VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené budově přímo vedle Kroměřížské nemocnice. V září 2006 byl tak zahájen jubilejní 10. školní rok v moderním, architektonicky zajímavě řešeném objektu s nadstandardně vybaveným interiérem. Prostorné a estetické řešení školy umožňuje nabízet vzdělávací služby zájemcům o zdravotnické a sociální obory, které se vyučují v kvalitních podmínkách moderní střední školy.

3 - 1 - OBSAH Úvod str.2 Část I. Základní údaje o škole str.3 Část II. Přehled oborů vzdělání str.5 Část III. Přehled pracovníků školy str.5 Část IV. Přijímací řízení str.7 Část V. Výsledky vzdělávání žáků str.10 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str.13 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str.15 Část VIII. Činnost školy v dalších oblastech str.21 Část IX. Poskytování informací str.25 Část X. Vlastní hodnocení školy str.26 Část XI. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI str.26 Část XII. Základní údaje o hospodaření str.26 Závěr str. 27

4 - 2 - Úvod Střední zdravotnická škola Kroměříž má v současné době již více než 55 letou tradici v provozování zdravotnického školství v městě Kroměříži. Je jednou ze čtyř zdravotnických škol ve Zlínském kraji. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Nabízí vzdělávací služby pro žáky ve zdravotnickém a sociálním směru, v denní i večerní formě vzdělávání. Ve školním roce 2006/2007 škola rovněž poskytovala vzdělávací nabídku pro veřejnost pořádáním rekvalifikačních kurzů pro pracovníky sociálních služeb. V uplynulém školním roce škola poskytovala vzdělávání denní i večerní formy v oboru Všeobecná sestra ( poslední ročník dobíhajícího oboru) a v oboru Zdravotnický asistent ( 1. až 3. ročníky ). V sociální oblasti škola poskytovala vzdělávání denní formy v oboru Sociální péče pečovatelská činnost ( 2. ročník ). Absolvováním rekvalifikačních kurzů získali zájemci z veřejnosti Osvědčení pro pracovní činnost Pracovník sociální péče obslužná péče. Výuka žáků i frekventantů kurzů probíhala v moderním prostředí prostorné a esteticky atraktivní budovy nacházející se v těsné blízkosti Kroměřížské nemocnice a.s. Umístění školy splňuje přímé propojení školního a nemocničního areálu a optimálně tak zajišťuje provázanost teorie a praxe při výuce dominantního zdravotnického oboru. Velmi dobré až nadstandardní materiálně technické podmínky přispívají k celkově příjemnému školnímu prostředí pro ty, kteří se vzdělávají, i pro všechny pracovníky školy. V budově se nacházejí vedle klasických tříd kvalitní odborné učebny, včetně učebny první pomoci, knihovna školního informačního centra (základní knihovna se specializovaným knihovním fondem v evidenci knihoven dle Osvědčení Ministerstva kultury ČR), počítačová a multimediální učebna, reprezentativní stupňovitě řešená klimatizovaná aula, prostorná tělocvična, venkovní sportovní areál s tenisovým kurtem a multifunkčním hřištěm. Výuka praktického vyučování formou praxe probíhala ve zdravotnických a sociálních zařízeních na území města Kroměříže, a to na základě uzavřených Smluv o konání praktického vyučování mezi školou a daným subjektem. Vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a vedoucí učitelka praktického vyučování, která je současně výchovnou poradkyní.všichni členové vedení školy mají dlouholeté pedagogické zkušenosti a mají rovněž absolvováno studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Ředitelka a její zástupkyně absolvovaly studium v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole - Funkční studium II pro řídící pracovníky ve škole. Výchovná poradkyně absolvovala studium v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole, a to Specializační studium pro výchovné poradce. Učitelský sbor tvoří učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Škola byla v loňském školním roce vedle mnoha rozmanitých akcí, aktivit a programů výrazně zapojena rovněž do projektů spolufinancovaných z prostředků ESF. Tato účast v projektech umožnila a nadále umožňuje vybavit školu nadstandardní technikou a technologiemi, prosazovat moderní metody ve výuce a systematicky zvyšovat pedagogické kompetence učitelů odborných předmětů pro výkon lektorské činnosti směrem k dospělým.

5 - 3 - Část I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, zřizovatel Název: Sídlo: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, Kroměříž Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně tř. T.Bati Zlín Škola je od zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO Ředitel školy Mgr. Dagmar Ondrušková ředitelka školy ředitelka školy učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština, latina) Zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Kuciánová zástupkyně ředitelky zástupkyně ředitelky učitelka odborných předmětů Vedoucí učitelka praktického vyučování PhDr. Ludmila Hanáková učitelka odborných předmětů Kontakt na školu, poskytování informací, výchovné poradenství telefon: ředitel , kancelář fax web - pracovník pro informace - Mgr. Zdeňka Kuciánová telefon: , výchovný poradce - PhDr. Ludmila Hanáková telefon:

6 - 4 - Profilace školy Škola poskytovala vzdělávací služby ve dvou hlavních oblastech zdravotnické a sociální. Škola realizovala ve školním roce vzdělávání žáků ve třech oborech: a) Všeobecná sestra denní forma vzdělávání - dobíhající obor, 4. ročník. Všeobecná sestra večerní forma vzdělávání - dobíhající obor, 5. ročník. b) Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání, ročník. c) Sociální péče pečovatelská činnost, denní forma vzdělávání, 2.ročník. Vzdělávání bylo členěno na teoretické a praktické. Praktické vyučování odborných předmětů se uskutečňovalo jednak ve škole formou cvičení a jednak ve zdravotnických a sociálních zařízeních formou odborné praxe. Kapacita školy, počet tříd Cílová kapacita: 250 žáků Počet tříd: denní forma: 8 tříd večerní forma: 1 třída Školská rada Školská rada má tři členy. Ve školním roce proběhla celkem čtyři jednání. Obsah všech jejích zasedání byl v souladu s ustanoveními Školského zákona. V průběhu roku došlo ke změně ve složení rady. Rada Zlínského kraje odvolala na vlastní žádost jednu členku Školské rady a s účinností od jmenovala na uvolněné místo nového člena. Sdružení přátel školy Ve škole působí třetím rokem občanské sdružení Harmonie Sdružení přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž. Činnost tohoto subjektu je pro školu velmi přínosná, jeho prostřednictvím lze pro žáky realizovat množství nadstandardních činností v průběhu jejich vzdělávání na střední škole a tím rovněž prohlubovat spolupráci školy a rodičů.

7 - 5 - Část II. Přehled oborů vzdělání Přehled oborů, které škola vyučuje Obor vzdělání Kód oboru Forma vzdělání Všeobecná sestra M/001 denní a večerní Zdravotnický asistent Sociální péče - pečovatelská činnost M/ M/003 denní denní Část III. Přehled pracovníků školy a) Počet pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2006/2007 k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní 24 22,476 Externí 13 2,21 b) Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 Pedagog. pracovníci poř.číslo (interní) Pracovní zařazení Funkce Úvazek Stupeň vzdělání (aprobace,dps) 1 ředitelka 1,0 VŠ CJL-LAJ 26 2 zástupkyně 1,0 VŠ učit.odb.před. na 19 SZŠ 3 ved.prak.vyuč. 1,0 VŠ učit.odb.před. 17 na zdrav.školách 4 uč. odb.před. 1,0 SŠ (DPS) 16 Roků pedagogické praxe

8 - 6-5 uč. odb. před. 1,0 SŠ (DPS) 14 6 uč. odb. před. 0,809 VŠ ošetřov. 0 7 uč. odb. před. 1,0 VŠ pedagogika-péče 35 o nemocné 8 uč. odb. před. 1,0 SŠ 19 9 uč. všeob. před. 1,0 VŠ MAT-CHE uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před. 17 na zdrav. školách 11 uč. všeob. před. 1,0 VŠ CJL-DEJ 3 12 uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před.na 4 SZŠ 13 uč. odb. před. 1,0 VŠ učit.odb.před.na 13 SZŠ 14 uč. všeob. před. 1,0 VŠ TEV-ONV uč. všeob. před. 1,0 VŠ SPP 5 16 uč. všeob. před. 0,905 VŠ ZEM, RUJ,NEJ uč. všeob. před. 0,286 VŠ BIO-TEV uč. odb. před. 1,0 VŠ ošetřovat uč. všeob. před. 0,571 VŠ-FYZ,MAT 4 20 uč. všeob. před. 0,905 VŠ-CJL,HV 4 21 uč. odb. před. 1,00 VŠ-učit.odb.před. na 1 SZŠ 22 uč. odb. před. 1,0 VŠ-uč.zdrav.a 3 soc.předm. 23 uč. odb. před. 1,0 VŠ-uč.odb.předm. na 7 SZŠ 24 uč. odb. před. 1,0 VŠ-OSE 3 c) Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 Pedagog.pracovníci Pracovní zařazení Roků pedag. Úvazek Kvalifikace -poř.číslo(externí) Funkce praxe 1 učitel odb.před. 0,190 VŠ-LF 14 2 učitel odb.před. 0,095 VŠ-LF 20 3 učitel odb.před. 0,095 VŠ-LF 20 4 učitel odb.před. 0,190 VŠ-LF 16 5 učitel odb.před. 0,238 VŠ-LF 9 6 učitel všeob.před. 0,190 VŠ-BIO,CHE 15 7 učitel všeob.před. 0,143 VŠ-Muzikologie 5 8 učitel všeob.před. 0,286 VŠ-MAT,VYT 5 9 učitel odb.před. 0,166 VŠ-uč.odb.před pro 7 SZŠ 10 učitel všeob.před. 0,190 VŠ-VYV,ANJ 5 11 učitel všeob.před. 0,143 VŠ-VYV učitel všeob.před. 0,190 VŠ-IKT učitel všeob.před. 0,095 SŠ 1

9 - 7 - d) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 k datu Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 8 7,125 Část IV. Přijímací řízení a) Počet přihlášených a přijatých uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2007/2008 Kód KKOV M/ M/ M/003 Obor vzdělávání Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Sociální péčepečovatelská činnost Délka vzdělávání (roky) Forma vzdělávání Počet přihlášených 1.kolo 2.kolo Počet přijatých Počet odvolání 4 DE VEČ DE b) Kritéria pro přijetí ke studiu Obor : M/007 Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1.Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení bude vzata průměrná hodnota za posuzovaná pololetí budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledky přijímací zkoušky Přijímací zkouška se skládá z těchto částí: - test z českého jazyka - test z biologie člověka (v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ) - pohovor Za zpracované úkoly budou přiděleny body.

10 - 8 - Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledky přijímací zkoušky rozhodují tato vedlejší kritéria. a) Vyšší počet bodů získaných za test z biologie člověka (v rozsahu učiva přírodopisu na ZŠ). b) Vyšší počet bodů získaných za test z českého jazyka. c) Vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Obor : M/003 Sociální péče pečovatelská činnost denní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1. Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení bude vzata průměrná hodnota za posuzovaná pololetí budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledky přijímací zkoušky Přijímací zkouška se skládá z těchto částí: - test z českého jazyka - pohovor Za zpracované úkoly budou přiděleny body. Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledky přijímací zkoušky rozhodují tato vedlejší kritéria: a) Vyšší počet bodů získaných za test z českého jazyka. b) Vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

11 - 9 - Obor : M/007 Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Přijímání žáků probíhalo podle těchto kritérií: 1. Kritérium Hodnocení na vysvědčení - posuzuje se 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Za hodnocení na vysvědčení budou přiděleny body. 2. Kritérium Výsledek přijímací zkoušky Součástí přijímací zkoušky je pohovor, za který budou přiděleny body. Přijímací zkouška se nekoná v případě, že hodnocení na vysvědčení (viz výše bod 1) dosahuje průměrné hodnoty do 1,50 včetně. V případě shody v celkovém počtu získaných bodů za hodnocení na vysvědčení a za výsledek přijímací zkoušky rozhoduje toto vedlejší kritérium: - vyšší počet bodů získaných za hodnocení na vysvědčení posuzuje se 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky c) Přijímací řízení do vyššího ročníku Ve školním roce 2006/2007 nebylo realizováno žádné přijímání žáků do vyššího ročníku.

12 a) Hodnocení v 1. a 2. pololetí Část V. Výsledky vzdělávání žáků 1. ročník Obor Zdravotnický asistent 1.pololetí (58 žáků) 2.pololetí (56 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník 1.pololetí (24 žáků) 2.pololetí (24 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník 1.pololetí (52 žáků) 2.pololetí (52 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník Obor Všeobecná sestra denní forma 1.pololetí (57 žáků) 2.pololetí (57 žáků) prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli ročník Obor Všeobecná sestra večerní forma 1.pololetí (22 žáků) 2.pololetí (20 žáků) Prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli Obor Sociální péče pečovatelská činnost 2. ročník 1.pololetí (22 žáků) 2.pololetí (22 žáků) Prospěli s vyznam. neprospěli prospěli s vyznam. neprospěli

13 b) Odborná praxe Součástí vzdělávání žáků 3. ročníku denního studia oboru Zdravotnický asistent byla odborná praxe. V letošním školním roce vykonalo praxi 52 žáků, a to převážně na pracovištích Kroměřížské nemocnice a. s. a Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Třítýdenní odborná praxe byla zahájena čtvrtého a ukončena 22.června. Aby zapojení žáků do ošetřovatelského procesu bylo maximálně efektivní jak pro zdravotnická zařízení, tak pro vzdělávací proces, spolupracovali jsme na přípravě odborné praxe s vedoucími pracovníky školních pracovišť. Přehled oddělení a celkový počet praktikujících žáků: Oddělení Počet žáků INT 12 CHI 12 DĚT 4 JIP 8 URO 2 UNK 2 GYN-POR 2 ORTOP 4 LDN 6 V rámci odborné praxe jsou žáci vedeni k vědeckému, samostatnému a zodpovědnému přístupu k ošetřování nemocných. S ohledem na tento cíl zpracovávají žáci 3. ročníků portfólia a žáci 4. ročníků rozsáhlou seminární práci. Shromážděný materiál slouží žákům k samostudiu. Nejkvalitnější práce jsou k dispozici v informačním centru školy. Žáci 2. ročníku studijního oboru Sociální péče pečovatelská činnost absolvovali týden blokové praxe na pracovištích Sociálních služeb města Kroměříže. Praxe probíhala skupinově pod pedagogickým dozorem učitelek odborného vyučování. Žáci navštívili dvě pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka a Domov pro seniory U Moravy. Cílem praxe bylo seznámit žáky s provozem a organizací práce na obou pracovištích, přiblížit žákům specifika klientů, rozvinout komunikační dovednosti žáků a zajistit procvičení v metodách aktivizace a pracovní terapie. Praxe byla situována do posledního týdne školního roku, zúčastnilo se jí všech 20 žáků. Působení žáků v rámci odborné praxe bylo hodnoceno vyučující, a to na základě průběžného sledování výkonu žáků a na základě písemně zpracované kasuistiky zadaného klienta.

14 c) Celkové hodnocení výsledků maturitní zkoušky Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Maturitní zkouška se skládala z povinných a volitelných předmětů, vedle teoretické části maturitní zkoušky byla konána rovněž praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných. Již tradičně byla realizována dvoudenní forma této zkoušky (první část probíhala v odpoledním bloku, druhá část následující den v dopoledním bloku). Zkouška zahrnovala komplexní ošetřovatelkou péči u 3 až 6 klientů na interním a chirurgickém oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. Zkoušku provázela klidná a vstřícná atmosféra za spolupráce odborníků z praxe. d) Uplatnění absolventů (maturitní zkouška v roce 2007) Počet absolventů Denní forma 54 Večerní forma 20 VŠ VOŠ Jazyková škola Zaměstnání Není dosud k dispozici informace e) Hodnocení chování žáků denního studia, počet zameškaných hodin Chování: Počet žáků Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 1.pololetí pololetí f) Zameškané hodiny Forma Počet žáků Omluvené Neomluvené 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. Denní forma Večerní forma g) Výchovná opatření u žáků denního studia Celkem za obě pololetí bylo žákům uděleno: Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka třídního Důtka ředitele třídního učitele ředitele školy třídního učitele učitele školy

15 Část VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání (instituce) Pedagogický pracovník Nácvik zvládání bariér v komunikaci se Učitelka odb. předmětů seniory, NCO ONZO Brno Labyrint seminář PPP Kroměříž Učitelka odb. předmětů Labyrint seminář PPP Kroměříž Učitelka všeob. vzděl. předmětů Respektování lidské důstojnosti u Učitelka odb. předmětů nevyléčitelně nemocných-konference, NCO NZO Brno Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ, NCO NZO Ředitelka Brno Alternativní způsoby vyučování (dotykové Učitelka všeob. vzděl. předmětů tabule)-školení NIDV Praha Stress management-školení, NCO NZO Brno Učitelka odb. předmětů Konference vyučujících němčiny, NIDV Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Konference vyučujících angličtiny, NIDV Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Práce s literárním textem-vzdělávací akce, Učitelka všeob. vzděl. předmětů středisko služeb školám ZK,Uh.Hradiště Bakalář-vzděl. akce, Středisko služeb školám Učitelka všeob. vzděl. předmětů ZK, Uh.Hradiště Primární prevence pro školní metodiky Učitelka odborných předmětů prevence, P-centrum Olomouc Psaní projektů a řízení projektového cyklu Učitelka odb.předmětů v oblasti školství-esf NIDV Praha E-Learningový kurz Správní řád, NIDV Praha Ředitelka Autoevaluace výuky cizích jazyků,nidv Učitelka všeob. vzděl. předmětů Praha Jazyk česky-nová maturita, SOŠ Otrokovice Učitelka všeob. vzděl. předmětů Jazyk anglický-nová maturita, SOŠ Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Občanský základ-nová maturita,soš Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Jazyk německý-nová maturita, SOŠ Učitelka všeob. vzděl. předmětů Otrokovice Matematika-nová maturita, SOŠ Otrokovice Učitelka všeob. vzděl. předmětů Školení SIPVZ Pl P2, SŠ COPT Kroměříž 13 učitelů odbor. i všeob. vzděl. předmětů Těloolomouc Učitelka všeob. vzděl. předmětů Školení ostatní Zákoník práce. Integra Centrum s.r.o. Brno Seminář učitelů PRP, Společnost Ekonom Učitelka odbor. předmětů

16 instrumentářek Brno České účetní standardy pro účetnictví přísp. org.,integra Centrum s.r.o. Brno Setkání zástupců Přidružených škol UNESCO, SOŠ Luhačovice Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78, Josef Synek Celostátní setkání učitelů zdravotnických škol,společnost instrumentářek Aktuality v účetnictví př.org. škol a školských zařízení v r.2007, Vzděl.centrum Zdenka Zemánková Přerov Seminář o výuce matematiky a informatiky,katedra matematiky Přír.fakulty Ostravské univerzity Nový zákoník práce v praxi-seminář, ČMOS PŠ Kroměříž Těloolomouc 2007, FTK VP v Olomouci Celostátní seminář-celoživotní učení- Kroměříž 2007, Hospodářská komora ČR K aktuálním otázkám zdrav.školství,asoiace ředitelů SZŠ Čech, Moravy a Slezska Trutnov Konference zástupců zdrav. škol pro praktické vyučování v Praze, SZŠ Jana Pavla II. Praha Spisová služba a archivování dokumentů v podmínkách roku 2007, Vzdělávací agentura KPS Vsetín Seminář pro ředitele Velké Karlovice, SOŠ Otrokovice Ekonom Učitelka všeob. vzděl. předmětů Údržbář Učitelka odbor. předmětů Ekonom Učitel všeob. vzděl. předmětů Zástupce ředitele Učitel všeob. vzděl. předmětů Ředitelka Ředitelka Vedoucí učitelka praktického vyučování Vedoucí učitelka praktického vyučování Referent Ředitelka Jeden člen učitelského sboru byl krajským lektorem v problematice nové maturity. Kolektiv pedagogických pracovníků má několikaleté zkušenosti s organizováním kolektivních vzdělávacích aktivit v prostředí školy či v jiném prostředí. Forma týmového vzdělávání je uplatňována v různých tematických oblastech odborné znalosti, oblast prevence, etická výchova v práci učitele aj. K týmovému vzdělávání učitelů patřily v uplynulém školním roce např. vzdělávací aktivity Využití modulů při tvorbě vzdělávacích programů, Vzdělávání dospělých, Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím procesu. Týmové vzdělávání probíhalo na pracovišti, lektorská činnost byla zajištěna vysoce odbornými kapacitami z odborných kruhů v rámci republiky. V souladu s plánem dalšího vzdělávání byly zorganizovány naplánované priority dle potřeby školy, bylo však využito i aktuálně nabídnuté vzdělávací nabídky, která se vyskytla v průběhu školního roku. Všem pedagogickým pracovníkům bylo poskytnuto ve školním roce 2006/2007 volno k jejich dalšímu vzdělávání. Rozsah tohoto volna byl stanoven vždy s ohledem na podmínky provozu školy.

17 Část VII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.Aktivity v rámci školy Organizace školních soutěží pro žáky - sportovní Turnaj ve volejbale (1. 4.ročníky). Soutěž v pohybových skladbách (1. a 2.ročníky). Sportovní den (l. 3.ročníky). - oblast odborných znalostí a dovedností Soutěž v obvazové technice (1. ročník). Soutěž v úpravě lůžka (1. ročník). Soutěž v poskytování první pomoci ( ročníky). Soutěž v psychologii Mezigenerační vztahy (3.ročníky). - oblast všeobecně vzdělávacích znalostí a dovedností Soutěž Co víš o německy mluvících zemích (1. a 2.ročníky). Soutěž v recitaci ( ročníky). Školní kolo olympiády v ČJ ( ročníky). Soutěž v konverzaci NEJ ( ročníky). Soutěž v konverzaci ANJ ( ročníky). Matematická soutěž ( ročníky). Fotosoutěž Jaro v Kroměříži (2. a 4.ročníky). - korespondenční forma soutěží Soutěž ve znalostech lidského těla ( ročníky). Soutěž ve znalostech o Skotsku (2. ročníky). Projektové vyučování a programy Program žáků školy k Mezinárodnímu dni seniorů s putovní výstavou Aktivní stáří = zdravé stáří. Studentská konference zdravé výživy aneb Proč zdravě jíst. Modelová výuka Prevence nádorových onemocnění ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem ve Zlíně pro žáky 3. ročníků. Program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ: IN = NEKOUŘIT aneb Kouření již není v módě. Programy pro žáky 2. tříd ZŠ: Vánoční výtvarná dílna a výtvarný projekt Po stopách jara.

18 Programy pro žáky 2. tříd ZŠ: Poskytování první pomoci a obvazová technika Program pro veřejnost k Mezinárodnímu dni ošetřovatelství (6.ročník). Celoroční program pro žáky a pracovníky školy preventivní program v oblasti zdravého životního stylu Obezita hrozba třetího tisíciletí. - Exkurze v rámci odborných předmětů Exkurze žáků ročník termín předmět ročník Říjen OSE cv. Centrální sterilizace - Kroměřížská nemocnice a.s. Leden OSE cv. Ošetřovací jednotka - Kroměřížská nemocnice a.s. Červen PP RZP Kroměříž 1. Květen SPO Úřad práce Kroměříž červen OSV cv. Sociální služby města Kroměříže listopad OSE cv. Stravovací provoz - Kroměřížská nemocnice a.s. prosinec VZV VZP Kroměříž květen VZV Ústav podpory zdraví pracoviště Kroměříž březen ZEH Mikrobiologické oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. 2. duben OSE cv. Oxygenoterapie,inhalace - Kroměřížská nemocnice a.s červen OSE cv. Lékárna červen ZEH Hygienická stanice květen OSN Hospic 3. květen OSN Domov důchodců Kroměříž září OSE FN Olomouc - urgentní příjem, angiolinka OSN říjen OSE Kardiochirurgie - FN Brno říjen OSE MOÚ Brno leden OSE ORL oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. 4. únor OSE Oční oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. březen OSE Kožní oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. září OSE Oční oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. únor OSE Kožní oddělení - Kroměřížská nemocnice a.s. (OSE-ošetřovatelství, PP-první pomoc, SPO-sociální potřeby, OSV-osobnostní výchova, VZV-veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, ZEH-základy epidemiologie a hygieny, OSN-ošetřování nemocných) - Exkurze v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů Hvězdárna a Planetárium M.Koperníka v Brně (2.ročníky). ZOO Lešná (1.ročníky). Kulturní programy pro žáky Filmová a divadelní představení (Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Hudební koncert nevidomých umělců.

19 Multimediální šou The action věnovaný prevenci úrazů začínajících řidičů. Besedy se žáky, přednášky Beseda o Novém Zélandu (2.ročníky). Beseda o pobytu české zdravotní sestry v Číně ( ročníky). Přednáška Obnovitelné zdroje energie ( ročníky). Přednáška S Tebou o Tobě oblast sexuální výchovy (1.ročníky). Beseda Sex, AIDS a vztahy (1.a 2.ročníky). Přednášky a besedy v jednotlivých třídách v rámci Minimálního preventivního programu (1.- 4.ročníky). Výstavy a vernisáže ve vestibulu školy Fotografická galerie fotosoutěž žáků i učitelů. Preventivní a charitativní projekty, žákovské projekty z výuky odborných předmětů. Adopce na dálku panelová propagace. Zájmové kroužky žáků První pomoc. Zdravý úsměv(zdravotně výchovný program pro mateřské školy). Skupina Mládeže Českého červeného kříže. Kurzy pro žáky Sportovně-turistický kurz (2. a 3.ročníky). Masérský kurz pro sportovní a rekondiční masáže - osvědčení s celostátní platností (3.ročníky). Kurz znakového jazyka - osvědčení s celostátní platností (2. a. 3. ročníky). 2.Aktivity nad rámec školy Účast žáků v soutěžích a přehlídkách - oblast sport, odborné znalosti, všeobecné znalosti Sedláčkův memoriál (1.- 4.ročníky). Běh Terryho Foxe (2.ročník). Okresní soutěž ve šplhu organizace soutěže pro SŠ v regionu (1.- 4.ročníky). Okresní kolo v plavání (1.- 4.ročníky).

20 Turnaj v mix-volejbalu ve spolupráci se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži (3. ročníky). Olympiáda v českém jazyce okresní kolo (3. ročník). Recitační soutěž Wolkerův Prostějov (4. ročník). Celostátní a mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci-brno, Jihlava (2.ročníky). Celostátní kolo Dne psychologie téma Mezigenerační vztahy 1.místo, 3.místo (SZŠ Praha, Ruská ul.). Celostátní soutěž Program podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ pro rok místo (1.- 4.ročníky). Krajské kolo studentské soutěže MŠMT ENERSOL místo (1.a 2. ročníky). Fotosoutěž Kroměřížské zahrady, organiz. Gymnázium Kroměříž (1.,3. a 4.ročníky). Přehlídka prací žáků Středních zdravotnických škol Moje nejzajímavější kazuistika (Zlín). Celostátní soutěž zdravotnických škol o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne (2.ročník). Organizace charitativních sbírek a akcí Svátek s Emilem (tělesně postižená mládež). Adopce na dálku (již třetí rok pokračovala akce žáků a zaměstnanců školy v oblasti mezinárodní potřeby finanční pomoc malému chlapci z Nepálu k zajištění jídla, oblečení, studia a zdravotní péče). Fond SIDUS pro pomoc nemocným dětem Fakultní nemocnice v Praze Motole. 3. Akce školy určené pro veřejnost Programy pro seniory Mezinárodní den seniorů seniorů. Programy pro základní školy prevence sociálně patologických jevů, výtvarné umění, odborné dovednosti první pomoc a obvazová technika. Doprovodný program pro občany města k Světovému dni bez tabáku (v rámci Projektu Zdravé město). Organizování konferencí pro odbornou zdravotnickou veřejnost (Moderní diabetologie pro sestry aj.). Vzdělávací akce jsou zařazeny do kreditního systému v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Mezinárodní den ošetřovatelství (6. ročník zdravotně preventivní akce pro občany města Kroměříž a blízkého okolí v rámci Projektu Zdravě město). Rekvalifikační kurzy pro veřejnost (vzdělávání zájemců z veřejnosti pro oblast sociální péče-obslužná péče, absolventi získali osvědčení s celostátní působností, dosud proběhlo celkem 6 cyklů, absolvovalo již 170 frekventantů). Programy pro děti z mateřských škol (žáci školy vystupují s výchovným programem pro děti i rodiče Péče o orální zdraví a prevence zubního kazu Projekt Zdravý úsměv).

21 Programy pro děti z Dětského domova v Kroměříži (Vánoční odpoledne, zábavné odpoledne v přírodě). Spoluorganizace sportovních programů se Sportovním klubem neslyšících v Kroměříži. Spoluúčast školy na zpracování příručky pro občany města Kroměříž bez bariér. Akce školy zaměřené na prevenci dětských úrazů a na vyplnění volného času žáků základních škol jejich zapojením do preventivních programů ( spolupráce s Oblastním spolkem ČČK). 4. Prezentace školy na veřejnosti Internetová stránka školy Informační tisk o škole a jejich akcích a činnosti. Publikační činnost: - Prezentace úspěšného projektu v publikaci Příklady dobré praxe z neziskového sektoru (vydala Kroměřížská knihovna, duben 2007). - Zpracovávání učebních textů pro kvalifikační kurzy, a to studijní texty kvalifikačního vzdělávacího programu Ošetřovatel a studijní texty kvalifikačního vzdělávacího programu Pracovník v sociálních službách. Přednášková činnost pro veřejnost: - Muzeum Kroměřížska Dotační tituly nové finanční možnosti pro podporu rozvoje školství. - Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2006 (Olomouc) Rozvoj celoživotního učení na střední odborné škole. - Odborný seminář na krajské úrovni Vzděláváním ke zvyšování kvality v sociálních službách : přednášky Příprava lektorů působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb a Vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách na SZŠ Kroměříž. - Konference Den Marty Staňkové Příprava odborných učitelek na vzdělávání dospělých možnost nebo nutnost?. - Seminář Celoživotního učení Příprava lektorů SZŠ Kroměříž působících ve vzdělávání pracovníků sociálních služeb. - Konference Úspěšné projekty v regionu Jak píšeme a realizujeme projekty. - Seminář o problematice sluchového postižení a poradenství v této oblasti Psaní a šíření projektu a Trénink paměti. Propagační materiály a předměty s logem školy, vizitky, formuláře školy. Dny otevřených dveří školy, Přehlídka středních škol v Kroměříži. Školní ples. Vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Pestrá činnost školy, jejíž aktivity mají vliv na život a prostředí v regionu a která se výrazně podílí na propagování dobrého jména a uznání na veřejnosti.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více