OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO"

Transkript

1 OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO

2 Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11. Rizikvé a nuzvé situace 13. Vyřizvání a pdávání stížnstí 14. Návaznst výknu sciálně-právní chrany na další subjekty

3 2. Prstředí a pdmínky Ppis prstr, ve kterých je pskytvána sciálně-právní chrana Kanceláře Pr knzultace ústní jednání s klienty využívá starsta prstry kanceláře úřadu, která zabezpečuje sukrmí a klid pr jednání s klienty. V kanceláři pracuje starsta, čímž nedchází ke zbytečným prdlevám ani k neúměrnému prtahvání jednání s klientem. Při jednání starsty s klientem/rdinu není přípustné (z důvdu chrany sbních údajů a zachvání dstatečnéh sukrmí a bezpečí pr klienta), aby se v místnsti nacházeli jiné neúřední sby. Pr děti se v kanceláři vyčlenění prstr pr hraní, kreslení apd. s ptřebným mnžstvím hraček, knih a výtvarných ptřeb. Materiální vybavení pracviště Ke kvalitnímu, efektivnímu a plynulému zajišťvání sciálně-právní chrany na celém území správníh bvdu, má starsta k dispzici dstatečné mnžství materiálníh vybavení a techniky. Starsta při výknu své práce využívá: pčítač, telefnní pevné linky a mbilní telefny (pr práci v kanceláři a pr práci v terénu), tiskárnu, kancelářské ptřeby Zajištění hygienickéh zázemí pr klienty Hygienické zázemí pr klienty (WC a umývárna) se nachází v budvě becníh úřadu.

4 7. Prevence Depistážní činnst OSPOD Starsta i členvé zastupitelstva při výknu svých činnstí aktivně vyhledávají a mnitrují hržené děti na celém území správníh bvdu. Znají a aktivně vyhledávají hržené děti na svém přiděleném území správníh bvdu i mim něj (cestu na šetření, v dpravních prstředcích apd.). V rámci prváděných šetření věnují pzrnst všem dětem, se kterými se dstanu d kntaktu (surzenci, příbuzní, susedé apd.). Zvýšenu pzrnst věnují hrženým skupinám samělým sól rdičům, rdinám sciálně slabým, rdinám s dítětem se zdravtním pstižením apd. Zvýšenu pzrnst věnují všem dětem, které se phybují bez dzru dpvědné sby v dbě šklníh vyučvání p ulicích, v dpravních prstředcích, hřištích, zákutích apd. při pdezření na záškláctví. Prjednávají s rdiči dstranění nedstatků ve výchvě dítěte a prjednávají s dítětem nedstatky v jeh chvání. Sledují, zda je na základě kntrlních právnění zamezván v přístupu dětí d prstředí, které je z hlediska jejich vývje a výchvy hržující. Pskytují neb zprstředkvávají rdičům na jejich žádst pradenství při uplatňvání nárků dítěte na dávky státní sciální pdpry, dávky hmtné nuze, dávky plynucí z důchdvéh pjištění. Oznamují becnímu úřadu bce s rzšířenu půsbnstí skutečnsti, které nasvědčují, že jde dítě hržené ve smyslu ustanvení 6 ZSPOD. Jednání s OÚ ORP V případě, že se na úřad brátí dítě a t i bez vědmí rdičů, je starsta pvinen neprdleně infrmvat OÚ ORP, dbr sciálních věcí neb Plicii ČR. Splupráce s dalšími institucemi a rganizacemi V rámci své činnsti bec splupracuje také s institucemi a rganizacemi, které se pdílejí na činnstech směřující k předcházení hržení dětí, zejména s: dalšími OSPOD, dalšími dbry úřadu ORP (správních věcí, správy majetku aj.) becními úřady, úřady práce, sudy, Plicií ČR, MěP, Prbační a mediační službu ČR, státními zastupitelstvími, zařízeními sciálních služeb, pskytvateli sciálních služeb, pvěřenými sbami k výknu SPO, šklami a šklskými zařízeními, pskytvateli zdravtních služeb, pedaggick-psychlgickými pradnami, rdiči a dalšími sbami dpvědnými za výchvu.

5 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte Starsta při jednání SPOD ddržuje: platné záknné nrmy, Listinu základních práv a svbd, Úmluvu právech dítěte, Etický kdex sciálních pracvníků ČR, Etický kdex zaměstnanců ve veřejné správě. Pskytvání sciálně-právní chrany (SPO) sbám se specifickými ptřebami a cizincům Starsta při SPO: jedná s klienty vždy s hledem na jejich věk, zdravtní stav, mentální a rzumvu vyspělst; s klienty s vadami sluchu, neslyšícími a hluchněmými zajistí tlumčníka d znakvé řeči neb specialistu, který kmunikaci zprstředkuje neb se brátí pmc na OÚ ORP, dbr sc. věcí; s klienty cizinci zajistí specialistu, který kmunikaci zprstředkuje neb se brátí pmc na OÚ ORP, dbr sc. věcí; pr klienty se zdravtním pstižením může starsta p dmluvě navštívit klienta např. v jeh bydlišti; Vyhdncvání ptřeb dítěte a situace rdiny P přijetí případu, psuzení jeh naléhavsti a následném zařazení d evidence (viz standard č. 8), následuje další fáze prcesu chrany dítěte, a tu je vyhdncvání situace dítěte a jeh rdiny. Vyhdncvání je jednu z klíčvých metd sciální práce a má za cíl zmapvat situaci dítěte a jeh rdiny a určit, zda se ne/jedná hržené dítě dle 6 zákna SPOD. 1. Úvdní vyhdncvání situace dítěte vychází z dstupných a dlžených zdrjů, zejména z: infrmací bsažených v hlášení hržení dítěte písemné, telefnické, ústní pdání, rzhvru s dítětem, rzhvru s rdičem, dplňujících infrmací dalších subjektů, úvdníh sciálníh šetření v prstředí, kde dítě žije, pzrváním vnějších prjevů péče / zanedbávané péče rdičů a celkvéh stavu dítěte. Knečné rzhdnutí úvdníh hdncení musí bsahvat zdůvdnění, na základě jakých infrmací KP dspěl k rzhdnutí, zda se jedná/nejedná dítě hržené ve smyslu 6 zákna SPOD. V případě, že je úvdní hdncení dstačující, tzn. není ptřeba kmplexníh pdrbnéh hdncení, následuje: a) uknčení případu a vyřazení dítěte ze základní evidence aneb b) vytvření individuálníh plánu chrany dítěte (IPOD) a realizace jeh jedntlivých krků.

6 11. Rizikvé a nuzvé situace 11. Rizikvé situace Jedná se situace, při kterých by mhl djít ke zranění, nemcnění či jinému pškzení zdraví zaměstnance, klienta neb dalších sb, vzniku škdy na majetku neb k mezení výknu SPO z důvdu vzniku nenadálých skutečnstí. Rizikvé situace Práce v terénu Jednání s agresivním klientem Úrazy Mžná rizika z hlediska hygienických nrem Syndrm vyhření Ohržení bezpečnsti klientů Nuzvé situace Ohržení bezpečnsti Pžár Havárie plynu Havárie vdy Únik vdy z tpné sustavy Prucha neb havárie elektřiny Prucha vzidla Náhlý nedstatek zaměstnanců OSPOD Nález nebezpečné látky neb pdezřelé zásilky Telefnická a jiná výhrůžka Přepadení Pvinnstí při zjištění jakékli rizikvé a nuzvé situace je řídit se bezpečnstními pravidly a výskyt nvé událsti nahlásit.

7 13. Vyřizvání a pdávání stížnstí Pravidla a pstup pr vyřizvání a evidenci stížnstí Pravidla a pstup pr přijímání a vyřizvání stížnstí se řídí ustanvením 175 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pzdějších předpisů Smyslem úpravy je dát srzumitelným způsbem k dispzici klientům dětem a rdičům veškeré ptřebné infrmace mžnsti a způsbu pdat některá z výše uvedených pdání. T vše s cílem vytvářet při pskytvání SPO takvé pdmínky, které především dětem, kterým je SPO pskytvána, umžní naplňvat jejich lidská a bčanská práva. Stížnsti, pdněty či připmínky přijímá: starsta becníh úřadu Starsta při výknu činnsti SPOD vnímá pdněty, připmínky či stížnsti klientů jak zpětnu vazbu výknu jeh práce a jak pdnět k udržení či zvyšvání kvality pskytvání SPO. Starsta zaručuje každému klientvi, že pdání stížnsti nebude mít negativní vliv na další pskytvání SPO.

8 14. Návaznst výknu sciálně-právní chrany na další subjekty Pr naplnění tht kriteria dkazujeme na činnst OÚ ORP Benešv, dbr sciálních věcí. (Viz níže.) Příprava na samstatný živt u dětí starších 16 let OSPOD sleduje, zprstředkvává neb zajišťuje přípravu na samstatný živt dětem, které vyrůstají ve slžitých rdinných pdmínkách, jsu v péči kurátra pr děti a mládež neb v péči pracvníka pr náhradní rdinnu péči. Pracviště má zpracvána témata zaměřující se na přípravu těcht dětí p dsažení zletilsti v blastech: vlba pvlání, další prfesní vzdělávání, zaměstnání, příspěvky a sciální dávky, bydlení a vedení dmácnsti, hspdaření s vlastními financemi, vztahy, sexualita. Nejpzději půl rku před dsažením zletilsti dítěte pracvníci nabízejí dítěti kntakt neb přím zprstředkují sbní setkání s kurátrem pr dspělé. OSPOD zprstředkvává a dpručuje klientům služby jiných fyzických a právnických sb Pracviště splupracuje s institucemi a rganizacemi, které se pdílejí na činnstech směřující k předcházení, zmírnění či dstranění nepříznivé sciální situace rdiny a dítěte. Jedná se např. služby dbrnéh sciálníh pradenství, pedaggick psychlgické pradny, azylvé dmy, služby praden pr manželství, rdinu a mezilidské vztahy, dluhvé pradenství, úřad práce apd. Organizace pskytující dbrné služby vhdně dplňují pdpru pskytvanu pracvištěm OSPOD, jehž rle je v první řadě krdinační. Pracvníci využívají nabídku dbrných služeb při řešení situace dítěte a jeh rdiny zejména v suladu s plněním stanvených cílů individuálníh plánu chrany dítěte (IPOD). Klientům předávají kntakty neb službu přím zprstředkují. Pracviště využívá (z důvdu lepší dstupnsti pr klienty) zejména služeb rganizací v lkalitě Benešva a jeh klí. Níže jsu dkazy na některé z nich.

9 Rzum a Cit - všestranná pdpra náhradní rdinné péče v Benešvě a klí. prfem - pradna v Benešvě se zaměřuje na prušvání práv, zejména v blasti dmácíh násilí, pmc bětem trestných činů, kyberšikany a kybernásilí, sexuálníh násilí. Kmunitní centrum Říčany - Sanační prgram pr rdiny s dětmi. Pr bčany Benešvska nabízí pmc, pdpru a dprvázení dětem a jejich rdinám, které se citly v nepříznivé situaci. Gaudia - psychterapie, mediace, prbačně-terapeutické knzultace v Benešvě. Psychsciální pmc lidem, kteří si přejí překnat traumata narušených rdinných vztahů, násilnéh chvání a duševních nemcnění a nalézt pr tat rizika splečensky přijatelná řešení. Nízkprahvé zařízení pr děti a mládež MeziČas Benešv je sučástí Centra primární prevence Magdaléna. Nabízí pradenství, pmc při řešení krizvých situací, dprvd d různých institucí, dučvání dětí, výchvně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, vlnčasvé aktivity. Dům pr matku a dítě ve Vlašimi - pskytuje přechdné azylvé ubytvání matkám, v důvdněných případech i tcům s nezletilými dětmi, kteří se citly v nepříznivé živtní situaci spjené se ztrátu bydlení. Odkazy Další pskytvatelé sciálních služeb v Benešvě a spádvém klí.

10 Infrmace rgánu sciálně-právní chrany dětí Každý městský úřad, t znamená i Městský úřad Benešv, má něklik různých dbrů (částí) a jedním z nich je i Odbr sciálních věcí a zdravtnictví. Zde se nachází ddělení sciálně-právní chrany dětí, je znám spíš jak OSPOD neb sciálka, a t má na starsti péči děti a mládež. T znamená, že řeší vše hledně Tebe a Tvé rdiny. Například pkud máš Ty neb Tvá rdina ptíže a ptřebujete pmci, prtže t už nezvládnete sami, neb nemůžeš v klidu chdit d škly, nemáš c jíst, kde bydlet aneb Ti někd ubližuje a pdbně. Pr OSPOD pracují sciální pracvníci. Jsu tu d th, aby Ti pmhli, pradili, chránili Tvá práva a hájili Tvé zájmy. Nebj se je kntaktvat. Mhu zjišťvat situaci, pradit Ti neb dkázat na dbrníky, vyznají se v záknech. Kntaktvat je můžeš jak sbně (není k tmu třeba dspěléh!), tak telefnicky, mailem neb pštu a pak už záleží na tm, c máš přesně za ptíže. A pdle th se pak sciální pracvník snaží individuálně vyřešit Tvé ptíže. Sciálně-právní chrana se pskytuje bezplatně, prt Tě t nic nestjí. Kde: Odbr sciálních věcí a zdravtnictví Městský úřad Benešv (budva B, II. patr) Masarykv náměstí Benešv Kdy: Bez hlášení můžeš přijít kdykli v úřední hdiny: pndělí 08:00-17:00, středa 08:00-17:00, čtvrtek 08:00-14:00 hdin. V neúřední hdiny je budva uzamčená, prt pkud t bude nutné, můžeš v pracvní dbě pracvníků: úterý 08:00-14:00, pátek 08:00-13:30 hdin zavlat na kterékli tel. čísl OSPOD (jsu dle v přílze) neb přes pdatelnu úřadu (tel ) a některý z pracvníků si Tě vyzvedne před budvu. Pkud by ses cítil být kdykli v hržení neb nebezpečí, neváhej zavlat plicii - linku 158, pracvníci OSPOD služí i mim pracvní dbu a pkud bude třeba, plicie nás přivlá. Kntakty na pracvníky OSPOD jsu uvedeny dle v přílze. C se bude dít s Tvým případem? Pstup je takvý, že: OSPOD musí nejprve přijmut Tvé známení a psudit, jak je t naléhavé. Ptm je Tvůj případ přidělen knkrétnímu pracvníkvi - krdinátrvi případu, aby Ti pmhl prblém neb stížnst vyřešit. Přidělení krdinátra je určen místem kde bydlíš (t znamená pdle bce aneb v Benešvě pdle ulic - rzdělení území mezi pracvníky je uveden dle v přílze). Pkud přijdeš na OSPOD sbně, ujme se Tě přím tent pracvník neb někd, kd h zastupuje. Tvůj neb dpis je v c nejkratší mžné dbě přidělen k psuzení pracvníkvi, který se Ti nejpzději d týdne zve (například telefnem neb em, pdle th, c jsi zvlil/a jak pr Tebe nejlepší variantu) a dstaneš základní infrmace tm, jak Ti může pmci.

11 Pkud půjde záležitst, se kteru Ti nemůže pmci přím, pracvník se Ti pkusí pradit, na kh neb kam se můžeš brátit. Aneb Ti přím zprstředkuje kntakt na sbu neb pracviště, kam se můžeš brátit. Půjde-li věc, kteru řešit může, pstup bude následující: V prvé řadě se s pracvníkem dmluvíte na dalším pstupu. Například se dhdnete, jestli je pr Tebe lepší kmunikvat sbně, em neb telefnicky, můžete si dmluvit i sbní schůzku a pdbně. Pkud nebudeš chtít, aby někd věděl tm, že ses nám svěřil/a se svým prblémem, budeme se snažit Tvé přání respektvat. V případě, že by t nebyl mžné, pkusíme se splečně najít i pr Tebe přijatelné řešení. Dále Ti pracvník vysvětlí, jakým způsbem bude při řešení Tvéh případu pstupvat. Jaké základní činnsti OSPOD vyknává? Ochrana práv dítěte - Sciálně-právní chrana dětí zahrnuje zejména zajištění práva dítěte na jeh příznivý vývj a řádnu výchvu, chranu právněných zájmů dítěte a půsbení směřující k bnvení narušených funkcí rdiny. Dítě má práv pžádat pmc při chraně svéh živta a dalších svých práv i bez vědmí rdičů neb jiných sb dpvědných za výchvu dítěte. Pskytvání základníh pradenství - pracvníci pskytují infrmace, rady a další pmc rdině při řešení jejích ptíží. Vyhdncvání situace dítěte - pr t, aby byl mžné dítěti c nejlépe pmci a chránit jej, je nutné prvést c nejúplnější hdncení infrmací dítěti a jeh rdině. Preventivní sciální práce - se snaží bnvení narušených funkcí rdiny. Aby v rdině nedcházel k vyhrcení prblémů či nedstatkům v péči dítě. T by mhl také znamenat například dčasné umístění dítěte mim rdinu. OSPOD také vyhledává hržené děti. Přádání případvých knferencí - jedná se splečné setkání dbrníků, kteří mhu dítěti a jeh rdině pmci (např. zástupci škl, zdravtních služeb, bcí, pskytvatelů sciálních služeb, plicie apd.), a t ve splupráci s rdiči. Zastupvání dítěte u sudníh řízení - například v řízení výchvě a výživě dítěte, styku dítěte s rdiči, prardiči i mezi surzenci, apd. V takvém případě je dítěti určen klizní patrvník - pracvník OSPOD. P dbu, kdy prbíhá sudní řízení, tent pracvník chrání zájmy a hájí práva nezletiléh dítěte. Řešení výchvných prblémů dítěte - zájem dítěte je třeba sledvat i v případech, kdy mhu nastat výchvné či jiné prblémy. Například když dítě zanedbává šklní dcházku. Pžívá alkhl neb návykvé látky. Spáchal trestný čin. Opakvaně neb sustavně páchá přestupky. Opakvaně se dpuští útěků d rdičů a pdbně. Tyt případy pak splečně s dítětem a rdiči řeší kurátr pr děti a mládež. Oprávnění k udělení výchvnéh patření - nevede-li situace v rdině k nápravě, může OSPOD přistupit k ulžení některéh z výchvných patření. Například napmenut dítě neb rdiče. Stanvit nad dítětem dhled. Zakázat mu určité činnsti neb návštěvy určitých míst neb akcí. Ulžit dítěti i rdičům pvinnst využít pmc dbrníka. Zprstředkvání náhradní rdinné péče - náhradní rdinná péče (NRP) je určena dětem, které z různých důvdů nemhu vyrůstat ve vlastní bilgické rdině. Jedná se pěstunsku péči na přechdnu dbu, pěstunsku péči a svjení.

12 Zabezpečení náhradníh rdinnéh prstředí pr dítě, které nemůže být dčasně vychváván ve vlastní rdině, které se citl bez jakékliv péče, neb jsu-li jeh živt neb příznivý vývj vážně hrženy neb narušeny, pskytuje chranu a pmc zařízení pr děti vyžadující kamžitu pmc (ZDVOP), např. Klkánek. Pdání návrhu na nařízení ústavní neb chranné výchvy - nařízená ústavní péče se využívá jen v nutném případě a v zájmu dětí, když pr ně jejich pdmínky představují nebezpečí a když ně rdiče aneb příbuzní nejsu schpni pečvat. Chceš pdat na činnst OSPOD nějaký pdnět, připmínku neb stížnst? Pdnět, připmínku či stížnst máš mžnst pdat ústně neb písemně, a t přím na Městském úřadu Benešv, u veducí ddělení sciálně-právní chrany Bc. Jitky Kratchvílvé neb veducí dbru sciálních věcí a zdravtnictví Ing. Mgr. Ivety Turkvé. Pr annymní pdání můžeš využít také schránku, která je umístěna na chdbě v přízemí budvy úřadu. Pdrbnější infrmace najdeš v pdsekci Infrmace pr rdiče - č. 13 Vyřizvání a pdávání stížnstí.

13

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více