schopností a dovedností pro kontakt se společenským prostředím, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejm. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru) u uživatelů, u nichž by nebyl dlouhodobě v této oblasti úspěšný nácvik. Poskytovatel zajistí tyto činnosti fakultativně ve smyslu ZSS, případně subdodavatelem (kalkulace nákladů těchto činností v předložené nabídce musí plně zahrnout náklady na tyto činnosti). Strana: 13/24

14 4. Nabídková cena 4.1 Cena veřejné zakázky Definice předpokládané ceny veřejné zakázky Předpokládanou cenou veřejné zakázky je platba Královéhradeckého kraje bez jiných veřejných zdrojů. Případné dodatečně zajištěné zdroje, které se předpokládají (viz ustanovení čl. 8 Smlouvy), v průběhu zakázky i dodatečně sníží skutečnou výši plateb ze strany veřejného zadavatele Předpokládaná cena veřejné zakázky Předpokládaná cena veřejné zakázky činí ,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě tisíc korun korun českých), a je zároveň cenou maximální a je nepřekročitelná. Předpokládaná cena za část Příprava uživatelů činí ,- Kč (včetně případného DPH). Předpokládaná cena za část Poskytování sociální služby činí ,- Kč. Zadavatel upozorňuje, že v případě sociálních služeb se jedná o plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně; blíže viz zákon o DPH ( 51, 59). Osvobozená od DPH je tak vždy platba za část Poskytované služby, u části Příprava uživatelů bude osvobození od DPH záviset na formě, jakou bude ze strany uchazeče toto plnění poskytováno. 4.2 Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky v nabízené kvalitě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky. Cena veřejné zakázky (nabídková cena) = Nezbytné náklady příjmy od uživatelů jiné zdroje z neveřejných rozpočtů Pokud dodavatel nabídne cenu veřejné zakázky vyšší, než je maximální cena veřejné zakázky uvedená v kapitole 4.1 této zadávací dokumentace, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení. Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné písemné dohody uchazeče a zadavatele z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny uchazečem. Strana: 14/24

15 Cenová nabídka uchazeče o zakázku bude uvedena ve struktuře uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Podklady pro hodnocení nabídky) a dále na titulním listu nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Součástí cenové nabídky uchazeče bude rozpočet ve struktuře uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. 5. Kvalifikace uchazečů 5.1 Obecné požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Kvalifikaci dle 50 a následujících zákona splní uchazeč, který prokáže splnění: - základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona - profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona - předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v kapitole 10 této zadávací dokumentace. Doklady, které je uchazeč povinen předložit k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, mohou být předloženy v prosté kopii, nestanoví-li tato zadávací dokumentace jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku (případně jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán) nesmí být k poslednímu dni, k němuž má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. Jakékoliv další dokumenty v nabídce vypracované uchazečem za účelem splnění podmínek veřejné zakázky musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče (zejména čestná prohlášení). V případě podpisu jinou osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, budou uspořádány v samostatné části nabídky nazvané Kvalifikace v souladu s požadavky na strukturu nabídky v kapitole 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona (oznámení o změně kvalifikace zadavateli do 7 dnů), bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Strana: 15/24

16 zákona, a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni prokazování kvalifikace. Pokud výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů není možné prokázat beze zbytku všechny požadavky na splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů stanovené v bodech 5.2 a 5.3 zadávací dokumentace, je nutné výpis doplnit samostatnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v bodech 5.3, 5.4 a 5.5 této zadávací dokumentace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní kvalifikace dle bodu 5.2 této zadávací dokumentace. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Dodavatel, který podává nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Subdodavatel identifikovaný v této nabídce však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1, písm. a) až l) zákona. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem dle 53 odst. 3 zákona, předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1, písm. a) a b) zákona), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu k spotřební dani čestného prohlášení ( 53 odst. 1, písm. f) zákona), c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení ( 53 odst. 1, písm. h) zákona), d) čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g) až k) zákona). Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Strana: 16/24

17 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady V souladu s 54 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů, b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) potvrzení o registraci sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž druh poskytované sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat předmětu veřejné zakázky. Jestliže dodavatel nezískal v době předložení nabídky rozhodnutí o registraci sociální služby dle výše uvedeného, předloží čestné prohlášení, v němž se dodavatel pro případ vítězství v této Veřejné zakázce zaváže získat příslušné rozhodnutí o registraci dodavatele sociální služby vydané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, přičemž druh poskytované sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat předmětu veřejné zakázky. V čestném prohlášení se dodavatel zároveň zaváže, že nejpozději do okamžiku podpisu realizační smlouvy bude dodavatelem podána žádost o registraci sociální služby k věcně a místně příslušnému orgánu rozhodujícímu o jejím udělení. Jestliže vybraný dodavatel výše uvedenou podmínku z jakéhokoli důvodu nesplní a požadované doklady nepředloží, Zadavatel realizační smlouvu s vybraným dodavatelem vůbec neuzavře. Dodavatel je dále povinen mít odpovídající rozhodnutí o registraci sociální služby platné po celou dobu poskytování sociální služby. Zadavatel dále bude oprávněn s okamžitou účinností od uzavřené smlouvy odstoupit, nepředloží-li dodavatel potvrzení o registraci sociální služby nejpozději ode dne zahájení poskytování sociální služby, resp. poruší-li dodavatel povinnost mít odpovídající rozhodnutí o registraci sociální služby platné po celou dobu poskytování sociální služby. Výpis z obchodního rejstříku (případně jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán) nesmí být k poslednímu dni, k němuž má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. 5.4 Ekonomická a finanční způsobilost Dodavatel prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč je finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 5.5 Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 zákona tím, že předloží: Strana: 17/24

18 a) seznam významných služeb a aktivit realizovaných dodavatelem v předchozích třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Za významnou službu je považováno poskytování služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením po dobu minimálně 2 let, přičemž hodnota poskytovaných služeb činí/činila v jednom kalendářním roce minimálně ,- Kč. Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad doložením všech významných služeb či aktivit realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; zadavatel požaduje doložení poskytnutých obdobných služeb v minimálně jednom případě. Z předloženého seznamu musí být zřejmé, že uchazeč má dostatečné zkušenosti pro realizaci této veřejné zakázky. K seznamu poskytnutých služeb, jehož vzor je k dispozici v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, je nutno doložit: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, - smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, neníli současně možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které hodlá dodavatel využít pro plnění zakázky. Dodavatel prokáže předložením strukturovaných profesních životopisů a dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání kontaktního pracovníka a dalších pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, s popisem jejich budoucí role při plnění zakázky. Minimální personální požadavky na složení týmu dodavatele vyplývají z níže uvedeného. Z dokladů o vzdělání a odborné kvalifikaci musí být zřejmé, že zakázka bude zajištěna: - nejméně jednou (1) osobou se zkušenostmi s výkonem řídící funkce, včetně finančního řízení (manažer); manažer musí mít zkušenosti s řízením sociální služby pro danou cílovou skupinou v délce alespoň 3 let, - nejméně jednu (1) osobu (sociální pracovník), jehož prostřednictvím bude zajišťovat činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky; každá z těchto osob musí mít zkušenost s poskytováním sociální služby pro danou cílovou skupinu v délce trvání minimálně 2 roky, - nejméně třemi (3) osobami (pracovníci v sociálních službách), jejichž prostřednictvím bude zajišťovat činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky; každá z těchto osob musí mít zkušenost s poskytováním sociální služby pro danou cílovou skupinu v délce trvání minimálně 2 roky Strana: 18/24

19 Dodavatel u každého pracovníka uvede délku profesní praxe a její zaměření (druh sociální služby), a pracovníkem podepsané čestné prohlášení, že se bude na plnění veřejné zakázky v příslušné pracovní pozici podílet. Místo realizace veřejné zakázky podléhá požadavkům zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci. 6. Požadavky na zpracování a podání nabídek Nabídka musí být podána samostatně, se všemi náležitostmi a v samostatné obálce. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy/názvu/jména a příjmení uchazeče. Obálka bude výrazně označena: Poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením III. Dále bude na obálce uvedena výzva NEOTVÍRAT. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona, pokud by byla nabídka podána opožděně. Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit nabídku v tomto členění: a) titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a její části a identifikačními údaji uchazeče dle ustanovení 17 písm. d) zákona, který bude obsahovat kontaktní údaje osob, které jsou pověřeny jednáním za uchazeče v tomto otevřeném řízení, včetně telefonického a ového spojení (vzor titulního listu nabídky je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace), b) doklady k prokázání splnění kvalifikace v pořadí: - základní kvalifikační předpoklady dle bodu 5.2 této zadávací dokumentace, - profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 5.3 této zadávací dokumentace, - ekonomická a finanční způsobilost dle bodu 5.4 zadávací dokumentace, - technické kvalifikační předpoklady dle bodu 5.5 této zadávací dokumentace, c) dokumenty k případným dalším požadavkům zadavatele (zejména dle 68 odst. 3 ZVZ) nebo jiné dokumenty, d) podklady pro hodnocení nabídky (vzor je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace), e) podepsaný návrh realizační smlouvy (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace), f) podepsaný návrh nájemní smlouvy (Příloha č. 9 zadávací dokumentace). Součástí nabídky musí být rovněž (ve smyslu 68 odst. 3 ZVZ): Strana: 19/24

20 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka bude zpracována v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení, v této zadávací dokumentaci a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Dodavatel též uvede, hodlá-li nějakou část veřejné zakázky realizovat prostřednictvím jiných osob (subdodavatelů) a v jakém rozsahu. V takovém případě je povinen předložit rovněž smlouvu uzavřenou se subdodavatelem. Subdodavatel se musí ve smlouvě zavázat dodržovat všechny povinnosti a požadavky, ke kterým se v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázal dodavatel; veškeré výstupy, zprávy o činnosti apod. v rámci plnění předmětu veřejné zakázky však výlučně předkládá a odpovídá za ně dodavatel. Aktivity, které nesmějí být předmětem subdodávky, jsou: - příprava uživatelů, - poskytovaní služby chráněné bydlení, s výjimkou následujících činností, které mohou být zajištěny subdodavatelsky: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (zejm. v době adaptace), nácvik schopností a dovedností pro kontakt se společenským prostředím, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejm. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru) u uživatelů, u nichž by nebyl dlouhodobě v této oblasti úspěšný nácvik. Nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních, a to v 1 originále a v 1 kopii. Dále bude kompletní nabídka obsažena ve skenové podobě včetně všech příloh na CD. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla zřetelně čitelná, a to včetně příloh, bez přepisů, úprav nebo jiných nesrovnalostí. Nabídka bude svázána tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nemusí obsahovat tuto zadávací dokumentaci, ačkoli zadávací dokumentace je uvedena mezi přílohami návrhu smlouvy. Všechny listy (nikoli každá stránka) musí být v pravém spodním (vnějším) rohu očíslovány vzestupnou řadou počínaje číslem 1 na straně následující bezprostředně za titulním listem. Číslování může být provedeno i ručně, očíslovány musí být rovněž Strana: 20/24

21 ty dokumenty nabídky, které mají své vlastní číslování, v takovém případě je nutné zřetelně odlišit číslování jednotlivých listů nabídky od číslování příslušného dokumentu. 7. Platební a obchodní podmínky Obchodní a platební podmínky ve smyslu ustanovení 44 odst. 3 písm. a) zákona, vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). 8. Návrh smlouvy Uchazeč vloží do nabídky návrh smlouvy na poskytování služeb v jednom vyhotovení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče. V návrhu smlouvy uchazeč vyplní celkovou cenu a další chybějící údaje. Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy jakkoli měnit nebo upravovat s výjimkou doplnění chybějících údajů. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty, bude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 9. Zadávací lhůta Uchazeč je vázán svou nabídkou 180 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. 10. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky končí dnem v 14:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v sídle zadavatele. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty hodnotící komise neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána opožděně, a to v souladu s ustanovením 71 odst. 6 zákona. 11. Adresa pro podání nabídky Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Strana: 21/24

22 Hradec Králové Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na uvedené adrese v pracovní dny od 8:00 do 14:00, v poslední den lhůty musí být nabídky podány nejpozději do 12:00. Jiné doručení nebude považováno za řádné podání nabídky. 12. Dodatečné informace zadavatele Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ke všem částem veřejné zakázky budou adresovány kontaktní osobě uvedené v kapitole 1.2 této zadávací dokumentace. Zadavatel zajistí poskytnutí dodatečné informace přímo žadateli a dále zajistí zpřístupnění dodatečných informací v zákonné lhůtě jejich uveřejněním na internetových stránkách Otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne v 14:30 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni být přítomni uchazeči, kteří podali nabídku do veřejné zakázky, a jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podávání nabídek. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. 14. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede pětičlenná komise ustavená zadavatelem. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (cena nabídky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Strana: 22/24

23 Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí hodnotící komise příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Hodnotící kritéria: 1. Výše nabídkové ceny včetně DPH 35 % 2. Metodika % Metodika (způsob zajištění plnění veřejné zakázky) musí obsahovat zpracované níže uvedené oblasti, které v rámci dílčího kritéria 2 bude komise jako subkritéria hodnotit: 2.1 Kvalita projektu poskytování sociálních služeb 50 % 2.2 Finanční udržitelnost 15 % Další informace týkající se způsobu a rozsahu zpracování metodiky uchazeče o zakázku, jakož i způsobu hodnocení metodiky, je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Podklady pro hodnocení nabídky). 15. Výběr dodavatele Na doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodne o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 16. Seznam příloh Příloha č. 1: Titulní list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení Příloha č. 3: Seznam významných služeb Příloha č. 4: Podklady pro hodnocení nabídky Příloha č. 5: Realizační smlouva Strana: 23/24

24 Příloha č. 6: Příručka pro žadatele a příjemce Oblast intervence 3.1, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A včetně příloh Příloha č. 7: Transformační plán zařízení Barevné domky Hajnice Příloha č. 8: Technická specifikace objektu a vybavení Příloha č. 9: Závazný návrh nájemní smlouvy V Hradci Králové dne Strana: 24/24

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Zajištění vyhotovení propagačních brožur

Zajištění vyhotovení propagačních brožur Zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnicí č.3

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NABÍDKY Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Za tajemstvím pána hor Program: Podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015 Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo působnost zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace V rámci zadávacího řízení pod názvem Podpora sociální integrace v Bruntále 1. Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Bruntál Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál IČ: 00295892

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

veřejné zakázky na služby ustanovení ve smyslu 29 zákona předpisů, s názvem: sko V Hradci

veřejné zakázky na služby ustanovení ve smyslu 29 zákona předpisů, s názvem: sko V Hradci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE jednacího řízení s uveřejněním ve smyslu ustanovení 29 zákona č. 137/20066 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na služby s názvem: Sociální

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU I. ZADAVATEL 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, IČ: 00020702,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Linka na zpracování plastového odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Snížení

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více