ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1. září. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka MŠ. Po ukončení zápisu obdrží rodiče do 10 dnů rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte. Po obdržení rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte se rodiče dostaví do MŠ, vyzvednou si evidenční list dítěte, který řádně vyplněný přinesou zpět do 14 dnů. Pro všechny nové děti se stanoví zkušební pobyt na dobu tří měsíců s ohledem na adaptační režim dítěte. Při umístění do tříd je zohledněn věk a potřeby dětí. Děti jsou umístěny do třech tříd ve věku 3-4, 4-5, 5-6+ odklady školní docházky. Kapacita třídy je maximálně 10 dětí. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přednost při přijetí do MŠ mají děti: 1. starší 3 let ( do dovrší 3. let) 2. děti zdravé i s lehčím zdravotním handicapem 3. děti se sociálním znevýhodněním 4. děti bez ohledu na národnost a rasu Děti s polodenní docházkou nebo děti docházející na 5 dní v měsíci se přijímají jen v případě malého zájmu o školu. Přijímání dětí s handicapem je posuzováno individuálně. Záleží na podmínkách a možnostech školy, které jsou potřebné pro přijetí dítěte. 2. EVIDENCE DÍTĚTE Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce evidenční list dítěte, který je 1 1

2 řádně vyplněn. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař a rodiče jej odevzdají do 14 dnů po zápise dítěte do mateřské školy. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 3. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Provoz mateřské školy: hodin. Děti přicházejí do MŠ zpravidla do 8.00 hodin, jiné výjimky jsou domluveny s ředitelkou školy nebo učitelkou na třídě. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hod. osobně, telefonicky nebo SMS. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Pedagog má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou osobně od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ až do předání zákonným zástupcům. V případě konání akce v MŠ za účasti rodičů, přebírají odpovědnost za děti rodiče. Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas vyvěšeny na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně informace sledovat. Děti si mohou do MŠ přinést osobní, bezpečné hračky, které si ukládají do svých kufříků. Za případnou ztrátu nebo zničení hračky učitelka neodpovídá. Děti chodí do MŠ oblečené tak, aby jejich oblečení a obutí jim umožňovalo přirozený pohyb a zdravý rozvoj. 2 Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 4. ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY V ČERVENCI A SRPNU 2

3 Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy a oznámí zákonným zástupcům dítěte vždy v září při zahájení školního roku. 5. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. 6. PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Úplata za předškolní vzdělávání: Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena vnitřním předpisem k vybírání úplaty na neinvestiční náklady dle školského zákona č.561/2004 Sb., 123 odst. 2-5 a vyhlášky MŠMT ČR š. 14/2005 o př. vzdělávání 6 odst.1-7). Splatnost: do 20. dne v měsíci Úplata za školní stravování: Přihlašování a odhlašování obědů se provádí do 7.30, na pozdější odhlášení nebude brán zřetel a rodiče mají právo si dojít do hod. pro oběd do vlastního nádobí. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky, SMS, osobně. Neodhlášené obědy propadají a jsou rozděleny dětem. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování v mateřské jsou platby, jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Neuhrazení těchto plateb do 20. dne v měsíci je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d) Úplata za předškolní vzdělávání je vybírána v následujícím měsíci společně se školním stravováním. 3 Platby probíhají: převodem na účet školy /0100 hotově u učitelky MŠ 3

4 7. PRÁVA A POVINNOSTI VŠECH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MŠ Práva a povinnosti rodičů: právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života právo po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy v domluvených konzultačních hodinách právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy právo projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy právo požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školní řádu MŠ, s ohledem na bezpečnost ostatních dětí povinnost zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, nebo bylo včas omluveno povinnost domluvit se s učitelkou na adaptačním režimu dítěte a respektovat jej povinnost se osobně zúčastnit na vyzvání ředitele školy projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte povinnost včas a řádně platit předepsané platby předávat dítě osobně učitelce a oznámit všechny změny, které se dítěte týkají (zdravotní stav, úraz, adresa, telefonní spojení,..) Práva a povinnosti dítěte: právo na slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či jiné sociální skupiny právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností právo na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky, tak aby nebylo psychicky nebo fyzicky zraňováno právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení 4

5 právo na ochranu osobnosti právo, aby bylo respektováno jako individualita, která tvoří svůj vlastní život povinnost dodržovat předkládaná pravidla školou a učit se s nimi zacházet povinnost učit se chovat ohleduplně ke kamarádům i zaměstnancům školy 4 Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy: pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem pedagog má právo domluvit si s rodiči konzultační hodiny podle potřeby, nesmí se dlouho vybavovat s rodiči při přebírání nebo vydávání dítěte, aby neohrozil bezpečnost ostatních dětí ve třídě bez dozoru pedagog je povinen upozornit rodiče na zdravotní stav dítěte, na nevhodné projevy chování nebo odlišnost ve vývoji dítěte, která by mohla vést k odkladu školní docházky, nebo by vyžadovala spolupráci s odborným lékařem pedagog má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí provozní zaměstnanci mají právo upozornit pedagoga, vedení školy a rodiče na nevhodné zacházení s majetkem školy Práva a povinnosti ředitele: má právo ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, včas neplatí povinné platby 5

6 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení dítě nezvládne domluvený adaptační program MŠ (není připraveno pro vstup do MŠ ( nosí pleny, nekomunikuje, není schopno se zapojit do režimu dětí) má právo uzavřít provoz o státem vyhlášených prázdninách z ekonomických důvodů, pokud se přihlásí do MŠ méně než 6 dětí má povinnost informovat rodiče a odbor péče o dítě o neobvyklém chování dětí v kolektivu zapříčiněné nevhodnou domácí výchovou ( podezření na týrání, zanedbávání dítěte,...) má povinnost informovat včas rodiče o veškerých změnách provozu MŠ nesmí podávat informace o dětech bez písemného souhlasu zákonných zástupců 8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy. 5 6

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy - 1 - Mateřská škola U Nové školy 637 Praha 9 190 00 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY U Nové školy pro šk.rok 2014/2015 I. Údaje o zařízení Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy Sídlo : U Nové školy 637, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více