Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Pavel Římovský Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne Pavel Římovský 2

3 Poděkování Děkuji panu Mgr. Ondřeji Horovi, Ph.D. za jeho odborné rady, pomoc a metodické vedení při tvorbě této diplomové práce. Děkuji zde také všem mým blízkým za jejich podporu, která se mi od nich dostávala během celého studia. 3

4 Obsah Úvod Vymezení cílů práce a stanovení hlavní výzkumné otázky... 7 Cíle práce Poznávací cíl Symbolický cíl Aplikační cíl... 8 Hlavní výzkumná otázka Společnost Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR Demografie vývoj ve světě i v České republice Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Společnost Vzdělávání Srovnání českého školství s ostatními zeměmi Vývoj a trendy působící na české střední školy Finanční a pracovní možnosti pro absolventy po skončení studia Dlouhodobější koncepce pro české sekundární školství Dlouhodobější koncepce pro sekundární školství aplikované ve vybraném regionu Středoškolský učitel a studenti v ČR Středoškolský učitel v ČR Studenti středních škol v ČR Vzdělávání a technologický pokrok Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Vzdělávání Reálné možnosti středoškolského studia a uplatnitelnosti v okrese Uh.Hradiště Vybrané statistické a geografické údaje o okrese Uherské Hradiště Možnosti středoškolského vzdělání v okrese Uherské Hradiště Uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu Vývoj nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR Vývoj nezaměstnanosti čerstvých absolventů ve vybraném regionu Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Reálné možnosti středoškolského studia a uplatnitelnosti v okrese Uh. Hradiště Shrnutí teoretické části Metodologie Popis způsobu, jakým chci získávat požadovaná data Popis výběrového souboru, z něhož chci požadovaná data získat

5 6.2.1 Jak bude probíhat výběr v jednotlivých zkoumaných skupinách Výběrový soubor zkoumaný pomocí dotazníkového šetření Výběrový soubor zkoumaný pomocí polostrukturovaného rozhovoru Výzkumné otázky Hlavní výzkumná otázka Dílčí výzkumné otázky Vytvoření otázek vycházejících z dílčích výzkumných otázek, které budou využity pro dotazníkový průzkum nebo rozhovory Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Metodologie Analýza získaných dat Zodpovězení dílčích výzkumných otázek Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení hlavní výzkumné otázky Závěr Bibliografie Anotace Summary Rejstřík Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam zkratek Seznam příloh Stať

6 Úvod Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris Každý stát potřebuje pro svůj bezproblémový chod dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, na jejichž vzdělávání vynakládá v průběhu jejich života značné finanční prostředky. Za takto vynaložené prostředky očekává, že se školství postará o výchovu a vzdělání jeho obyvatel a dokonale je připraví pro pracovní trh. Jen kvalitně připravení absolventi mohou být silnou zbraní na globálním trhu a dokonalá příprava studentů může být jedním z faktorů, které přispívají ke snižování nezaměstnanosti. Absolventi středních a vysokých škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, ale také postrádají určité pracovní kontakty usnadňující lepší orientaci na trhu práce. (Buchtová, 2002, s.110.) Z výše uvedeného vyplývá, že by mělo být jednou z priorit státu zhodnotit tyto investice například tím, že se bude snažit pomáhat čerstvým absolventům v počátcích jejich kariéry. Tato diplomová práce se zabývá vlivem vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu. Jako středoškolský učitel, pracující v této oblasti, jsem si uvědomoval mnoho potencionálních nedostatků, které by bylo potřeba odstranit. Chtěl jsem také, aby SŠ v návaznosti na pracovní trh fungovaly lépe. Od samého začátku psaní této práce bylo mou snahou najít a popsat pouze ty faktory související se středoškolským vzděláváním, o kterých jsem přesvědčen, že je jejich vliv na uplatnění absolventů významný. Složitost výběru mezi mnoha existujícími faktory a jejich rozdělení na významné a méně významné jsem se pokusil vyřešit konzultacemi s úřady práce, ale také rozhovory se studenty středních škol a jejich učiteli. Mimo tyto konzultace mi další potřebná data poskytly neformální rozhovory s vedoucími pracovníky ve významných podnicích v našem regionu, ale také studium literatury a internetových zdrojů. Všechny tyto moje snahy směřovaly především k určení opravdu významných faktorů, které by co nejvíce odpovídaly realitě. Plošný rozsah práce je omezen hranicemi regionu okresu Uherské Hradiště. Toto polohové omezení se však týká pouze zkoumaných škol v tomto regionu, které zde poskytují středoškolské vzdělávání všem zájemcům o tento druh studia. Při posuzování uplatnitelnosti jejich absolventů jsou totiž tyto hranice okresu částečně setřeny, neboť není možné předpokládat, že všichni absolventi budou pracovat jen tam, kde vystudovali. V této diplomové práci byla použita triangulace: spolehlivá data (např. z Úřadu práce, NUOV, ČSÚ atd.) byla dále ověřována mým výzkumem z více zdrojů. 6

7 1.1 Vymezení cílů práce a stanovení hlavní výzkumné otázky Cíle práce V tomto oddíle jsou popsány tři cíle (cíl poznávací, cíl symbolický a cíl aplikační) Poznávací cíl Co bych chtěl zkoumat? Chtěl bych prozkoumat situaci v jednom vybraném regionu (v mém případě se jedná o okres Uherské Hradiště). Cílem této diplomové práce je popsat faktory, které mohou významně ovlivňovat zaměstnanost absolventů středních škol na pracovním trhu ve vybraném regionu. Proč chci zkoumat faktory, které mohou ovlivňovat zaměstnanost absolventů středních odborných škol na pracovním trhu ve vybraném regionu? Výsledný soubor prozkoumaných faktorů by měl poskytnout reálný obraz situace absolventů SŠ na pracovním trhu v daném regionu, ale také jako vodítko pomoci při předcházení budoucím zvýšeným nákladům na APZ. Jaký plán mám přichystaný pro svůj výzkum? V teoretické části této diplomové práce se pokusím nalézt a popsat jednotlivé významné faktory, které mohou mít vliv na pozdější uplatnitelnost studentů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu. V praktické části se chci zaměřit na ověření dat z teoretické části pomocí studentů středních škol, jejich učitelů a pracovníků ÚP, kteří působí v okrese Uherské Hradiště. Zkoumanou jednotkou budou možnosti ovlivnění některých faktorů pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce. Datovou jednotkou jsou studenti vybraných středních škol, kteří navštěvují první a poslední ročníky těchto škol, dále jejich učitelé působící na těchto SŠ a pracovníci ÚP, všechny tyto osoby bude spojovat působnost v okrese Uherské Hradiště. Základním souborem jsou všechny střední školy, ale také ÚP, které sídlí v okrese Uherské Hradiště Symbolický cíl Na co chci psaním této práce upozornit? Při zjišťování stavu nezaměstnanosti v ČR jsem na Úřadech práce zjistil zajímavý fakt. Poptávka zaměstnavatelů není uspokojována, protože střední školy častokrát zcela nekoncepčně nabízejí i obory, o které na pracovním trhu není zájem a naopak nevyučují ty obory, o které by zájem na straně zaměstnavatelů byl. 7

8 Koho chci upozornit? žáky ZŠ, kteří jsou v posledních ročnících ředitele středních škol Krajský úřad, který je zřizovatelem části SŠ Proč si myslím, že ti, co chci upozornit, to nevědí nebo tomu nevěnují dostatečnou pozornost? Hlavním problémem je pravděpodobně malá informovanost rodičů a budoucích studentů SŠ o situaci na trhu práce. Krajský úřad, který je zřizovatelem státních SŠ, vzniklé situace řeší většinou pomalu a s malým efektem. Hlavní důvody tohoto stavu vidím ve zdlouhavosti propojení více institucí státní správy. Výsledkem všech těchto pochybení je ztráta času pro studenty, kteří se musí po dostudování rekvalifikovat a státní rozpočet musí vynakládat nemalé prostředky na APZ pro lidi, kteří by mohli ihned po studiu začít pracovat Aplikační cíl K čemu chci využít poznatky, které získám, a co chci díky těmto poznatkům zachovat nebo změnit? Díky poznatkům, které získám, se pokusím oslovit ZŠ, SŠ, Kraj. úřad, popř. zřizovatele církevních nebo soukromých středních škol. Co se potřebuji dozvědět, abych této změny mohl dosáhnout? Potřebuji vědět, o co je na trhu práce v současnosti zájem. Důležité je také delší časové porovnání, zda je zájem trhu o tyto profese konstantní, nebo se řídil jen určitou módní vlnou, která opadla (pracovní trh se nasytil) a absolventi těchto SŠ rok od roku hůře hledají práci. Rád bych také zjistil názory ÚP, studentů SŠ a jejich učitelů na problematiku uplatňování čerstvých absolventů, které by mohly pomoci v řešení této problematiky. Co plánuji udělat s těmito poznatky, které získám, abych dosáhl zamýšlené změny, kterou plánuji? Svůj plán pro využití získaných poznatku dělím na dvě části. V první části se pokusím využít konkurenčního boje mezi středními školami. Své nezávislé poznatky chci poskytnout všem středním školám v tomto okrese, aby je mohly využít v reklamě středních škol. Střední školy, které vyučují nějaký obor s nízkou nezaměstnaností jeho absolventů, mohou použit závěry této diplomové práce ve své reklamě, a tyto výsledky se tak dostanou i k žákům ZŠ, kteří se právě rozhodují, na kterou SŠ by chtěli nastoupit. Ve druhé části mi tyto výsledky poslouží pro komunikaci s Krajským úřadem jako podklad pro návrhy toho, co by bylo vhodné udělat pro podporu oborů, o které je na trhu práce zájem. 8

9 Hlavní výzkumná otázka Po sepsání jednotlivých cílů následoval další logický krok, ve kterém bylo nutno formulovat hlavní výzkumnou otázku. Jejim úkolem bylo především dokonalé vystižení zkoumané oblasti. Další snahou při její formulaci bylo však také jasné popsání faktu, že se jedná pouze o výběr významných faktorů, nikoliv všech existujících. Za stejně důležité jsem považoval upozornění čtenářů na omezený plošný rozsah této práce na jeden region, který se však týká pouze středních škol; pracovní trh již toto omezení nemá stejně jako v reálném životě (kdy mohou absolventi po vystudování v našem regionu odejít pracovat například do některého z členských států EU, ale také jiných zemí pokud to zde legislativa dovoluje). Hlavní výzkumná otázka pro tuto diplomovou práci má následující znění: Jaké významné faktory, související se středoškolským vzděláváním studentů ve vybraném regionu, podle respondentů ovlivňují uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jak by šly alespoň některé z nich ovlivnit. 1 1 Hlavní výzkumná otázka. 9

10 2 Společnost Tato kapitola se snaží pomocí převážně statistických dat seznámit čtenáře s vývojem ve společnosti. Jejim úkolem je, stejně jako u ostatních kapitol v teoretické části, snaha o nalezení významných faktorů, které by mohly ovlivnit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu. Pouze jejich postupné nalézání a popis v teoretické části této práce umožní vytvořit ucelený soubor těchto významných faktorů, který bude možno později v praktické části této diplomové práce ověřit a zajistit tak kvalitní zodpovězení HVO. V této kapitole může čtenář nalézt následující dva oddíly: Úvodní oddíl s názvem Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR se snaží popsat základní údaje o počtu osob v jednotlivých věkových rozmezích, které žijí na území ČR. Seznámí nás také s počty škol všech druhů, které na území ČR působí, a představí nám také počty osob v nich. Prioritou tohoto oddílu je samozřejmě zaměření na sekundární školství, kterému se chce tato práce nejvíce věnovat, a tak je v tomto oddílu právě této oblasti věnováno nejvíce prostoru. Druhý závěrečný oddíl v kapitole s názvem Demografie vývoj ve světě i v České republice ve svém úvodu popisuje vývoj počtu osob na planetě, ale také připomíná počet osob v ČR. Za tímto krátkým úvodem následuje rozdělení na dva pododdíly. První tento pododdíl má název Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR. Snaží se poukázat na klesající porodnost v ČR (což je prezentováno na konkrétních statistických údajích). Velká část tohoto pododdílu popisuje také rozklad klasické rodiny, ke kterému v ČR dochází stále častěji. Druhý pododdíl s názvem Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života ukazuje na problémy, které se mohou objevit, jestliže se bude zvyšovat průměrná délka života, ale zároveň snižovat počet občanů v produktivním věku. Je zde popisován také fakt, že stále více obyvatel naší země je závislých na zdravotní péči a nemocnost spolu s úrazovostí mohou velmi významně ovlivňovat budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 2.1 Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR Základem pro popis této problematiky je seznámení se s věkovým složením obyvatel v ČR. Tab. 2.1 Věkové složení obyvatel v ČR k Zdroj: ČSÚ, 2009e, upraveno 10

11 Tato diplomová práce se je zaměřena na vliv vzdělávání na uplatnitelnost absolventů SŠ na trhu práce ve vybraném regionu. Z tohoto důvodu bych zde chtěl čtenáře této práce seznámit s počty škol, ale i žáků nebo studentů, kteří v těchto jednotlivých typech škol na území ČR studují. Pro lepší představu zde bylo doplněno procentuální vyjádření udávající počty osob navštěvující tyto jednotlivé typy škol v porovnání s počtem obyvatel, kterých bylo v ČR k celkem (viz. Tab. 2.1). Tab. 2.2 Počty škol a žáků na jednotlivých druzích škol všechny formy vzdělávání, včetně škol se speciálními vzdělávacími potřebami, a procentuální srovnání s počtem obyvatel v ČR k Zdroj: EURYBASE, str. 62., upraveno Data, která přinesla Tab. 2.1 a Tab. 2.2, ukazují vzájemnou propojenost mezi věkovým rozmezím let a docházkou na SŠ, která již v tomto věku není povinná. Moji domněnku o vzájemné provázanosti potvrzuje také ÚIV, který k této problematice napsal: Střední školy navštěvují žáci ve věkovém rozmezí většinou od 15 do 19 let. Počáteční věková hranice je dána ukončením povinné školní docházky. Část středních škol (víceletá gymnázia) však zasahuje svými vzdělávacími programy do povinného vzdělávání a navštěvují je i žáci mladší. Účast věkové skupiny let na vzdělávání není povinná; přesto činila ve školním roce 2007/08 96,5 %. (2008, s. 26.) Po vymezení sekundárního vzdělání, kterým se bude tato práce prioritně zabývat, je nutno zpřesnit údaje z (Tab. 2.2). Následující tabulka je tedy zaměřena pouze na studenty středních škol v ČR a popisovaná data z této tabulky se vztahují pouze ke studentům denní formy studia (celkový počet studentů v této tabulce je tedy nižší než v Tab. 2.2). 11

12 Tab. 2.3 Počet žáků SŠ a konzervatoří v ČR podle úrovně vzdělávání pouze denní forma vzdělávání, včetně škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdroj: EURYBASE, str. 152., upraveno 2.2 Demografie vývoj ve světě i v České republice Na úvod tohoto oddílu bych rád prezentoval tato fakta: v současnosti žije na celé planetě něco málo přes šest a půl miliardy lidí. Každý den se narodí dětí. (Janda, 2006.) Na druhé straně musíme odečíst lidí, kteří každý den zemřou, přirozený denní přírůstek na celé Zemi bude obyvatel (což je například zhruba počet obyvatel okresu Olomouc). Počet sedmi miliard lidí tak bude překročen okolo roku (Janda, 2006.) Všeobecně známým faktem je také to, že nejvíce dětí se rodí v nejchudších zemích a naopak v těch nejrozvinutějších a technicky nejvyspělejších zemích společnost vymírá. Tento trend se také naplno projevil v Evropě, potažmo i v České republice. Jen pro připomenutí zde také uvádím, že ČR měla k celkem obyvatel (podrobnější informace viz. Tab. 2.1) Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR S demografií, ale také s tématem této diplomové práce, úzce souvisí porodnost, sňatečnost a rozvodovost. Pokud se totiž nebude rodit dostatek dětí, nebude ani koho učit. Pokud děti nebudou vychovávány ve funkčních rodinnách, tento stav se opět projeví ve ztíženém vzdělávání a výchovných problémech. Při pohledu na porodnost v ČR zjistíme, že: Úroveň úhrnné plodnosti v roce 2008 dosáhla 1,50 živě narozených dětí na jednu ženu. Děti se rodily v průměru ženě ve věku 29,3 let. (ČSU, 2009a, str. 21.) Z těchto základních faktů si můžeme lehce odvodit, že Česká republika vymírá, protože pouze k udržení současného stavu obyvatelstva bychom potřebovali, aby na každou ženu místo 1,5 připadalo, alespoň 2,1 živě narozených dětí. Veškeré mediálně prezentované titulky o baby boomu jsou tedy zavádějící, protože se nejedná o nic jiného než o to, že začínají 12

13 rodit populačně silné ročníky žen, které si své mateřství pouze odložily na pozdější dobu. Početně nás tedy nezachraňuje přirozená porodnost našich žen, ale spíše migrace obyvatel cizích zemí, pro které se naše země stává cílovou. Kromě již zmíněných faktů o porodnosti v ČR je zde nutné ještě upozornit na některé další skutečnosti, které s touto problematikou souvisejí. Dalším velmi významným bodem, který tato statistická data dokazují, je odklon od klasické rodiny. Na jedné straně je pozitivní, že se stále většina dětí se rodí do manželství. Vdaným ženám se v roce 2008 živě narodilo 76,1 tisíce dětí a tvořily tak 63,7 % všech živě narozených. (ČSU, 2009a, str. 21.) Tento prvotní optimizmus ze zjištění, že se ještě stále většina dětí rodí do manželství, nám však trochu kazí fakt o neprovdaných matkách, které porodily ve stejném roce zbytek do 100 procent (tedy 36,3 % dětí). Mezi neprovdanými matkami více převažují svobodné ženy. Zastoupení rozvedených žen mezi matkami nemanželských dětí se od roku 1991 snížilo z 24,6 na 17,5 %. Ovdovělé ženy se stávají matkami jen zhruba ve třech stovkách případů za rok. (ČSU, 2009a, str. 21.) Komplexní obraz o vývoji v počtech živě narozených dětí, ale také o tom, zda se narodily do manželství (nebo ne) dokladuje asi nejlépe následující obrázek. Obr. 2.1 Živě narozené děti podle pořadí a legitimity, Zdroj: ČSÚ, 2009a, str. 22. Určité zmírnění tohoto negativního přehledu na počet nemanželských dětí by mohl přinést fakt, že řada párů žije po vzoru moderní doby bez oficiálně uzavřeného sňatku, ale ve skutečnosti žijí jako manželé v jedné domácnosti. Zde tedy: pro určení spodní hranice podílu matek samoživitelek může sloužit údaj o otci, který statistika počínaje rokem 2007 sleduje také u nemanželských dětí (do té doby ČSÚ přebíral údaje o otci dítěte pouze u žen vdaných). Předpokládáme-li, že matky, které při porodu neuvedly otce dítěte, jsou připraveny starat se o ně samy, pak se v roce 2008 živě narodilo minimálně dětí do neúplné rodiny, tj. každé desáté. Podíl dětí matek-samoživitelek (v době porodu dítěte) mezi nemanželsky narozenými pak činil nejméně 27,5 %. (ČSÚ, 2009a, str. 22.) 13

14 S počty narozených korespondují také sledované údaje o sňatečnosti a rozvodovosti. Nejen že se neustále zvyšuje počet párů, které žijí mimo manželství, ale současně se také zvyšuje počet rozvodů. Tento trend přináší také řadu negativních důsledků a to nejen pro rozvádějící se partnery, ale především pro jejich děti, které tímto zážitkem mohou být ovlivněny na celý život. Pro představu je zde možné v krátkosti uvést, že: Počet sňatků uzavřených v České republice v roce 2008 činil (ČSÚ, 2009b, s. 11.) Naopak ve stejném roce bylo celkem schváleno návrhů na rozvod 2, z nichž 65 % iniciovaly ženy. (ČSÚ, 2009c, s. 16.) Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života Vyspělé země, mezi které se postupně řadí také ČR, neustale vylepšují svoji zdravotnickou péči. Tento fakt má za následek na jedné straně neustále se prodlužující délku lidského života, ale také neúměrně zatěžuje státní rozpočty jednotlivých zemí, neboť rostou náklady na vyplácené důchody, ale také na zdravotní péči. U zdravotní péče je přitom možné sledovat její využívání prakticky všemi skupinami obyvatel. U novorozenců se můžeme setkat s tím, že dnes zvládnou lékaři zachránit i ty nedonošené děti, které přišly na svět již ve 24. týdnu těhotenství. Často váží méně než 1 kilogram, některé děti váží dokonce i méně než 500 g, avšak jejich budoucnost je značně nejistá. Jejich životaschopnost je tím nižší, čím dříve se narodily. 3 (Pařízek, Ašenbrenerová- Pačenková) Spolu se zavedeným očkováním můžeme říci, že úmrtnost u dětí do 14 let klesá. Jak jsem se již zmínil, jsme téměř všichni v moderní civilizaci závislí na zdravotní péči. Vlivem nezdravého životního stylu nás postihují civilizační choroby, které např. Wikipedie vymezuje následovně: Civilizační choroby je skupina onemocnění, které se spíše než popisem vymezují výčtem, i když v obecnosti lze patrně říci, že se jedná o choroby, které jsou spojeny s životním stylem především moderní doby a větších měst. (Wikipedia) Mnoha těmito civilizačními chorobami, především vrozenými vadami, obezitou, ale také alergiemi, trpí v současné době také značný počet středoškolské mládeže. Tento trend je u nás asi nejvíce patrný v různých úlevách, o které studenti SŠ žádají po předložení lékařských zpráv při osvobozování z tělesného vyučování. Tyto zdravotní úlevy studentů se přenášejí také do jejich budoucích zaměstnání a již při výběru SŠ je nutné na ně myslet. Kromě nemocí však lidstvo ve světě sužují i různé úrazy. Ve vyspělých zemích jsou v současné době úrazy hlavní příčinou dětské úmrtnosti i úmrtnosti mládeže. Každý den zemře v zemích EU zbytečně 100 dětí následkem nějakého úrazu. (VIOD leták úrazy, s. 1.) V české republice zemře ročně na následky úrazů 300 dětí - jakoby zmizelo celých 10 školních tříd. Další 3000 dětí si odnáší po úrazu trvalé zdravotní 2 Počínaje rokem 2007 přebírá ČSÚ údaje pouze o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Normální doba těhotenství je přitom 38 až 42 týdnů. 14

15 následky. (VIOD leták úrazy, s. 2.) Léčení následků těchto úrazů je pro společnost vzhledem k nutnosti poskytovat specializovanou zdravotnickou péči velmi nákladné. Tab. 2.4 Základní prevence podle věku dítěte. Věk Prostředí Druh úrazu Prevence Střední škola škola, hřiště, silnice, ulice Zdroj: VIOD leták úrazy, s. 1., upraveno zlomeniny, vykloubení, poranění povrchu těla, poranění hlavy a smyslových orgánů dítě zná hodnotu zdraví a vlastního života, rizikové jednání a odpovědnost Za velký problém při úrazovosti lze považovat v dnešní době zvláště u středoškolských studentů adrenalinové sporty; nárůst jejich popularity se odráží také ve výskytu zranění s trvalými následky. Každopádně jsou ale největší hrozbou pro úrazy (a to i smrtelné) považovány dopravní nehody. Zde také platí, že díky nim přibývá lidí s určitými postiženími. Tento trend dále umocňují statisky, podle kterých mladí lidé (častokrát ještě studenti SŠ) patří k nejrizikovější skupině řidičů. Každé zranění s trvalými následky představuje významný problém. Pokud se tento úraz stane studentovi, který se uči v některém z oborů, kde se vyžaduje některá úrazem ztracená dovednost, může být jeho další uplatnění značně ztíženo. Velký vliv pro uplatňování studentů SŠ na pracovním trhu (pokud se naplní některý z následujících odhadů), bude mít konkrétní zaměření jejich vzdělání. Zde lze předpokládat, že vzhledem k měnící se struktuře obyvatelstva (viz. Obr. 2.2) a neustále se prodlužující délce života (viz. Tab. 2.3) budou změněny také požadavky pracovního trhu. O stále se rozšiřující počet starých lidí se bude muset někdo postarat, zdravotnictví vzhledem k životnímu stylu obyvatelstva bude využívat stále více obyvatel, ale ani ostatní důležité profese pro zachování správného chodu státu nemohou být zrušeny. V takto měníci se společnosti musí být ještě více podporováno celoživotní vzdělávání. Obr. 2.2 Slož. obyvatelstva podle hlavních věk. skupin, střed. varianta, (k 1.1.) Zdroj: ČSÚ, 2009d, str

16 Tab. 2.5 Naděje dožití při narození, Zdroj: ČSÚ, 2009d, str Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Společnost Kapitola obsahuje celkem dva oddíly, z nichž druhý je dále členěn na dva pododdíly. První oddíl s názvem Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR nepřináší žádné přímé významné faktory ovlivňující uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu. Čtenáři se zde seznámí s počty studentů na jednotlivých typech škol. Druhý oddíl s názvem Demografie vývoj ve světě i v České republice se v úvodu pokouší popsat situaci, kdy vyspělý svět vymírá a naopak rozvojové země přispívají k rostoucímu počtu obyvatel ve světě. Tento stav se zákonitě musí projevit v mnoha oblastech. Závěry z pododdílu s názvem Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR lze popsat následovně. Snižující se porodnost v ČR přinese zajisté nutnost redukovat počty škol a jejich zaměstnanců na všech úrovních. Významnou skutečností, která patří mezi jeden z významných faktorů ovlivňující uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, je bezesporu přívětivé rodinné prostředí motivující studenty k zodpovědnému přístupu ke studiu. Domnívám se, že právě tento faktor může ovlivnit řadu studentů a studentek na cestě za vzděláním. Ve své praxi učitele na SŠ jsem se již setkal i s odchody studentů v posledních ročnících střední školy. Tito studenti přišli častokrát o možnost dokončit si středoškolské studium, protože se chtěli osamostatnit, odstěhovat se od rodiny a postavit se na vlastní nohy. Tato extrémní řešení jsou častokrát vyvolána určitou chybou ve výchově nebo přímo v rodině. Pro příklad je zde možno uvést případ studenta, který v pololetí ve třetím ročníku učebního oboru ukončil studium a odešel z domova, protože se nepohodl s novým přítelem své rozvedené matky. Tyto skutečnosti jsou zmiňovány také v literatuře, kde je popisováno, že: Rodina prochází na přelomu 20. a 21. století nebývalou krizí, jejich zdroje a příčiny řeší sociologové, psychologové a politici. Z morálního hlediska je ve výchově dětí zřejmě nejvíce problematická nestabilita rodiny, eliminace rodičovské autority a často také emocionální chudost rodinného prostředí, 16

17 zejména vůči dětem. (Střelec, 2005, s. 70.) Pododdíl s názvem Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života přináší především tyto závěry: Mladá populace studující na středních školách musí již při volbě střední školy zvažovat, zda bude jejich zdravotní stav umožňovat vykonávat zvolenou profesi. Významným faktorem vyplývajícího z předchozího popisu a ovlivňujícím uplatnitelnost těchto absolventů na pracovním trhu bude tedy kvalitní posouzení žáků ZŠ před nástupem na SŠ po zdravotní stránce. Dalším významným faktorem a zároveň velmi vážnou hrozbou pro budoucí uplatnitelnost absolventů je také zvýšené riziko nečekané nemoci nebo úrazu mladých lidí, které díky trvalým následkům může znemožnit uplatnění ve studovaném oboru. Tento významný faktor lze popsat jako: Připravenost alternativních řešení pro případ úrazu nebo nemoci s trvalými následky, znemožňujícího pokračovat ve zvoleném studiu pro studenty SŠ. Z tohoto pododdílu vyplývá také skutečnost, že díky lepší zdravotní péči se dožíváme vyššího věku, ale ve spojení v nižší porodností popisované v předchozím pododdíle bude nutno daleko lépe plánovat jednotlivé profese podle potřebnosti. Důležitým faktorem pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů zde bude tedy motivace žáků ZŠ ke studiu potřebných oborů SŠ. Poslední z faktorů je pouze logickým vyústěním demografického vývoje. Prodlužující se délka života přináší nutnost prodlužovat tu část života, kterou strávíme v pracovním procesu. Velmi ceněným faktorem ovlivňující uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu bude tedy schopnost absolventů pružně se přizpůsobovat potřebám trhu práce. Tento faktor si také postupně vynucuje zvyšovat všeobecný základ u jednotlivých vyučovaných oborů, aby se zvýšila flexibilita pracovníků. 17

18 3 Vzdělávání V úvodu této kapitoly bylo nutno vymezit pojem vzdělávání, o kterém lze říci, že je: Procesem, v němž převažuje informativní aspekt a v němž jedinec získává a osvojuje si soustavu poznatků a dovedností i metodu jejich nabývání. Přitom tyto poznatky mohou mít a také mají nejen instrumentální povahu, tj. poznatky a dovednosti mají především specifické funkční určení (např. poznatky nutné k výkonu povolání lékaře, právníka, biologa atd.), ale i kultivační povahu, tj. poznatky, které nemají bezprostředné funkční určení, ale podílejí se na formování lidské osobnosti věděním, poznáváním, jeho všeobecnou kultivací. (Krebs, 1997, s. 289.) Pojem vzdělávání lze však popsat také jako stav nebo úroveň, dosažené procesem vzdělávání. Též souhrn osvojených vědomostí, dovedností, návyků, postojů, hodnot aj. zformovaných prostřednictvím vzdělávacího procesu. (Stojan, 2002, s. 60.) Je zde také důležité si uvědomit, že posláním vzdělání je uschopnit mladou generaci k poučené a odpovědné účasti na rekonstrukci světa a na objevování příznivější budoucnosti pro naši planetu. (Blížkovský, Kučerová, Kurelová 2000, s. 20.) Pokud se na vzdělávání podíváme nikoliv z pedagogického, ale z personálního hlediska jako budoucí zaměstnavatelé, tak je možno říci, že vzdělávání znamená investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího využívání jejich přirozených schopností. (Armstrong, 2002, s. 491.) Pokud bychom chtěli popsat střední školství v ČR, je o něm možné říci, že se jedná o: bohatě diferencovaný systém, který zajišťuje vzdělávání a praktickou odbornou přípravu pro téměř celou populaci mladých lidí po ukončení jejich povinné školní docházky a před nástupem do zaměstnání nebo před vstupem na vysokou školu. (ÚIV, 2008, s. 26.) Při pohledu na vzdělávání z historického hlediska za posledních 20 let je nutno si uvědomit, jak velký posun tento školský systém spolu se společností udělal. Od pádu komunismu v roce 1989 se zde mnohé změnilo a to nejen ve společnosti, která přijala kapitalismus; tyto trendy se postupně objevují i ve školství. Hned na začátku nově otevřený trh začal lákat stále více zahraničních firem, snažících se expandovat na nové trhy bývalého východního bloku. Naopak také vznikaly nové české firmy, které potřebovaly se západními trhy obchodovat. Výsledkem expanze těchto společností byla zvýšená potřeba zaměstnanců s dostatečnými jazykovými, popř. i ekonomickými znalostmi. Takto dobře ekonomicky nebo jazykově připravených zaměstnanců však naše školství, před tímto zlomem, vyučovalo méně než bylo při rozvoji podnikání potřeba. Reakcí středních, ale i vysokých škol byla především zvýšená nabídka ekonomických oborů, které nově začaly nabízet i soukromé školy. Zvýšenou poptávku po jazykových dovednostech se však dařilo odstraňovat pomaleji, neboť i přes velkou snahu škol scházeli kvalitní lektoři, kteří by byli ochotni ve školství pracovat, ale také dokonalé 18

19 zvládnutí cizího jazyka vyžadovalo delší čas. Další výraznou změnou byl vstup ČR do EU, který postupně dále zvyšuje pracovní možnosti našich občanů mimo ČR, ale také usnadňuje podnikání v rámci EU. Celkově na všechny tyto oblasti působí nezadržitelný technologický pokrok, který však vyžaduje reakci školství i společnosti. Všechny tyto faktory dále ještě urychluje skutečnost, že se stále více stáváme součástí globálního světa, kde vše souvisí se vším. Před začátkem popisu jednotlivých SŠ je nutno seznámit čtenáře s možným dělením středních škol dle JKOV, ISCED 1997 nebo na zákl. tři typy: Gymnázia, SOŠ a SOU. Všechna tato dělení je možné naleznout v přílohách č. 2 a 3, které jsou součástí této diplomové práce. Tato kapitola je rozdělena do čtyřech hlavních oddílů, přičemž první z nich se zabývá srovnáváním českého školství s ostatními zeměmi. Na něj navazuje druhý oddíl, který se pokouší proniknout do vývoje a trendů působících na české střední školy a to jak v oblasti tlaku společnosti na střední školy, tak také v zásazích státu potažmo krajského úřadu do naplňování dlouhodobějších koncepcí. Třetí oddíl se snaží popsat středoškolské učitele a studenty na SŠ. Čtvrtý oddíl poukazuje na nutnost investovat nemalé finanční prostředky i do těch nejobyčejnějších učebních oborů, pokud zde chceme vyučovat opravdu kvalitní absolventy; toto je zde doloženo také třemi praktickými příklady. 3.1 Srovnání českého školství s ostatními zeměmi Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, stáváme se stále více součástí globálního světa a proto je také nutné vzdělání v ČR srovnat s okolním světem. V tomto oddíle se tedy pokusím o stručné srovnání českého školství s ostatními zeměmi s přihlédnutím k faktorům, které by mohly ovlivnit budoucí uplatnitelnost našich absolventů na pracovním trhu. Jak jsem již v úvodu psal, i pokud studenti vystudují ve zkoumaném regionu Uherské Hradiště, mohou se o práci ucházet prakticky ve všech zemích EU. Vzdělávání v jednotlivých zemích se vyvíjelo dlouhou dobu odděleně. Jednotlivé státy měly odlišné společenské, ale také kulturní předpoklady pro výchovu svých studentů a tyto určité rozdíly si i nadále ponechávají. V Evropské unii totiž: oblast vzdělávání nepatří do společných politik EU. Na rozdíl od společné měnové a celní politiky má vzdělávací politika statut tzv. doplňující politiky. To znamená, že aktivita EU v této oblasti nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena na podporu členských států. Orgány EU mohou členským státům pouze udělit doporučení. Podstata úsilí EU ve vzdělávání spočívá v systematické a rozsáhlé finanční podpoře jednotlivých zemí a regionů. Finanční podpora se odehrává na základě společně přijatých cílů a prostřednictvím strukturálních fondů a zakládáním komunitárních programů. (NUOV, 2008) Evropská unie si jasně uvědomila, že pokud chce být silným hráčem na světovém trhu, je 19

20 nutné se zaměřit také na lidský potenciál: Lidské zdroje představují v tomto pojetí významný potenciál ekonomiky, vyšší vzdělání je navíc nespornou komparativní výhodou pro volný pohyb osob. Požadavky na kvalitu a systémy vzdělávání se nejprve týkaly srovnatelnosti kvalifikací, uznávání diplomů a zapojení sociálních partnerů do vzdělávání. V rámci prevence nezaměstnanosti byl kladen důraz na adaptabilitu a zaměstnatelnost absolventů škol. Role vzdělávání se v EU od té doby mnohonásobně zvětšila a rozšiřuje se i nadále. Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů stojí dnes v centru pozornosti, příkladem širokého pojetí může být koncepce celoživotní učení. (NUOV, 2008) Pro srovnání vzdělání v jednotlivých státech má zajímavou vypovídací schopnost graf z roku 2008, který porovnává jednotlivé země EU. Zde jsou procentuálně zastoupeni lidé ve věku let, kteří dosahují nejméně vyššího sekundárního vzdělání. Graf 3.1 Procentuální zastoupení lidí jednotlivých zemí EU - 27 ve věku let, kteří dosahují nejméně vyššího sekundárního vzdělání v roce Zdroj: CEDEFOP, 2009 Z tohoto grafu je jasně patrné, že z pohledu dosaženého alespoň vyššího sekundárního vzdělání na tom nejsme spolu se Slovenskou republikou opravdu špatně. Větším problémem pro naší zemi je spíše snižující se úroveň vědomostí našich studentů již na základních školách (viz. příloha č. 5 této diplomové práce, výsledky mezinárodního průzkumu TIMSS). 20

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více