OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO"

Transkript

1 OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO

2 Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11. Rizikvé a nuzvé situace 13. Vyřizvání a pdávání stížnstí 14. Návaznst výknu sciálně-právní chrany na další subjekty

3 2. Prstředí a pdmínky Ppis prstr, ve kterých je pskytvána sciálně-právní chrana Kanceláře Pr knzultace ústní jednání s klienty využívá starsta prstry kanceláře úřadu, která zabezpečuje sukrmí a klid pr jednání s klienty. V kanceláři pracuje starsta, čímž nedchází ke zbytečným prdlevám ani k neúměrnému prtahvání jednání s klientem. Při jednání starsty s klientem/rdinu není přípustné (z důvdu chrany sbních údajů a zachvání dstatečnéh sukrmí a bezpečí pr klienta), aby se v místnsti nacházeli jiné neúřední sby. Pr děti se v kanceláři vyčlenění prstr pr hraní, kreslení apd. s ptřebným mnžstvím hraček, knih a výtvarných ptřeb. Materiální vybavení pracviště Ke kvalitnímu, efektivnímu a plynulému zajišťvání sciálně-právní chrany na celém území správníh bvdu, má starsta k dispzici dstatečné mnžství materiálníh vybavení a techniky. Starsta při výknu své práce využívá: pčítač, telefnní pevné linky a mbilní telefny (pr práci v kanceláři a pr práci v terénu), tiskárnu, kancelářské ptřeby Zajištění hygienickéh zázemí pr klienty Hygienické zázemí pr klienty (WC a umývárna) se nachází v budvě becníh úřadu.

4 7. Prevence Depistážní činnst OSPOD Starsta i členvé zastupitelstva při výknu svých činnstí aktivně vyhledávají a mnitrují hržené děti na celém území správníh bvdu. Znají a aktivně vyhledávají hržené děti na svém přiděleném území správníh bvdu i mim něj (cestu na šetření, v dpravních prstředcích apd.). V rámci prváděných šetření věnují pzrnst všem dětem, se kterými se dstanu d kntaktu (surzenci, příbuzní, susedé apd.). Zvýšenu pzrnst věnují hrženým skupinám samělým sól rdičům, rdinám sciálně slabým, rdinám s dítětem se zdravtním pstižením apd. Zvýšenu pzrnst věnují všem dětem, které se phybují bez dzru dpvědné sby v dbě šklníh vyučvání p ulicích, v dpravních prstředcích, hřištích, zákutích apd. při pdezření na záškláctví. Prjednávají s rdiči dstranění nedstatků ve výchvě dítěte a prjednávají s dítětem nedstatky v jeh chvání. Sledují, zda je na základě kntrlních právnění zamezván v přístupu dětí d prstředí, které je z hlediska jejich vývje a výchvy hržující. Pskytují neb zprstředkvávají rdičům na jejich žádst pradenství při uplatňvání nárků dítěte na dávky státní sciální pdpry, dávky hmtné nuze, dávky plynucí z důchdvéh pjištění. Oznamují becnímu úřadu bce s rzšířenu půsbnstí skutečnsti, které nasvědčují, že jde dítě hržené ve smyslu ustanvení 6 ZSPOD. Jednání s OÚ ORP V případě, že se na úřad brátí dítě a t i bez vědmí rdičů, je starsta pvinen neprdleně infrmvat OÚ ORP, dbr sciálních věcí neb Plicii ČR. Splupráce s dalšími institucemi a rganizacemi V rámci své činnsti bec splupracuje také s institucemi a rganizacemi, které se pdílejí na činnstech směřující k předcházení hržení dětí, zejména s: dalšími OSPOD, dalšími dbry úřadu ORP (správních věcí, správy majetku aj.) becními úřady, úřady práce, sudy, Plicií ČR, MěP, Prbační a mediační službu ČR, státními zastupitelstvími, zařízeními sciálních služeb, pskytvateli sciálních služeb, pvěřenými sbami k výknu SPO, šklami a šklskými zařízeními, pskytvateli zdravtních služeb, pedaggick-psychlgickými pradnami, rdiči a dalšími sbami dpvědnými za výchvu.

5 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte Starsta při jednání SPOD ddržuje: platné záknné nrmy, Listinu základních práv a svbd, Úmluvu právech dítěte, Etický kdex sciálních pracvníků ČR, Etický kdex zaměstnanců ve veřejné správě. Pskytvání sciálně-právní chrany (SPO) sbám se specifickými ptřebami a cizincům Starsta při SPO: jedná s klienty vždy s hledem na jejich věk, zdravtní stav, mentální a rzumvu vyspělst; s klienty s vadami sluchu, neslyšícími a hluchněmými zajistí tlumčníka d znakvé řeči neb specialistu, který kmunikaci zprstředkuje neb se brátí pmc na OÚ ORP, dbr sc. věcí; s klienty cizinci zajistí specialistu, který kmunikaci zprstředkuje neb se brátí pmc na OÚ ORP, dbr sc. věcí; pr klienty se zdravtním pstižením může starsta p dmluvě navštívit klienta např. v jeh bydlišti; Vyhdncvání ptřeb dítěte a situace rdiny P přijetí případu, psuzení jeh naléhavsti a následném zařazení d evidence (viz standard č. 8), následuje další fáze prcesu chrany dítěte, a tu je vyhdncvání situace dítěte a jeh rdiny. Vyhdncvání je jednu z klíčvých metd sciální práce a má za cíl zmapvat situaci dítěte a jeh rdiny a určit, zda se ne/jedná hržené dítě dle 6 zákna SPOD. 1. Úvdní vyhdncvání situace dítěte vychází z dstupných a dlžených zdrjů, zejména z: infrmací bsažených v hlášení hržení dítěte písemné, telefnické, ústní pdání, rzhvru s dítětem, rzhvru s rdičem, dplňujících infrmací dalších subjektů, úvdníh sciálníh šetření v prstředí, kde dítě žije, pzrváním vnějších prjevů péče / zanedbávané péče rdičů a celkvéh stavu dítěte. Knečné rzhdnutí úvdníh hdncení musí bsahvat zdůvdnění, na základě jakých infrmací KP dspěl k rzhdnutí, zda se jedná/nejedná dítě hržené ve smyslu 6 zákna SPOD. V případě, že je úvdní hdncení dstačující, tzn. není ptřeba kmplexníh pdrbnéh hdncení, následuje: a) uknčení případu a vyřazení dítěte ze základní evidence aneb b) vytvření individuálníh plánu chrany dítěte (IPOD) a realizace jeh jedntlivých krků.

6 11. Rizikvé a nuzvé situace 11. Rizikvé situace Jedná se situace, při kterých by mhl djít ke zranění, nemcnění či jinému pškzení zdraví zaměstnance, klienta neb dalších sb, vzniku škdy na majetku neb k mezení výknu SPO z důvdu vzniku nenadálých skutečnstí. Rizikvé situace Práce v terénu Jednání s agresivním klientem Úrazy Mžná rizika z hlediska hygienických nrem Syndrm vyhření Ohržení bezpečnsti klientů Nuzvé situace Ohržení bezpečnsti Pžár Havárie plynu Havárie vdy Únik vdy z tpné sustavy Prucha neb havárie elektřiny Prucha vzidla Náhlý nedstatek zaměstnanců OSPOD Nález nebezpečné látky neb pdezřelé zásilky Telefnická a jiná výhrůžka Přepadení Pvinnstí při zjištění jakékli rizikvé a nuzvé situace je řídit se bezpečnstními pravidly a výskyt nvé událsti nahlásit.

7 13. Vyřizvání a pdávání stížnstí Pravidla a pstup pr vyřizvání a evidenci stížnstí Pravidla a pstup pr přijímání a vyřizvání stížnstí se řídí ustanvením 175 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pzdějších předpisů Smyslem úpravy je dát srzumitelným způsbem k dispzici klientům dětem a rdičům veškeré ptřebné infrmace mžnsti a způsbu pdat některá z výše uvedených pdání. T vše s cílem vytvářet při pskytvání SPO takvé pdmínky, které především dětem, kterým je SPO pskytvána, umžní naplňvat jejich lidská a bčanská práva. Stížnsti, pdněty či připmínky přijímá: starsta becníh úřadu Starsta při výknu činnsti SPOD vnímá pdněty, připmínky či stížnsti klientů jak zpětnu vazbu výknu jeh práce a jak pdnět k udržení či zvyšvání kvality pskytvání SPO. Starsta zaručuje každému klientvi, že pdání stížnsti nebude mít negativní vliv na další pskytvání SPO.

8 14. Návaznst výknu sciálně-právní chrany na další subjekty Pr naplnění tht kriteria dkazujeme na činnst OÚ ORP Benešv, dbr sciálních věcí. (Viz níže.) Příprava na samstatný živt u dětí starších 16 let OSPOD sleduje, zprstředkvává neb zajišťuje přípravu na samstatný živt dětem, které vyrůstají ve slžitých rdinných pdmínkách, jsu v péči kurátra pr děti a mládež neb v péči pracvníka pr náhradní rdinnu péči. Pracviště má zpracvána témata zaměřující se na přípravu těcht dětí p dsažení zletilsti v blastech: vlba pvlání, další prfesní vzdělávání, zaměstnání, příspěvky a sciální dávky, bydlení a vedení dmácnsti, hspdaření s vlastními financemi, vztahy, sexualita. Nejpzději půl rku před dsažením zletilsti dítěte pracvníci nabízejí dítěti kntakt neb přím zprstředkují sbní setkání s kurátrem pr dspělé. OSPOD zprstředkvává a dpručuje klientům služby jiných fyzických a právnických sb Pracviště splupracuje s institucemi a rganizacemi, které se pdílejí na činnstech směřující k předcházení, zmírnění či dstranění nepříznivé sciální situace rdiny a dítěte. Jedná se např. služby dbrnéh sciálníh pradenství, pedaggick psychlgické pradny, azylvé dmy, služby praden pr manželství, rdinu a mezilidské vztahy, dluhvé pradenství, úřad práce apd. Organizace pskytující dbrné služby vhdně dplňují pdpru pskytvanu pracvištěm OSPOD, jehž rle je v první řadě krdinační. Pracvníci využívají nabídku dbrných služeb při řešení situace dítěte a jeh rdiny zejména v suladu s plněním stanvených cílů individuálníh plánu chrany dítěte (IPOD). Klientům předávají kntakty neb službu přím zprstředkují. Pracviště využívá (z důvdu lepší dstupnsti pr klienty) zejména služeb rganizací v lkalitě Benešva a jeh klí. Níže jsu dkazy na některé z nich.

9 Rzum a Cit - všestranná pdpra náhradní rdinné péče v Benešvě a klí. prfem - pradna v Benešvě se zaměřuje na prušvání práv, zejména v blasti dmácíh násilí, pmc bětem trestných činů, kyberšikany a kybernásilí, sexuálníh násilí. Kmunitní centrum Říčany - Sanační prgram pr rdiny s dětmi. Pr bčany Benešvska nabízí pmc, pdpru a dprvázení dětem a jejich rdinám, které se citly v nepříznivé situaci. Gaudia - psychterapie, mediace, prbačně-terapeutické knzultace v Benešvě. Psychsciální pmc lidem, kteří si přejí překnat traumata narušených rdinných vztahů, násilnéh chvání a duševních nemcnění a nalézt pr tat rizika splečensky přijatelná řešení. Nízkprahvé zařízení pr děti a mládež MeziČas Benešv je sučástí Centra primární prevence Magdaléna. Nabízí pradenství, pmc při řešení krizvých situací, dprvd d různých institucí, dučvání dětí, výchvně-vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, vlnčasvé aktivity. Dům pr matku a dítě ve Vlašimi - pskytuje přechdné azylvé ubytvání matkám, v důvdněných případech i tcům s nezletilými dětmi, kteří se citly v nepříznivé živtní situaci spjené se ztrátu bydlení. Odkazy Další pskytvatelé sciálních služeb v Benešvě a spádvém klí.

10 Infrmace rgánu sciálně-právní chrany dětí Každý městský úřad, t znamená i Městský úřad Benešv, má něklik různých dbrů (částí) a jedním z nich je i Odbr sciálních věcí a zdravtnictví. Zde se nachází ddělení sciálně-právní chrany dětí, je znám spíš jak OSPOD neb sciálka, a t má na starsti péči děti a mládež. T znamená, že řeší vše hledně Tebe a Tvé rdiny. Například pkud máš Ty neb Tvá rdina ptíže a ptřebujete pmci, prtže t už nezvládnete sami, neb nemůžeš v klidu chdit d škly, nemáš c jíst, kde bydlet aneb Ti někd ubližuje a pdbně. Pr OSPOD pracují sciální pracvníci. Jsu tu d th, aby Ti pmhli, pradili, chránili Tvá práva a hájili Tvé zájmy. Nebj se je kntaktvat. Mhu zjišťvat situaci, pradit Ti neb dkázat na dbrníky, vyznají se v záknech. Kntaktvat je můžeš jak sbně (není k tmu třeba dspěléh!), tak telefnicky, mailem neb pštu a pak už záleží na tm, c máš přesně za ptíže. A pdle th se pak sciální pracvník snaží individuálně vyřešit Tvé ptíže. Sciálně-právní chrana se pskytuje bezplatně, prt Tě t nic nestjí. Kde: Odbr sciálních věcí a zdravtnictví Městský úřad Benešv (budva B, II. patr) Masarykv náměstí Benešv Kdy: Bez hlášení můžeš přijít kdykli v úřední hdiny: pndělí 08:00-17:00, středa 08:00-17:00, čtvrtek 08:00-14:00 hdin. V neúřední hdiny je budva uzamčená, prt pkud t bude nutné, můžeš v pracvní dbě pracvníků: úterý 08:00-14:00, pátek 08:00-13:30 hdin zavlat na kterékli tel. čísl OSPOD (jsu dle v přílze) neb přes pdatelnu úřadu (tel ) a některý z pracvníků si Tě vyzvedne před budvu. Pkud by ses cítil být kdykli v hržení neb nebezpečí, neváhej zavlat plicii - linku 158, pracvníci OSPOD služí i mim pracvní dbu a pkud bude třeba, plicie nás přivlá. Kntakty na pracvníky OSPOD jsu uvedeny dle v přílze. C se bude dít s Tvým případem? Pstup je takvý, že: OSPOD musí nejprve přijmut Tvé známení a psudit, jak je t naléhavé. Ptm je Tvůj případ přidělen knkrétnímu pracvníkvi - krdinátrvi případu, aby Ti pmhl prblém neb stížnst vyřešit. Přidělení krdinátra je určen místem kde bydlíš (t znamená pdle bce aneb v Benešvě pdle ulic - rzdělení území mezi pracvníky je uveden dle v přílze). Pkud přijdeš na OSPOD sbně, ujme se Tě přím tent pracvník neb někd, kd h zastupuje. Tvůj neb dpis je v c nejkratší mžné dbě přidělen k psuzení pracvníkvi, který se Ti nejpzději d týdne zve (například telefnem neb em, pdle th, c jsi zvlil/a jak pr Tebe nejlepší variantu) a dstaneš základní infrmace tm, jak Ti může pmci.

11 Pkud půjde záležitst, se kteru Ti nemůže pmci přím, pracvník se Ti pkusí pradit, na kh neb kam se můžeš brátit. Aneb Ti přím zprstředkuje kntakt na sbu neb pracviště, kam se můžeš brátit. Půjde-li věc, kteru řešit může, pstup bude následující: V prvé řadě se s pracvníkem dmluvíte na dalším pstupu. Například se dhdnete, jestli je pr Tebe lepší kmunikvat sbně, em neb telefnicky, můžete si dmluvit i sbní schůzku a pdbně. Pkud nebudeš chtít, aby někd věděl tm, že ses nám svěřil/a se svým prblémem, budeme se snažit Tvé přání respektvat. V případě, že by t nebyl mžné, pkusíme se splečně najít i pr Tebe přijatelné řešení. Dále Ti pracvník vysvětlí, jakým způsbem bude při řešení Tvéh případu pstupvat. Jaké základní činnsti OSPOD vyknává? Ochrana práv dítěte - Sciálně-právní chrana dětí zahrnuje zejména zajištění práva dítěte na jeh příznivý vývj a řádnu výchvu, chranu právněných zájmů dítěte a půsbení směřující k bnvení narušených funkcí rdiny. Dítě má práv pžádat pmc při chraně svéh živta a dalších svých práv i bez vědmí rdičů neb jiných sb dpvědných za výchvu dítěte. Pskytvání základníh pradenství - pracvníci pskytují infrmace, rady a další pmc rdině při řešení jejích ptíží. Vyhdncvání situace dítěte - pr t, aby byl mžné dítěti c nejlépe pmci a chránit jej, je nutné prvést c nejúplnější hdncení infrmací dítěti a jeh rdině. Preventivní sciální práce - se snaží bnvení narušených funkcí rdiny. Aby v rdině nedcházel k vyhrcení prblémů či nedstatkům v péči dítě. T by mhl také znamenat například dčasné umístění dítěte mim rdinu. OSPOD také vyhledává hržené děti. Přádání případvých knferencí - jedná se splečné setkání dbrníků, kteří mhu dítěti a jeh rdině pmci (např. zástupci škl, zdravtních služeb, bcí, pskytvatelů sciálních služeb, plicie apd.), a t ve splupráci s rdiči. Zastupvání dítěte u sudníh řízení - například v řízení výchvě a výživě dítěte, styku dítěte s rdiči, prardiči i mezi surzenci, apd. V takvém případě je dítěti určen klizní patrvník - pracvník OSPOD. P dbu, kdy prbíhá sudní řízení, tent pracvník chrání zájmy a hájí práva nezletiléh dítěte. Řešení výchvných prblémů dítěte - zájem dítěte je třeba sledvat i v případech, kdy mhu nastat výchvné či jiné prblémy. Například když dítě zanedbává šklní dcházku. Pžívá alkhl neb návykvé látky. Spáchal trestný čin. Opakvaně neb sustavně páchá přestupky. Opakvaně se dpuští útěků d rdičů a pdbně. Tyt případy pak splečně s dítětem a rdiči řeší kurátr pr děti a mládež. Oprávnění k udělení výchvnéh patření - nevede-li situace v rdině k nápravě, může OSPOD přistupit k ulžení některéh z výchvných patření. Například napmenut dítě neb rdiče. Stanvit nad dítětem dhled. Zakázat mu určité činnsti neb návštěvy určitých míst neb akcí. Ulžit dítěti i rdičům pvinnst využít pmc dbrníka. Zprstředkvání náhradní rdinné péče - náhradní rdinná péče (NRP) je určena dětem, které z různých důvdů nemhu vyrůstat ve vlastní bilgické rdině. Jedná se pěstunsku péči na přechdnu dbu, pěstunsku péči a svjení.

12 Zabezpečení náhradníh rdinnéh prstředí pr dítě, které nemůže být dčasně vychváván ve vlastní rdině, které se citl bez jakékliv péče, neb jsu-li jeh živt neb příznivý vývj vážně hrženy neb narušeny, pskytuje chranu a pmc zařízení pr děti vyžadující kamžitu pmc (ZDVOP), např. Klkánek. Pdání návrhu na nařízení ústavní neb chranné výchvy - nařízená ústavní péče se využívá jen v nutném případě a v zájmu dětí, když pr ně jejich pdmínky představují nebezpečí a když ně rdiče aneb příbuzní nejsu schpni pečvat. Chceš pdat na činnst OSPOD nějaký pdnět, připmínku neb stížnst? Pdnět, připmínku či stížnst máš mžnst pdat ústně neb písemně, a t přím na Městském úřadu Benešv, u veducí ddělení sciálně-právní chrany Bc. Jitky Kratchvílvé neb veducí dbru sciálních věcí a zdravtnictví Ing. Mgr. Ivety Turkvé. Pr annymní pdání můžeš využít také schránku, která je umístěna na chdbě v přízemí budvy úřadu. Pdrbnější infrmace najdeš v pdsekci Infrmace pr rdiče - č. 13 Vyřizvání a pdávání stížnstí.

13

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Název projektu Děti patří do rodiny. PRACOVNÍ POSTUPY Individuální plán na ochranu dítěte při spolupráci s OSPOD

Název projektu Děti patří do rodiny. PRACOVNÍ POSTUPY Individuální plán na ochranu dítěte při spolupráci s OSPOD Vzájemné sužití.p.s. Tým Hnízd Čiriklan Kher Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštejnská a Nrska v rámci EHP fndů www.fndnn.cz a www.eeagrants.cz Supprted by a grant frm Iceland, Liechtenstein and Nrway

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Dmv Čujkvva, Ostrava-Zábřeh, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů Vážení uživatelé, rdinní příslušníci a zaměstnanci, Dmv Čujkvva, Ostrava-Zábřeh, příspěvkvá rganizace (dále jen Dmv Čujkvva),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Podávání stížností, námětů a připomínek na kvalitu či způsob poskytování sociální služby

Podávání stížností, námětů a připomínek na kvalitu či způsob poskytování sociální služby Pdávání stížnstí, námětů a připmínek na kvalitu či způsb pskytvání sciální služby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. 1 ÚČEL Smyslem tét metdiky je upravit pstup při pdávání stížnstí, námětů a připmínek sb na službu

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino. Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let. 01. Identifikační kód PDY00048 02. Kód živtní situace ZU00015 03. Pjmenvání (název) živtní situace Pvlvání umístění herníh prstru 04. Základní infrmace k živtní situaci Od 1. 1. 2017 nabyl účinnsti zákn

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Brn, Křídlvická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Kridl/966/2017 Vypracvala: Vydala: Radmila Mifkvá, veducí vychvatelka ŠD RNDr. Jarmila Bavlnkvá, ředitelka škly Na prvzní

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku Udělení státníh bčanství České republiky z důvdu významnéh přínsu pr Česku republiku Státní bčané cizíh státu i sby bez státníh bčanství, kteří trvale žijí na území České republiky, mají mžnst nabýt státní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, vážení klienti, vážení zaměstnanci, Základní škla a mateřská škla Ostrava, Ostrčilva 10, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Infrmace pr bčany jiných členských států EU pdmínkách hlasvání ve vlbách d Evrpskéh parlamentu na území České republiky Vlby d Evrpskéh parlamentu na území České republiky upravuje zákn č. 62/2003 Sb.,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více