ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením III Zadavatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové IČ:

2 OBSAH 1. ÚDAJE O ZADAVATELI Zadavatel Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi ÚDAJE O UCHAZEČI VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY Obecný popis předmětu zakázky Zdroje financování a klasifikace veřejné zakázky Doba a místo plnění veřejné zakázky Podrobný popis předmětu zakázky NABÍDKOVÁ CENA Cena veřejné zakázky Definice předpokládané ceny veřejné zakázky Předpokládaná cena veřejné zakázky Způsob zpracování nabídkové ceny KVALIFIKACE UCHAZEČŮ Obecné požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost Technické kvalifikační předpoklady POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY ZADÁVACÍ LHŮTA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY Strana: 2/24

3 11. ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDKY DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK VÝBĚR DODAVATELE SEZNAM PŘÍLOH Strana: 3/24

4 1. Údaje o zadavateli 1.1 Zadavatel Název / obchodní firma: Královéhradecký kraj IČ: Adresa sídla: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Bc. Lubomír Franc, hejtman Mgr. Jana Fiedlerová Telefon / fax: Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Název / obchodní firma: Mgr. Ladislav Baše IČ: Adresa sídla: Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: Břetislavova 1057, , Hradec Králové Mgr. Ladislav Baše Telefon / fax: Údaje o uchazeči Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním titulního listu nabídky, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace. 3. Vymezení předmětu plnění zakázky 3.1 Obecný popis předmětu zakázky Zdroje financování a klasifikace veřejné zakázky Veřejná zakázka Poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením III s kapacitou 10 uživatelů v Hradci Králové je vyhlašována v souvislosti s transformačním záměrem příspěvkové organizace Barevné domky Hajnice, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj ( Transformační záměr zařízení je v souladu s Plánem rozvoje sociálních služeb v Strana: 4/24

5 Královéhradeckém kraji a je specifikován Transformačním plánem Barevné domky Hajnice schváleným Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/26/1377/2011 ze dne a změnami Transformačního plánu Barevné domky Hajnice schválenými usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/24/991/2012 ze dne (v aktualizovaném znění, listopad 2013) a realizovaným projektem Transformace Barevných domků Hajnice rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Králové Plotiště nad Labem v rámci 7. výzvy pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Zakázka bude financována z prostředků Královéhradeckého kraje. Toto zadávací řízení je realizováno v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka odpovídá klasifikaci dle CPV: sociální péče a související služby Doba a místo plnění veřejné zakázky Realizační smlouva na předmět Veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou s předpokládanou účinností od a s předpokládaným ukončením do Realizace části Příprava uživatelů se předpokládá v termínu od s předpokládaným ukončením Realizace příprav uživatelů zahrnuje min. 6 8 měsíců. Realizace části Poskytování sociální služby je 60 měsíců s předpokládaným zahájením a s předpokládaným ukončením Místem plnění bude Královéhradecký kraj. Při přípravě uživatelů na přestěhování a změny poskytovaných služeb bude dodavatel dále aktivně spolupracovat s transformovaným zařízením a poskytovateli navazujících ambulantních a terénních služeb v lokalitě Hradec Králové. Dodavatel bude poskytovat své služby v prostorách objektu určenému k poskytování pobytové sociální služby, která je předmětem této veřejné zakázky. Jde o níže uvedený objekt, v němž je dodavatel povinen předmětné služby vykonávat; tyto prostory budou zadavatelem kompletně vybaveny pro poskytování služeb. Objekt pro zázemí služby Objekt č.p. 374, U Náhona, Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Předpokládaná doba zahájení provozu Strana: 5/24

6 3.2 Podrobný popis předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální péče chráněné bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením v Hradci Králové (v objektu č.p. 374 Hradec Králové Plotiště nad Labem), a to za níže vymezených podmínek a v souladu se Zásadami transformace sociálních služeb uvedenými ve Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji , kdy cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Zajistit koordinovanou síť služeb, která jim tento život umožní. Transformovat, deinstitucionalizovat a humanizovat stávající pobytové sociální služby především s důrazem na způsob poskytování sociálních služeb (nespočívá pouze ve změně technických podmínek) a následujícími prioritami při poskytování služeb: Při poskytování sociálních služeb je v maximální možné míře podporována samostatnost uživatelů a jejich vlastní rozhodování: 1. při péči o vlastní osobu; 2. při zajištění chodu domácnosti; 3. při utváření denního programu (práce, trávení volného času) atd. Druh služby: chráněné bydlení ( 51 ZSS) Kapacita: 10 lůžek Okruh osob: osoby s mentálním postižením osoby s kombinovaným postižením Věková kategorie klientů: od 18 let věku Při poskytování sociálních služeb se poskytovatel řídí: platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb (zejm. zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen ZSS), a příslušnými prováděcími předpisy), standardy kvality sociálních služeb (Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZSS) kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (Příloha č. 1 b Příručky pro žadatele a příjemce 3.1 a) IOP, která tvoří Přílohu č. 6 Zadávací dokumentace), zejm. jejich provozními, procedurálními a personálními charakteristikami, Transformačním plánem zařízení Barevné domky Hajnice (se zohledněním změn schválených usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/24/991/2012 ze dne , v aktualizovaném znění (listopad 2013), jehož uživatelé jsou do procesu transformace zapojeni, který je Přílohou č. 7 Zadávací dokumentace a specifikuje proces transformace, stejně tak případnými doplněními či aktualizacemi tohoto transformačního plánu, dalšími specifickými požadavky Zadavatele, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci transformačního procesu a přesun a adaptaci uživatelů na nové služby poskytované v novém prostředí. Strana: 6/24

7 Závazek dodavatele provozovat sociální služby představuje komplexní zajištění těchto služeb směřujících k dosažení maximální možné samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny umožňující žít v přirozené komunitě život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Nedílnou součástí zakázky je aktivní spoluúčast při přípravě uživatelů na přestěhování, změny poskytovaných služeb a zajištění sociálních služeb navazujících na pobytovou sociální službu a dalších veřejných služeb dle individuálních potřeb uživatelů zařazených do transformace. Komplexním zajištěním služeb se rozumí zejména zabezpečení veškeré organizační a odborné činnosti požadované k poskytování služeb v rozsahu základních, případně i fakultativních činností, a to za úhradu od osob cílové skupiny stanovenou ve smlouvě o poskytování sociálních služeb. Další (podrobná) specifikace předmětu veřejné zakázky, dalších požadavků Zadavatele a povinností dodavatele je uvedena v návrhu realizační smlouvy, která je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Místo poskytování služby: Královéhradecký kraj (příprava uživatelů) Hradec Králové (poskytovaná sociální služba): U Náhona 374, Hradec Králové Plotiště nad Labem) Předpokládané roční náklady na provoz objektu: ,- Kč Technická specifikace objektu a vybavení je Přílohou č. 8 Zadávací dokumentace. Vítězný uchazeč bude povinen uzavřít se zadavatelem nájemní smlouvu. Závazný návrh nájemní smlouvy uzavírané mezi zadavatelem jako pronajímatelem a vítězným uchazečem jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem objektu č. p. 374, U Náhona, Hradec Králové - Plotiště nad Labem, a pozemků st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 407 m2 a p. p. č. 806/13 ostatní plocha o výměře 158 m2, je Přílohou č. 9 Zadávací dokumentace. Podpisem nájemní smlouvy uchazeč potvrdí, že se seznámil s jejím obsahem a že mu porozuměl; současně uchazeč podpisem nájemní smlouvy přijímá závazek tuto smlouvu se zadavatelem uzavřít v okamžiku, kdy budou splněny podmínky pro její uzavření (budoucí závazek uchazeče). Cílová skupina: Obecně: dospělé osoby s mentálním či kombinovaným postižením, které jsou uživateli pobytových sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje nebo s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, jež potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života a toto jim není možné zajistit prostřednictvím podpory rodiny nebo pomocí terénních služeb. Konkrétně: uživatelé s lehkou až středně těžkou mentální retardací, popř. s kombinovaným postižením Strana: 7/24

8 Poskytovat sociální službu chráněného bydlení nelze u osob: a) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, b) které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo c) jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; Strana: 8/24

9 Předpokládaná struktura uživatelů: Uživatel č Stupeň závislosti 0 I I I II II II I II III Věk Důchod ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Pohlaví žena muž žena muž muž muž žena muž žena žena Pravidelný pobyt ? 0 0 mimo službu (orientační počet dnů v měsíci), krátkodobý charakter -z toho dní ? 0 0 víkendových Jednorázové pobyty ? 10 0 mimo službu, dlouhodobé ( dovolené ) orientační počet dnů celkem Obývaný pokoj (doporučení stávajícího poskytovatele), příloha 8 ZD (dle 1.10/D1 1.10/D1 1.6/D1 2.01/D3 2.09/D3 2.09/D3 1.01/D2 2.04/D3 1.19/D2 1.19/D2 legendy místností) Denní aktivity doporučené stávajícím poskytovatelem/aktuál ně Chráněná pracovní místa Chráněná pracovní místa Chráněná pracovní místa Sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, popř. chráněná Denní stacionář Denní stacionář Příprava na povolání Sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, popř. chráněná Denní stacionář Denní stacionář Strana: 9/24

10 pracovní místa Specifika uživatelů Dílčí potíže v komunik aci Dílčí potíže v komunika ci pracovní místa Dílčí potíže v komunik aci Dílčí potíže v komunika ci Komentář k č. 8: Žadatel o službu, nízká míra podpory, samostatný, v současné době žije ve společné domácnosti s rodiči, chodí vypomáhat do obchodu vyrovnávat zboží. Vysvětlivky: D1 skupinová domácnost 1 D2 skupinová domácnost 2 D3 skupinová domácnost 3 Níže uvedené doplňující informace a doporučení reflektují výše uvedenou předpokládanou strukturu uživatelů a zkušenosti stávajícího poskytovatele, tj. změna struktury uživatelů či jejich potřeb bude odpovídajícím způsobem zohledňována. Předpokládané fungování domácností: - Všichni uživatelé odcházejí v průběhu pracovního dne do denních aktivit (orientačně: 8:00 14:30), v době jejich nepřítomnosti není nutná osobní přítomnost pracovníka. V dalších časech dle specifikace níže. Specifika uživatelů jednotlivých domácností: - Všichni uživatelé mají zkušenosti s fungováním skupinových domácností. Skupinová domácnost 1: - v případě přítomnosti uživatele/ů během pracovního dne (např. nemoc) není nutná osobní přítomnost pracovníka služby, - není nutná dostupnost služby v průběhu noci a ráno (21:00 14:00/30), - doporučená přítomnost pracovníka: 14:00/30 21:00, - po předchozím nácviku není nutný doprovod do denních aktivit, k lékaři apod. Strana: 10/24

11 Skupinové domácnosti č. 2 a č. 3: - v případě přítomnosti uživatele/ů během pracovního dne (např. nemoc) je nutná u části uživatelů osobní přítomnost pracovníka služby (zejm. uživatelé č. 5,6,9,10), - doporučená přítomnost pracovníků v domácnostech: 14:00/30 8:00, stávajícím poskytovatelem doporučena v průběhu adaptace přítomnost pracovníka v každé z domácnosti i v nočních hodinách (tj. v noci je v adaptaci stávajícím poskytovatelem doporučen pro každou domácnost 1 asistent, poté bude stačit 1 asistent na obě domácnosti), - někteří uživatelé (uživatelé č. 5, 6, 9, 10) potřebují dopomoc při úkonech osobní hygieny (zejm. formou připomenutí, upozornění, kontroly, příp. asistence), - předpokládána je u uživatelů obou domácností nutnost doprovodu do denních aktivit, k lékaři apod., - pro komunikaci s uživatelkami č. 9 a 10 jsou nutné kompetence v dorozumívání se prostřednictvím metod alternativní a augmentativní komunikace. Víkendové fungování služby/domácností: - v adaptačním období stávajícím poskytovatelem doporučena přítomnost pracovníků pro každou domácnost během dne, v noci viz výše. - po adaptaci předpokládána přítomnost 2 pracovníků, především pro domácnosti č. 2 a 3. během dne, v noci viz výše. Další informace: - při kvalitativním popisu zajištění denních aktivit uživatelů lze zohlednit variantní řešení. Předpokládaná průměrná měsíční výše důchodů uživatelů: 8.000,- Kč Strana: 11/24

12 Rozsah předmětu plnění a) Příprava uživatelů Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace včetně přípravy a přesunu uživatelů je formulována Transformačním plánem Barevné domky Hajnice (Přílohou č. 7 Zadávací dokumentace), zejména v rámci kapitoly 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace a kapitoly č. 6 Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů. V rámci tzv. přípravy uživatelů se poskytovatel (dodavatel) služby aktivně podílí na: - plánování přípravy a přesunu uživatelů, aktualizaci plánu a zejména realizaci přípravy a přesunu uživatelů (včetně individuálního plánování za podmínky souhlasu uživatele), - posilování a nácviku nových kompetencí, pokud je účast poskytovatele v souladu s individuálním plánem uživatele, Předpokládaný termín: min. 6-8 měsíců před stěhováním a v návaznosti na termíny realizace investičního projektu V rámci tzv. přípravy a přesunu uživatelů poskytovatel (dodavatel) poskytuje zejména následující služby: - seznamuje uživatele s podmínkami poskytované pobytové sociální služby (v souladu s rozsahem služby, který je popsán v části b) předmětu plnění), probíhá proces jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy o poskytování služby, - informuje uživatele o nabídce návazných a ambulantních služeb v území, zprostředkovává uživateli kontakt se službami a podílí se se souhlasem uživatele na procesu jednání se zájemcem o službu v rámci těchto služeb a následně (opět se souhlasem uživatele) se účastní individuálního plánování poskytování těchto služeb. Předpokládaný termín: 8 1 měsíc před stěhováním - zprostředkovává a podporuje uživatele při seznámení s okolím, městem, sousedy, nabídkou relevantními veřejných služeb dostupných v místě bydliště, Předpokládaný termín: 1 měsíc před přestěhováním a dále průběžně po přestěhování - účastní se a představuje uživatelům nové prostředí, kde bude pobytová sociální služba poskytována. - účastní se aktivně přesunu (stěhování) uživatelů. Předpokládaný termín: 2 měsíce před stěhováním při stěhování Po přesunu uživatelů dodavatel hodnotí v návaznosti na individuální plánování poskytování služby adaptaci uživatelů (podrobný popis úkolů, v případě adaptačních problémů návrh na změnu domácnosti jeli to možné s ohledem na další klienty v domácnosti) a projednává s jednotlivými uživateli, opatrovníky a ve spolupráci s původním zařízením přihlášení k trvalému pobytu v místě nového bydliště na příslušném městském (obecním) úřadě. Ve spolupráci s uživateli a poskytovateli návazných ambulantních a terénních služeb se podílí na vyhodnocování průběhu poskytování těchto služeb. Strana: 12/24

13 Předpokládaný termín pro projednání změny trvalého pobytu: do 6 měsíců po přestěhování a dále b) Poskytovaní sociální služby Dle 51 ZSS je chráněné bydlení pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dle 35 odst. 4 ZSS mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány fakultativně další činnosti. Časová dostupnost služby chráněné bydlení: Služba je uživatelům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat služby v souladu s ustanovením 88 a 89 ZSS. Současně se službou chráněného bydlení zajistí poskytovatel uživatelům dle jejich individuálních potřeb následující činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (zejm. v době adaptace), nácvik schopností a dovedností pro kontakt se společenským prostředím, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejm. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru) u uživatelů, u nichž by nebyl dlouhodobě v této oblasti úspěšný nácvik. Poskytovatel zajistí tyto činnosti fakultativně ve smyslu ZSS, případně subdodavatelem (kalkulace nákladů těchto činností v předložené nabídce musí plně zahrnout náklady na tyto činnosti). Strana: 13/24

14 4. Nabídková cena 4.1 Cena veřejné zakázky Definice předpokládané ceny veřejné zakázky Předpokládanou cenou veřejné zakázky je platba Královéhradeckého kraje bez jiných veřejných zdrojů. Případné dodatečně zajištěné zdroje, které se předpokládají (viz ustanovení čl. 8 Smlouvy), v průběhu zakázky i dodatečně sníží skutečnou výši plateb ze strany veřejného zadavatele Předpokládaná cena veřejné zakázky Předpokládaná cena veřejné zakázky činí ,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvě stě tisíc korun korun českých), a je zároveň cenou maximální a je nepřekročitelná. Předpokládaná cena za část Příprava uživatelů činí ,- Kč (včetně případného DPH). Předpokládaná cena za část Poskytování sociální služby činí ,- Kč. Zadavatel upozorňuje, že v případě sociálních služeb se jedná o plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně; blíže viz zákon o DPH ( 51, 59). Osvobozená od DPH je tak vždy platba za část Poskytované služby, u části Příprava uživatelů bude osvobození od DPH záviset na formě, jakou bude ze strany uchazeče toto plnění poskytováno. 4.2 Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky v nabízené kvalitě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky. Cena veřejné zakázky (nabídková cena) = Nezbytné náklady příjmy od uživatelů jiné zdroje z neveřejných rozpočtů Pokud dodavatel nabídne cenu veřejné zakázky vyšší, než je maximální cena veřejné zakázky uvedená v kapitole 4.1 této zadávací dokumentace, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení. Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné písemné dohody uchazeče a zadavatele z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny uchazečem. Strana: 14/24

15 Cenová nabídka uchazeče o zakázku bude uvedena ve struktuře uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Podklady pro hodnocení nabídky) a dále na titulním listu nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Součástí cenové nabídky uchazeče bude rozpočet ve struktuře uvedené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. 5. Kvalifikace uchazečů 5.1 Obecné požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Kvalifikaci dle 50 a následujících zákona splní uchazeč, který prokáže splnění: - základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona - profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona - předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v kapitole 10 této zadávací dokumentace. Doklady, které je uchazeč povinen předložit k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, mohou být předloženy v prosté kopii, nestanoví-li tato zadávací dokumentace jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku (případně jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán) nesmí být k poslednímu dni, k němuž má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. Jakékoliv další dokumenty v nabídce vypracované uchazečem za účelem splnění podmínek veřejné zakázky musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče (zejména čestná prohlášení). V případě podpisu jinou osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, budou uspořádány v samostatné části nabídky nazvané Kvalifikace v souladu s požadavky na strukturu nabídky v kapitole 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona (oznámení o změně kvalifikace zadavateli do 7 dnů), bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Strana: 15/24

16 zákona, a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) a b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni prokazování kvalifikace. Pokud výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů není možné prokázat beze zbytku všechny požadavky na splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů stanovené v bodech 5.2 a 5.3 zadávací dokumentace, je nutné výpis doplnit samostatnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v bodech 5.3, 5.4 a 5.5 této zadávací dokumentace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní kvalifikace dle bodu 5.2 této zadávací dokumentace. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Dodavatel, který podává nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Subdodavatel identifikovaný v této nabídce však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 5.2 Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1, písm. a) až l) zákona. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem dle 53 odst. 3 zákona, předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1, písm. a) a b) zákona), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu k spotřební dani čestného prohlášení ( 53 odst. 1, písm. f) zákona), c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení ( 53 odst. 1, písm. h) zákona), d) čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu ke spotřební dani, g) až k) zákona). Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Strana: 16/24

17 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady V souladu s 54 písm. a) a b) zákona uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů, b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) potvrzení o registraci sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž druh poskytované sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat předmětu veřejné zakázky. Jestliže dodavatel nezískal v době předložení nabídky rozhodnutí o registraci sociální služby dle výše uvedeného, předloží čestné prohlášení, v němž se dodavatel pro případ vítězství v této Veřejné zakázce zaváže získat příslušné rozhodnutí o registraci dodavatele sociální služby vydané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, přičemž druh poskytované sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat předmětu veřejné zakázky. V čestném prohlášení se dodavatel zároveň zaváže, že nejpozději do okamžiku podpisu realizační smlouvy bude dodavatelem podána žádost o registraci sociální služby k věcně a místně příslušnému orgánu rozhodujícímu o jejím udělení. Jestliže vybraný dodavatel výše uvedenou podmínku z jakéhokoli důvodu nesplní a požadované doklady nepředloží, Zadavatel realizační smlouvu s vybraným dodavatelem vůbec neuzavře. Dodavatel je dále povinen mít odpovídající rozhodnutí o registraci sociální služby platné po celou dobu poskytování sociální služby. Zadavatel dále bude oprávněn s okamžitou účinností od uzavřené smlouvy odstoupit, nepředloží-li dodavatel potvrzení o registraci sociální služby nejpozději ode dne zahájení poskytování sociální služby, resp. poruší-li dodavatel povinnost mít odpovídající rozhodnutí o registraci sociální služby platné po celou dobu poskytování sociální služby. Výpis z obchodního rejstříku (případně jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán) nesmí být k poslednímu dni, k němuž má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. 5.4 Ekonomická a finanční způsobilost Dodavatel prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč je finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 5.5 Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 2 zákona tím, že předloží: Strana: 17/24

18 a) seznam významných služeb a aktivit realizovaných dodavatelem v předchozích třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Za významnou službu je považováno poskytování služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením po dobu minimálně 2 let, přičemž hodnota poskytovaných služeb činí/činila v jednom kalendářním roce minimálně ,- Kč. Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad doložením všech významných služeb či aktivit realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; zadavatel požaduje doložení poskytnutých obdobných služeb v minimálně jednom případě. Z předloženého seznamu musí být zřejmé, že uchazeč má dostatečné zkušenosti pro realizaci této veřejné zakázky. K seznamu poskytnutých služeb, jehož vzor je k dispozici v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace, je nutno doložit: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, - smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, neníli současně možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které hodlá dodavatel využít pro plnění zakázky. Dodavatel prokáže předložením strukturovaných profesních životopisů a dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání kontaktního pracovníka a dalších pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, s popisem jejich budoucí role při plnění zakázky. Minimální personální požadavky na složení týmu dodavatele vyplývají z níže uvedeného. Z dokladů o vzdělání a odborné kvalifikaci musí být zřejmé, že zakázka bude zajištěna: - nejméně jednou (1) osobou se zkušenostmi s výkonem řídící funkce, včetně finančního řízení (manažer); manažer musí mít zkušenosti s řízením sociální služby pro danou cílovou skupinou v délce alespoň 3 let, - nejméně jednu (1) osobu (sociální pracovník), jehož prostřednictvím bude zajišťovat činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky; každá z těchto osob musí mít zkušenost s poskytováním sociální služby pro danou cílovou skupinu v délce trvání minimálně 2 roky, - nejméně třemi (3) osobami (pracovníci v sociálních službách), jejichž prostřednictvím bude zajišťovat činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky; každá z těchto osob musí mít zkušenost s poskytováním sociální služby pro danou cílovou skupinu v délce trvání minimálně 2 roky Strana: 18/24

19 Dodavatel u každého pracovníka uvede délku profesní praxe a její zaměření (druh sociální služby), a pracovníkem podepsané čestné prohlášení, že se bude na plnění veřejné zakázky v příslušné pracovní pozici podílet. Místo realizace veřejné zakázky podléhá požadavkům zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci. 6. Požadavky na zpracování a podání nabídek Nabídka musí být podána samostatně, se všemi náležitostmi a v samostatné obálce. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy/názvu/jména a příjmení uchazeče. Obálka bude výrazně označena: Poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením III. Dále bude na obálce uvedena výzva NEOTVÍRAT. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona, pokud by byla nabídka podána opožděně. Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit nabídku v tomto členění: a) titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a její části a identifikačními údaji uchazeče dle ustanovení 17 písm. d) zákona, který bude obsahovat kontaktní údaje osob, které jsou pověřeny jednáním za uchazeče v tomto otevřeném řízení, včetně telefonického a ového spojení (vzor titulního listu nabídky je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace), b) doklady k prokázání splnění kvalifikace v pořadí: - základní kvalifikační předpoklady dle bodu 5.2 této zadávací dokumentace, - profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 5.3 této zadávací dokumentace, - ekonomická a finanční způsobilost dle bodu 5.4 zadávací dokumentace, - technické kvalifikační předpoklady dle bodu 5.5 této zadávací dokumentace, c) dokumenty k případným dalším požadavkům zadavatele (zejména dle 68 odst. 3 ZVZ) nebo jiné dokumenty, d) podklady pro hodnocení nabídky (vzor je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace), e) podepsaný návrh realizační smlouvy (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace), f) podepsaný návrh nájemní smlouvy (Příloha č. 9 zadávací dokumentace). Součástí nabídky musí být rovněž (ve smyslu 68 odst. 3 ZVZ): Strana: 19/24

20 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Nabídka bude zpracována v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení zadávacího řízení, v této zadávací dokumentaci a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Dodavatel též uvede, hodlá-li nějakou část veřejné zakázky realizovat prostřednictvím jiných osob (subdodavatelů) a v jakém rozsahu. V takovém případě je povinen předložit rovněž smlouvu uzavřenou se subdodavatelem. Subdodavatel se musí ve smlouvě zavázat dodržovat všechny povinnosti a požadavky, ke kterým se v souvislosti s plněním veřejné zakázky zavázal dodavatel; veškeré výstupy, zprávy o činnosti apod. v rámci plnění předmětu veřejné zakázky však výlučně předkládá a odpovídá za ně dodavatel. Aktivity, které nesmějí být předmětem subdodávky, jsou: - příprava uživatelů, - poskytovaní služby chráněné bydlení, s výjimkou následujících činností, které mohou být zajištěny subdodavatelsky: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (zejm. v době adaptace), nácvik schopností a dovedností pro kontakt se společenským prostředím, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejm. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru) u uživatelů, u nichž by nebyl dlouhodobě v této oblasti úspěšný nácvik. Nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních, a to v 1 originále a v 1 kopii. Dále bude kompletní nabídka obsažena ve skenové podobě včetně všech příloh na CD. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla zřetelně čitelná, a to včetně příloh, bez přepisů, úprav nebo jiných nesrovnalostí. Nabídka bude svázána tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nemusí obsahovat tuto zadávací dokumentaci, ačkoli zadávací dokumentace je uvedena mezi přílohami návrhu smlouvy. Všechny listy (nikoli každá stránka) musí být v pravém spodním (vnějším) rohu očíslovány vzestupnou řadou počínaje číslem 1 na straně následující bezprostředně za titulním listem. Číslování může být provedeno i ručně, očíslovány musí být rovněž Strana: 20/24

21 ty dokumenty nabídky, které mají své vlastní číslování, v takovém případě je nutné zřetelně odlišit číslování jednotlivých listů nabídky od číslování příslušného dokumentu. 7. Platební a obchodní podmínky Obchodní a platební podmínky ve smyslu ustanovení 44 odst. 3 písm. a) zákona, vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). 8. Návrh smlouvy Uchazeč vloží do nabídky návrh smlouvy na poskytování služeb v jednom vyhotovení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení uchazeče. V návrhu smlouvy uchazeč vyplní celkovou cenu a další chybějící údaje. Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy jakkoli měnit nebo upravovat s výjimkou doplnění chybějících údajů. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty, bude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 9. Zadávací lhůta Uchazeč je vázán svou nabídkou 180 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. 10. Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídky končí dnem v 14:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v sídle zadavatele. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty hodnotící komise neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána opožděně, a to v souladu s ustanovením 71 odst. 6 zákona. 11. Adresa pro podání nabídky Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Strana: 21/24

22 Hradec Králové Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na uvedené adrese v pracovní dny od 8:00 do 14:00, v poslední den lhůty musí být nabídky podány nejpozději do 12:00. Jiné doručení nebude považováno za řádné podání nabídky. 12. Dodatečné informace zadavatele Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ke všem částem veřejné zakázky budou adresovány kontaktní osobě uvedené v kapitole 1.2 této zadávací dokumentace. Zadavatel zajistí poskytnutí dodatečné informace přímo žadateli a dále zajistí zpřístupnění dodatečných informací v zákonné lhůtě jejich uveřejněním na internetových stránkách Otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne v 14:30 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni být přítomni uchazeči, kteří podali nabídku do veřejné zakázky, a jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podávání nabídek. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. 14. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede pětičlenná komise ustavená zadavatelem. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (cena nabídky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Strana: 22/24

23 Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí hodnotící komise příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Hodnotící kritéria: 1. Výše nabídkové ceny včetně DPH 35 % 2. Metodika % Metodika (způsob zajištění plnění veřejné zakázky) musí obsahovat zpracované níže uvedené oblasti, které v rámci dílčího kritéria 2 bude komise jako subkritéria hodnotit: 2.1 Kvalita projektu poskytování sociálních služeb 50 % 2.2 Finanční udržitelnost 15 % Další informace týkající se způsobu a rozsahu zpracování metodiky uchazeče o zakázku, jakož i způsobu hodnocení metodiky, je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Podklady pro hodnocení nabídky). 15. Výběr dodavatele Na doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodne o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 16. Seznam příloh Příloha č. 1: Titulní list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení Příloha č. 3: Seznam významných služeb Příloha č. 4: Podklady pro hodnocení nabídky Příloha č. 5: Realizační smlouva Strana: 23/24

24 Příloha č. 6: Příručka pro žadatele a příjemce Oblast intervence 3.1, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A včetně příloh Příloha č. 7: Transformační plán zařízení Barevné domky Hajnice Příloha č. 8: Technická specifikace objektu a vybavení Příloha č. 9: Závazný návrh nájemní smlouvy V Hradci Králové dne Strana: 24/24

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu: Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: dodávka investice a terénní úpravy

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadávanou v souladu se Závaznými

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. "Oprava kanalizace - Chvalšiny"

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava kanalizace - Chvalšiny tel.: 380 739 114; podatelna@chvalsiny.cz ZADÁVACÍDOKUMENTACE - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Jezírko přístavba objektu F

Jezírko přístavba objektu F Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Jezírko přístavba

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo rámec zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,). Zákon bude používán pouze metodicky Svoz

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku, pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro žadatele a příjemce ROP

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na služby Název veřejné zakázky: Název: IČ/DIČ: Doprava žáků SOŠ SE Velešín Zadavatel Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu

Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu V ý b ě r o v é ř í z e n í na uzavření smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů s vybraným provozovatelem s názvem Z a j i š t ě n í p r o v o z u p r o d e j n í c h a u t o m a t ů v a r

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Zastávka Telč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nové vyhlášení

Zastávka Telč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Regionální rady regionu soudružnosti Jihovýchod

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace ke koncesnímu řízení na výběr koncesionáře dle 7 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona v platném znění, ve spojení s 50 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více