Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, Ústí nad Labem IČ Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Přijímací řízení ČL. 3 - Evidence dítěte ČL. 4 - Dítě v MŠ potřebuje ČL. 5 - Provoz MŠ ČL. 6 - Stravování a platby v MŠ ČL. 7 - Přerušení nebo omezení provozu MŠ ČL..8 - Péče ozdraví a bezpečnost dětí v MŠ ČL.9 - Zacházení a péče o majetek školy ČL. 10 Práva zákonných zástupců dětí ČL. 11- Povinnosti zákonných zástupců dětí ČL. 12- Práva dětí ČL. 13 Práva a povinnosti pedagogů ČL. 14 Hlavní cíle předškolního vzdělávání ČL. 15 Ukončení předškolního vzdělávání ČL. 16 Závěrečné ustanovení Vydal: Zpracoval : Schválil: Č.J. : 59/2014 počet stran : 6 Počet příloh : 0 Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace Trešlová Ludmila Trešlová Ludmila Účinnost : Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dítěte Str. 1(celkem6)

2 Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČL.1 Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 43/2006 Sb.v platném znění a jinými souvisejícími normami, je druhem školy, které poskytuje předškolní vzdělávání. Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Ústí nad Labem. Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 56 dětí. ČL.2. Přijímání dětí k docházce do mateřské školy - děti jsou do MŠ přijímány zpravidla ve věku tří let, smyslově, tělesně a duševně zdravé - termín zápisu dětí do MŠ stanoví ředitelka v souladu s rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno na nástěnkách webových stránkách školy. - děti mohou být přijímány na základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. - dítě přijímá ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců - při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se postupuje podle kritérií platných pro daný školní rok a v souladu se správním řádem. - rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci dítěte osobně nebo poštou. - ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které rodiče podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ČL.3 Evidence dítěte - řádně vyplněný evidenční list dítěte, žádost o přijetí dítěte na předškolní vzdělávání, popř. doklad o odkladu školní docházky - zdravotní stav a potvrzení o pravidelném očkování doplní do EL dětský lékař, ostatní údaje rodiče - rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu v kontaktních údajích (trvalé bydliště, telefon) ČL.4 Dítě v mateřské škole potřebuje: - barevný hrneček ( pitný režim ), - náhradní oblečení dle uvážení rodičů ( spodní prádlo, oblečení na vycházku) - přezůvky, pyžamo. - doporučujeme všechny osobní věci dětem označit ČL.5 Provoz MŠ Provoz MŠ je od 6,00-16,30 hodin ( včetně prázdnin ) Děti se do MŠ přijímají zejména od 6,00 do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoli dle potřeby rodiny ( mimo doby vycházky) dítě ale musí být do osmi hodin nahlášené na stravování. Str. 2(celkem6)

3 - délka pobytu dítěte v MŠ by měla odpovídat požadavkům správné životosprávy dítěte a pracovní době zákonných zástupců. V případě nepředvídaného zdržení je nutné včas uvědomit paní učitelku ( zavolat do MŠ nebo nahlásit ráno při předání dítěte do MŠ). - v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost nahlášena na sociální odbor péče o dítě. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby, pokud nedojde k nápravě bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte v MŠ - rodiče omlouvají děti na tentýž den, nejpozději do osmi hodin osobně nebo telefonicky - veškeré informace o akcích školy jsou vždy oznamovány na nástěnkách nebo webových stránkách - děti mohou chodit domů po obědě, nejvhodnější doba je od 11,50hod. - každý pátek si děti nosí pyžama domů. MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu ručníků týdně ( podle potřeby častěji ) ČL.6 Stravování a platby v MŠ - stravování je celodenní ( 2x svačina a 1x oběd), nebo polodenní ( 1x svačina a 1x oběd) s dodržením pitného režimu - dětem, které ve školním roce dovrší 7 let se zvyšuje na celý školní rok stravné o poměrnou částku. - stravné a úplata za vzdělávání ( Směrnice MŠ o úplatě za vzdělávání ) se platí zároveň v termínu, který vyvěšen na nástěnce. Platby mají splatnost do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud se ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem dítěte v jiný termín. Cena stravného: 3 6 let : 30,- Kč na 1 dítě a 1 den 7 let ( děti, které mají odklad OŠD): 33,- Kč na 1 dítě a 1 den - dítě musí být nahlášeno na stravování vždy do osmi hodin - v nepřítomnosti dítěte v mateřské škole rodiče předem nahlásí nástup dítěte do MŠ ( jedná se především o ty děti, které rodiče po dohodě s učitelkou přivádí do MŠ po osmé hodině ) - odhlásit dítě ze stravování je nutné ( pro zajištění provozu kuchyně) den před nepřítomností dítěte. V nepředvídané nepřítomnosti dítěte (onemocnění apod.) do 8,00 hodin téhož dne. - otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí stravné a úplatu za vzdělání, vždy předem ve stanovené době /většinou v první polovině měsíci/ - děti, které ve školním roce ( září srpen) dovrší věku šesti let mají vzdělávání bezúplatné Úplata za předškolní vzdělávání a stravování v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ ( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1.d), ve znění pozdějších předpisů ČL.7 Přerušení nebo omezení provozu - provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem bývá přerušený v měsíci červenci nebo srpnu a v období vánočních prázdnin - omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy nejméně dva měsíce předem. - v souladu s platnou legislativou nezajišťuje mateřská škola náhradní docházku dětí po dobu uzavření MŠ, Str. 3(celkem6)

4 Protože přijímání dětí je podřízeno správnímu řízení, musí být každé dítě na prázdninový provoz v jiné mateřské škole přijato podle správního řádu. Přijato však může být pouze v případě volné kapacity MŠ. Provoz MŠ lze také přerušit nebo omezit po schválení zřizovatelem za závažných důvodů. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. ČL.8 Péče o zdraví a bezpečnost dětí v MŠ - rodiče děti přivádějí a předávají učitelce osobně, která v tu chvíli plně přebírá odpovědnost až do odchodu dětí domů - pokud se dítě se zákonným zástupcem zdržují na školní zahradě, může rodič s dítětem použít zahradní vybavení pouze za přítomnosti učitelky - zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu / formuláře získáte u učitelek/.bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!! - v případě rozvedených rodičů a upraveného styku rodičů s dítětem je třeba doložit pravomocné rozhodnutí soudu - dítě nelze předat osobě, která je viditelně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek - do MŠ mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce (kašel, průjem, zánět očí). Pro tyto děti je běžný režim zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti a na učitelky - onemocní-li dítě během dne v MŠ, učitelka to ihned ohlásí rodičům a dohodnou se na dalším postupu - v případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit ošetření dítěte a ihned vyrozumět rodiče - učitelky na třídách nesmí podávat dětem žádné léky, pouze ve výjimečných případech po dohodě rodičů s ředitelkou - zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky ) - prosíme rodiče, aby své připomínky a podněty k práci pracovnic MŠ projednali s ředitelkou školy a společně se snažili sjednat nápravu. Mateřská škola chrání děti před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Takovéto projevy považujeme za nepřípustné. V mateřské škole uplatňujeme: -dodržování pravidel soužití -preventivní vzdělávací chvilky zaměřené k cíli bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, - ponižování, chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, učit se požádat o pomoc V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření ( budova i prostor školní zahrady ( zákon č. 379 / 2005Sb., v platném znění) ČL. 9 Zacházení majetkem školy Děti jsou vedeny pedagogy a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči ( zákonným zástupcem dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Prosíme Vás o dodržování pořádku v budově a jejím okolí. ČL.10 Práva zákonného zástupce dítěte - na informace o průběhu vzdělávání svého dítěte -vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitosti výchovy a vzdělávání dítěte - na informaci a poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte, projevit připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy. - mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy Str. 4(celkem6)

5 - rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života ČL.11 Povinnosti zákonného zástupce dítěte - zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ - na vyzvání ředitelky se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte. - informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání - oznamovat škole povinné údaje vedené ve školní matrice podle 28 odst. 2a3 a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnosti dítěte a také změny v těchto údajích. - řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné - v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče za povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody ČL.12 Práva dětí - při prvém vstupu do MŠ má dítě právo na individuální adaptační režim tzn., že se rodiče mohou dohodnout s ředitelkou a učitelkami na nejvhodnějším postupu. - dítě má právo na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností - má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství - má právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi - dítě má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky - má právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho zdraví a vývoj ČL.13 Práva a povinnosti pedagogů -pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte - pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci - je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem - může nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí - rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy ČL.14 Cíle předškolního vzdělávání Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který byl vytvořen dle materiálu MŠMT ČR Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j / Rámcový cíl Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Cíle předškolního vzdělávání: 1. Vytvářet u dětí přiměřeným a srozumitelným způsobem s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince. Str. 5(celkem6)

6 2. Zaměřit se na rozvoj komunikačních schopností a jazykových dovedností verbální a neverbální komunikace( vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, vytváření pojmů,samostatný přednes a vyjadřování) 3. Vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí, vést děti k pochopení, že lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat. 4. Nenásilnou formou se věnovat přípravě dětí na školu a byl usnadněn přechod z MŠ do ZŠ. ČL. 15 Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka školy může po předchozím upozorněním písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení d)zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady. Ředitelka vždy přihlédne k sociální a výchovné situaci v rodině a zájmům dítěte. ČL.16 Závěrečné ustanovení 1. seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy. 2. Školní řád nabývá účinnosti dnem a současně končí platnost školního řádu se všemi dodatky ze dne V Ústí nad Labem: Ludmila Trešlová, ředitelka Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace Str. 6(celkem6)

7 Seznámení s předpisem : Školní řád č.3/2014 Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámen s tímto předpisem : Pořadové číslo Datum Jméno, Příjmení Funkce Podpis Jiřina Červinková učitelka Lenka Vilhelmová učitelka Hana Krejčová učitelka Jiřina Myslíková VŠJ, kuchařka Ilsa Sedláčková kuchařka Miroslava Vlasáková školnice Str. 7(celkem6)

8 H. POVINNOSTI VŠECH ZAMĚSTNANCŮ MŠ 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, Organizačním řádem školy a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny. 2. Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Nevodit do celého areálu MŠ cizí osoby v době pracovní i mimopracovní. Při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit učitelce MŠ nebo řed. školy. 3. Při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem. Úraz ihned hlásit učitelce MŠ, vždy provést záznam do knihy úrazů, případně vyplnit předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 4. Efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se svou pracovní náplní, zapisovat pravidelně příchody a odchody do docházkového sešitu.vést si pracovní výkaz a předávat jej řed. školy každý měsíc ( pro provozní zaměstnance). 5. Povinnost neprodleně oznámit svou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost na pracovišti učitelce MŠ, a ta řed. školy. CH. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 1. Učitelky MŠ přebírají a předávají děti zákonnému zástupci nebo pověřené osobě jen na základě písemného pověření. 2. MŠ při organizaci dodržuje stanovený počet dětí ve třídě. 3. Všichni pracovníci MŠ dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla. 4. Pokud má učitelka MŠ při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, může vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí požádat zákonného zástupce o předložení potvrzení ošetřujícího lékaře. 5. V případě vážného zranění (tržná rána, dlaha nebo sádra na končetině apod.) nebo nemoci (zejména nakažlivé infekční) může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do MŠ. 6. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba neprodleně po výzvě učitelky dítě z MŠ převzít. 7. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (televize, video, počítač ), vandalismu, kriminality a jiných forem násilí a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 8. Důležitým prvkem je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi všemi dětmi, jejich zákonnými zástupci a pracovníky MŠ. Str. 8(celkem6)

9 9. Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný zákaz používání alkoholu, kouření a návykových látek pro všechny osoby pohybující se v areálu školy. 10. V prostorách MŠ platí zákaz používání nepovolených elektrických spotřebičů. 11. V prostorách školy si odkládají osobní věci děti i zaměstnanci na místa, která jsou k tomu určena. 12. Budova MŠ je během dopoledního provozu zabezpečena. Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu mateřské školy ze dne Č.j.186/2012 E. PROVOZ MŠ Doplněn bod 5. ve znění: V případě, že součástí některé školní akce bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na této akci formou podpisu na nástěnce. F. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 2. Zákonní zástupci mají povinnost: Bod 2.3. se ruší a je nahrazen zněním: Předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit MŠ. CH. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Doplněn bod 13. ve znění: Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat. Doplněn bod 14. ve znění: V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní úkony, bude se postupovat takto: - zákonný zástupce předloží ředitelce školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží v kanceláři zástupkyně ředitelky pro MŠ) - ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb. H. POVINNOSTI VŠECH ZAMĚSTNANCŮ MŠ 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, Organizačním řádem školy a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny. 2. Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady Str. 9(celkem6)

10 a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Nevodit do celého areálu MŠ cizí osoby v době pracovní i mimopracovní. Při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit učitelce MŠ nebo řed. školy. 3. Při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem. Úraz ihned hlásit učitelce MŠ, vždy provést záznam do knihy úrazů, případně vyplnit předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 4. Efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se svou pracovní náplní, zapisovat pravidelně příchody a odchody do docházkového sešitu.vést si pracovní výkaz a předávat jej řed. školy každý měsíc ( pro provozní zaměstnance). 5. Povinnost neprodleně oznámit svou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost na pracovišti učitelce MŠ, a ta řed. školy. CH. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 1. Učitelky MŠ přebírají a předávají děti zákonnému zástupci nebo pověřené osobě jen na základě písemného pověření. 2. MŠ při organizaci dodržuje stanovený počet dětí ve třídě. 3. Všichni pracovníci MŠ dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla. 4. Pokud má učitelka MŠ při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, může vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí požádat zákonného zástupce o předložení potvrzení ošetřujícího lékaře. 5. V případě vážného zranění (tržná rána, dlaha nebo sádra na končetině apod.) nebo nemoci (zejména nakažlivé infekční) může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do MŠ. 6. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba neprodleně po výzvě učitelky dítě z MŠ převzít. 7. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (televize, video, počítač ), vandalismu, kriminality a jiných forem násilí a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 8. Důležitým prvkem je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi všemi dětmi, jejich zákonnými zástupci a pracovníky MŠ. 9. Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný zákaz používání alkoholu, kouření a návykových látek pro všechny osoby pohybující se v areálu školy. 10. V prostorách MŠ platí zákaz používání nepovolených elektrických spotřebičů. 11. V prostorách školy si odkládají osobní věci děti i zaměstnanci na místa, která jsou k tomu určena. 12. Budova MŠ je během dopoledního provozu zabezpečena. Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu mateřské školy ze dne Č.j.186/ (celkem6) Str.

11 E. PROVOZ MŠ Doplněn bod 5. ve znění: V případě, že součástí některé školní akce bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na této akci formou podpisu na nástěnce. F. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 2. Zákonní zástupci mají povinnost: Bod 2.3. se ruší a je nahrazen zněním: Předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit MŠ. CH. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Doplněn bod 13. ve znění: Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat. Doplněn bod 14. ve znění: V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní úkony, bude se postupovat takto: - zákonný zástupce předloží ředitelce školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží v kanceláři zástupkyně ředitelky pro MŠ) - ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb. ORGANIZACE MŠ 1. Předškolní vzdělávání má 2 třídy. 2. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 3. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. 4. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví řed. školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 5. Výjimečně může řed. školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 4 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 4 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 6. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 5 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí řed. školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 7. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí řed. školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 11(celkem6) Str.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více