Studijní plány pro akademický rok 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní plány pro akademický rok 2015/16"

Transkript

1 Studijní plány pro akademický rok 2015/16 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Obor Informatika a Internet v podnikání (IIP) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): Obor Podnikání (P) Schválil dne 10. břena 2015 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor

2 Obsah STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT... 1 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.):... 1 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): Úvodní slovo rektora... 2 Bakalářské studium Obor Podnikání (P) Charakteristika oboru Podnikání (P) Profil absolventa Studijní plán oboru Podnikání (P) Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Charakteristika oboru Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Profil absolventa Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) modulární vere Obor Informatika a internet v podnikání (IIP) Charakteristika oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) Profil absolventa Studijní plán oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) předmětová vere Navaující magisterské studium Charakteristika navaujícího magisterského studia oboru Podnikání Profil absolventa Studijní plán navaujícího magisterského studia oboru Podnikání modulární vere Použité ratky Kontakty

3 1 Úvodní slovo rektora Třináct let působí na domácím vdělávacím trhu Vysoká škola podnikání, a. s. Tato v ČR etablovaná vysoká škola nenese podnikání poue ve svém návu, ale je školou podnikatelské praxe, jak dokládá již necelých sedm tisíc jejich spokojených absolventů, odborníků vybavených sebevědomím, vírou ve své schopnosti, samostatností a v neposlední řadě podnikavostí. Tedy vlastnostmi, které je odlišují od absolventů jiných vysokých škol a pro které jsou velmi žádání na trhu práce. Vysoká škola podnikání, a. s. je institucí se vstřícným a individuálním přístupem ke svým studentům. Poskytuje vysokoškolské vdělání prakticky orientované, s odbornou praxí ve firmách během studia. Uplatňuje inovativní metody výuky, nejnověji také studijní programové balíčky i další služby. Například komplexní servis ačínajícím podnikatelům v Podnikatelském inkubátoru. Vysoká škola podnikání, a. s. si vydobyla výrané postavení na trhu vysokoškolského vdělávání, protože jako jedna mála poskytuje vysokoškolské vdělání adekvátní počátku 21. století (což potvruje i studie OECD). Staví na tvůrčím a podnikatelském myšlení, teoretické nalosti doplňuje o praktické dovednosti od ušených pedagogů s praxí v podnicích a v osobním podnikání. Student a poslée absolvent této školy přebírá spoluodpovědnost a úspěšnost svých studijních výsledků a své práce, resp. podnikání. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je připravovat odborníky, kteří roumí podnikání jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech, včetně sociální a ekologické dimene. Pedagogové a management školy proto sleduje moderní trendy terciárního vdělávání a rovíjí je v souladu s potřebami praxe. Studijní programy vytvářejí podmínky pro celoživotní učení. Vysoká škola se nevynačuje honosnými budovami, drahými technologiemi a exkluivitou didaktických pomůcek. Naopak učí studenty dosahovat maximální užitek při roumné hospodárnosti. K silným stránkám školy patří ejména strategický pohled na soudobý turbulentní svět, vysoká úroveň synergie pedagog - student a praktické složky kombinovaného studia, individuální přístup k posluchačům, aplikace moderní informační technologie v provo a říení školy i výukového procesu, velmi dobré materiálně technické abepečení výuky a studia (vč. ubytování ve vlastní studentské reidenci), vysoká pravděpodobnost aměstnatelnosti absolventů, apojení studentů (ejména na navaujícím magisterském studiu) do výumných aktivit školy v rámci meinárodních nebo národních projektů (krajských i celostátních). Výnamné místo v aktivitách Vysoké školy podnikání, a. s., má také odborná a tvůrčí činnost související s problematikou podnikání (např. aktuálně jde o rodinné podnikání, příhraniční spolupráci firem a organiací). Škola pořádá konference, semináře a další odborné akce a spolupracuje na projektech v rámci regionu, České republiky, sousedních státu i Evropské unie. Studenti mohou své schopnosti a dovednosti ískané na VŠP, a. s. ověřit během ahraničních pobytů, které jim škola umožňuje nebo i ajišťuje. Vysoká škola podnikání, a. s. má těsné vaby na vyšší odborné a střední školy profilující své studijní programy na podnikání nebo ekonomiku a management podniků. Pro absolventy těchto škol vytváří jedinečné podmínky prostupnosti mei středoškolským a vysokoškolským studiem. VŠP, a. s. preentuje pro akademický rok 201/15 Studijní plán akreditovaných oborů (bakalářského a navaujícího magisterského studia).

4 S ohledem na připravovanou reakreditaci bakalářského studijního programu (v oborech Podnikání, resp. Podnikání a management v obchodu a službách) bude výuka v 1. a. ročníku realiovaná v předmětové formě a studium bude ukončeno v posledním ročníku státní ávěrečnou ouškou a obhajobou bakalářské práce. V bakalářském studijním oboru Internet a informatika v podnikání je možnost studovat prvý ročník. V navaujícím magisterském studiu obor Podnikání je studijní plán pracován v předmětové veri (při seskupení vybraných předmětů do didaktických modulů). Navaující magisterské studium je akončeno v posledním ročníku studia ávěrečnou státní ouškou a obhajobou diplomové práce. Vážené studentky, vážení studenti. Dovolte, abych Vám popřál do nadcháejícího akademického roku pevnou vůli, hodně sil a mnoho daru při studiu. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor

5 2 Bakalářské studium Studijní program Ekonomika a management na VŠP, a. s. je repreentován třemi obory bakalářského studia, a to Podnikání, Podnikání a management v obchodu a službách a Internet a informatika v podnikání, a oborem Podnikání v navaujícím magisterském studiu. 2.1 Obor Podnikání (P) Charakteristika oboru Podnikání (P) Bakalářský studijní obor Podnikání je součástí studijního programu Ekonomika a management. Studijní obor vyplňuje nalostní segment mei studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rovinuto o související ponatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení aložené na kvantitativních metodách a informačních systémech. Výraným aspektem oboru je rovněž problematika financování podniků. Vdělávací proces v bakalářském oboru Podnikání je aměřen na výchovu podnikavých manažerů a podnikatelů, rovíjení klíčových podnikatelských kompetencí a leadershipu. Obor je profilován ejména na prohlubování soudobých teoretických a praktických požadavků rovoje malých a středních firem. Obor Podnikání v bakalářském studiu se odlišuje od oboru Ekonomika podniku, Management apod. mimo jiné svým komplexním a vyváženým pohledem na podnikání, ejména malých a středních firem, jak teoretického, tak praktického hlediska. Bakalářské studium navíc podporuje přípravu studentů pro praxi rovojem jejich dovedností a schopností s cílem vychovat nové podnikatele nebo podnikavé manažery na poice nižších a středních manažerských poic. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navaujícím magisterském stupni Profil absolventa Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vycháí potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokáal své vědomosti a nalosti ve všech oblastech svého odborného aměření s důraem na podnikání a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent bakalářského studia je orientován na ískání teoretických nalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným aměřením tak, aby byl schopen řídit dílčí podnikatelské projekty a astávat manažerské funkce v nižším a středním managementu, resp. samostatně podnikat v malých a středních firmách na ákladech kvalitativních standardů podložených soudobými ponatky teorie a praxe. Obsahově je odborný profil studenta aložen především na následujících ákladech: odpovídající nalosti soudobé ekonomické teorie, nalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rovinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se aměřením na klíčové podnikatelské kompetence, áklady podnikání a managementu atd., uplatňování moderních ásad říení ejména v oblasti leadershipu a ákladů práce s lidským potenciálem apod., nalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní, 5

6 odpovídající nalosti hospodářské politiky s důraem na posouení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na podnikání, nalosti v oblasti etiky a společenské odpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rohodnutí, odpovídající nalosti v oborech souvisejících s ekonomií a podnikáním, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v podnikání, orientace v podnikatelském prostředí v ČR a ve světě, ískání ákladních ponatků oblasti marketingu a obchodu. Absolventi bakalářského studia oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé (ejména v malých a středních firmách) a v manažerských funkcích v soukromých podnicích a také v ostatních organiacích působících v oblasti podnikání. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání. 6

7 2.1. Studijní plán oboru Podnikání (P) 1. ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2 1. semestr 2. semestr B1.1 B2.1 B.1 B.1 B10.1 B11.1 Ekonomie I (Mikroekonomie ) Podnikání a podnik I Management I (Základy managementu) Cií jayk I - Angličtina I Informatika I (Informační kompetence) Právo I (Základy práva) Přednáška Konultace B B B B B B11.2 Ekonomie II (Makroekonomie ) Podnikání a podnik II Management II (Manažerské metody a techniky) Cií jayk I - Angličtina II Informatika II (Informační systémy) Právo II (Právo v podnikání) Přednáška Konultace Ponámka Ekonomie I a II Podnikání a podnik I, II, III (1. -. Management I a II CJ I, I - VI ( Informatika I, II a III (1. -. Právo I a II B.1 B1.1 B1.1 Psychologie a sociologie v podnikání Podnikavost - personální a sociální dovednosti Ekonomická matematika 2 2 B9.1 1 B15.2 Finanční trhy a veřejné finance Statistika v podnikání Celkem 1. semestr Celkem 2. semestr Celkem kreditů a 1. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin 2 Semestrální dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 7

8 2. ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2. semestr. semestr B2. B5. BP7. Podnikání a podnik III Říení lidských drojů a leadership Management kvality I (Soudobé koncepce TQM) Přednáška Konultace BP BP7. Malé a střední podnikání I (Podnikatelsk ý projekt) Management kvality II (Meinárodní systémové standardy) Přednáška Konultace B16. Trh práce I Ponámka Podnikání a podnik I, II, III (1. -. MSP I a II ( Management kvality I a II Trh práce I a II (. a 5. BP17. Management výroby I (Nákup a ásobování) 2 1 BP17. Management výroby II (Organiace a říení výroby) Management výroby I a II B18. B19. B8. Účetnictví a daně I (Finanční účetnictví) Účetnictví a daně II (Daně a daňová soustava) BP20. Marketing I (Základy marketingu) Podnikové finance 2 2 Marketing I III (. a 5. Účetnictví a daně I a II Účetnictví a daně I a II 2 2-8

9 B10. B. Informatika III (Informační management) Cií jayk I Angličtina III 2 1 BP22..c B. Povinně volitelný předmět I (PVP I) 1 Cií jayk I Angličtina IV B2. Cií jayk II I B2. Cií jayk II II Informatika I, II a III ( CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( semestr Celkem. semestr Celkem. semestr Celkem kreditů a 2. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 2 Semestrální dotace hodin Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání předmětová vere (BP22..c / PVP I) v akademickém roce 2015/16 PVP I A: Podnikání v osobních financích PVP I B: Manažer lidského potenciálu PVP I C: Start do podnikání PVP I D: Rodinný podnikatel PVP I E: Firemní správce - hospodář 1 Student si vybírá nabídky variant odborné specialiace PVP I až IV (na PVP I navauje ve stejné odborné specialiaci PVP II IV). 9

10 . ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2 5. semestr 6. semestr BP6.5 Malé a střední podnikání II (Regionální aspekty podnikání) Přednáška Konultace 2 1 BP22.6c Povinně volitelný předmět III Přednáška Konultace 0 Ponámka ouška MSP I a II ( BP2.1 Strategický management 2 1 BP22.7c Povinně volitelný předmět IV 0 B16.5 B8. B8.5 BP25.1 BP25.2 Trh práce II (Uplatnění na trhu práce) Marketing II (Marketing a marketingové dovednosti B) Marketing III (Prodej a prodejní dovednosti) Manažerská ekonomika I (Náklady a kalkulace) Manažerská ekonomika II (Manažerské účetnictví a controlling) B BP BP BP Cií jayk I Angličtina VI Bakalářský seminář II Bakalářská práce Odborná praxe 0 dn ů = 20 h. 0 dnů = 20 h CJ I, I - VI ( , Trh práce I a II (. a 5. Marketing I III (. a 5. Marketing I III (. a 5. Manažerská ekonomika I a II (5. BP22.5c Povinně volitelný předmět II 0 10

11 B.5 B2.5 BP26.1 Cií jayk I Angličtina V Cií jayk II - III Bakalářský seminář I CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( Celkem 5. semestr Celkem 6. semestr praxe 6+20 praxe Celkem kreditů a. ročník 60 Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání předmětová vere (BP c / PVP II IV) v akademickém roce 2015/16 2 PVP II - IV A: Podnikání v osobních financích PVP II - IV B: Manažer lidského potenciálu PVP II - IV C: Start do podnikání PVP II - IV D: Rodinný podnikatel PVP II - IV E: Firemní správce - hospodář 2.1. Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere pro studenty VOŠ - VIP v příloe č Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere (ISP AVOŠ ostatní VOŠ) v příloe č. 2 2 Výběr speciální profilace A - E PVP byl učiněn při volbě předmětu PVP I, tudíž PVP II - IV jsou pokračováním původní volby (přestupy mei speciálními profilacemi nejsou možné). 11

12 2.2 Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Charakteristika oboru Podnikání a management v obchodu (PMOS) Nosnými disciplínami a středem ájmů oboru jsou jednoduše a sroumitelně definovatelné disciplíny marketing, obchod (nákup a prodej) a logistika. Turbulentní tržní prostředí vyžaduje vysoce pohotové a sroumitelné nástroje. Čím složitější je proces, tím sroumitelnější nástroje je nutné použít k pochopení všech výnamných souvislostí. Základem oboru jsou tedy disciplíny, be kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či emědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami. Toto ostatně potvrují i citáty dvou výnamných osobností - Petera Druckera a Benjamina Franklina, vtahující se k dvěma klíčovým pojmům marketing a obchod. Pokud jde o marketing, tak Peter Drucker prohlásil: "Podnikání má dvě - a poue dvě - ákladní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Výnam obchodu a obchodování potom odráží citát Benjamina Franklina, který říká: "Obchodování ještě nikdy neruinovalo žádný národ." Profil absolventa Jak vyplývá výše uvedených informací, tak studenti oboru Podnikání a management v obchodu a službách se mohou těšit na ajímavé a pestré portfolio předmětů či modulů, které vyúsťuje do takového profilu absolventa oboru, který jen stěží nalene sektor, odvětví či oblast podnikání, kde by se nemohl uplatnit. Rovněž rosah pracovních poic či profesí, který je absolvent oboru schopen obsáhnout je velmi široký. Jednou nejžádanějších profesí na trhu práce je obchodník / prodejce / obchodní ástupce. Absolvent oboru Podnikání a management v obchodu a službách íská studiem a absolvováním bakalářského oboru optimální penum nalostí a dovedností, které mu vytvářejí výnamný potenciál úspěšnosti pro obchod a obchodování a to ať již se rohodne pro aměstnanecký poměr v malém, středním či velkém podniku nebo bude preferovat rovoj své kariéry ve formě aložení a/nebo provoování vlastní firmy. Neboli: absolventi budou připraveni vykonávat profese spojené s říením malého a středního obchodního podniku a uplatní se i ve větších velkoobchodních a maloobchodních firmách a obchodních odděleních podniků na úrovni středního a nižšího managementu, absolventi budou schopni astávat funkce, jako jsou obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, manažer exportu, vedoucí obchodní skupiny, manažer pro klíčové ákaníky, manažer výumu trhu, obchodní ástupce apod., absolventi budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé ejména ve sféře obchodu a služeb.

13 2.2. Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) 1. ročník předmětová vere PS 1 PS 1 1. semestr 2. semestr Přednáška Přednáška Ponámka B1.1 B2.1 B.1 B.1 B10.1 Ekonomie I (Mikroekonomie ) Podnikání a podnik I Management I (Základy managementu) Cií jayk I - Angličtina I Informatika I (Informační kompetence) 5 5 B B B B B10.2 Ekonomie II (Makroekonomie ) Podnikání a podnik II Management II (Manažerské metody a techniky) Cií jayk I - Angličtina II Informatika II (Informační systémy) Ekonomie I a II Podnikání a podnik I, II, III, (1. -. Management I. a II. CJ I, I - VI ( Informatika I, II a III (1. -. B11.1 Právo I (Základy práva) B11.2 Právo II (Právo v podnikání) 2 1 Právo I a II B.1 B1.1 B1.1 Psychologie a sociologie v podnikání Podnikavost - personální a sociální dovednosti Ekonomická matematika 2 2 B9.1 1 B15.2 Finanční trhy a veřejné finance Statistika v podnikání Celkem 1. semestr 6 29 Celkem 2. semestr Celkem kreditů a 1. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin 2 Semestrální dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) V prvém ročníku oboru PMOS je kombinované studium organiováno společně s oborem podnikání (vi tabulka ročník). 1

14 2. ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2. semestr. semestr B2. BO6. B5. B8. B18. B19. B10. Podnikání a podnik III Podnikání a inovace v obchodu a službách Říení lidských drojů a leadership Marketing I (Základy marketingu) Účetnictví a daně (Finanční účetnictví) Účetnictví a daně II (Daně a daňová soustava) Informatika III (Informační management) Přednáška 2 2 Konultace 1 2 BO7. Management v obchodě a službách Přednáška B16. Trh práce I BO8. BO BO25. BO26. Marketing II (Marketing management) Marketing III (Obchod a obchodní dovednosti) Říení kvality procesů v obchodě a službách Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb Konultace Ponámka Podnikání a podnik I, II, III (1. -. Podnikání, inovace a managemen t v obchodě a službách (.-. semestr Trh práce I a II (. a 5. Marketing I III (. a. účetnictví a daně I a II účetnictví a daně I a II Informatika I, II a III (

15 BO27. Obchodní logistika 1 2 B. Cií jayk I Angličtina III BO28. BO22..c 0 2 B. B2. Cií jayk II I B2. Meinárodní podnikání a meinárodní marketing I Povinně volitelný předmět I (PVP I) Cií jayk I Angličtina IV Cií jayk II II Meinár. podnikání a meinár. marketing I a II (. a 5. - CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( semestr Celkem. semestr Celkem. semestr Celkem kreditů a 2. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 2 Semestrální dotace hodin Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání a management v obchodu předmětová vere (BO22..c/PVP I) v akademickém roce 2015/16 PVP I A: Podnikání v obchodu a službách PVP I B: Obchodní ástupce nákup, prodej PVP I C: Cestovní ruch a volnočasové aktivity PVP I D: Meinárodní obchodování Student si vybírá nabídky variant odborné specialiace PVP I až IV (na PVP I navauje ve stejné odborné specialiaci PVP II IV). 15

16 . ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2 5. semestr 6. semestr BP2.1 Přednáška Konultace Strategický management 2 1 BO22.6c Povinně volitelný předmět III Přednáška Konultace 0 Ponámka B16.5 BO28.5 BO29.1 Trh práce II (Uplatnění na trhu práce) Meinárodní podnikání a meinárodní marketing I Obchodní portfolio a rovoj konkurenčních výhod v obchodu a ve službách BO22.7c 5 BO BO.1 Povinně volitelný předmět IV 0 Bakalářská práce Odborná praxe 0 dn ů = 20 h. 10 Trh práce I a II (. a 5. Meinár. podnikání a meinár. marketing I a II (. a 5. BO22.5c Povinně volitelný předmět II 0 BO1.2 Bakalářský seminář II B.5 B2.5 BP0.1 Cií jayk I Angličtina V 0 2 B.6 Cií jayk II - III Manažerská ekonomika v obchodu a ve službách I (Náklady a kalkulace) Cií jayk I Angličtina VI CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( Manažerská ekonomika v OaS I a II (5. BP0.2 Manažerská ekonomika II (Manažerské účetnictví a controlling) 2 1 Manažerská ekonomika v OaS I a II (5. 16

17 BO1.1 Bakalářský seminář I 0 2 Celkem 5. semestr Celkem 6. semestr praxe Celkem kreditů a. ročník 60 Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání a management v obchodu předmětová vere (BO c/PVP II IV) v akademickém roce 2015/16 5 PVP I A: Podnikání v obchodu a službách PVP I B: Obchodní ástupce nákup, prodej PVP I C: Cestovní ruch a volnočasové aktivity PVP I D: Meinárodní obchodování 2.2. Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu a ve službách (PMOS) předmětová vere (ISP AVOŠ ostatní VOŠ) v příloe č. * 5 Výběr speciální profilace A - D PVP byl učiněn při volbě předmětu PVP I, tudíž PVP II - IV jsou pokračováním původní volby (přestupy mei speciálními profilacemi nejsou možné). 17

18 2. Obor Informatika a internet v podnikání (IIP) 2..1 Charakteristika oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) Studijní obor je profesně orientovaný, je praktického informatického a systémového aměření Profil absolventa Absolvent bude schopen: aložit malý a střední podnik aměřený na moderní informační technologie a vykonávat tak profesi samostatného podnikatele, vykonávat funkci generalisty v malém a středním podnikání a podniku, to je profesi odborníka, který roumí malému a střednímu podnikání jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech (tedy hlediska ekonomického, finančního, právního, organiačního i sociálního) a který dovede kombinovat management s obsahovou stránkou výkonu povolání se aměřením na informatiku, vykonávat v malém a středním podnikání profese obchodníka, ekonoma, logistika se nalostí informačních systémů a informačních technologií, přihlížet ke specifikám a vláštnostem v říení a provoování jednotlivých resortů podnikání se specialiací informačního manažera podniku, vykonávat řídící a odborné funkce ve větších firmách na úrovni středního a nižšího managementu s výhodou uplatnění hlubokých nalostí IS/IT problematiky, pracovat ve funkcích a povoláních úžeji aměřených informačně - ekonomických specialistů i ve větších firmách a podnicích po absolvování příslušných kvalifikačních kurů. 18

19 2.. Studijní plán oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) předmětová vere 1. Ročník studia Zimní semestr Letní semestr Poř. číslo Náev předmětu Přednášky Počet kreditů Zápočet Přednášky Počet kreditů Zápočet 1.1i Mikroekonomie 2 2 X 1.2i Makroekonomie 2 2 X (1.1i+1.2i) X 1.i Evropská unie X 2.1i Podnikání a podnik 2 1 X 2 2 X.1i Management 2 0 X.2i Manažerské metody a techniky 1 2 X (.1i+.2i) X 5.1i Ekonomická matematika I 2 2 X 5.2i Statistika v podnikání 2 2 X(5.1i+5.2i) 6.1i Informační systémy 1 1 X 1 2 X 9.1i Finanční trhy a veřejné finance X X 10.1i Základy internetu 1 2 X 11.1i Základy práva X 11.2 Právo v podnikání X.1i Psychologie a sociologie v podnikání 2 2 X.2i Personální a sociální dovednosti 1 2 X 1.1i Cií jayk I. 0 2 X 0 2 X Počet oušek / ápočtů v semestru Počet hodin Př/Cv/kreditů Celkem hodin týdně 0 1 Celkem kreditů a 1. ročník 60 19

20 Navaující magisterské studium Studijní program Ekonomika a management na VŠP je repreentován třemi obory bakalářského studia, a to Podnikání, Podnikání a management v obchodu a službách a Internet a informatika v podnikání, a oborem Podnikání v navaujícím magisterském studiu..1 Charakteristika navaujícího magisterského studia oboru Podnikání Studijní obor vyplňuje nalostní segment mei studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání (J. B. Say, J. Schumpeter, R. Hisrich, Deakins aj.), které je rovinuto o související ponatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení aložené na kvantitativních metodách, informačních systémech, technologickém myšlení, říení kvality procesů apod. Výraným aspektem oboru je problematika financování podniků a podnikání. Navaující studijní obor Podnikání promítá do podmínek ČR samostatnou vědní disciplínu, která se koncipovala ve vyspělých světových ekonomikách v osmdesátých letech 20. století. Obor Podnikání nabyl načného výnamu na počátku 21. století tím, že soustředěním poornosti na inovativnost a konkurenceschopnost podniků nabíí řadu odpovědí na působy vládání složitých turbulentních podmínek globálního podnikatelského prostředí a definování účinné podnikatelské strategie. Navaující magisterský obor Podnikání připravuje na úrovni vyžadovaných standardů vysokoškolského studia podnikatele a manažery podniků s cílem naplnění obecně akceptované definice podnikání podnikání je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských riik a ískávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení (R. D. Hisrich, C., G. Brush, 1985), čímž jsou naplněny požadavky přípravy odborníků pro podniky a korporace světové třídy a expertů pro konkurenceschopné ekonomiky státu a regionů. Uvedenými charakteristikami pojetí podnikání jako procesu a rovojem podnikavosti manažerů a podnikatelů na vědeckém ákladě se obor Podnikání ásadně odlišuje od oboru Ekonomika podniku, Management apod. Navaující magisterský obor Podnikání patří v ČR k exkluivním (jedinečným) oborům věnovaným podnikání. Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vycháí potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokáal své vědomosti a nalosti ve všech oblastech svého odborného aměření s důraem na podnikání a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent navaujícího magisterského studia je orientován na ískání teoretických nalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným aměřením tak, aby byl schopen řídit komplexní podnikatelské projekty a astávat manažerské funkce ve středním a vrcholovém managementu, resp. samostatně podnikat na ákladech kvalitativních standardů podložených soudobými ponatky teorie a praxe. Obsahově je odborný profil studenta aložen především na následujících ákladech: odpovídající nalosti soudobé ekonomické teorie, nalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rovinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se aměřením na kvalitu podnikových a podnikatelských procesů vč. moderní logistiky a procesního říení atd., uplatňování moderních ásad říení ejména v oblasti podnikatelské strategie, říení lidského potenciálu, leadershipu, intrapodnikání apod., 20

21 nalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní, správy společností, odpovídající nalosti hospodářské politiky s důraem na posouení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na podnikání, ejména na výšení inovativnosti a konkurenceschopnosti podniků, stanovení efektivní podnikatelské strategie, odpovídající nalosti podnikových financí s důraem na posouení dopadů finančních rohodnutí managementu a vlastníků na podnikání, nalosti v oblasti interkulturního managementu, etiky a společenské odpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rohodnutí, odpovídající nalosti v oborech souvisejících s ekonomií a podnikáním, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v podnikání, orientace v podnikatelském prostředí v ČR, EU a ve světě, nalosti projektování a technologického myšlení v podnikání, ískání ákladních ponatků oblasti forem vdělávání v podnikání, podnikatelském poradenství a výumu v oblasti podnikání..2 Profil absolventa Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, v manažerských funkcích v soukromých, ale také státních firmách. Výnamnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách ahraničních investorů, k jejichž aložení a říení budou mít absolventi VŠP, a. s. oboru Podnikání všechny nebytné předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání, ejména v profesích projektový manažer, poradce apod. 21

22 . Studijní plán navaujícího magisterského studia oboru Podnikání (PN) předmětová vere (didaktická modulariace) 1. semestr PS* 6 KS 2. semestr PS* KS MN Pokročilá ekonomie MN Pokročilá mikroekonomie MN Pokročilá makroekonomie MN Podnikání v dynamickém konkurenčním prostředí MN Konkurenční potenciál podniku MN Inovační podnikaní MN.1.1. Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání MN Kvantitativní metody v podnikání MN Informační systémová podpora N.1.1. Know-how v podnikání I 2 (0p+2s) (2) SZZk k k (10) 5 5 (2) SZZk (10) k 5 k 5 (2) s (6) 10 2 MN Podnikatelská strategie pro 21. století MN Podnikatelská strategie a strategický management MN Interkulturní management, etika a společenská odpovědnost MN Projektový management a aplikovaná technologie MN Projektový management v podnikání MN Technologické myšlení v podnikání MN.1.2. Správa a právo v podnikání MN Správa korporací MN Právo v podnikání MN.1.2. Marketing pro podnikatele MN Strategický marketing MN Marketingová komunikace N Kvalita v podnikání (p+1c) (2) SZZk k k (10) 5 5 (2) s (6) (2) s (6) (2) s (6) Rosah výuky PS Rosah výuky KS Rosah výuky PS Rosah výuky KS Celkem a 1. semestr 28 hod./ týdně 82 hodin 2SZZk 1s k 28,0 Celkem a 2. semestr 6 hod./ týdně 108 hodin 1SSZk s 2k 1 7 2,0 Celkem a 1. ročník 896 hodin 190 hodin SSZk s 6k ,0 6 Týdenní hodinový rosah. Výuka pro preenční studium probíhá 1 týdnů v semestru. 22

Studijní plány pro akademický rok 2014/15

Studijní plány pro akademický rok 2014/15 Studijní plány pro akademický rok 01/1 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu (PMO) Obor Informatika a Internet v (IIP)

Více

Studijní plány pro akademický rok 2013/14

Studijní plány pro akademický rok 2013/14 Studijní plány pro akademický rok 0/ STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu (PMO) Obor Informatika a Internet v (IIP)

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení.

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení. Přihlášku ke kombinovanému studiu oboru Školský managemet le podat elektronickou formou pomocí tv. e-přihlášky (odesílání e-přihlášek je aktivní od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012), veřejněné na internetové

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management Studijní plány Studijní program Ekonomika a management Obory prezenčního bakalářského studia: Podnikání Podnikání a management v obchodu Podnikání a management v životním prostředí Obor kombinovaného bakalářského

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Michal Karpíšek Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 28. dubna 2011 Obsah Diverzifikace Postřehy za zahraničních zkušeností Poznámky k diverzifikaci

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Organizace studia

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Organizace studia Zadání příkladu 1. Nadefinujte styly nadpisů. a) Nadpis 1: písmo Times New Roman, velikost 20, tučné, mezery nad odstavcem 0,42 cm a pod odstavcem 0,11 cm. b) Nadpis 2: písmo Arial, velikost 12, tučné,

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Specializace Specializace Internet v podnikání

Specializace Specializace Internet v podnikání Specializace Specializace Internet v podnikání Studijní programy Systémové inženýrství a informatika Ekonomika a management Proč studovat právě u nás? Protože Slezská univerzita je světová. Katedry Katedra

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Efektivní řízení je základem úspěchu? Baví vás práce s lidmi, chcete rozhodovat o nových projektech a řídit jejich realizaci?! * Chcete-li být úspěšným

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011.

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 2 Získaná hodnocení v oblasti vzdělávacího

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku, program Ekonomika a management. Magisterský studijní obor Ekonomika a právo v podnikání. Proč studovat právě u nás?

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Nabídka IT specialistů v ČR

Nabídka IT specialistů v ČR Nabídka IT specialistů v ČR Prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI, SPIS, CACIO ve spolupráci

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více