Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Pavel Římovský Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne Pavel Římovský 2

3 Poděkování Děkuji panu Mgr. Ondřeji Horovi, Ph.D. za jeho odborné rady, pomoc a metodické vedení při tvorbě této diplomové práce. Děkuji zde také všem mým blízkým za jejich podporu, která se mi od nich dostávala během celého studia. 3

4 Obsah Úvod Vymezení cílů práce a stanovení hlavní výzkumné otázky... 7 Cíle práce Poznávací cíl Symbolický cíl Aplikační cíl... 8 Hlavní výzkumná otázka Společnost Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR Demografie vývoj ve světě i v České republice Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Společnost Vzdělávání Srovnání českého školství s ostatními zeměmi Vývoj a trendy působící na české střední školy Finanční a pracovní možnosti pro absolventy po skončení studia Dlouhodobější koncepce pro české sekundární školství Dlouhodobější koncepce pro sekundární školství aplikované ve vybraném regionu Středoškolský učitel a studenti v ČR Středoškolský učitel v ČR Studenti středních škol v ČR Vzdělávání a technologický pokrok Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Vzdělávání Reálné možnosti středoškolského studia a uplatnitelnosti v okrese Uh.Hradiště Vybrané statistické a geografické údaje o okrese Uherské Hradiště Možnosti středoškolského vzdělání v okrese Uherské Hradiště Uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu Vývoj nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR Vývoj nezaměstnanosti čerstvých absolventů ve vybraném regionu Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Reálné možnosti středoškolského studia a uplatnitelnosti v okrese Uh. Hradiště Shrnutí teoretické části Metodologie Popis způsobu, jakým chci získávat požadovaná data Popis výběrového souboru, z něhož chci požadovaná data získat

5 6.2.1 Jak bude probíhat výběr v jednotlivých zkoumaných skupinách Výběrový soubor zkoumaný pomocí dotazníkového šetření Výběrový soubor zkoumaný pomocí polostrukturovaného rozhovoru Výzkumné otázky Hlavní výzkumná otázka Dílčí výzkumné otázky Vytvoření otázek vycházejících z dílčích výzkumných otázek, které budou využity pro dotazníkový průzkum nebo rozhovory Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Metodologie Analýza získaných dat Zodpovězení dílčích výzkumných otázek Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení DVO Zodpovězení hlavní výzkumné otázky Závěr Bibliografie Anotace Summary Rejstřík Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam zkratek Seznam příloh Stať

6 Úvod Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris Každý stát potřebuje pro svůj bezproblémový chod dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, na jejichž vzdělávání vynakládá v průběhu jejich života značné finanční prostředky. Za takto vynaložené prostředky očekává, že se školství postará o výchovu a vzdělání jeho obyvatel a dokonale je připraví pro pracovní trh. Jen kvalitně připravení absolventi mohou být silnou zbraní na globálním trhu a dokonalá příprava studentů může být jedním z faktorů, které přispívají ke snižování nezaměstnanosti. Absolventi středních a vysokých škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, ale také postrádají určité pracovní kontakty usnadňující lepší orientaci na trhu práce. (Buchtová, 2002, s.110.) Z výše uvedeného vyplývá, že by mělo být jednou z priorit státu zhodnotit tyto investice například tím, že se bude snažit pomáhat čerstvým absolventům v počátcích jejich kariéry. Tato diplomová práce se zabývá vlivem vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu. Jako středoškolský učitel, pracující v této oblasti, jsem si uvědomoval mnoho potencionálních nedostatků, které by bylo potřeba odstranit. Chtěl jsem také, aby SŠ v návaznosti na pracovní trh fungovaly lépe. Od samého začátku psaní této práce bylo mou snahou najít a popsat pouze ty faktory související se středoškolským vzděláváním, o kterých jsem přesvědčen, že je jejich vliv na uplatnění absolventů významný. Složitost výběru mezi mnoha existujícími faktory a jejich rozdělení na významné a méně významné jsem se pokusil vyřešit konzultacemi s úřady práce, ale také rozhovory se studenty středních škol a jejich učiteli. Mimo tyto konzultace mi další potřebná data poskytly neformální rozhovory s vedoucími pracovníky ve významných podnicích v našem regionu, ale také studium literatury a internetových zdrojů. Všechny tyto moje snahy směřovaly především k určení opravdu významných faktorů, které by co nejvíce odpovídaly realitě. Plošný rozsah práce je omezen hranicemi regionu okresu Uherské Hradiště. Toto polohové omezení se však týká pouze zkoumaných škol v tomto regionu, které zde poskytují středoškolské vzdělávání všem zájemcům o tento druh studia. Při posuzování uplatnitelnosti jejich absolventů jsou totiž tyto hranice okresu částečně setřeny, neboť není možné předpokládat, že všichni absolventi budou pracovat jen tam, kde vystudovali. V této diplomové práci byla použita triangulace: spolehlivá data (např. z Úřadu práce, NUOV, ČSÚ atd.) byla dále ověřována mým výzkumem z více zdrojů. 6

7 1.1 Vymezení cílů práce a stanovení hlavní výzkumné otázky Cíle práce V tomto oddíle jsou popsány tři cíle (cíl poznávací, cíl symbolický a cíl aplikační) Poznávací cíl Co bych chtěl zkoumat? Chtěl bych prozkoumat situaci v jednom vybraném regionu (v mém případě se jedná o okres Uherské Hradiště). Cílem této diplomové práce je popsat faktory, které mohou významně ovlivňovat zaměstnanost absolventů středních škol na pracovním trhu ve vybraném regionu. Proč chci zkoumat faktory, které mohou ovlivňovat zaměstnanost absolventů středních odborných škol na pracovním trhu ve vybraném regionu? Výsledný soubor prozkoumaných faktorů by měl poskytnout reálný obraz situace absolventů SŠ na pracovním trhu v daném regionu, ale také jako vodítko pomoci při předcházení budoucím zvýšeným nákladům na APZ. Jaký plán mám přichystaný pro svůj výzkum? V teoretické části této diplomové práce se pokusím nalézt a popsat jednotlivé významné faktory, které mohou mít vliv na pozdější uplatnitelnost studentů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu. V praktické části se chci zaměřit na ověření dat z teoretické části pomocí studentů středních škol, jejich učitelů a pracovníků ÚP, kteří působí v okrese Uherské Hradiště. Zkoumanou jednotkou budou možnosti ovlivnění některých faktorů pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce. Datovou jednotkou jsou studenti vybraných středních škol, kteří navštěvují první a poslední ročníky těchto škol, dále jejich učitelé působící na těchto SŠ a pracovníci ÚP, všechny tyto osoby bude spojovat působnost v okrese Uherské Hradiště. Základním souborem jsou všechny střední školy, ale také ÚP, které sídlí v okrese Uherské Hradiště Symbolický cíl Na co chci psaním této práce upozornit? Při zjišťování stavu nezaměstnanosti v ČR jsem na Úřadech práce zjistil zajímavý fakt. Poptávka zaměstnavatelů není uspokojována, protože střední školy častokrát zcela nekoncepčně nabízejí i obory, o které na pracovním trhu není zájem a naopak nevyučují ty obory, o které by zájem na straně zaměstnavatelů byl. 7

8 Koho chci upozornit? žáky ZŠ, kteří jsou v posledních ročnících ředitele středních škol Krajský úřad, který je zřizovatelem části SŠ Proč si myslím, že ti, co chci upozornit, to nevědí nebo tomu nevěnují dostatečnou pozornost? Hlavním problémem je pravděpodobně malá informovanost rodičů a budoucích studentů SŠ o situaci na trhu práce. Krajský úřad, který je zřizovatelem státních SŠ, vzniklé situace řeší většinou pomalu a s malým efektem. Hlavní důvody tohoto stavu vidím ve zdlouhavosti propojení více institucí státní správy. Výsledkem všech těchto pochybení je ztráta času pro studenty, kteří se musí po dostudování rekvalifikovat a státní rozpočet musí vynakládat nemalé prostředky na APZ pro lidi, kteří by mohli ihned po studiu začít pracovat Aplikační cíl K čemu chci využít poznatky, které získám, a co chci díky těmto poznatkům zachovat nebo změnit? Díky poznatkům, které získám, se pokusím oslovit ZŠ, SŠ, Kraj. úřad, popř. zřizovatele církevních nebo soukromých středních škol. Co se potřebuji dozvědět, abych této změny mohl dosáhnout? Potřebuji vědět, o co je na trhu práce v současnosti zájem. Důležité je také delší časové porovnání, zda je zájem trhu o tyto profese konstantní, nebo se řídil jen určitou módní vlnou, která opadla (pracovní trh se nasytil) a absolventi těchto SŠ rok od roku hůře hledají práci. Rád bych také zjistil názory ÚP, studentů SŠ a jejich učitelů na problematiku uplatňování čerstvých absolventů, které by mohly pomoci v řešení této problematiky. Co plánuji udělat s těmito poznatky, které získám, abych dosáhl zamýšlené změny, kterou plánuji? Svůj plán pro využití získaných poznatku dělím na dvě části. V první části se pokusím využít konkurenčního boje mezi středními školami. Své nezávislé poznatky chci poskytnout všem středním školám v tomto okrese, aby je mohly využít v reklamě středních škol. Střední školy, které vyučují nějaký obor s nízkou nezaměstnaností jeho absolventů, mohou použit závěry této diplomové práce ve své reklamě, a tyto výsledky se tak dostanou i k žákům ZŠ, kteří se právě rozhodují, na kterou SŠ by chtěli nastoupit. Ve druhé části mi tyto výsledky poslouží pro komunikaci s Krajským úřadem jako podklad pro návrhy toho, co by bylo vhodné udělat pro podporu oborů, o které je na trhu práce zájem. 8

9 Hlavní výzkumná otázka Po sepsání jednotlivých cílů následoval další logický krok, ve kterém bylo nutno formulovat hlavní výzkumnou otázku. Jejim úkolem bylo především dokonalé vystižení zkoumané oblasti. Další snahou při její formulaci bylo však také jasné popsání faktu, že se jedná pouze o výběr významných faktorů, nikoliv všech existujících. Za stejně důležité jsem považoval upozornění čtenářů na omezený plošný rozsah této práce na jeden region, který se však týká pouze středních škol; pracovní trh již toto omezení nemá stejně jako v reálném životě (kdy mohou absolventi po vystudování v našem regionu odejít pracovat například do některého z členských států EU, ale také jiných zemí pokud to zde legislativa dovoluje). Hlavní výzkumná otázka pro tuto diplomovou práci má následující znění: Jaké významné faktory, související se středoškolským vzděláváním studentů ve vybraném regionu, podle respondentů ovlivňují uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jak by šly alespoň některé z nich ovlivnit. 1 1 Hlavní výzkumná otázka. 9

10 2 Společnost Tato kapitola se snaží pomocí převážně statistických dat seznámit čtenáře s vývojem ve společnosti. Jejim úkolem je, stejně jako u ostatních kapitol v teoretické části, snaha o nalezení významných faktorů, které by mohly ovlivnit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu. Pouze jejich postupné nalézání a popis v teoretické části této práce umožní vytvořit ucelený soubor těchto významných faktorů, který bude možno později v praktické části této diplomové práce ověřit a zajistit tak kvalitní zodpovězení HVO. V této kapitole může čtenář nalézt následující dva oddíly: Úvodní oddíl s názvem Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR se snaží popsat základní údaje o počtu osob v jednotlivých věkových rozmezích, které žijí na území ČR. Seznámí nás také s počty škol všech druhů, které na území ČR působí, a představí nám také počty osob v nich. Prioritou tohoto oddílu je samozřejmě zaměření na sekundární školství, kterému se chce tato práce nejvíce věnovat, a tak je v tomto oddílu právě této oblasti věnováno nejvíce prostoru. Druhý závěrečný oddíl v kapitole s názvem Demografie vývoj ve světě i v České republice ve svém úvodu popisuje vývoj počtu osob na planetě, ale také připomíná počet osob v ČR. Za tímto krátkým úvodem následuje rozdělení na dva pododdíly. První tento pododdíl má název Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR. Snaží se poukázat na klesající porodnost v ČR (což je prezentováno na konkrétních statistických údajích). Velká část tohoto pododdílu popisuje také rozklad klasické rodiny, ke kterému v ČR dochází stále častěji. Druhý pododdíl s názvem Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života ukazuje na problémy, které se mohou objevit, jestliže se bude zvyšovat průměrná délka života, ale zároveň snižovat počet občanů v produktivním věku. Je zde popisován také fakt, že stále více obyvatel naší země je závislých na zdravotní péči a nemocnost spolu s úrazovostí mohou velmi významně ovlivňovat budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 2.1 Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR Základem pro popis této problematiky je seznámení se s věkovým složením obyvatel v ČR. Tab. 2.1 Věkové složení obyvatel v ČR k Zdroj: ČSÚ, 2009e, upraveno 10

11 Tato diplomová práce se je zaměřena na vliv vzdělávání na uplatnitelnost absolventů SŠ na trhu práce ve vybraném regionu. Z tohoto důvodu bych zde chtěl čtenáře této práce seznámit s počty škol, ale i žáků nebo studentů, kteří v těchto jednotlivých typech škol na území ČR studují. Pro lepší představu zde bylo doplněno procentuální vyjádření udávající počty osob navštěvující tyto jednotlivé typy škol v porovnání s počtem obyvatel, kterých bylo v ČR k celkem (viz. Tab. 2.1). Tab. 2.2 Počty škol a žáků na jednotlivých druzích škol všechny formy vzdělávání, včetně škol se speciálními vzdělávacími potřebami, a procentuální srovnání s počtem obyvatel v ČR k Zdroj: EURYBASE, str. 62., upraveno Data, která přinesla Tab. 2.1 a Tab. 2.2, ukazují vzájemnou propojenost mezi věkovým rozmezím let a docházkou na SŠ, která již v tomto věku není povinná. Moji domněnku o vzájemné provázanosti potvrzuje také ÚIV, který k této problematice napsal: Střední školy navštěvují žáci ve věkovém rozmezí většinou od 15 do 19 let. Počáteční věková hranice je dána ukončením povinné školní docházky. Část středních škol (víceletá gymnázia) však zasahuje svými vzdělávacími programy do povinného vzdělávání a navštěvují je i žáci mladší. Účast věkové skupiny let na vzdělávání není povinná; přesto činila ve školním roce 2007/08 96,5 %. (2008, s. 26.) Po vymezení sekundárního vzdělání, kterým se bude tato práce prioritně zabývat, je nutno zpřesnit údaje z (Tab. 2.2). Následující tabulka je tedy zaměřena pouze na studenty středních škol v ČR a popisovaná data z této tabulky se vztahují pouze ke studentům denní formy studia (celkový počet studentů v této tabulce je tedy nižší než v Tab. 2.2). 11

12 Tab. 2.3 Počet žáků SŠ a konzervatoří v ČR podle úrovně vzdělávání pouze denní forma vzdělávání, včetně škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdroj: EURYBASE, str. 152., upraveno 2.2 Demografie vývoj ve světě i v České republice Na úvod tohoto oddílu bych rád prezentoval tato fakta: v současnosti žije na celé planetě něco málo přes šest a půl miliardy lidí. Každý den se narodí dětí. (Janda, 2006.) Na druhé straně musíme odečíst lidí, kteří každý den zemřou, přirozený denní přírůstek na celé Zemi bude obyvatel (což je například zhruba počet obyvatel okresu Olomouc). Počet sedmi miliard lidí tak bude překročen okolo roku (Janda, 2006.) Všeobecně známým faktem je také to, že nejvíce dětí se rodí v nejchudších zemích a naopak v těch nejrozvinutějších a technicky nejvyspělejších zemích společnost vymírá. Tento trend se také naplno projevil v Evropě, potažmo i v České republice. Jen pro připomenutí zde také uvádím, že ČR měla k celkem obyvatel (podrobnější informace viz. Tab. 2.1) Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR S demografií, ale také s tématem této diplomové práce, úzce souvisí porodnost, sňatečnost a rozvodovost. Pokud se totiž nebude rodit dostatek dětí, nebude ani koho učit. Pokud děti nebudou vychovávány ve funkčních rodinnách, tento stav se opět projeví ve ztíženém vzdělávání a výchovných problémech. Při pohledu na porodnost v ČR zjistíme, že: Úroveň úhrnné plodnosti v roce 2008 dosáhla 1,50 živě narozených dětí na jednu ženu. Děti se rodily v průměru ženě ve věku 29,3 let. (ČSU, 2009a, str. 21.) Z těchto základních faktů si můžeme lehce odvodit, že Česká republika vymírá, protože pouze k udržení současného stavu obyvatelstva bychom potřebovali, aby na každou ženu místo 1,5 připadalo, alespoň 2,1 živě narozených dětí. Veškeré mediálně prezentované titulky o baby boomu jsou tedy zavádějící, protože se nejedná o nic jiného než o to, že začínají 12

13 rodit populačně silné ročníky žen, které si své mateřství pouze odložily na pozdější dobu. Početně nás tedy nezachraňuje přirozená porodnost našich žen, ale spíše migrace obyvatel cizích zemí, pro které se naše země stává cílovou. Kromě již zmíněných faktů o porodnosti v ČR je zde nutné ještě upozornit na některé další skutečnosti, které s touto problematikou souvisejí. Dalším velmi významným bodem, který tato statistická data dokazují, je odklon od klasické rodiny. Na jedné straně je pozitivní, že se stále většina dětí se rodí do manželství. Vdaným ženám se v roce 2008 živě narodilo 76,1 tisíce dětí a tvořily tak 63,7 % všech živě narozených. (ČSU, 2009a, str. 21.) Tento prvotní optimizmus ze zjištění, že se ještě stále většina dětí rodí do manželství, nám však trochu kazí fakt o neprovdaných matkách, které porodily ve stejném roce zbytek do 100 procent (tedy 36,3 % dětí). Mezi neprovdanými matkami více převažují svobodné ženy. Zastoupení rozvedených žen mezi matkami nemanželských dětí se od roku 1991 snížilo z 24,6 na 17,5 %. Ovdovělé ženy se stávají matkami jen zhruba ve třech stovkách případů za rok. (ČSU, 2009a, str. 21.) Komplexní obraz o vývoji v počtech živě narozených dětí, ale také o tom, zda se narodily do manželství (nebo ne) dokladuje asi nejlépe následující obrázek. Obr. 2.1 Živě narozené děti podle pořadí a legitimity, Zdroj: ČSÚ, 2009a, str. 22. Určité zmírnění tohoto negativního přehledu na počet nemanželských dětí by mohl přinést fakt, že řada párů žije po vzoru moderní doby bez oficiálně uzavřeného sňatku, ale ve skutečnosti žijí jako manželé v jedné domácnosti. Zde tedy: pro určení spodní hranice podílu matek samoživitelek může sloužit údaj o otci, který statistika počínaje rokem 2007 sleduje také u nemanželských dětí (do té doby ČSÚ přebíral údaje o otci dítěte pouze u žen vdaných). Předpokládáme-li, že matky, které při porodu neuvedly otce dítěte, jsou připraveny starat se o ně samy, pak se v roce 2008 živě narodilo minimálně dětí do neúplné rodiny, tj. každé desáté. Podíl dětí matek-samoživitelek (v době porodu dítěte) mezi nemanželsky narozenými pak činil nejméně 27,5 %. (ČSÚ, 2009a, str. 22.) 13

14 S počty narozených korespondují také sledované údaje o sňatečnosti a rozvodovosti. Nejen že se neustále zvyšuje počet párů, které žijí mimo manželství, ale současně se také zvyšuje počet rozvodů. Tento trend přináší také řadu negativních důsledků a to nejen pro rozvádějící se partnery, ale především pro jejich děti, které tímto zážitkem mohou být ovlivněny na celý život. Pro představu je zde možné v krátkosti uvést, že: Počet sňatků uzavřených v České republice v roce 2008 činil (ČSÚ, 2009b, s. 11.) Naopak ve stejném roce bylo celkem schváleno návrhů na rozvod 2, z nichž 65 % iniciovaly ženy. (ČSÚ, 2009c, s. 16.) Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života Vyspělé země, mezi které se postupně řadí také ČR, neustale vylepšují svoji zdravotnickou péči. Tento fakt má za následek na jedné straně neustále se prodlužující délku lidského života, ale také neúměrně zatěžuje státní rozpočty jednotlivých zemí, neboť rostou náklady na vyplácené důchody, ale také na zdravotní péči. U zdravotní péče je přitom možné sledovat její využívání prakticky všemi skupinami obyvatel. U novorozenců se můžeme setkat s tím, že dnes zvládnou lékaři zachránit i ty nedonošené děti, které přišly na svět již ve 24. týdnu těhotenství. Často váží méně než 1 kilogram, některé děti váží dokonce i méně než 500 g, avšak jejich budoucnost je značně nejistá. Jejich životaschopnost je tím nižší, čím dříve se narodily. 3 (Pařízek, Ašenbrenerová- Pačenková) Spolu se zavedeným očkováním můžeme říci, že úmrtnost u dětí do 14 let klesá. Jak jsem se již zmínil, jsme téměř všichni v moderní civilizaci závislí na zdravotní péči. Vlivem nezdravého životního stylu nás postihují civilizační choroby, které např. Wikipedie vymezuje následovně: Civilizační choroby je skupina onemocnění, které se spíše než popisem vymezují výčtem, i když v obecnosti lze patrně říci, že se jedná o choroby, které jsou spojeny s životním stylem především moderní doby a větších měst. (Wikipedia) Mnoha těmito civilizačními chorobami, především vrozenými vadami, obezitou, ale také alergiemi, trpí v současné době také značný počet středoškolské mládeže. Tento trend je u nás asi nejvíce patrný v různých úlevách, o které studenti SŠ žádají po předložení lékařských zpráv při osvobozování z tělesného vyučování. Tyto zdravotní úlevy studentů se přenášejí také do jejich budoucích zaměstnání a již při výběru SŠ je nutné na ně myslet. Kromě nemocí však lidstvo ve světě sužují i různé úrazy. Ve vyspělých zemích jsou v současné době úrazy hlavní příčinou dětské úmrtnosti i úmrtnosti mládeže. Každý den zemře v zemích EU zbytečně 100 dětí následkem nějakého úrazu. (VIOD leták úrazy, s. 1.) V české republice zemře ročně na následky úrazů 300 dětí - jakoby zmizelo celých 10 školních tříd. Další 3000 dětí si odnáší po úrazu trvalé zdravotní 2 Počínaje rokem 2007 přebírá ČSÚ údaje pouze o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Normální doba těhotenství je přitom 38 až 42 týdnů. 14

15 následky. (VIOD leták úrazy, s. 2.) Léčení následků těchto úrazů je pro společnost vzhledem k nutnosti poskytovat specializovanou zdravotnickou péči velmi nákladné. Tab. 2.4 Základní prevence podle věku dítěte. Věk Prostředí Druh úrazu Prevence Střední škola škola, hřiště, silnice, ulice Zdroj: VIOD leták úrazy, s. 1., upraveno zlomeniny, vykloubení, poranění povrchu těla, poranění hlavy a smyslových orgánů dítě zná hodnotu zdraví a vlastního života, rizikové jednání a odpovědnost Za velký problém při úrazovosti lze považovat v dnešní době zvláště u středoškolských studentů adrenalinové sporty; nárůst jejich popularity se odráží také ve výskytu zranění s trvalými následky. Každopádně jsou ale největší hrozbou pro úrazy (a to i smrtelné) považovány dopravní nehody. Zde také platí, že díky nim přibývá lidí s určitými postiženími. Tento trend dále umocňují statisky, podle kterých mladí lidé (častokrát ještě studenti SŠ) patří k nejrizikovější skupině řidičů. Každé zranění s trvalými následky představuje významný problém. Pokud se tento úraz stane studentovi, který se uči v některém z oborů, kde se vyžaduje některá úrazem ztracená dovednost, může být jeho další uplatnění značně ztíženo. Velký vliv pro uplatňování studentů SŠ na pracovním trhu (pokud se naplní některý z následujících odhadů), bude mít konkrétní zaměření jejich vzdělání. Zde lze předpokládat, že vzhledem k měnící se struktuře obyvatelstva (viz. Obr. 2.2) a neustále se prodlužující délce života (viz. Tab. 2.3) budou změněny také požadavky pracovního trhu. O stále se rozšiřující počet starých lidí se bude muset někdo postarat, zdravotnictví vzhledem k životnímu stylu obyvatelstva bude využívat stále více obyvatel, ale ani ostatní důležité profese pro zachování správného chodu státu nemohou být zrušeny. V takto měníci se společnosti musí být ještě více podporováno celoživotní vzdělávání. Obr. 2.2 Slož. obyvatelstva podle hlavních věk. skupin, střed. varianta, (k 1.1.) Zdroj: ČSÚ, 2009d, str

16 Tab. 2.5 Naděje dožití při narození, Zdroj: ČSÚ, 2009d, str Stručný popis závěrů vyplývajících z kapitoly s názvem Společnost Kapitola obsahuje celkem dva oddíly, z nichž druhý je dále členěn na dva pododdíly. První oddíl s názvem Základní statistické údaje vztahující se ke vzdělávání v ČR nepřináší žádné přímé významné faktory ovlivňující uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu. Čtenáři se zde seznámí s počty studentů na jednotlivých typech škol. Druhý oddíl s názvem Demografie vývoj ve světě i v České republice se v úvodu pokouší popsat situaci, kdy vyspělý svět vymírá a naopak rozvojové země přispívají k rostoucímu počtu obyvatel ve světě. Tento stav se zákonitě musí projevit v mnoha oblastech. Závěry z pododdílu s názvem Porodnost, sňatečnost a rozvodovost v ČR lze popsat následovně. Snižující se porodnost v ČR přinese zajisté nutnost redukovat počty škol a jejich zaměstnanců na všech úrovních. Významnou skutečností, která patří mezi jeden z významných faktorů ovlivňující uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, je bezesporu přívětivé rodinné prostředí motivující studenty k zodpovědnému přístupu ke studiu. Domnívám se, že právě tento faktor může ovlivnit řadu studentů a studentek na cestě za vzděláním. Ve své praxi učitele na SŠ jsem se již setkal i s odchody studentů v posledních ročnících střední školy. Tito studenti přišli častokrát o možnost dokončit si středoškolské studium, protože se chtěli osamostatnit, odstěhovat se od rodiny a postavit se na vlastní nohy. Tato extrémní řešení jsou častokrát vyvolána určitou chybou ve výchově nebo přímo v rodině. Pro příklad je zde možno uvést případ studenta, který v pololetí ve třetím ročníku učebního oboru ukončil studium a odešel z domova, protože se nepohodl s novým přítelem své rozvedené matky. Tyto skutečnosti jsou zmiňovány také v literatuře, kde je popisováno, že: Rodina prochází na přelomu 20. a 21. století nebývalou krizí, jejich zdroje a příčiny řeší sociologové, psychologové a politici. Z morálního hlediska je ve výchově dětí zřejmě nejvíce problematická nestabilita rodiny, eliminace rodičovské autority a často také emocionální chudost rodinného prostředí, 16

17 zejména vůči dětem. (Střelec, 2005, s. 70.) Pododdíl s názvem Nemocnost, úmrtnost a prodlužující se délka života přináší především tyto závěry: Mladá populace studující na středních školách musí již při volbě střední školy zvažovat, zda bude jejich zdravotní stav umožňovat vykonávat zvolenou profesi. Významným faktorem vyplývajícího z předchozího popisu a ovlivňujícím uplatnitelnost těchto absolventů na pracovním trhu bude tedy kvalitní posouzení žáků ZŠ před nástupem na SŠ po zdravotní stránce. Dalším významným faktorem a zároveň velmi vážnou hrozbou pro budoucí uplatnitelnost absolventů je také zvýšené riziko nečekané nemoci nebo úrazu mladých lidí, které díky trvalým následkům může znemožnit uplatnění ve studovaném oboru. Tento významný faktor lze popsat jako: Připravenost alternativních řešení pro případ úrazu nebo nemoci s trvalými následky, znemožňujícího pokračovat ve zvoleném studiu pro studenty SŠ. Z tohoto pododdílu vyplývá také skutečnost, že díky lepší zdravotní péči se dožíváme vyššího věku, ale ve spojení v nižší porodností popisované v předchozím pododdíle bude nutno daleko lépe plánovat jednotlivé profese podle potřebnosti. Důležitým faktorem pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů zde bude tedy motivace žáků ZŠ ke studiu potřebných oborů SŠ. Poslední z faktorů je pouze logickým vyústěním demografického vývoje. Prodlužující se délka života přináší nutnost prodlužovat tu část života, kterou strávíme v pracovním procesu. Velmi ceněným faktorem ovlivňující uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu bude tedy schopnost absolventů pružně se přizpůsobovat potřebám trhu práce. Tento faktor si také postupně vynucuje zvyšovat všeobecný základ u jednotlivých vyučovaných oborů, aby se zvýšila flexibilita pracovníků. 17

18 3 Vzdělávání V úvodu této kapitoly bylo nutno vymezit pojem vzdělávání, o kterém lze říci, že je: Procesem, v němž převažuje informativní aspekt a v němž jedinec získává a osvojuje si soustavu poznatků a dovedností i metodu jejich nabývání. Přitom tyto poznatky mohou mít a také mají nejen instrumentální povahu, tj. poznatky a dovednosti mají především specifické funkční určení (např. poznatky nutné k výkonu povolání lékaře, právníka, biologa atd.), ale i kultivační povahu, tj. poznatky, které nemají bezprostředné funkční určení, ale podílejí se na formování lidské osobnosti věděním, poznáváním, jeho všeobecnou kultivací. (Krebs, 1997, s. 289.) Pojem vzdělávání lze však popsat také jako stav nebo úroveň, dosažené procesem vzdělávání. Též souhrn osvojených vědomostí, dovedností, návyků, postojů, hodnot aj. zformovaných prostřednictvím vzdělávacího procesu. (Stojan, 2002, s. 60.) Je zde také důležité si uvědomit, že posláním vzdělání je uschopnit mladou generaci k poučené a odpovědné účasti na rekonstrukci světa a na objevování příznivější budoucnosti pro naši planetu. (Blížkovský, Kučerová, Kurelová 2000, s. 20.) Pokud se na vzdělávání podíváme nikoliv z pedagogického, ale z personálního hlediska jako budoucí zaměstnavatelé, tak je možno říci, že vzdělávání znamená investovat do lidí za účelem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího využívání jejich přirozených schopností. (Armstrong, 2002, s. 491.) Pokud bychom chtěli popsat střední školství v ČR, je o něm možné říci, že se jedná o: bohatě diferencovaný systém, který zajišťuje vzdělávání a praktickou odbornou přípravu pro téměř celou populaci mladých lidí po ukončení jejich povinné školní docházky a před nástupem do zaměstnání nebo před vstupem na vysokou školu. (ÚIV, 2008, s. 26.) Při pohledu na vzdělávání z historického hlediska za posledních 20 let je nutno si uvědomit, jak velký posun tento školský systém spolu se společností udělal. Od pádu komunismu v roce 1989 se zde mnohé změnilo a to nejen ve společnosti, která přijala kapitalismus; tyto trendy se postupně objevují i ve školství. Hned na začátku nově otevřený trh začal lákat stále více zahraničních firem, snažících se expandovat na nové trhy bývalého východního bloku. Naopak také vznikaly nové české firmy, které potřebovaly se západními trhy obchodovat. Výsledkem expanze těchto společností byla zvýšená potřeba zaměstnanců s dostatečnými jazykovými, popř. i ekonomickými znalostmi. Takto dobře ekonomicky nebo jazykově připravených zaměstnanců však naše školství, před tímto zlomem, vyučovalo méně než bylo při rozvoji podnikání potřeba. Reakcí středních, ale i vysokých škol byla především zvýšená nabídka ekonomických oborů, které nově začaly nabízet i soukromé školy. Zvýšenou poptávku po jazykových dovednostech se však dařilo odstraňovat pomaleji, neboť i přes velkou snahu škol scházeli kvalitní lektoři, kteří by byli ochotni ve školství pracovat, ale také dokonalé 18

19 zvládnutí cizího jazyka vyžadovalo delší čas. Další výraznou změnou byl vstup ČR do EU, který postupně dále zvyšuje pracovní možnosti našich občanů mimo ČR, ale také usnadňuje podnikání v rámci EU. Celkově na všechny tyto oblasti působí nezadržitelný technologický pokrok, který však vyžaduje reakci školství i společnosti. Všechny tyto faktory dále ještě urychluje skutečnost, že se stále více stáváme součástí globálního světa, kde vše souvisí se vším. Před začátkem popisu jednotlivých SŠ je nutno seznámit čtenáře s možným dělením středních škol dle JKOV, ISCED 1997 nebo na zákl. tři typy: Gymnázia, SOŠ a SOU. Všechna tato dělení je možné naleznout v přílohách č. 2 a 3, které jsou součástí této diplomové práce. Tato kapitola je rozdělena do čtyřech hlavních oddílů, přičemž první z nich se zabývá srovnáváním českého školství s ostatními zeměmi. Na něj navazuje druhý oddíl, který se pokouší proniknout do vývoje a trendů působících na české střední školy a to jak v oblasti tlaku společnosti na střední školy, tak také v zásazích státu potažmo krajského úřadu do naplňování dlouhodobějších koncepcí. Třetí oddíl se snaží popsat středoškolské učitele a studenty na SŠ. Čtvrtý oddíl poukazuje na nutnost investovat nemalé finanční prostředky i do těch nejobyčejnějších učebních oborů, pokud zde chceme vyučovat opravdu kvalitní absolventy; toto je zde doloženo také třemi praktickými příklady. 3.1 Srovnání českého školství s ostatními zeměmi Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, stáváme se stále více součástí globálního světa a proto je také nutné vzdělání v ČR srovnat s okolním světem. V tomto oddíle se tedy pokusím o stručné srovnání českého školství s ostatními zeměmi s přihlédnutím k faktorům, které by mohly ovlivnit budoucí uplatnitelnost našich absolventů na pracovním trhu. Jak jsem již v úvodu psal, i pokud studenti vystudují ve zkoumaném regionu Uherské Hradiště, mohou se o práci ucházet prakticky ve všech zemích EU. Vzdělávání v jednotlivých zemích se vyvíjelo dlouhou dobu odděleně. Jednotlivé státy měly odlišné společenské, ale také kulturní předpoklady pro výchovu svých studentů a tyto určité rozdíly si i nadále ponechávají. V Evropské unii totiž: oblast vzdělávání nepatří do společných politik EU. Na rozdíl od společné měnové a celní politiky má vzdělávací politika statut tzv. doplňující politiky. To znamená, že aktivita EU v této oblasti nezasahuje přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena na podporu členských států. Orgány EU mohou členským státům pouze udělit doporučení. Podstata úsilí EU ve vzdělávání spočívá v systematické a rozsáhlé finanční podpoře jednotlivých zemí a regionů. Finanční podpora se odehrává na základě společně přijatých cílů a prostřednictvím strukturálních fondů a zakládáním komunitárních programů. (NUOV, 2008) Evropská unie si jasně uvědomila, že pokud chce být silným hráčem na světovém trhu, je 19

20 nutné se zaměřit také na lidský potenciál: Lidské zdroje představují v tomto pojetí významný potenciál ekonomiky, vyšší vzdělání je navíc nespornou komparativní výhodou pro volný pohyb osob. Požadavky na kvalitu a systémy vzdělávání se nejprve týkaly srovnatelnosti kvalifikací, uznávání diplomů a zapojení sociálních partnerů do vzdělávání. V rámci prevence nezaměstnanosti byl kladen důraz na adaptabilitu a zaměstnatelnost absolventů škol. Role vzdělávání se v EU od té doby mnohonásobně zvětšila a rozšiřuje se i nadále. Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů stojí dnes v centru pozornosti, příkladem širokého pojetí může být koncepce celoživotní učení. (NUOV, 2008) Pro srovnání vzdělání v jednotlivých státech má zajímavou vypovídací schopnost graf z roku 2008, který porovnává jednotlivé země EU. Zde jsou procentuálně zastoupeni lidé ve věku let, kteří dosahují nejméně vyššího sekundárního vzdělání. Graf 3.1 Procentuální zastoupení lidí jednotlivých zemí EU - 27 ve věku let, kteří dosahují nejméně vyššího sekundárního vzdělání v roce Zdroj: CEDEFOP, 2009 Z tohoto grafu je jasně patrné, že z pohledu dosaženého alespoň vyššího sekundárního vzdělání na tom nejsme spolu se Slovenskou republikou opravdu špatně. Větším problémem pro naší zemi je spíše snižující se úroveň vědomostí našich studentů již na základních školách (viz. příloha č. 5 této diplomové práce, výsledky mezinárodního průzkumu TIMSS). 20

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ANALÝZA STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJICH OBOROVÉ NABÍDKY

ANALÝZA STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJICH OBOROVÉ NABÍDKY ANALÝZA STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJICH OBOROVÉ NABÍDKY Optimalizace sítě středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem a s tím související úprava oborové nabídky na těchto školách

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 z toho Ústav pro informace ve vzdělávání Začátek školního roku 2011/12 ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 Úvod Předkládaný materiál podává základní informaci o odhadovaných počtech ţáků a nově přijatých na

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Klíčové dovednosti absolventů VŠ Klíčové dovednosti absolventů VŠ Vysoké školy tvoří nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. V současné době (podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách) existují tři druhy vysokoškolského studia: bakalářské,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3. Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.2016 Osnova vystoupení Analýza úbytku pracovníků v zemědělství - v ČR

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více