Zdravotnictví v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví v České republice"

Transkript

1 Zdravotnictví v České republice září , 3/XIV/2011 Co je třeba pro to, aby neumíraly děti v Subsaharské Africe? Dětská úmrtnost v Africe Odpovědnost za škodu v zařízeních sociálních služeb Posuzování v systému důchodového a úrazového pojištění České zdravotnické právo Dříve projevená přání pacientů Hodnocení zdravotnických technologií Interní standardy v nemocnicích

2 Vážení čtenáři, Z kombinace příspěvků v tomto dvojčísle vyplývá několik zjištění ve vztahu k fungování zdravotnických systémů, jak je v roce 2000 vymezila WHO (zdravotnické služby, veřejné zdraví a podpora zdraví). Extrémním a velmi poučným příkladem je situace zdravotnických systémů v afrických zemích v kontextu rozdílně fungujících demokratických systémů, vlády (veřejné správy) a přítomné míry korupce. Ukazuje se přitom, že korupcí a klientelismem zatížený politický a vládní systém jsou nejsilněji omezujícím faktorem funkčnosti zdravotnického systému. Situace v uvedených afrických státech je nepochybně velice poučná i pro státy střední a východní Evropy. Jak podobné! K významným funkcím zdravotnického systému patří také kvalita jeho správy, efektivita aplikace takového nástroje pro integraci jednání zúčastněných subjektů, jakým je zdravotnické právo. U reforem nejen českého zdravotnictví jsme po roce 1990 svědky převažujícího vlivu ekonomických dimenzí, potlačení významu lidských práv se vztahem ke zdraví a to cestou redukovaného přístupu pouze v podobě práv pacientů. Pro vyhodnocení funkčnosti a cílů zdravotnických systémů je významným nástrojem hodnocení používaných technologií v jejich širším významu, jak je také vymezeno v článku o HTA. Diskutabilní efektivnost investic evropských strukturálních fondů ve zdravotnictví se stala terčem kritiky v celé Evropské unii. Vážným problémem je nevyváženost těchto investic ve vztahu k jednotlivých částem zdravotnických systémů, tedy včetně technologií z oblasti veřejného zdraví a podpory zdraví, stupeň využití metod health impact assessment v rámci dalších navazujících konceptů social impact assessment a také konceptu udržitelného rozvoje, či konceptu value for money v oblasti péče o zdraví. Petr Háva Z obsahu Jan Klusáček Co je třeba pro to, aby neumíraly děti v Subsaharské Africe? 2 8 Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková Dotazníkové šetření odpovědnosti za škodu v zařízeních sociálních služeb 9 14 Libuše Čeledová, Jaroslava Bojcúnová, Rostislav Čevela Posuzování v systému dúchodového a úrazového pojištění na Slovensku 2.část Petr Háva, Pavla Mašková, Tereza Teršová České zdravotnické právo po roce 1990 v kontextu lidských práv se vztahem ke zdraví 1. část Jaromír Matějek Institut dříve projevených přání pacienta Vladimír Rogalewicz, Ivana Juřičková Hodnocení zdravotnických technologií jako zdroj informací pro rozhodování Radka Kejmarová Životní cyklus interních standardů v nemocnicích Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová, Nikola Šimandlová, Petr Háva Dostupnost zdravotní péče pro migranty v Německu příklady dobré praxe Vydává: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Předseda redakční rady: Ing. Alexandr Stožický, CSc. Redakční rada: RNDr. Petr Beneš; Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc.; Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; PhDr. Zdeněk Kučera; MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA; ing. Zdeněk Novák; Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc.; Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.; RNDr. Jiří Schlanger; MUDr. Mgr. Petr Struk; Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.; Vedoucí redakce: MUDr. Petr Háva, CSc., mobil: , redakce : Grafická úprava a zlom: Irena Vorlíčková, Příjem inzerce: Redakce Tisk zajišťuje: Tiskárna Kirchner, Nymburk, Registrace časopisu: MK ČR E 7600 ISSN Indexace a excerpce: Bibliographia Medica Čechoslovaca Časopis je zařazen Radou pro výzkum a vývoj mezi recenzované časopisy (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=503642) 1

3 SUMMARY What is needed to decrease the child mortality in Sub-Saharan Africa? Jan Klusáček Katedra veřejné a sociální politiky Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova More than half of all of the children in the world, which die before the age of five, die in Africa. Wider availability of several highly effective interventions such as oral rehydration therapy in cases of diarrhoea could prevent large proportion of these child deaths. Unfortunately these interventions are usually not available in African countries. However both availability of different life-saving health interventions and child mortality varies a lot across African countries. The purpose of this article is to explore what are determinants of child mortality and availability of these interventions in Africa. Both a review of existing research and a statistical analysis of data from 41 African countries point to the quality of governance and control of corruption as the most significant determinant of health system performance and availability of these life-saving interventions in Africa. Keywords: child mortality, Sub- -Saharan Africa, health system, quality of governance, corruption, democracy O autorovi Bc. Jan Klusáček Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, katedra veřejné a sociální politiky. Autor je studentem magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika. Dlouhodobě se zabývá třetím světem a subsaharskou Afrikou, zdravotní politikou, kvalitou vládnutí, korupcí a občanskými válkami. Co je třeba pro to, aby neumíraly děti v Subsaharské Africe? Jan Klusáček Úvod Více než polovina ze všech dětí na světě, které zemřou v prvních pěti letech svého života, zemře Africe. Přestože v Africe žije pouze devítina světové populace. V nejchudších oblastech světa, kam patří většina sub-saharské Afriky, dojde k polovině veškerých úmrtí v zemi mezi dětmi do 15. roku života, oproti čtyřem procentům v rozvinutých zemích (WHO 2000: 5). Afrika je na tom výrazně hůře než další regiony, které považujeme za rozvojové. V mnoha afrických zemích zemře v prvních pěti letech svého života 150 až 200 z tisíce živě narozených dětí, oproti 23 dětem z tisíce v Jižní Americe. Dívka narozená v Mali má padesátkrát menší šanci, než její vrstevnice narozená v ČR, že se dožije svých pátých narozenin. V případech, kdy nedostatek klíčových živin a oslabení organismu v kombinaci s onemocněním nevyústí v úmrtí dítěte, mnohdy vede k tzv. zakrnělému růstu. Průměrně je v afrických zemích přibližně 40% dětí zakrnělých. A zakrnělí lidé nedosahují jen menšího vzrůstu, ale dochází u nich i k nevratnému zhoršení jejich mentálního potenciálu (Collier 2008a; Case a kol. 2002; Wilkinson, Marmot 2003), což má vliv na jejich produktivitu v dospělosti (Barker a kol. 1995; Smith 2009; Světová banka 2010). Nadto se ukazuje, že zakrnělý růst může být geneticky přenosný (Collier 2008). Špatné zdraví a vysoká úmrtnost afrických dětí má řadu různých příčin od života v chudobě, po negativní vliv environmentálních rizik na zdraví (Evans a kol. 2005: 1133). Nicméně, jak zjistili přední světoví experti na dětské zdraví, i v podmínkách extrémně chudých afrických zemí, je možné zabránit dvěma třetinám dětských úmrtí (Jones a kol. 2003). Stačí, aby došlo k rozšíření několika efektivních preventivních a léčebných zdravotnických intervencí zaměřených na průjmová onemocnění, malárii a plicní onemocnění, což jsou hlavní příčiny dětské úmrtnosti v Africe (Jones a kol. 2003; viz též Jha a kol. 2002; Kakad a kol. 2006; Bhutta a kol. 2008). K snížení úmrtnosti v třetím světě v posledních padesáti letech došlo z velké části nezávisle na růstu příjmů a výživy klíčovou roli sehrálo veřejné zdraví, imunizace, a řada jiných cílených zdravotnických intervencí (Soares 2006). Řada ze zdravotnických intervencí, které jsou klíčové pro zlepšení zdraví dětí, které identifikoval Jones a kol., je uvedena v tabulce č. 1. Jednotlivé intervence jsou v tabulce seřazeny podle toho, kolik dětí by mohly zachránit v Africe, kdyby došlo k pokrytí 99% populace. Jak je vidět z třetího sloupce tabulky č. 1, kde je uvedeno průměrné (mediánové) pokrytí dětské populace v afrických zemích těmito intervencemi, 2

4 většina z nich je bohužel, v Africe stále velmi málo rozšířená. Například orální rehydratační terapii (ORT), která by mohla zabránit vůbec největšímu počtu úmrtí, absolvuje v případě průjmových onemocnění v průměru pouze 34% afrických dětí. V tomto světle vysoká průměrná dětská úmrtnost v Africe nijak překvapivá. V Africe se nicméně nachází téměř padesát různých zemí. Každá z nich je jiná. A velmi se liší jak z hlediska dětské úmrtnosti, tak rozšíření různých zdravotnických intervencí, které zachraňují životy dětí. V Eritrei do pěti let svého života umírá 58 z tisíce živě narozených dětí, zatímco v Angole je to přibližně 220 dětí z tisíce. V Kamerunu absolvuje ORT v případě průjmových onemocnění pouze 19 procent dětí, zatímco v Lesotho ORT absolvuje 75 procent dětí s průjmovými onemocněními. V některých zemích jako např. Malawi se podařilo za posledních 15 let snížit dětskou úmrtnost o více než o polovinu, zatímco jinde jako např. v Keni naopak mírně vzrostla. Cílem tohoto článku bude poodhalit, co ovlivňuje rozšíření výše uvedených klíčových zdravotnických intervencí, které zachraňují životy dětí, a potažmo tak i míru dětské úmrtnosti. Za tímto účelem nejprve v první části článku shrneme výsledky existujících výzkumů o zdravotnictví, kvalitě vládnutí a demokracii v Africe. Ve výkladu bude postupováno od bezprostředních příčin nízkého pokrytí populace intervencemi zaměřenými na zdraví dětí až po ty nejhlubší příčiny. V druhé části práce poté bude provedena empirická analýza determinant rozšíření uvedených zdravotnických intervencí s cílem ověřit zjištění shrnutá v první části práce. Co ovlivňuje rozšíření zdravotnických intervencí, které zachraňují životy dětí, v Africe? Mezi odborníky panuje shoda, že rozšíření efektivních intervencí, které zlepšují zdraví dětí, závisí v první řadě na výkonu místního zdravotnictví (viz např. Victora a kol. 2004; Wagstaff a kol. 2004; Travis a kol. 2004; Bryce a kol. 2003; Claeson a kol. 2003; Fryatt a kol. 2010; Kerber a kol. 2007; Lewin a kol. 2008; Jha a kol. 2002). Různé mezinárodní zdravotnické programy zaměřené na boj s jednou nemocí mají, i přes evidentní dílčí úspěchy, omezený celkový efekt a udržitelnost (Claeson a kol. 2003; Doherty a kol. 2010). Výkon zdravotnictví je na prvním místě podmíněn dostatkem zdravotních pracovníků. Jak ale ukazují aktuální výzkumy, většina afrických zemí bohužel trpí zcela zásadním nedostatkem zdravotních pracovníků (Kinfu a kol.: 2009; Dayrit a kol. 2010). Africkým zemím by chyběly tisíce zdravotníků, i kdyby nedocházelo k migraci pracovníků do vyspělých zemí (k níž samozřejmě dochází viz African Regional Health Report 2006; Dayrit a kol. 2010). Dále je ale důležitý i výkon pracovníků. Řada afrických zemí se bohužel potýká s velkými absencemi pracovníků, neodpovídajícím výkonem na pracovišti, nedostatkem vybavení, úniky zdrojů a dalšími problémy (Světová banka 2010; Lewis 2006; Gauthier 2006). Obyvatelé z různých koutů Ghany, Malawi a Nigerie dotazování v rámci celosvětového šetření Světové banky Voices of The Poor vypovídali, že, pokud se jím vůbec podaří dostat se k nějakým zdravotnickým službám, setkávají se s nízkou kvalitou práce, nedostatkem vybavení a dalšími problémy (Naryan a kol. 2000). Po návštěvě zdravotnického zařízení dochází někdy dokonce ke zhoršení zdravotního stavu (ibid.). Situaci dále zhoršuje povinnost platit formální (ale často i neformální viz Lewis 2006) přímé platby za zdravotnické služby. U přímých plateb pacientů byl prokázán výrazný negativní dopad na využívání zdravotnických služeb v Africe (Kakad a kol. 2006; Yates 2009, 2010; Eeasterly 2009). Například v Burundi došlo po zrušení poplatků v roce 2006 k ztrojnásobení počtu ambulantních vyšetření dětí a počet porodů ve zdravotnických zařízeních vzrostl o 146% (Yates 2010: 475). Přímé platby pacientů jsou ale v Africe i nadále velmi rozšířené (Lewis 2006) z přímých plateb pacientů pochází v průměru 37% veškerých zdravotních výdajů v afrických zemích (oproti 13% v ČR). Tab. 1 Výsledky vícenásobných provedených regresních analýz Poznámka k tabulce je umístěna za literaturou na str. 8 3

5 Za řadou z výše uvedených problémů s výkonem zdravotnictví stojí nedostatečné financování zdravotnictví (Rowe a kol. 2005; African Regional Health Report 2006). Absence pracovníků ve veřejných zdravotnických zařízeních mohou například být způsobeny nedostatečnými mzdami zdravotníků, kteří se tak musí věnovat jiné práci mimo povolání zdravotníka, nebo práci v soukromých zdravotnických zařízeních, aby uživili sebe a svou rodinu (Světová banka 2010; Lewis 2006). Naším cílem je odhalit příčiny nedostatečného pokrytí populace intervencemi zaměřenými na zdraví dětí. Jak je patrné z výše uvedeného, na nízkém pokrytí se bezesporu podílí nedostatek finančních prostředků. Jaké jsou příčiny tohoto nedostatku finančních prostředků? Je to přílišná finanční náročnost těchto zdravotnických intervencí? Jsou příliš drahé na to, aby si je africké země mohly dovolit? Stěží. Podle sofistikovaných výpočtů (Bryce a kol. 2005: 2199) by záchrana dvou třetin na světě každoročně umírajících dětí stála jednu šestnáctinu (!) částky, kterou Američané každoročně vynaloží na nákup cigaret. Pokrytí 99% cílové populace v 42 nejchudších zemích světa (kde se odehrává 90% úmrtí dětí do 5 let) všemi Jonesem a kol. (2003) identifikovanými preventivními i léčebnými intervencemi, včetně mezd pracovníků, by vyšlo na pouhých 1,23 dolarů na obyvatele na rok (Bryce a kol. 2005: 2193). To jsou přibližně 2,5% z 50 dolarů, které v roce 2007 v průměru vydávaly africké vlády na zdravotnictví na obyvatele na rok. Rozšíření nejdůležitějších zdravotnických intervencí potřebných pro záchranu životů dětí by si tedy žádalo jen minimální nárůst výdajů na zdravotnictví afrických zemí. V tom, že by si africké země dané intervence nemohly dovolit, tedy evidentně není hlavní problém. Roli zřejmě hraje skutečnost, že intervence zaměřené na zdraví dětí, jako například výše zmiňovaná ORT, nejsou, přes jejich vysokou efektivitu a nízkou finanční náročnost, odpovídajícím způsobem prioritizovány. Africké vlády často věnují prostředky na zdravotnické služby s nízkým dopadem na zdraví (Baltussen 2006). Nadto mnohdy dochází k únikům zdrojů na cestě z centrální vlády na místo určení na lokální úrovni (Collier 2007; Gauthier 2006; Rajkumar Swaroop 2008; Lewis 2006) podle různých studií z Guinei, Kamerunu a Ugandy se 30 až 70 procent léků ztratilo na cestě k pacientům (Easterly 2009: 398). A to v situaci, kdy celkový balík peněz veřejných peněz určených na zdraví nebývá nijak velký. Veřejné výdaje na zdraví se v afrických zemích pohybují v průměru pouze kolem 2,5% HDP (oproti 5,8% v ČR). Přičemž, zejména v oblasti zdraví dětí, tento nedostatek prostředků nekompenzují zahraniční dárci, kteří věnují velkou většinu svých finančních prostředků na boj s HIV/AIDS (Piva Dodd 2009; Claeson a kol. 2003). Nehledě na to, že příjmy od zahraničních dárců celkově pokrývají pouze kolem jedné čtvrtiny zdravotních výdajů afrických zemí (Evans Etienne 2010). Čím je způsobená nízká úroveň veřejných výdajů na zdraví v afrických zemích? Není překvapením, že nižšími výdaji na zdraví a vzdělání se vyznačují země s vyšší mírou korupce (Gupta a kol. 2002; Mauro 1998) podle dat Světové banky patří většina afrických zemí mezi deset až třicet procent nezkorumpovanějších států na světě. Mimo korupci se většina afrických zemí vyznačuje problémy s vládou práva, dodržováním vlastnických práv a kvalitou dalších ekonomických institucí (viz data Světové banky), které představují základní předpoklad pro fungování ekonomiky. Rozdíly v kvalitě institucí nutných pro dobrý chod ekonomiky jsou podle předních světových ekonomů nejdůležitější determinantou rozdílů v prosperitě různých zemí (viz. např. Acemoglu, D. a kol 2001; Rodrik, D. a kol. 2004; Acemoglu Robinson 2008; Aidt 2010; Aldashev 2010). Africké ekonomiky jsou v důsledku toho extrémně slabé (Collier 2007), což snižuje objem zdrojů, které může stát zdanit a objem prostředků, z nichž by mohly být vyčleněny prostředky na zdravotnictví. Na nízkém výkonu zdravotnictví v Africe se ale podílí i nedostatek různých nefinančních opatření zdravotní politiky zaměřených na zvyšování výkonu zdravotnictví. Existuje celá řada různých efektivních opatření a organizačních modelů, u nichž bylo v africkém kontextu prokázáno, že zvyšují výkon zdravotnictví (viz např. Rowe a kol. 2005; Gwatkin a kol. 2004; Kakad a kol. 2006; Lewin a kol. 2008). Efektivní se například ukazují být různé formy zapojení komunity, které zvyšují odpovědnost poskytovatelů zdravotnických služeb vůči pacientům (Björkman Svensson 2007; The CDI Study Group 2010; Bhutta a kol. 2008). Žádná z těchto opatření však prozatím nejsou dostatečně rozšířena (Lewis 2006), tak jako například i léková politika. Pouze 30 ze 46 zemí afrického regionu WHO má vůbec sepsanou nějakou lékovou politiku (African Regional Health Report 2006), nemluvě o její případné kvalitě a natožpak implementaci. Za těmito všemi skutečnostmi stojí to, že v řadě afrických zemí chybí mnoho potřebných zdravotních a jiných veřejných politik. Jaké jsou příčiny jejich absence, se pokusíme poodhalit v následující části článku. Klíčovou příčinou absence potřebných zdravotních a jiných veřejných politik v Africe je nedostatek pobídek pro tamní politiky pro to, aby tyto politiky tvořili (Easterly 2009). I v Africe bezesporu existuje řada dobrých politiků, kteří mají na srdci na prvním místě zájem veřejnosti. Lidstvo se dlouho domnívalo, že právě nalezení takovýchto dobrých vládců je klíčem k dobrému vládnutí (Popper 1994). Jistější cestou k dobrému vládnutí nicméně je zajistit, aby byli ti, kdo rozhodují, různými pobídkami tlačeni k tomu, aby se postavili čelem problémům, jejichž řešení mají ve svých rukou (Mayntz 2003). Právě v tom je klíčový přínos demokracie pobízí politiky k tomu, aby řešili společenské problémy, protože jinak politikům hrozí, že se jich společnost v příštích volbách zbaví (Popper 1994). (Zbavení se selhávajících politických elit násilnými prostředky jako je občanská válka není v africkém kontextu příliš časté, nehledě na negativní dopady na společnost. Pouze 20% občanských válek končí vítězstvím rebelů, kteří by nahradili vládu (Collier 2010)). Dahl (2003) dělí demokratickou kontrolu politiků na kontrolu skrze volby a kontrolu v mezi-volebním období. Efektivní uplatnění kontroly skrze volby závisí na přítomnosti řady formálních podmínek jako volná soutěž politických stran, přítomnost volebního práva a dalších (viz Dahl 2003). Důležitá podmínka, která v Africe bohužel mnohdy není naplňována (Collier 2010), je absence volebních podvodů. Efektivní kontrola politiků skrze volební mechanismus má ale i řadu dalších podmínek. Efektivní fungování demokracie je závislé na řadě sociálních předpokladů (Dahl 2003; Diamond 2003). Další z klíčových podmínek je to, že voliči ve volbách vybírají kandi- 4

6 dáty a politické strany podle toho, zda budou prosazovat politiky v zájmu voličů (např. rozvoj zdravotních a jiných služeb). Tato podmínka v Africe taktéž mnohdy není splněna. Jednak kvůli zastrašování voličů. To je obzvláště efektivní tam, kde je volení ovlivněno pozorovatelnými aspekty identity (Collier 2010). Časté jsou i různé formy nakupování hlasů (Collier 2010; Vicente 2010). U těchto technik bylo prokázáno, že jsou v africkém kontextu efektivní (Collier 2010). Mimo výše zmíněné překážky demokratického procesu bývá v afrických zemích problémem i nedostatečná informovanost voličů a jejich nedostatečné vzdělání, s nimiž je mnohdy spojeno volení kandidátů a politických stran (a jejich diferenciace (Lijphart 1981)) na základě příslušnosti kandidátů k stejnému etniku jako etnikum voliče, nezávisle na tom, zda kandidáti prosazují politiky v zájmu voličů (Vicente 2010; Collier 2010; Collier 2007). Bylo prokázáno, že pravděpodobnost zvolení zkorumpovaných kandidátů se zvyšuje v případě, kdy si politici mohou být jisti hlasy voličů díky etnické solidaritě (Easterly 2009). Voliči nevybírají kandidáty podle jejich diferenciace v oblasti zdravotní politiky (Lewis 2006). Na tomto fenoménu má částečný podíl i nižší participace žen v politickém procesu ženy mají větší tendenci než muži upřednostňovat kandidáty, kteří prosazují vzdělávací a zdravotní politiky ve prospěch svých dětí (Vicente 2010). Kontrola politiků v mezi-volebním období závisí jednak na tom, zda jsou v zemi legislativní a jiné podmínky pro rozvoj občanského sektoru, který by mohl vést politickou elitu k odpovědnosti (Schmitter 1997). Ty v afrických zemích mnohdy chybí. Mimo to je samozřejmě důležitá vyzrálost a vzdělanost společnosti, která určuje, zda lidé využijí existujících příležitostí pro občanskou angažovanost (ibid.). V Africe se bohužel prozatím neziskovým organizacím advokačního charakteru bez intenzivní zahraniční podpory příliš nedaří (Easterly 2009). Situaci přitom výrazně zhoršuje přítomnost tzv. rent různých zdrojů, které si politická elita uzurpuje sama pro sebe (Collier 2007; Moss a kol. 2006). Renty mnohdy pocházejí z příjmů z těžby přírodních zdrojů. Ale zdrojem renty se může stát také rozvojová pomoc, které dostávají zkorumpované vlády stejné množství jako vlády nezkorumpované (Easterly 2007; Moss a kol. 2006). Kvalitu vládnutí, míru korupce i kvalitu demokracie přitom zhoršují jak renty z přírodních zdrojů, tak z rozvojové pomoci (Papyrakis, Gerlagh 2004; Collier 2010; Easterly 2009; Djankov a kol. 2008). Dostupnost rent zvyšuje výskyt volebních podvodů, nákupu hlasů a dalších podvodných taktik (Collier, Hoeffler 2009; Moss a kol.), protože se politické elity snaží za každou cenu udržet u moci, která jim dává přístup k rentám (Easterly 2009). Renty zároveň zvyšují pravděpodobnost, že voliči budou moci vybírat pouze z kandidátů, kteří budou zneužívat své pozice (Collier 2010), a tak politické aréně budou dominovat kartelové strany (viz Katz, Mair 2002) - strany, kterým jde o získání moci a nikoli o prosazení nějaké politiky (k typologii politických stran viz Wolinetz 2003). Renty vychylují rovnováhu moci směrem k výkonné moci, kterou potom dostatečně nevyvažuje moc zákonodárná a soudní (Collier 2010). Zároveň platí, že uzurpování veřejných zdrojů ze strany politických elit snižuje objem zdrojů dostupných na veřejné statky (ibid.) Důležitým důsledkem přítomnosti velkého množství zdrojů z těžby přírodních zdrojů a z rozvojové pomoci je také to, že africké státy nemusí spoléhat v získávání svých příjmů na domácí zdanění (Easterly 2009). Což dále oslabuje demokratickou kontrolu politiků protože stát od občanů nevybírá daně, občané nemají stejnou potřebu volat své reprezentanty k odpovědnosti, jako když stát získává své příjmy z jejich daní (Moss a kol. 2006; Moore 2004). Přestože v oblasti zdraví existují způsoby, jak implementovat zdravotní politiky a zvýšit výkon zdravotnictví i v chudých a nerozvinutých afrických zemích (viz např. Rowe a kol. 2005), kapacitu veřejné správy v afrických zemích implementovat veřejné politiky negativně ovlivňuje to, že africké státy nemusí budovat administrativní kapacity potřebné pro výběr daní, protože, díky příjmům z rent, nemusí spoléhat na zdanění jako zdroj svých prostředků. Budování právě takovýchto kapacit nutných pro výběr daní bylo základním kamenem při tvorbě státních aparátů v Evropě (Mann 1993). Kromě toho se, přes mýty o staré dobré koloniální správě, Africké státy musí vypořádávat s dědictvím slabé a nefungující státní správy (Easterly 2009; Acemoglu a kol. 2001), jejíž fungování dále komplikují vysoké transportační náklady ve vnitrozemí kontinentu (African Regional Health Report 2006). Empirická analýza faktorů ovlivňujících rozšíření zdravotnických intervencí zaměřených na zdraví dětí v Africe V této části bude provedena statistická analýza dat ze 41 afrických zemí s cílem poodhalit, jaké jsou determinanty rozšíření intervencí, které zlepšují zdraví dětí, v těchto zemích. Ze 47 států subsaharské Afriky bylo vynecháno 6 zemí, které se z hlediska svého bohatství (HDP na obyvatele) radikálně odlišují od zbytku kontinentu. Mediánové HDP na hlavu v těchto 6 zemích je dolarů, oproti mediánu dolarů ve zbývajících 41 zemích. V rámci statistické analýzy dat byla provedena řada vícenásobných lineárních regresních analýz, jejichž pomocí bylo zkoumáno, do jaké míry HDP na obyvatele, kvalita demokracie a kontrola korupce vysvětlují rozdíly mezi africkými zeměmi v rozšíření vybraných intervencí zaměřených na zdraví dětí. Protože se obecně doporučuje zahrnovat do modelů vícenásobné regrese jeden prediktor na přibližně patnáct případů (Field 2005) a pro naši analýzu bylo k dispozici pouze 41 případů, byly do vícenásobných regresí zahrnuty pouze tyto tři prediktory. S pomocí řady dalších regresních analýz bylo nicméně zkoumáno, do jaké míry vysvětlují rozdíly mezi africkými zeměmi v rozšíření zkoumaných intervencí mnohé další demografické, geografické a jiné determinanty. Zkoumali jsme, zda rozšíření intervencí neovlivňuje míra urbanizace, hustota zalidnění, rozloha, velikost populace, zalesnění země, množství vodních zdrojů, míra příjmové nerovnosti, množství zpevněných silnic a další. Žádná z těchto determinant téměř nijak nevysvětlovala rozdíly mezi zeměmi v rozšíření zkoumaných intervencí. To samé platilo i pro různá měřítka zdravotních výdajů. Výše celkových zdravotních výdajů na hlavu (THCE) i výše celkových veřejných zdravotních výdajů na hlavu (GHCE) vysvětlovaly u většiny ze 7 nejdůležitějších intervencí výrazně méně než 10% variace mezi zeměmi v rozšíření intervencí. Což ovšem nejsou nijak překvapivá zjištění vzhledem k tomu, že intervence zaměřené na zdraví dětí představují pouze minimální část celkových 5

7 zdravotních výdajů, a že mnoho zdrojů bývá ztraceno na cestě z centra, jak bylo poukázáno výše. Jako jeden z hlavních zkoumaných prediktorů rozšíření vybraných zdravotnických intervencí byl vybrán hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, protože ekonomický růst a zvýšení HDP bývá rozvojovými ekonomy považováno (viz např. Collier 2007) za základní předpoklad zlepšení kvality života obyvatel. HDP na obyvatele vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vyprodukovaných v dané zemi a tudíž objem zdrojů, které může stát zdanit a z nichž může stát získávat příjmy potřebné na pokrytí zdravotních výdajů. V analýze byla použita data o HDP na obyvatele z databáze Mezinárodního měnového fondu. Dále bývá předpokládáno, že se o své občany odpovědněji starají demokratické vlády, proto byla zahrnuta jako prediktor ve vícenásobných regresích kvalita demokracie. Jako její měřítko bylo použito celkové skóre jednotlivých zemí v žebříčku organizace Freedom House, které zahrnuje jak naplňování politických práv (volební proces, politický pluralismus a participace, fungování vlády její odpovědnost, míra korupce), tak občanských svobod (svoboda projevu a vyznání, shromažďovací právo, vláda práva, osobní svobody a práva); index nabývá hodnot 2 až 14, kdy hodnota 14 značí nejvyšší kvalitu demokracie. Řada výzkumu také prokázala, že významnou determinantou výkonu zdravotnictví je kvalita vládnutí a úroveň korupce (Eastrerly 2009; Lewis 2006; Rajkumar, Swaroop 2008; Bokhari a kol. 2007; Holmberg, Rothstein 2010), proto byla do analýzy jako prediktor zahrnuta kontrola korupce. V analýze byl použit agregovaný index řady různých indikátorů korupce pocházejících z 11 různých zdrojů sestavovaný Světovou bankou, který zachycuje vnímání toho, do jaké míry je veřejná moc vykonávána pro osobní zisk, zahrnuje jak drobnou, tak velkou korupci, stejně jako zajetí státu elitami a soukromými zájmy (Kaufman a kol. 2009: 6). Index nabývá hodnot -2,5 (největší korupce) až 2,5 (nejmenší korupce). V regresních analýzách se nevyskytly žádné problémy s multikolinearitou prediktorů, protože HDP na obyvatele, kvalita demokracie a kontrola korupce spolu prakticky vůbec nekorelují (což je mimochodem samo o sobě zajímavé zjištění, jeho analýza by nicméně vydala na samostatný článek). Výsledky provedených vícenásobných regresních analýz jsou shrnuty v tabulce č. 1. Ve sloupci R2 modelu jsou uvedeny koeficienty determinace jednotlivých modelů s kontrolou korupce, demokracií a HDP na obyvatele jako prediktory a rozšířením daných intervencí jako závislou proměnnou. V dalších sloupcích jsou uvedené standardizované B koeficienty jednotlivých prediktorů. Koeficienty nabývají hodnoty -1 až 1, kdy nula značí nulový vliv, -1 silný záporný vliv, 1 silný kladný vliv např. hodnota 0,488 u vlivu kontroly korupce na rozšíření ORT značí, že s nárůstem hodnoty indexu kontroly korupce (a tudíž s poklesem korupce v zemi), roste rozšíření ORT. Jak je vidět z tabulky, ze sedmi nejvýznamnějších zkoumaných zdravotnických intervencí vysvětluje model s HDP, demokracií a korupcí jako prediktory poměrně velkou část variace mezi africkými zeměmi v rozšíření ORT, kojení a přístupu k pitné vodě. Přičemž jednoznačně nejvýznamnějším prediktorem se jeví být kontrola korupce, která má ve všech případech největší a statisticky nejvýznamnější vliv na rozšíření zkoumaných intervencí. Vliv demokracie se blíží vlivu kontroly korupce pouze v případě vody, výše HDP je zcela nevýznamná a v případě kojení má dokonce negativní vliv! Mimo to model statisticky významně vysvětluje variaci v rozšíření vakcíny proti spalničkám, HEPB vakcíny a DTP3 vakcíny, procentu porodů za účasti kvalifikovaného personálu, nízké porodní hmotnosti a gramotnosti žen ve věku 15 až 24 let. Ve všech případech, kromě porodu za účasti kvalifikovaného personálu, byla opět jednoznačně nejvýznamnějším prediktorem kontrola korupce. Tudíž není překvapivé, že i v případě analýzy determinant variace samotné míry dětské úmrtnosti na tisíc živě narozených dětí byla právě kontrola korupce zdaleka nejvýznamnějším prediktorem rozdílů v dětské úmrtnosti mezi jednotlivými africkými zeměmi. A to i v případě, kdy bylo analyzováno, který z prediktorů vysvětlí nejvíce variací mezi zkoumanými zeměmi v tom, o kolik procent se jim podařilo mezi lety 1996 až 2008 snížit dětskou úmrtnost. Za těchto 12 let byla v afrických zemích v průměru snížena dětská úmrtnost přibližně o 21%. Se zlepšením kontroly korupce o jednu jednotku na pětibodové škále je podle regresní analýzy spojené snížení dětské úmrtnosti o plných 20%! Ač zdánlivě překvapivé (ani bohatství, ani demokratičnost země nejsou důležité pro rozšíření zdravotnických intervencí), ve světle v první části článku uvedených skutečností nejsou tyto výsledky nijak překvapivé. Potvrzují zjištění existujících výzkumů shrnutá v první části práce. Proč rozdíly ve výši HDP nevysvětlují rozdíly v rozšíření intervencí zaměřených na zdraví dětí? Jak je patrné z předchozího textu, výše HDP zachycuje pouze celkový objem zdrojů v ekonomice, které je možné potencionálně zdanit. Jejich výše je pouze jeden z mnoha faktorů, které ovlivňují výši celkových zdravotních výdajů. Výše celkových zdravotních výdajů je pouze jeden z mnoha faktorů, který ovlivňuje výši výdajů vyčleněných na intervence zaměřené na zdraví dětí (jak bylo uvedeno výše, na intervence důležité pro zdraví dětí může být vyčleňováno jen velmi málo finančních prostředků, i přestože celkové zdravotní výdaje nemusí být tak nízké, z důvodu nedostatečné priorititizace intervencí zaměřených na zdraví dětí). Objem výdajů vyčleněných na intervence zaměřené na zdraví dětí je pouze jeden z mnoha faktorů, který ovlivňuje, kolik prostředků je na tyto intervence skutečně k dispozici na lokální úrovni, například z důvodu ztrát zdrojů na cestě z centra na lokální úroveň. Přičemž výše prostředků na intervence zaměřené na zdraví dětí je pouze jeden z mnoha faktorů, které ovlivňují výkon zdravotnictví a skutečné rozšíření těchto intervencí, protože, kromě finančních prostředků velmi záleží na řadě opatření a nástrojů nefinančního charakteru, jak bylo prokázáno výše. Stejně tak není překvapivý ani nízký vliv kvality demokracie na rozšíření zkoumaných zdravotnických intervencí. Použitý index kvality demokracie totiž zachycuje do větší míry především formální předpoklady demokracie, tedy například, že se v zemi koná volná soutěž politických stran. Nezachycuje však efektivitu fungování demokratické kontroly politických elit například zda občané volí své zástupce na základě toho, jaké jim nabízí zdravotní politiky (a ne např. podle etnického klíče), a tudíž je přítomný tlak na rozhodovatele, aby přijímali politiky, které jsou v zájmu občanů (jako je rozšiřování intervencí zaměřených na zdraví dětí). 6

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice I_obalka_Obálka 14.12.10 11:47 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Migranti a zdravotní politika Stárnutí populace a výdaje na zdravotní péči Analýza cen léků Zdraví obyvatel ČR Zdravotní politika

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10

Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10 Vážení čtenáři, Z obsahu Společnost řízená penězi se nepochybně stává také v ČR rozhodující dimenzí přístupů k tvorbě a realizaci nejen zdravotní politiky, ale také v oblasti sociálních služeb. Příčiny

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8

Z obsahu. Vážení čtenáři, Luděk Šídlo Primární zdravotní péče v ohrožení? 2. Radmila Pastorková Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu 8 Vážení čtenáři, krize, která postihla naše zdravotnictví v zimních měsících tohoto roku bohužel postihla i náš časopis. Také málem odešel. Ale snad se konečně zase vzpamatoval a bude vycházet pravidelně

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Obalka_Prosinec 19.12.2007 10:36 Stránka 1 Zdravotnictví v České republice Lidské zdroje Ekonomika a kouření tabáku Veřejné zdravotnictví Svědkové Jehovovi a krevní transfuze Falešná zdravotní pojištění

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

EKONOMICKÝ POTENCIÁL EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ ehealth V ČR

EKONOMICKÝ POTENCIÁL EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ ehealth V ČR EKONOMICKÝ POTENCIÁL EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ ehealth V ČR Disertační práce MUDr. Jan Bruthans Školitel: Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Praha, červenec 2013 Abstrakt Práce se věnuje aktuálnímu tématu využití

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Zdravotnictví v České republice Deset let časopisu Onkologie v Evropě Investice pro zdraví Vulnerabilní skupiny obyvatelstva Týrání seniorů Světové ekonomické fórum 2007 Efektivnost ve zdravotnictví Neziskové

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 3 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Na jediné strategii stavět nelze 4 O důchodovém systému v ČR s Vladimírem Bezděkem (Mgr. Ema Novotná) Reforma,

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři,

Z obsahu. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, Pro zdravotníky a pacienty není rozhodně jednoduché se orientovat ve spleti různých a často vzájemně si odporujících návrhů na reformy, změny organizace a financování zdravotnických systémů.

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích

Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných nemocnicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra sociální práce Diplomová práce Práce jako sociální determinanta a její vliv na zdraví zdravotnického personálu ve vybraných

Více

K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje

K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje STATI K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje BEDŘICH MOLDAN * Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, Praha On the Harmony Between Environmental Protection

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Náklady a důsledky korupce The Costs and Consequences of Corruption

Náklady a důsledky korupce The Costs and Consequences of Corruption Náklady a důsledky korupce The Costs and Consequences of Corruption Petr Vymětal Abstrakt Problematika korupce je jedním z vážných problémů nově přistoupivších zemí EU, což dokazuje řada studií. V praxi

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM?

JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Rekreologie, management a politika ve sportu JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Michal Kalman, Zdeněk Hamřík Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více