Studijní plány pro akademický rok 2015/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní plány pro akademický rok 2015/16"

Transkript

1 Studijní plány pro akademický rok 2015/16 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Obor Informatika a Internet v podnikání (IIP) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): Obor Podnikání (P) Schválil dne 10. břena 2015 doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor

2 Obsah STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT... 1 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.):... 1 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (ING.): Úvodní slovo rektora... 2 Bakalářské studium Obor Podnikání (P) Charakteristika oboru Podnikání (P) Profil absolventa Studijní plán oboru Podnikání (P) Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Charakteristika oboru Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Profil absolventa Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) modulární vere Obor Informatika a internet v podnikání (IIP) Charakteristika oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) Profil absolventa Studijní plán oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) předmětová vere Navaující magisterské studium Charakteristika navaujícího magisterského studia oboru Podnikání Profil absolventa Studijní plán navaujícího magisterského studia oboru Podnikání modulární vere Použité ratky Kontakty

3 1 Úvodní slovo rektora Třináct let působí na domácím vdělávacím trhu Vysoká škola podnikání, a. s. Tato v ČR etablovaná vysoká škola nenese podnikání poue ve svém návu, ale je školou podnikatelské praxe, jak dokládá již necelých sedm tisíc jejich spokojených absolventů, odborníků vybavených sebevědomím, vírou ve své schopnosti, samostatností a v neposlední řadě podnikavostí. Tedy vlastnostmi, které je odlišují od absolventů jiných vysokých škol a pro které jsou velmi žádání na trhu práce. Vysoká škola podnikání, a. s. je institucí se vstřícným a individuálním přístupem ke svým studentům. Poskytuje vysokoškolské vdělání prakticky orientované, s odbornou praxí ve firmách během studia. Uplatňuje inovativní metody výuky, nejnověji také studijní programové balíčky i další služby. Například komplexní servis ačínajícím podnikatelům v Podnikatelském inkubátoru. Vysoká škola podnikání, a. s. si vydobyla výrané postavení na trhu vysokoškolského vdělávání, protože jako jedna mála poskytuje vysokoškolské vdělání adekvátní počátku 21. století (což potvruje i studie OECD). Staví na tvůrčím a podnikatelském myšlení, teoretické nalosti doplňuje o praktické dovednosti od ušených pedagogů s praxí v podnicích a v osobním podnikání. Student a poslée absolvent této školy přebírá spoluodpovědnost a úspěšnost svých studijních výsledků a své práce, resp. podnikání. Posláním Vysoké školy podnikání, a. s., je připravovat odborníky, kteří roumí podnikání jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech, včetně sociální a ekologické dimene. Pedagogové a management školy proto sleduje moderní trendy terciárního vdělávání a rovíjí je v souladu s potřebami praxe. Studijní programy vytvářejí podmínky pro celoživotní učení. Vysoká škola se nevynačuje honosnými budovami, drahými technologiemi a exkluivitou didaktických pomůcek. Naopak učí studenty dosahovat maximální užitek při roumné hospodárnosti. K silným stránkám školy patří ejména strategický pohled na soudobý turbulentní svět, vysoká úroveň synergie pedagog - student a praktické složky kombinovaného studia, individuální přístup k posluchačům, aplikace moderní informační technologie v provo a říení školy i výukového procesu, velmi dobré materiálně technické abepečení výuky a studia (vč. ubytování ve vlastní studentské reidenci), vysoká pravděpodobnost aměstnatelnosti absolventů, apojení studentů (ejména na navaujícím magisterském studiu) do výumných aktivit školy v rámci meinárodních nebo národních projektů (krajských i celostátních). Výnamné místo v aktivitách Vysoké školy podnikání, a. s., má také odborná a tvůrčí činnost související s problematikou podnikání (např. aktuálně jde o rodinné podnikání, příhraniční spolupráci firem a organiací). Škola pořádá konference, semináře a další odborné akce a spolupracuje na projektech v rámci regionu, České republiky, sousedních státu i Evropské unie. Studenti mohou své schopnosti a dovednosti ískané na VŠP, a. s. ověřit během ahraničních pobytů, které jim škola umožňuje nebo i ajišťuje. Vysoká škola podnikání, a. s. má těsné vaby na vyšší odborné a střední školy profilující své studijní programy na podnikání nebo ekonomiku a management podniků. Pro absolventy těchto škol vytváří jedinečné podmínky prostupnosti mei středoškolským a vysokoškolským studiem. VŠP, a. s. preentuje pro akademický rok 201/15 Studijní plán akreditovaných oborů (bakalářského a navaujícího magisterského studia).

4 S ohledem na připravovanou reakreditaci bakalářského studijního programu (v oborech Podnikání, resp. Podnikání a management v obchodu a službách) bude výuka v 1. a. ročníku realiovaná v předmětové formě a studium bude ukončeno v posledním ročníku státní ávěrečnou ouškou a obhajobou bakalářské práce. V bakalářském studijním oboru Internet a informatika v podnikání je možnost studovat prvý ročník. V navaujícím magisterském studiu obor Podnikání je studijní plán pracován v předmětové veri (při seskupení vybraných předmětů do didaktických modulů). Navaující magisterské studium je akončeno v posledním ročníku studia ávěrečnou státní ouškou a obhajobou diplomové práce. Vážené studentky, vážení studenti. Dovolte, abych Vám popřál do nadcháejícího akademického roku pevnou vůli, hodně sil a mnoho daru při studiu. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. rektor

5 2 Bakalářské studium Studijní program Ekonomika a management na VŠP, a. s. je repreentován třemi obory bakalářského studia, a to Podnikání, Podnikání a management v obchodu a službách a Internet a informatika v podnikání, a oborem Podnikání v navaujícím magisterském studiu. 2.1 Obor Podnikání (P) Charakteristika oboru Podnikání (P) Bakalářský studijní obor Podnikání je součástí studijního programu Ekonomika a management. Studijní obor vyplňuje nalostní segment mei studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rovinuto o související ponatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení aložené na kvantitativních metodách a informačních systémech. Výraným aspektem oboru je rovněž problematika financování podniků. Vdělávací proces v bakalářském oboru Podnikání je aměřen na výchovu podnikavých manažerů a podnikatelů, rovíjení klíčových podnikatelských kompetencí a leadershipu. Obor je profilován ejména na prohlubování soudobých teoretických a praktických požadavků rovoje malých a středních firem. Obor Podnikání v bakalářském studiu se odlišuje od oboru Ekonomika podniku, Management apod. mimo jiné svým komplexním a vyváženým pohledem na podnikání, ejména malých a středních firem, jak teoretického, tak praktického hlediska. Bakalářské studium navíc podporuje přípravu studentů pro praxi rovojem jejich dovedností a schopností s cílem vychovat nové podnikatele nebo podnikavé manažery na poice nižších a středních manažerských poic. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navaujícím magisterském stupni Profil absolventa Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vycháí potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokáal své vědomosti a nalosti ve všech oblastech svého odborného aměření s důraem na podnikání a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent bakalářského studia je orientován na ískání teoretických nalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným aměřením tak, aby byl schopen řídit dílčí podnikatelské projekty a astávat manažerské funkce v nižším a středním managementu, resp. samostatně podnikat v malých a středních firmách na ákladech kvalitativních standardů podložených soudobými ponatky teorie a praxe. Obsahově je odborný profil studenta aložen především na následujících ákladech: odpovídající nalosti soudobé ekonomické teorie, nalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rovinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se aměřením na klíčové podnikatelské kompetence, áklady podnikání a managementu atd., uplatňování moderních ásad říení ejména v oblasti leadershipu a ákladů práce s lidským potenciálem apod., nalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní, 5

6 odpovídající nalosti hospodářské politiky s důraem na posouení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na podnikání, nalosti v oblasti etiky a společenské odpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rohodnutí, odpovídající nalosti v oborech souvisejících s ekonomií a podnikáním, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v podnikání, orientace v podnikatelském prostředí v ČR a ve světě, ískání ákladních ponatků oblasti marketingu a obchodu. Absolventi bakalářského studia oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé (ejména v malých a středních firmách) a v manažerských funkcích v soukromých podnicích a také v ostatních organiacích působících v oblasti podnikání. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání. 6

7 2.1. Studijní plán oboru Podnikání (P) 1. ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2 1. semestr 2. semestr B1.1 B2.1 B.1 B.1 B10.1 B11.1 Ekonomie I (Mikroekonomie ) Podnikání a podnik I Management I (Základy managementu) Cií jayk I - Angličtina I Informatika I (Informační kompetence) Právo I (Základy práva) Přednáška Konultace B B B B B B11.2 Ekonomie II (Makroekonomie ) Podnikání a podnik II Management II (Manažerské metody a techniky) Cií jayk I - Angličtina II Informatika II (Informační systémy) Právo II (Právo v podnikání) Přednáška Konultace Ponámka Ekonomie I a II Podnikání a podnik I, II, III (1. -. Management I a II CJ I, I - VI ( Informatika I, II a III (1. -. Právo I a II B.1 B1.1 B1.1 Psychologie a sociologie v podnikání Podnikavost - personální a sociální dovednosti Ekonomická matematika 2 2 B9.1 1 B15.2 Finanční trhy a veřejné finance Statistika v podnikání Celkem 1. semestr Celkem 2. semestr Celkem kreditů a 1. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin 2 Semestrální dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 7

8 2. ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2. semestr. semestr B2. B5. BP7. Podnikání a podnik III Říení lidských drojů a leadership Management kvality I (Soudobé koncepce TQM) Přednáška Konultace BP BP7. Malé a střední podnikání I (Podnikatelsk ý projekt) Management kvality II (Meinárodní systémové standardy) Přednáška Konultace B16. Trh práce I Ponámka Podnikání a podnik I, II, III (1. -. MSP I a II ( Management kvality I a II Trh práce I a II (. a 5. BP17. Management výroby I (Nákup a ásobování) 2 1 BP17. Management výroby II (Organiace a říení výroby) Management výroby I a II B18. B19. B8. Účetnictví a daně I (Finanční účetnictví) Účetnictví a daně II (Daně a daňová soustava) BP20. Marketing I (Základy marketingu) Podnikové finance 2 2 Marketing I III (. a 5. Účetnictví a daně I a II Účetnictví a daně I a II 2 2-8

9 B10. B. Informatika III (Informační management) Cií jayk I Angličtina III 2 1 BP22..c B. Povinně volitelný předmět I (PVP I) 1 Cií jayk I Angličtina IV B2. Cií jayk II I B2. Cií jayk II II Informatika I, II a III ( CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( semestr Celkem. semestr Celkem. semestr Celkem kreditů a 2. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 2 Semestrální dotace hodin Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání předmětová vere (BP22..c / PVP I) v akademickém roce 2015/16 PVP I A: Podnikání v osobních financích PVP I B: Manažer lidského potenciálu PVP I C: Start do podnikání PVP I D: Rodinný podnikatel PVP I E: Firemní správce - hospodář 1 Student si vybírá nabídky variant odborné specialiace PVP I až IV (na PVP I navauje ve stejné odborné specialiaci PVP II IV). 9

10 . ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2 5. semestr 6. semestr BP6.5 Malé a střední podnikání II (Regionální aspekty podnikání) Přednáška Konultace 2 1 BP22.6c Povinně volitelný předmět III Přednáška Konultace 0 Ponámka ouška MSP I a II ( BP2.1 Strategický management 2 1 BP22.7c Povinně volitelný předmět IV 0 B16.5 B8. B8.5 BP25.1 BP25.2 Trh práce II (Uplatnění na trhu práce) Marketing II (Marketing a marketingové dovednosti B) Marketing III (Prodej a prodejní dovednosti) Manažerská ekonomika I (Náklady a kalkulace) Manažerská ekonomika II (Manažerské účetnictví a controlling) B BP BP BP Cií jayk I Angličtina VI Bakalářský seminář II Bakalářská práce Odborná praxe 0 dn ů = 20 h. 0 dnů = 20 h CJ I, I - VI ( , Trh práce I a II (. a 5. Marketing I III (. a 5. Marketing I III (. a 5. Manažerská ekonomika I a II (5. BP22.5c Povinně volitelný předmět II 0 10

11 B.5 B2.5 BP26.1 Cií jayk I Angličtina V Cií jayk II - III Bakalářský seminář I CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( Celkem 5. semestr Celkem 6. semestr praxe 6+20 praxe Celkem kreditů a. ročník 60 Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání předmětová vere (BP c / PVP II IV) v akademickém roce 2015/16 2 PVP II - IV A: Podnikání v osobních financích PVP II - IV B: Manažer lidského potenciálu PVP II - IV C: Start do podnikání PVP II - IV D: Rodinný podnikatel PVP II - IV E: Firemní správce - hospodář 2.1. Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere pro studenty VOŠ - VIP v příloe č Studijní plán oboru Podnikání (P) předmětová vere (ISP AVOŠ ostatní VOŠ) v příloe č. 2 2 Výběr speciální profilace A - E PVP byl učiněn při volbě předmětu PVP I, tudíž PVP II - IV jsou pokračováním původní volby (přestupy mei speciálními profilacemi nejsou možné). 11

12 2.2 Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Charakteristika oboru Podnikání a management v obchodu (PMOS) Nosnými disciplínami a středem ájmů oboru jsou jednoduše a sroumitelně definovatelné disciplíny marketing, obchod (nákup a prodej) a logistika. Turbulentní tržní prostředí vyžaduje vysoce pohotové a sroumitelné nástroje. Čím složitější je proces, tím sroumitelnější nástroje je nutné použít k pochopení všech výnamných souvislostí. Základem oboru jsou tedy disciplíny, be kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či emědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami. Toto ostatně potvrují i citáty dvou výnamných osobností - Petera Druckera a Benjamina Franklina, vtahující se k dvěma klíčovým pojmům marketing a obchod. Pokud jde o marketing, tak Peter Drucker prohlásil: "Podnikání má dvě - a poue dvě - ákladní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Výnam obchodu a obchodování potom odráží citát Benjamina Franklina, který říká: "Obchodování ještě nikdy neruinovalo žádný národ." Profil absolventa Jak vyplývá výše uvedených informací, tak studenti oboru Podnikání a management v obchodu a službách se mohou těšit na ajímavé a pestré portfolio předmětů či modulů, které vyúsťuje do takového profilu absolventa oboru, který jen stěží nalene sektor, odvětví či oblast podnikání, kde by se nemohl uplatnit. Rovněž rosah pracovních poic či profesí, který je absolvent oboru schopen obsáhnout je velmi široký. Jednou nejžádanějších profesí na trhu práce je obchodník / prodejce / obchodní ástupce. Absolvent oboru Podnikání a management v obchodu a službách íská studiem a absolvováním bakalářského oboru optimální penum nalostí a dovedností, které mu vytvářejí výnamný potenciál úspěšnosti pro obchod a obchodování a to ať již se rohodne pro aměstnanecký poměr v malém, středním či velkém podniku nebo bude preferovat rovoj své kariéry ve formě aložení a/nebo provoování vlastní firmy. Neboli: absolventi budou připraveni vykonávat profese spojené s říením malého a středního obchodního podniku a uplatní se i ve větších velkoobchodních a maloobchodních firmách a obchodních odděleních podniků na úrovni středního a nižšího managementu, absolventi budou schopni astávat funkce, jako jsou obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, manažer exportu, vedoucí obchodní skupiny, manažer pro klíčové ákaníky, manažer výumu trhu, obchodní ástupce apod., absolventi budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé ejména ve sféře obchodu a služeb.

13 2.2. Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) 1. ročník předmětová vere PS 1 PS 1 1. semestr 2. semestr Přednáška Přednáška Ponámka B1.1 B2.1 B.1 B.1 B10.1 Ekonomie I (Mikroekonomie ) Podnikání a podnik I Management I (Základy managementu) Cií jayk I - Angličtina I Informatika I (Informační kompetence) 5 5 B B B B B10.2 Ekonomie II (Makroekonomie ) Podnikání a podnik II Management II (Manažerské metody a techniky) Cií jayk I - Angličtina II Informatika II (Informační systémy) Ekonomie I a II Podnikání a podnik I, II, III, (1. -. Management I. a II. CJ I, I - VI ( Informatika I, II a III (1. -. B11.1 Právo I (Základy práva) B11.2 Právo II (Právo v podnikání) 2 1 Právo I a II B.1 B1.1 B1.1 Psychologie a sociologie v podnikání Podnikavost - personální a sociální dovednosti Ekonomická matematika 2 2 B9.1 1 B15.2 Finanční trhy a veřejné finance Statistika v podnikání Celkem 1. semestr 6 29 Celkem 2. semestr Celkem kreditů a 1. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin 2 Semestrální dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) V prvém ročníku oboru PMOS je kombinované studium organiováno společně s oborem podnikání (vi tabulka ročník). 1

14 2. ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2. semestr. semestr B2. BO6. B5. B8. B18. B19. B10. Podnikání a podnik III Podnikání a inovace v obchodu a službách Říení lidských drojů a leadership Marketing I (Základy marketingu) Účetnictví a daně (Finanční účetnictví) Účetnictví a daně II (Daně a daňová soustava) Informatika III (Informační management) Přednáška 2 2 Konultace 1 2 BO7. Management v obchodě a službách Přednáška B16. Trh práce I BO8. BO BO25. BO26. Marketing II (Marketing management) Marketing III (Obchod a obchodní dovednosti) Říení kvality procesů v obchodě a službách Technologie a sektory tvorby hodnoty výrobků a služeb Konultace Ponámka Podnikání a podnik I, II, III (1. -. Podnikání, inovace a managemen t v obchodě a službách (.-. semestr Trh práce I a II (. a 5. Marketing I III (. a. účetnictví a daně I a II účetnictví a daně I a II Informatika I, II a III (

15 BO27. Obchodní logistika 1 2 B. Cií jayk I Angličtina III BO28. BO22..c 0 2 B. B2. Cií jayk II I B2. Meinárodní podnikání a meinárodní marketing I Povinně volitelný předmět I (PVP I) Cií jayk I Angličtina IV Cií jayk II II Meinár. podnikání a meinár. marketing I a II (. a 5. - CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( semestr Celkem. semestr Celkem. semestr Celkem kreditů a 2. ročník 60 1 Týdenní dotace hodin (preenční studium: 1 týdnů výuky v semestru) 2 Semestrální dotace hodin Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání a management v obchodu předmětová vere (BO22..c/PVP I) v akademickém roce 2015/16 PVP I A: Podnikání v obchodu a službách PVP I B: Obchodní ástupce nákup, prodej PVP I C: Cestovní ruch a volnočasové aktivity PVP I D: Meinárodní obchodování Student si vybírá nabídky variant odborné specialiace PVP I až IV (na PVP I navauje ve stejné odborné specialiaci PVP II IV). 15

16 . ročník předmětová vere PS 1 KS 2 PS 1 KS 2 5. semestr 6. semestr BP2.1 Přednáška Konultace Strategický management 2 1 BO22.6c Povinně volitelný předmět III Přednáška Konultace 0 Ponámka B16.5 BO28.5 BO29.1 Trh práce II (Uplatnění na trhu práce) Meinárodní podnikání a meinárodní marketing I Obchodní portfolio a rovoj konkurenčních výhod v obchodu a ve službách BO22.7c 5 BO BO.1 Povinně volitelný předmět IV 0 Bakalářská práce Odborná praxe 0 dn ů = 20 h. 10 Trh práce I a II (. a 5. Meinár. podnikání a meinár. marketing I a II (. a 5. BO22.5c Povinně volitelný předmět II 0 BO1.2 Bakalářský seminář II B.5 B2.5 BP0.1 Cií jayk I Angličtina V 0 2 B.6 Cií jayk II - III Manažerská ekonomika v obchodu a ve službách I (Náklady a kalkulace) Cií jayk I Angličtina VI CJ I, I - VI ( CJ II, I - III ( Manažerská ekonomika v OaS I a II (5. BP0.2 Manažerská ekonomika II (Manažerské účetnictví a controlling) 2 1 Manažerská ekonomika v OaS I a II (5. 16

17 BO1.1 Bakalářský seminář I 0 2 Celkem 5. semestr Celkem 6. semestr praxe Celkem kreditů a. ročník 60 Nabídka variant odborné specialiace povinně volitelných předmětů oboru Podnikání a management v obchodu předmětová vere (BO c/PVP II IV) v akademickém roce 2015/16 5 PVP I A: Podnikání v obchodu a službách PVP I B: Obchodní ástupce nákup, prodej PVP I C: Cestovní ruch a volnočasové aktivity PVP I D: Meinárodní obchodování 2.2. Studijní plán oboru Podnikání a management v obchodu a ve službách (PMOS) předmětová vere (ISP AVOŠ ostatní VOŠ) v příloe č. * 5 Výběr speciální profilace A - D PVP byl učiněn při volbě předmětu PVP I, tudíž PVP II - IV jsou pokračováním původní volby (přestupy mei speciálními profilacemi nejsou možné). 17

18 2. Obor Informatika a internet v podnikání (IIP) 2..1 Charakteristika oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) Studijní obor je profesně orientovaný, je praktického informatického a systémového aměření Profil absolventa Absolvent bude schopen: aložit malý a střední podnik aměřený na moderní informační technologie a vykonávat tak profesi samostatného podnikatele, vykonávat funkci generalisty v malém a středním podnikání a podniku, to je profesi odborníka, který roumí malému a střednímu podnikání jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech (tedy hlediska ekonomického, finančního, právního, organiačního i sociálního) a který dovede kombinovat management s obsahovou stránkou výkonu povolání se aměřením na informatiku, vykonávat v malém a středním podnikání profese obchodníka, ekonoma, logistika se nalostí informačních systémů a informačních technologií, přihlížet ke specifikám a vláštnostem v říení a provoování jednotlivých resortů podnikání se specialiací informačního manažera podniku, vykonávat řídící a odborné funkce ve větších firmách na úrovni středního a nižšího managementu s výhodou uplatnění hlubokých nalostí IS/IT problematiky, pracovat ve funkcích a povoláních úžeji aměřených informačně - ekonomických specialistů i ve větších firmách a podnicích po absolvování příslušných kvalifikačních kurů. 18

19 2.. Studijní plán oboru Informatika a internet v podnikání (IIP) předmětová vere 1. Ročník studia Zimní semestr Letní semestr Poř. číslo Náev předmětu Přednášky Počet kreditů Zápočet Přednášky Počet kreditů Zápočet 1.1i Mikroekonomie 2 2 X 1.2i Makroekonomie 2 2 X (1.1i+1.2i) X 1.i Evropská unie X 2.1i Podnikání a podnik 2 1 X 2 2 X.1i Management 2 0 X.2i Manažerské metody a techniky 1 2 X (.1i+.2i) X 5.1i Ekonomická matematika I 2 2 X 5.2i Statistika v podnikání 2 2 X(5.1i+5.2i) 6.1i Informační systémy 1 1 X 1 2 X 9.1i Finanční trhy a veřejné finance X X 10.1i Základy internetu 1 2 X 11.1i Základy práva X 11.2 Právo v podnikání X.1i Psychologie a sociologie v podnikání 2 2 X.2i Personální a sociální dovednosti 1 2 X 1.1i Cií jayk I. 0 2 X 0 2 X Počet oušek / ápočtů v semestru Počet hodin Př/Cv/kreditů Celkem hodin týdně 0 1 Celkem kreditů a 1. ročník 60 19

20 Navaující magisterské studium Studijní program Ekonomika a management na VŠP je repreentován třemi obory bakalářského studia, a to Podnikání, Podnikání a management v obchodu a službách a Internet a informatika v podnikání, a oborem Podnikání v navaujícím magisterském studiu..1 Charakteristika navaujícího magisterského studia oboru Podnikání Studijní obor vyplňuje nalostní segment mei studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání (J. B. Say, J. Schumpeter, R. Hisrich, Deakins aj.), které je rovinuto o související ponatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení aložené na kvantitativních metodách, informačních systémech, technologickém myšlení, říení kvality procesů apod. Výraným aspektem oboru je problematika financování podniků a podnikání. Navaující studijní obor Podnikání promítá do podmínek ČR samostatnou vědní disciplínu, která se koncipovala ve vyspělých světových ekonomikách v osmdesátých letech 20. století. Obor Podnikání nabyl načného výnamu na počátku 21. století tím, že soustředěním poornosti na inovativnost a konkurenceschopnost podniků nabíí řadu odpovědí na působy vládání složitých turbulentních podmínek globálního podnikatelského prostředí a definování účinné podnikatelské strategie. Navaující magisterský obor Podnikání připravuje na úrovni vyžadovaných standardů vysokoškolského studia podnikatele a manažery podniků s cílem naplnění obecně akceptované definice podnikání podnikání je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských riik a ískávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení (R. D. Hisrich, C., G. Brush, 1985), čímž jsou naplněny požadavky přípravy odborníků pro podniky a korporace světové třídy a expertů pro konkurenceschopné ekonomiky státu a regionů. Uvedenými charakteristikami pojetí podnikání jako procesu a rovojem podnikavosti manažerů a podnikatelů na vědeckém ákladě se obor Podnikání ásadně odlišuje od oboru Ekonomika podniku, Management apod. Navaující magisterský obor Podnikání patří v ČR k exkluivním (jedinečným) oborům věnovaným podnikání. Profil absolventa studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání vycháí potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokáal své vědomosti a nalosti ve všech oblastech svého odborného aměření s důraem na podnikání a podnikavost (tvořivost, inovativnost apod.). Absolvent navaujícího magisterského studia je orientován na ískání teoretických nalostí a dovedností v oblastech souvisejících s jeho odborným aměřením tak, aby byl schopen řídit komplexní podnikatelské projekty a astávat manažerské funkce ve středním a vrcholovém managementu, resp. samostatně podnikat na ákladech kvalitativních standardů podložených soudobými ponatky teorie a praxe. Obsahově je odborný profil studenta aložen především na následujících ákladech: odpovídající nalosti soudobé ekonomické teorie, nalost soudobých manažerských a podnikatelských teorií rovinutých do aplikací v podnikové a podnikatelské praxi se aměřením na kvalitu podnikových a podnikatelských procesů vč. moderní logistiky a procesního říení atd., uplatňování moderních ásad říení ejména v oblasti podnikatelské strategie, říení lidského potenciálu, leadershipu, intrapodnikání apod., 20

21 nalosti legislativních podmínek fungování podnikatelského sektoru vč. financování, účetnictví a daní, správy společností, odpovídající nalosti hospodářské politiky s důraem na posouení dopadů jednotlivých kroků hospodářské politiky na podnikání, ejména na výšení inovativnosti a konkurenceschopnosti podniků, stanovení efektivní podnikatelské strategie, odpovídající nalosti podnikových financí s důraem na posouení dopadů finančních rohodnutí managementu a vlastníků na podnikání, nalosti v oblasti interkulturního managementu, etiky a společenské odpovědnosti hospodářských a sociálně ekonomických rohodnutí, odpovídající nalosti v oborech souvisejících s ekonomií a podnikáním, především schopnost uplatňování kvantitativních metod a informatiky v podnikání, orientace v podnikatelském prostředí v ČR, EU a ve světě, nalosti projektování a technologického myšlení v podnikání, ískání ákladních ponatků oblasti forem vdělávání v podnikání, podnikatelském poradenství a výumu v oblasti podnikání..2 Profil absolventa Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, v manažerských funkcích v soukromých, ale také státních firmách. Výnamnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách ahraničních investorů, k jejichž aložení a říení budou mít absolventi VŠP, a. s. oboru Podnikání všechny nebytné předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání, ejména v profesích projektový manažer, poradce apod. 21

22 . Studijní plán navaujícího magisterského studia oboru Podnikání (PN) předmětová vere (didaktická modulariace) 1. semestr PS* 6 KS 2. semestr PS* KS MN Pokročilá ekonomie MN Pokročilá mikroekonomie MN Pokročilá makroekonomie MN Podnikání v dynamickém konkurenčním prostředí MN Konkurenční potenciál podniku MN Inovační podnikaní MN.1.1. Kvantitativní metody a aplikovaná informatika v podnikání MN Kvantitativní metody v podnikání MN Informační systémová podpora N.1.1. Know-how v podnikání I 2 (0p+2s) (2) SZZk k k (10) 5 5 (2) SZZk (10) k 5 k 5 (2) s (6) 10 2 MN Podnikatelská strategie pro 21. století MN Podnikatelská strategie a strategický management MN Interkulturní management, etika a společenská odpovědnost MN Projektový management a aplikovaná technologie MN Projektový management v podnikání MN Technologické myšlení v podnikání MN.1.2. Správa a právo v podnikání MN Správa korporací MN Právo v podnikání MN.1.2. Marketing pro podnikatele MN Strategický marketing MN Marketingová komunikace N Kvalita v podnikání (p+1c) (2) SZZk k k (10) 5 5 (2) s (6) (2) s (6) (2) s (6) Rosah výuky PS Rosah výuky KS Rosah výuky PS Rosah výuky KS Celkem a 1. semestr 28 hod./ týdně 82 hodin 2SZZk 1s k 28,0 Celkem a 2. semestr 6 hod./ týdně 108 hodin 1SSZk s 2k 1 7 2,0 Celkem a 1. ročník 896 hodin 190 hodin SSZk s 6k ,0 6 Týdenní hodinový rosah. Výuka pro preenční studium probíhá 1 týdnů v semestru. 22

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další Průvodce Vysokou školou finanční a správní Přípravné kurzy Bakalářské studium Magisterské studium Anglické obory Doktorské studium 2 OBSAH obsah Motto 4 Poslání VŠFS 4 Sdílené hodnoty 4 Úvodní slovo rektorky

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více