ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty k primární prevenci rizikového chování STRATEGIE Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10 Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období Strategie prevence kriminality na léta Krajský plán primární prevence na léta 2013/2014 Strategie prevence ZŠ a MŠ Hranice, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše ZÁKONY Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. VYHLÁŠKY Novela 116/2011 vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. Novela 147/2011 Vyhlášky 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve školských zařízeních č.j / přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: / Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách školských zařízeních č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/ související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. více o ohlašovací povinnosti školy

2 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25884/ související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: / B Analýza současné situace na škole 1. Interní zdroje školy pro realizaci MPP Ředitelka školy - Mgr. Dagmar Pospíšilová vytváří podmínky pro realizaci prevence podle Minimálního programu, který vychází ze Strategie prevence školy odpovídá za zavádění zásad etické a právní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky jednotlivých předmětů pověřuje pracovníka školy funkcí školního metodika prevence a vytváří pro jeho práci odpovídající podmínky odpovídá za další vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pracovníků školy zajišťuje v rámci pedagogických porad časový prostor pro informování pracovníků školy o Minimálním programu, nových formách prevence, o projevech rizikového chování ve škole zajišťuje vybavení školy odbornou literaturou a pomůckami pro preventivní aktivity zajišťuje spolupráci s rodiči a informuje prostřednictví třídních učitelů o Minimálním preventivním programu školy zajistila, aby v řádu školy byl uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a stanovila sankce za porušení tohoto zákazu (součást vnitřního řádu školy) vytváří podmínky pro poskytování poradenských služeb školním preventistou a specializovanými poradenskými zařízeními pro žáky, rodiče a učitele vyskytne-li se rizikové chování, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1. individuální pohovor s žákem 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise 3. doporučení kontaktu s odborníky 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě 5. v případě dealerství oznámení Policii ČR 6. oznamovací povinnost při podezření na domácí násilí spolupráce učitel třídní učitel ředitelka školy, písemné oznámení Policii ČR, OSPOD a rodičům dítěte 7. oznamovací povinnost při nevyzvednutí dítěte a nemožnosti se dovolat rodičům, při opakovaném nevyzvedávání dětí, nebo podezření na alkoholismus rodičů kontaktovat Městskou policii Hranice Školní metodik prevence - Mgr. Alena Beranová podílí se na tvorbě, praktickém provádění a vyhodnocení účinnosti Minimálního preventivního programu

3 odborně a metodicky pomáhá pedagogům při zavádění preventivní výchovy do výuky odpovídajících předmětů poskytuje pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence a pravidelně je informuje o preventivních aktivitách jiných odborných zařízení seznamuje ostatní pracovníky s odbornými a metodickými materiály, se způsoby řešení krizových situací v případě jejich výskytu ve škole, spolupracuje s okresním metodikem prevence a účastní se pravidelných porad školních preventistů spolupracuje s institucemi, které zajišťují poradenství, prevenci a sociálně právní ochranu dětí. zajišťuje informovanost žáků školy, zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí zpracovává podklady pro okresního metodika prevence Třídní učitelé Mapují aktuální situaci ve třídách a informují o změnách v chování žáků, evidují rizikové chování žáků, jednají s rodiči problémových žáků na třídních schůzkách, rodiče, kteří se nedostavují ke konzultacím, zvou písemně prostřednictvím ředitelství školy Pracují s třídním kolektivem, účastní se akcí v rámci prevence a vedou evidenci těchto akcí i počty zúčastněných žáků. Na konci klasifikačních období předají informace o průběhu prevence a tématech školnímu metodikovi prevence Vyučující jednotlivých předmětů Začleňují preventivní témata do výuky podle časově tématických plánů Aktuálně reagují na vzniklou situaci v třídním kolektivu a využívají ji k preventivní činnosti Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: výchova k občanství v 6., 7., 8. a 9. třídě, výchova ke zdraví, přírodověda a přírodopis, prvouka, chemie, tělesná výchova Možnosti zařazení preventivních témat v době mimo vyučování Zájmová činnost na ZŠ a MŠ Hranice, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše Škola umožní žákům trávit volný čas a zároveň napomůže vytvořit pozitivní výchovné klima, na kterém se ve vzájemné spolupráci podílejí žáci, rodiče a pedagogové, organizuje volný čas, kroužky a další mimoškolní akce. Finanční zdroje pro realizaci nadstandartních preventivních akcí spolupráce s KRPŠ a vnitřní zdroje školy, spoluúčast žáků Prostorové zázemí a technické vybavení je možné využít všech vhodných prostorů školy, zejména tříd, tělocvičny, školního hřiště, televizory, videa, počítačovou učebnu 2. Současná situace v jednotlivých třídách analýza tř. učitele Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní evidují problémové chování, vedou záznamy o udělených výchovných opatřeních v katalogových listech, informují rodiče na

4 třídních schůzkách a konzultacích o problémovém chování, navrhují vyšetření v PPP. Sledují účinnost přijatých opatření. Všichni zúčastnění se zaměří na předcházení následujícím rizikovým projevům chování: - záškoláctví, šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS, poruchy příjmu potravy, netolismus a patologické hráčství - rozpoznání a včasná intervence domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování výchovy mládeže, poruchy příjmu potravy 3. Externí zdroje pro realizaci MPP školy spolupráce s institucemi PPP Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, Hranice dětský lékař (MuDr. Kajšová, MuDr. Smýkalová, MuDr. Jamborová) Městská policie Hranice (p. Šindler, p. Mann) Policie ČR, Úřad práce Přerov, Hranice Krizové centrum Kappa Přerov, Hranice Odbor péče o děti a mládež Městského úřadu Hranice 4. Zajištění zázemí pro realizaci MPP školy Zajištění prostoru pro dojíždějící žáky budova školy, školní družina zázemí pro školního metodika prevence - kabinet výchovného poradce knihovna sborovna školy videokazety a DVD kabinet vých. poradce informační systém školy školní řád, způsob řešení krizových situací, instituce a organizace, na které se lze obrátit v případě potřeby sborovna školy schránka důvěry volně přístupná, 1. patro školy C Přehled preventivních aktivit Pro žáky: Přehled předmětů a témat, která je možno v jednotlivých třídách věnovat prevenci Žáci 1.stupně - zpracovala Mgr. M. Foltýnková (viz příloha číslo 1) Žáci 2.stupně - zpracovala Mgr. Alena Beranová (viz příloha číslo 2) Jednorázové akce - besedy, přednášky a praktické výcviky pro žáky městská policie (kriminalita v obci, podíl dětí a mládeže na kriminalitě, zkušenosti s osobami závislými na látkách) ročník I IX., 2 hodiny, leden červen, MP Hranice, Intervenční program zaměřený na nápravu sociálních vztahů v třídním kolektivu na návrh třídního učitele v případě výskytu rizikového chování. další besedy a přednášky dle aktuální nabídky KAPPA Přerov, SZÚ Olomouc, pracoviště Přerov, PPP Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, Hranice, Policie ČR

5 Konzultační hodiny školního metodika prevence a výchovného poradce denně od 7:30 hod, pondělí od 13:30 hod. do 14:30 hod., dále dle osobních potřeb žáků, konzultační hodiny pro rodiče a třídní schůzky podle plánu školy pro školní rok 2013/2014 Volnočasové a mimoškolní aktivity cizí jazyky, hra na flétnu, práce s dyslektickými dětmi, logopedická péče, práce na počítači, klub mladého diváka, kroužek dopravní výchovy další školní akce: Den Země, Den dětí, sportovní turnaje, školní ples, předtaneční výchova, oslavy Vánoc a Velikonoc, výstavy kreseb a výrobků, návštěva divadelních představení, exkurze činnost školní družiny pro žáky 1. stupně s využitím školního hřiště škola v přírodě pro žáky 1. stupně školní výlety s účastí tř. učitele Pro pedagogy a další pracovníky školy: Pro rodiče: na pravidelných měsíčních poradách a pedagogických radách informace metodika prevence o postupu plnění MPP a dalších úkolech. Vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence nabídka odborné literatury, semináře dle nabídky a zájmu, další vzdělávání školního preventisty Časopis Prevence Mgr. Pražáková E. informuje KRPŠ na pravidelných schůzkách o MPP a jeho plnění Třídní učitelé informují na třídních schůzkách září 2013, leden 2014 o MPP Třídní učitelé zajistí prokazatelně seznámení rodičů s postupem školy v případě krizové situace, září 2013 součást školního řádu Konzultační hodiny školního metodika prevence (výchovného poradce) Pozvání rodičů na mimoškolní akce třídní učitelé D Hodnocení účinnosti a provedení MPP Vyučující jednotlivých předmětů zapisují průběh prevence do tř. knihy Třídní učitelé vedou evidenci prevence své třídy Žáci 1.stupně - zpracuje Mgr. M. Foltýnková Žáci 2.stupně - zpracuje Mgr. Alena Beranová Školní metodik prevence zpracuje souhrn pro ředitelku školy E Plán dalšího vzdělávání školního metodika prevence Účast na pracovních setkáních školních metodiků s okresním metodikem prevence Vzdělávací akce Schola servis Přerov, NIDV Olomouc aktuální nabídka Studium odborné literatury a časopisů

6 Příloha číslo 1 Příloha číslo 2 Příloha číslo 3 2. září 2013 Ředitelka školy Mgr. Dagmar Pospíšilová Školní metodik prevence Mgr. Alena Beranová

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Více

MINIMALNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMALNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Gymnázium Krnov, příspěvková organizace Smetanův okruh 2, 794 00 KRNOV MINIMALNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ školní rok 2014/15 1 I. Úvod Minimální program primární prevence vychází z Národní strategie

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více