ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/ /16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16"

Transkript

1 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/ Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/ /16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ ROK ) Zpracovala: Ingrid Kysucká, ředitelka MŠ

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ORGANIZACE VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Budova Třídy Keramická dílna Školní zahrada PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Psychosociální podmínky Ţivotospráva Organizace Řízení mateřské školy Spoluúčast rodičů Personální zajištění ŠKOLNÍ ROK 2014/ Kompetence k učení Komunikativní kompetence Kompetence k řešení problémů Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence INTEGROVANÉ BLOKY Koulelo se, koulelo Klikatá je pěšinka Listí padá, vítr fičí Štědrý večer nastal Klouzačka Bude zima, bude mráz Petrklíč Čarodějnice Mamince Jedeme na výlet HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY Pohybová výchova Medvídek Nivea Děti seniorům senioři dětem Rodina a škola Ekologie Plavání Keramická dílna ZÁJMOVÉ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY PRÁCE UČITELKY V SOUVISLOSTI S PEDAGOGICKÝMI ZÁSADAMI Zásada úcty ke kaţdému člověku Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti Zásada o kladné rysy dítěte Zásada aktivity dětí Zásada demokratického vztahu

3 12.6 Zásada rozvoje osobnosti učitele Zásada názornosti Zásada cílevědomosti Zásada vědeckosti EVALUACE Evaluace vzdělávacího procesu: Evaluace osobního rozvoje pedagogů: Evaluace podmínek: Evaluace spolupráce s rodinou: Evaluace spolupráce s ostatními partnery: Evaluace zájmových programů Evaluace podtémat integrovaných bloků: Evaluace integrovaných bloků: Evaluace individuálních plánů:

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Zřizovatel: Statutární město Havířov, Havířov Město, Svornosti 86/2 Sídlo školy: Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a Právní forma: Statutární orgán: Kapacita školy: Příspěvková organizace Ingrid Kysucká, ředitelka 96 dětí Zařazení do rejstříku škol: (RED_IZO): IČO: DIČ: CZ www: 2. PROFIL ORGANIZACE Dle dochovaných záznamů byla budova postavena v květnu roku Na pár let se stala závodní mateřskou školou firmy OPOS Karviná a k jí byla přiznána právní subjektivita a je příspěvkovou organizací, zřízenou Statutárním městem Havířov. Budova je třípodlaţní s kapacitou 96 dětí. Do areálu mateřské školy spadá školní zahrada, která je vybavena dvěma pískovišti, tělovýchovnými prvky, dětskými houpačkami a zahradním domkem Školu navštěvují převáţně děti, které bydlí v části Havířov Město, ale i z jiných částí vzhledem k zaměstnání rodičů v této lokalitě a děti rodičů, kteří školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí. Usilujeme o dosaţení poţadovaných klíčových kompetencí před vstupem do základní školy, které jsou dány RVP PV. Škola klade důraz na rozvoj mezilidských vztahů a vzájemnou pomoc, proto je jejím mottem: JÁ + TY = MY SPOLEČNĚ 4

5 3. VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY V dnešním uspěchaném světě se naše společnost orientuje na vytváření hmotných statků a v ţebříčku hodnot zapomíná na základní atributy lidství, jako je úcta, slušnost, obětavost, smysl pro zodpovědnost, vytrácí se láska, cit a porozumění. A v této společnosti vyrůstají naše děti = naše budoucnost. Proto se celý kolektiv mateřské školy řídí snahou vytvářet příjemné klima, v němţ se dítě cítí dobře, má pocit důvěry, jistoty, lásky a bezpečí. Jen tak se dítě můţe vyvíjet v osobnost čestnou, s dobrým vztahem k ostatním dětem i dospělým s patřičnou dávkou empatie. Snaţíme se o to, aby kaţdý den, proţitý v mateřské škole, byl pro dítě zdrojem radosti, příjemné zkušenosti a zdravým základem pro budoucí ţivot. 4. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY Vytvářet rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu. Vést děti k pocitu sounáleţitosti, kdy se děti podílejí svým úsilím na vytváření prostředí. Podporovat děti v získávání vědomostí, jde nám o postoje, názory a hodnotovou toleranci. Stavět základy tolerance, ohleduplnosti, ochotu pomoci druhému a povzbudit ho, schopnost spolupracovat a zvládat konfliktní situace. Připravovat děti nejen pro vstup do základní školy, ale i do reálného ţivota, aby vědomosti mohly být aplikovány ve skutečném ţivotě. Pěstovat v dětech pocit sounáleţitosti se skutečnou přírodou a jejími zákonitostmi, podporovat pozitivní vztah ke všemu ţivému kolem nás, zajišťovat kromě teoretických poznatků také proţitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, které v mateřské škole chováme. 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola se nachází ve starší panelákové zástavbě v Havířově, části Město. Naproti budovy je hlavní síť autobusových zastávek, coţ je přínosem pro rodiče, dojíţdějící za prací do okolních měst. Výhodou je nedaleký lesopark, kam lze s dětmi podnikat vycházky za poznáváním přírody. Dalším kladem je dostupnost blízkého zimního stadionu, který vyuţíváme s dětmi a rodiči pro společné bruslení. 5.1 Budova Mateřská škola má tři podlaţí. V prvním podlaţí se nachází hlavní chodba, ze které je přístup do tří šaten dětí, šatny učitelek, ředitelny, WC pro zaměstnance a do školní kuchyně s jejím zázemím, za níţ se nachází prostory pro paní účetní, sklad pomůcek, spisovna a zázemí pro kuchařky. Z chodby pak vede schodiště ke třídám ve druhém a třetím podlaţí, které jsou zrcadlově řešeny a mezi nimi se nachází přípravny stravy, do nichţ je jídlo transportováno jídelním výtahem z hlavní kuchyně. Kapacita mateřské školy byla upravena zřizovatelem dle platné hygienické vyhlášky na 96 dětí vzhledem k počtu sanitárního vybavení. Do kaţdé třídy lze tedy umístit 24 dětí. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce střechy, takţe se konečně podařilo zamezit letitému problému zatékání do budovy. 5

6 5.2 Třídy 1. třída Ţabičky 2. třída Ţabičky 3. třída Sluníčka 4. třída Motýlci Nachází se v prvním podlaţí mateřské školy a navštěvují ji děti nejmladšího věku. S dětmi pracují paní učitelky Bc. Jarmila Dujková a Bc. Alena Bittnerová. Tato třída je vybavena ergonomicky přizpůsobeným nábytkem, děti mají hračky uloţeny v policových skříňkách volně přístupných během dne a učí se je ukládat zpět na své místo. Kaţdé dítě má své místo u stolečku, stejně jako své označené lehátko. Zvláštní stoleček je věnován pitnému reţimu, kde má kaţdé dítě svůj hrníček. Dalšímu stolu je vymezen prostor pro výtvarné a pracovní činnosti. V prostoru naproti dveřím se nachází velké akvárium s vodní ţelvou a rybičkami, o které se děti učí starat. Dále se zde nacházejí dva herní koutky s hracím kobercem. V herně je k dispozici klavír pro rozvoj hudební gramotnosti dětí, velký koberec pro pohybové činnosti, koutek s kuchyňkou, kadeřníkem a kníţkami. Vedle herny se nachází malá místnost pro uskladnění lehátek a pomůcek. Nově je zde vybudován ateliér pro výtvarné a pracovní činnosti Je zrcadlově řešena naproti Rybičkám, jsou zde děti středního věku. S dětmi pracuje paní učitelka Lenka Podlesná a Dagmar Šrámková. Tato třída je opět sloţena z herny a třídy, k dispozici má klavír a dětskou počítačovou stanici. Přilehlá malá místnost slouţí pro uskladnění pomůcek a v této třídě probíhají v odpoledních hodinách krouţky. Do této třídy jsou zařazeny děti středního i předškolního věku a jedno dítě s odloţenou školní docházkou. S dětmi pracuje paní učitelka Pavla Chowaniecová. Třída je tvořena hernou a třídou, k dispozici je klavír pro rozvoj hudební gramotnosti, je tvořena jednotlivými koutky pro herní, výtvarné a pracovní činnosti. V této třídě děti chovají suchozemské plţe - oblovky. Místnost vedle herny slouţí k uskladnění lehátek a pomůcek. Třídu motýlků navštěvují děti středního, předškolního věku a děti s odloţenou školní docházkou. Těmto dětem se věnují paní ředitelka Ingrid Kysucká a paní učitelka Jeanette Schwarzová. Třída má rovněţ k dispozici klavír, přizpůsobené koutky pro různé činnosti, dětskou počítačovou stanici, koutek pro osobní věci dětí. V přilehlé místnosti jsou uskladněna lehátka a pomůcky. 6

7 5.3 Keramická dílna V zadní části mateřské školy se nachází keramická dílna se samostatným vstupem. Výrobky, které děti tvoří v pracovních koutcích na třídách, se vypalují v keramické peci. Dílna samotná slouţí pedagogickým pracovnicím, které tvoří výrobky v rámci výzdoby mateřské školy. 5.4 Školní zahrada Školní pozemek navazuje bezprostředně na budovu školy. Je plně zatravněn a byly zde obnoveny některé dětské dřevěné prvky místo starých, nevyhovujících bezpečnostním kritériím. Momentálně je zahrada vybavena přelézací stěnou se závěsnými houpadly s dopadovou plochou, dvě pruţinové houpačky, dvě pískoviště, stůl s lavicemi pro stolování, lavičky. V minulém školním roce byla nově vybudovaná malá lanová dráha a dřevěná věţ se skluzavkou Pomůcky pro venkovní hry jsou uskladněny v dřevěném zahradním domku. V rohu zahrady je navršen malý kopec, který slouţí sezónnímu sjíţdění na lopatách. Vzrostlé stromy poskytují dostatek stínu při slunečním svitu. Výhledově bychom chtěli zahradu dovybavit dalšími pruţinovými houpadly a menším zahradním domkem pro uskladnění dětského mobiliáře. 6. PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 6.1 Psychosociální podmínky Naším cílem je v první řadě spokojené, pohodové dítě, které se těší do mateřské školy jak na kamarády, na paní učitelky a ostatní personál, tak i na veškeré činnosti, které v mateřské škole probíhají a na nabízený program. Všichni zaměstnanci se snaţí vytvářet klidnou, příznivou atmosféru, v níţ by děti měly dostatek času na adaptaci. Učitelky šíří atmosféru pohody, dobré nálady, umí se s dětmi smát. Děti mají moţnost vidět konkrétní vzájemnou pomoc mezi zaměstnanci školy navzájem i pomoc rodičů škole. Děti se s důvěrou obracejí na všechny zaměstnance školy. Pedagogové respektují potřeby dětí a vyuţívají ve své práci Maslowův model lidských potřeb. Dětem je dán dostatečný prostor pro dokončení činností, učitelky mají vytvořen svolávací rituál třídy. Učitelky respektují osobní psychomotorické tempo dítěte a uplatňují vůči dětem poţadavky, které jsou jim věkově, vývojově a individuálně přiměřené. Děti jsou přijímány takové, jaké jsou, aby měly pocit přijetí a sounáleţitosti, všechny mají rovnocenné postavení. Děti se podílejí na tvorbě pravidel souţití, která jsou zpracována v Třídních vzdělávacích programech. Pedagogický styl je vstřícný, podporující, přímý, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, věnuje se neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem. 6.2 Ţivotospráva V naší mateřské škole podporujeme zdravý ţivotní styl. Dětem je poskytována vyváţená a plnohodnotná strava. Jídelníček sestavuje hlavní kuchařka na základě racionální výţivy s dostatečným mnoţstvím ovoce a syrové zeleniny a pravidelně vyhodnocuje spotřební koš. Děti mají zajištěn pitný reţim v průběhu celého dne, samostatně si nalévají z konvice do svých hrnečků bylinné, ovocné, slazené, neslazené čaje, vitamínové nápoje, minerální vodu a nově i Horský pramen. Učitelky dětem připomínají důleţitost pitného reţimu, podporují děti v jeho plnění. Stolování probíhá v klidné a pohodové atmosféře, děti nejsou do jídla nuceny, spíše jsou motivovány, učitelky jdou příkladem. Je zajištěn pravidelný denní řád a rytmus, který je však dostatečně flexibilní. Děti se pravidelně pohybují venku, vyjma nepříznivých podmínek prudký 7

8 déšť, velký mráz, špatná kvalita ovzduší. Děti mají dostatek pohybu jak na školní zahradě, tak i v prostorách školy, vyuţívají nářadí a náčiní pro pohybové aktivity. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Při postupném vstávání se děti věnují jak spontánním aktivitám, tak tvořivé činnosti, avšak s pravidlem dodrţování klidných činností tak, aby nerušily spící děti. 6.3 Organizace Denní řád je dostatečně pruţný, aby umoţňoval reagovat na individuální moţnosti dětí, organizace dne orientační s ohledem na pravidelnou dobu pobytu venku a interval mezi jídly. Denně jsou plánovány pohybové činnosti a ostatní řízené činnosti tak, aby umoţňovaly hry v menších skupinách a aby děti měly přehled, k jakým činnostem jednotlivé koutky slouţí (tvořivé činnosti, autodráhy, kuchyňka ) Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační reţim dle domluvy a přání rodičů. Spontánní činnosti jsou vyváţené, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běţného programu. Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí, učitelky vedou záznamy o vývoji jednotlivých dětí a provádějí pravidelnou diagnostickou činnost dle evaluačního plánu. Od 6. hodiny ranní probíhají volné hry dětí dle vlastní volby a individuální činnosti. Po příchodu všech dětí jsou připraveny činnosti dle Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, u dětí jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti, motivace je volena dle daného týdenního tématu. Součástí je komunitní kruh, v němţ probíhají rozhovory, rytmická cvičení, zpívání, kontaktní hry apod. V dopoledních činnostech je zahrnuto cvičení s pouţitím náčiní. Průběţná svačinka probíhá v době mezi 8.30 a 9.00 hod. Individuální, skupinové, tvořivé a kooperativní činnosti jsou zařazovány do 9.45, potom děti pobývají na školní zahradě nebo cílených vycházkách. Čas oběda je stanoven na hod., po něm následuje odpočinek dětí na lehátku s poslechem pohádky nebo relaxační hudby. Přednost dáváme pohádkám čteným, příběhům na pokračování, občas si poslechnou pohádku z CD. Děti, které usnou, necháváme dospat, u ostatních aplikujeme postupné vstávání při respektování spících dětí. V době od do hod. probíhá odpolední svačinka, po níţ děti dokončují činnosti z dopoledne, probíhá individuální práce s dětmi, činnosti dle výběru dětí. 6.4 Řízení mateřské školy Řízení je postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Komunikace probíhá kaţdý den a prolíná všemi směry. Povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Ze strany ředitelky je podpora týmové spolupráci a poţadavek účasti na dalším vzdělávání. Jsou vytvořena kritéria finančního ohodnocení pracovníků, která jsou vyvěšena na příslušné vývěsce. Pedagogové se pravidelně scházejí na pedagogických radách, kde vyhodnocují svoji práci, vzájemně konzultují, přicházejí s novými podněty a nápady k naplňování programu školy. Ostatní pracovníci se scházejí na pracovních radách dle poţadavku ředitelky a dle důleţitosti. 6.5 Spoluúčast rodičů Rodiče patří mezi nejdůleţitější partnery mateřské školy. Mohou se aktivně zapojovat do dění ve škole, o všech akcích jsou předem informováni prostřednictvím vývěsek a webových stránek. Pořádáme společné tvořivé dílny, které doplňují rodinnou výchovu, utuţují vzájemné vztahy, prohlubují pocit bezpečí a navazují na výchovné dění v mateřské škole. Tradicí jsou společné 8

9 karnevaly, rozlučkové akce s předškoláky na školní zahradě za pomoci ţáků ze Základní školy 1. máje, tematické besídky s posezením, rodiče se spoluúčastní na závěrečném plavání dětí, na společných výstavách. K oblíbeným patří tvořivé tematické týdny, kdy se rodiče vracejí do dětských let a společně s dětmi vyrábějí neuvěřitelné výrobky, plné fantazie a nápadů. Informace o dění v mateřské škole získávají rodiče formou osobních kontaktů, letáků na nástěnce a webových stránkách naší školy. 6.6 Personální zajištění V mateřské škole pracuje osm pedagogických pracovnic, šest s plnou kvalifikací a jedna pracovnice bez kvalifikace, která jiţ započala studium pro splnění kvalifikačních předpokladů. O čistotu a budovu pečují dvě pracovnice provozu. Zdravou stravu zajišťují dvě pracovnice školní jídelny a o účetní agendu se stará jedna pracovnice. PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Kysucká Ingrid ředitelka Dziwiszová Karla školnice Dujková Jarmila učitelka, pověřená zástupem Lachová Anna uklízečka Bittnerová Alena učitelka Paterová Marie účetní Chowaniecová Pavla učitelka Podlesná Lenka učitelka ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY Schwarzová Jeanette učitelka Broskevičová Marcela hlavní kuchařka Šrámková Dagmar učitelka Jurčková Alena kuchařka 9

10 7. ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME A MĚJME SE RÁDI Pro školní roky 2013/ /2017 jsme Školní vzdělávací program zaměřili na rozvoj hudební gramotnosti dětí. Vycházíme zde z hodnocení podmínek školy, personálního obsazení a zaměření jednotlivých pedagogů. Jiţ Pythagoras řekl, ţe: Hudba velmi prospívá zdraví, kdyţ ji náleţitě uţíváme Hudba se podílí na formování ţivota dítěte. Můţe být do jisté míry i únikovou cestou v dnešní přetechnizované, uspěchané a materiálně zaměřené době. Hudba je impulzem pro vývoj sluchu, fantazie, představivosti. Má velkou sílu, vliv a moţnost pomáhat ve výchově navozuje příjemnou náladu, sniţuje napětí, zvyšuje koncentraci, posiluje adaptabilitu dítěte v kolektivu, rozvíjí smysl pro rytmus, melodii, vylepšuje motoriku, řeč, pozornost, paměť. Zábavná forma seznamování dětí s hudbou = motivace dětí k rozvoji hudebního cítění. V tomto školním roce se zaměříme zejména na písně lidové. Ty vznikaly v přírodě. Vše, co se kolem dělo, se proměňovalo v drobná umělecká díla: říkadla, napodobování ptačího zpěvu, tance a průvody, pranostiky. Písně dětského věku jsou si podobné jednoduchým, rytmickým celkem. Projevuje se v nich příroda, zvířata, lidé a jejich vztahy, lidé a práce i proměny jednoho roku od jara do zimy. Směřujeme k dosaţení klíčových kompetencí na následující úrovni: 7.1 Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 10

11 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 7.2 Komunikativní kompetence ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky v běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci ovládá dovednosti, předcházející psaní a čtení průběţně rozšiřuje svou slovní zásobu 7.3 Kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které sám stačí, známé a opakující se situace se snaţí řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu chápe, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, ţe svou aktivitou a iniciativou můţe situaci ovlivnit všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy zpřesňuje si početní představy, uţívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti 7.4 Sociální a personální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj vlastní názor a vyjádřit jej uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim chápe, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 11

12 7.5 Činnostní a občanské kompetence má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce i úsilí druhých svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáţe měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost, nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky chápe, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomuje si, ţe se svým chováním na něm podílí a ţe je můţe ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 8. INTEGROVANÉ BLOKY Integrované bloky obsahují: - Charakteristiku bloku - Záměry pedagogů, k čemu děti povedou - Očekávané výstupy co se děti naučí - Nabídku činností k naplňování jednotlivých kompetencí 8.1 KOLELO SE KOULELO ZÁŘÍ 8.2 KLIKATÁ JE PĚŠINKA ŘÍJEN 8.3 LISTOPAD, LISTOPAD LISTOPAD 8.4 ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL PROSINEC 8.5 KLOUZAČKA LEDEN 8.6 BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ ÚNOR 8.7 PETRKLÍČ BŘEZEN 8.8 ČARODEJNICE DUBEN 8.9 MAMINCE KVĚTEN 8.10 JEDEME NA VÝKET ČERVEN 12

13 8.1 Koulelo se, koulelo ZÁŘÍ Charakteristika: ITB Koulelo se, koulelo nabízí dětem krásu přicházejícího podzimu ve všech jeho barvách, proměnách a plodech. Rozmanitá škála podzimních barev bude napomáhat rozvíjet dětské cítění, fantazii a tvořivost. Proměny podzimu děti seznámí se změnami počasí, s podzimní přírodou, s moţností o ni pečovat a starat se. Sklizeň podzimních plodů pak podpoří znalosti týkající se plodin důleţitých pro člověka, nezbytných pro jeho zdraví a ţivot vůbec. Naše záměry: Pomáhat nově přijatým dětem s jejich adaptací, co nejvíce jim zpříjemnit vstup do nového prostředí Podpořit vstup do neznáma prostřednictvím poslechu a zpěvu lidových písní Docílit toho, aby dítě bezpečně poznalo svou značku a správně se orientovalo ve třídě a v budově mateřské školy Upevňovat zdvořilostní návyky, sebeobsluţné činnosti, stolování, oblékání, hygienu Rozvíjet lokomoční pohybové dovednosti, vytvářet potřebu pravidelných pohybových aktivit Zařazovat kooperativní činnosti jak ve dvojicích, tak ve skupinách Podporovat společná setkávání za účelem sdílení a aktivního naslouchání druhému, zařazovat hry a činnosti, vedoucí k ohleduplnosti k ostatním Podporovat pozitivní vztah ke svému zdraví Rozvíjet představivost a fantazii prostřednictvím výtvarných a manuálních činností Seznamovat děti s plody podzimní přírody Očekávané výstupy: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary a předměty, rozlišovat vůně, chutě a vnímat hmatem) Zvládnout jednoduché pracovní úkony uklidit po sobě, udrţovat pořádek, postarat se o hračky, zvládat jednoduché úklidové práce 13

14 Pečovat o své zdraví, aktivně uplatňovat poznatky o zdravém způsobu ţivota (prevence sociálně patologických jevů ve společnosti) Poznat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu Uplatňovat zdvořilostní návyky a společenská pravidla a umět upozornit na jejich porušování Chápat základní číselné a matematické pojmy a jejich souvislosti Navazovat kamarádské vztahy, oslovovat kamarády jménem, překonávat stud, respektovat potřeby druhého, dělit se o hračku, vytvářet kompromisy Orientovat se bezpečně ve třídě a v budově mateřské školy, poznat svou značku Umět reprodukovat hymnu MŠ Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi a stěţejní píseň tohoto integrovaného bloku koulelo se, koulelo Poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a umět je rozlišit pomocí smyslů Nabídka činností: Spontánní hra, hry, podporující spolupráci dětí Divadla, výstavy Den plný vitamínů Jablíčkové tvoření Sportovní odpoledne pro děti s tatínky Smyslové hry Návštěva obchodu s ovocem a zeleninou 8.2 Klikatá je pěšinka ŘÍJEN Charakteristika: ITB Klikatá je pěšinka úzce souvisí s přírodou. Příroda by měla být pro děti velkým zdrojem poučení, informací, zábavy, ale i zodpovědnosti. Měly by o ní co nejvíce vědět, měly by v ní trávit 14

15 více času, měly by zkoušet rozumět a napomáhat jí. Spolu s rodiči a ve spolupráci s myslivci se zaměříme na činnosti spojené s přípravou zásob zvířátkům na zimu. Naše záměry: Budeme rozvíjet hudební dovednosti dětí pomocí lidových a umělých písní a hudebně pohybových her Podporovat kladný vztah k přírodě a pomoci zvěři formou sběru kaštanů a ţaludů Seznamovat děti s prostředím, ve kterém se zvířata pohybují a ţijí Rozvíjet komunikativní dovednosti, pomáhat dětem překonávat ostych při mluveném a pěveckém projevu Formou vycházek do blízkého i vzdálenějšího prostředí vnímat krásu přírody a získat povědomí o důleţitosti správného chování v přírodě Očekávané výstupy: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Zacházet s běţnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, výtvarnými pomůckami, hudebními nástroji Domluvit se slovy i gesty, improvizovat Popsat situaci skutečnou i podle obrázku Rozlišovat některé symboly piktogramy Řešit labyrinty Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i věcem Zachytit a vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací Dodrţovat dohodnutá pravidla vzájemného souţití, respektovat potřeby jiného dítěte Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Mít povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka, pomáhat pečovat o něj, nakládat vhodným způsobem s odpady Naučit se reprodukovat stěţejní píseň tohoto ITB Jeţek Nabídka činností: Vycházky do lesa, blízkého i vzdálenějšího okolí 15

16 Hudební a pohybové činnosti, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry Jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí Sběr kaštanů, ţaludů Ekologicky motivované hrové aktivity Podzimní výzdoba interiéru třídy a školy Písně s podzimní tématikou Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů piktogramy, značky, symboly, obrazce 8.3 Listopad, listopad LISTOPAD Charakteristika: Podzimní nevlídné počasí nás často přinutí zůstat ve školce. Je ale spousta moţností, jak v ní trávit čas zábavně a zajímavě. Děti mohou tvořit, pozorovat a experimentovat i ve třídě. Budou poznávat své tělo a jeho reakce, jeho základní funkce a stavbu lidského těla, prevenci onemocnění. Naše záměry: Osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví Rozvíjet produktivní řečové dovednosti výslovnost, vytváření pojmů, vyjadřování Poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě Chránit své soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Rozvíjet schopnost ţít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat, spolupodílet se, přináleţet k tomuto společenství Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 16

17 Očekávané výstupy: Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy uţívané ve spojení se zdravím Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech Učit se nová slova a aktivně je pouţívat Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité, odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl Vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je Umět reprodukovat stěţejní píseň tohoto ITB Listopad Nabídka činností: Zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační Hudebně pohybové činnosti Výroba papírových draků Námětové hry Hry se slovy Hry s obrazovým materiálem o lidském těle Skládanky Encyklopedie Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 17

18 8.4 Štědrý večer nastal PROSINEC Charakteristika: V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči proţijeme adventní čas naplno, ale v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, výroby přáníček, zpívání koled, přípravy besídky pro rodiče a k radostnému proţívání předvánočního času. Naše záměry: Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a proţívání Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, rozvíjet tvořivost Rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umoţňující pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit Vytvářet prosociální postoje, rozvíjet kooperativní dovednosti Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách Rozvíjet úctu k ţivotu ve všech jeho formách Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu Záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 18

19 Zachytit a vyjádřit své pocity Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc Adaptovat se na ţivot ve škole, aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běţných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody Vnímat kulturní a umělecké podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje záţitky Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě tohoto prostředí Nabídka činností: Výzdoba třídy a školy v rámci výtvarných a pracovních činností v mš Výzdoba školy v rámci tematického týdne, zapojení rodičů a dětí ze zš Vánoční program v klubu seniorů Pečení perníčků, výroba dárků Vánoční posezení s rodiči Mikulášská nadílka Rytmizace, orffovy nástroje, výroba vlastních rytmických nástrojů Divadla, koncerty Posezení u koled s dětmi ze ZŠ 8.5 Klouzačka LEDEN Charakteristika: V tomto bloku přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe pohyb je důleţitý pro naše zdraví, ale ţe je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Budeme se snaţit nejen při 19

20 soutěţivých činnostech, ale i po celou dobu ve školce hrát fair play. V tomto duchu se také společně se předškoláky budeme těšit na školní zápis. Naše záměry: Uvědomit si vlastní tělo Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Vytvářet zdravé ţivotní návyky a postoje jako základy zdravého ţivotního stylu Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení Osvojit si elementární poznatky o znakových systémech abeceda, čísla Rozvíjet schopnost sebeovládání Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální Očekávané výstupy: Zachovávat správné drţení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu v různém prostředí zvládat překáţky, házet a chytat míč, uţívat různé náčiní, pohybovat se na sněhu, ledu Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy uţívané se zdravím, s pohybem a sportem Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc Sledovat očima zleva doprava Poznat některá písmena a číslice, popř. Slova Poznat napsané své jméno Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Reprodukovat stěţejní píseň tohoto itb klouzačka Nabídka činností: Zdravotně zaměřené činnosti Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků Experimenty s vodou, ledem, sněhem Encyklopedie Kníţky o malém předškolákovi 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

S dětmi nejmladšího a středního věku pracuje paní učitelka Lenka Podlesná a paní učitelka Bc. Alena Bittnerová

S dětmi nejmladšího a středního věku pracuje paní učitelka Lenka Podlesná a paní učitelka Bc. Alena Bittnerová Váţení a milí rodiče, vítejte v naší mateřské škole. Určitě máte zájem vědět, v jakém prostředí tráví Vaše dítě významnou část dne. Proto Vám na těchto stránkách přinášíme pár informací pro lepší orientaci

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Korálek ke korálku, písmenko k písmenku, zvládneme za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY. při ZŠ Třebívlice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY. při ZŠ Třebívlice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY při ZŠ Třebívlice č.j. 40/2010 vydaný ředitelkou školy dne 30.6.2010 s účinností od 1.9.2010 Ředitelka: Mgr.Aranka Klupáková Vychovatelky : Lenka Erlichová Ladislava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více