PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VLIVU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (EUROPEAN BASED RADAR) NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE V OKOLÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VLIVU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (EUROPEAN BASED RADAR) NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE V OKOLÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY"

Transkript

1 PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ VLIVU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (EUROPEAN BASED RADAR) NA ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE V OKOLÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY Obr radiolokační stanice EBR Stanoviště kóta 718,8 (zeměpisné souřadnice WGS84: 49:38:06.8, 13:44:52.6) Srpen 2007 Ministerstvo obrany ČR Praha

2 HLAVNÍ HYGIENIK ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Čj /2006/DP-3042 V Praze dne 13. srpna 2007 Věc: Předběžné odborné vyjádření k posouzení souladu provozu radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) s českými a evropskými normami. Oblast ochrany veřejného zdraví pro neionizující záření je v resortu obrany řešena odborným státním dozorem, který provádí hlavní hygienik AČR. Vojenská hygienicko protiepidemická služba měří úroveň neionizujícího záření v reálných situacích a při konkrétních činnostech AČR a provádí jejich porovnání s platnými normami. Způsob měření a úrovně limitních hodnot v jednotlivých kmitočtových pásmech jsou stanoveny v nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které je prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. České právní předpisy vychází z dokumentů Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection): Guidelines for limiting exposure in time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz) z roku Direktiva Evropského parlamentu a Rady Evropy schválená v roce 2004 převzala limity komise ICNIRP. Dále uvádím požadavky, které dle uvedeného nařízení vlády ČR musí splnit elektromagnetické pole vysílané radiolokační stanicí EBR (dále jen EBR) po její případné instalaci v České republice: - v místech, která jsou přístupná obyvatelstvu (dále jen ostatní osoby), nesmí hustota energie zářivého toku dopadajícího na tělo exponované osoby překročit během kterýchkoli šesti minut 3600 joulů na čtverečný metr. Hodnota odpovídá hustotě zářivého toku 10 wattů na čtverečný metr elektromagnetické vlny s konstantní amplitudou dopadající na tělo; - omezení maximální hustoty zářivého toku jednotlivých radarových impulsů dopadajících na exponovanou osobu je dáno požadavkem nepřekročit tisícinásobek nejvyšší přípustné hodnoty 10 W.m 2 stanovené pro nemodulovanou vlnu, tedy nepřekročit 10 kw.m 2. Tento požadavek je v nařízení vlády deklarován jen jako referenční (tedy pomocná) hodnota ne jako nejvyšší přípustná hodnota; - v místech, která nejsou přístupná ostatním osobám, kam však mají přístup osoby z kategorie zaměstnanců, nesmí jejich expozice překročit nejvyšší přípustné hodnoty stanovené pro zaměstnance, které jsou pětkrát vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty stanovené pro ostatní osoby, to je 50 W.m 2.

3 Vzhledem k požadavku 1. NMO IZ pro MO k zpracování posudku souladu EBR s českými hygienickými normami, čj /2006/DP-3691 ze dne , předkládám předběžné odborné posouzení: - z dodaných výpočtů a grafů uvažované EBR (viz. Příloha č. 1) a jejich porovnání s normami České republiky vyplývá, že oblast ve vzdálenosti 800 m od předpokládaného zdroje záření (postranní vyzařovací smyčky) splňuje referenční úroveň hustoty zářivého toku dle nařízení vlády č. 480/2000 Sb. V této vzdálenosti a vyšší nepřekročí hustota energie zářivého toku dopadajícího na tělo exponované osoby během kterýchkoli šesti minut 3600 joulů na čtverečný metr. To odpovídá hustotě zářivého toku 10 W.m 2 a nižší; - v okolí EBR bude vymezeno bezpečné prostředí ve vzdálenosti 800 metrů od geometrického středu anténní soustavy EBR; - v místech, která nejsou přístupná ostatním osobám, kam však mají přístup osoby z kategorie zaměstnanců, nepřekročí (dle přílohy 1. nařízení vlády č. 480/2000 Sb.,) expozice těchto osob nejvyšší přípustné hodnoty stanovené pro zaměstnance - 50 W.m 2 ; - v uvedené vzdálenosti 800 m kde postranní vyzařovací smyčky jsou již pod hygienickým limitem 10 W.m 2 bude hlavní paprsek minimálně 40 m nad povrchem země; - hodnota hustoty zářivého toku v ose vyzařovací charakteristiky EBR nepřekračuje hodnotu pro referenční úroveň zářivého toku (50 W.m 2 ) nad vzdálenost 9,5 km. Dle grafických vyjádření je zřejmé, že nejmenší vzdálenost od zemského povrchu nepředpokládá ohrožení obyvatelstva viz příloha č. 2. Pro osoby nekryté (např. piloty rogal) bude nutné stanovit kontrolovanou zónu do vzdálenosti 9,5 km. K dalšímu postupu při případné realizaci základny EBR v ČR pro sledování vlivu EBR na zdraví populace předpokládám: - změření hodnot zářivého toku časově neproměnné elektromagnetické vlny v konkrétní situaci a při předpokládaných režimech provozu u EBR v stávající dislokaci (tímto způsobem zajistit odborníky AČR pro provedení objektivních měření elektromagnetických polí v prostoru předpokládaného pohybu osob); - v součinnosti s civilní hygienickou službou provést měření hodnot elektromagnetického záření terénního pozadí a tím zmapovat okolí vojenského újezdu Brdy ještě před případným umístěním EBR v České republice; - přípravu studie hodnotící výchozí zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy, zahájit před instalací EBR a pokračovat ve studii po zahájení jejího provozu, v intervalu půl roku, jeden rok, dva roky a pět let k posouzení zdravotního stavu populace v okolí základny EBR; - pokud dojde k realizaci výstavby základny na území ČR, pak provést měření provozu po umístění EBR v uvedeném území. Předložené stanovisko k souladu provozu EBR s českými normami, vychází z technických charakteristik zdroje a režimů provozu uvažovaného EBR. Pro přehlednost je přiloženo schéma působení elektromagnetického záření na lidský organismus v ose vyzařovací charakteristiky EBR. Konečné stanovisko k bezpečným hranicím, hygienickým limitům a povoleným nebo zakázaným zónám pohybu vojsk a vlivu na civilní obyvatelstvo, lze vydat po provedeném měření provozu EBR v České republice.

4 Závěr Z předběžného posouzení vyplývá, že hlavní svazek radiolokátoru za daných podmínek provozu nemůže exponovat obyvatelstvo v okolí EBR, protože jeho poloha fyzikálně tuto expozici neumožňuje. Boční vyzařovací smyčky v případě EBR jsou o 40 db, tj x slabší než hlavní svazek. Ve vzdálenosti 800 m na úrovni terénu (ochranná zóna) stanice splňuje s velkou rezervou hygienické limity, které jsou dány nařízením vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v jeho platném znění. Z uvedeného vyplývá, že při dodržení uvedené ochranné zóny a daných podmínek provozu EBR nemůže dojít k expozici obyvatelstva a tím ani k ohrožení jejich zdravotního stavu. Zpracoval: MUDr. Peter Bednarčík, CSc. Ing. Luboš Marek Ing. Zdeněk Komárek RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. - Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové - Ministerstvo obrany ČR - Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha - Národní referenční laboratoř pro neionizující záření, Státní zdravotní ústav Praha Schvaluji:..... Hlavní hygienik AČR plukovník MUDr. Petr Navrátil

5

6 M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM. č. 4 Hlavní hygienik Armády ČR Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO Pohořelec 121/ Praha 6 - Hradčany Váš dopis značky/ ze dne: Naše značka: Vyřizuje/linka: Praha SOZ /26197 Doc. RNDr. Pekárek Radiolokační stanice EBR (European Based Radar) odborné dílčí vyjádření Ministerstva zdravotnictví Na základě žádosti doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 13. srpna 2007 poskytuji k předloženému souhrnnému materiálu k provozu výše uvedené radiolokační stanice podle 80 odst. 1 písm. k) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto odborné dílčí vyjádření: Z předběžného posouzení vyplývá, že hlavní svazek radiolokátoru za daných podmínek provozu nemůže exponovat obyvatelstvo v okolí radiolokační stanice EBR, protože jeho poloha fyzikálně tuto expozici neumožňuje. Boční smyčky v případě radiolokátoru stanice EBR jsou o 40 db, tj x slabší než hlavní svazek. Ve vzdálenosti 800 m na úrovni terénu (ochranná zóna) stanice splňuje s velkou rezervou hygienické limity, které jsou dány nařízením vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Z uvedeného vyplývá, že při dodržení uvedené ochranné zóny a daných podmínek provozu radiolokační stanice EBR nemůže dojít k expozici obyvatelstva a tím ani k ohrožení jejich zdravotního stavu. MUDr. Michael Vít, Ph.D. Náměstek ministra a hlavní hygienik ČR v.z. RNDr. Karla Říhová ředitelka odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Telefon FAX IČO

7 Příloha č. 1 Hodnoty hustoty zářivého toku radiolokační stanice EBR Výpočet hodnot hustoty zářivého toku (S) proveden s využitím údajů a technických parametrů radiolokační stanice EBR, které byly České republice poskytnuty Spojenými státy americkými a jejich následnou specifikací v rámci doprovodných technických konzultací (č.j. T10/ /ZF Ministerstva obrany ČR). Dálkový dosah radiolokátoru km Výkon radiolokátoru (max.) 170 kw Pracovní kmitočet radiolokátoru 9 až 10 GHz Šířka vyzařovací charakteristiky 0,18 o Sektor rozmítaného radiolokačního svazku 12,5 o x 12,5 o Minimální elevační úhel vyzařování (poloha radiolokačního svazku) 2 o Apertura anténní soustavy radiolokátoru 105 m 2 Geometrický střed anténní soustavy (výška) 10,7 m Tabulka hodnot hustoty zářivého toku (S) hlavního svazku radiolokátoru stanice EBR D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Tabulka hodnot hustoty zářivého toku (S) hlavního svazku radiolokátoru stanice EBR - pokračování D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Hodnoty hustoty zářivého toku S (W.m 2 ) Graf hodnot hustoty zářivého toku (S) hlavního svazku radiolokátoru stanice EBR Vzdálenost D (m)

10 Hodnoty hustoty zářivého toku radiolokátoru stanice EBR v postranních vyzařovacích smyčkách Na radiolokátory řízení zbraní obecně, tedy i na radiolokační stanici EBR jsou kladeny extrémní požadavky na precisní určení polohy cíle. Funkcí radiolokační stanice EBR, která je vybavena plošnou, jednosvazkovou fázovanou anténní soustavou, je zabezpečit detekci a získání informací o přesné poloze balistické řízené střely. Toho je stanicí dosaženo v sektoru 12,5 0 x 12,5 0 pomocí elektronicky rozmítaného radiolokačního svazku šířky 0,18 0. Anténní částí radiolokátoru stanice EBR, podílející se na tvarování vyzařovaného radiolokačního svazku, je soustava vysílacích/přijímacích modulů typu MESFET. Z hlediska funkce, představuje architektura fázované anténní soustavy radiolokátoru stanice tzv. rozložený vysílač, který používá zdroje nízkého výkonu k napájení každého vyzařujícího modulu. Maximálního výkonu 170 kw je touto soustavou dosaženo koherentní prostorovou adicí více zdrojů výkonů, ziskem soustavy a realizací formace extremně úzké vyzařovací charakteristiky hlavního svazku. Extremních hodnot rozlišení a precisního měření polohy cíle radiolokační stanicí EBR je dosaženo aplikací technologií, které umožňující tvarování extremně úzké vyzařovací charakteristiky stanice (0,18 0 ) při nízkých postranních vyzařovacích smyčkách (bočních laloků). Tyto dosahují v případě stanice EBR hodnot větších než 40dB (teoreticky až 50dB) pod úrovní maxima hlavního svazku. Klíčem pro dosažení těchto nízkých hodnot potlačení postranních vyzařovacích smyček bočních laloků je samotná fyzikální podstata typu radiolokátoru stanice EBR, pro který je používáno označení ULTRA-LOW SIDE LOOPS RADAR. Možné odchylky od úrovně potlačení postranních vyzařovacích smyček radiolokátoru stanice EBR, jenž se mohou pohybovat teoreticky v odchylce ± 5dB, mohou zapříčinit - zmenšená tolerance anténní soustavy a řízení funkce ozáření její apertury, řízení systematických, náhodných a vedlejších chyb při jejím návrhu. Tabulka hodnot hustoty zářivého toku (S) radiolokátoru stanice EBR v postranních vyzařovacích smyčkách D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) D (m) S (W.m 2 ) 500 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 Příloha č. 2 VYHODNOCENÍ SPODNÍ HRANICE RADIOLOKAČNÍHO SVAZKU A OBLASTÍ RADIOLOKAČNÍHO SKRYTU RADIOLOKAČNÍ STANICE EBR (VYPRACOVÁNO NA VŠECHNY OBCE V OKRUHU DO 20 KM OD KÓTY 718,8 VE VOJENSKÉM ÚJEZDU BRDY A NA VYBRANÁ VĚTŠÍ SÍDLA DO VZDÁLENOSTI AŽ 31,9 KM OD TÉTO KÓTY)

12 Seznam obcí Obec BĚLČICE...5 Obec BĚLEHRAD...5 Obec BELINA...6 Obec BĚŠTÍN...6 Obec BEZDĚDICE...7 Obec BEZDĚDOVICE...7 Obec BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM...8 Obec BEZDĚKOV...8 Obec BEZDĚKOVEC...9 Obec BLATNÁ...9 Obec BLIŽANOVY...10 Obec BLOVICE...10 Obec BOHUTÍN...11 Obec BOJEŠICE...11 Obec BOR...12 Obec BOREK (u Obecnice)...12 Obec BOREK (u Rokycan)...13 Obec BOROVNO...13 Obec BOUDY...14 Obec BRATKOVICE...14 Obec BROD...15 Obec BŘASY...15 Obec BŘEZÍ...16 Obec BŘEZINA...16 Obec BŘEZNICE...17 Obec BUBOVICE...17 Obec BUDISLAVICE...18 Obec BUKOVÁ...18 Obec BUŠOVICE...19 Obec BUZICE...19 Obec ČABUZÍ...20 Obec ČEČOVICE...20 Obec CEKOV...21 Obec ČENKOV...21 Obec CERHOVICE...22 Obec ČERNÍVSKO...22 Obec ČÍČOV...23 Obec CIHELNA...23 Obec ČÍŽKOV...24 Obec ČMELÍNY...24 Obec DAROVÁ...25 Obec DOBŘÍV...25 Obec DOBŠICE...26 Obec DOLNÍ BOROVNO...26 Obec DOLNÍ KVAŇ...27 Obec DOLNÍ STUPNO...27 Obec DOŽICE...28 Obec DOŽÍN...28 Obec DRAHA...29 Obec DRAHENICE...29 Obec DRAHENICKÝ MÁLKOV...30 Obec DRAHENIČKY...30 Obec DRAHLÍN...31 Obec DRTINA...31 Obec DUBNO...32 Obec DVOREC...32 Obec DVOŘETICE...33 Obec EJPOVICE...34 Obec EVŽENOV...34 Obec FELBABKA...35 Obec HAJANY...36 Obec HLUBOŠ...36 Obec HLUBYNĚ...37 Obec HODĚMYŠL...37 Obec HOLOUBKOV...38 Obec HORČÁPSKO...38 Obec HOŘEHLEDY...39 Obec HOŘEJANY...39 Obec HOŘICE...40 Obec HORNÍ NERESTCE...40 Obec HORNÍ STUPNO...41 Obec HORNOSÍN...41 Obec HOROSEDLY...42 Obec HOŘOVICE...42 Obec HORY U MIROŠOVA...43 Obec HOSTIŠOVICE...43 Obec HOSTOMICE...44 Obec HRÁDEK...44 Obec HÁJE...45 Obec HRADIŠTĚ (u Kasejovic)...45 Obec HRADIŠTĚ (u Blovic)...46 Obec HRADIŠŤSKÁ LHOTKA...46 Obec HRADIŠŤSKÝ ÚJEZD...47 Obec HUDČICE...47 Obec HŮRKY...48 Obec HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM - PŘEDNÍ...48 Obec HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM - ZADNÍ...49 Obec HVOŽĎANY...49 Obec HVOZDEC...50 Obec CHALOUPKY (u Komárova)...51 Obec CHALOUPKY (u Drahenického Málkova)51 Obec CHEZNOVICE...52 Obec CHLOUMEK...52 Obec CHLUM...53 Obec CHLUMÁNKY...53 Obec CHLUMY...54 Obec CHOBOT...54 Obec CHOCENICE...55 Obec CHOCENICKÁ LHOTA...55 Obec CHRÁST (u Myštice)...56 Obec CHRÁST...56 Obec CHRÁST (u Březnice)...56

13 Obec CHYNÍN...57 Obec JAROV...58 Obec JERUSALEM...58 Obec JESENICE...59 Obec JINCE...59 Obec JIVINA...60 Obec KAKEJCOV...61 Obec KAKOVICE...61 Obec KAMENNÁ...62 Obec KAMENNÝ ÚJEZD...62 Obec KARDAVEC...63 Obec KARLOV...63 Obec KAŘEZ...64 Obec KAŘÍZEK I. (u Mýta)...64 Obec KAŘÍZEK (u Kařezu)...65 Obec KASEJOVICE...65 Obec KLABAVA...66 Obec KLADRUBCE...66 Obec KLÁŠTER...67 Obec KLETICE...67 Obec KLIKAŘOV...68 Obec KOCELOVICE...68 Obec KOKOŘOV...69 Obec KOMÁROV...69 Obec KOMORNO...70 Obec KONĚTOPY...70 Obec KORNATICE...71 Obec KOSTELEC...71 Obec KOTOUŇ...72 Obec KOTOUSOV...72 Obec KOUPĚ...73 Obec KOZIČÍN...73 Obec KOŽLÍ...74 Obec KOZLOVICE...74 Obec KOZOJEDY...75 Obec KRAMOLÍN...75 Obec KŘEŠÍN...76 Obec KŘÍŠE...76 Obec KVAŇ...77 Obec LACINÁ...78 Obec LÁZ...78 Obec LAZEC...79 Obec LAZSKO...79 Obec LELETICE...80 Obec LEŠETICE...80 Obec LHOTA POD RADČEM...81 Obec LHOTA U PŘÍBRAMĚ...81 Obec LHOTKA (u Lochovic)...82 Obec LHŮTA...82 Obec LIPNICE...83 Obec LIPNICE U NÁDRAŽÍ...83 Obec LISOVICE...84 Obec LIŠKOV...84 Obec LITOHLAVY...85 Obec LNÁŘE...85 Obec LOCHOVICE...86 Obec LOUŇOVÁ...86 Obec LUČIŠTĚ...87 Obec LUČKOVICE...87 Obec MALÁ VÍSKA...88 Obec MALÝ DRAHLÍN...88 Obec MALÝ ÚJEZD...89 Obec MAŇOVICE...89 Obec MARTINICE...90 Obec MĚCHOLUPY...90 Obec MEDOVÝ ÚJEZD...91 Obec MĚRČÍN...91 Obec MEŠNO...92 Obec METLY...92 Obec MILEČ...93 Obec MILÍN...93 Obec MILÍNOV...94 Obec MINICE...94 Obec MÍREČ...95 Obec MIROŠOV...95 Obec MIROTICE...96 Obec MIROVICE...96 Obec MÍŠOV...97 Obec MIŠOVICE...97 Obec MÍTOV...98 Obec MLADÝ SMOLIVEC...98 Obec MODŘOVICE...99 Obec MOHELNICE...99 Obec MOKROUŠE Obec MYSLÍN Obec MYŠTICE Obec MÝTA Obec MÝTO Obec NA DRAHÁCH Obec NADRYBY Obec NAMNICE Obec NARYSOV Obec NECHANICE Obec NEKVASOVY Obec NEPOMUK Obec NEPOMUK (u Rožmitálu) Obec NEŘEŽÍN Obec NESTRAŠOVICE Obec NESVAČILY Obec NETOLICE Obec NEURAZY Obec NEVID Obec NEZDŘEV Obec NEZVĚSTICE Obec NOVÁ VES (u Oselce) Obec NOVÁ VES U NEPOMUKA Obec NOVÁ VES (u Zaječova) Obec NOVÉ MITROVICE Obec NOVOTNÍKY Obec NOVÝ DVŮR

14 Obec NYNICE Obec OBECNICE Obec OBORA Obec OHAŘ Obec OHRAZENICE Obec OLEŠNÁ Obec ORLOV Obec OSEČ Obec OSEK (u Rokycan) Obec OSEK (u Komárova) Obec OSELCE Obec OSLÍ Obec OSTROV (u Uzenice) Obec OSTROV (u Tochovic) Obec PANČAVA Obec PAŠTIKY Obec PAVLOVSKO Obec PĚTIDOMÍ Obec PIČÍN Obec PLANINY (u Hvožďan) Obec PLANINY (u Borovna) Obec PLÍSKOV Obec PLÍŠKOVICE Obec PŇOVICE Obec POČÁPLY Obec PODHŮŘÍ Obec PODLUHY Obec PODRUHLÍ Obec PODTOCHOVICE Obec POHOŘÍ (u Bližanova) Obec POHOŘÍ (u Mišovic) Obec POLÁNKA Obec POŘÍČÍ - PŘEDNÍ Obec POŘÍČÍ - ZADNÍ Obec POZDYNĚ Obec PRÁDLO Obec PROČEVILY Obec PŘEBUDOV Obec PŘEDMÍŘ Obec PŘEDMLYNÍ Obec PŘEŠÍN Obec PŘÍBRAM Obec PŘÍKOSICE Obec PŘÍVĚTICE Obec RADOŠICE Obec RAKOVÁ Obec RAKOVICE Obec RÁZTELY Obec ROKYCANY Obec ROŽELOV Obec ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Obec RPETY Obec ŘESANICE Obec ŘETEČ Obec ŘIŠTĚ Obec SÁDEK Obec SEČ Obec SEDLECKO Obec SEDLICE Obec SEDLIŠTĚ Obec SIRÁ Obec SKALIČANY Obec SKLENÁ HUŤ Obec SKOMELNO Obec SKOŘICE Obec SKUHROV Obec SLAVKOVICE Obec SLAVKOVICKÁ HORA Obec SLIVICE Obec SMĚDČICE Obec SMEDEROV Obec SMETALKY Obec SMOLÁRNA Obec SOBĚSUKY Obec SOCHOVICE Obec SPÁLENÉ POŘÍČÍ Obec SRBY Obec STARÁ HUŤ Obec STARÁ VODA Obec STAROSEDLSKÝ HRÁDEK Obec STARÝ DVŮR Obec STARÝ SMOLIVEC Obec STRAŠICE Obec STRÁŽ Obec STRUHAŘE Obec STRÝČKOVY Obec STŘAPOLE Obec STŘÍŽOVICE Obec SVOBODKA Obec SVOJKOVICE Obec SVOJŠICE Obec SVUČICE Obec ŠŤÁHLAVICE Obec ŠŤÁHLAVY Obec ŠTÍTOV (u Mirošova) Obec ŠTÍTOV (u Blovic) Obec TĚCHAŘOVICE Obec TĚNĚ Obec TĚŇOVICE Obec TESLÍNY Obec TĚŠKOV Obec TCHOŘOVICE Obec TIHAVA Obec TISOV Obec TISOVÁ Obec TLUSTICE Obec TOCHOVICE Obec TOJICE Obec TRHOVÉ DUŠNÍKY Obec TROKAVEC

15 Obec TŘEBČICE Obec TŘEBSKO Obec TUŠOVICE Obec TUŠOVIČKY Obec TYMÁKOV Obec ÚJEZD U KASEJOVIC Obec ÚJEZD (u Komárova) Obec ÚJEZD U SKALIČAN Obec ÚJEZDEC Obec UZENICE Obec UZENIČKY Obec VACÍKOV Obec VÁCLAVOV Obec VAHLOVICE Obec VESELÁ Obec VĚŠÍN Obec VÍSKY Obec VITINKA Obec VLČICE Obec VLKOV Obec VOJOVICE Obec VOLDUCHY Obec VOLENICE Obec VOLTUŠ Obec VRANČICE Obec VRANOVICE (u Břas) Obec VRANOVICE (u Rožmitálu) Obec VRČEŇ Obec VŠENICE Obec VŠEVILY Obec VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ Obec VYSTRKOV Obec VÝŠICE Obec ZAHORČICE Obec ZÁHORČIČKY Obec ZÁHOŘÍ Obec ZAHRÁDKA Obec ZÁHROBÍ Obec ZAJEČOV Obec ZALÁNY Obec ZÁLUŽÍ (u Hořovic) Obec ZÁLUŽÍ (u Spáleného Poříčí) Obec ZÁMLYNÍ Obec ZÁVIŠÍN Obec ZAVRŽICE Obec ZDEMYSLICE Obec ZHŮŘ Obec ŽÁKAVA Obec ŽĎÁR Obec ŽDÍREC Obec ŽELEZNÝ ÚJEZD Obec ŽELVICE Obec ŽEŽICE Obec ŽÍROVY Obec ŽIVOTICE (u Kasejovic) Obec ŽIVOTICE (u Milína) LEGENDA Profil terénu ze stanoviště radaru k obci Stanoviště radaru (anténa 15m nad kótou 718,8) Obec Spodní hranice radiolokačního svazku () Hranice přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 500 m 500 m Výška spodní hranice radiolokačního svazku () nad obcí v metrech Výška hranice přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu nad obcí v metrech (značka zobrazena pokud hranice nesahá po pravý okraj schéma) 4

16 Obec BĚLČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 812 m 155 m Obec BĚLEHRAD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 144 m 5

17 Obec BELINA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 60 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 469 m 60 m Obec BĚŠTÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1314 m 674 m 6

18 Obec BEZDĚDICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1438 m 648 m Obec BEZDĚDOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1104 m 350 m 7

19 Obec BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 5 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 571 m 5 m Obec BEZDĚKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 70 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1095 m 70 m 8

20 1 Obec BEZDĚKOVEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 996 m 448 m Obec BLATNÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1228 m 397 m 9

21 Obec BLIŽANOVY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1217 m Obec BLOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 53 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 920 m 53 m 10

22 Obec BOHUTÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 688 m 273 m Obec BOJEŠICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1098 m 11

23 Obec BOR Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 13 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 951 m 13 m Obec BOREK (u Obecnice) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1082 m 272 m 12

24 Obec BOREK (u Rokycan) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 67 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 907 m 67 m Obec BOROVNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 8 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 328 m 8 m 13

25 Obec BOUDY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1295 m 272 m Obec BRATKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1108 m 634 m 14

26 Obec BROD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 890 m 294 m Obec BŘASY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 68 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1183 m 68 m 15

27 Obec BŘEZÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 730 m 320 m Obec BŘEZINA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 75 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1017 m 75 m 16

28 Obec BŘEZNICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 52 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 889 m 52 m Obec BUBOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 33 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 787 m 33 m 17

29 Obec BUDISLAVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 654 m 284 m Obec BUKOVÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 336 m 100 m 18

30 Obec BUŠOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1199 m 115 m Obec BUZICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1263 m 307 m 19

31 Obec ČABUZÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 8 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 961 m 8 m Obec ČEČOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 738 m 262 m 20

32 Obec CEKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1004 m 162 m Obec ČENKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1185 m 588 m 21

33 Obec CERHOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1200 m 144 m Obec ČERNÍVSKO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1076 m 150 m 22

34 Obec ČÍČOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 360m Obec CIHELNA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 51 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 999 m 51 m 23

35 1 Obec ČÍŽKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 600 m 209 m Obec ČMELÍNY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 910 m 346 m 24

36 Obec DAROVÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1422 m 164 m Obec DOBŘÍV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 750 m 161 m 25

37 Obec DOBŠICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1023 m 270 m Obec DOLNÍ BOROVNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 48 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 341 m 48 m 26

38 Obec DOLNÍ KVAŇ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 770 m 285 m Obec DOLNÍ STUPNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 85 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1172 m 85 m 27

39 Obec DOŽICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 609 m 292 m Obec DOŽÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 52 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 452 m 52 m 28

40 Obec DRAHA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1113 m 135 m Obec DRAHENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 941 m 111 m 29

41 Obec DRAHENICKÝ MÁLKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 995 m 123 m Obec DRAHENIČKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 992 m 167 m 30

42 Obec DRAHLÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 867 m 273 m Obec DRTINA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1180 m 183 m 31

43 Obec DUBNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1053 m 590 m Obec DVOREC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 946 m 141 m 32

44 Obec DVOŘETICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 42 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1177 m 42 m 33

45 Obec EJPOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 76 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1124 m 76 m Obec EVŽENOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1102 m 496 m 34

46 Obec FELBABKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1145 m 460 m 35

47 Obec HAJANY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1063 m 450 m Obec HLUBOŠ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1082 m 639 m 36

48 Obec HLUBYNĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 40 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 768 m 40 m Obec HODĚMYŠL Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 549 m 155 m 37

49 Obec HOLOUBKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 866 m 163 m Obec HORČÁPSKO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 888 m 188 m 38

50 Obec HOŘEHLEDY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 28 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 562 m 28 m Obec HOŘEJANY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 942 m 200 m 39

51 Obec HOŘICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 27 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 274 m 27 m Obec HORNÍ NERESTCE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 28 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1264 m 28 m 40

52 Obec HORNÍ STUPNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 98 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1178 m 98 m Obec HORNOSÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 873 m 295 m 41

53 Obec HOROSEDLY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 25 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1219 m 25 m Obec HOŘOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1277 m 505 m 42

54 Obec HORY U MIROŠOVA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 641 m 138 m Obec HOSTIŠOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 987 m 162 m 43

55 Obec HOSTOMICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1444 m 785 m Obec HRÁDEK Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 770 m 146 m 44

56 Obec HÁJE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 931 m 308 m Obec HRADIŠTĚ (u Kasejovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1020 m 419 m 45

57 Obec HRADIŠTĚ (u Blovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 78 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 906 m 78 m Obec HRADIŠŤSKÁ LHOTKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 70 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 730 m 70 m 46

58 Obec HRADIŠŤSKÝ ÚJEZD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 65 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 768 m 65 m Obec HUDČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 847 m 218 m 47

59 Obec HŮRKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 59 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 722 m 59 m Obec HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM PŘEDNÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 73 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 395 m 73 m 48

60 Obec HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM ZADNÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 65 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 378 m 65 m Obec HVOŽĎANY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 643 m 277 m 49

61 Obec HVOZDEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 977 m 285 m 50

62 Obec CHALOUPKY (u Komárova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 948 m 350 m Obec CHALOUPKY (u Drahenického Málkova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 942 m 150 m 51

63 Obec CHEZNOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 838 m 260 m Obec CHLOUMEK Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 761 m 285 m 52

64 Obec CHLUM Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1060 m 385 m Obec CHLUMÁNKY Poloha obce - 889m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 889 m 53

65 Obec CHLUMY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1049 m 470 m Obec CHOBOT Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1105 m 120 m 54

66 Obec CHOCENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 40 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 957 m 40 m Obec CHOCENICKÁ LHOTA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 959 m 55

67 Obec CHRÁST (u Myštice) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu Obec CHRÁST Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1195 m 250 m Obec CHRÁST (u Březnice) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 779 m 180 m 56

68 Obec CHYNÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 383 m 175 m 57

69 Obec JAROV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 15 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 955 m 15 m Obec JERUSALEM Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 932 m 280 m 58

70 Obec JESENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 947 m 229 m Obec JINCE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1200 m 636 m 59

71 Obec JIVINA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 915 m 113 m 60

72 Obec KAKEJCOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 37 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 559 m 37 m Obec KAKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 36 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1186 m 36 m 61

73 Obec KAMENNÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 46 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 822 m 46 m Obec KAMENNÝ ÚJEZD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 843 m 123 m 62

74 Obec KARDAVEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1034 m 794 m Obec KARLOV Poloha obce - 663m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 663 m 63

75 Obec KAŘEZ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1022 m 243 m Obec KAŘÍZEK I. (u Mýta) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 925 m 220 m 64

76 Obec KAŘÍZEK (u Kařezu) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 929 m 236 m Obec KASEJOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 899 m 342 m 65

77 Obec KLABAVA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1084 m Obec KLADRUBCE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 870 m 484 m 66

78 Obec KLÁŠTER Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 990 m 132 m Obec KLETICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1036 m 207 m 67

79 Obec KLIKAŘOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 59 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1220 m 59 m Obec KOCELOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 952 m 385 m 68

80 Obec KOKOŘOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1105 m 111 m Obec KOMÁROV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1060 m 221 m 69

81 Obec KOMORNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 28 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 951 m 28 m Obec KONĚTOPY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 58 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 915 m 58 m 70

82 Obec KORNATICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 43 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 732 m 43 m Obec KOSTELEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 59 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1379 m 59 m 71

83 Obec KOTOUŇ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 960 m 476 m Obec KOTOUSOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 952 m 72

84 Obec KOUPĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 848 m 198 m Obec KOZIČÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 672 m 372 m 73

85 Obec KOŽLÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1186 m 217 m Obec KOZLOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 52 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1034 m 52 m 74

86 Obec KOZOJEDY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 816 m 238 m Obec KRAMOLÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1037 m 75

87 Obec KŘEŠÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1092 m 504 m Obec KŘÍŠE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 61 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1229 m 61 m 76

88 Obec KVAŇ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 775 m 267 m 77

89 Obec LACINÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1223 m 113 m Obec LÁZ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 586 m 213 m 78

90 Obec LAZEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 750 m 427 m Obec LAZSKO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 37 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 864 m 37 m 79

91 Obec LELETICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 645 m 135 m Obec LEŠETICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 71 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 889 m 71 m 80

92 Obec LHOTA POD RADČEM Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1015 m 189 m Obec LHOTA U PŘÍBRAMĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 919 m 702 m 81

93 Obec LHOTKA (u Lochovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1338 m 641 m Obec LHŮTA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 66 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 919 m 66 m 82

94 Obec LIPNICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 13 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 613 m 13 m Obec LIPNICE U NÁDRAŽÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 43 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 655 m 43 m 83

95 Obec LISOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 832 m 193 m Obec LIŠKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 795 m 372 m 84

96 Obec LITOHLAVY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 36 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1056 m 36 m Obec LNÁŘE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 982 m 355 m 85

97 Obec LOCHOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1464 m 637 m Obec LOUŇOVÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 728 m 108 m 86

98 Obec LUČIŠTĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 421 m Obec LUČKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1318 m 268 m 87

99 Obec MALÁ VÍSKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 826 m 366 m Obec MALÝ DRAHLÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 803 m 350 m 88

100 Obec MALÝ ÚJEZD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1082 m 238m Obec MAŇOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1077 m 266 m 89

101 Obec MARTINICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 31 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 909 m 31 m Obec MĚCHOLUPY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 943 m 113 m 90

102 Obec MEDOVÝ ÚJEZD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 833 m 200 m Obec MĚRČÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 672 m 334 m 91

103 Obec MEŠNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 575 m Obec METLY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 760 m 309 m 92

104 Obec MILEČ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1029 m 151 m Obec MILÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 22 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 950 m 22 m 93

105 Obec MILÍNOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 59 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 765 m 59 m Obec MINICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1138 m 150 m 94

106 Obec MÍREČ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1305 m 151 m Obec MIROŠOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 38 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 582 m 38 m 95

107 Obec MIROTICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1405 m 288 m Obec MIROVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 25 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1169 m 25 m 96

108 Obec MÍŠOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 181 m Obec MIŠOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1113 m 143 m 97

109 Obec MÍTOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 493 m 109 m Obec MLADÝ SMOLIVEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 736 m 305 m 98

110 Obec MODŘOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 75 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 712 m 75 m Obec MOHELNICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 957 m 325 m 99

111 Obec MOKROUŠE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 47 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 949 m 47 m Obec MYSLÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 22 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1109 m 22 m 100

112 Obec MYŠTICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1205 m 177 m Obec MÝTA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 502 m 219 m 101

113 Obec MÝTO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 894 m 194 m 102

114 Obec NA DRAHÁCH Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 67 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 502 m 67 m Obec NADRYBY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 96 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1337 m 96 m 103

115 Obec NAMNICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 687 m 185 m Obec NARYSOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 18 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 710 m 18 m 104

116 Obec NECHANICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 33 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 482 m 33 m Obec NEKVASOVY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1083 m 396 m 105

117 Obec NEPOMUK Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1017 m 158 m Obec NEPOMUK (u Rožmitálu) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 1 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 304 m 1 m 106

118 Obec NEŘEŽÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 960 m 462 m Obec NESTRAŠOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 70 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1047 m 70 m 107

119 Obec NESVAČILY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 654 m 189 m Obec NETOLICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1343 m 635 m 108

120 Obec NEURAZY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 85 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1219 m 85 m Obec NEVID Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 20 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 654 m 20 m 109

121 Obec NEZDŘEV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1044 m 360 m Obec NEZVĚSTICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 25 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 946 m 25 m 110

122 Obec NOVÁ VES (u Oselce) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 815 m 280 m Obec NOVÁ VES U NEPOMUKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 35 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1088 m 35 m 111

123 Obec NOVÁ VES (u Zaječova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 997 m 400 m Obec NOVÉ MITROVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 13 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 441 m 13 m 112

124 Obec NOVOTNÍKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 75 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1039 m 75 m Obec NOVÝ DVŮR Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1022 m 113

125 Obec NYNICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1417 m 110 m 114

126 Obec OBECNICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 800 m 440 m Obec OBORA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1393 m 600 m 115

127 Obec OHAŘ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 7 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1079 m 7 m Obec OHRAZENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1127 m 525 m 116

128 Obec OLEŠNÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 841 m 120 m Obec ORLOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 669 m 420 m 117

129 Obec OSEČ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 787 m 580 m Obec OSEK (u Rokycan) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1021 m 118

130 Obec OSEK (u Komárova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1117 m 190 m Obec OSELCE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 939 m 455 m 119

131 Obec OSLÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 721 m 175 m Obec OSTROV (u Uzenice) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1096 m 260 m 120

132 Obec OSTROV (u Tochovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 917 m 220 m 121

133 Obec PANČAVA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 36 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 285 m 36 m Obec PAŠTIKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1113 m 380 m 122

134 Obec PAVLOVSKO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 708 m 156 m Obec PĚTIDOMÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1096 m 270 m 123

135 Obec PIČÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1166 m 890 m Obec PLANINY (u Hvožďan) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 462 m 112 m 124

136 Obec PLANINY (u Borovna) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 312 m Obec PLÍSKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1092 m 200 m 125

137 1 Obec PLÍŠKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 70 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1118 m 70 m Obec PŇOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 84 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 688 m 84 m 126

138 Obec POČÁPLY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 49 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 981 m 49 m Obec PODHŮŘÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 847 m 475 m 127

139 Obec PODLUHY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1175 m 600 m Obec PODRUHLÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 931 m 160 m 128

140 Obec PODTOCHOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 917 m 245 m Obec POHOŘÍ (u Bližanova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1126 m 215 m 129

141 Obec POHOŘÍ (u Mišovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 46 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1141 m 46 m Obec POLÁNKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 895 m 312 m 130

142 Obec POŘÍČÍ PŘEDNÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 62 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 805 m 62 m Obec POŘÍČÍ ZADNÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 785 m 119 m 131

143 Obec POZDYNĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 661 m 251 m Obec PRÁDLO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1027 m 111 m 132

144 Obec PROČEVILY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 652 m 121 m Obec PŘEBUDOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 749 m 376 m 133

145 Obec PŘEDMÍŘ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 827 m 329 m Obec PŘEDMLYNÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 815 m 322 m 134

146 Obec PŘEŠÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 16 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 540 m 16 m Obec PŘÍBRAM Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 914 m 369 m 135

147 Obec PŘÍKOSICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 10 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 489 m 10 m Obec PŘÍVĚTICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1161 m 152 m 136

148 Obec RADOŠICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 570 m 260 m Obec RAKOVÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 10 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 741 m 10 m 137

149 Obec RAKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1309 m 116 m Obec RÁZTELY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 11 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1025 m 11 m 138

150 Obec ROKYCANY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 54 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 983 m 54 m Obec ROŽELOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 511 m 181 m 139

151 Obec ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 580 m 122 m Obec RPETY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1275 m 595 m 140

152 Obec ŘESANICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 952 m 358 m Obec ŘETEČ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 63 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1070 m 63 m 141

153 Obec ŘIŠTĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 855 m 267 m 142

154 Obec SÁDEK Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 947 m 498 m Obec SEČ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 4 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 973 m 4 m 143

155 Obec SEDLECKO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1265 m 113 m Obec SEDLICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 520 m 123 m 144

156 Obec SEDLIŠTĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 815 m 198 m Obec SIRÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 973 m 113 m 145

157 Obec SKALIČANY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1173 m 277 m Obec SKLENÁ HUŤ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1003 m 122 m 146

158 Obec SKOMELNO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1114 m 177 m Obec SKOŘICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 54 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 376 m 54 m 147

159 Obec SKUHROV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 666 m 147 m Obec SLAVKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 74 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1158 m 74 m 148

160 Obec SLAVKOVICKÁ HORA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 49 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1140 m 49 m Obec SLIVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 72 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 833 m 72 m 149

161 Obec SMĚDČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 92 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1268 m 92 m Obec SMEDEROV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 808 m 128 m 150

162 Obec SMETALKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 739 m 127 m Obec SMOLÁRNA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 633 m 144 m 151

163 Obec SOBĚSUKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 73 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1094 m 73 m Obec SOCHOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 18 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1071 m 18 m 152

164 Obec SPÁLENÉ POŘÍČÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 4 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 700 m 4 m Obec SRBY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 893 m 171 m 153

165 Obec STARÁ HUŤ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 903 m 109 m Obec STARÁ VODA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 936 m 208 m 154

166 Obec STAROSEDLSKÝ HRÁDEK Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 967 m 175 m Obec STARÝ DVŮR Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1011 m 193 m 155

167 Obec STARÝ SMOLIVEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 636 m 285 m Obec STRAŠICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 632 m 178 m 156

168 Obec STRÁŽ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 90 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1275 m 90 m Obec STRUHAŘE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 8 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 629 m 8 m 157

169 Obec STRÝČKOVY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 652 m 109 m Obec STŘAPOLE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 81 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1220 m 81 m 158

170 Obec STŘÍŽOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 96 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1128 m 96 m Obec SVOBODKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1136 m 260 m 159

171 Obec SVOJKOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 895 m 125 m Obec SVOJŠICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1034 m 183 m 160

172 Obec SVUČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1077 m 227 m Obec ŠŤÁHLAVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 17 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 953 m 17 m 161

173 Obec ŠŤÁHLAVY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 1019 m Obec ŠTÍTOV (u Mirošova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 13 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 418 m 13 m 162

174 Obec ŠTÍTOV (u Blovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 11 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 747 m 11 m 163

175 Obec TĚCHAŘOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 991 m 150 m Obec TĚNĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 668 m 112 m 164

176 Obec TĚŇOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 11 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 543 m 11 m Obec TESLÍNY Poloha obce - 81 m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 81 m 165

177 Obec TĚŠKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 71 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 888 m 71 m Obec TCHOŘOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1080 m 329 m 166

178 Obec TIHAVA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1362 m 612 m Obec TISOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 722 m 272 m 167

179 Obec TISOVÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 684 m 197 m Obec TLUSTICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1275 m 220 m 168

180 Obec TOCHOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 878 m 215 m Obec TOJICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 949 m 270 m 169

181 Obec TRHOVÉ DUŠNÍKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1017 m 770 m Obec TROKAVEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 57 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 261 m 57 m 170

182 Obec TŘEBČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 994 m 155 m Obec TŘEBSKO Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 63 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 773 m 63 m 171

183 Obec TUŠOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 994 m 170 m Obec TUŠOVIČKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 954 m 170 m 172

184 Obec TYMÁKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 70 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1039 m 70 m 173

185 Obec ÚJEZD U KASEJOVIC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 820 m 320 m Obec ÚJEZD (u Komárova) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1128 m 111 m 174

186 Obec ÚJEZD U SKALIČAN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1109 m 159 m Obec ÚJEZDEC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 801 m 270 m 175

187 Obec UZENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1072 m 180 m Obec UZENIČKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 992 m 200 m 176

188 Obec VACÍKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 600 m 110 m Obec VÁCLAVOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 95 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1228m 95 m 177

189 Obec VAHLOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 74 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1150 m 74 m Obec VESELÁ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 6 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 731 m 6 m 178

190 Obec VĚŠÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 399 m 125 m Obec VÍSKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 96 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 345 m 96 m 179

191 Obec VITINKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 8 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1030 m 8 m Obec VLČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 72 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 915 m 72 m 180

192 Obec VLKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 45 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 781 m 45 m Obec VOJOVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 47 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1187 m 47 m 181

193 Obec VOLDUCHY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 962 m 152 m Obec VOLENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 667 m 162 m 182

194 Obec VOLTUŠ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 5 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 428 m 5 m Obec VRANČICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 56 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 950 m 56 m 183

195 Obec VRANOVICE (u Břas) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 70 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1279 m 70 m Obec VRANOVICE (u Rožmitálu) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 585 m 117 m 184

196 Obec VRČEŇ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 909 m 185 m Obec VŠENICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1237 m 126 m 185

197 Obec VŠEVILY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 38 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 593 m 38 m Obec VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 28 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 683 m 28 m 186

198 Obec VYSTRKOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1168 m 254 m Obec VÝŠICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1222 m 267 m 187

199 Obec ZAHORČICE Poloha obce - 892m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 892 m 320 m Obec ZÁHORČIČKY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1039 m 405 m 188

200 Obec ZÁHOŘÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1057 m 330 m Obec ZAHRÁDKA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 705 m 165 m 189

201 Obec ZÁHROBÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 768 m 230 m Obec ZAJEČOV Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 851 m 220 m 190

202 Obec ZALÁNY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 18 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 402 m 18 m Obec ZÁLUŽÍ (u Hořovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1233 m 185 m 191

203 1 Obec ZÁLUŽÍ (u Spáleného Poříčí) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 483 m Obec ZÁMLYNÍ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 830 m 332 m 192

204 Obec ZÁVIŠÍN Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 928 m 285 m Obec ZAVRŽICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 18 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 768 m 18 m 193

205 Obec ZDEMYSLICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 29 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 920 m 29 m Obec ZHŮŘ Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 57 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 953 m 57 m 194

206 Obec ŽÁKAVA Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 71 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 828 m 71 m Obec ŽĎÁR Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 842 m 198 m 195

207 Obec ŽDÍREC Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 864 m 168 m Obec ŽELEZNÝ ÚJEZD Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) 451 m 196

208 Obec ŽELVICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1028 m 335 m Obec ŽEŽICE Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 764 m 127 m 197

209 Obec ŽÍROVY Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 1084 m 808 m Obec ŽIVOTICE (u Kasejovic) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 895 m 447 m 198

210 Obec ŽIVOTICE (u Milína) Poloha obce m pod spodní hranicí radiolokačního svazku (min. elevační úhel 2 ) - 60 m pod hranicí přímé viditelnosti v oblasti radiolokačního skrytu 988 m 60 m 199

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty a nezaměstnaných k 30. 9. 2014 obyv. 541 613 Křešín 79 1 0 1 0 1 1,3 513 512 Ohrazenice 185 8 5 8

Více

Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007

Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007 Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007 Dne 29. 9. 2007 odcestovala skupina expertů Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zdravotnictví

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,PLZEŇSKO JIHOVÝCHOD VE DNECH 29.8. - 1.9.2013

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,PLZEŇSKO JIHOVÝCHOD VE DNECH 29.8. - 1.9.2013 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,PLZEŇSKO JIHOVÝCHOD VE DNECH 29.8. - 1.9.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v RS Hlavatice Zbiroh, 2-3L pokoje

Více

CELKEM ROK 2015 v tis. Kč. Číslo účtu. Dotace přidělená ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

CELKEM ROK 2015 v tis. Kč. Číslo účtu. Dotace přidělená ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu IČ OBEC Číslo účtu Dotace přidělená ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Nepodléhající finančnímu vypořádání dětské domovy a kojenecké ústavy výkon státní správy CELKEM ROK 2015 v tis. Kč 00572551

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

Státní okresní archiv Rokycany - kroniky podle obcí

Státní okresní archiv Rokycany - kroniky podle obcí Státní okresní archiv - kroniky podle obcí Bezděkov Kronika obce 151 MNV Přívětice 20 1926 1985 obecní 333 D Kronika hasičů 1178 SDH Bezděkov nezprac. 1929-1937 spolková nestr. Borek Kronika obce, I. 18

Více

Informace č. 15/2008 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Informace č. 15/2008 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření Informace č. 15/2008 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru Europe Based Radar (EBR) Cílem této informace

Více

Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013

Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013 033PA00111 Obec Babylon 572551 Domažlice Sportovně společenské centrum "Sauna Babylon" - přístavba sociálního zařízení Investice 100 000 PDM 033PA00216 Obec Brnířov 572608 Domažlice Nový chodník při hlavní

Více

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. letecké pozemní zařízení (LPZ)

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. letecké pozemní zařízení (LPZ) Váš dopis zn.: Ze dne: M i n isterstvo o b rany sekce dozoru a kontroly o d b o r s t á t n í h o d o z o r u o d dělen í s t á t n í h o d o z o r u L i t o měřice p r a c o v i š tě stavebního úř a d

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2002 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 1 Rozesláno dne 27. ãervna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro území ORP Příbram Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Třetí úplná aktualizace 2014 Textová část Technická pomoc: GEPRO, spol. s r. o. Štefánikova 52 150 00 Praha

Více

Situace ve světě ukazuje na stoupající

Situace ve světě ukazuje na stoupající Situace ve světě ukazuje na stoupající nebezpečí různých hrozeb, včetně útoku zbraněmi hromadného ničení nesenými balistickými raketami, na jejichž vývoji, resp. zdokonalování pracuje několik zemí s nedemokratickým

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/40/2012/Ko V Přešticích dne : 29.5.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11 Rozvozový plán - trasa č.1 Spálené Poříčí u Jednoty 08:30 Mirošov - u MěÚ 09:00 Hrádek u Rokycan - u MěÚ 09:15 Kamenný Újezd - u OÚ 09:30 Dobřív - u Jednoty 09:45 Strašice - u prodejny 10:00 Cheznovice

Více

MĚSTO BLOVICE. Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, Plzeňský kraj. Tel:371516156 Fax: 371516160 IČO:00256455 e-mail: podatelna@mublovice.

MĚSTO BLOVICE. Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, Plzeňský kraj. Tel:371516156 Fax: 371516160 IČO:00256455 e-mail: podatelna@mublovice. MĚSTO BLOVICE Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, Plzeňský kraj Tel:371516156 Fax: 371516160 IČO:00256455 e-mail: podatelna@mublovice.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Iva Kocúrová vedoucí odboru výstavby a ÚP

Iva Kocúrová vedoucí odboru výstavby a ÚP Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/40/2012/Ko V Přešticích dne : 25.7.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

Rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví v obvodu Krajského soudu v Plzni

Rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví v obvodu Krajského soudu v Plzni Rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o dědictví v obvodu Krajského soudu v Plzni Oddíl I: Okresní soud Domažlice 1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Blatensko, Strakonicko, Písecko, VN Orlík VE DNECH 5. 8. 5. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Blatensko, Strakonicko, Písecko, VN Orlík VE DNECH 5. 8. 5. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Blatensko, Strakonicko, Písecko, VN Orlík VE DNECH 5. 8. 5. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí na zámku v

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

zastávky IDP od 1. 7. 2015

zastávky IDP od 1. 7. 2015 1 Bdeněves Bdeněves 121/122 BUS 2 Bdeněves háj. Bdeněves 121 BUS 3 Bezděkov u Radnic Bezděkov [RO] 045 Vlak 4 Bezděkov ves Bezděkov [RO] 045 BUS 5 Biřkov Biřkov 086/(083) BUS 6 Biřkov VAÚ Biřkov 086/(083)

Více

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz OSNOVA PREZENTACE Účinky vysokofrekvenčního elektromagnetického záření na lidské tělo Hodnocení expozice

Více

Hvožďany, 29. 8. 2014. SCLLD, pracovní verze 6, určená pro zveřejnění. na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR ČR

Hvožďany, 29. 8. 2014. SCLLD, pracovní verze 6, určená pro zveřejnění. na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR ČR Hvožďany, 29. 8. 2014 SCLLD, pracovní verze 6, určená pro zveřejnění na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj MMR ČR Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Základní informace o MAS Podbrdsko... 3 1.1.1 Identifikace

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 24478/ENV/12 Ing. Muzikář/l. 2802 24. 4. 2013 Věc: Posuzování

Více

Příloha č. 1 Dotační titul Projekty obcí - část A) PSOV PK 2012 Dotační program Program stabilizace a obnovy venkova PK 2012

Příloha č. 1 Dotační titul Projekty obcí - část A) PSOV PK 2012 Dotační program Program stabilizace a obnovy venkova PK 2012 Žádost Žadatel IČ Okres Název akce Charakter akce Schválená dotace (v tis. Kč) A00483 Město Bělá nad Radbuzou 253235 DO Rekonstrukce požární nádrže ve Smolově Investice 120 A00266 Město Domažlice 253316

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PSOV PK 2014 - PROJEKTY OBCÍ

PSOV PK 2014 - PROJEKTY OBCÍ 034PA00214 Babylon 00572551 Domažlice Revitalizace veřejného prostranství návsi se stromovou alejí Neinvestice 100 000 034PA00184 Blížejov 00253243 Domažlice Úprava veřejné zeleně v Blížejově a jeho místních

Více

Výluky na období 26.10.2015-01.11.2015 175 Výluka v úseku: Nezvěstice - Mirošov Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce:

Výluky na období 26.10.2015-01.11.2015 175 Výluka v úseku: Nezvěstice - Mirošov Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Poznámka k výluce: Výluky na období 26.10.2015-01.11.2015 175 - Rokycany - Nezvěstice (a zpět) Výluka v úseku: Nezvěstice - Mirošov Datum konání: 06.10.2015 07:30 hod. - 16.11.2015 20:30 hod. Trať: 175 - Rokycany - Nezvěstice

Více

ZÁSAHY JSDHO MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2007

ZÁSAHY JSDHO MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2007 ZÁSAHY JSDHO MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2007 1.Ledna 00.11-01.11 Požár tújí a cypřišů v Zaječově č.p. 86 od pyrotechniky hašení, účast: Moutelík Jan, Garanič Roman, Vokáč Bohuslav, Brandejs Kamil, Fišer František,

Více

Název zastávky / stanice IDP. Obec Tarifní zóna Druh dopravy

Název zastávky / stanice IDP. Obec Tarifní zóna Druh dopravy Bdeněves Bdeněves 121/122 BUS Bdeněves háj. Bdeněves 121 BUS Bezděkov u Radnic Bezděkov [RO] 045 Vlak Bezděkov ves Bezděkov [RO] 045 BUS Biřkov Biřkov 086/(083) BUS Biřkov VAÚ Biřkov 086/(083) BUS Blatnice

Více

Naše realizované instalace

Naše realizované instalace Naše realizované instalace Plzeň, Zikmunda Wintra 64 kwp Tato elektrárna byla postavena primárně za účelem testování modulů a invertorů a porovnání jejich reálné výkonnosti. Zde probíhaly finální testy

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Pro území ORP Příbram Příloha Textové části A A1 - PASPORTY OBCÍ se zaměřením na využití území (funkční plochy), občanské a zjištěné hodnoty (především urbanistické a architektonické

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

pořad. číslo Název zastávky / stanice IDP Obec

pořad. číslo Název zastávky / stanice IDP Obec pořad. číslo Název zastávky / stanice IDP Obec Tarifní zóna Druh dopravy 1 Bdeněves Bdeněves 121/122 BUS 2 Bdeněves háj. Bdeněves 121 BUS 3 Bezděkov u Radnic Bezděkov [RO] 045 Vlak 4 Bezděkov ves Bezděkov

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 18. 12. 2012 V ČÍŽKOVĚ Jednání valné hromady zahájil předseda DSO Mikroregionu Nepomucko (dále jen Mikroregion),

Více

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Zpracovalo: oddělení památkové péče odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu Příbram Aktualizováno k 1. 4. 2014

Více

Implementační část SCLLD. Pracovní skupina veřejný sektor, Chaloupky, 10.11.2015

Implementační část SCLLD. Pracovní skupina veřejný sektor, Chaloupky, 10.11.2015 Implementační část SCLLD Pracovní skupina veřejný sektor, Chaloupky, 10.11.2015 Co/kdo je MAS Brdy? Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových

Více

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SPRÁVY MAJETKU Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č Í Ž K O V

O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č Í Ž K O V Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č Í Ž K O V Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň,

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec se na svém zasedání dne 12. 4. 2012 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ NÁVOD

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ NÁVOD MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 16. 1. 2001 Čj.: HEM-300-16.1.01-1375 METODICKÝ NÁVOD k postupu podle 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 480/2000

Více

ZASTÁVKY IDP. 001 Plzeň

ZASTÁVKY IDP. 001 Plzeň ZASTÁVKY IDP 1. Červeně jsou označeny hraniční zastávky jednotlivých zón. Ve sloupečku Zóna je pak uvedeno i číslo sousední zóny, do které spoj pokračuje. 2. Zeleně jsou označeny zastávky, kde končí stávající

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Využití technických a kvalitativních standardů dopravy při řešení dopravní obsluhy území Otto Pospíšil Diplomová práce 2010 Prohlášení autora: Prohlašuji,

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č Í Ž K O V

Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č Í Ž K O V Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Č Í Ž K O V Doplní ÚÚP ORP Nepomuk Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č.

Více

REFERENČNÍ STAVBY - SILNICE NEPOMUK s.r.o.

REFERENČNÍ STAVBY - SILNICE NEPOMUK s.r.o. REFERENČNÍ STAVBY - SILNICE NEPOMUK s.r.o. Realizace - rok 2009 SEFIMOTA, a.s. Oselce - přeložka silnice III.tř. Chanovice - Oselce 06/2008 10/2009 8.043 tis.kč Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Kařez - obytná

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

*KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A. o souladu. Castor fiber) 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh. (Castor fiber) , v. a) v souladu se 992

*KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A. o souladu. Castor fiber) 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh. (Castor fiber) , v. a) v souladu se 992 *KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A KUJCK 42688/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 Mgr. Petr Lhotka telefon: 386 720 802 s o souladu Castor fiber) a 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh

Více

ANALYTICKÁ ČÁST PROFIL MĚSTA PŘÍBRAM

ANALYTICKÁ ČÁST PROFIL MĚSTA PŘÍBRAM ANALYTICKÁ ČÁST PROFIL MĚSTA PŘÍBRAM Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020 3102 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

INFORMACE NRL č. 9/2001 K nařízení vlády č. 480/2000 Sb.

INFORMACE NRL č. 9/2001 K nařízení vlády č. 480/2000 Sb. INFORMACE NRL č. 9/2001 K nařízení vlády č. 480/2000 Sb. 1. Obecné poznámky Od 1. ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády ze dne 22. listopadu č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Více

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE. Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE. Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE. Vršovická 65 EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Ing. Jan Andrlík Letiště Pardubice 530 06 Pardubice Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA:

Více

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion. Nepomucko. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion. Nepomucko. Článek I. Základní ustanovení Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko Článek I. Základní ustanovení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion NEPOMUCKO (dále jen svazek ) byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Plzeň-město Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice

190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice 190 Plzeň - Horažďovice předměstí - České Budějovice IDP Plzeň - Ždírec u Plzně km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8941 8943 R 661 6 1 Ze stanice 0 Plzeň hl.n. 160,170,180,183 001 4 28 5 08 6 03

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 4. 6. 2013 VE ČMELÍNECH

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 4. 6. 2013 VE ČMELÍNECH Přítomni: dle prezenční listiny ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO Mikroregionu Nepomucko, ZE DNE 4. 6. 2013 VE ČMELÍNECH Jednání valné hromady zahájil předseda DSO Mikroregionu Nepomucko (dále jen Mikroregion),

Více

Zpráva dozorčí rady Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2012 (k projednání na Shromáždění zástupců v dubnu 2013)

Zpráva dozorčí rady Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2012 (k projednání na Shromáždění zástupců v dubnu 2013) Zpráva dozorčí rady Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství za rok 2012 (k projednání na Shromáždění zástupců v dubnu 2013) termíny konání schůzí: 29. října 2012, 28. ledna 2013, 13. března

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. ERA a.s. Pardubice Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. Profil firmy ERA a.s. ERA a.s. Akciová společnost, založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem pasivních

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Nepomuk v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu a kulturního dědictví Dokument je zpracován

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

Výluky na období 01.06.2015-07.06.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 01.06.2015-07.06.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 01.06.2015-07.06.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 08.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331

170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331 JÍZDNÍ ŘÁD 2003/04, stav k 29.2.2004 informace: www.cd.cz e-mail: info@cd.cz tel.: 840 112 113 170 Cheb - Plzeň - Beroun (- Praha) IDP Kozolupy - Plzeň km OPŘ ÚL Vlak 7331 7333 R 651 27561 R 353 Frankfurt(M)

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Novinky v EMF legislativě

Novinky v EMF legislativě Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státnízdravotníústav Praha 10, Šrobárova ulice č. 48 Novinky v EMF legislativě Lukáš Jelínek elmag@szu.cz 2000 Nařízení vlády

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

IDENTIFIKACE SOUVISLÝCH ÚZEMÍ PŘI STÁTNÍ HRANICI ČR A SRN CENNÝCH Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY PLZEŇSKÝ KRAJ

IDENTIFIKACE SOUVISLÝCH ÚZEMÍ PŘI STÁTNÍ HRANICI ČR A SRN CENNÝCH Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY PLZEŇSKÝ KRAJ IDETIFIKACE SOUVISLÝCH ÚZEMÍ PŘI STÁTÍ HRAICI ČR A SR CEÝCH Z HLEDISKA OCHRAY PŘÍRODY PLZEŇSKÝ KRAJ Soubor map Vladimír Bejček, Petra Šímová, Karel Šťastný Anotace: Mapa je syntézou poznatků z výzkumů

Více

ELEKTROSMOG. Elektromagnetické pole a zdravotní rizika

ELEKTROSMOG. Elektromagnetické pole a zdravotní rizika ELEKTROSMOG Elektromagnetické pole a zdravotní rizika Osnova A) Elektrosmog zátěž životního prostředí B) Přírodní zdroje záření C) Základní fyzikální pojmy D) Podstata obav veřejnosti před neionizujícím

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

PRÁVNÍ STAV ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE PO VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1

PRÁVNÍ STAV ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE PO VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1 Plzeňský kraj PRÁVNÍ STAV ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 2014 Záznam o účinnosti: Správní orgán,

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

OPTIMALIZACE VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ

OPTIMALIZACE VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ OPTIMALIZACE VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ Základní informace o realizaci zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících

Více

2011/2. Datlík č. 10. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

2011/2. Datlík č. 10. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2011/2 Datlík č. 10 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 17.7.2011 Akce pro následující týdny: a) Realizace projektu Podpora biodiverzity v jihozápadních Čechách hledáme brigádníky na úpravu

Více

Obce Plzeňského kraje

Obce Plzeňského kraje SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2009 Souborné publikace Plzeň, 30. 11. 2009 publikace: w-321307-09 Obce Plzeňského kraje v roce 2008 (webový dokument) Zpracoval: ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA Ing. Ondřej DOBISÍK Praha 12. 3. 2014 Ing. Ondřej DOBISÍK 2000-2008 Zdravotní ústav se sídlem v Praze oddělení měření a posuzování fyzikálních faktorů prostředí 2008-2011

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 81917/2015/OŽPZ Č. j.: KrÚ 14703/2016 Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr Dle rozdělovníku Telefon: 466 026 476 E-mail: zdenek.fliedr@pardubickykraj.cz

Více

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ Zadání: 1. Proveďte nastavení výkonu, frekvence a šířky pásma jednotky WLA 5000. 2. Změřte potlačení signálu opačné polarizace u antén:

Více

Dotační titul PSOV PK 2015 - Projekty obcí

Dotační titul PSOV PK 2015 - Projekty obcí 035PA00131 Bělá nad Radbuzou 00253235 Domažlice Vybudování dětského hřiště v Újezdě Svatého Kříže Investice 110 000 035PA00034 Blížejov 00253243 Domažlice Rekonstrukce propustku náhonu u kaple v Chotiměři

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADECH V I. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný

Více

Laserové ozařování letadel

Laserové ozařování letadel Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Katedra zbraní a munice Laserové ozařování letadel Zpracovali: pplk. doc.ing. Teodor Baláž, CSc., mjr. Ing. František Racek, CSc. mjr. Ing. Pavel Melša

Více

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín,

29. ledna 9.45 10.25 Technická pomoc vyproštění havarované dodávky Karízek Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ZÁSAHY JSDH MĚSTYSE KOMÁROV V ROCE 2010 11. ledna 15.00 18.30 Technická pomoc- čištění střechy, okapů a svodů na škole T. G. Masaryka Komárov. Účast: PACÁK Jindřich, ŠMÍD Antonín, ČEPELÁK Michal, MRAČEK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka Rekonstrukce střešního pláště budovy mateřské školy, Vojice č. p. 1 včetně zateplení Zadavatel: Obec Podhorní Újezd a Vojice se sídlem: Vojice 141, 508 01 Hořice

Více

Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 Holešovice. RNDr.

Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 Holešovice. RNDr. ÚZEMNÍ STUDIE VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZMĚN NA VYBRANÉ SILNIČNÍ SÍTI V PLZEŇSKÉM KRAJI Objednatel: Zhotovitel: Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň Atelier Tplan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170

Více