SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ"

Transkript

1 SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox C 2 + H 2 anaerobie fermentace NUTRIENTY VE VDÁCH: -anorganické sloučeniny a fosforu Formy výskytu: Dusík: - amoniakální dusík (NH 4+ a NH 3 ) - organický dusík N RG (-NH 2 ) -dusičnanový (N 3- -N) a dusitanový (N 2- -N) Fosfor: -orthofosforečnany ( 3-4, H 2-4, H 2 4- ) -organicky vázaný fosfor RG - polyfosforečnany (lineární, cyklické) - organicky vázaný fosfor RG Degradace organických a poly- sloučenin fosforu 4 3-, H 4 2-, H degradace hydrolýza - polyfosforečnany (lineární, cyklické) N NH 4+ + N RG = Kjldahlův dusík (TKN) N NH 4+ + N N 3- + N N 2- = N ANRG N ANRG + N RG = N CELK ortho + + RG = CELK Důvody pro odstraňování nutrientů zvýšené náklady na úpravu vody při vodárenském využívání, případně jeho znemožnění eutrofizace povrchových vod se všemi průvodními negativními jevy toxicita amoniaku (zejména nedisociované formy) na vodní organismy Rozdílné podmínky limitující růst řas v závislosti na poměru N/ (vyjádřeno jako hmotnostní poměr) N-limitující Střední hodnoty -limitující Sladké vody 4,5 4,5 6 6 Mořské pobřeží

2 Biologické odstraňování - principy Inkorporace do nově syntetizované biomasy část z odpadní vody může být využita pro syntézní účely organotrofními mikroorganismy nově vzniklá biomasa může obsahovat 6-8 % N, část takto odstraněného se vrací do technologické linky z kalového hospodářství chemolitotrofní nitrifikační baktérie 2 oddělené skupiny nitrifikačních baktérií: nitritační (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira) nitratační (Nitrobacter, Nitrocystis) - využívají energie z oxidace amoniakálního a dusitanového, přičemž novou biomasu syntetizují z uhlíku anorganického (C2) - pomalu rostoucí, zastoupení v AK cca 1 3 % - podléhají celé řadě inhibičních vlivů - vyšší stáří AK (12 15 dní) -teplota (12 C) - koncentrace rozp. kyslíku (teor. 4,57 g 2 /g NH 4+ N, reál. 4,2) -hodnota ph (zpomalení při 7,0 7,2, zastavení při 6,5 6,0) -složení V - rychlost nitrifikace 2 5 mg/(g.h) Biologické odstraňování - principy Nitrifikace oxidace amoniakálního na dusík dusitanový (nitritace) NH ,5 2 = N 2- + H 2 + 2H kj oxidace dusitanového na dusík dusičnanový (nitratace) N ,5 2 = N kj Biologické odstraňování - principy becně mohou být oxidované formy mikroorganismy využity asimilačně disimilačně Nitrátová asimilace je proces redukce dusičnanového na dusík amoniakální, který může být použit v anabolických procesech a být tak inkorporován do nově syntetizované biomasy. Nitrátová disimilace (respirace) je proces, při kterém je dusičnanový a dusitanový dusík využíván jako konečný akceptor elektronů místo molekulárního 2 (zisk energie). Konečný produkt je určen druhem mikroorganismu a podmínkami. roces, při kterémjedusíkjezoxidačního stupně N +V an +III redukován na dusík, který uniká z vodního prostředí jako plynný N 2,jeoznačován jako denitrifikace. Biologické odstraňování - principy Nitritace vysoká spotřeba kyslíku, mikroorganismy zisk energie oxidací amoniaku malý výtěžek, nízká růstová rychlost velice citlivý proces H+ - pokles ph autoinhibice H+ + N 2- = HN 2 vysoce toxická, autoinhibice, nestabilní, jedním z produktů N extrémně toxický inhibice zvenčí (allylthiomočovina org. sloučeniny S) Biologické odstraňování - principy Denitrifikace N 3 -, N 2 - anoxie 6 N CH 3 H 3 N C H H - N 2 Nitratace nižší spotřeba kyslíku mnohem stabilnější proces 2

3 Biologické odstraňování - principy Denitrifikace organotrofní anoxické/denitrifikační baktérie - zdroj energie i C organické látky - rychle rostoucí, cca % baktérií v AK - méně citlivé -1 g N 3- -N ~ 2,86 g 2 -denitrifikace 1 g N 3- -N ~ 8 g CHSK substrát lze i dotovat do systému - rychlosti denitrifikace 5 15 mg/(g.h) - částečné zvyšování alkality Biologické odstraňování fosforu - principy Zvýšené biologické odstraňování fosforu poly- (polyfosfát akumulující) baktérie schopné zvýšené akumulace fosforu do buněk při střídání anaer/ox podmínek obsah fosforu cca 9 10 % Výhody zařazení denitrifikace do technologické linky ekologické důvody - odstranění stupeň odstranění N v systému s denitrifikací je v rozmezí % ekonomické důvody - úspora energie lze využít až 60 % kyslíku vynaloženého na nitrifikaci i na oxidaci organického znečištění za anoxických podmínek technologické důvody - odstranění nežádoucí denitrifikace omezení vzplývání aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na minimum Biologické odstraňování fosforu - principy Schéma přenosu energie mezi anaerobními a oxickými kultivačními podmínkami SRS snadno rozložitelné substráty ZL organické zásobní látky buněčné polyfosforečnany i orthofosforečnan Biologické odstraňování fosforu - principy Inkorporace do nově syntetizované biomasy jako nutrient inkorporován do nově syntetizované biomasy, odstraňován s přebytečným kalem obsah fosforu v sušině aktivovaného kalu z konvenčních čistíren cca 2 % Biologické odstraňování fosforu - principy V anaerobních podmínkách se fermentativními procesy vytvářejí z organických látek v odpadní vodě nízkomolekulární sloučeniny jako nižší mastné kyseliny či nižší alkoholy Není přítomen ani kyslík, ani dusičnanový dusík, nemůže docházet k oxidativnímu využití těchto organických látek oly- baktérie jsou však schopny je akumulovat a ukládat ve formě zásobních látek jako poly-β-hydroxymáselná kyselina (HB) Energie potřebná k tomuto procesu je uvolňována depolymerizací buněčných polyfosforečnanů, uložených v buňkách ve volutinových granulích o přenosu do oxických podmínek jsou organické zásobní látky v buňkách poly- baktérií oxidovány za přítomnosti molekulárního kyslíku. Uvolněná energie je v přebytku k potřebám buňky, a proto je tato energie zpětně ukládána do buněčných polyfosforečnanů 3

4 Biologické odstraňování fosforu - principy Buňky poly- baktérií v oxických podmínkách akumulují jak fosforečnany uvolněné za anaerobních podmínek, tak přinesené odpadní vodou Fosfor se ze systému odstraňuje vázán ve volutinových granulích v přebytečném aktivovaném kalu, který se odebírá v oxickém stavu roblém při anaerobním vyhnívání se fosfor uvolní do kalové vody, která se obvykle vrací do aktivace fosfor stále cirkuluje v systému!!! k dosažení běžně požadovaných účinností denitrifikace je nutno používat vysoké hodnoty recirkulačního poměru interní recirkulace (R int = 2-3), s čímž je spojena zvýšená spotřeba energie na čerpání s vysokými hodnotami R int se v systému smazává, a to i při kompartmentalizaci jednotlivých zón, koncentrační gradient potřebný pro dosažení přijatelných rychlostí procesů i k zamezení nadměrného růstu vláknitých mikroorganismů koncentrace dusičnanového v odtoku ze systému je stejná jako ve vnitřním recyklu, a tedy mnohdy nepřijatelně vysoká N - D dvoukalový systém substrát Čtyřstupňový proces BARDENH IR X ANX AS ANX X ANX X D - N aktivační systémy s predenitrifikací IR ALHA system AS ANX X ANX X ANX X ANX X Schéma aktivačního systému s předřazenou denitrifikací (D N systém) AS aktivační směs, přítok, odtok, vratný aktivovaný kal, přebytečný aktivovaný kal, IR interní recirkulace aktivační směsi, ANX anoxická zóna (denitrifikace), X oxická zóna (nitrifikace), dosazovací nádrž 4

5 Simultánní nitrifikace a denitrifikace KZ AS ANX AR AN X X AR ANX Aktivační systémy s regenerací kalu zajištění potřebného "aerobního" stáří aktivovaného kalu pro úplnou nitrifikaci při snížených nárocích na celkový objem systému (oproti D-N lince lze uvažovat s úsporou objemu až 20%) přítomnost regenerační zóny zvyšuje celkovou metabolickou aktivitu mikroorganismů aktivovaného kalu vedoucí k zvýšení specifických rychlostí Schéma oběhové aktivace s kontaktní zónou KZ kompartmentalizovaná, míchaná (neprovzdušňovaná) kontaktní zóna, AN oběhová aktivační nádrž, AR aerační rotory při řízení aerace v regenerační zóně lze díky vysoké koncentraci aktivovaného kalu (shodná s koncentrací vratného aktivovaného kalu) zvýraznit efekt výše zmíněné simultánní denitrifikace na mikroúrovni vločky, takže se zvyšuje celková účinnost odstranění zlepšení bilance alkality v systému pokud vstupní část R zóny anoxická (využití dusičnanů ve vratném aktivovaném kalu), možnost odvětvit část V = D-R-D-N proces Simultánní nitrifikace a denitrifikace Stratifikace idealizované vločky aktivovaného kalu exponované Bioaugmentace dotace aktivačního systému nitrifikačními baktériemi kultivovanými in situ kultivace se provádí v kultivátoru, který je součástí aktivačního procesu nebo je umístěn v proudu vratného kalu (možnost využití regenerační nádrže) je to provzdušňovaný reaktor se zavedeným zdrojem obsahujícím dusíkaté látky (obvykle kalová voda), proces bioaugmentace vyžaduje splnění dvou předpokladů: 1. vytvoření podmínek pro optimální růst nitrifikačních baktérií 2. zajištění potřebného substrátu, tj. amoniakálního Zdroj N Kultivátor A) do prostředí s vysokou koncentrací substrátu B) do prostředí s nízkou koncentrací substrátu řítok Aktivační nádrž dtok Aktivační systémy s regenerací kalu Další možnosti intenzifikace AKZ ANX R IR X Zvýšení stáří pomocí nosičů biomasy zvýšení oxického i anoxického stáří kalu instalací nosiče o velkém povrchu do aktivační nádrže, na kterém se mohou M aktivovaného kalu přichytit a nejsou vyplavovány ze systému pevné nosiče i nosiče ve vznosu zlepšení procesu nitrifikace nebo kultivace M pro odstranění specifických polutantů Schéma aktivačního procesu R-D-N AKZ anoxická kontaktní zóna (kompartmentalizovaná), R regenerační zóna 5

6 Reaktory s imobilizovanou biomasou intenzifikace procesu biologického odbourávání uzavření vhodného M do kapslí z polymerního materiálu náhrada běžné suspenze AK nižší produkce kalu, vyšší koncentrace M v systému snadné udržení pomalu rostoucích M v systému snadná separace od vyčištěné vody Systém s přerušovanou aerací Reaktory s imobilizovanou biomasou VA (hydrogel) má vynikající fyzikálně - mechanické vlastnosti, které poskytují dlouhodobou mechanickou stabilitu a navíc je biologicky obtížně odbouratelný a netoxický. Heterotrofní nitrifikace schopnost některých bakterií, řas a hub oxidovat redukované sloučeniny (amoniak, dusitany, hydroxylamin) nejsou ale schopny z procesu získat energii je nutný organický substrát pomalejší proces než autotrofní nitrifikace, ale vyšší zastoupení M především v systémech s vysokým poměre C:N a nízkou koncentrací kyslíku vyšší podíl asimilovaného = vyšší produkce kalu Další možnosti intenzifikace Dávkování externího substrátu pro denitrifikaci zlepšení nepříznivého poměru C/N v přitékající V substráty: alkoholy (methanol), odpadní organické látky (G-fáze) ptimalizace řízení procesů na ČV na základě měření koncentrace kyslíku měření koncentrace amoniakálního a dusičnanového pomocí sond ANAMMX určité druhy M (Brocardia anammoxidans a Kuenenia stuttgartiensis) jsou schopny oxidovat amoniak na plynný dusík akceptorem elektronů je dusičnanový nebo dusitanový dusík (anoxická oxidace) dlouhá doba zapracování reaktoru (více než 100 dní), M jsou velmi pomalu rostoucí 6

7 SHARN proces založen na vyplavování nitratační M ze systému při vyšších teplotách (30 35 C) a krátké době zdržení (1 1,2 dne) za těchto podmínek je růstová rychlost nitritačních M vyšší amoniakální dusík je oxidován jen na dusitany výhodou je nižší spotřeba kyslíku na oxidaci i substrátu na denitrifikaci nevýhodou je závislot na vysoké teplotě vhodné pro průmyslové V Aktivační systémy zvýšeného biologického odstraňování fosforu Systémy s odstraňováním fosforu mimo hlavní linku AS UN AKN VÁN SN S CHK hostrip AKN aktivační nádrž, dosazovací nádrž, UN nádrž na uvolňování z vratného aktivovaného kalu, SN separační nádrž chemického kalu CHK, přítok, odtok, přebytečný aktivovaný kal, S supernatant CANN kombinace nitritace a systému ANAMMX aerobní nitritační bakterie oxidují amoniakální dusík na dusitany a spotřebovávají kyslík, čímž vytváří vhodné podmínky pro ANAMMX bakterie vhodné pro menší zdroje dusíkatého znečištění Aktivační systémy zvýšeného biologického odstraňování fosforu Systémy s odstraňováním fosforu A/ rocess v hlavní lince AS AN X AN anaerobní zóna, X oxická (nitrifikační) zóna, dosazovací nádrž, přítok, odtok, AS aktivační směs, vratný aktivovaný kal, přebytečný aktivovaný kal N X proces přídavek oxidů stimuluje denitrifikační aktivitu Nitrosomonas like bakterií jsou pak schopny souběžné nitrifikace a denitrifikace za plně aerobních podmínek 60 % amoniakálního je přeměněno na plynný dusík, 40 % na dusitany nutný poměr Nx:NH 4+ se pohybuje od 1:1 000 do 1:5 000 toxicita oxidů vůči některým mikroorganismům úspory organického substrátu i kyslíku Společné biologické odstraňování N a roblémy - antagonismy v požadavcích na podmínky pro odstraňování a fosforu: nitrifikační organismy jsou pomalu rostoucí, vyžadují vyšší stáří aktivovaného kalu x vyšší stáří snižuje aktivitu jak denitrifikačních, tak polyfosfát akumulujících mikroorganismů jak denitrifikační tak poly- baktérie vyžadují pro svou činnost přítomnost lehce rozložitelných substrátů» kompetice o organický substrát nitrifikační baktérie jsou považovány za striktně aerobní mikroorganismy x zpomalení/zastavení metabolismu v jiných kultivačních podmínkách (koncept aerobního stáří) dusičnany vznikající nitrifikací v oxické části systému jsou přiváděny vratným aktivovaným kalem z dosazovací nádrže do anaerobní zóny» anoxie» ztráty SRS, které jsou místo konverze do zásobních látek poly- baktérií oxidovány mikrobiálně dusičnanovým dusíkem 7

8 Společné biologické odstraňování N a (5-ti stupňový) BARDENH rocess IR Společné biologické odstraňování N a DEHANX AN UN1 N A UN2 AS AN ANX X ANX X přítok, AS aktivační směs, odtok, vratný aktivovaný kal, přebytečný aktivovaný kal, IR interní recirkulace aktivační směsi, AN anaerobní zóna, ANX anoxická zóna, X oxická zóna, dosazovací nádrž - přítok, - odtok, - vratný aktivovaný kal, - přebytečný aktivovaný kal, 1 - anaerobní reaktor, 2 - první usazovací nádrž, 3 biofilmový nitrifikační reaktor, 4 - anoxický reaktor, 5 - postaerace, 6-2. usazovací (dosazovací) nádrž Společné biologické odstraňování N a HREDX rocess, A2/ rocess Aktivace SBR (Sequencing Batch Reactor) IR D. VDA DTAH AS AN ANX X A B C D E VZDUCH UCT proces Společné biologické odstraňování N a Extenzivní způsoby čištění IR2 IR1 Kořenové čistírny Biologické rybníky AN ANX X 8

9 Extenzivní způsoby čištění přírodní, pomalé, prakticky neřiditelné procesy kořenové ČV zasakování do umělého mokřadu, M na kořenech rostlin, nebezpečí zanášení biologické rybníky působení vodních organismů, efekt naředění, možnost provzdušňování, problém - eutrofizace nenáročné na energii a pravidelnou obsluhu pouze pro malé zdroje znečištění Chemické srážení fosforu srážecí činidla menší a střední ČV samostatně větší ČV kombinace s biologickým odstraňováním Srážedla: Vápno Ca(H) 2 > hydroxylapatity Ca(H) 4 lehký kal, těžko zahustitelný a odvodnitelný srážení 4 3- v kalových vodách Soli Fe 2+, Fe 3+, Al 3+ síran hlinitý, AX nedochází k disociaci, účinnější síran železitý (40 % roztok) > hydratovaný Fe 2 3 >Fe 4 snadná manipulace, levnější redukce, možnost disociace Dimenzování aktivačních systémů biologického odstraňování nutrientů Znalost požadované kvality odtoku» volba technologické varianty odrobné složení odpadní vody, zejména CELK /BSK 5 (CHSK) a N CELK /BSK 5 (CHSK), odhad podílu snadno rozložitelného substrátu (SRS) Dimenzování založeno na požadavcích nitrifikace jako nejpomalejšího procesu Základním návrhovým parametrem stáří aktivovaného kalu (doba zdržení biomasy), volba závislá na teplotě, obvykle dní Na základě stáří aktivovaného kalu a zvolené X lze zjistit potřebné objemy, přičemž vzájemný poměr objemů závisí na složení odpadní vody Chemické srážení fosforu místo dávkování 1. ředřazené srážení (pre-precipitace, předsrážení) před usazovací nádrž - do lapáku písku nebo přítoku do usazovací nádrže částečná koagulace potřeba fosforu pro aktivaci na syntézu biomasy!!! 2. Simultánní srážení do aktivace nebo do odtoku z aktivace před dosazovací nádrž simultánně s biol. procesy, separace společně s kalem 3. ost-precipitace za dosazovací nádrž (terciární čištění) org. flokulanty, rychlé a pomalé míchání, separační nádrž nebo filtr Dimenzování aktivačních systémů biologického odstraňování nutrientů Doporučeny jsou následující hodnoty doby kontaktu aktivační směsi: Fyzikálně chemické metody odstraňování - pouze tam, kde se nevyplatí biologické čištění (především průmyslové V) anaerobní zóna 1 3 h podle CELK /BSK 5 anoxická zóna, N CELK /BSK 5 0,2 alespoň 0,5 h anoxická zóna, N CELK /BSK 5 0,3 delší než 1 h oxická zóna 1,5 h (zatížení kalu redukovanými formami 0,06 g/(kg.d) stripování amoniaku srážení (struvit hexahydrát fosforečnanu hořečnato amonného) sorpce amonných iontů na zeolit Do výpočtu nitrifikovatelného množství nutno zahrnout i proud kalové vody ze zpracování přebytečného kalu 9

10 TŘEBA RECYKLACE FSFRU cena hnojiv se během poslední dekády zdvojnásobila a cena fosforu se zněkolikanásobila odhad zásob ekonomicky získatelného fosforu z minerálů je na let důraz na recyklaci materiálů, pokud je to jen ekonomicky možné recyklace především do formy struvitu, jenž může být použit jako hnojivo fosforu Krystalizace proces je založen na krystalizaci fosforečnanu vápenatého na krystalizačních jádrech, kterými jsou většinou částice písku (Ø 0,2 0,6 mm), ve fluidním reaktoru vznikající pelety jsou periodicky odebírány a nahrazovány menšími částicemi novými krystalizačními jádry kontinuální, řiditelný proces vysoká rychlost krystalizace dovoluje nízké doby zdržení a tudíž i malý reaktor fosforu Magnetické odstraňování Sorpce na povrch magnetitu SiroFloc Magnetit jako krystalizační jádro Smit Nymegen Magnetic Water Treatment Systém CoMag Magnetické flokulanty 10

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod

Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod APLIKAČNÍ ZPRÁVA LABORATORNÍ ANALÝZA & PROCESNÍ ANALÝZA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD NUTRIENTY Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod Aby provozovatelé čistíren mohli dodržet zákonné požadavky týkající

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) 3. června 2015, Brno Připravil: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) Čistírny odpadních vod Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Obecné zásady biologických čistírenských procesů

Obecné zásady biologických čistírenských procesů Obecné zásady biologických čistírenských procesů Princip: Biochemické oxidačně - redukční reakce Rozhodujícím faktorem pro rozdělení těchto reakcí je konečný akceptor elektronů a s tím související hladiny

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008. Masarykova kolej Praha

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008. Masarykova kolej Praha VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 Minimalizace emisí sloučenin dusíku v OV chemického kombinátu Lukáš DVOŘÁK, Jan KOLLER Masarykova kolej Praha 29. 30. leden 2008 Obsah navození řešené problematiky čistírny odpadních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 ALŽBĚTA VOLČKOVÁ Zadání bakalářské práce 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická

Více

Membránové bioreaktory

Membránové bioreaktory Membránové bioreaktory Seznam přednášek Úvod do problematiky čištění odpadních vod MBR, aplikační potenciál. Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení. Navrhování a ověřování MBR Praktické

Více

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Rybářství 3 Chemismus vodního prostředí Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Kyslík Významný pro: dýchání hydrobiontů aerobní rozklad organické hmoty Do vody se dostává: difúzí při styku se vzduchem

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových a podzemních odpadních vod na CHBČOV Lučební závody Draslovka

Více

SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ

SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ Marek Holba 1,3, Michal Černý 2, Michal Došek 1,2 1 ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, dosek@asio.cz 2 Mendelova

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . 3. PEDOLOGIE "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE 3.3. Pedocenóza T - 3.3.2. Ekologie půdních mikroorganismů (23) 1. Činnost a význam půdních bakterií přispívají

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah zodpovídá

Více

Abiotické faktory působící na vegetaci

Abiotické faktory působící na vegetaci Abiotické faktory působící na vegetaci Faktory ovlivňující strukturu a diverzitu rostlinných společenstev Abiotické - sluneční záření - vlhkost půdy - chemismus půdy nebo vodního prostředí (ph, obsah žvin)

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Ochrana půdy Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky Vlastnosti půdy Změna kvality půdy Ochrana před chemickou degradací -

Více

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky. 5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Biogeochemické cykly biogenních prvků Technologie výroby bioplynu a biovodíku http://web.vscht.cz/pokornd/bp Biogeochemické cykly biogenních prvků Ing. Pokorná Dana, CSc. (č.dv.136, pokornd@vscht.cz) Prof.Ing.Jana Zábranská, CSc. (č.dv.115,

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace STABILIZACE KALŮ Definice Stabilizace - dosažení míry určitých vlastností kalu, vyjadřující vhodnost kalu pro určitý způsob jeho dalšího využití. - stav, kdy je kal stabilní tj. nepodléhá intenzivnímu

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE M. Minařík, M. Sotolářová 1), J. Masák 2), A. Čejková 2), M. Pohludka 2), M. Siglová 2), V. Jirků 2), 1) EPS, spol. s

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT

Více

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30. Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024 Zanášení membrán při provozu membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák,

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice Jan Kouřil

Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice Jan Kouřil Úvod do intenzivního chovu ryb Jan Kouřil Jihočeská univerzita Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav akvakultury Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb České Budějovice Odborný seminář Potenciál

Více

INHIBIČNÍ PŮSOBENÍ SLOUČENIN DUSÍKU PŘI NITRIFIKACI ODPADNÍCH VOD. JOSEF RADECHOVSKÝ, PAVEL ŠVEHLA, HELENA HRNČÍŘOVÁ, LUKÁŠ PACEK a JIŘÍ BALÍK

INHIBIČNÍ PŮSOBENÍ SLOUČENIN DUSÍKU PŘI NITRIFIKACI ODPADNÍCH VOD. JOSEF RADECHOVSKÝ, PAVEL ŠVEHLA, HELENA HRNČÍŘOVÁ, LUKÁŠ PACEK a JIŘÍ BALÍK INHIBIČNÍ PŮSOBENÍ SLOUČENIN DUSÍKU PŘI NITRIFIKAI ODPADNÍH VOD JOSEF RADEHOVSKÝ, PAVEL ŠVEHLA, HELENA HRNČÍŘOVÁ, LUKÁŠ PAEK a JIŘÍ BALÍK Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Fakulta agrobiologie,

Více

Kalová problematika úpraven pitných vod

Kalová problematika úpraven pitných vod Kalová problematika úpraven pitných vod Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Úvod V procesech úpravy pitné vody vznikají značná množství odpadních vod a kalů, jejichž vzniku

Více

Membránová separace aktivovaného kalu

Membránová separace aktivovaného kalu Membránová separace aktivovaného kalu Markéta Dvořáková, Jan Bindzar, Iveta Růžičková & Martin Pečenka Klasické ČOV ČOV s MBR technologií separace AK v dosazovacích nádržích separace AK filtrací přes porézní

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod JiříWanner, IWA Fellow Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost. Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o.

ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost. Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o. ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o. Funkce sanitačních systémů (aneb co je to udržitelnost) Voda je cenná surovina Legislativa se zatím na udržitelnost chystá

Více

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK AKTIVAČNÍ PROCES nejrozšířenějším způsobem biologického čištění odpadních vod kontinuální kultivaci biomasy s recyklem AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Základní fyzikálně chemické parametry tekoucích a stojatých vod, odběr vzorků METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Odběr vzorků Při odběrech vzorků se pozoruje, měří

Více

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/ C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků OpVK CZ.1.07/2.2.00/15.0233 Petr Zbořil Biochemické cykly prvků Velké cykly prvků jako zobecnění přeměn látek při popisu jejich koloběhu Země jako superorganismus

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Josef K. Fuksa, VÚV TGM, v.v.i. BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Fuksa,J.K.: Biodegradace specifických polutantů základní podmínky Sanační technologie XVI, Uherské Hradiště 22.5.2013

Více

2.3.1 Uspořádání aktivace pro zvýšené biologické odstranění fosforu...28 2.3.2 Chemické srážení fosforu...30

2.3.1 Uspořádání aktivace pro zvýšené biologické odstranění fosforu...28 2.3.2 Chemické srážení fosforu...30 Zpracování podkladů terénního šetření bodových zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov - aktivita A3 a) Audit stávajících bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov b) Expertní a konzultační

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM) Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved

Více

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Využití ve světě, České republice a Plzeňském kraji Jan Vymazal Česká zemědělská univerzita v Praze KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Využití ve světě, České republice a Plzeňském

Více

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC

Více

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI Josef Máca, Martin Košek, Libor Novák Životopis ČOV Tlučná přibližně 10 km západně od Plzně čištění OV z aglomerace Kamenný Újezd Nýřany

Více

FUNKČNÍ VZOREK. AUTOŘI: Radek Stloukal 1, Jan Mrákota 1, Petr Kelbich 2, Michal Rosenberg 3, Jarmila Watzková 1

FUNKČNÍ VZOREK. AUTOŘI: Radek Stloukal 1, Jan Mrákota 1, Petr Kelbich 2, Michal Rosenberg 3, Jarmila Watzková 1 FUNKČNÍ VZOREK BIOKATALYZÁTORY LENTIKATS VYUŽÍVAJÍCÍ IMOBILIZOVANÉ NITRITAČNÍ A DEAMONIFIKAČNÍ BAKTERIE PRO KONTEJNEROVOU TECHNOLOGII ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD AUTOŘI: Radek Stloukal 1, Jan Mrákota

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jiří Balík, Jindřich Černý, Martin Kulhánek BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Praha 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie,

Více

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky

Více

Mikrobiální ekologie vody. Znečištění: 9. Znečištění a (bio)degradace DEGRADACE / BIODEGRADACE DEGRADACE / BIODEGRADACE

Mikrobiální ekologie vody. Znečištění: 9. Znečištění a (bio)degradace DEGRADACE / BIODEGRADACE DEGRADACE / BIODEGRADACE Mikrobiální ekologie vody 9. Znečištění a (bio)degradace PřFUK Katedra ekologie Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M.,v.v.i. josef_fuksa@vuv.cz JKF 2008 Ekvivalentní obyvatel: EO = 60 g BSK 5/den EO < 150 l vody/den

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU

AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU Zuzana BLAŽKOVÁ, Eva SLEHOVÁ, Vojtěch TROUSIL, Jiří PALARČÍK, Miloslav SLEZÁK, Jiří CAKL UNIVERZITA PARDUBICE

Více

Posouzení ČOV Olešná

Posouzení ČOV Olešná Studie Posouzení ČOV Olešná Objednatel: Obec Olešná Olešná, čp. 8 269 01 Rakovník Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Únor 2015 Obsah Předmět a cíl

Více

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody Vodní prostředí O čem to bude Fyzikální vlastnosti vody Chemické vlastnosti vody Koloběhy látek ve vodě Ze široka Velký hydrologický cyklus v biosféře Světové oceány pokrývají 70,8% zemského povrchu Povrchové

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU Ing. Martin Rosol Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl DrSc. Abstrakt Výroba lihu je v poslední době velmi aktuální vzhledem k rozšíření výroby biolihu pro energetické účely.

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku Amoniak 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku využití 20 % výroba dusíkatých hnojiv 80 % nejrůznější odvětví průmyslu (plasty, vlákna, výbušiny, hydrazin, aminy, amidy, nitrily a další organické

Více

Cykly živin v terestrických

Cykly živin v terestrických Cykly živin v terestrických ekosystémech (EKO/CZ) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2012/2013) 2. blok 1/10/2012 Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení Rozvoj a inovace výuky

Více

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV. Obsah. Biologické čištění odpadních vod. Vývoj ištní odpadních vod. Redukce znečištění 5.11.2012

BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV. Obsah. Biologické čištění odpadních vod. Vývoj ištní odpadních vod. Redukce znečištění 5.11.2012 Obsah BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV Biologická část ČOV Aktivační nádrže Dosazovací nádrže Regenerační nádrže doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 5. hodina Biologické čištění odpadních vod Vývoj ištní odpadních vod

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Odpadní vody. Organismy v odpadních vodách, na čistírnách odpadních vod

Odpadní vody. Organismy v odpadních vodách, na čistírnách odpadních vod Odpadní vody Organismy v odpadních vodách, na čistírnách odpadních vod Čištění odpadních vod Stupeň mechanický (česle, síta, lapače tuků, písku, usazovací nádrže, primární kal) Stupeň biologický (biochemická

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více