Senioři v Africe: zapomenutá generace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Senioři v Africe: zapomenutá generace"

Transkript

1 Senioři v Africe: zapomenutá generace V africké společnosti dnes senioři hrají klíčovou úlohu, při tvorbě rozvojových programů a plánování služeb jsou však jejich potřeby opomíjeny. Senioři dnes hrají v africké společnosti životně důležitou úlohu. Bez jejich příspěvku počínaje péčí o osiřelá vnoučata po zajištění nezbytného příjmu by v Africe nepřežily miliony rodin. Přesto se na ně v rozvojových programech zapomíná a jsou vystaveni diskriminaci v přístupu ke službám, například zdravotní péči. Tento materiál si klade za cíl upozornit Evropskou unii (EU) a její členské státy, africké národní vlády a evropské nevládní organizace na to, jak důležité je brát při tvorbě politiky a plánování praktických opatření ohled na potřeby starších občanů. Zdůrazňuje ústřední postavení seniorů v dnešní Africe, identifikuje hlavní problémy, jimž tato generace čelí, a uvádí příklady pozitivních zásahů, které změnily životy seniorů a osob, které na nich závisí. Tvář Afriky se mění. Obyvatelstvo stárne všude na světě, v Africe však mnohem rychleji než jinde. Dnešní počet téměř 50 milionů Afričanů starších než 60 let se do roku 2050 zvýší na téměř 200 milionů. 1 Tento demografický vývoj, který nemá v minulosti obdoby, má pro společnost vážné důsledky; ovlivňuje život obyvatel Afriky v sociální, hospodářské a politické oblasti. Starší Afričané a Afričanky plní v životě svých rodin a komunit nezastupitelnou roli. V nejrůznějších částech Afriky 64 procent mužů po dosažení věku 60 let dosud pracuje, ve formálních i neformálních odvětvích. 2 Ženy se tu v průměru dožívají o 17 let vyššího věku než muži. 3 Nadále se starají o domácnost a pracují v zemědělství, poskytujícím nejnutnější živobytí. Stále více žen, jejichž dospělé děti odešly za prací nebo zemřely na důsledky nákazy HIV a AIDS, vychovává osiřelá vnoučata. Obsah Hlavní problémy 2 Chronická chudoba Lidská práva Zákony Politika Zdravotní péče HIV a AIDS Krizová pomoc Politika EU 7 závazky Co by měly dělat EU 8 a národní vlády 1

2 Přes svůj nepostradatelný společenský přínos mnozí starší občané Afriky nadále žije ve stále větší chudobě, jsou vystaveni diskriminaci, stávají se oběťmi násilí a zneužívání a nemohou uplatnit své právoplatné nároky. Mnoho seniorů žije na venkově, kde je k dispozici méně služeb. Jsou vylučováni z ekonomického života, často jim je odpíráno zaměstnání, možnost pojistit se nebo získat úvěr. Trpí také sociálním vyloučením v důsledku diskriminace na základě věku, změn v rozdělení rolí v rodině a rodinném životě. Míra gramotnosti seniorů zvláště starších žen je nadále nízká, často nižší než celková gramotnost obyvatelstva. 4 definovaném nikoliv příspěvkově, ale dávkově), invalidního důchodu nebo přídavků na děti. Pravidelný příjem je podstatným předpokladem naplnění práva na sociální zabezpečení a přiměřenou životní úroveň, k němuž se africké státy zavázaly ratifikací mezinárodních smluv o lidských právech. 8 Africká Charta lidských práv (1981) v Článku 18 stanovuje právo starších a zdravotně postižených osob na sociální ochranu odpovídající jejich tělesným a morálním potřebám. Zaručit svým občanům starobní důchody doporučuje státům jak Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (International Plan of Action on Ageing) vyhlášený roku 2002 v Madridu, tak Politický rámec a akční plán pro řešení problémů stárnutí (Policy Framework and Plan of Action on Ageing), který ve stejném roce přijala Africká unie. K podpoře sociální ochrany a bezpečí občanů, včetně těch, jež nechrání stávající systémy, se zavázala v řadě sdělení, prohlášení a dohod o rozvojové spolupráci také Evropská unie. 9 Je prokázáno, že africké státy si nejenom mohou dovolit vyplácet svým občanům starobní důchody, ale je také v jejich silách snížit počet Hlavní problémy Senioři a chronická chudoba Afričtí senioři jsou jednou ze skupin, která má nejmenší prospěch z hospodářského růstu a rozvoje. Spolu se svými dětmi tvoří většinu z 900 milionů lidí, kteří budou žít v chudobě ještě roku 2015, i pokud budou naplněny rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals). 5 Lidé, kteří jsou chronicky chudí po celý svůj život a nemohou si naspořit na stáří, se stávají zvláště zranitelnými, když přestanou být schopni pracovat nebo je nemůže podpořit jejich rodina. Průzkum provedený v 15 afrických zemích ukázal, že v 11 z nich je procento seniorů žijících v chudobě vyšší než celostátní průměr. Zvlášť těžká je situace starších lidí, kteří žijí v rodině s malými dětmi. 6 V Ugandě žije v chudobě 38 procent z celkového počtu obyvatel, ale 64 procent starších občanů. 7 Chudoba jim brání v účasti na životě společnosti a přístupu ke službám pro sebe a své rodinné příslušníky. Je nutné zahrnout řešení problémů seniorů a stárnutí do národních rozvojových iniciativ, například programů zmírnění chudoby, rozvojových strategií a rozpočtů. Afričtí senioři potřebují jistotu základního příjmu, buď v podobě mzdy nebo sociálních peněžitých dávek, například státem zaručeného starobního důchodu (v systému Tři generace žijí z jediného důchodu Pan Mdiya žije se svými dvěma dětmi a pěti vnoučaty chudinské čtvrti Lamontville v jihoafrické provincii KwaZulu-Natal. Rodiče těchto pěti vnoučat zemřeli, další vnoučata žijí jinde, rodina je ale podporuje. Pan Mdiya pobírá důchod od ledna Dostávám měsíčně 280 randů (113 dolarů), říká, a z toho platím účty za vodu, elektřinu, daně, místní poplatky a jídlo pro děti. Platím také dopravu dalším členům své rodiny, aby mohli jezdit do města [Durbanu] a navštěvovat se. A když někdo z nich zemře, zaplatím mu pohřeb. Vnoučatům také platím školné, školní stejnokroje, a připravuji jim do školy svačinu, protože jejich rodiče umřeli. Moje patnáctiletá vnučka má astma a po každém záchvatu musí být ošetřena v nemocnici to také platím. Musel bych mít dvakrát větší důchod, abychom mohli žít lépe. Kdybych ale nedostával žádný, nic z těch věcí, které jsem jmenoval, bych si nemohl dovolit, a myslím, že bych zemřel zoufalstvím. Pan Mdiya ze svého důchodu živí pět vnoučat, jejichž rodiče zemřeli. Leila Amanpour/HelpAge International 2

3 seniorů a jejich rodinných příslušníků, kteří žijí v chudobě, a umožnit jim využívat další služby jako je zdravotní péče a vzdělávání. Roku 2002 bylo v Jihoafrické republice na starobních důchodech vyplaceno 1,9 milionu randů, tj. 1,4 % HDP. Jsou to dobře vynaložené peníze. Pobírá-li jeden její člen důchod, riziko, že rodina upadne do chudoby, se snižuje o 12,5 procent, 10 což může přímo ovlivnit zdraví ostatních členů domácnosti. Dívky žijící ve společné domácnosti se starší ženou pobírající důchod jsou například o 3 až 4 cm vyšší než dívky žijící se staršími ženami, které důchod nedostávají. 11 Veřejné výdaje na sociální účely, včetně důchodů, také pomáhají vytvářet další formy příjmu. Výsledky nedávného výzkumu v Jižní Africe naznačují, že usnadňují přístup k zaměstnání a vznik nových pracovních příležitostí. Podle výzkumu provedeného v Namibii je 25 až 50 procent důchodových příjmů investováno do produktivních podniků, 12 a v Lesothu 18 procent osob pobírajících státní důchod jeho část vynakládá na vytvoření pracovních míst pro další lidi. 13 Senioři a lidská práva V důsledku stárnutí obyvatelstva se senioři v Africe nadále ocitají v chudobě a izolaci, jsou vystaveni násilí a zneužívání a mají jen omezený přístup ke zdravotní péči, vzdělávání a právní ochraně. Pokud nepobírají důchod, jsou často nuceni vykonávat špatně placenou nebo ponižující práci, aby uživili sebe a další osoby, které jsou na nich závislé. Má-li klesnout počet seniorů žijících v chudobě a zlepšit kvalitu jejich života, je třeba naučit je znát svá práva a volat k odpovědnosti ty, jejichž povinností je dbát na to, aby byla dodržována. Zvláštní pozornost je nutné věnovat starším ženám, které se dožívají vyššího věku než muži a často se setkávají s diskriminací v přístupu ke službám. Starší lidé často nemohou uplatnit své právoplatné nároky, například na bezplatnou zdravotní péči a důchod, především proto, že nemají doklady totožnosti, jimiž by prokázali Pomoc při získávání dokladů totožnosti V Jižní Africe mohou lidé nakažení virem HIV a trpící AIDS požádat o invalidní důchod a příspěvek na pokrytí nákladů na léky, a někteří starší lidé, kteří se starají o vnoučata, mají nárok na sociální dávky a osvobození dětí v jejich péči od školného. Důchod, který seniorům pečujícím o děti vyplácí stát, pro ně představuje jistotu pravidelného příjmu a je pro ně životně důležitý, o svých dalších zákonných nárocích však mají jen malou představu. Navíc často nemají doklady totožnosti a formality spojené s prokazováním nároku na sociální pomoc je odrazují od úmyslu o ni požádat. Lidé si často neuvědomují, jak je důležité mít základní doklady jako například rodný list, a často se stává, že je ztratí nebo je někde založí a nemohou najít. Bez nich pak nemůže být jejich žádost vyřízena, a opatřit si nové trvá dlouho, může být obtížné a představuje další náklad. Muthande Society for the Aged (MUSA), organizace pomáhající seniorům v chudinských čtvrtích Durhamu, v první řadě posiluje povědomí o důležitosti dokladů totožnosti prostřednictvím kampaně probíhající pod heslem Opatřete si doklady, podpořené programem zvyšování gramotnosti. Do domácností seniorů vysílá vzdělavatele, kteří jsou jejich vrstevníky. Za druhé pak její právní poradci ( paralegals ) pomáhají s řešením jednotlivých případů. svůj věk a nárok. Při průzkumu provedeném v roce 2005 se zjistilo, že z téměř 4000 starších obyvatel osmi mozambických obcí jich 42 procent nemá průkaz totožnosti, bez nějž nemohou žádat o bezplatnou zdravotní péči. 14 Podobně je tomu v celé Africe. Jeden takový případ popisuje Lucitania, která pracuje jako tzv. paralegal (jak se označují úředníci s neúplným nebo alternativním právnickým vzděláním poskytující právní poradenství pod dohledem právníka): V mé vesnici žijí dvě ženy, asi 72 let staré, které nevlastní žádný doklad totožnosti a nepobírají důchod. Doslova hladoví a denně uléhají s prázdným žaludkem. Do této situace se dostávají lidé, kteří nemají ani rodný list. Dodnes každoročně není do matrik zapsáno na 40 milionů narozených dětí, 15 což jim pak po celý život brání domoci se svých zákonných nároků. Ústřední vlády a orgány místní samosprávy musí najít způsoby a metody registrace a vydávání dokladů totožnosti, které zajistí, že lidé všeho věku budou moci využívat služeb, na něž mají zákonný nárok. Senioři a zákony Mnozí senioři zvláště ženy se setkávají s diskriminací v záležitostech majetkových a dědických práv a práv plynoucích z manželství, kde často panuje diktát diskriminačního zvykového práva. Soudní řešení pro starší lidi často nepadá v úvahu z mnoha důvodů: mnozí jsou negramotní, nemohou si dovolit zaplatit si advokáta a náklady na soudní řízení, soudy jsou daleko a soudci nerozumějí problémům stárnutí. Dostupnost bezplatného právního poradenství, poskytovaného úředníky, kteří nemusí mít úplné právní vzdělání, pracují však pod dohledem právníka, může pomoci vyřešit mnoho sporů přímo na místě: na severu oblasti Tanzanie obývané Sukumy, bantuskou etnickou skupinou, se například díky němu podařilo vyřešit případ obvinění starších žen z čarodějnictví a uchránit je před násilím. Jádrem takovýchto obvinění jsou často majetkové, dědické a manželské spory. Práce těchto poradců a vesnických výborů seniorů, seznamujících celou místní komunitu s právy starších občanů, velice pomáhá snížit počet podobných obvinění a řešit co možná nejvíce případů mimosoudně. 3

4 Simon de Trey-White/HelpAge International Právní pomoc pro seniory v Ghaně Mnohé seniory v Ghaně jejich rodina bu zcela opustila nebo je zanedbává, a někdy jsou i fyzicky zneužíváni. Zvláš často jsou porušována práva starších žen, zejména vdov, někdy obviňovaných z čarodějnictví. Málokdy však takovéto případy ohlásí, protože se bojí a neznají svá práva. Ghanská organizace HelpAge ( Pomozte seniorům ) s cílem řešit tuto situaci školí právní poradce, spolufinancuje konferenci právníků a její zástupci na ní promlouvají. Díky její činnosti senioři lépe znají svá práva a s větší sebedůvěrou je brání, jsou-li zneužívána, organizace hájící lidská práva, například Ghana Legal Aid Board (Ghanská rada právní pomoci), Commission on Human Rights and Administrative Justice (Komise pro lidská práva a správní spravedlnost) a Women in Law and Development in Africa (Ženy v právním systému a rozvoji v Africe) stále účinněji zasahují proti porušování práv seniorů, problémy seniorů jsou dnes zohledněny v zákonu o národním zdravotním pojištění a při tvorbě politiky růstu a zmírnění chudoby. Dobrovolná právní poradkyně Florence Schandorfová poučuje Daniela Mensaha o jeho právu na zdravotní péči. Senioři a politika Jelikož obyvatelstvo Afriky stárne rychleji než kdy dříve, senioři budou tvořit stále větší procento voličů. Dnes je starších než 60 let kolem 11 procent Afričanů s volebním právem, v roce 2050 jich ale bude 16 procent. 16 Proto budou moci výrazněji ovlivňovat politiku, která se jich a jejich rodin dotýká. Problémy seniorů a jejich přínos pro společnost je možné také více zviditelnit pomocí lepšího sběru dat, rozlišených podle věku a pohlaví, o chudobě seniorů a jejich úloze v péči o rodinné příslušníky. Zároveň je třeba přijímat a uskutečňovat politická opatření, která jim zaručí přístup ke službám odpovídajícím jejich potřebám. V současné době je v Africe k dispozici jen málo dat o starších lidech a problémech stáří. Senioři nicméně mohou již dnes představovat mohutnou sílu a dosáhnout změny, jestliže se zapojí do veřejného dění na celostátní a místní úrovni a budou ovlivňovat politiku, která se jich týká, například v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení. Když se starší občané spojí, jejich sdružení nebo skupiny mohou významně pomoci při sběru dat na místní úrovni, jako to udělali například v Tanzanii, Jamajce a Bangladéši, kde byla i díky jejich aktivitě přijata a realizována politická opatření beroucí větší zřetel na jejich zájmy. Je též prokázáno, že účinným způsobem, jak seniorům umožnit zformulovat své požadavky a dosáhnout zlepšení, je monitorovat poskytování služeb. 17 Senioři a zdravotní péče S vyšším věkem se mění potřeby zdravotní péče. Senioři si často neuvědomují klinické důsledky stárnutí, nebo prostě nemají na to, aby uspokojili své zdravotní potřeby. Mnozí se po celý život nevymaní z chudoby, což zhoršuje degenerativní účinky stárnutí, jako je zvýšený krevní tlak, podvýživa, anémie, cukrovka, osteoporóza, revmatismus, zhoršení sluchu a zraku. V nedávném průzkumu provedeném v mozambických domácnostech 47 procent respondentů, kteří uvedli, že byli v posledních dvou týdnech nemocní, bylo starších než 50 let. 18 Starší lidi omezuje v přístupu ke zdravotní péči řada faktorů: nemají na zaplacení léků nebo dopravy do místa, kde je zdravotní středisko, nemají správné doklady totožnosti, jimiž by prokázali svůj nárok na bezplatné nebo subvencované služby, nevědí, na co mají nárok, nejsou fyzicky schopni čekat v dlouhých frontách u lékaře nebo cestovat veřejnou dopravou do zdravotního střediska, žijí v odlehlých oblastech, kde nejsou k dispozici služby zdravotní péče a kam nevede veřejná doprava. Zdravotnický personál navíc často není vyškolen ve specifikách geriatrické péče a může se vůči starším lidem chovat diskriminačně. 4

5 Monitorování zdravotní péče v Tanzanii K hlavním problémům zdravotní péče o seniory v Tanzanii patří její kvalita a dostupnost (pro mnohé starší lidi je příliš drahá a do nejbližšího zdravotnického zařízení mají daleko). Organizace HelpAge International poskytla členům sdružení důchodců ve městě Arusha (CHAWAMA) a představitelům místních komunit informace o zdravotnické politice tanzanské vlády a vyškolila je ve vůdcovských dovednostech, aby uměli hájit a lobovat za zájmy svých spoluobčanů a shromaž ovat data o zdravotních službách. Tito facilitátoři pak vytvořili výbory seniorů, které pomáhají monitorovat poskytování zdravotní péče. V rámci tohoto projektu byli senioři požádáni, aby při každé návštěvě nemocnice zaznamenali své zkušenosti. Výsledkem jsou následující zjištění: Čtyřicet procent respondentů uvedlo, že když s nimi zdravotnický personál hovořil, měli pocit, že se jim vysmívá. Devadesát čtyři procenta respondentů musela za konzultaci s lékařem zaplatit. Třicet procent z nich nevědělo, jak požádat o bezplatnou péči. Více než třetina musela čekat čtyři hodin až šest hodin, než u lékaře přišli na řadu. Téměř polovina si musela zaplatit dopravu do nemocnice. Díky tomuto projektu úřady místní samosprávy dnes zajiš ují bezplatné ošetření všem znevýhodněným seniorům, včetně osob se zdravotním postižením, vážnými zdravotními problémy a osamělých starších lidí. Tyto služby jsou financovány z obecních rozpočtů. Senioři v Tanzanii uvádějí, že zdravotnický personál se k nim často chová neuctivě. Jednomu z nich bylo řečeno: Jděte domů. Nejste nemocný jen prostě starý. Projekt také posílil sebeúctu seniorů. Jak mnozí říkají, nyní mají pocit, že jejich problémům je nasloucháno. Zlepšení statistiky o osobách nakažených virem HIV a trpících AIDS v Ugandě Uganda zaznamenala velké úspěchy v boji proti šíření nákazy HIV a AIDS, nejnovější data však ukazují, že tato epidemie je opět na vzestupu. Organizace Uganda Reach the Aged Association (URAA), která se zaměřuje na problémy seniorů, již nějakou dobu úzce spolupracuje s vládou a snaží se dosáhnout toho, aby se na specifické potřeby a zájmy seniorů bral ohled při tvorbě zdravotnické a vzdělávací politiky a programů. V roce 2006 pozvala své hlavní spolupracovníky na prezentaci dat, která shromáždili dobrovolníci poskytující poradenství a testovací centra. URAA je využila k tomu, aby upozornila vládu na důsledky, jež má zvýšený výskyt nákazy HIV a AIDS pro seniory pečující o nakažené nebo nemocné děti a dospělé a někdy potřebují pomoc sami. Astrid Walker/HelpAge International Senioři a problematika HIV/AIDS V posledních deseti letech má epidemie HIV a AIDS pro seniory zvláště v subsaharské Africe katastrofální ekonomické, sociální, zdravotní a psychologické důsledky. Přesto nejsou k dispozici dostatečné údaje o rozsahu tohoto problému a nepodnikají se patřičné kroky pro jeho řešení. Péče o rodinné příslušníky nakažené virem HIV a trpící AIDS je pro seniory velkým břemenem a navíc je vystavuje riziku, že se sami nakazí. Mnozí s nimi žijí ve společné domácnosti a starají se o ně, nejsou však cílovou skupinou osvětových kampaních zaměřených na prevenci. Nevědí tak, jak se správně starat o nemocné AIDS a jak se sami chránit před nákazou. Starší občané také nesou stále větší zodpovědnost za péči o vnoučata, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Mnozí tito sirotci žijí v domácnostech svých prarodičů, kteří se musejí postarat o jejich živobytí (stravu a ošacení) a také o jejich vzdělání. V Botswaně, Malawi, Namibii, Jižní Africe, Tanzanii a Zimbabwe žije v domácnostech prarodičů až 60 procent osiřelých dětí. 19 Podobná je situace v Zambii, kde z celkového počtu 1,1 milionu sirotků jedna třetina žije v domácnostech, jež vede jejich babička. 20 O sirotky pečují zejména starší ženy: v domácnostech, v jejichž čele stojí starší žena, žijí sirotci s dvakrát větší pravděpodobností než v těch, jimž vévodí starší muž. 21 Epidemie HIV a AIDS však postihuje seniory nejen jakožto pečovatele: i oni se mohou nakazit, i když se předpokládá, že v jejich případě je toto riziko menší, jelikož už nejsou sexuálně aktivní proto také nejsou cílovou skupinou osvětových programů. O výskytu HIV a AIDS mezi lidmi staršími než 50 let je toho známo málo, protože se sbírají data především o věkových skupinách 15 až 49 let. Jestliže ve statistikách budou starší lidé nadále tak řečeno neviditelní, vlády a další instituce nebudou moci patřičně reagovat na pandemii HIV a AIDS. 5

6 Pomoc pro seniory v Dárfúru Situace v Dárfúru je považována za nejhorší humanitární krizi dnešního světa. Více než dva miliony lidí byly vyhnány ze své půdy, bylo jim znemožněno sklidit ze svých polí úrodu, a ocitli se bez přístřeší. Mnozí z nich hledají útočiště v uprchlických táborech. Přibližně 8 procent uprchlíků jsou starší lidé, z nichž polovina jsou osamělí. Žen je mezi nimi více než mužů a 40 procent žen žijících v táborech v západním Dárfúru jsou vdovy. Téměř třetina seniorů žijících v táborech se stará o osiřelé děti. Starší uprchlíci jsou zřídkakdy cílovou skupinou mezinárodních humanitárních programů potravinové a zdravotnické pomoci. Nikdy nemají jistotu, že se najedí, protože se hůře pohybují a nejsou schopni dojít na registrační místa. Ne vždy mají střechu nad hlavou, jsou nuceni žít ve špatných hygienických podmínkách, a těm, kteří trpí chronickým onemocněním, například očními chorobami, se nedostává léčby. Zvláš bezbranné jsou starší ženy, které jsou posílány sbírat dřevo v okolí tábora, protože se má za to, že jim nehrozí tak velké riziko znásilnění jako mladším ženám. Zajistit zdravotní péči, výživu a sociální interakci lidem vyhnaným z jejich domovů je velice obtížné. Nejde přitom jen o to uspokojit jejich základní potřeby. Organizace HelpAge International pracuje v 10 táborech, kde senioři tvoří zvláš vysoké procento uprchlíků: zakládá výbory, které zastupují seniory, upozorňují na jejich potřeby a hájí jejich práva, zjiš uje, kteří senioři nejvíce potřebují pomoc, spolupracuje s dalšími organizacemi na zvyšování obecného povědomí o potřebách seniorů, na něž je třeba brát zřetel při tvorbě rozvojových strategií, vyhodnocuje potřeby uprchlíků pokud jde o zdravotní péči a výživu a opatřuje zvláštní příděly potravin pro nejvíce ohrožené osoby, zakládá centra společenských činností s účelem vytvářet pocit pospolitosti, vytváří výukové materiály a školí starší lidi ve výdělečných činnostech, např. obuvnickém, košíkářském či pekařském řemesle, pěstování plodin a chovu dobytka. Starší uprchlíci jsou málokdy cílovou skupinou humanitárních programů potravinové a zdravotnické pomoci. Organizace HelpAge Interntional pracuje v uprchlických táborech, zaměřuje se na starší lidi a pomáhá jim mnoha různými formami. Gina Bramucci/HelpAge International Senioři v krizových situacích Senioři zvláště trpí důsledky rostoucího počtu konfliktů a přírodních katastrof postihujících Afriku, většinou však nejsou považováni za obzvlášť zranitelnou skupinu. Stává se, že když se vylidní celá vesnice, mnozí starší vesničané, zvláště ti špatně pohybliví, zůstávají, protože se bojí dlouhé cesty nebo smrti v cizí zemi, ocitají se bez pomoci a velice snadno se mohou stát oběťmi válečného násilí. Většina nevládních organizací klade důraz na programy primární zdravotní péče, které se zaměřují na děti a ženy a starší lidi opomíjejí. Krizové programy potravinové pomoci jsou málokdy uzpůsobeny potřebám seniorů pro něž jsou například tvrdé obilné produkty nepoživatelné, protože nemají v pořádku zuby nebo trpí jinými zdravotními problémy. Na doplňkové programy potravinové pomoci určené speciálně starším 6

7 lidem se navíc často pohlíží jako na vyhazování peněz. Když se uprchlíci vrátí domů, pro starší lidi jsou těžko dosažitelné zdroje obživy, například půda. Nedostanou úvěr, jsou vyloučeni z projektů vytváření zdrojů příjmu nebo programů, jejichž účastníci dostávají za práci zaplaceno potravinami. Vše toto vážně nahlodává jejich nezávislost, status a důstojnost. Pocit ztráty, trauma, zmatek a strach zažívají všichni lidé v krizových situacích, starší lidé se však s nimi většinou vyrovnávají hůře než ostatní, a čím jsou izolovanější, tím větším rizikům jsou vystaveni. Ztráta rodiny a zpřetrhání komunitních pojítek způsobují, že starší lidé jsou ponecháváni svému osudu, nemohou se spolehnout na žádné podpůrné mechanismy, čelí diskriminaci a ocitají se na okraji společnosti. Je potřeba vyhledávat sociálně nebo fyzicky izolované seniory a poskytovat jim cílenou pomoc. Ačkoliv starší ženy obvykle tvoří velkou část uprchlíků žijících v táborech, v účasti na rozhodování a přístupu ke zdrojům jsou kvůli svému věku a pohlaví znevýhodněny více než starší muži. Jejich zranitelnost v krizových situacích mohou také zvyšovat společenské a náboženské zvyklosti, které omezují jejich právo na svobodu pohybu a vyjadřování. Politické závazky EU Evropská unie (EU) se zavázala bojovat proti chudobě a hájit lidská práva. V příslušném oddílu Lisabonské smlouvy z roku 2007 se Evropská unie zavazuje, že zmírnění a v dlouhodobém horizontu vymýcení chudoby bude prvotním cílem její politiky rozvojové spolupráce, na nějž bude brát zřetel při realizaci opatření, u nichž lze očekávat, že budou mít dopad na rozvojové země. 22 Významné závazky Evropské unie pomoci chronicky chudým lidem, včetně starších žen a mužů, obsahuje i řada dalších dokumentů, například: Many Mnoho older seniorů people živí have a vychovává orphaned osiřelá grandchildren vnoučata, who která depend jsou na on nich them. zcela By závislá. providing Tím, support že to older pomohou people, seniorům, governments mohou also vlády improve zlepšit the život lives celé of jejich their rodiny. entire families. Evropská dohoda pro rozvoj (The European Consensus on Development), přijatá v prosinci roku 2005, která uznává, že boj proti chudobě má mnoho různých stránek a má naději na úspěch pouze tehdy, bude-li investicím do lidí přikládán stejný význam jako investicím do vytváření hmotných statků. V této dohodě si Evropská unie stanovuje za cíl zabránit sociálnímu vyloučení a diskriminaci jakékoliv skupiny, podporovat sociální dialog a ochranu, a zvláště pak usilovat o rovnost příležitostí mužů a žen, kromě jiného prostřednictvím fiskální politiky. 23 Dohoda z Cotonou (The Cotonou Agreement). Sociální ochrana zaujímá stále důležitější místo v politice EU. Dohoda z Cotonou formuluje strategii podpory a realizace politických opatření a systémů, jejichž cílem je posílit sociální soudržnost a solidaritu a naučit lidi, aby více spoléhali na vlastní síly. 24 Strategie EU pro Afriku (The EU Strategy for Africa). Investice do lidských zdrojů jsou důležitou zásadou politiky Evropské unie. V tomto dokumentu se EU zavazuje přispívat k vytváření sociální záchranné sítě pro nejvíce znevýhodněné skupiny, zvláště ženy, seniory, děti a osoby se zdravotním postižením. 25 Investice do lidských zdrojů. Tato tématická strategie je podpořena také čtyřmi pilíři dokumentu Nástroj rozvojové spolupráce (Development Cooperation Instrument), který je těsně provázán s rozvojovými cíli tisíciletí (Millennium Development Goals). Je reakcí na skutečnost, že na poli zdravotní péče a vzdělávání bylo dosud dosaženo jen malého pokroku, a na potřebu efektivnějších strategií. Doporučuje spojit finanční podporu s inovačními mechanismy sdružování zdrojů a jejich rychlého, předvídatelného a efektivního rozdělování, a zdůrazňuje klíčový význam systémů sociálního zabezpečení a programů, jejichž účelem je zabránit marginalizaci znevýhodněných skupin, snížit riziko, že upadnou do chudoby, podpořit domácnosti ohrožené chudobou, přispět k zrovnoprávnění mužů a žen, zabránit zneužívání dětské práce a řešit nedostatek sociální ochrany v neformální ekonomice. 26 Kate Holt/HelpAge International 7

8 Co by měly dělat EU a národní vlády Doporučení pro EU a národní vlády Ve snaze přispět k naplnění těchto závazků organizace HelpAge International vyzývá EU a její členské státy, aby: 1. Zahrnuly sociální ochranu, jakožto reakci na chronickou chudobu, mezi priority své rozvojové politiky. Vlády všech členských zemí EU by měly podpořit úsilí vlád afrických států a Africké unie investovat do svých nejchudších občanů, s cílem bojovat proti chronické chudobě, splnit závazky formulované ve čtyřech pilířích definovaných fórem Mezinárodní organizace práce Důstojná práce v zájmu spravedlivé globalizace (Decent Work Agenda), 27 dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), řešit nedostatek potravin v afrických zemích. K tomu je potřeba splnit závazek sociální ochrany obsažený ve strategii EU pro Afriku a zajistit, že se na sociální ochranu zaměří akční plány rozvoje. 2. Zlepšit mechanismy podpory dlouhodobých investic do systémů sociální ochrany tak, aby z nich měli prospěch ti nejchudší lidé, včetně starších žen a mužů. Doporučení pro africké vlády V reakci na výzvy svých starších občanů by africké vlády měly: poskytnout všem starším občanům státní důchody (v nikoliv příspěvkově, ale dávkově definovaném systému), poskytnout přístup k přiměřené, zaručené zdravotní péči občanům všeho věku, zavést nediskriminační postupy a legislativu zaručující nejvíce ohroženým seniorům skutečné fyzické bezpečí a ochranu jejich majetkových práv, podpořit starší pečovatele a zajistit jim přístup ke stávajícím službám například tím, že jim přispějí na náklady na dopravu, pomohou jim při získávání dokladů totožnosti a vyřizování právních formalit, poskytnou jim přístup k lékům proti virové nákaze a osvobodí od školného děti v jejich péči, zlepšit sběr dat, rozlišených podle věku a pohlaví, o úloze starších pečovatelů a důsledcích, jež pro ně má šíření nákazy HIV a AIDS, zaručit í jim ochranu a pomoc ve všech relevantních oblastech humanitárního práva a praxe, umožnit starším občanům účast na politickém rozhodování, včetně tvorby politiky týkající se humanitárních problémů a otázek rozvoje občanských společenství. 1 UNDESA, Population ageing wallchart 2006, ageing2006.htm (29 February 2008) 2 UNDESA, Population ageing wallchart 3 UNDESA, Population ageing wallchart 4 US Census Bureau, International database, Chronic Poverty Research Centre, The chronic poverty report , p. 3 6 N Kakawani and K Subbarao, Ageing and poverty in Africa and the role of social pensions, working paper no. 8, International Poverty Centre, UNDP, Ministry of Gender, Labour and Social Development, Department of Disability and Elderly, Health needs of older persons; an assessment report of Kamuli and Wakiso Districts, Government of Uganda, Právo na sociální zabezpeční je defi nováno v následujících dokumentech: Článku 22 Všeobecné deklarace lidských práv (1948),Článku 9 Mezinárodní úmluvy o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966) a Článku 11 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (1979). Právo na přiměřenou životní úroveň je defi nováno v Článku 25 Všeobecné deklarace lidských práv. 9 The Cotonou Agreement (2005) on ACP-EU development cooperation; The EC Development Policy Statement (2000); The EC Communication Proposal for a joint declaration by the Council, the European Parliament and the Commission on EU Development Policy The European consensus (2005). 10 A Barrientos, Non-contributory pensions and poverty reduction in Brazil and South Africa, London, HelpAge International, E Dufl o, 2000, citováno v R Palacios a O Sluchynsky, Social pensions part I: their role in the overall pension system, SP discussion paper 0601, World Bank, Why social pensions are needed now, briefi ng paper, London, HelpAge International, Lesotho Pension Impact Group, Interim report of the pensioner survey March 2005-August 2006, London, HelpAge International, Community tracking and monitoring in Mozambique, baseline report, London, HelpAge International/ International HIV/AIDS Alliance, Plan International, A third of world s children are denied an identity, (21. prosinec 2006) 16 World population prospects: the 2004 revision population database, UNDESA, Viz HelpAge International, Ageways č. 67 o monitorování starších občanů, červen National household budget survey , Mozambique, National Institute of Statistics, R Monasch a J T Boerma, Orphanhood and childcare patterns in sub-saharan Africa: an analysis of national surveys from 40 countries, AIDS 18 (suppl. 2), 2004, str. S55-S65 20 Humanitarian action report 2006, UNICEF, 2006, str R Monasch a J T Boerma, Orphanhood and childcare patterns in sub-saharan Africa 22 Treaty of Lisbon, amending Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Brussels, European Union, The European Consensus on Development, 14820/05, Článek 98, str. 15, Brussels, European Commission, The Cotonou Agreement, Social sector, Článek 25, European Commission, The EU Strategy for Africa: Towards a European-African pact to accelerate Africa s development, Brussels, European Union, 2005, str Investing in people, communication on the thematic programme for human and social development and the fi nancial perspectives for , communication 18, Brussels, European Commission, Promoting decent work for all. The EU contribution to the implementation of the decent work agenda in the world, Brussels, European Commission, 2006 Tato publikace byla vytvořena s pomocí Evropské unie. Za její obsah plně zodpovídá HelpAge International, a v žádném ji nelze považovat za vyjádření názorů Evropské unie. Organizace HelpAge International usiluje o svět, v němž budou moci všichni starší lidé plně využít svůj potenciál a vést důstojný, zdravý a bezpečný život. Celosvětová sí poboček HelpAge International hájí práva znevýhodněných seniorů na ekonomické a fyzické bezpečí, zdravotní péči a sociální služby, a pomáhá jim plnit jejich úlohu pečovatelů o příslušníky mladších generací. Překlad z anglického originálu realizoval ŽIVOT 90, o.s. (www.zivot90.cz) 8

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Ochrana práv seniorů v Africe

Ochrana práv seniorů v Africe Ochrana práv seniorů v Africe Senioři hrají zásadně důležitou úlohu v africké společnosti, jejich práva však nejsou brána v úvahu při tvorbě právních systémů a národní politiky afrických států a dostatečnou

Více

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 28. ledna 2016 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Systém vzdělávání v rozvojových zemích

Systém vzdělávání v rozvojových zemích 9. 12. 2011, Brno Připravil: Ing. Lucie Matyášová Systém vzdělávání v rozvojových zemích Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(97)36 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 2 SPECIÁLNÍ INSTITUCE PRO BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU A RASOVÉ

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Sociální služby pro všechny

Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny 4 Silný hlas hájící pracovníky v oblasti sociálních služeb po celé Evropě EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Sdružuje

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Stárnutí jako politické téma. MUDr. Milan CABRNOCH, MBA

Stárnutí jako politické téma. MUDr. Milan CABRNOCH, MBA Stárnutí jako politické téma MUDr. Milan CABRNOCH, MBA milan@cabrnoch.cz Naše společnost stárne máme méně dětí podpora porodnosti žijeme déle politika pro seniory ubývá občanů? 2 3 Podpora porodnosti podpora

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více