Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015"

Transkript

1 Plán práce a kalendář akcí na školní rok

2 Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015 Ve školním roce bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení: Vedení: Mgr. Zdeňka Zemanová ředitelka školy M Mgr. Radek Janák zástupce ředitelky Ch, Př Mgr. Marie Píbalová výchovná poradkyně Z, RJ Třídní učitelé: Mgr. Alena Burdová 1.A Mgr. Helena Dornicová 1.B Simona Němcová 1.C Mgr. Marie Křížová 2.A Mgr. Michaela Pavlíková 2.B Mgr. Alena Lišková 3.A Jaroslava Bublová 3.B Jitka Vlková 4.A Mgr. Růžena Řeháková 4.B Lenka Matoušová 5.A Mgr. Emilie Košlerová 5.B Mgr. Edita Keplová Thenotová 6.A Čj, Aj Ivo Zeman 6.B F,M, If Renata Hachová 7.A Vv,Nj, Mgr. Pavel Princl 8.A Tv, D Petra Císlerová 8.B Aj,D, Monika Bízková 9.A Aj,Čj,Hv Jaroslava Váňová 9.B Ov, Rv,Tv,Přv, Vl,Pč Učitelé: Mgr. Eva Hajšmanová Čj, Tv Mgr. Gabriela Krbcová Vv, Pč, If Mgr. Jana Krbcová Čj, Ev, spec.ped. Štěpánka Zemanová Hv, Př Asistenti pedagoga: Jana Müllerová Dagmar Kovandová Šárka Vodrlintová Vychovatelé: Jana Schramková vedoucí vychovatelka ŠD Barbora Hanzlíčková vychovatelka ŠD Květuše Smolová vychovatelka ŠD Šárka Vodrlintová vychovatelka ŠD Michaela Pavlíková vychovatelka ŠD Školní psycholog:

3 Mgr. Jitka Škrabánková Školní jídelna: Olga Semerádová Milena Petráková Drahomíra Kudrnová Veronika Nagyová Zdeňka Cerhová školní psycholog vedoucí šk. jídelny vedoucí kuchařka Správní zaměstnanci: Josef Černický Eva Marzouk Zdeňka Dimová Růžena Kotlárová Ilona Lédlová Administrativní pracovnice: Zita Hejnová 2) Školská rada V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pracuje školská rada ve složení: - zástupci rodičů Chmelař Jaroslav Straková Michaela Kratochvílová Blanka - zástupci zřizovatele Straka Roman Bc. Hrůza Robert Šikýř Oto - zástupci pedagogů Mgr. Keplová Thenotová Edita Mgr. Dornicová Helena Mgr. Křížová Marie 3) Výukový program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Toužim, okres Karlovy Vary Učíme se pro život, ze dne Aktualizace k

4 4) Předmětové komise 2014/15 předmět garant Český jazyk 1.st. Český jazyk 2.st. Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika 1.st. Matematika 2.st. Prvouka,Přírodověda,Vlastivěda Výtvarná v.,pracovní č.1.st. Tělesná v.,ašsk 1.st. Tělesná v.,ašsk 2.st. Hudební v. Fyzika,Informatika, Zeměpis Dějepis Občanská v.,rodin.v.,etická v.,dopr. Přírodopis,Chemie,EVVO Pracovní čin.,domácí práce, Výtvarná výchova, MS 1. stupeň Školní družina Liš Kp Bíz Hach Pí Ře Zem Koš Nm Bu Pri Bá Z Pí Cís Vá J Vá M Sch

5 Organizace školního roku 2014/2015 Začátek školního roku pondělí Podzimní prázdniny pondělí a středa Vánoční prázdniny pondělí do pátku ( nástup do školy v pondělí ) První pololetí ukončeno ve čtvrtek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek Druhé pololetí ukončeno v úterý Hlavní prázdniny od do Školní rok začátek v úterý Zápis do 1. ročníku 2015/16 úterý a středa Ředitelské volno ) Termíny pro 9.ročníky - IPS K. Vary září Škola Odevzdání přihlášek k talentové zkoušce do Schůzky pro rodiče žáků 9. tříd od 18:00 - Volba povolání projekt a Talentové zkoušky leden Odevzdání přihlášek VP do Odevzdání přihlášek na SŠ do Přijímací zkoušky duben (1. kolo), Rozloučení se žáky 9. tříd v 16:00 7) Jednání pedagogické rady 2014/15 1. čtvrtletí pololetní čtvrtletí závěrečná

6 8) Dny otevřených dveří, třídní schůzky Den otevřených dveří pro veřejnost: Třídní schůzky: v 16: v 16:00 9) Úkoly a cíle v jednotlivých oblastech Hodnocení školy (srpen 2013) Základní cíle školy vycházejí ze strategie rozvoje Základní školy Toužim, okres Karlovy Vary - poskytnout žákům kvalitní základy vzdělání. Vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a uplatnění v životě - rozvíjet osobnost žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami A) Podmínky ke vzdělávání Č. Úkol Zodpovědnost Termín 1. Zavádění elektronické TK a ŽK, ŘŠ, TU, PP září spolupráce s rodiči 2. Mít v souladu s vyhláškou nastavení Zodpovědný Září lavic a židlí ve třídách vyučující ve třídě, ŠD 3. Měsíčně obměňovat informace ve vitríně Sch Do 5. v měsíci před školou 4. Ve spolupráci s žáky rozvíjet estetickou TU, průběžně úroveň tříd, pravidelně vyměňovat výzdobu 5. Aktualizovat výzdobu na chodbách PK výchov 2.st., PK průběžně Vv, Pč 1.st 6. Obnova ONIV (učebnice, pomůcky, ICT učebna) PK ŘŠ Po výzvě vedení B) Průběh vzdělávání Č. Úkol Zodpovědnost termín 1. Respektovat ŠVP Učíme se pro život (textovou část strategie, výstupy, učivo) Všichni 2. Vytvářet partnerské vztahy mezi učiteli a U žáky, zbavit vyučování stresu a napětí 3. Využívat množství postupů, metod, a U Průběžně forem práce, umožnit žákům výběr ve volbě postupů a činností 4. Podněcovat aktivitu žáků, podporovat PP Průběžně zájem a vnitřní motivaci v učení (smysluplnost, spolupráci, možnost výběru, samostatnost,.) 5. Kontrola, aktualizace ŠVP Koordinátor ŠVP Březen, duben

7 6. Schůzky předmětových komisí, metodického sdružení vést záznamy, předložit ŘŠ 7. Rozvržením výuky ve vyučovacích hodinách dosáhnout dodržování tématických plánů, větší odchylku od plánu konzultovat s ředitelkou školy 8. Při plánované absenci učitele dodat přípravu na vyučovací hodiny suplujícímu učiteli. Po domluvě se ZŘ je možné vyměnit hodiny, případně vést hodinu jako třídnickou. 9. Analýza rizik při činnostech žáků seznámení rozboru a přijatých opatřeních na PR, Předsedové PK, MS U U ŘŠ TU, U-zavádění přijatých opatření Minimálně 3krát v roce čtvrtletně C) Výsledky vzdělávání Č. Úkol zodpovídá Termín 1. Aktivně a plně využívat ŽK (sebehodnocení, plánování, klíčové kompetence, hodnocení) TU U 2. Vytipovat žáky na všechny soutěže, olympiády, průběžně připravit a motivovat 3. Motivovat a připravit žáky na sportovní soutěže 4. Seznámit se s problémy žáků se specifickými poruchami učení, pracovat podle zprávy z vyšetření. Nová vyšetření seznámí VP na poradě. Bude kontrolován způsob výuky žáků s SPU, vyučující budou schopni doložit metody práce a postup při klasifikaci žáka. Nejen integrovaní žáci. - čtvrtletně - průběžně PK Do vytipovat; PK TV U,VP Průběžně-příprava Průběžně 5. Testy SCIO 6.-9.ročníky ZŘ Dle termínů SCIO 6 Srovnávací testy (vnitřní)od 3. ročníků PK čtvrtletně 7. MŠMT-celostátní testování 5. a 9. roč. ŘŠ, Druhé pololetí 8. Umožnit konání konzultací s rodiči při U Dvakrát ročně TS za přítomnosti žáka 9. Spolupráce s PPP, školním psychologem VP, TU průběžně D) Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy Č. Úkol Zodpovědnost Termín 1. Zlepšovat vztahy mezi žáky v ročnících i U, MP, VP mimo ně, učit vzájemné toleranci. Mezitřídní projekty, akce 2. Při každé příležitosti žákům vštěpovat základní mravní principy zaměřené na potlačení hrubosti a negativní projevy Všichni

8 žáků a mezilidských vztahů 3. Třídnické hodiny, zabývat se problematikou kázně, využívat prvky OSV, komunitní kruh, atp. ZŘ, TU Minimálně jednou za měsíc 4. Podpora činnosti školního parlamentu Vá, Krbcová Jana Dle potřeb a plánu ŠP 5. Důsledně postupovat proti vandalismu, učebnice, učební pomůcky, školní vybavení, šatny, spolupráce s rodiči U 6. Důsledně řešit náznaky a projevy šikany s rodiči žáků 7. Důslednou kontrolou absence žáků předcházet záškoláctví, pokud nebude absence žáka ve škole omluvena rodiči do 24 hodin, TU musí ihned prokazatelně kontaktovat zákonného zástupce. 8. Důsledně dbát na dohledovou činnost o přestávkách 9. Všechny akce, projekty,..prezentovat na www stránkách, v novinách TU, výchovná komise TU, U Vedoucí akce, projektu, exkurze, výletu, 10. Spolupráce s rodiči ze školské rady ŘŠ Dvakrát v roce 11. Podpora třídních akcí za účasti rodičů TU průběžně 12. Zodpovědně připravovat TS tak, aby jejich obsah rodiče zaujal. Informovat rodiče profesionálně a věcně TU,U Minimálně dvakrát ročně 13. Individuální jednání s rodiči výchovná U průběžně komise, nejednat samostatně, zápis 14. Vycházející žáci - projekt VP, ŠP, URv Dle projektu 15. Při nedostatečném prospěchu žáka nebo snížené známce z chování prokazatelně (ŽK, zápis ze TS, výchovné komise,..) v předstihu informovat rodiče zasláním dopisu rodičům. Podepisuje vyučující, RŠ. U průběžně E) Řízení školy Č. Úkol Zodpovědnost Termín 1. Provozní porady pořádat jedenkrát ŘŠ v měsíci, čtvrtek 14:00, podklady pro poradu zasílat na internetové adresy, povinností učitele je číst včas školní poštu 2. Zápisy z porad, úkoly seznámení ŘŠ, ZŘ všichni, sborovna, pošta 3. Zapojit školu do operačních programů ŘŠ,ZŘ průběžně OP VK, další aktuální 4. Spolupráce mezinárodní, organizace ročního plánu spolupráce s ŘŠ, TU 7. A 5. roč. Schůzka s Breintenbrunnem

9 Breintenbrunnem (červen 2014, září 2014) 5. Návštěva v MŠ před zápisem MS leden 6. Návštěva MŠ ve škole U 1.roč. Prosinec-leden 7. Podpora DVPP ŘŠ Září,leden plán na pololetí, 8. Vzájemné hospitace PK,MS Plán do Vést hospitační činnost, Na pozvání, ŘŠ, ZŘ průběžně příp. bez ohlášení, návštěva každého učitele minimálně jednou v roce 10. Organizovat osobní rozhovory ŘŠ červen s vedením školy 11. DO odevzdat vedení školy Plán PP do30.9. osobního rozvoje pedagogického pracovníka (dvě části povinné úkoly a svůj další přehled) 12. Pořádat pravidelná setkání vedení školy ŘŠ 1x týdně 13. Organizovat rozhovory s provozními ŘŠ Minimálně jednou zaměstnanci 14. Na kurz DVPP vysílat zpravidla jednoho zástupce, povinnost účastníka je informovat ostatní kolegy na poradě, PK, MS, Využívat pro výuku poznatky z odborných periodik, internetu,.předávat informace ostatním (nástěnka ve sborovně, porady,..) 16. Podporovat spolupráci s TJ SOKOL, SK Toužim, Hasiči, PP PP PP ročně F) Výsledky práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Č. Úkol Zodpovědnost Termín 1. Finančně podporovat školní tradice a Vedení školy, akce zřizovatel 2. Modernizovat vybavení tříd, kabinetů ŘŠ 3. Podporovat práci žákovské a učitelské knihovny, rozšiřovat učitelskou knihovnu ŘŠ, Š průběžně

10 G) Kalendář dalších (konkrétních) akcí školy Září Adaptační den ve škole projekt TU, šk.psycholog Jarmark řemesel Exkurze-volba povolání PKV Seznamte se prosím Beseda škol.psycholog ŠD Hudební pořad p. Hrabě Nástroje ukázky.. PK Hv Říjen Halloween ŠD ŠD Soutěž ve čtení PK Aj Záložka spojuje školy Společný projekt PK Čj 1.st. PK Vv s slovenskými školami Dopravní hřiště Dopravní výchova MS Knížata za Lucemburků představení PK D ÚP K.Vary Volba povolání PK výchov Veletrh škol Volba povolání PK výchov Sluneční soustava beseda PK Z Listopad Jak se bránit šikaně Beseda se šk. Psycholožkou ŠD Mladý Demosthenes soutěž PKČj Soutěž ve čtení 8.-9.r. PK Aj Pracovní možnosti EU Beseda 8.r. Eu centrum KV Egypt projekt PK D Bobřík informatiky soutěž PK F If Vybíjená Třídní kola PK Tv 1.st. Prosinec Zpěv vánočních písní a koled 1.st - chodba MS u stromečku Vánoce ŠD-dárky, hry ŠD Olympiáda v Čj 2. stupeň PK ČJ Vánoční přání PK Vv Den boje proti AIDS sbírka MPP Vá Svět nebezpečných závislostí Z.Pospíšil-beseda PK výchov Moser Exkurze 8.r. PKZ,PKV Srdíčkový den Adventní sbírka MP Mikuláš Pro 1.st. Školní parlament Ježíškova vánoční pošta PK Vv Volba povolání Celodenní projekt VP, Psych., Rv Plzeň Histor. exkurze PK D Fyzikální olympiáda Škol.kolo PK F Míčový trojboj Třídní kola PK Tv 1.st. Leden

11 Pečujeme o své zdraví beseda ŠD Literární soutěž 2.stupeň PK Čj Dárky pro předškoláky Příprava zápisu do 1.t. PK Vv Šikana Projekt 8.ročníky PK výchov Matematická olympiáda 9.r. PK M SOU Toužim exkurze PK výchov Olympiáda Škol. kolo PK D Divadlo nekouše Představení v Sokolovně PK Čj Florbal Školní a okrskové kolo PK Tv 1.st. Únor Nejlepší skokan soutěž ve skoku přes švihalo ŠD Masopust masky ŠD, MS Skřivánek Soutěž pěvecká Hv Recitace soutěž ČJ 1.st. Den s knihou 2.stupeň PK Čj Biologická olympiáda soutěž PK Př Lyžařský výcvik 7.8.ročníky PK Tv Pythagoriáda 5.-8.ročníky PK M Březen Kniha naše kamarádka Výtvarná soutěž ŠD Právní vědomí, trestní Beseda-PhDr.Z.Papežová MPP Vá zodpovědnost Čtenářský maraton 1. 6.r. PK Cj 2.st. Měsíc knihy Návštěvy knihoven MS, PK Cj Celé Česko čte dětem Čtení prarodičů s dětmi PK Čj 1.st. Klokan Matematická soutěž 1.-2.st., PK M Matematická olympiáda r. PK M Archimediáda Školní kolo PK F Velikonoce soutěž PK Vv MC Donald s cup okrskové kolo PK Tv 1.st. Duben Bezpečně na chodníku i na beseda ŠD vozovce Čteme si navzájem 2.st. pro malé PK Čj Becherovka exkurze PK Z Den Země PK výchov, MS Dopravní soutěž Školní MS, PK Ov Příroda na jaře PK Vv Teplá, Bečov exkurze PKV, Velikonoce Toužim-Breitenbrunn TU 5.roč. Květen Máme rádi přírodu výtvarná soutěž ŠD Knihovny, muzea Exkurze 2.st. PKČj ZOO Plzeň Exkurze 7.r. PK Př

12 Hláskování 4.-9.r. PK Aj Stolování SHŠ M.Lázně PK výchov Zdravé zuby beseda MS 1.st Srdíčkový den Jarní sbírky MP Dopravní soutěž Krajské kolo PKv, MS Pracovní možnosti EU beseda Eu centrum KV Historie sportu Toužim-Breitenbrunn- TU 7.roč. Natheim-Nová Role Historické centrum Toužim exkurze PK D MC Donald s cup Okresní, krajské kolo PK Tv 1.st. Lázeňský trojúhelník exkurze PK Z Červen Den dětí soutěže Spolupráce s Info Toužim Čtenářská soutěž soutěž PK Čj 1.st. Den napříč školou Projekt 3.-9.r. Čj 1. a 2.st Hláskování 6.-9.r. PK Aj Sportovní den 2.st. PK Tv Hasenpokal T-B-NR PK Tv Bezpečně i o prázdninách beseda ŠD Atletický trojboj Školní kolo PK Tv 1.st. Toužim Mgr. Zdeňka Zemanová ředitelka školy

Pedagogický sbor pro rok 2009/10

Pedagogický sbor pro rok 2009/10 Kalendář akcí na školní rok 2009 2010 Pedagogický sbor pro rok 2009/10 Ve školním roce 2009 2010 bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení: Vedení: Mgr. Zdeňka Zemanová ředitelka školy M Mgr. Radek

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více