ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/ /16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16"

Transkript

1 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/ Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/ /16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ ROK ) Zpracovala: Ingrid Kysucká, ředitelka MŠ

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ORGANIZACE VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Budova Třídy Keramická dílna Školní zahrada PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Psychosociální podmínky Ţivotospráva Organizace Řízení mateřské školy Spoluúčast rodičů Personální zajištění ŠKOLNÍ ROK 2014/ Kompetence k učení Komunikativní kompetence Kompetence k řešení problémů Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence INTEGROVANÉ BLOKY Koulelo se, koulelo Klikatá je pěšinka Listí padá, vítr fičí Štědrý večer nastal Klouzačka Bude zima, bude mráz Petrklíč Čarodějnice Mamince Jedeme na výlet HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY Pohybová výchova Medvídek Nivea Děti seniorům senioři dětem Rodina a škola Ekologie Plavání Keramická dílna ZÁJMOVÉ NADSTANDARTNÍ AKTIVITY PRÁCE UČITELKY V SOUVISLOSTI S PEDAGOGICKÝMI ZÁSADAMI Zásada úcty ke kaţdému člověku Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti Zásada o kladné rysy dítěte Zásada aktivity dětí Zásada demokratického vztahu

3 12.6 Zásada rozvoje osobnosti učitele Zásada názornosti Zásada cílevědomosti Zásada vědeckosti EVALUACE Evaluace vzdělávacího procesu: Evaluace osobního rozvoje pedagogů: Evaluace podmínek: Evaluace spolupráce s rodinou: Evaluace spolupráce s ostatními partnery: Evaluace zájmových programů Evaluace podtémat integrovaných bloků: Evaluace integrovaných bloků: Evaluace individuálních plánů:

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Zřizovatel: Statutární město Havířov, Havířov Město, Svornosti 86/2 Sídlo školy: Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a Právní forma: Statutární orgán: Kapacita školy: Příspěvková organizace Ingrid Kysucká, ředitelka 96 dětí Zařazení do rejstříku škol: (RED_IZO): IČO: DIČ: CZ www: 2. PROFIL ORGANIZACE Dle dochovaných záznamů byla budova postavena v květnu roku Na pár let se stala závodní mateřskou školou firmy OPOS Karviná a k jí byla přiznána právní subjektivita a je příspěvkovou organizací, zřízenou Statutárním městem Havířov. Budova je třípodlaţní s kapacitou 96 dětí. Do areálu mateřské školy spadá školní zahrada, která je vybavena dvěma pískovišti, tělovýchovnými prvky, dětskými houpačkami a zahradním domkem Školu navštěvují převáţně děti, které bydlí v části Havířov Město, ale i z jiných částí vzhledem k zaměstnání rodičů v této lokalitě a děti rodičů, kteří školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí. Usilujeme o dosaţení poţadovaných klíčových kompetencí před vstupem do základní školy, které jsou dány RVP PV. Škola klade důraz na rozvoj mezilidských vztahů a vzájemnou pomoc, proto je jejím mottem: JÁ + TY = MY SPOLEČNĚ 4

5 3. VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY V dnešním uspěchaném světě se naše společnost orientuje na vytváření hmotných statků a v ţebříčku hodnot zapomíná na základní atributy lidství, jako je úcta, slušnost, obětavost, smysl pro zodpovědnost, vytrácí se láska, cit a porozumění. A v této společnosti vyrůstají naše děti = naše budoucnost. Proto se celý kolektiv mateřské školy řídí snahou vytvářet příjemné klima, v němţ se dítě cítí dobře, má pocit důvěry, jistoty, lásky a bezpečí. Jen tak se dítě můţe vyvíjet v osobnost čestnou, s dobrým vztahem k ostatním dětem i dospělým s patřičnou dávkou empatie. Snaţíme se o to, aby kaţdý den, proţitý v mateřské škole, byl pro dítě zdrojem radosti, příjemné zkušenosti a zdravým základem pro budoucí ţivot. 4. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY Vytvářet rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu. Vést děti k pocitu sounáleţitosti, kdy se děti podílejí svým úsilím na vytváření prostředí. Podporovat děti v získávání vědomostí, jde nám o postoje, názory a hodnotovou toleranci. Stavět základy tolerance, ohleduplnosti, ochotu pomoci druhému a povzbudit ho, schopnost spolupracovat a zvládat konfliktní situace. Připravovat děti nejen pro vstup do základní školy, ale i do reálného ţivota, aby vědomosti mohly být aplikovány ve skutečném ţivotě. Pěstovat v dětech pocit sounáleţitosti se skutečnou přírodou a jejími zákonitostmi, podporovat pozitivní vztah ke všemu ţivému kolem nás, zajišťovat kromě teoretických poznatků také proţitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, které v mateřské škole chováme. 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola se nachází ve starší panelákové zástavbě v Havířově, části Město. Naproti budovy je hlavní síť autobusových zastávek, coţ je přínosem pro rodiče, dojíţdějící za prací do okolních měst. Výhodou je nedaleký lesopark, kam lze s dětmi podnikat vycházky za poznáváním přírody. Dalším kladem je dostupnost blízkého zimního stadionu, který vyuţíváme s dětmi a rodiči pro společné bruslení. 5.1 Budova Mateřská škola má tři podlaţí. V prvním podlaţí se nachází hlavní chodba, ze které je přístup do tří šaten dětí, šatny učitelek, ředitelny, WC pro zaměstnance a do školní kuchyně s jejím zázemím, za níţ se nachází prostory pro paní účetní, sklad pomůcek, spisovna a zázemí pro kuchařky. Z chodby pak vede schodiště ke třídám ve druhém a třetím podlaţí, které jsou zrcadlově řešeny a mezi nimi se nachází přípravny stravy, do nichţ je jídlo transportováno jídelním výtahem z hlavní kuchyně. Kapacita mateřské školy byla upravena zřizovatelem dle platné hygienické vyhlášky na 96 dětí vzhledem k počtu sanitárního vybavení. Do kaţdé třídy lze tedy umístit 24 dětí. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce střechy, takţe se konečně podařilo zamezit letitému problému zatékání do budovy. 5

6 5.2 Třídy 1. třída Ţabičky 2. třída Ţabičky 3. třída Sluníčka 4. třída Motýlci Nachází se v prvním podlaţí mateřské školy a navštěvují ji děti nejmladšího věku. S dětmi pracují paní učitelky Bc. Jarmila Dujková a Bc. Alena Bittnerová. Tato třída je vybavena ergonomicky přizpůsobeným nábytkem, děti mají hračky uloţeny v policových skříňkách volně přístupných během dne a učí se je ukládat zpět na své místo. Kaţdé dítě má své místo u stolečku, stejně jako své označené lehátko. Zvláštní stoleček je věnován pitnému reţimu, kde má kaţdé dítě svůj hrníček. Dalšímu stolu je vymezen prostor pro výtvarné a pracovní činnosti. V prostoru naproti dveřím se nachází velké akvárium s vodní ţelvou a rybičkami, o které se děti učí starat. Dále se zde nacházejí dva herní koutky s hracím kobercem. V herně je k dispozici klavír pro rozvoj hudební gramotnosti dětí, velký koberec pro pohybové činnosti, koutek s kuchyňkou, kadeřníkem a kníţkami. Vedle herny se nachází malá místnost pro uskladnění lehátek a pomůcek. Nově je zde vybudován ateliér pro výtvarné a pracovní činnosti Je zrcadlově řešena naproti Rybičkám, jsou zde děti středního věku. S dětmi pracuje paní učitelka Lenka Podlesná a Dagmar Šrámková. Tato třída je opět sloţena z herny a třídy, k dispozici má klavír a dětskou počítačovou stanici. Přilehlá malá místnost slouţí pro uskladnění pomůcek a v této třídě probíhají v odpoledních hodinách krouţky. Do této třídy jsou zařazeny děti středního i předškolního věku a jedno dítě s odloţenou školní docházkou. S dětmi pracuje paní učitelka Pavla Chowaniecová. Třída je tvořena hernou a třídou, k dispozici je klavír pro rozvoj hudební gramotnosti, je tvořena jednotlivými koutky pro herní, výtvarné a pracovní činnosti. V této třídě děti chovají suchozemské plţe - oblovky. Místnost vedle herny slouţí k uskladnění lehátek a pomůcek. Třídu motýlků navštěvují děti středního, předškolního věku a děti s odloţenou školní docházkou. Těmto dětem se věnují paní ředitelka Ingrid Kysucká a paní učitelka Jeanette Schwarzová. Třída má rovněţ k dispozici klavír, přizpůsobené koutky pro různé činnosti, dětskou počítačovou stanici, koutek pro osobní věci dětí. V přilehlé místnosti jsou uskladněna lehátka a pomůcky. 6

7 5.3 Keramická dílna V zadní části mateřské školy se nachází keramická dílna se samostatným vstupem. Výrobky, které děti tvoří v pracovních koutcích na třídách, se vypalují v keramické peci. Dílna samotná slouţí pedagogickým pracovnicím, které tvoří výrobky v rámci výzdoby mateřské školy. 5.4 Školní zahrada Školní pozemek navazuje bezprostředně na budovu školy. Je plně zatravněn a byly zde obnoveny některé dětské dřevěné prvky místo starých, nevyhovujících bezpečnostním kritériím. Momentálně je zahrada vybavena přelézací stěnou se závěsnými houpadly s dopadovou plochou, dvě pruţinové houpačky, dvě pískoviště, stůl s lavicemi pro stolování, lavičky. V minulém školním roce byla nově vybudovaná malá lanová dráha a dřevěná věţ se skluzavkou Pomůcky pro venkovní hry jsou uskladněny v dřevěném zahradním domku. V rohu zahrady je navršen malý kopec, který slouţí sezónnímu sjíţdění na lopatách. Vzrostlé stromy poskytují dostatek stínu při slunečním svitu. Výhledově bychom chtěli zahradu dovybavit dalšími pruţinovými houpadly a menším zahradním domkem pro uskladnění dětského mobiliáře. 6. PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 6.1 Psychosociální podmínky Naším cílem je v první řadě spokojené, pohodové dítě, které se těší do mateřské školy jak na kamarády, na paní učitelky a ostatní personál, tak i na veškeré činnosti, které v mateřské škole probíhají a na nabízený program. Všichni zaměstnanci se snaţí vytvářet klidnou, příznivou atmosféru, v níţ by děti měly dostatek času na adaptaci. Učitelky šíří atmosféru pohody, dobré nálady, umí se s dětmi smát. Děti mají moţnost vidět konkrétní vzájemnou pomoc mezi zaměstnanci školy navzájem i pomoc rodičů škole. Děti se s důvěrou obracejí na všechny zaměstnance školy. Pedagogové respektují potřeby dětí a vyuţívají ve své práci Maslowův model lidských potřeb. Dětem je dán dostatečný prostor pro dokončení činností, učitelky mají vytvořen svolávací rituál třídy. Učitelky respektují osobní psychomotorické tempo dítěte a uplatňují vůči dětem poţadavky, které jsou jim věkově, vývojově a individuálně přiměřené. Děti jsou přijímány takové, jaké jsou, aby měly pocit přijetí a sounáleţitosti, všechny mají rovnocenné postavení. Děti se podílejí na tvorbě pravidel souţití, která jsou zpracována v Třídních vzdělávacích programech. Pedagogický styl je vstřícný, podporující, přímý, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, věnuje se neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem. 6.2 Ţivotospráva V naší mateřské škole podporujeme zdravý ţivotní styl. Dětem je poskytována vyváţená a plnohodnotná strava. Jídelníček sestavuje hlavní kuchařka na základě racionální výţivy s dostatečným mnoţstvím ovoce a syrové zeleniny a pravidelně vyhodnocuje spotřební koš. Děti mají zajištěn pitný reţim v průběhu celého dne, samostatně si nalévají z konvice do svých hrnečků bylinné, ovocné, slazené, neslazené čaje, vitamínové nápoje, minerální vodu a nově i Horský pramen. Učitelky dětem připomínají důleţitost pitného reţimu, podporují děti v jeho plnění. Stolování probíhá v klidné a pohodové atmosféře, děti nejsou do jídla nuceny, spíše jsou motivovány, učitelky jdou příkladem. Je zajištěn pravidelný denní řád a rytmus, který je však dostatečně flexibilní. Děti se pravidelně pohybují venku, vyjma nepříznivých podmínek prudký 7

8 déšť, velký mráz, špatná kvalita ovzduší. Děti mají dostatek pohybu jak na školní zahradě, tak i v prostorách školy, vyuţívají nářadí a náčiní pro pohybové aktivity. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Při postupném vstávání se děti věnují jak spontánním aktivitám, tak tvořivé činnosti, avšak s pravidlem dodrţování klidných činností tak, aby nerušily spící děti. 6.3 Organizace Denní řád je dostatečně pruţný, aby umoţňoval reagovat na individuální moţnosti dětí, organizace dne orientační s ohledem na pravidelnou dobu pobytu venku a interval mezi jídly. Denně jsou plánovány pohybové činnosti a ostatní řízené činnosti tak, aby umoţňovaly hry v menších skupinách a aby děti měly přehled, k jakým činnostem jednotlivé koutky slouţí (tvořivé činnosti, autodráhy, kuchyňka ) Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační reţim dle domluvy a přání rodičů. Spontánní činnosti jsou vyváţené, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běţného programu. Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí, učitelky vedou záznamy o vývoji jednotlivých dětí a provádějí pravidelnou diagnostickou činnost dle evaluačního plánu. Od 6. hodiny ranní probíhají volné hry dětí dle vlastní volby a individuální činnosti. Po příchodu všech dětí jsou připraveny činnosti dle Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, u dětí jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti, motivace je volena dle daného týdenního tématu. Součástí je komunitní kruh, v němţ probíhají rozhovory, rytmická cvičení, zpívání, kontaktní hry apod. V dopoledních činnostech je zahrnuto cvičení s pouţitím náčiní. Průběţná svačinka probíhá v době mezi 8.30 a 9.00 hod. Individuální, skupinové, tvořivé a kooperativní činnosti jsou zařazovány do 9.45, potom děti pobývají na školní zahradě nebo cílených vycházkách. Čas oběda je stanoven na hod., po něm následuje odpočinek dětí na lehátku s poslechem pohádky nebo relaxační hudby. Přednost dáváme pohádkám čteným, příběhům na pokračování, občas si poslechnou pohádku z CD. Děti, které usnou, necháváme dospat, u ostatních aplikujeme postupné vstávání při respektování spících dětí. V době od do hod. probíhá odpolední svačinka, po níţ děti dokončují činnosti z dopoledne, probíhá individuální práce s dětmi, činnosti dle výběru dětí. 6.4 Řízení mateřské školy Řízení je postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Komunikace probíhá kaţdý den a prolíná všemi směry. Povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Ze strany ředitelky je podpora týmové spolupráci a poţadavek účasti na dalším vzdělávání. Jsou vytvořena kritéria finančního ohodnocení pracovníků, která jsou vyvěšena na příslušné vývěsce. Pedagogové se pravidelně scházejí na pedagogických radách, kde vyhodnocují svoji práci, vzájemně konzultují, přicházejí s novými podněty a nápady k naplňování programu školy. Ostatní pracovníci se scházejí na pracovních radách dle poţadavku ředitelky a dle důleţitosti. 6.5 Spoluúčast rodičů Rodiče patří mezi nejdůleţitější partnery mateřské školy. Mohou se aktivně zapojovat do dění ve škole, o všech akcích jsou předem informováni prostřednictvím vývěsek a webových stránek. Pořádáme společné tvořivé dílny, které doplňují rodinnou výchovu, utuţují vzájemné vztahy, prohlubují pocit bezpečí a navazují na výchovné dění v mateřské škole. Tradicí jsou společné 8

9 karnevaly, rozlučkové akce s předškoláky na školní zahradě za pomoci ţáků ze Základní školy 1. máje, tematické besídky s posezením, rodiče se spoluúčastní na závěrečném plavání dětí, na společných výstavách. K oblíbeným patří tvořivé tematické týdny, kdy se rodiče vracejí do dětských let a společně s dětmi vyrábějí neuvěřitelné výrobky, plné fantazie a nápadů. Informace o dění v mateřské škole získávají rodiče formou osobních kontaktů, letáků na nástěnce a webových stránkách naší školy. 6.6 Personální zajištění V mateřské škole pracuje osm pedagogických pracovnic, šest s plnou kvalifikací a jedna pracovnice bez kvalifikace, která jiţ započala studium pro splnění kvalifikačních předpokladů. O čistotu a budovu pečují dvě pracovnice provozu. Zdravou stravu zajišťují dvě pracovnice školní jídelny a o účetní agendu se stará jedna pracovnice. PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Kysucká Ingrid ředitelka Dziwiszová Karla školnice Dujková Jarmila učitelka, pověřená zástupem Lachová Anna uklízečka Bittnerová Alena učitelka Paterová Marie účetní Chowaniecová Pavla učitelka Podlesná Lenka učitelka ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY Schwarzová Jeanette učitelka Broskevičová Marcela hlavní kuchařka Šrámková Dagmar učitelka Jurčková Alena kuchařka 9

10 7. ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME A MĚJME SE RÁDI Pro školní roky 2013/ /2017 jsme Školní vzdělávací program zaměřili na rozvoj hudební gramotnosti dětí. Vycházíme zde z hodnocení podmínek školy, personálního obsazení a zaměření jednotlivých pedagogů. Jiţ Pythagoras řekl, ţe: Hudba velmi prospívá zdraví, kdyţ ji náleţitě uţíváme Hudba se podílí na formování ţivota dítěte. Můţe být do jisté míry i únikovou cestou v dnešní přetechnizované, uspěchané a materiálně zaměřené době. Hudba je impulzem pro vývoj sluchu, fantazie, představivosti. Má velkou sílu, vliv a moţnost pomáhat ve výchově navozuje příjemnou náladu, sniţuje napětí, zvyšuje koncentraci, posiluje adaptabilitu dítěte v kolektivu, rozvíjí smysl pro rytmus, melodii, vylepšuje motoriku, řeč, pozornost, paměť. Zábavná forma seznamování dětí s hudbou = motivace dětí k rozvoji hudebního cítění. V tomto školním roce se zaměříme zejména na písně lidové. Ty vznikaly v přírodě. Vše, co se kolem dělo, se proměňovalo v drobná umělecká díla: říkadla, napodobování ptačího zpěvu, tance a průvody, pranostiky. Písně dětského věku jsou si podobné jednoduchým, rytmickým celkem. Projevuje se v nich příroda, zvířata, lidé a jejich vztahy, lidé a práce i proměny jednoho roku od jara do zimy. Směřujeme k dosaţení klíčových kompetencí na následující úrovni: 7.1 Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 10

11 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 7.2 Komunikativní kompetence ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky v běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci ovládá dovednosti, předcházející psaní a čtení průběţně rozšiřuje svou slovní zásobu 7.3 Kompetence k řešení problémů řeší problémy, na které sám stačí, známé a opakující se situace se snaţí řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu chápe, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, ţe svou aktivitou a iniciativou můţe situaci ovlivnit všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy zpřesňuje si početní představy, uţívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti 7.4 Sociální a personální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj vlastní názor a vyjádřit jej uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim chápe, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 11

12 7.5 Činnostní a občanské kompetence má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váţí si práce i úsilí druhých svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáţe měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost, nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky chápe, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomuje si, ţe se svým chováním na něm podílí a ţe je můţe ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 8. INTEGROVANÉ BLOKY Integrované bloky obsahují: - Charakteristiku bloku - Záměry pedagogů, k čemu děti povedou - Očekávané výstupy co se děti naučí - Nabídku činností k naplňování jednotlivých kompetencí 8.1 KOLELO SE KOULELO ZÁŘÍ 8.2 KLIKATÁ JE PĚŠINKA ŘÍJEN 8.3 LISTOPAD, LISTOPAD LISTOPAD 8.4 ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL PROSINEC 8.5 KLOUZAČKA LEDEN 8.6 BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ ÚNOR 8.7 PETRKLÍČ BŘEZEN 8.8 ČARODEJNICE DUBEN 8.9 MAMINCE KVĚTEN 8.10 JEDEME NA VÝKET ČERVEN 12

13 8.1 Koulelo se, koulelo ZÁŘÍ Charakteristika: ITB Koulelo se, koulelo nabízí dětem krásu přicházejícího podzimu ve všech jeho barvách, proměnách a plodech. Rozmanitá škála podzimních barev bude napomáhat rozvíjet dětské cítění, fantazii a tvořivost. Proměny podzimu děti seznámí se změnami počasí, s podzimní přírodou, s moţností o ni pečovat a starat se. Sklizeň podzimních plodů pak podpoří znalosti týkající se plodin důleţitých pro člověka, nezbytných pro jeho zdraví a ţivot vůbec. Naše záměry: Pomáhat nově přijatým dětem s jejich adaptací, co nejvíce jim zpříjemnit vstup do nového prostředí Podpořit vstup do neznáma prostřednictvím poslechu a zpěvu lidových písní Docílit toho, aby dítě bezpečně poznalo svou značku a správně se orientovalo ve třídě a v budově mateřské školy Upevňovat zdvořilostní návyky, sebeobsluţné činnosti, stolování, oblékání, hygienu Rozvíjet lokomoční pohybové dovednosti, vytvářet potřebu pravidelných pohybových aktivit Zařazovat kooperativní činnosti jak ve dvojicích, tak ve skupinách Podporovat společná setkávání za účelem sdílení a aktivního naslouchání druhému, zařazovat hry a činnosti, vedoucí k ohleduplnosti k ostatním Podporovat pozitivní vztah ke svému zdraví Rozvíjet představivost a fantazii prostřednictvím výtvarných a manuálních činností Seznamovat děti s plody podzimní přírody Očekávané výstupy: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary a předměty, rozlišovat vůně, chutě a vnímat hmatem) Zvládnout jednoduché pracovní úkony uklidit po sobě, udrţovat pořádek, postarat se o hračky, zvládat jednoduché úklidové práce 13

14 Pečovat o své zdraví, aktivně uplatňovat poznatky o zdravém způsobu ţivota (prevence sociálně patologických jevů ve společnosti) Poznat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu Uplatňovat zdvořilostní návyky a společenská pravidla a umět upozornit na jejich porušování Chápat základní číselné a matematické pojmy a jejich souvislosti Navazovat kamarádské vztahy, oslovovat kamarády jménem, překonávat stud, respektovat potřeby druhého, dělit se o hračku, vytvářet kompromisy Orientovat se bezpečně ve třídě a v budově mateřské školy, poznat svou značku Umět reprodukovat hymnu MŠ Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi a stěţejní píseň tohoto integrovaného bloku koulelo se, koulelo Poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a umět je rozlišit pomocí smyslů Nabídka činností: Spontánní hra, hry, podporující spolupráci dětí Divadla, výstavy Den plný vitamínů Jablíčkové tvoření Sportovní odpoledne pro děti s tatínky Smyslové hry Návštěva obchodu s ovocem a zeleninou 8.2 Klikatá je pěšinka ŘÍJEN Charakteristika: ITB Klikatá je pěšinka úzce souvisí s přírodou. Příroda by měla být pro děti velkým zdrojem poučení, informací, zábavy, ale i zodpovědnosti. Měly by o ní co nejvíce vědět, měly by v ní trávit 14

15 více času, měly by zkoušet rozumět a napomáhat jí. Spolu s rodiči a ve spolupráci s myslivci se zaměříme na činnosti spojené s přípravou zásob zvířátkům na zimu. Naše záměry: Budeme rozvíjet hudební dovednosti dětí pomocí lidových a umělých písní a hudebně pohybových her Podporovat kladný vztah k přírodě a pomoci zvěři formou sběru kaštanů a ţaludů Seznamovat děti s prostředím, ve kterém se zvířata pohybují a ţijí Rozvíjet komunikativní dovednosti, pomáhat dětem překonávat ostych při mluveném a pěveckém projevu Formou vycházek do blízkého i vzdálenějšího prostředí vnímat krásu přírody a získat povědomí o důleţitosti správného chování v přírodě Očekávané výstupy: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Zacházet s běţnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, výtvarnými pomůckami, hudebními nástroji Domluvit se slovy i gesty, improvizovat Popsat situaci skutečnou i podle obrázku Rozlišovat některé symboly piktogramy Řešit labyrinty Záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího Být citlivé ve vztahu k ţivým bytostem, k přírodě i věcem Zachytit a vyjádřit své proţitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací Dodrţovat dohodnutá pravidla vzájemného souţití, respektovat potřeby jiného dítěte Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální Mít povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka, pomáhat pečovat o něj, nakládat vhodným způsobem s odpady Naučit se reprodukovat stěţejní píseň tohoto ITB Jeţek Nabídka činností: Vycházky do lesa, blízkého i vzdálenějšího okolí 15

16 Hudební a pohybové činnosti, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry Jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí Sběr kaštanů, ţaludů Ekologicky motivované hrové aktivity Podzimní výzdoba interiéru třídy a školy Písně s podzimní tématikou Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů piktogramy, značky, symboly, obrazce 8.3 Listopad, listopad LISTOPAD Charakteristika: Podzimní nevlídné počasí nás často přinutí zůstat ve školce. Je ale spousta moţností, jak v ní trávit čas zábavně a zajímavě. Děti mohou tvořit, pozorovat a experimentovat i ve třídě. Budou poznávat své tělo a jeho reakce, jeho základní funkce a stavbu lidského těla, prevenci onemocnění. Naše záměry: Osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví Rozvíjet produktivní řečové dovednosti výslovnost, vytváření pojmů, vyjadřování Poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě Chránit své soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Rozvíjet schopnost ţít ve společnosti ostatních lidí, spolupracovat, spolupodílet se, přináleţet k tomuto společenství Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 16

17 Očekávané výstupy: Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy uţívané ve spojení se zdravím Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech Učit se nová slova a aktivně je pouţívat Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité, odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl Vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je Umět reprodukovat stěţejní píseň tohoto ITB Listopad Nabídka činností: Zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační Hudebně pohybové činnosti Výroba papírových draků Námětové hry Hry se slovy Hry s obrazovým materiálem o lidském těle Skládanky Encyklopedie Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 17

18 8.4 Štědrý večer nastal PROSINEC Charakteristika: V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči proţijeme adventní čas naplno, ale v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, výroby přáníček, zpívání koled, přípravy besídky pro rodiče a k radostnému proţívání předvánočního času. Naše záměry: Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí Rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a proţívání Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, rozvíjet tvořivost Rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umoţňující pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit Vytvářet prosociální postoje, rozvíjet kooperativní dovednosti Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách Rozvíjet úctu k ţivotu ve všech jeho formách Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči Reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu Záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 18

19 Zachytit a vyjádřit své pocity Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc Adaptovat se na ţivot ve škole, aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běţných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody Vnímat kulturní a umělecké podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje záţitky Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě tohoto prostředí Nabídka činností: Výzdoba třídy a školy v rámci výtvarných a pracovních činností v mš Výzdoba školy v rámci tematického týdne, zapojení rodičů a dětí ze zš Vánoční program v klubu seniorů Pečení perníčků, výroba dárků Vánoční posezení s rodiči Mikulášská nadílka Rytmizace, orffovy nástroje, výroba vlastních rytmických nástrojů Divadla, koncerty Posezení u koled s dětmi ze ZŠ 8.5 Klouzačka LEDEN Charakteristika: V tomto bloku přiblíţíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, ţe pohyb je důleţitý pro naše zdraví, ale ţe je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Budeme se snaţit nejen při 19

20 soutěţivých činnostech, ale i po celou dobu ve školce hrát fair play. V tomto duchu se také společně se předškoláky budeme těšit na školní zápis. Naše záměry: Uvědomit si vlastní tělo Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Vytvářet zdravé ţivotní návyky a postoje jako základy zdravého ţivotního stylu Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení Osvojit si elementární poznatky o znakových systémech abeceda, čísla Rozvíjet schopnost sebeovládání Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální Očekávané výstupy: Zachovávat správné drţení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu v různém prostředí zvládat překáţky, házet a chytat míč, uţívat různé náčiní, pohybovat se na sněhu, ledu Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy uţívané se zdravím, s pohybem a sportem Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc Sledovat očima zleva doprava Poznat některá písmena a číslice, popř. Slova Poznat napsané své jméno Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Reprodukovat stěţejní píseň tohoto itb klouzačka Nabídka činností: Zdravotně zaměřené činnosti Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí Příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků Experimenty s vodou, ledem, sněhem Encyklopedie Kníţky o malém předškolákovi 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paseka V Pasece dne 12. 8.2013 783 97 Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka 783 97 Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více