Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Personální zabezpečení školy 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 8. Prevence sociálně patologických jevů 9. Zpráva výchovného poradenství za školní rok 2013ú Hodnocení ročního plánu EVVO za školní rok 2013/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 12. Mateřská škola 13. Školní družina 14. Školní jídelna 15. Školská rada 16. Mimoškolní aktivity 17. Zapojení školy do rozvojových programů 18. Projekty financované z cizích zdrojů 19. Spolupráce školy s ostatními subjekty 20. Základní údaje o hospodaření školy 21. Investice ve školním roce 2013/ Doplňková činnost 23. Závěr 24. Schválení výroční zprávy 25. Seznámení s výroční zprávou

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, IČO: RED-IZO: Telefon, fax: , Adresa školy: web: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, Žarošice 321, Charakteristika školy: úplná základní škola, která poskytuje v souladu se zřizovací listinou ze dne vzdělávání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ. Zřizovatel: Ředitel školy: Součásti školy: Zařazení do rejstříku škol: Školská rada: Obec Žarošice Žarošice 14 IČO: zastoupena: Václav Vágner, starosta obce Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík Základní škola: (tel ), IZO: , povolená kapacita 300 žáků Mateřská škola: (tel ), IZO: , povolená kapacita 50 dětí Školní družina: (tel ), IZO: , povolená kapacita 60 žáků Školní jídelna: (tel ), IZO: , kapacita se neuvádí Školní výdejna: IZO: , kapacita se neuvádí , právní subjekt, příspěvková organizace zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

4 Výroční zpráva obsahuje povinné údaje vplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., 10 a Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005, 7. Její součástí jsou i další informace, přehledy, tabulky a přílohy, které dotvářejí celkový obraz uplynulého školního roku. Některé informace jsou čerpány z dřívějších výročních zpráv, jsou totiž stále platné, a proto je možné informace použít. 2. Charakteristika školy Areál základní školy se nachází na okraji obce Žarošice, při silnici Kyjov Brno. V okolí školy je vybudovaná zahrada s parkovou úpravou a dětskými herními prvky. Škola je velmi dobře dostupná z okolních obcí autobusem díky zastávkám umístěným v bezprostřední blízkosti školy. Základní škola v Žarošicích je školou spádovou pro obce Žarošice, Násedlovice, Uhřice, Silničná a Zdravá Voda. v posledních letech se do naší školy jezdí vzdělávat také žáci z Archlebova, Dražůvek, Ždánic a Želetic. Budova školy z roku 1952 je velmi prostorná a poskytuje žákům zázemí nejen pro učení, ale i pro sportovní a volnočasové aktivity. Nachází se zde kmenové učebny pro ročník, sportovní hala, tělocvična, víceúčelové hřiště, počítačová učebna, jazykové učebny pro Aj, Rj, Nj, odborná přírodovědná učebna, AV učebna, cvičná kuchyňka, divadelní sál, keramická dílna, sborovna pro 1. a 2. st., pracovna pro práci s dětmi s SPUCH, školní zahrada pro relaxaci dětí s dětskými hřišti a pozemky, učitelská a žákovská knihovna. Vedle školy je fotbalové hřiště. Součástí areálu je také školní jídelna a školní družina, umístěním obou těchto objektů v prostorách školy je zajištěna maximální bezpečnost i pohodlí žáků. K areálu školy patří také mateřská škola se svou vlastní výdejnou stravy. Škola je od roku 2007 řešena jako bezbariérová díky zabudované schodištní plošině, která umožňuje přesun handicapovaných žáků mezi patry. Vytvořením takových podmínek byl dán prostor k integraci tělesně postižených dětí do přirozeného kolektivu dětí bez postižení. Škola umisťuje do běžných tříd i žáky se specifickými vývojovými poruchami, je jim věnována zvýšená péče prostřednictvím vypracovaných individuálních plánů. V těchto případech je nutná velmi úzká spolupráce s SPC a PPP. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, neustále je však třeba doplňovat nové pomůcky do jednotlivých kabinetů a postupně rozšiřovat softwarové vybavení. Vyučování probíhá v kmenových třídách, podle potřeby v odborných učebnách. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), vše v souladu s normami. Fond učebnic a učebních textů je dostatečně široký, aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu školy. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou podle potřeb využívány a podle možností dokupovány. Didaktická technika zahrnuje radiomagnetofony, interaktivní tabuli, počítače pro žáky i učitele, kopírky, tiskárny. Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Škola v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Škola pro život.

5 3. Charakteristika žáků Žáci školy přijíždějí nejen ze spádové oblasti (Násedlovice, Silničná, Uhřice, Zdravá Voda), školu navštěvují i někteří žáci z Archlebova, Dražůvek, Ždánic. Vzdělávají se zde žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým cílem školy péče o žáky v řadě oblastí (individuální péče, doučování, spolupráce s organizacemi zajišťujícími volný čas dětí, spolupráce s odborníky). Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou skupinu, ale jsou koncipovány podle potřeb, možností a zájmů většiny žáků. V době před vyučováním mají žáci I. stupně možnost navštěvovat školní družinu, která je využívána především v odpoledních hodinách po ukončení výuky žáků 1. až 3. třídy. 3.1 Počet tříd, žáků a průměr žáků na třídu v ZŠ (k ) Třída: Počet žáků na začátku školního roku Počet žáků na konci školního roku Průměrný počet žáků na třídu Celkem 1. stupeň , , Celkem 2. stupeň ,5 Celkem škola

6 3.2 Počty žáků ve třídách (k ) Základní škola a Mateřská škola Žarošice, Celkem žáků Chlapců Dívek Z toho: Žarošice Zdravá Voda 1 1 Stavěšice 1 1 Silničná Násedlovice Uhřice Archlebov 1 Dražůvky Ždánice 2 1 Strážovice 1 Želetice 1 1 Dambořice 1 Jablonica, SR 1 Počty žáků ve třídách rekapitulace I. stupeň II. stupeň Celkem Počet tříd Počet žáků Chlapců Dívek Průměr žáků na třídu Žarošice Zdravá Voda Stavěšice 2 2 Silničná Násedlovice Uhřice Archlebov 1 1 Dražůvky Ždánice 3 3 Strážovice 1 1 Želetice 2 2 Dambořice 1 1 Jablonica, SR 1 1

7 3.3 Školní učební plán Žáci prvního stupně se ve školním roce 2013/2014 vyučovali podle přiloženého učebního plánu: Vzdělávací oblast Minimální počet Reálný počet Z toho dispon. Vzdělávací obor první ročník druhý ročník třetí ročník čtvrtý ročník pátý ročník Jazyk a Český jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika Matematika Informatika a 1 Informační výpočetní technologie technika Člověk a jeho 0 Člověk a svět jeho svět 4 1 Přírodověda Vlastivěda Hudební Umění a výchova 12 kultura Výtvarná výchova Výchova ke Člověk a zdraví 0 10 zdraví Tělesná výchova Člověk a Pracovní svět práce činnosti Přípravka 0 anglického jazyka Povinně volitelné x x předměty x x x x Celkem

8 Žáci druhého stupně se ve školním roce 2013/2014 vzdělávali podle přiloženého učebního plánu: Vzdělávací oblast Minimální počet Reálný počet Z toho dispon. Vzdělávací obor Šestý ročník Sedmý ročník Osmý ročník Devátý ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika Matematika Informatika a Informační výpočetní technologie technika Dějepis Člověk a 11 společnost Občanská výchova 1 1 Výchova ke zdraví Fyzika Člověk příroda a Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Umění a výchova 10 kultura Výtvarná výchova 1 0 Sportovní hry Člověk a 10 zdraví Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní práce činnosti Počítačová praktika x Společenské x Povinně vědy volitelné x 6 0 předměty Přírodovědná x praktika x x Konverzace z AJ 1 1 Celkem

9 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání 4.1 Zápis do ZŠ Datum zápisu: Počet žáků u zápisu: 36 Počet přijatých žáků: 36 Z toho nastoupilo: 29 (2 přijatí se odstěhovali) Počet odkladů: Zápis do MŠ Datum zápisu: Počet dětí u zápisu: 20 Počet přijatých dětí: 19 Počet nepřijatých dětí:1 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav k ) 5.1 Hodnocení prospěchu (údaje z vysvědčení za 2. pololetí) ročník počet žáků Celkový průměrný prospěch prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opakují , , , , , stupeň 104 1, celkem , , , , stupeň celkem 84 1, Škola celkem 188 1,

10 5.2 Hodnocení absence (údaje za školní rok) Třída Celkem zameškaných hodin Průměr na žáka Počet omluvených hodin Průměr na žáka Počet neomluvených hodin Průměr na žáka , , , , , , , , , , stupeň , , celkem , , , , , ,31 3 0, , , stupeň , ,87 3 0,103 celkem Škola celkem , ,99 3 0, Hodnocení chování Počet dětí Stupeň z chování hodnocených daným stupněm Testování žáků Ve školním roce 2013/2014 škola testovala žáky v těchto ročnících a předmětech či oblastech: 3. ročník: Čj, M, obecné studijní předpoklady, celoplošné testování MŠMT (Čj, M), Scio testy 5. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj), Scio testy 9. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj). Testování žáků je hrazeno školou. Cílem testování je zpětná vazba pro vedení školy, učitele jednotlivých předmětů a samotné žáky, kteří jsou porovnáváni se vzorkem stejně starých žáků jiných škol z celé České republiky. Žáci 9. ročníku mají k dispozici konkrétní typy úloh, se kterými se mohou setkat u přijímacích zkoušek. Zhodnocení výsledků nespočívá jen ve vymezení správných a špatných odpovědí, hodnotící zpráva obsahuje účelné komentáře, v nichž se žáci dočtou o svých přednostech i slabinách ve vzdělání. Ve 3. ročníku jsou testovány vědomosti a dovednosti především z matematiky a českého jazyka s ohledem na to, co by měli žáci v rozmezí 1. až 3. ročníku zvládat. Testování žáků v 5. ročníku využíváme pro zjištění znalostí, které si žáci přenášejí z 1. stupně na 2. stupeň.

11 5.5 Přehled oborů vzdělávání Přijímací řízení probíhalo podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Žáci si podávali do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Ze škol, které je přijaly, si vybrali jednu školu a na tu odevzdali zápisový lístek. Konečné přijetí žáků viz následující tabulky. Počet Střední školy, na které nastoupili žáci ZŠ Žarošice žáků Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 obor: rybářství 1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15, obor: oční optik 1 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, obor: pedagogické lyceum Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500, obor: gymnázium SZŠ Jaselská, Střední zdravotnická škola Jaselská obor: zdravotnický asistent Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, obor: pedagogické lyceum 1 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, obor: gymnázium 1 Střední škola turismu interkulturní hotelová škola Retz tříletý obor: Hotelkaufmann Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106, obor: řezník Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Kyjov Biskupské gymnázium Brno, Barvičova Nepokračují ve středoškolském studiu 2

12 6. Personální zabezpečení školy (k ) Personální podmínky tvoří stabilizovaná část pedagogického sboru, všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost, pedagogové se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 6.1 Přehled pedagogických pracovníků a jejich funkcí: (stav k ) Přímení a jméno Kvalifikace Pracovní zařazení Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík uč. 2. st.: Tv, F ředitel školy Mgr. Sylva Klimešová uč. 2. st.: Čj, Ov, Aj zástupce ředitele školy Brožová Magda, Mgr. Frýbortová Pavla, Mgr. Kurzová Pavla Maradová Lina vedoucí učitelka mateřské školy učitelka mateřské školy učitelka mateřské školy učitelka mateřské školy Dobešová Kristina, Mgr. učitelka 1. stupně rodičovská dovolená Martinásková Iveta, Mgr. učitelka 1. stupně třídní 3. ročníku Meluzín Josef, Mgr. učitel 1. stupně třídní 4. ročníku Mokrá Jarmila, Mgr. učitelka 1. stupně třídní 2. ročníku Menšíková Petra, Mgr. učitelka 1. stupně třídní 1. ročníku Šaňková Veronika, Mgr. učitelka 1. stupně rodičovská dovolená Draganová Lucie, Mgr. uč. 2. st.: Čj, Ov třídní 6. ročníku metodik prevence Kobzinková Marcela, Mgr. uč. 2. st.: Ch, Př, Ze třídní 7. ročníku výchovný poradce koordinátor EVVO Mokrý Petr, Mgr. uč. 2. st.: Tv, Ivt, F třídní 8. ročníku metodik ICT Kacerová Susann, dipl.ped. uč. 2. st.: Nj, Rj, Aj třídní 9. ročníku Urc Vratislav, Mgr. uč. 2. st.: M, Ov Štefková, Ivana, Mgr. et Bc. uč. 2. st.:d, Nj, Ov, Rj koordinátor ŠVP

13 Pavková, Micheala, Mgr. uč. 2. st.: M, Ov, Vv třídní 5. ročníku Beláková Darja Medunová, Jitka, Mgr. Vyhlídalová Helena Žilková Ludmila vychovatelka školní družiny asistentka pedagoga vychovatelka školní družiny asistentka pedagoga asistentka pedagoga vychovatelka školní družiny 6.2 Přehled nepedagogických pracovníků a jejich funkcí (k ) Příjmení a jméno Halasová Jana Ondříšková Jana Zelinková Zdislava Němcová Jarmila Černá Jarmila Konečný Pavel Krönerová Ludmila Dobešová, Marcela Pechová Jitka Stavinohová Libuše Krahulíková Lenka Pracovní zařazení hospodářka, adm. pracovnice, ved. ŠJ vedoucí kuchařka pomocná kuchařka kuchařka kuchařka školník uklízečka uklízečka uklízečka výdej stravy MŠ uklízečka MŠ 6.3 Počet zaměstnanců školy Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 19 (2 na RD) Počet asistentek pedagoga ZŠ: 3 Počet pedagogických pracovníků ŠD: 3 (dvě z nich zároveň asistentky pedagoga) Počet pedagogických pracovníků MŠ: 4 Počet nepedagogických pracovníků školy: 11, z toho školní jídelna 6, provozní úsek 5 Celkem: 36 (27 pedagogických, 11 nepedagogických). 6.4 Změny personálního zabezpečení ( k ) Na konci školního roku 2012/2013 došlo k několika personálním změnám pedagogického sboru. Byl ukončen pracovní poměr s Mgr. Martou Krškovou, Mgr. Zdenou Kopřivovou, Mgr. Antonínem Novotným na II. stupni a Mgr. Václavem Princlíkem, ředitelem školy. Po rodičovské dovolené se vrátila

14 na II. stupeň Mgr. Sylva Klimešová, která od školního roku 2013/2014 začala vykonávat funkci zástupce ředitel školy. Do nového pracovního poměru byl přijat Mgr., Ing. Tibor Zmrzlík, který byl od jmenován do funkce ředitele školy. Byl ukončen pracovní poměr s vychovatelkou ŠD Miroslavou Urbanovou a asistentkou pedagoga Terezou Luskačovou. Do pracovního procesu nastoupila Mgr. Jitka Medunová jako vychovatelka ŠD, která zároveň začala pracovat jako asistentka pedagoga. Stávající asistentka pedagoga Ludmila Žilková začala vykonávat práci vychovatelky školní družiny. Do pracovního poměru nastoupila Mgr. Ludmila Formánková, se kterou byl následně pracovní poměr ukončen ve zkušební době. Pedagogický sbor ZŠ tvořilo 15 učitelů, 3 asistentky pedagoga, z nichž 2 dále vykonávaly práci vychovatele školní družiny, dále 1 vychovatelka školní družiny. Mgr. Veronika Šaňková pokračovala v čerpání rodičovské dovolené. V listopadu 2013 odešla na mateřskou (a následně rodičovskou) dovolenou Mgr. Kristina Dobešová, na její místo byla přijata Mgr. Michaela Pavková. Na výuce nepovinného předmětu Náboženství se externě podílel P. Josef Pohanka a Mgr. Ladislava Mlčochová, která v průběhu roku 2014 ukončila se ZŠ spolupráci. V mateřské škole pracovala vedoucí učitelka a 3 učitelky. Provoz ZŠ a MŠ zajišťovalo 11 provozních zaměstnanců. Mezi nepedagogickými zaměstnanci ukončila pracovní poměr Ludmila Krönerová ml., na uvolněné místo nastoupila Jarmila Černá.

15 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků jméno Škola, obor, školení datum Jitka Medunová Psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku 14.4, (10 hodin) Asistent pedagoga u dítěte s SPCH ADHD, ADD (8 hodin) Ludmila Žilková Psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku 14.4, (10 hodin) Marcela Křížem krážem zeměpisem aneb inspirace pro učitele (8 hodin) Kobzinková Dnešní svět v souvislostech Školení vedoucích klubů malých debrujárů České republiky, o.s. Školní poradenské pracoviště v praxi 14.1., (8 hodin) Petra Menšíková Matematika činnostně ve 3. ročníku 6.3., (8. hodin) Český jazyk činnostně ve 3. ročníku 8.4., (8 hodin) Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ (24 hodin) Michaela Pavková Školní systematická konstelace (8 hodin) Vlastivěda činnostně v 5. ročníku (8 hodin) Iveta Martinásková Hravá finanční matematika pro 1. st. ZŠ (4 hodiny) Praktické nápady do výuky vlastivědy, přírodovědy a (5 hodin) prvouky Prameny víly Amálky (5 hodin) Darja Beláková Témata a projekty: Přírodní materiály ve výtvarné (6 hodin) výchově Interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ (24 hodin) Jarmila Mokrá Pohybové hry s hudbou Alternativní metody při práci s prozaickými texty na (6 hodin) 1. stupni ZŠ Tibor Zmrzlík Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve (6 hodin) školství Funkční studium Fakta a.s (39 hodin) Cloud je budoucnost vzdělání (4 hodiny) Legislativa ve školství (6 hodin) 24 měsíců aneb změny v právních předpisech za (6 hodin) poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy Právní aspekty pro ředitele mateřských škol (6 hodin) Lucie Draganová Prevence rizikového sexuálního chování úkol (6 hodin) základního vzdělávání Bezpečně v kyberprostoru Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a (8 hodin) dalších forem rizikového chování Magda Brožová Relaxační techniky (6 hodin) Relaxační techniky (6 hodin) Susann Kacerová Auschwitz History and Symbolism (25 hodin)

16 Sylva Klimešová Právní aspekty odměňování pracovníků ve školství (6 hodin) Angličtina Učení gramatiky moderně a zajímavě (6 hodin) 8. Prevence sociálně patologických jevů V roce 2013 / 2014 byla jmenována Mgr. Lucie Sumová (Draganová) metodikem školní prevence. V září 2013 vypracovala MPP pro ZŠ a MŠ Žarošice, v červnu 2014 jej zhodnotila ve Zprávě o činnosti metodika prevence MMP. Všechny materiály jsou vystaveny v listinné podobě před ředitelnou a v elektronické podobě na webu školy. 8.1 Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění školy venkovské prostředí nebylo nutné konkrétně řešit větší množství sociálně patologických jevů a činnost metodika prevence (dále MP) se mohla soustředit na preventivní činnost. Při řešení problémových situací spolupracujeme vždy s rodiči daného žáka, kteří v převážné většině se školou aktivně spolupracují a podílí se tak na zdárném vyřešení situace, dále pokud je to nutné spolupracujeme s PPP Kyjov, OSPOD a Policií ČR. 8.2 Učitelé Celý pedagogický sbor byl seznámen s programem primární prevence včetně jeho příloh a má k dispozici i metodické pokyny k řešení nejčastějších sociálně patologických jevů. Jednotliví učitelé řeší konkrétní problémy nejdříve sami v rámci svých kompetencí, dále pak ve spolupráci s MP, výchovným poradcem a vedením školy. Dále jsou nápomocni v primární prevenci přímo ve svých vyučovacích hodinách při probírání témat souvisejících s prevencí, při svých dohledech v prostorách školy, organizováním mimoškolních akcí a svou mimoškolní činností a poskytují MP součinnost při realizaci MPP (plánování přednášek apod.). 8.3 Metodička prevence Metodička prevence navázala na spolupráci s organizacemi podílejícími se na prevenci a oslovila dále organizace nové, abychom byli ve škole schopni pokrýt celou šíři prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje samozřejmě s vedením školy, výchovnou poradkyní a pedagogy. Pravidelně se účastní setkání metodiků prevence pod záštitou PPP Kyjov. Absolvovala také školení v rámci své funkce: - Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování (organizátor Podané ruce o.s.) - Bezpečně v kyberprostoru (organizátor KÚ Jmk) - Prevence rizikového sexuálního chování (organizátor Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.) 8.4 Žáci Žáci mají možnost účastnit se přednášek a dalších akcí v rámci primární prevence, tato témata jsou průřezově zařazena také ve výuce, dále jsou informování prostřednictvím nástěnky MP. V rámci primární prevence nabízí škola velké množství mimoškolních aktivit a spolupracuje s dalšími volnočasovými sdruženími.

17 Se svými problémy mají žáci možnost obrátit se přímo na jakéhokoli učitele, MP či výchovnou poradkyni, dále na školní parlament, nepřímo potom prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna v šatnách školy. Žáci mají také možnost využít ke komunikaci s učitelem mail školy či jednotlivých pedagogů. 8.5 Rodiče Rodiče mají možnost seznámit se s MPP na webových stránkách školy, dále jsou okamžitě informováni o řešení konkrétních problémů, které se týkají jejich dítěte, a mají právo na diskrétnost při jednání. Průběžně jsou informováni o činnosti školy na webových stránkách školy, na pravidelných i mimořádných třídních schůzkách. Pro konkrétní dotazy mají možnost využít konzultačních hodin jednotlivých pedagogů (po domluvě i v jiném čase) či oslovit je prostřednictvím elektronické ŽK. 8.6 Řešené problémy s jednotlivými žáky Drobnější záležitosti si třídní učitelé řeší sami ve svých třídách, ve spolupráci s MP či s výchovným poradcem se řešilo několik problémů s kouřením, zejména elektronické cigarety, podezření na požívání alkoholu, jeden případ záškoláctví (tedy neomluvených hodin), dále pokus o záškoláctví, problémové chování dvou žáků a agresivní chování (agrese slovní i fyzická) ze strany jednoho žáka. Otázku jiných než zmíněných návykových látek jsme na naší škole řešit nemuseli. Problémové chování řešila výchovná komise v rámci kázeňských opatření školy, v jednom případě ve spolupráci s PPP Kyjov, ve druhém případě došlo ke kombinaci sociálně patologického jednání a vedení školy předalo problém dále k řešení OSPODu a Policii ČR. 8.7 Řešené problémy s třídními kolektivy Třídní učitelé pracují s kolektivem mimo jiné v rámci pravidelných třídnických hodin. Drobné neshody v kolektivu řeší třídní učitelé sami. V jednom případě byl pozván do třídy psycholog Mgr. Jiří Hilčer, aby provedl diagnostiku třídního kolektivu, ve kterém se objevil případ šikany a později kyberšikany. Zjištěné informace byly předány MP, třídní učitelce a vedení školy, proběhlo jednání s rodiči a s třídním kolektivem bude třídní učitelka ve spolupráci s MP i nadále pracovat na narovnání vztahů. 8.8 Plnění cílů - vytvořit komunikační systém mezi metodikem prevence (MP) a rodiči a mezi MP a žáky Komunikace probíhá elektronickou formou přes mail či elektronickou ŽK, dále telefonicky a samozřejmě osobně po předchozí domluvě či v rámci konzultačních hodin. - spolupracovat s rodiči při řešení aktuálních problémů Rodiče jsou ihned informováni o problému, jsou dle potřeby a svých možností k jednání přizváni a aktivně se účastní na řešení. - obnovit schránku důvěry Funguje ve dvou podobách. - průběžně sledovat a vyhodnocovat klima tříd Průběžně sleduje každý pedagog, nejen třídní učitel, zjištěné konflikty řešíme dle závažnosti sami či ve spolupráci s dalšími organizacemi. - dalším vzděláváním žáků předcházet nežádoucímu sociálně-patologickému jednání Témata prevence jsou průřezově zahrnuta ve výuce a žáci se účastní preventivních přednášek a lekcí.

18 - trvat na slušném a tolerantním chování a jednání žáků Vyžaduje každý pedagogický pracovník. - v rámci jednotlivých předmětů posilovat návyky zdravého životního stylu Téma zdravého životního stylu je průřezově zařazeno do výuky, v rámci 7. ročníku je navíc zařazen předmět Výchova ke zdraví. - učit žáky smysluplně trávit volný čas Plníme nejen teoreticky ve vyučování, ale také prakticky širokou nabídkou volnočasových aktivit. 8.9 Spolupracující instituce ve školním roce 2013/ Pedagogicko-psychologická poradna Kyjov, Hodonín, Brno - ZUŠ Ždánice - SPC Kociánka - MP promotion, s.r.o. - Policie Hodonín - Policie ČR - OSPOD - Podané ruce, o. s. - Asociace mladých debrujárů - AŠSK - Asekol - Arcidiecézní charita Praha - Komunitní centrum Žarošice - Muzeum Žarošice - Obce Žarošice, Násedlovice, Uhřice - Knihovna Žarošice - Myslivecké sdružení Žarošice 8.10 Volnočasové a mimoškolní aktivity podporující primární prevenci ve šk. roce 2013/ hudební lekce ZUŠ Ždánice - nepovinný předmět Náboženství - Laštověnka folklorní soubor - Věda je zábava Mikroši, Makroši - Sportovní kroužek - Florbal (dívky, chlapci) - Vybíjená - Zdravotní tělesná výchova - Dramatický kroužek - Dyslektický kroužek 8.11 Akce přímé primární prevence ve šk. roce 2013/ exkurze Osvětim (8. a 9. třída) - Prožitková lekce Vztahy ve třídě o.s. Podané ruce (6. a 7. třída) - Prožitková lekce Svoboda X být v něčí moci o.s. Podané ruce (8. a 9. třída) - Přednáška o dospívání pro dívky MP promotion, s.r.o. (6. a 7. třída)

19 - Přednáška o dospívání pro chlapce MP promotion, s.r.o. (6. a 7. třída) - Přednáška Konečné řešení a současná Evropa (8. a 9. třída) - Přednáška Kyberšikana Policie Hodonín (8. třída) - Přednáška Trestní odpovědnost Policie Hodonín (9. třída) 8.12 Další akce školy podporující primární prevenci ve šk. roce 2013/ činnost školního parlamentu - lekce plavání - tvořivé dílny - akce školní družiny (častá spolupráce s žáky 2. stupně) - spolupráce žáků 8. třídy a MŠ - dopravní výchova - divadelní představení ve školním sále i mimo školu (Brno, Zlín) - koncert - adventní dílny - návštěva aquaparku Uherské Hradiště - turnaj ve stolním tenise - projekt Soví týden - zimní škola v přírodě - školní ples - LVK - Den Země - Den matek - cyklo-vodácký kurz - olympijský víceboj - tvorba a prezentace absolventských prací - sportovní soutěže - vědomostní soutěže - olympiády - cestovatelská beseda - projekt Střepy - třídní výlety 8.13 Závěr MPP se pro školní rok 2013/2014 ukázal jako dostačující, dané krátkodobé cíle se podařilo splnit a na dlouhodobých cílech neustále pracujeme jak ve vyučování, tak ve výchovném procesu. Při řešení sociálně patologických jevů jsme úspěšně spolupracovali s rodiči daných žáků či dle nutnosti s odbornými institucemi. Akcemi školy se nám podařilo pokrýt většinu širokého spektra sociálně patologických jevů, nabízíme našim žákům jak teoretické poznatky v oblasti prevence, tak smysluplné trávení volného času i bohatý program v rámci vyučovací doby. Snažíme se neustále rozšiřovat množství spolupracujících organizací, abychom mohli žákům nabídnout co nejkvalitnější přednášky a lekce v rámci primární prevence. V dalším roce se také budeme snažit o zařazení přednášek s tématy primární prevence pro 1. stupeň.

20 9. Zpráva výchovného poradenství za rok 2013/2014 Zpráva výchovného poradce za školní rok 2013/2014 je v elektronické podobě umístěna na webových stránkách školy. Po celý školní rok poskytovala výchovná poradkyně pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 3. Neomluvená a zvýšená omluvená absence 4. Kariérové poradenství profesní orientace žáků 5. Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů a nestandardního chování žáků 9.1 Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V péči o žáky s SPU VP spolupracovala s PPP Kyjov, PPP Hodonín, PPP Brno, SPC Kyjov. Organizačně zabezpečovala přípravy, plnění a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP). V této oblasti vede spisovou dokumentaci, průběžně aktualizuje databázi vyšetřených žáků. Nápravy poruch učení jsou zajišťovány učiteli v rámci vyučovacích předmětů, podle potřeby je prováděna individuální péče po vyučování. Na prvním stupni byla reedukace poruch učení realizována paní učitelkou Petrou Menšíkovou a Jarmilou Mokrou v dyslektickém kroužku. Do PPP bylo ve školním roce 2013/2014 odesláno celkem 6 žáků. Výsledky z poradny jsme obdrželi od 3 žáků. Kontrolní vyšetření se realizují podle doporučení PPP. Databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla doplňována v průběhu celého školního roku a byla na základě souhlasu rodičů k dispozici vyučujícím. 9.2 Integrace Počet integrovaných žáků se v průběhu školního roku neměnil. V září jsme měli devět integrovaných žáků, z toho 6 žáků na prvním stupni a 3 na druhém. Důvody integrace: vývojové poruchy učení 6 tělesné postižení 1 kombinované postižení 2 Pro všechny integrované žáky byly během měsíce září vypracovány individuální vzdělávací plány a následně byly projednány s rodiči i se žáky. Všichni integrovaní žáci využívali pomůcky pomáhající kompenzovat zdravotní postižení a v průběhu roku jim byla poskytována individuální péče. Pro práci s integrovanými žáky byly využívány tři asistentky pedagoga. 9.3 Žáci zdravotně znevýhodnění Jedná se o žáky se speciálními potřebami, zák. č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhláška č. 147/20111Sb. (,kterou se mění vyhl. č. 73/2005 Sb.), u kterých je nutné zohlednění a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. O zařazení žáka mezi žáky zdravotně znevýhodněné rozhoduje PPP na základě odborného vyšetření. Ve školním roce 2013/14 bylo zařazeno mezi žáky zdravotně znevýhodněné celkem 31 žáků.

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více