Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016"

Transkript

1 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných projevů. Cílem je prohloubení vlastních komunikačních schopností. Seznámíte se s rétorickými pravidly a vyzkoušíte si je v praxi za pomoci mnoha zajímavých rétorických cvičení. V tomto semináři se zbavíte trémy, po jeho absolvování vám nebude dělat problémy hovořit před větším počtem lidí. Zaměříme se i na nácvik stylistických útvarů, které se objevují ve státní části maturity z ČJ. Seminář: STYLISTICKÁ A GRAMATICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA Vyučující: Mgr. Hýblová, Mgr. Trepešová, PhDr. Vacková, Mgr. Zubíková Cílová skupina: Tento seminář je určen studentům, kteří si chtějí či potřebují zopakovat učivo českého jazyka k maturitní zkoušce. Z hlediska formy se seminář inspiroval novou podobou státní maturitní zkoušky, a je tudíž zaměřen především na praktické procvičování českého jazyka (stylistické úpravy, odhalování gramatických chyb v textech, vypracovávání různých testů a kvízů), z hlediska obsahu se bude v podstatě jednat o zopakování středoškolské látky. Seminář: LITERÁRNÍ SEMINÁŘ Vyučující: Mgr. Zdeňka Zubíková Cílová skupina: Vybraná témata jednotlivých seminářů: 1. Představení oblíbených knih a žánrů, 2. Literární teorie téma, kompozice, jazyk, básnické obrazy, vytvoření poetického slovníku, 3. Návštěvy filmových představení zpracování literární předlohy recenze, 4. Návštěvy výstav recenze, diskuse, 5. Experimentální tvorba v literatuře, vlastní experimentální tvorba.

2 Seminář: LITERATURA 2. POLOVINY 2. STOLETÍ A POČÁTKU STOLETÍ 21. Vyučující: Mgr. Zdeňka Zubíková Cílová skupina: Představíme si umělecké směry a proudy 2. poloviny 2. a počátku 21. století Seznámíme se se současnými časopisy, almanachy, e-ziny, sborníky, portály o světové i české literatuře, webovými prezentacemi jednotlivých nakladatelství a vydavatelství Objevíme nositele Nobelovy ceny za literaturu posledních 3 let Poznáme velikány současné české literatury a jejich aktuální tvorbu Setkáme se se současnými českými autory a autorkami Návštívíme divadelní a filmová představení a výstavy Seminář: PŘÍPRAVA NA FCE Vyučující: Mgr. Veronika Křivancová Cílová skupina: Seminář je určen pokročilým studentům, kteří uvažují o složení mezinárodně platné zkoušky Cambridge English: First nebo by si rádi rozšířili své znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni B2+. Budeme pracovat jak s oficiálními přípravnými materiály a minulými testy, tak s autentickými materiály týkajícími se aktuálního dění v anglicky mluvících zemích. Podmínkou zápisu do semináře je úspěšné složení rozřazovacího testu. Seminář: Seminář z anglického jazyka Vyučující:??? Cílová skupina: Náplní semináře je příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka.

3 Seminář: SEMINÁŘ Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA Vyučující: Mgr. Eva Vaňáčová Cílová skupina: Cílem semináře bude zejména seznámení s kulturou zemí Frankofonie (hudba, literatura, umění, film, slavné osobnosti), s aktuálním děním v těchto zemí (četba novin či poslechy francouzských rádií a zpráv).důraz bude kladen nejen na rozšíření slovní zásoby, ale také na komunikativní schopnosti. Seminář: MATURITNÍ SEMINÁŘ Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA Vyučující: Mgr. Anna Benešová Cílová skupina: Tento seminář bude zaměřen především na přípravu na školní maturitu - zpracování maturitních otázek, kde bude samozřejmě brán zřetel na rozšíření slovní zásoby, všeobecných znalostí o Francii, její kultuře, zvycích a aktuálním dění. Součástí semináře bude i příprava na státní maturitu - zejména práce s textem, poslech, gramatika a příprava na ústní část. Seminář: Seminář z německého jazyka Vyučující: Mgr. Hana Gottfriedová Cílová skupina: Předmaturitní seminář z německého jazyka, který zahrnuje rozšiřující učivo - literaturu, reálie Německa, Rakouska a Švýcarska, známé osobnosti, gramatiku hrou, hudbu a film, autentické materiály, zajímavosti, vlastní projekty.

4 Seminář: Konverzační seminář z německého jazyka Vyučující: Mgr. Jitka Janečková Cílová skupina: Konverzační formou si společně rozšíříme obzory týkající se nejen německy mluvících zemí v oblasti aktuálních témat společenských, kulturních ale i politických. Seminář: KONVERZACE A PŘÍPRAVA NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU ZD Vyučující: Mgr. Hana Gottfriedová Cílová skupina: Cilem semináře je příprava na jazykovou zkoušku Zerfitikat Deutsch na různých stupních obtížnosti a zdokonalení jazykových dovedností - mluvení, poslech, čtení, gramatika. Seminář: Maturitní seminář z německého jazyka Vyučující: PaedDr. Budinská Lenka Cílová skupina: Seminář je koncipován jako průprava na maturitní zkoušku s důrazem na její školní část. Budou procvičovány základní jazykové dovednosti poslech a četba s porozuměním, mluvený a psaný projev, popis obrázku, popř. řešení situačních problémů. Probíraná témata rozšíříme o celoevropské otázky, německé reálie, aktuální sociální problémy a literaturu.

5 Seminář: LATINA - ZAČÁTEČNÍCI Vyučující: PhDr. Eliška Vacková Cílová skupina: Užasnete, co všechno už z latiny znáte. Její slovní zásoba je základem terminologie mnoha přírodovědných i humanitních oborů, gramatika poskytuje ucelený pohled na strukturu jazyka, antická vzdělanost tvoří jeden z pilířů evropské kultury. Můžete začít i v maturitním ročníku; zejména pro budoucí studenty medicíny a přírodovědných oborů je probíraná gramatika dostatečným základem vysokoškolského studia. Seminář: LATINA - POKROČILÍ Vyučující: PhDr. Eliška Vacková Cílová skupina: Navazuje na seminář začátečníků. Studium můžete zakončit maturitní zkouškou z latiny v rámci profilové části maturity. Seminář: RELIGIONISTICKÝ SEMINÁŘ Vyučující: Mgr. Zdeňka Zubíková Cílová skupina: MYTOLOGIE (Egypt, Mezopotámie, Indie, Babylonie, Persie, Řecko, Řím, Keltové, Germáni, Slované, Inkové, Mayové, indiáni Severní Ameriky, africké mytologie), ZÁKLADY SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ (hinduismus, judaismaus, křesťanství, islám), FILOZOFICKÉ SMĚRY (buddhismus, taoismus, konfuciánství), LITERÁRNÍ PAMÁTKY (védy, upanišády, tripitaka, konfuciánský kánon, Tao - te -ťing, Tóra, Talmud, Starý zákon, Nový zákon, Korán)

6 Seminář: SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ Vyučující: Mgr. Zdeňka Zubíková, Mgr. Zuzana Korbelová Cílová skupina: Příprava k maturitní zkoušce - opakování základních témat z oblastí - psychologie, sociologie, ekonomie, práva, religionistiky, filosofie a etiky. Součástí bude Vypracování ročníkové práce na libovolné téma ze ZSV, její prezentace a obhajoba. Seminář: Vybrané kapitoly z dějin filozofie Vyučující: Mgr. Zuzana Korbelová Cílová skupina: Seminář z filozofie je koncipován jako volitelný předmět pro studenty se zájmem o filozofii: budoucí maturanty ze ZSVči studenty, kteří uvažují o studiu VŠ s humanitním zaměřením. Cílem semináře je poskytnout přehled o vybraných filozofických tématech a seznámit se s myšlenkami a koncepcemi významných osobností filozofického myšlení. Na semináři se také budou číst a analyzovat vybraná filozofická díla. Seminář: Politologicko právní seminář Vyučující: Mgr. Zuzana Korbelová Cílová skupina: Seminář je určen studentům, kteří se zajímají o politické dění a jeho přesah do oblasti ekonomie a práva. Důraz je kladen na aktivní účast, schopnost diskuze a argumentace. Cílem je jednak rozšíření znalostí z oblasti politologie a práva (základní politologické a právní pojmy, ÚstavaČR, právní systémy, NOZ...), zvláštní pozornost bude věnována fungování a významu EU a aktuálním politickým problémům.

7 Seminář: SEMINÁŘ Z PRAKTICKÉ PSYCHOLOGIE Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Cílem semináře je získat praktické dovednosti z oblasti psychologie, případně sociologie. Seminář volně navazuje na znalosti a dovednosti z hodin ZSV. Zaměříme se zejména na poznávání vlastní osobnosti. Při hodinách, které jsou zaměřeny spíše prakticky, si projdeme mnohými testy osobnosti ( test IQ, EQ, paměti, pozornosti, grafologický test, test vytrvalosti apod.) a poznáme tak lépe sami sebe. Zahrajeme si též psychologické hry - budeme zkrátka sami sobě psychologem. Probereme i trochu nezbytné teorie - podle Vašeho zájmu a zaměření. Seminář: Senimář z psychologie (nejen) pro pokročilé Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář volně navazuje na znalosti a dovednosti ze ZSV, případně ze semináře z minulého ročníku. Cílem semináře je praktické poznávání sebe sama a našeho okolí. Opět si projdeme mnoha testy osobnosti, zaměříme se na duševní hygienu a na poznání žádoucích i nežádoucích vlivů, které ovlivňují nás a naši společnost. Cílem je i teoretická příprava na přijímací zkoušky na VŠ. Seminář: SVĚTOVÉ DĚJINY 2.STOLETÍ Vyučující: Mgr. Zuzana Outlá Cílová skupina: Náplní semináře bude podrobný rozbor událostí ze světových dějin 2.století (od 1.světové války do konce 2.století). V semináři budou studenti pracovat s dostupnými historickými dokumenty. Studenti se v hodinách seznámí nejen s politickými dějinami, ale také s dějinami kultury, vědy, sportu a každodennosti. Účastníci semináře by měli získat hlubší náhled do dějin doby nedávno minulé.výstupem bude seminární práce s prezentací.

8 Seminář: SEMINÁŘ Z DĚJEPISU Vyučující:??? Cílová skupina: Seminář se zaměří na přípravu k maturitní zkoušce a na přijímací zkoušky na humanitně zaměřené vysoké školy. Účastníci si prohloubí učivo v časovém rámci od dějin pravěku po nejmodernější dějiny. V průběhu semináře se studenti naučí jak vést odbornou historickou debatu a psát odborné historické práce, hlouběji se seznámí se základy práce historika a historickým zkoumáním. Výstupem bude seminární práce s prezentací. Seminář: DĚJINY ČSR Vyučující: Mgr. Michal Zaspal Cílová skupina: Náplní semináře bude podrobný rozbor událostí z československých dějin v letech V semináři budou studenti pracovat s dostupnými historickými dokumenty. Studenti se v hodinách seznámí nejen s politickými dějinami, ale také s dějinami kultury, vědy, sportu a každodennosti. Účastníci semináře by měli získat hlubší náhled do dějin doby nedávno minulé. Zájem o historii podmínkou. Seminář: Seminář ze zeměpisu Vyučující: Mgr. David Hanzlíček Cílová skupina: Seminář je určen především pro budoucí maturanty ze zeměpisu. Obsahem je sumarizace a prohloubení vybraných kapitol fyzické, sociální a regionální geografie. Vhodný též pro přípravu k přijímacím zkouškám na politologické a přírodovědné obory.

9 Seminář: Seminář z matematiky Vyučující: Mgr. David Hanzlíček Cílová skupina: Seminář vhodný pro budoucí maturanty z matematiky. Obsahem je učivo, které je součástí maturitních zkoušek, ale ne běžných hodin matematiky - důkazové techniky, komplexní čísla, analytická geometrie v prostoru. Dále budeme prohlubovat dosavadní poznatky z témat jako je řešení rovnic a funkce. Seminář: Cvičení z geometrie Vyučující: Mgr. David Hanzlíček Cílová skupina: Na semináři budeme modelovat úlohy z rovinné i prostorové geometrie pomocí programu Geogebra. Viz. Seminář: SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Vyučující: Mgr. Jaromír Kozel Cílová skupina: Náplní semináře je diferenciální a integrání počet - téma, které je rozšířením učiva o funkcích nad rámec běžné gymnaziální matematiky. Znalosti zde získané uplatníte nejen v profilové (školní) části maturitní zkoušky, ale především při studiu na mnoha VŠ.

10 Seminář: CVIČENÍ Z MATEMATIKY Vyučující: Mgr. Jaromír Kozel Cílová skupina: Cvičení z matematiky je volitelný předmět zaměřený na opakování, prohloubení a systematizaci poznatků gymnaziální matematiky se zaměřením na přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ. Seminář: Seminář z fyziky Vyučující: Mgr. Michal Janovský Cílová skupina: Souhrn látky probrané ve fyzice, systematizace poznatků, rozšíření učiva, výpočty fyz. úloh, procvičení komunikace v odborné terminologii, příprava k maturitě z fyziky. Seminář: SEMINÁŘ Z CHEMIE Vyučující: Mgr. Ondřej Maca Cílová skupina: Náplní semináře je rozšíření a doplnění středoškolského učiva chemie (termodynamika, kinetika, rovnováhy, analytika, komplexní sloučeniny a jejich názvosloví).

11 Seminář: SEMINÁŘ Z CHEMIE Vyučující: Mgr. Ondřej Maca Cílová skupina: Náplní semináře je shrnutí středoškolského učiva chemie se zaměřením na přípravu k maturitní zkoušce z chemie. Tento seminář je vhodné volit společně se cvičením z chemie. Seminář: CVIČENÍ Z CHEMIE Vyučující: Mgr. Stanislav Hrnčíř Cílová skupina: Náplní semináře je rozšíření a prohloubení středoškolského učiva chemie podle požadavků přijímacích zkoušek na VŠ. Tento seminář je vhodné volit společně se seminářem z chemie. Seminář: SEMINÁŘ Z BIOLOGIE Vyučující: Mgr. Šárka Kunová Cílová skupina: Cílem semináře je prohloubení získaných znalostí z hodin biologie. Probírány budou některé kapitoly z biologie rostlin, živočichů a člověka jako například moderní systém eukaryot či fylogeneze orgánových soustav. Seminář je koncipován pro studenty, kteří chtějí z biologie maturovat a dále se jí pak věnovat na VŠ.

12 Seminář: SEMINÁŘ Z BIOLOGIE Vyučující: Mgr. Barbora Pecová Cílová skupina: Náplní semináře je shrnutí a rozšíření učiva se zaměřením na přípravu k maturitní zkoušce z biologie a přijímacím zkouškám na VŠ z biologie. Seminář: CVIČENÍ Z BIOLOGIE Vyučující: Mgr. Barbora Pecová Cílová skupina: Seminář je zaměřen na testování a procvičování učiva k maturitní zkoušce z biologie a procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám na VŠ z biologie. Seminář: MATURITNÍ SEMINÁŘ Z INFORMATIKY Vyučující: Ing. Lada Škodová Cílová skupina: Cílem semináře je shrnutí informací z oblasti HW, SW, OS, počítačových sítí, Internetu, multimédií, počítačové grafiky dle maturitních otázek, rozšíření a procvičení již získaných praktických dovedností: textové, tabulkové a grafické editory, vytváření prezentací a webových stránek, databáze,.. Dále budou probrány základy programování a algoritmů.

13 Seminář: Dějiny umění Nabídka seminářů pro školní rok 215/216 Vyučující: Mgr. Ladislav Pán Cílová skupina: V tomto semináři si probereme dějiny umění od jeho počátků v pravěku, přes umění starověku a středověku, až k počátkům novověku. Umění nechápeme jen jako uměleckou činnost, ale také jako střet myšlenek, koncepcí a nápadů, technologií a technických řešení. Náhlédneme tedy do zázemí stavitelů, sochařů a malířů, seznámíme se s jejich životními osudy, problémy a tvorbou. Seminář: Dějiny moderního umění Vyučující: Mgr.A. Jana Hanáčková Cílová skupina: Vývoj moderního umění od přelomu 19. a 2. století po současnost ( malířství, sochařství, architektura, užité umění, design) formou ukázek, přednášek a promítání. Součástí semináře (v rámci možností) jsou i návštěvy galerií a výstav. Seminář: Dějiny umění Vyučující: Mgr.A.Jana Hanáčková, Mgr.Monika Hýblová Cílová skupina: Obsahem maturitního semináře dějin umění jsou kulturně historické souvislosti vzniku a vývoje, výtvarného a užitého umění od pravěku po současnost a to formou přednášek, diskusí, referátů a samostatné práce studentů. Součástí semináře jsou i návštěvy galerií a výstav.

14 Seminář: Výtvarná příprava Nabídka seminářů pro školní rok 215/216 Vyučující: Mgr.A. Jana Hanáčková Cílová skupina: Na semináři se zaměříme na přípravu k talentovým zkouškám různých vysokých škol s uměleckým zaměřením. Vysvětlíme si (znovu) perspektivu, kontrast, kompozici a různé výtvarné techniky. Poté se budeme individuálně věnovat konkrétním oborům. Důležitou součástí semináře bude vytvoření vlastních prací, které bude možno použít, jako portfolio u příjímacích zkoušek. Seminář: Památky a zajímavosti Prahy Vyučující: Mgr.A. Jana Hanáčková Cílová skupina: Procházky, prohlídky, diskuze nad kulturně zajímavými a hodnotnými památkami a místy v Praze. Součástí semináře bude tvorba fotodokumentace a krátkých reportáží. Navštíme řadu galerií a aktuálních výstav. Seminář: LITERATURA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Vyučující: PhDr. Eliška Vacková Cílová skupina: Cílem semináře je postihnout nejrůznější rozdíly mezi literárním dílem a jeho filmovou podobou. V úvodu se seznámíte se základními filmovými pojmy, od námětu po technický scénář, se základy filmové řeči a stručně s dějinami kinematografie. Těžištěm kurzu a tématem vaší seminární práce bude srovnání konkrétního literárního a filmového díla. Obsah semináře vám umožní příjemnou a zábavnou formou rozšířit znalosti potřebné k ústní maturitní zkoušce z češtiny.

15 Seminář: SEMINÁŘ TVŮRČÍHO PSANÍ Vyučující: Mgr. Zuzana Outlá Cílová skupina: Cílem semináře je vysvětlit základní principy tvůrčího psaní, seznámit se s technikami psaní, s blokádami při psaní, stimulací atd. Naučíme se pracovat s námětem, pokusíme se napsat povídku. Studenti získají základy teorie mediální komunikace, osvojí si odbornou analýzu a schopnost kriticky vyhodnocovat informace. Seminář se například zaměří na historii medií, bulvár, reklamu, reportáž. Výstupem bude školní časopis, almanach prací, román na pokračování.

SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018 SEMINÁŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 217 / 218 MATURITNÍ SEMINÁŘ Z NĚMECKÉHO JAZYKA PaedDr. Budinská Lenka Seminář je koncipován jako průprava na maturitní zkoušku s důrazem na její školní část. Budou procvičovány

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016 Volitelné předměty nabídka 2015/2016 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013 Volitelné předměty nabídka 2012/2013 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.AB) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK. Architektonické studie. Architektura současnosti. Architektura, umění a design

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK. Architektonické studie. Architektura současnosti. Architektura, umění a design VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK Architektonické studie 1 1. pololetí Zajímavosti současné architektury Základy designu a estetiky Návrh jednoduchého objektu skici od ruky (př. vyhlídková věž, altán, ) Architektonická

Více

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 3.06 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 Přehled volitelných předmětů podle ročníků I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I I 1. Druhý cizí jazyk

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu

Více

Volitelné předměty. nabídka 2016/2017

Volitelné předměty. nabídka 2016/2017 Volitelné předměty nabídka 2016/2017 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno více seminářů,

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Příspěvková organizace, IČ: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 číslo 7/2012 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie (SBI) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2015/2016 Brno, 24. 8. 2015 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

4. ROČNÍK 3. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 4 hodiny STOLETÍ

4. ROČNÍK 3. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 4 hodiny STOLETÍ DĚJINY 20. 20. A 21. 21. STOLETÍ Seminář z dějepisu tvoří dvě navzájem propojené linie. Jedna shrnuje a usouvztažňuje učivo k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Druhá je zaměřena na prohloubení, doplnění

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 4/2011 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století (SČD20) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století (SČD20) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století (SČD20) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu s

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie (SBI) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

4. ROČNÍK 4. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 hodiny

4. ROČNÍK 4. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 hodiny APLIKOVANÁ EKONOMIE Seminář je zaměřen na doplnění a rozšíření probraného učiva III. ročníku především v souvislosti s reálnou ekonomikou. Důraz je kladen na převedení teoretických poznatků do každodenních

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018 verze srpen 2017

Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018 verze srpen 2017 Seznam učebnic pro školní rok 2017/2018 verze srpen 2017 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

Základy ekonomiky... 20 Základy francouzštiny... 21 Základy němčiny... 22 Základy španělštiny... 23 Zeměpisný seminář... 24 Zeměpisný seminář...

Základy ekonomiky... 20 Základy francouzštiny... 21 Základy němčiny... 22 Základy španělštiny... 23 Zeměpisný seminář... 24 Zeměpisný seminář... Obsah Obsah... 1 Anglická konverzace... 2 Anglická konverzace... 3 Seminář z češtiny a literatury... 4 Debatování a ústní projev... 5 Dějepisný seminář... 6 Seminář dějin umění... 7 Konverzace ve francouzštině...

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyka pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2017/2018 číslo 4/2017 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Volitelné předměty na školní rok Septimy, 3.c

Volitelné předměty na školní rok Septimy, 3.c 1.Literatura a film Zoja Segi Volitelné předměty na školní rok 2017-2018 Septimy, 3.c PRO: studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o literatuře a filmu, chtějí v literatuře (i filmu) najít co

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY POKRAČOVÁNÍ...

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2017/2018 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR 64-42-M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Český jazyk a literatura (nižší nebo vyšší úroveň) didaktický test, písemná práce - zadává Centrum,

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí jako VP I deskriptivní

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Pro 3. ročník obchodní akademie ve šk. r. 2017/2018 Seminář je určen studentům 3.B ke zdokonalení a rozšíření znalostí jazyka nad rámec povinné výuky. rozvíjení komunikačních

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Volitelné předměty definitivní nabídka pro rok 2015/2016

Volitelné předměty definitivní nabídka pro rok 2015/2016 1 Volitelné předměty definitivní nabídka pro rok 2015/2016 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici definitivní nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016. Poznámky ke zveřejněné nabídce:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

vyučující: Mgr. Štěpánka Podloucká

vyučující: Mgr. Štěpánka Podloucká SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ vyučující: Mgr. Štěpánka Podloucká - cílem semináře je zopakovat se studenty maturitní okruhy, aktualizovat případné změny (viz právo), pomoci studentům s přípravou na přijímací

Více

3. ROČNÍK 1. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 hodiny NGLICKÝ JAZYK FCE, CAE

3. ROČNÍK 1. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 hodiny NGLICKÝ JAZYK FCE, CAE ANGLICKÝ JAZYK NGLICKÝ JAZYK FCE, CAE Studenti jsou připravováni ke složení Cambridgeské zkoušky Cambridge English: First (dříve First Certificate in English), případně Cambridge English: Advanced (dříve

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář Zpracování osnovy předmětu Společenskovědní seminář koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: Celková dotace: 5N 2 hodiny 3V 2 hodiny 6N 2 hodiny 4V 2 hodiny ho gymnázia

Více

Volitelné předměty na rok 2016-2017. Oktávy, 4.c

Volitelné předměty na rok 2016-2017. Oktávy, 4.c Volitelné předměty na rok 2016-2017 Oktávy, 4.c Texty a kontexty PRO: studenty, kteří chtějí prohloubit svou přípravu na maturitní ústní zkoušku z ČJL a didaktický test z ČJL. Studenti budou do příslušných

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU IV - V PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU IV - V PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU IV - V PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Studenti současného třetího ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti septim si volí VP IV V z následující nabídky. zkratka VAL název

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty

Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty Výchozí úroveň studentů: U studentů se předpokládá znalost gymnaziálního učiva práva, základů společenských věd a všeobecný společenskovědní přehled

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2014/2015

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2014/2015 1 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2014/2015 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2014/2015. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více