ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/ /16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16"

Transkript

1 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/ Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/ /16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ ROK ) Zpracovala: Ingrid Kysucká, ředitelka MŠ

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ORGANIZACE VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Budova Třídy Keramická dílna Školní zahrada PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Psychosociální podmínky Ţivotospráva Organizace Řízení mateřské školy Spoluúčast rodičů Personální zajištění ŠKOLNÍ ROK 2014/ Kompetence k učení Komunikativní kompetence Kompetence k řešení problémů Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence INTEGROVANÉ BLOKY Koulelo se, koulelo Klikatá je pěšinka Listí padá, vítr fičí Štědrý večer nastal Klouzačka Bude zima, bude mráz Petrklíč Čarodějnice Mamince Jedeme na výlet HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY Pohybová výchova Medvídek Nivea Děti seniorům senioři dětem Rodina a škola Ekologie Plavání Keramická dílna ZÁJMOVÉ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY PRÁCE UČITELKY V SOUVISLOSTI S PEDAGOGICKÝMI ZÁSADAMI Zásada úcty ke kaţdému člověku Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti Zásada o kladné rysy dítěte Zásada aktivity dětí Zásada demokratického vztahu

3 12.6 Zásada rozvoje osobnosti učitele Zásada názornosti Zásada cílevědomosti Zásada vědeckosti EVALUACE Evaluace vzdělávacího procesu: Evaluace osobního rozvoje pedagogů: Evaluace podmínek: Evaluace spolupráce s rodinou: Evaluace spolupráce s ostatními partnery: Evaluace zájmových programů Evaluace podtémat integrovaných bloků: Evaluace integrovaných bloků: Evaluace individuálních plánů:

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Zřizovatel: Statutární město Havířov, Havířov Město, Svornosti 86/2 Sídlo školy: Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a Právní forma: Statutární orgán: Kapacita školy: Příspěvková organizace Ingrid Kysucká, ředitelka 96 dětí Zařazení do rejstříku škol: (RED_IZO): IČO: DIČ: CZ www: 2. PROFIL ORGANIZACE Dle dochovaných záznamů byla budova postavena v květnu roku Na pár let se stala závodní mateřskou školou firmy OPOS Karviná a k jí byla přiznána právní subjektivita a je příspěvkovou organizací, zřízenou Statutárním městem Havířov. Budova je třípodlaţní s kapacitou 96 dětí. Do areálu mateřské školy spadá školní zahrada, která je vybavena dvěma pískovišti, tělovýchovnými prvky, dětskými houpačkami a zahradním domkem Školu navštěvují převáţně děti, které bydlí v části Havířov Město, ale i z jiných částí vzhledem k zaměstnání rodičů v této lokalitě a děti rodičů, kteří školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí. Usilujeme o dosaţení poţadovaných klíčových kompetencí před vstupem do základní školy, které jsou dány RVP PV. Škola klade důraz na rozvoj mezilidských vztahů a vzájemnou pomoc, proto je jejím mottem: JÁ + TY = MY SPOLEČNĚ 4

5 3. VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY V dnešním uspěchaném světě se naše společnost orientuje na vytváření hmotných statků a v ţebříčku hodnot zapomíná na základní atributy lidství, jako je úcta, slušnost, obětavost, smysl pro zodpovědnost, vytrácí se láska, cit a porozumění. A v této společnosti vyrůstají naše děti = naše budoucnost. Proto se celý kolektiv mateřské školy řídí snahou vytvářet příjemné klima, v němţ se dítě cítí dobře, má pocit důvěry, jistoty, lásky a bezpečí. Jen tak se dítě můţe vyvíjet v osobnost čestnou, s dobrým vztahem k ostatním dětem i dospělým s patřičnou dávkou empatie. Snaţíme se o to, aby kaţdý den, proţitý v mateřské škole, byl pro dítě zdrojem radosti, příjemné zkušenosti a zdravým základem pro budoucí ţivot. 4. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY Vytvářet rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu. Vést děti k pocitu sounáleţitosti, kdy se děti podílejí svým úsilím na vytváření prostředí. Podporovat děti v získávání vědomostí, jde nám o postoje, názory a hodnotovou toleranci. Stavět základy tolerance, ohleduplnosti, ochotu pomoci druhému a povzbudit ho, schopnost spolupracovat a zvládat konfliktní situace. Připravovat děti nejen pro vstup do základní školy, ale i do reálného ţivota, aby vědomosti mohly být aplikovány ve skutečném ţivotě. Pěstovat v dětech pocit sounáleţitosti se skutečnou přírodou a jejími zákonitostmi, podporovat pozitivní vztah ke všemu ţivému kolem nás, zajišťovat kromě teoretických poznatků také proţitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, které v mateřské škole chováme. 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola se nachází ve starší panelákové zástavbě v Havířově, části Město. Naproti budovy je hlavní síť autobusových zastávek, coţ je přínosem pro rodiče, dojíţdějící za prací do okolních měst. Výhodou je nedaleký lesopark, kam lze s dětmi podnikat vycházky za poznáváním přírody. Dalším kladem je dostupnost blízkého zimního stadionu, který vyuţíváme s dětmi a rodiči pro společné bruslení. 5.1 Budova Mateřská škola má tři podlaţí. V prvním podlaţí se nachází hlavní chodba, ze které je přístup do tří šaten dětí, šatny učitelek, ředitelny, WC pro zaměstnance a do školní kuchyně s jejím zázemím, za níţ se nachází prostory pro paní účetní, sklad pomůcek, spisovna a zázemí pro kuchařky. Z chodby pak vede schodiště ke třídám ve druhém a třetím podlaţí, které jsou zrcadlově řešeny a mezi nimi se nachází přípravny stravy, do nichţ je jídlo transportováno jídelním výtahem z hlavní kuchyně. Kapacita mateřské školy byla upravena zřizovatelem dle platné hygienické vyhlášky na 96 dětí vzhledem k počtu sanitárního vybavení. Do kaţdé třídy lze tedy umístit 24 dětí. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce střechy, takţe se konečně podařilo zamezit letitému problému zatékání do budovy. 5

6 5.2 Třídy 1. třída Ţabičky 2. třída Ţabičky 3. třída Sluníčka 4. třída Motýlci Nachází se v prvním podlaţí mateřské školy a navštěvují ji děti nejmladšího věku. S dětmi pracují paní učitelky Bc. Jarmila Dujková a Bc. Alena Bittnerová. Tato třída je vybavena ergonomicky přizpůsobeným nábytkem, děti mají hračky uloţeny v policových skříňkách volně přístupných během dne a učí se je ukládat zpět na své místo. Kaţdé dítě má své místo u stolečku, stejně jako své označené lehátko. Zvláštní stoleček je věnován pitnému reţimu, kde má kaţdé dítě svůj hrníček. Dalšímu stolu je vymezen prostor pro výtvarné a pracovní činnosti. V prostoru naproti dveřím se nachází velké akvárium s vodní ţelvou a rybičkami, o které se děti učí starat. Dále se zde nacházejí dva herní koutky s hracím kobercem. V herně je k dispozici klavír pro rozvoj hudební gramotnosti dětí, velký koberec pro pohybové činnosti, koutek s kuchyňkou, kadeřníkem a kníţkami. Vedle herny se nachází malá místnost pro uskladnění lehátek a pomůcek. Nově je zde vybudován ateliér pro výtvarné a pracovní činnosti Je zrcadlově řešena naproti Rybičkám, jsou zde děti středního věku. S dětmi pracuje paní učitelka Lenka Podlesná a Dagmar Šrámková. Tato třída je opět sloţena z herny a třídy, k dispozici má klavír a dětskou počítačovou stanici. Přilehlá malá místnost slouţí pro uskladnění pomůcek a v této třídě probíhají v odpoledních hodinách krouţky. Do této třídy jsou zařazeny děti středního i předškolního věku a jedno dítě s odloţenou školní docházkou. S dětmi pracuje paní učitelka Pavla Chowaniecová. Třída je tvořena hernou a třídou, k dispozici je klavír pro rozvoj hudební gramotnosti, je tvořena jednotlivými koutky pro herní, výtvarné a pracovní činnosti. V této třídě děti chovají suchozemské plţe - oblovky. Místnost vedle herny slouţí k uskladnění lehátek a pomůcek. Třídu motýlků navštěvují děti středního, předškolního věku a děti s odloţenou školní docházkou. Těmto dětem se věnují paní ředitelka Ingrid Kysucká a paní učitelka Jeanette Schwarzová. Třída má rovněţ k dispozici klavír, přizpůsobené koutky pro různé činnosti, dětskou počítačovou stanici, koutek pro osobní věci dětí. V přilehlé místnosti jsou uskladněna lehátka a pomůcky. 6

7 5.3 Keramická dílna V zadní části mateřské školy se nachází keramická dílna se samostatným vstupem. Výrobky, které děti tvoří v pracovních koutcích na třídách, se vypalují v keramické peci. Dílna samotná slouţí pedagogickým pracovnicím, které tvoří výrobky v rámci výzdoby mateřské školy. 5.4 Školní zahrada Školní pozemek navazuje bezprostředně na budovu školy. Je plně zatravněn a byly zde obnoveny některé dětské dřevěné prvky místo starých, nevyhovujících bezpečnostním kritériím. Momentálně je zahrada vybavena přelézací stěnou se závěsnými houpadly s dopadovou plochou, dvě pruţinové houpačky, dvě pískoviště, stůl s lavicemi pro stolování, lavičky. V minulém školním roce byla nově vybudovaná malá lanová dráha a dřevěná věţ se skluzavkou Pomůcky pro venkovní hry jsou uskladněny v dřevěném zahradním domku. V rohu zahrady je navršen malý kopec, který slouţí sezónnímu sjíţdění na lopatách. Vzrostlé stromy poskytují dostatek stínu při slunečním svitu. Výhledově bychom chtěli zahradu dovybavit dalšími pruţinovými houpadly a menším zahradním domkem pro uskladnění dětského mobiliáře. 6. PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 6.1 Psychosociální podmínky Naším cílem je v první řadě spokojené, pohodové dítě, které se těší do mateřské školy jak na kamarády, na paní učitelky a ostatní personál, tak i na veškeré činnosti, které v mateřské škole probíhají a na nabízený program. Všichni zaměstnanci se snaţí vytvářet klidnou, příznivou atmosféru, v níţ by děti měly dostatek času na adaptaci. Učitelky šíří atmosféru pohody, dobré nálady, umí se s dětmi smát. Děti mají moţnost vidět konkrétní vzájemnou pomoc mezi zaměstnanci školy navzájem i pomoc rodičů škole. Děti se s důvěrou obracejí na všechny zaměstnance školy. Pedagogové respektují potřeby dětí a vyuţívají ve své práci Maslowův model lidských potřeb. Dětem je dán dostatečný prostor pro dokončení činností, učitelky mají vytvořen svolávací rituál třídy. Učitelky respektují osobní psychomotorické tempo dítěte a uplatňují vůči dětem poţadavky, které jsou jim věkově, vývojově a individuálně přiměřené. Děti jsou přijímány takové, jaké jsou, aby měly pocit přijetí a sounáleţitosti, všechny mají rovnocenné postavení. Děti se podílejí na tvorbě pravidel souţití, která jsou zpracována v Třídních vzdělávacích programech. Pedagogický styl je vstřícný, podporující, přímý, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, věnuje se neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem. 6.2 Ţivotospráva V naší mateřské škole podporujeme zdravý ţivotní styl. Dětem je poskytována vyváţená a plnohodnotná strava. Jídelníček sestavuje hlavní kuchařka na základě racionální výţivy s dostatečným mnoţstvím ovoce a syrové zeleniny a pravidelně vyhodnocuje spotřební koš. Děti mají zajištěn pitný reţim v průběhu celého dne, samostatně si nalévají z konvice do svých hrnečků bylinné, ovocné, slazené, neslazené čaje, vitamínové nápoje, minerální vodu a nově i Horský pramen. Učitelky dětem připomínají důleţitost pitného reţimu, podporují děti v jeho plnění. Stolování probíhá v klidné a pohodové atmosféře, děti nejsou do jídla nuceny, spíše jsou motivovány, učitelky jdou příkladem. Je zajištěn pravidelný denní řád a rytmus, který je však dostatečně flexibilní. Děti se pravidelně pohybují venku, vyjma nepříznivých podmínek prudký 7

8 déšť, velký mráz, špatná kvalita ovzduší. Děti mají dostatek pohybu jak na školní zahradě, tak i v prostorách školy, vyuţívají nářadí a náčiní pro pohybové aktivity. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Při postupném vstávání se děti věnují jak spontánním aktivitám, tak tvořivé činnosti, avšak s pravidlem dodrţování klidných činností tak, aby nerušily spící děti. 6.3 Organizace Denní řád je dostatečně pruţný, aby umoţňoval reagovat na individuální moţnosti dětí, organizace dne orientační s ohledem na pravidelnou dobu pobytu venku a interval mezi jídly. Denně jsou plánovány pohybové činnosti a ostatní řízené činnosti tak, aby umoţňovaly hry v menších skupinách a aby děti měly přehled, k jakým činnostem jednotlivé koutky slouţí (tvořivé činnosti, autodráhy, kuchyňka ) Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační reţim dle domluvy a přání rodičů. Spontánní činnosti jsou vyváţené, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běţného programu. Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí, učitelky vedou záznamy o vývoji jednotlivých dětí a provádějí pravidelnou diagnostickou činnost dle evaluačního plánu. Od 6. hodiny ranní probíhají volné hry dětí dle vlastní volby a individuální činnosti. Po příchodu všech dětí jsou připraveny činnosti dle Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, u dětí jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti, motivace je volena dle daného týdenního tématu. Součástí je komunitní kruh, v němţ probíhají rozhovory, rytmická cvičení, zpívání, kontaktní hry apod. V dopoledních činnostech je zahrnuto cvičení s pouţitím náčiní. Průběţná svačinka probíhá v době mezi 8.30 a 9.00 hod. Individuální, skupinové, tvořivé a kooperativní činnosti jsou zařazovány do 9.45, potom děti pobývají na školní zahradě nebo cílených vycházkách. Čas oběda je stanoven na hod., po něm následuje odpočinek dětí na lehátku s poslechem pohádky nebo relaxační hudby. Přednost dáváme pohádkám čteným, příběhům na pokračování, občas si poslechnou pohádku z CD. Děti, které usnou, necháváme dospat, u ostatních aplikujeme postupné vstávání při respektování spících dětí. V době od do hod. probíhá odpolední svačinka, po níţ děti dokončují činnosti z dopoledne, probíhá individuální práce s dětmi, činnosti dle výběru dětí. 6.4 Řízení mateřské školy Řízení je postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Komunikace probíhá kaţdý den a prolíná všemi směry. Povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Ze strany ředitelky je podpora týmové spolupráci a poţadavek účasti na dalším vzdělávání. Jsou vytvořena kritéria finančního ohodnocení pracovníků, která jsou vyvěšena na příslušné vývěsce. Pedagogové se pravidelně scházejí na pedagogických radách, kde vyhodnocují svoji práci, vzájemně konzultují, přicházejí s novými podněty a nápady k naplňování programu školy. Ostatní pracovníci se scházejí na pracovních radách dle poţadavku ředitelky a dle důleţitosti. 6.5 Spoluúčast rodičů Rodiče patří mezi nejdůleţitější partnery mateřské školy. Mohou se aktivně zapojovat do dění ve škole, o všech akcích jsou předem informováni prostřednictvím vývěsek a webových stránek. Pořádáme společné tvořivé dílny, které doplňují rodinnou výchovu, utuţují vzájemné vztahy, prohlubují pocit bezpečí a navazují na výchovné dění v mateřské škole. Tradicí jsou společné 8

9 karnevaly, rozlučkové akce s předškoláky na školní zahradě za pomoci ţáků ze Základní školy 1. máje, tematické besídky s posezením, rodiče se spoluúčastní na závěrečném plavání dětí, na společných výstavách. K oblíbeným patří tvořivé tematické týdny, kdy se rodiče vracejí do dětských let a společně s dětmi vyrábějí neuvěřitelné výrobky, plné fantazie a nápadů. Informace o dění v mateřské škole získávají rodiče formou osobních kontaktů, letáků na nástěnce a webových stránkách naší školy. 6.6 Personální zajištění V mateřské škole pracuje osm pedagogických pracovnic, šest s plnou kvalifikací a jedna pracovnice bez kvalifikace, která jiţ započala studium pro splnění kvalifikačních předpokladů. O čistotu a budovu pečují dvě pracovnice provozu. Zdravou stravu zajišťují dvě pracovnice školní jídelny a o účetní agendu se stará jedna pracovnice. PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Kysucká Ingrid ředitelka Dziwiszová Karla školnice Dujková Jarmila učitelka, pověřená zástupem Lachová Anna uklízečka Bittnerová Alena učitelka Paterová Marie účetní Chowaniecová Pavla učitelka Podlesná Lenka učitelka ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY Schwarzová Jeanette učitelka Broskevičová Marcela hlavní kuchařka Šrámková Dagmar učitelka Jurčková Alena kuchařka 9

10 7. ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME A MĚJME SE RÁDI Pro školní roky 2013/ /2017 jsme Školní vzdělávací program zaměřili na rozvoj hudební gramotnosti dětí. Vycházíme zde z hodnocení podmínek školy, personálního obsazení a zaměření jednotlivých pedagogů. Jiţ Pythagoras řekl, ţe: Hudba velmi prospívá zdraví, kdyţ ji náleţitě uţíváme Hudba se podílí na formování ţivota dítěte. Můţe být do jisté míry i únikovou cestou v dnešní přetechnizované, uspěchané a materiálně zaměřené době. Hudba je impulzem pro vývoj sluchu, fantazie, představivosti. Má velkou sílu, vliv a moţnost pomáhat ve výchově navozuje příjemnou náladu, sniţuje napětí, zvyšuje koncentraci, posiluje adaptabilitu dítěte v kolektivu, rozvíjí smysl pro rytmus, melodii, vylepšuje motoriku, řeč, pozornost, paměť. Zábavná forma seznamování dětí s hudbou = motivace dětí k rozvoji hudebního cítění. V tomto školním roce se zaměříme zejména na písně lidové. Ty vznikaly v přírodě. Vše, co se kolem dělo, se proměňovalo v drobná umělecká díla: říkadla, napodobování ptačího zpěvu, tance a průvody, pranostiky. Písně dětského věku jsou si podobné jednoduchým, rytmickým celkem. Projevuje se v nich příroda, zvířata, lidé a jejich vztahy, lidé a práce i proměny jednoho roku od jara do zimy. Směřujeme k dosaţení klíčových kompetencí na následující úrovni: 7.1 Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 10

11 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 7.2 Komunikativní kompetence ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky v běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci ovládá dovednosti, předcházející psaní a čtení průběţně rozšiřuje svou slovní zásobu 7.3 Kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které sám stačí, známé a opakující se situace se snaţí řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu chápe, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, ţe svou aktivitou a iniciativou můţe situaci ovlivnit všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy zpřesňuje si početní představy, uţívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti 7.4 Sociální a personální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj vlastní názor a vyjádřit jej uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim chápe, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 11

12 7.5 Činnostní a občanské kompetence má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce i úsilí druhých svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáţe měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost, nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky chápe, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomuje si, ţe se svým chováním na něm podílí a ţe je můţe ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 8. INTEGROVANÉ BLOKY Integrované bloky obsahují: - Charakteristiku bloku - Záměry pedagogů, k čemu děti povedou - Očekávané výstupy co se děti naučí - Nabídku činností k naplňování jednotlivých kompetencí 8.1 KOLELO SE KOULELO ZÁŘÍ 8.2 KLIKATÁ JE PĚŠINKA ŘÍJEN 8.3 LISTOPAD, LISTOPAD LISTOPAD 8.4 ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL PROSINEC 8.5 KLOUZAČKA LEDEN 8.6 BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ ÚNOR 8.7 PETRKLÍČ BŘEZEN 8.8 ČARODEJNICE DUBEN 8.9 MAMINCE KVĚTEN 8.10 JEDEME NA VÝKET ČERVEN 12

13 8.1 Koulelo se, koulelo ZÁŘÍ Charakteristika: ITB Koulelo se, koulelo nabízí dětem krásu přicházejícího podzimu ve všech jeho barvách, proměnách a plodech. Rozmanitá škála podzimních barev bude napomáhat rozvíjet dětské cítění, fantazii a tvořivost. Proměny podzimu děti seznámí se změnami počasí, s podzimní přírodou, s moţností o ni pečovat a starat se. Sklizeň podzimních plodů pak podpoří znalosti týkající se plodin důleţitých pro člověka, nezbytných pro jeho zdraví a ţivot vůbec. Naše záměry: Pomáhat nově přijatým dětem s jejich adaptací, co nejvíce jim zpříjemnit vstup do nového prostředí Podpořit vstup do neznáma prostřednictvím poslechu a zpěvu lidových písní Docílit toho, aby dítě bezpečně poznalo svou značku a správně se orientovalo ve třídě a v budově mateřské školy Upevňovat zdvořilostní návyky, sebeobsluţné činnosti, stolování, oblékání, hygienu Rozvíjet lokomoční pohybové dovednosti, vytvářet potřebu pravidelných pohybových aktivit Zařazovat kooperativní činnosti jak ve dvojicích, tak ve skupinách Podporovat společná setkávání za účelem sdílení a aktivního naslouchání druhému, zařazovat hry a činnosti, vedoucí k ohleduplnosti k ostatním Podporovat pozitivní vztah ke svému zdraví Rozvíjet představivost a fantazii prostřednictvím výtvarných a manuálních činností Seznamovat děti s plody podzimní přírody Očekávané výstupy: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary a předměty, rozlišovat vůně, chutě a vnímat hmatem) Zvládnout jednoduché pracovní úkony uklidit po sobě, udrţovat pořádek, postarat se o hračky, zvládat jednoduché úklidové práce 13

14 Pečovat o své zdraví, aktivně uplatňovat poznatky o zdravém způsobu ţivota (prevence sociálně patologických jevů ve společnosti) Poznat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu Uplatňovat zdvořilostní návyky a společenská pravidla a umět upozornit na jejich porušování Chápat základní číselné a matematické pojmy a jejich souvislosti Navazovat kamarádské vztahy, oslovovat kamarády jménem, překonávat stud, respektovat potřeby druhého, dělit se o hračku, vytvářet kompromisy Orientovat se bezpečně ve třídě a v budově mateřské školy, poznat svou značku Umět reprodukovat hymnu MŠ Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi a stěţejní píseň tohoto integrovaného bloku koulelo se, koulelo Poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a umět je rozlišit pomocí smyslů Nabídka činností: Spontánní hra, hry, podporující spolupráci dětí Divadla, výstavy Den plný vitamínů Jablíčkové tvoření Sportovní odpoledne pro děti s tatínky Smyslové hry Návštěva obchodu s ovocem a zeleninou 8.2 Klikatá je pěšinka ŘÍJEN Charakteristika: ITB Klikatá je pěšinka úzce souvisí s přírodou. Příroda by měla být pro děti velkým zdrojem poučení, informací, zábavy, ale i zodpovědnosti. Měly by o ní co nejvíce vědět, měly by v ní trávit 14

15 více času, měly by zkoušet rozumět a napomáhat jí. Spolu s rodiči a ve spolupráci s myslivci se zaměříme na činnosti spojené s přípravou zásob zvířátkům na zimu. Naše záměry: Budeme rozvíjet hudební dovednosti dětí pomocí lidových a umělých písní a hudebně pohybových her Podporovat kladný vztah k přírodě a pomoci zvěři formou sběru kaštanů a ţaludů Seznamovat děti s prostředím, ve kterém se zvířata pohybují a ţijí Rozvíjet komunikativní dovednosti, pomáhat dětem překonávat ostych při mluveném a pěveckém projevu Formou vycházek do blízkého i vzdálenějšího prostředí vnímat krásu přírody a získat povědomí o důleţitosti správného chování v přírodě Očekávané výstupy: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Zacházet s běţnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, výtvarnými pomůckami, hudebními nástroji Domluvit se slovy i gesty, improvizovat Popsat situaci skutečnou i podle obrázku Rozlišovat některé symboly piktogramy Řešit labyrinty Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i věcem Zachytit a vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací Dodrţovat dohodnutá pravidla vzájemného souţití, respektovat potřeby jiného dítěte Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Mít povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka, pomáhat pečovat o něj, nakládat vhodným způsobem s odpady Naučit se reprodukovat stěţejní píseň tohoto ITB Jeţek Nabídka činností: Vycházky do lesa, blízkého i vzdálenějšího okolí 15

16 Hudební a pohybové činnosti, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry Jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí Sběr kaštanů, ţaludů Ekologicky motivované hrové aktivity Podzimní výzdoba interiéru třídy a školy Písně s podzimní tématikou Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů piktogramy, značky, symboly, obrazce 8.3 Listopad, listopad LISTOPAD Charakteristika: Podzimní nevlídné počasí nás často přinutí zůstat ve školce. Je ale spousta moţností, jak v ní trávit čas zábavně a zajímavě. Děti mohou tvořit, pozorovat a experimentovat i ve třídě. Budou poznávat své tělo a jeho reakce, jeho základní funkce a stavbu lidského těla, prevenci onemocnění. Naše záměry: Osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví Rozvíjet produktivní řečové dovednosti výslovnost, vytváření pojmů, vyjadřování Poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě Chránit své soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Rozvíjet schopnost ţít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat, spolupodílet se, přináleţet k tomuto společenství Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 16

17 Očekávané výstupy: Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy uţívané ve spojení se zdravím Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech Učit se nová slova a aktivně je pouţívat Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité, odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl Vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je Umět reprodukovat stěţejní píseň tohoto ITB Listopad Nabídka činností: Zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační Hudebně pohybové činnosti Výroba papírových draků Námětové hry Hry se slovy Hry s obrazovým materiálem o lidském těle Skládanky Encyklopedie Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 17

18 8.4 Štědrý večer nastal PROSINEC Charakteristika: V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči proţijeme adventní čas naplno, ale v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, výroby přáníček, zpívání koled, přípravy besídky pro rodiče a k radostnému proţívání předvánočního času. Naše záměry: Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a proţívání Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, rozvíjet tvořivost Rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umoţňující pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit Vytvářet prosociální postoje, rozvíjet kooperativní dovednosti Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách Rozvíjet úctu k ţivotu ve všech jeho formách Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu Záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 18

19 Zachytit a vyjádřit své pocity Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc Adaptovat se na ţivot ve škole, aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běţných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody Vnímat kulturní a umělecké podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje záţitky Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě tohoto prostředí Nabídka činností: Výzdoba třídy a školy v rámci výtvarných a pracovních činností v mš Výzdoba školy v rámci tematického týdne, zapojení rodičů a dětí ze zš Vánoční program v klubu seniorů Pečení perníčků, výroba dárků Vánoční posezení s rodiči Mikulášská nadílka Rytmizace, orffovy nástroje, výroba vlastních rytmických nástrojů Divadla, koncerty Posezení u koled s dětmi ze ZŠ 8.5 Klouzačka LEDEN Charakteristika: V tomto bloku přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe pohyb je důleţitý pro naše zdraví, ale ţe je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Budeme se snaţit nejen při 19

20 soutěţivých činnostech, ale i po celou dobu ve školce hrát fair play. V tomto duchu se také společně se předškoláky budeme těšit na školní zápis. Naše záměry: Uvědomit si vlastní tělo Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Vytvářet zdravé ţivotní návyky a postoje jako základy zdravého ţivotního stylu Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení Osvojit si elementární poznatky o znakových systémech abeceda, čísla Rozvíjet schopnost sebeovládání Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální Očekávané výstupy: Zachovávat správné drţení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu v různém prostředí zvládat překáţky, házet a chytat míč, uţívat různé náčiní, pohybovat se na sněhu, ledu Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy uţívané se zdravím, s pohybem a sportem Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc Sledovat očima zleva doprava Poznat některá písmena a číslice, popř. Slova Poznat napsané své jméno Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Reprodukovat stěţejní píseň tohoto itb klouzačka Nabídka činností: Zdravotně zaměřené činnosti Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků Experimenty s vodou, ledem, sněhem Encyklopedie Kníţky o malém předškolákovi 20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 3. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více