Soukromá základní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s. r. o. Školní rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá základní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s. r. o. Školní rok 2015/2016"

Transkript

1 Soukromá základní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s. r. o. Školní rok 2015/

2 ročník ročník ročník ročník ročník Učební plán VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Španělský jazyk (+7) 3(+6) 3(+4) 3(+2) 3 3(+2) 3 14(+21) 6 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka (+1) 6(+1) Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověka a zdraví Člověk a svět práce CELKEM HODIN: Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova h. Výuka v anglickém jazyce je označena červeně Výuka španělského jazyka označena zeleně 2

3 Nepovinné předměty označeny v závorce Povinné předměty Český jazyk Anglický jazyk Španělský jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Tělesná výchova Svět práce Výpočetní technika Výtvarná výchova Hudební výchova ČJ AJ ŠJ MA VL PŘ TV SP VT VV HV Nepovinné předměty Anglická jazyk Anglická vlastivěda Anglická prvouka AJ nep. VL nep. PR nep. Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Učební plán druhý stupeň ZŠ Vyučovací předměty Ročník Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. Informatika a výpoč. technologie technika Člověk a Dějepis společnost Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Tělesná výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova cizí jazyk dle výběru Celkem Výuka v anglickém jazyce je označena červeně 3

4 Organizace školního roku zahájení školního roku v 9:00 hod třídní schůzky rodičů 1. tříd v 16:00 hod zahájení volnočasových aktivit návštěva španělských studentů projekt ke dni České státnosti škola v přírodě státní svátek Den české státnosti mobilní planetárium státní svátek Den vzniku samostatného československého státu podzimní prázdniny rada rodičů v 16: třídní schůzky od 18:00 hod UsborneBook Fair ředitelské volno státní svátek Den boje za svobodu a demokracii španělský projektový den DÍA Ñ Mikulášská šachový turnaj vánoční setkání, mini-akademie aktivit vánoční besídky ve třídách ředitelské volno 4

5 vánoční prázdniny zahájení vyučování rada rodičů v 16:00 hod třídní schůzky od hod environmentální program EVVO vydání pololetního vysvědčení jednodenní pololetní prázdniny zimní škola v přírodě Projekt Masopust jarní prázdniny oslava Velikonoc - pečení velikonoční prázdniny státní svátek Velikonoční pondělí rada rodičů v 16:00 hod UsborneBook Fair třídní schůzky od hod školní koncert Jarní souzvuk Projekt Den země - výstava školní kolo jazykové soutěţe EKK přijímací zkoušky na střední školy čarodějnice studijní pobyt Španělsko DINO Šlápota celopraţské kolo jazykové soutěţe EKK 5

6 oslava Dne dětí, program EVVO třídní schůzky od hod ukončení volnočasových aktivit Zahradní slavnost konec školního roku, vydání závěrečného vysvědčení, poslední zvonění letní prázdniny letní Dino tábor ředitelské volno začátek školního roku 2016/2017 Škola si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu. 6

7 Provozní informace Budova školy je otevřena od 8:00 do 17:30 hodin. Začátek vyučování je stanoven na 8:45 hod. Na vyučování plynule navazuje provoz heren/druţiny a odpoledních volnočasových aktivit. Vstup do budovy je ţákům i rodičům povolen pouze se vstupní kartou. Školní herny/druţiny Bezpečný pobyt v době oběda a po ukončení výuky zajišťují školní herny/druţiny na základě vyplněného zápisového lístku, který obdrţíte při zahájení školního roku od třídních učitelů. V zápisovém lístku je nutné uvést, zda ţák odchází ze školy sám nebo bude vyzvedáván oprávněnými osobami, které je třeba jmenovitě uvést. V případě, ţe je ţák vyzvedáván jinou neţ oprávněnou osobou, je třeba o tom herny písemnou formou informovat. Kontaktujte vychovatele na tel.: , Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity zahajují svou činnost od v příslušných dnech dle nabídky. Jednotlivé aktivity a krouţky budou otevřeny na základě dostatečného počtu podaných přihlášek. Závaznou přihlášku vyplňte přesně a čitelně podle údajů na zadní straně přihlášky a zašlete na adresu školy k rukám koordinátora volnočasových aktivit D. Kubrychtové, em na ji předejte osobně nejpozději do Úhradu poplatků za aktivity proveďte, nejpozději do vkladem na pokladnu školy nebo převodem na účet školy č /0100. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte, specifický symbol je číslo aktivity. Přihláška k aktivitám je závazná a škola si vyhrazuje právo účtovat i za aktivity, ke kterým je ţák touto přihláškou přihlášen, bez ohledu na to, zda bude aktivně v aktivitě účasten. Pokud nebude úhrada výše uvedených aktivit prokázána, ţák nemůţe do aktivity docházet.aktivity končí svou činnost Ve všech aktivitách a krouţcích platí školní řád DINO Elementary School. Nabídka aktivit v zadní části broţury. 7

8 Školní autobusy Dle individuálních poţadavků ţáků/studentů zajišťuje škola pravidelný ranní svoz do školy a odpolední rozvoz na předem stanovených trasách. Pro zajištění dopravy kontaktuje pí. Lenku Krátkou, tel , Osobní schůzka moţná po telefonické domluvě. Školní uniformy Školní uniforma je povinná pro všechny ţáky školy při kaţdodenní docházce do školy, školních pobytech a školních akcích. Uniformu tvoří díly podle účelu pouţití společenský oblek, uniforma pro kaţdodenní nošení, volnočasové doplňky. Pro dívky jsou vybrány jiné barevné kombinace neţ pro chlapce, dostupné ve všech velikostech. 8

9 Uniformu nebo její části můţete zakoupit ve školním obchodu, který naleznete ve vstupní hale školy. Otevírací doba: Po: Út: Čt: Pro výběr většího mnoţství oblečení a při nutnosti zkoušení velikostí je nutné předem domluvit termín. Kontaktujte pí. Ivetu Petrášovou, tel , Stravování Stravování na zdejší škole zajišťuje společnost Scolarest zařízení školního stravování spol. s r.o., objednávkovým způsobem. To znamená, ţe kaţdý přihlášený ţák ke stravování má automaticky objednán oběd. Oběd se skládá z 1 druhu polévky, výběru ze 3 hlavních jídel, 1 zeleninového salátu, desertu, nápoje. Cena oběda je Kč 59,-. Cena odpolední svačiny je Kč 25,- Pro moţnost stravovat se je nutno vyplnit Přihlášku ke stravování, kterou ţák/student obdrţí od třídních učitelů, příp. vedoucí stravování. Po odevzdání přihlášky, získáte autorizační kód od vedoucí školní jídelny pro přístup na portál Scolarestu, na kterém budete mít moţnost sledovat jídelní lístek, provádět změnu objednávek, kontrolovat stav konta, nákupy v doplňkovém prodeji a nastavit případné zákazy apod. Číslo účtu: /0100, Variabilní symbol: přiřazenéčíslo z přihlášky ke stravování /kaţdé dítě má své/, Specifický symbol Je nutné uvádět jak variabilní, tak i specifický symbol. Veškeré dotazy, přání a připomínky spojené se stravováním adresujte vedoucí školní jídelny Haně Lebedové, kaţdý den 8,00 9,00 a 13,00 14,00 hod. Kaţdou středu od 14,00 17,00 /po telefonické domluvě/, tel , mob , 9

10 Adresa školy: Soukromá základní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Bellova Praha 10 Petrovice Kontaktní údaje Webové stránky: Bankovní spojení: KB Praha /0100 Recepce: tel.: Sekretariát ředitele: Bc. Dagmar Valentová tel.: mobilní tel: Generální ředitel: Mgr. Ondřej Lepka tel.: viz sekretariát Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Šárka Ochmanová tel.: mobilní tel: Koordinátor akcí, pobytů a volnočasových aktivit: Dana Kubrychtová tel.: mobilní tel: Školní herny/družina tel.: Hospodářka/obchod uniformy: Iveta Petrašová tel.:

11 Školní autobusy: Lenka Krátká tel.: mobilní tel: Vedoucí školní jídelny: Hana Lebedová tel.: mobilní tel:

12 Poznámky: Všechny informace uvedené v broţuře najdete, vč. formulářů, také na webových stránkách školy 12

13 Nabídka volnočasových aktivit Sportovní aktivity 101 Sportovní všestrannost Cílem této aktivity je rozvinout všestrannou pohybovou stránku studenta. Poskytuje moţnost vyzkoušet si různé druhy sportovních aktivit a vytříbit zájem o některou z nich. Sportovní všestrannost zahrnuje různé druhy míčových her, soutěţení jednotlivců i druţstev a zvyšování fyzické zdatnosti. Lektor: Mgr. Jan Broţek Termín: Úterý 16:10 17:10 (High School) Středa 16:10 17:10 ( třída ZŠ) Čtvrtek 13:10 14:10 (Preschool) Pátek 14:20-15:20 (1. 2. třída ZŠ) Místo konání: Tělocvična DINO Schools Cena Kč 2.500,- 102 Florbal Florbal je rychlý, velmi oblíbený indorový, kolektivní sport podobný hokeji s rozdílem, ţe jsou hráči v botách a ne v bruslích. Florbalové Hřiště má rozměry 40 x 20 metrů. Hraje se s lehkým dutým míčkem z plastu. Ke hře pouţívají hráči speciální florbalové hole, s nimiţ mají za úkol vstřelit protihráčům do branky gól. Je to aktivita vhodná pro energetické ţáky, rozvíjející rychlé uvaţování a taktiku. Lektor: Jiří Petr,Dominika Šteglová reprezentantka ČR Termín: Pondělí 15:10-16:10 Středa 15:10-16:10 Místo konání: Tělocvična DINO Schools Cena Kč 3.000,- (1x týdně) Kč 5.000,- (2x týdně) 103 Volejbal Tato aktivita je určena pro všechny milovníky aktivního pohybu. Název "volley-ball" vznikl podle hlavní ideje: odráţení míče - to volleytheball. Podle ústní, ale nepotvrzené tradice si jím chicagští hasiči krátili volné chvíle, kdyţ nehořelo. Ať je to tak, či onak, volejbal se ujal a pak měl někdo šťastný nápad přenést síť a míč do volné přírody a začít hrát i venku. Tak vznikla hra vhodná pro všechny, vrcholové sportovce účastnící se volejbalových turnajů, příleţitostné rekreační hráče, hra s přesnými pravidly, která mohou být modifikována tak, aby se mohlo hrát kdekoliv, s kýmkoliv a kdykoliv. Lektor: Mgr. Jan Broţek Termín: Čtvrtek 16:20-17:20 (pro ţáky 4 a 5. třídy ZŠ a studenty gymnázia) Místo konání: Tělocvična DINO Schools Cena Kč 3.000,- 104 Fotbal Fotbal u nás asi není třeba představovat, ale kdyby přece pochází z anglického football, foot=noha, ball=míč, někdy téţ kopaná, je kolektivní míčová hra, která je 13

14 nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. Ve fotbalu hrají dvě druţstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém hřišti, nejčastěji travnatém. Jejich cílem je dosáhnout více branek (gólů) neţ soupeř. Branky je dosaţeno tehdy, kdyţ míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky. Hraje se hlavně nohama, ale hráči mohou k hraní míčem pouţívat libovolné části těla kromě rukou a paţí. Jenom brankář můţe v blízkosti vlastní branky hrát i rukama. Takţe se všichni dost protáhnou, posílí a unaví. Lektor: Mgr. Jan Broţek Termín: úterý (ZŠ) pátek (ZŠ) Místo konání: Tělocvična DINO Schools Cena: Kč 3.000,- (1x týdně) Kč 5.000,- (2x týdně) 105 Stolní tenis Společenská hra nebo sport? Postupný přerod na sportovní odvětví umoţnilo pouţívání celuloidového míčku, díky kterému se odskok míčku na stole stal pravidelným a předvídatelným - a začalo tedy mít smysl v této hře soutěţit a počítat body. A tak se stolní tenis stal sportem zaměstnávajícím nejen ruce a nohy, ale zejména také hlavu, protoţe pouze taktickou kombinací obojího lze dosáhnout úspěchu. Lektor: Tadeáš Peřina, Veronika Luňová Termín: individuální lekce pro jednotlivce nebo dvojice (denně dle dohody) Místo konání: velký sál DINO Schools Cena 1 lekce pro jednotlivce Kč 350,- Cena 1 lekce při párové hodině á Kč 250,- 106 Kung Fu Trénink probíhá hlavně prostřednictvím jedinečného WingChunChiSau(lepící se ruce), které neučí pouze pouţít principy, teorie a techniky WingChunv praxi, nýbrţ také Kum Kok cvičícího a vyvíjí také odpovídající reflexy. WingChun pouţívá v útoku i obraně explosivní formu energie jménem TsuenGing(síla na velmi krátkou vzdálenost). Principy a teorie WingChun vyuţívají co nejkratší moţnou vzdálenost k dosaţení cíle. Kaţdý trénink se skládá z několika na sebe navazujících částí - procvičování WingChun formy, protaţení, základy sebeobrany, posilování a závěrečný strečink - tak, aby byla hodina pro děti zajímavá a zábavná. Co je WingChun Kung Fu? WingChun Kung Fu je svým způsobem úplně a naprosto netradiční bojové umění. Místo tuctu nebo více forem má pouze šest (Siu Lim Tau, ChamKiu, Biu Tze, na dřevěném panákovi, s dlouhou tyčí, dvěma noţi). Místo okázalých obřadů jako například lví tanec, má ponejvíce pozdrav s rukou a pěstí. Na místo početných technik (některé styly napočítávají tisíce technik) obsahuje hrst pohybů, které se ale dají rozmanitě míchat a kombinovat - srovnatelně jako moderní fonetická abeceda (kde se dají písmena nekonečně kombinovat v různá slova) oproti obrázkovému písmu (které má pro kaţdý pojem jeden znak). Lektor: Jan Poláček Termín: Středa 14:10 15:10 (Preschool) Středa 15:10 16:10 (ţáci ZŠ) Místo konání: I. taneční sál DINO Schools Cena Kč 2.900,- 14

15 107 Judo Pochází z Japonska. Zakladatel juda, prof. Kano, při vyvíjení nového nejen sebeobranného, ale i výchovného systému, především čerpal z Jiu-jitsu. Principem juda je překonat soupeře díky vyuţití jeho vlastní energie. Judo se stalo ve světě nejpopulárnějším bojovým sportem díky propracované metodice tréninku, výchovnému působení na cvičence a sportovnímu pojetí. V dnešní době je judo moderním olympijským sportem, který si však jako přidanou hodnotu zachoval vše pozitivní z tradičního japonského bojového umění. Lektor: Monika Oswaldová, Bc. Václav Sedmidubský reprezentant ČR v judu Termín: Čtvrtek 14:20-15:20 Místo konání: Tělocvična DINO Schools Cena Kč 4.800,- 109 Jóga (ne-jóga) Pravidelným setkáváním se děti zábavnou formou postupně naučí vnímat a ovládat své tělo, stejně jako svoji psychiku. Jde o nesoutěţivý přístup, kdy děti zaţijí přirozenou formou zdravé pohybové návyky, úctu k sobě i okolí. Odrazovým můstkem budou jednotlivé cviky, které se dají ukrýt do pohádek nebo příběhů. Prostor se zde dává i běhání, skotačení, tvoření i vyprávění, budeme vyuţívat kresbu, vonné oleje, hudební nástroje, odpočívat jako tygr, protahovat krk jako ţirafa nebo foukat jako vítr. Děti z jógy čerpají mnoho výhod. Zvyšuje se jejich pruţnost, síla, koordinace a uvědomění těla. Navíc se zlepšuje jejich koncentrace, smysl pro klid a kvalita odpočinku. Praktikování těchto cviků děti spojuje hlouběji s jejich vnitřním já a rozvíjí vztah s přírodním světem, který je obklopuje. Lektor: Lenka Jašková Termín: Pondělí 15:10-16:10 Místo konání: taneční sál DINO Schools Cena Kč 2.900,- 120 Lyţování Alpské (někdy také zvané sjezdové) lyţování je sport, při kterém se závodníci snaţí projet co nejrychleji danou trať ze svahu dolů. Trať je vyznačena brankami a podle toho jakým způsobem je trať vytýčena a jak je dlouhá, rozlišujeme čtyři disciplíny. Slalom, obří slalom, superobří slalom a sjezd. Do českých zemí nezávisle na sobě přivezly lyţe na konci 19. století Josef RöslerOřovský (první lyţařský krouţek) a hrabě Jan Harrach (pro své dělníky v horách). Od té doby se ale styl jízdy vyvíjel, prošel různými fázemi a často byl ovlivněn závodním lyţováním. Přes techniky rotační a protirotační dospělo lyţování i po materiálovém vývoji aţ do dnešní carvingové techniky, která minimalizovala podíl jízdy smykem. V Českých zemích má lyţování velkou tradici a není bez zajímavosti, ţe ve vývoji lyţování sehrála významnou roli takzvaná Lillienfeldská škola Čecha Matyáše Ţďárského a ţe první lyţařský svaz na světě byl v roce 1903 Svaz lyţařů v Království Českém. Vzhledem k širokým zkušenostem p. Záhrobského se do oddílu lyţování mohou přihlásit zájemci všech věkových kategorií, s širokým spektrem zájmu od pouhé touhy naučit se lyţovat aţ po ty, kteří přemýšlí o kariéře závodního lyţaře*. Trénink zahrnuje: Všeobecnou kondiční přípravu, speciální cvičení, trénink na lyţích, kompenzační cvičení, doplňkový program. Jedná se pouze o suchý trénink, nezahrnuje tréninky na sněhu a soustředění. Lektor: Richard Šebor, Petr Záhrobský ml. *, reprezentant ČR, účastník tří Olympiád a šesti Mistrovství světa, sedminásobný mistr ČR Termín: Čtvrtek Místo konání: Tělocvična DINO Schools Cena Kč 2.900,- 15

16 125 Relaxační plavání Relaxační plavání je určeno pro malou skupinku dětí v menším bazénu. Nejde o výuku plavání, ale o rekreační formu plavání, kdy děti plavou, cvičí a relaxují ve vodě. Hravou formou se sţívají s vodním prostředím, zdokonalují své plavecké dovednosti a plaveckou vytrvalost tak, aby se voda stala přítelem pro aktivní odpočinek. Děti budou vyzvednuty z heren lektorem a školním autobusem převezeny do bazénu. Po ukončení plavání děti vyzvedávají rodiče od lektora u bazénu. Lektor: Mgr. Ondřej Batelka Termín: Čtvrtek 14:15 16:15(vč. času na přesun) Místo konání: bazén (v blízkosti školy) Cena Kč 5.600,- Umělecké a taneční kroužky 108 Step S výukou stepu se dá začít v jakémkoliv věku! Step jako takový se vyvinul ve Spojených Státech Amerických během devatenáctého století a stal se populárním téměř po celém světě. Původní název tapdance pochází od klepavého zvuku, který vyluzují malé kousky plechu na botách tanečníka, kdyţ se dotýkají tvrdé podlahy. Toto ţivé, rytmické klepání dělá z umělce nejen tanečníka, ale vlastně i hráče na bicí nástroj. Step dnes můţete vidět ve varietních, divadelních a muzikálových vystoupeních, kde pravidelně zaujímá své místo, a to i díky tomu, ţe je to jediný tanec, který můţete nejen vidět, ale i slyšet. Studenti naší školy dosáhli v předchozích letech ve stepu celosvětových ocenění. Lektor: Andrea Myslivečková, Dominik Budlovskýněkolikanásobný mistr republiky, Evropy a světa Termín: Úterý 14:20 15:05 - Preschool Úterý 15:10-16:55 začátečníci, mírně pokročilí Úterý 16:00-16:45 pokročilí Místo konání: II. taneční sál DINO Schools Cena Kč 2.900,- 110 Tanec Je pojem, který v dnešní době zastřešuje jiţ velmi širokou škálu tanečních stylů, která se stále neuvěřitelnou rychlostí vyvíjí, většinou v souvislosti s vývojem moderní hudby. Tréninky budou zahrnovat drobné rehabilitační cviky, lehké a správné posilování odpovídající věku dětí, správné protaţení a zlepšení pohyblivosti těla, systematické posilování a následné taneční variace zaměřené na různé styly. Vše bude dětem podáváno zábavnou formou hry, budou rozvíjet svou fantazii a kreativitu. Dále budou mít moţnost si vyzkoušet základy řady tanečních stylů: Street Dance, Jazz Dance, Balet, Moderna, Contemporary a následně se profilovat a najít pro sebe nejzajímavější styl, ve kterém se cítí dobře. Termín: Středa 14:10 15:10 (Preschool) Čtvrtek 14:20-15:50 (Elementary) Místo konání: I. taneční sál DINO Schools Cena Kč 2.900,- 16

17 200 Housle Housle, nástroj nejpodobnější lidskému hlasu, propojující při hře levou i pravou hemisféru. Tento nástroj má hlubokou tradici a svým hráčům přináší nepřeberné mnoţství interpretace stylů a hudebních ţánrů. Lektor: Štěpán Pražák, učitel s mnohaletou výukovou i pódiovou zkušeností ze zahraničí (housle rodinnou tradicí, syn zakladatele Pražákova kvarteta). Termín: Pondělí- dle individuální dohody Místo konání: jazyková učebna DINO Schools Cena jedné vyučovací hodiny Kč 450,- 201 Sólový zpěv Zpěv je jedním z nejzákladnějších a nejpřirozenějších projevů člověka. Na rozdíl od jiných hudebních nástrojů má ten úţasný dar, ţe umí předávat poselství skrze slova. Je to hudba, která člověka posílí, povzbudí i rozveselí. A pokud lidé zpívají spolu, je radost ještě větší. Sborový zpěv je příleţitostí pro všechny, kdo rádi zpívají. Členové sboru se učí vzájemné spolupráci, rozvíjení hudebního citu a sluchu, základní orientaci ve vícehlasu. Osvojují si techniky zdravého zpěvu a správného dýchání. Seznámí se s různými hudebními styly od lidových písní přes populární aţ třeba po klasické či dokonce etnické. Hudba je univerzální řeč lidstva. Henry WadsworthLongfellow Lektor: Tereza Dolejší (vystudovala muzikálové herectví, členkou hudební skupiny, zpívá v muzikálech např. Hamlet, MammaMia) Veronika Szutkowská (pěvecké zkušenosti v různých ţánrech a značné zkušenosti se skupinovým zpíváním Bambini di Praga, TimbreTone, Voxtet, LinhaSingers) Termín: hodiny dle individuální dohody (úterý, středa) Místo konání: 5. B Cena jedné vyučovací hodiny Kč 450,- 202 Sborový zpěv Zpěv a hudba sama byla vţdy součástí kaţdodenního ţivota člověka, obrazem ţivotního stylu, reprezentantem tradice, zobrazující kulturní a vzdělanostní vyspělost společenství, duchovní ideály a zejména reálný ţivot společnosti. Sborový zpět neznamená jen hromadná vystoupení, ale věnuje se hudbě jako takové, jejímu vlivu na člověka, rozšíření školní hudební výchovy, včetně rozvoje a práce s hlasem, moderním a hravým přístupem. Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce. Jiří Mahen Sbormistr: Jenny Biňovec Termín: Pondělí 15:10 16:10 Místo konání: 5. A Cena Kč 2.900,- 203 Klavír Kvalitní výuka hry na klavír od začátečníků po pokročilé, zkušenými učiteli, vč. základů teorie. Lektor: Mgr. Petr Potoček pondělí, čtvrtek, pátek Mgr. Laura Mikel Vlková pondělí, úterý, středa Mgr. Otto Orany pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek Termín: dle individuální dohody Místo konání: hudebna I. DINO Schools + 3. A Cena jedné vyučovací hodiny Kč 500,- 17

18 204 Kytara Kvalitní výuka kytary, klasické i moderní techniky hry v mnoha ţánrech hudby, přirozená interpretace, rozvíjení hudebnosti a rytmu, základy teorie. Lektor: Jan Burian, DiS. absolvent Konzervatoře Jaroslava Jeţka, obor kytara, skladba, zpěv Termín: úterý, středa, čtvrtek - dle individuální dohody Místo konání: 1. C Cena jedné vyučovací hodiny Kč 450,- 205 Flétna Kvalitní výuka hry na flétnu od začátečníků po pokročilé, zkušeným učitelem, vč. základů teorie. Lektor: Jan Triebenekl MgA.,Katrin Triebeneklová, Jenny Biňovec. Termín: úterý, středa, pátek - dle individuální dohody Místo konání: 2. A Cena jedné vyučovací hodiny Kč 450,- 206 Bicí nástroje Výuka hry na bicí nástroje od začátečníků po pokročilé Lektor: Matouš Holienčin Termín: Pondělí, čtvrtek - dle individuální dohody Místo konání: hudebna DINO Schools Cena jedné vyučovací hodiny Kč 450,- 215 Saxofon 216 Klarinet Máte chuť naučit se hrát na saxofon? Lekce jsou nabízeny studentům 3. tříd a výše. Saxofon je dřevěný dechový nástroj. Při výuce tohoto nástroje se děti učí kontrolu dechu, koordinaci prstů a hudební notace. A co je nejdůleţitější, výuka dětem ukáţe radost z hudby! Mnohé studie prokázaly spojení mezi učením na hudební nástroj a lepšími studijními výsledky, zejména ve výuce jazyků a matematice, jakoţ i zlepšení sociálních dovedností, jako zlepšení paměti, koncentrace a chuť tvořit. Jenny hraje více neţ 20 let na klarinet a 12 let na saxofon. Má více neţ 10 let zkušeností s výukou v hudební výchovy, vedení koncertní kapely a instrumentální výuky. Ráda pomáhá dětem objevovat radost a vzrušení z hudby, a věří, ţe hudba hraje důleţitou úlohu v obohacování vzdělání a ţivota studentů. Lektor: Jenny Binovec, Bachelorof Music in Performance Termín: Pondělí, úterý, čtvrtek - dle individuální dohody Místo konání: jazyková učebna DINO Schools Cena jedné vyučovací hodiny Kč 450,- 207 Dramatický ateliér je vhodný nejen pro ty, kteří mají neovladatelnou touhu hrát divadlo, ale také pro ty, jeţ v budoucnu budou pro své povolání potřebovat vystupování před "publikem", pro budoucí moderátory, a také pro ty, kteří se stydí projevit, nemají dostatečnou slovní zásobu, nebo se neumí trefně vyjádřit. Začneme mimoslovní komunikací, dále improvizací na jednoduchá témata, pokračovat budeme souhrou partnerů (jeden ruce, druhý řeč). V druhém pololetí budeme pokračovat nácvikem hry (scénáře na motivy známých pohádek) a dále budeme pokračovat k dokonalému divadelnímu projevu. Lektor: Mgr. Krystýna Čepková, dramaturg 18

19 Termín: Pondělí 15:10 16:40 (pokročilí třídy ZŚ) Středa 15:10 16:10 (začátečníci Třídy ZŠ) Místo konání: II. taneční sál DINO Schools Cena Kč 2.900,- 208 Keramický ateliér Cílem výuky je vzbudit v dětech radost a nadšení z tvořivé práce, zvládnout zábavnou formou výtvarné techniky, zvládnout a pochopit keramiku jako vyjadřovací prostředek s arteterapeutickým zaměřením a rozvojem jemné motoriky u menších dětí. V keramickém ateliéru se děti seznámí se základními technikami a postupy v modelování. Vyrábíme originální ruční nádoby, vyzkoušíme techniku výroby z plátů a vymačkávanou techniku. Naučíme se vytvářet keramické kachle, uţitkové nádoby (hrnky, talíře, misky, svícny). S dětmi vyrábíme také masky, zvířata a originální závěsná zvonítka. K dekoraci keramiky pouţíváme různé druhy hlín, engob a barvítek. Lektor: Monika Matějková Termín: Pondělí 15:10 16:40 (začátečníci ZŠ) Středa 13:00 14:00 (MŠ) 14:00 15:00 (MŠ) 15:10 16:40 (pokročilí ZŠ) Místo konání: umělecká dílna DINO Schools Cena Kč 2.800,- (ZŠ) Kč 2.400,- (MŠ) 210 Šikovné ruce - děvčata Šikovné ruce je krouţek pro tvořivé dívky, které rády propojují estetiku s šikovností svých vlastních rukou. Mini projekty jsou stavěny na zájmu účastníků a techniky přizpůsobovány věku i schopnostem. Dovednosti se pak hodí pro rozvíjení výtvarných talentů, ale také pro praktické vyuţití. Malé slečny si vyzkouší a naučí se běţné i nevšední tvůrčí techniky různých výtvarných oborů (např. pletení, patchwork, výroba střihů a různé druhy šití, paličkování, batikování, barvy na textil, různé druhy zdobení oděvů korálky, knoflíky, mašličky; výroba figurek ze šustí apod. Lektor: Silvie Hradilová Termín: Úterý 15:10 16:40 (2. 5. třídy ZŠ) Čtvrtek 14:20-16:05 (Preschool + 1. třídy ZŠ) Místo konání: umělecká dílna Cena Kč 2.900,- Naučné kroužky 301 Šachy Hra králů rozvíjející intelekt a logické myšlení. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěţní sportovní podobě. Lektor: Vojtěch Rut Termín: pátek 15:20 16:20 (ZŠ + Gym.) Místo konání: studovna DINO Schools Cena: Kč 2.400,- 19

20 305 Lovci podnikavých duchů Hra, zkušenost, bystrá mysl, kamarádi, příběh, poučení, dobrodruţství, fantazie a záţitky jsou hlavní ingredience pouţité při vývoji nového záţitkového krouţku, který pomáhá do ţivota. Krouţek je okořeněn trochou poznání, schopností, sebedůvěry, reflexí, učení, úspěchem, osobností a odměnami. Děti se stanou členy jednoho z týmů pátrajících po tajemných bytostech. Při hře tak budou rozvíjet soubor vlastností a dovedností, které jsou typické pro podnikavou osobnost. Samostatně uvaţujícího člověka s názorem, který si dokáţe poradit v různých ţivotních situacích, který hledá příleţitosti pro uplatnění vlastních schopností a dovedností. Osobnost, která věří ve své schopnosti, ale zároveň si je vţdy vědoma svých povinností a která respektuje druhé. Děti se učí dělat si na věc vlastní názor, vyjednávat s druhými, bránit se manipulaci, zvládat projevy svých emocí, hledat řešení problémů, pracovat v týmu, vyuţívat kreativní techniky pro hledání nových nápadů, vyuţívat jejich fantazii. Děti osvojují praktické techniky z oblasti měkkých dovedností (tzv. soft skills), které jim pomohou řešit nejrůznější situace v osobním, ale především v budoucím studijním a pracovním ţivotě. Lektor: Lenka Jašková Termín: čtvrtek 14:20-15:50(3. 5. třídy ZŠ) Místo konání: Taneční sál DINO Schools Cena: Kč 3.400,- 306 Math club MinecraftforMathsteaching! Why not makingmathsappealing to kids? Let sbringthepowerofgames to theclassroom! The idea oftheprojectis to teachmathematicsthroughminecraft, whichis a computer game thatkids play and enjoy a lot. This club is not onlyaboutlearningmathsskills but alsoaboutusingcreativity to buildworlds and explorethem. Krouţek bude probíhat v anglickém jazyce. Lektor: Patricia Calabria Termín: úterý 15:10 16:10(3. 5. Třídy ZŠ) Místo konání: studovna DINO Schools Cena: Kč 3.200,- 308 Foto ateliér Seznámíme se se základy fotografie, prohloubíme a zdokonalíme naučené dovednosti. Naučíme se jak správně ovládat fotoaparát, jak vyuţít clonu, čas a jak pracovat se světlem a kompozicí. Fotografovat se bude v terénu i v ateliéru a ukáţeme si jak fotit makro, portrét, krajinu, zátiší a dokumentární fotografii. Všechny fotky si pak prohlédneme na počítači a naučíme se, jak se dají dále upravovat. Zkusíme si i vyvolat fotky v temné komoře, a jak funguje fotografování na kinofilm. Nad pořízenými fotkami budeme společně diskutovat, ukazovat si chyby a vzájemně se hodnotit. Lektor: Rostislav Zapletal, Denisa Richterová Termín: úterý 15: (Elementary) středa 15:10-16:10 (Highschool) Místo konání: studovna DINO Schools Cena: Kč 3.200,- 20

21 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2015/16 DINO ELEMENTARY SCHOOL I. pololetí ŢÁK: jméno a příjmení: třída: datum narození: adresa: telefon: fyzická a jiná omezení: Zákonný zástupce: jméno, příjmení, tituly: telefon: AKTIVITY: název: číslo: cena: název: číslo: cena: název: číslo: cena: název: číslo: cena: název: číslo: cena: Závaznou přihlášku prosím vyplňte přesně a čitelně, dle specifikace na druhé straně přihlášky a zašlete na adresu školy Soukromá základní škola s RVJ - DINO Elementary School s.r.o, Bellova 352, Praha 10 Petrovice, k rukám D. Kubrychtové koordinátora volnočasových aktivit, em na ji předejte osobně nejpozději do Úhradu poplatků za aktivity proveďte, nejpozději do vkladem na pokladnu školy nebo převodem na účet školy č /0100. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte, specifický symbol je číslo aktivity. Tato přihláška k aktivitám je závazná a škola si vyhrazuje právo účtovat i za aktivity, ke kterým je ţák touto přihláškou přihlášen, bez ohledu na to, zda bude aktivně v aktivitě účasten. Pokud nebude úhrada výše uvedených aktivit prokázána, ţák nemůţe do aktivity docházet.účast v aktivitách je nutné zrušit písemnou formou.ve všech aktivitách a krouţcích platí školní řád DINO Elementary School. V Praze dne: podpis rodiče: 21

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. 1. 2007 průběžně aktualizováno Preambule Školní vzdělávací program, podle 5 z. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) je pedagogický dokument, podle něhoţ se bude uskutečňovat

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

volnočasové aktivity ve městě Beroun

volnočasové aktivity ve městě Beroun volnočasové aktivity ve městě Beroun 2014/2015 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 3 Angličtina s Jimmym... 8 Astra Lingua - Jazykové centrum Beroun 8 Ateliér Na vyhlídce... 16 Baby Club Hrošík...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 1 Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 6 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického sboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŢINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme. 1. 9. 2014 1 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XIX. Volnočasové aktivity v Milevsku

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XIX. Volnočasové aktivity v Milevsku Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 9. 1. září 2011 Vden vydání tohoto čísla zpravodaje už budou letní prázdniny téměř minulostí. Pro většinu z nás to znovu znamená určitou změnu rytmu, končí doba dovolených,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

výtvarné, rukodělné a řemeslné

výtvarné, rukodělné a řemeslné výtvarné, rukodělné a řemeslné KÓD VR 07 KÓD VR 06 KÓD VR 05 KÓD VR 04 KÓD VR 03 KÓD VR 02 KÓD VR 01 MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ Pastelka pro děti 4 6 let Pro malé malíře od 4 do 6 let, kteří stále něco malují.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více