MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová Školní metodik prevence

2 O b s a h I. Úvod 3 II. Výchozí situace 3 1. Charakteristika školy 3 2. Vymezení rizikového chování 3 3. Školní rok 2013/2014 zhodnocení 5 4. Seznámení pedagogických pracovníků s MPP 5 5. Základní právní dokumenty 5 III. Cíle programu 6 1. Obecné cíle 7 2. Dovednosti potřebné pro život pro žáky 7 IV. Prevence konkrétní cíle 7 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 7 2. Prevence šikany, projevů xenofobie 8 3. Prevence rizikového sexuálního chování 8 4. Prevence kriminality 8 5. Prevence záškoláctví 8 6. Zdravý životní styl 8 7. Prevence virtuálních drog 9 V. Činnosti nutné k dosažení cíle 9 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 9 2. Prevence šikany, projevů xenofobie Prevence rizikového sexuálního chování Prevence kriminality Prevence záškoláctví Zdravý životní styl Prevence virtuálních drog Další činnosti Práce výchovné komise 12 VI. Závěr 12 VII. Přílohy 13 1

3 S e z n a m p ř í l o h 1. Kontakty 2. Když se něco děje správné zhodnocení situace 3. První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 4. Specifika otrav u různých návykových látek 5. Co dělat, když je žák pod vlivem návykové látky 6. Jak postupovat při krvavém poranění injekční jehlou 7. Řešení nejobvyklejších případů výskytu NL ve škole 8. Jak poznáme, že dítě bere drogy 9. Základní doporučení rodičům 10. Prevence nadměrného stresu ve školním prostředí, relaxační a jiné cvičení 11. HIV/AIDS 12. Pravidla pro děti a rodiče k bezpečnému užívání internetu 13. Mentální anorexie a mentální bulimie 14. Dotazník pro dospívající 2

4 I. Úvod Jedná se o celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich rodiče a pro všechny pracovníky školy. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod. II. Výchozí situace 1. Charakteristika školy Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 vznikla sloučením dvou škol. Obě původní školy mají naprosto odlišné zaměření a někdy velmi rozdílné problémy. K má škola 1084 žáků denního studia a 143 zaměstnanců. Celý pedagogický kolektiv i ostatní nepedagogičtí pracovníci se snaží žáky pochopit, získat si jejich důvěru, působit na ně svým vlastním příkladem a vytvářet přátelskou atmosféru. Třídní učitelé pravidelně seznamují žáky svých tříd s aktuálními událostmi školy a průběžně řeší problémy. Škola komunikuje s rodinami žáků při pravidelných třídních schůzkách. V případě potřeby se mohou rodiče samostatně informovat nebo jsou do školy zváni. Samotné sociální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence a lze je realizovat s podporou ředitele školy a s podporou celého pedagogického sboru. Prevence nežádoucích návyků a závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu se z organizačního hlediska dotýká nejen metodika prevence, popř. výchovného poradce, ale i všech pedagogických pracovníků školy, zejména třídních učitelů. Je nutné aktuálně informovat pedagogy o nových vyhláškách a akcích, které se prevence dotýkají. Školní metodik prevence předává poznatky získané na školeních pedagogickým pracovníkům na pedagogických radách nebo prostřednictvím intranetu. Pro pedagogy, kteří nastoupili do školy v posledních třech letech, je na tento školní rok připraveno proškolení v problematice kyberšikany, facebooku a on-line nakupování v rámci projektu e-bezpečnost. Škola se také zapojí do projektu Kraje pro bezpečný internet, žáci při výuce vyplní on-line test na 2. Vymezení rizikového chování Primární prevence rizikového chování je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, 3

5 šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen UNL ), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling), b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Základním principem strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na všechny žáky, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování. Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká: a) oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), b) oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), c) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), d) oblast rodinné a občanské výchovy, e) oblast sociálně-právní. 4

6 3. Školní rok 2013/ zhodnocení Školní rok 2013/2014 byl třetím školním rokem po sloučení obou škol. Konaly se proto aktivity, které byly společné pro obě školy. Proběhly např. adaptační kurzy, beseda s pracovníky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, beseda s Městskou policií Plzeň, prevence drogové závislosti v organizaci Point 14 a ve spolupráci s Policií ČR. Zájem žáků byl velký a byli s uskutečněnými aktivitami spokojeni a doporučili by je pro organizaci i v příštím školním roce. Beseda s MUDr. Uzlem byla pro žáky nejen zajímavá a poučná, ale i zábavná. V minulém školním roce se žáci zúčastnili i dalších aktivit např. Jeden svět na školách nebo Finále. Žáci naší školy se také velmi úspěšně účastnili sportovních i odborných soutěží. 4. Seznámení pedagogických pracovníků školy s MPP Všichni pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s minimálním preventivním programem prostřednictví intranetu a vyzváni ke spolupráci při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a při preventivní práci s třídními kolektivy apod. Také budou opět požádáni zejména třídní učitelé o pomoc při zamýšlení se nad tím, čemu bychom měli věnovat největší pozornost, na co je podle nich se třeba soustředit, kde vidí největší problémy Minimální preventivní program bude také k dispozici na webových stránkách školy a v knihovně. 5. Základní právní dokumenty Základní právní dokumenty: Úmluva o právech dítěte Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Zákon č. 29/ 1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol Zákon č. 37/ 1987 Sb., o ochraně před alkoholem a jinými toxikomaniemi Zákon č.218, o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 5

7 Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhlášky: Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vnitroresortní předpisy MŠMT Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů č. j / ze dne , Věstník MŠMT sešit 11/listopad 2007 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / , Věstník MŠMT sešit 1/2001 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení nebo chování č. j / , Věstník MŠMT sešit 9/2002 Sdělení pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 III. Cíle programu Cílem programu je seznámit žáky s různými riziky spojenými se závislostmi a jinými druhy rizikového chování, posílit jejich schopnost bránit se před těmito patologickými jevy zdravým a sociálně akceptovatelným způsobem působit na jejich postojovou a emocionální složku prostřednictvím posílení některých stránek osobnosti, které mohou v budoucnu hrát roli při jejich setkání s návykovými látkami, případně společenským nátlakem, který by mohl ke vzniku některé ze závislostí vést. Dalším cílem programu je ukázat žákům možnosti adekvátního řešení náročných životních situací a ověřit si fyzické, psychické i sociální schopnosti. Dalšími cíli programu jsou optimalizovat sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole, posilovat komunikační dovednosti, schopnost vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšit sebeovládání, učit se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládat úzkost a stres. 6

8 1. Obecné cíle Odborné a průběžné vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků Vypracování manuálů a metodických postupů pro řešení krizových situací (např. rozpoznání šikany, co dělat, když u žáka byly nalezeny drogy, žák pod vlivem návykové látky, žák přistižen při prodeji drog, rodič vykazuje problém s drogami atd.) Preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování Spolupracovat s odbornými subjekty Usilovat o zapojení všech pedagogických pracovníků do příprav, plnění a vyhodnocování minimálního preventivního programu Pravidelně navštěvovat a vyhledávat tématická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou Usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou Zajistit pravidelné schůzky s rodiči, nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost 2. Dovednosti potřebné pro život (pro žáky) Autoregulace a sebeovlivňování Schopnost motivovat se ke zdravému způsobu života Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí Schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl Dovednosti při zvládání náročných životních situací (rizikových duševních stavů) Schopnost uvolnit se, používat vhodnou relaxační techniku, odpočívat Schopnost pečovat o vlastní zdraví (výživa, cvičení, hygiena pohybové aktivity apod.) Sociální dovednosti sociální učení Schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadřízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky) Asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazování) Schopnost empatie a porozumění životním situacím Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání Schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání nebo dalšího studia Rodičovské dovednosti IV. Prevence konkrétní cíle 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření Předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku Předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v důsledku konzumace drog Snižovat poptávku po UNL Pro žáky 1. ročníků: Beseda s Městskou policií Plzeň, Point 14 Podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti Aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem Seznámit učitele pro případ potřeby s 1. pomocí intoxikovanému žákovi 7

9 2. Prevence šikany posilování a rozvoj mezilidských vztahů, prevence projevů xenofobie, rasismu Školní program proti šikanování Předcházet šikaně, předcházet projevům xenofobie, rasismu Upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života Vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu (stáří x mládí ) Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy Podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové Zajistit bezpečnost žáků o přestávkách Šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných ideologiích, sektách, náboženstvích (fašismus, terorismus ) v případě potřeby zajistit intervenci (pomoc pracovníků PPP, SVP) 3. Prevence rizikového sexuálního chování Předcházet rizikovému sexuálnímu chování Přednáška pro žáky 2. ročníků s MUDr. Uzlem Posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska Předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání beseda pro žáky 3. ročníků s pracovníkem Fondu ohrožených dětí Podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům Česká společnost AIDS pomoc beseda pro 2. ročníky 4. Prevence kriminality Vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence Zasvětit žáky do ustanovení trestního zákoníku, školního řádu apod. Zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti Chartu práv dítěte, Ústavu ČR apod. Beseda s Městskou policií Plzeň pro žáky 1. ročníků Beseda s Policií ČR pro žáky 3. ročníků Upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování Předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou 5. Prevence záškoláctví Snížit počet zameškaných hodin Posilovat hodnotu vzdělání Řešení neomluvené absence Práce výchovné komise 6. Zdravý životní styl Podporovat zdravý životní styl žáků životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres Upevňovat kladný vztah ke svému tělu Seznámit žáky s různými styly života vrcholový sport, modelky, vegetariánství, život v komunitách apod. Předcházet negativním vlivům médií a reklamy ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy apod. Předcházet vzniku poruch příjmu potravy anorexie, bulimie 8

10 Upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí ekologii Naučit žáky poskytnout první pomoc Prezentace Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pro žáky 1. ročníků Exkurze u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pro žáky studijního oboru sociální činnost Praktický nácvik 1. pomoci se studenty LF UK pro žáky 3. ročníků Den otevřených dveří MAMMA HELP centrum Plzeň, Žlutická 2 7. Prevence virtuálních drog - patologické hráčství a závislosti na počítačových hrách Předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání vir. drog znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, gambling, závislosti Stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání vir. drog Podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění ) V. Činnosti nutné k dosažení cíle Součástí některých předmětů jsou témata, která souvisí s problematikou návykových látek, zdravého životního stylu, chování, duševní hygienou apod. Zejména v těchto předmětech je prostor pro otevření diskuse a vhodného nasměrování žáků, použití různých metod práce apod. V průběhu školního roku budou uskutečňovány různé akce besedy, přednášky apod. podle potřeb pedagogů, z iniciativy školního metodika prevence a podle nabídky příslušných organizací. Bude pokračovat spolupráce s různými organizacemi (Tyfloservis, Jitřenka, MAMMA HELP centrum, Point 14, Nezvratné osudy ). Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží, Středoškolské odborné činnosti, soutěže České hlavičky a aktivně spolupracují se Západočeskou univerzitou v Plzni. 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření v rámci předmětu Etická výchova, Základy společenských věd v rámci lyžařského výcviku výtvarná výchova: zařazování preventivní tématiky (plakáty proti drogám) ČJ: práce s vhodnými literárními texty, cílené zaměření textů k všestrannému jazykovému rozboru chemie: rozpouštědla (těkavé látky) působení a zneužívání těkavých látek cizí jazyky (Problémy mládeže dělení drog, účinky, škodlivost ) beseda s Městskou policií Plzeň Point 14 (3 navazující setkání) v rámci předmětu Základy přírodních věd v rámci předmětu Zdravotní nauka chemie: alkaloidy zneužívání drog, prevence, léčiva správné používání, zneužívání, závislost, návykové látky třídění z hlediska chemického složení v rámci předmětu Psychologie, Aplikovaná psychologie, Pedagogika, Český jazyk, Cizí jazyky v rámci předmětu tělesná výchova 9

11 při akcích školy (školní výlety, zájezdy apod.) aktuálně na nástěnce dle aktuální nabídky různých organizací Zaměstnanci 1. pomoc obecně + 1. pomoc intoxikovanému žákovi, poranění injekční stříkačkou dozory 2. Prevence šikany, projevů xenofobie, rasismu Škola přijímá žáky všech národností a takovéto soužití žáků různých národností je nejlepší prevencí před projevy rasismu a xenofobie. 1. ročník Adaptační kurzy (jeden den 8 14 h pro 1. ročníky v září) ročník v rámci předmětů Občanská nauka, Etická výchova, Sociální politika ročník v rámci předmětů Psychologie, Aplikovaná psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Český jazyk, Cizí jazyky, Veřejná správa, Právo Všichni žáci při akcích školy (lyžařský kurz, cyklistický kurz, školní výlety, zájezdy ) exkurze s tematikou holocaustu Zaměstnanci postoje jednotlivých vyučujících a ostatních zaměstnanců školy dozory ve škole 3. Prevence rizikového sexuálního chování v rámci předmětu Zdravotní nauka, Společenská kultura, Osobnostní výchova, Pedagogika, Speciální pedagogika, Cizí jazyky, Český jazyk prezentace na nástěnkách beseda s MUDr. Uzlem pro 2. ročníky Česká společnost AIDS pomoc beseda pro 2. ročníky, Jiří Pavlát Prevence kriminality 1. ročník beseda s Městskou policií Plzeň ročník v rámci předmětů Právo, Pedagogika, Psychologie, Osobnostní výchova, Společenská kultura, Český jazyk, Cizí jazyky v rámci Biologie (2. a 3. ročník) prevence týrání zvířat Všichni žáci v rámci všech akcí školy Navázané kontakty: Policie ČR - Městské ředitelství Plzeň služba kriminální policie a vyšetřování - problematika mládeže por. Bc. Roman Fryčka, tel por. Ing. Bc. Štěpánka Kuthejlová, tel por. Bc. Jakub Matoušek, tel por. Mgr. Jana Krejčová, tel por. Bc. Aleš Sobotka, tel problematika toxikománie (odhalování) por. Bc. Roman Vůcha 10

12 Obvodní oddělení Policie Plzeň Bory - npor. Bc. Jindřich Novotný - vedoucí oddělení tel prap. David Janda policista s územní a objektovou odpovědností tel Městská policie Plzeň - Petr Weidl, tel.: , mobil: , - Mgr.Dana Krausová, tel.: , mobil: , 5. Prevence záškoláctví seznámení žáků se Školním řádem důslednost při omlouvání absence žáků spolupráce s rodiči 6. Zdravý životní styl v rámci předmětu Zdravotní nauka, Organizace volného času, Kosmetická péče, Zdravotní a tělesná výchova, Psychologie, Aplikovaná psychologie, Ekologie, Výtvarná výchova, Etická výchova, Osobnostní výchova, Cizí jazyky, Český jazyk exkurze u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 3. ročník sociální činnost: Den otevřených dveří MAMMA HEPL centrum AJ: reálie anglicky mluvících zemí poznávání způsobu života mladých lidí, srovnání kultur a hledání vhodných vzorů výtvarná výchova: nabídka vhodných volnočasových aktivit a výtvarných technik Nezvratné osudy beseda aktuálně podle nabídky různých organizací besedy, filmy 7. Prevence virtuálních drog v rámci předmětů Psychologie, Aplikovaná psychologie, Pedagogika, Výpočetní technika, Společenská kultura, Osobnostní výchova 8. Další činnosti Spolupráce s rodiči rodiče mohou využívat informační servis pomocí internetových stránek školy, kde najdou komplexní informace o škole lze využít nástěnky školy poskytování kontaktů na příslušné instituce, odkazy na webové stránky důležitá je účast na třídních aktivech Den otevřených dveří Spolupráce s výchovnými poradci spolupráce s výchovnou poradkyní pro žáky humanitních oborů Mgr. Vladimírou Bezpalcovou a výchovným poradcem pro žáky strojírenských oborů Mgr. Petrem Slavíkem bude probíhat zejména formou předávání informací a vzájemnými konzultacemi dle potřeby Spolupráce Pedagogicko-psychologická poradna informace, vyšetření Městská policie Plzeň besedy Policie ČR obvodní oddělení Plzeň-Bory Středisko výchovné péče Plzeň, Karlovarská tř. besedy, návštěvy zařízení Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené exkurze, přednášky 11

13 Tyfloservis, tyflocentrum přednášky, exkurze, propagační letáky P centrum besedy, informace Exodus Třemošná exkurze, besedy 87. MŠ Plzeň exkurze ve Zdravé mateřské škole Dům sv. Zdislavy vánoční sbírka, exkurze Stacionář Jitřenka předvánoční program pro klienty Světlušky dobročinná akce Adra velikonoční sbírka Fond ohrožených dětí Sdružení Klíč vystoupení ke Dni dětí Krajská hygienická stanice očkování, letáky, besedy Účast na soutěžích pořádaných AŠSK (plavání, florbal ) Horská služba při lyžařském a sportovně turistickém kurzu Spolupráce se sdružením MáTa Point 14 problematika závislostí - konzultace Projekt Nezvratné osudy (beseda) Západočeská univerzita v Plzni 9. Práce výchovné komise pro lepší řešení různých výchovných problémů žáků pracuje na škole výchovná komise složení výchovné komise: ředitel školy (zástupce řed. školy), třídní učitel, výchovný poradce o jednání vyhotoví komise protokol VI. Závěr Prevenci rizikového chování nelze chápat pouze jako jeden z dílčích úkolů školy je to součást života celé školy, která prolíná všemi oblastmi jejího života. Jedinečnou a nezastupitelnou roli v prevenci má ovšem rodina. Společným cílem rodiny i školy je dobře připravit dítě na pozdější samostatný a úspěšný život. 12

14 Příloha č. 1 Kontakty Prevence sociálně patologických jevů a výchova k toleranci Mgr. Hana Dadučová,DiS. Oddělení mládeže a sportu - odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel.: Odbor sociálních věcí Plzeňského kraje - prevence kriminality Ing. Pavlína Kučerová Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova Plzeň - Kancelář 437 Patro 4 Tel.: Mob.: Protidrogová koordinátorka a manažerka projektu prevence kriminality Magistrátu města Plzně Bc. Monika Ježková Magistrát města Plzně Náměstí Republiky 1, Plzeň tel: Jméno Funkce Telefon PhDr. Blanka Veselá PPP Plzeň P Centrum (K-centrum) Centrum protidrogové prevence a terapie P-centrum, Plachého 6, Plzeň Web: tel.: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY p.bláhová Klatovská 45, Plzeň Programy primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ, SOU, OU, semináře pro pedagogy, rodiče, studenty a širokou veřejnost, poradenství v oblasti prim.prev.,zprostředkování odborné péče Projekt KOTVA Přednášky primární prevence na téma : šikana, prevence užívání návykových látek, právní odpovědnost 13

15 web : tel: Městská policie Plzeň Perlová 3, p.o.box 129, Plzeň tel: mobil: Ponton (ex Společenství ZAČÍT SPOLU) občanské sdružení Podmostní 1, Plzeň tel: , fax: Společnost TADY A TEĎ, o. p. s. Palackého nám Plzeň tel.: Bílý kruh bezpečí Husova ulice 11(v budově Ekonomické fakulty ZČU) Plzeň k.o. p.hofmann tel./fax: Středisko výchovné péče Karlovarská 67, Plzeň Tel: , mobil : Point 14 Husova 14, Plzeň tel: Člověk v tísni Mikulášské náměstí 552, Plzeň Web : Tel : Naděje Železniční 36, Plzeň tel: Skupina pro metodiku a korespondenci, projekty prevence kriminality, akce v rámci primární prevence kriminality (besedy a další různé akce pro ZŠ). Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pixla: nabídka volnočasových a sociálních aktivit dětem a mládeži od poč.škol.docházky do 20 let. Předškolní výchova Klubíčko. Bezplatné doučování přímo v rodině Ve spolupráci se společenstvím Začít Spolu nabízí bezplatné doučování a to minimálně 1x týdně přímo v rodině dítěte. Doučující jsou studenti středních a vysokých škol kvalifikováni pro práci s dětmi. Nonstop linka BKB : Pomoc obětem trestné činnosti Primární prevence kriminality Pobytové a ambulantní zařízení pro děti a mládež s výchovnými problémy, rodinná terapie a poradenství, vzdělávácí kurzy pro pedagogy Primární prevence a nízkoprahový klub Streetwork Denní centrum, poradna Středisko následné péče Workshopy v oblasti možností dalšího vzdělávání, pracovních příležitostí a zaměstnání vůbec, vzdělávací dílny s dokumentárním filmem, národnostní menšiny, cizinci Komunitní práce s předškolními a školními dětmi nízkoprahový klub. Poradenství lidem v nouzi. Sociální intervence v rodinách dlužníků za nájemné. Potravinová banka. Azylový dům. 14

16 Občanská poradna Plzeň Koterovská 41, Plzeň Tel: Web : Salesiánské středisko mládeže Plzeň Revoluční 98, Plzeň tel: Fond ohrožených dětí Barrandova 8, Plzeň tel: , Ulice agentura terénní soc. práce Úslavská 31, Plzeň Petrohrad, tel: Zdravotní ústav Plzeň Centrum veřejného zdraví Skrétova 15, Plzeň MUDr. D. Fránová Tel: , Oddělení podpory zdraví Tylova 20, Plzeň - Mgr.Tatiana Pavlovská Tel: CENTRUM SOS ARCHA Prokopova 17 (1. patro), Plzeň tel.: k.o.: Mgr. Lucie Petříčková, mobil Linka bezpečí dětí a mládeže Zelená linka Rodičovská linka nebo Přednášky studentům v oblasti dluhové problematiky a situaci v této oblasti v ČR - finanční gramotnost, bezplatné právní poradenství Balón klub pro volný čas dětí (nízký práh) Vzducholoď podpora sociálních dovedností Kroužky zájmová činnost Střecha pomoc dětem, mládeži a rodině Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbaným dětem. Přednášky o problematice sociální deviace, o sociální síti a o principech sociální práce (metody, etika...). Terénní program (prostituce, drogová problematika ) Posláním Zdravotního ústavu je plnění úkolů stanovených na úseku ochrany veřejného zdraví právními předpisy a statutem. poradna HIV/AIDS poradna zdravého životního stylu závodní preventivní péče a konzultace fyziologie práce aktivity v ochraně a podpoře veřejného zdraví Centrum SOS Archa poskytuje ambulantní krizovou pomoc dětem, mládeži, dospělým a také párům a rodinám psychickou podporu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace, které se jim nedaří překonat běžnými způsoby. Dalšími aktivitami zvyšujeme připravenost veřejnosti ke zvládání krizových situací a nabízíme pohlednout na krizi jako šanci k pozitivní změně. Služby poskytujeme ambulantně, diskrétně a bezplatně. Bezplatná celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, otevřena 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků. Děti mohou volat anonymně. Linka pro pomoc rodičům 15

17 Občanské sdružení EPOCHÉ regionální společnost pro péči o duševní zdraví Zábělská 43, Plzeň Doubravka Linka důvěry : TKS Terénní krizová služba Nonstop linka Ledovec Poradenské centrum Ledovec Mozartova 1, Plzeň Tel: , PPP Plzeň Koterovská 85, Internáty, Plzeň tel. : mobil: Linku důvěry a psychologické pomoci Krizové centrum Regionální institut duševního zdraví RIDZ EEG biofeedback centrum Institut psychoterapeutického vzdělávání Pomoc při řešení obtížných životních situacích, náročných událostech a neštěstích. Podpůrný program pro žáky a studenty s duševním onemocněním; podpůrná skupina Besedy a přednášky, skupinové aktivity o problematice duševních onemocnění a problémů pro žáky SŠ. Poradenství v oblasti primární prevence - metodické vedení a pomoc, pomoc při zprostředkování odborné péče, intervenční programy na ZŠ a SŠ Mgr. Hana Dadučová, DiS. Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel.: Ing. Pavlína Kučerová Škroupova 18, Plzeň Telefon: GSM Kancelář437 Patro 4 Bc. Monika Ježková Magistrát města Plzně Náměstí Republiky 1, Plzeň tel: Prevence sociálně patologických jevů a výchova k toleranci, dotační programy Protidrogová koordinátorka a manažerka projektu prevence kriminality plzeňského kraje. Protidrogová koordinátorka a manažerka projektu prevence kriminality magistrátu města Plzně. 16

18 Krizová pomoc (linky důvěry, krizová centra) v Plzni Diecézní charita Plzeň- Cukrovarská Terénní krizová služba 16/327 Centrum SOS Archa - psychologická, duchovní a sociální pomoc lidem v krizi Epoché regionální institut duševního zdraví Zábělská 43/5 Linka důvěry a psychologické pomoci - Epoché Zábělská 43/ NONSTOP Prokopova 17/ Centrum pro zdravotně postižené Koterovská K-centrum kontaktní centrum - drogy Havířská Linka Bílého kruhu bezpečí Husova 11 NONSTOP Husovo Linka pro ženy a dívky náměstí 584/ Důležité celostátní krizové linky - linky důvěry Linka bezpečí Nové číslo je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. chat.linkabezpeci.cz Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo ový kontakt. Rodičovská linka pondělí, středa a pátek: hod. úterý a čtvrtek : hod. Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje. Linka vzkaz domů z mobilu (tarif dle operátora) Zavolej nám na Linku vzkaz domů volej zdarma z pevné linky nebo z mobilního telefonu každý den od 8 do 22 hodin. 17

19 Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Dovolat se mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních telefonů je služba zpoplatněna podle tarifu jednotlivých operátorů. Linka důvěry RIAPS Praha Zaměření: pro celou populaci Telefon: Provoz: NONSTOP WWW: pomoc v jakékoliv krizové situaci: psychické, mentální či tělesné onemocnění; znásilnění či pohlavní zneužití; domácí či jiné násilí; závislosti; sexuální a gynekologická problematika; vztahové problémy; sebevražedné myšlenky či pokusy, úmrtí blízké osoby; bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost; osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky; výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby DONA linka Zaměření: Pro oběti domácího násilí Telefon: Provoz: NONSTOP WWW: Je specializovaná celostátní telefonická služba pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím.pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. Pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Respektuje anonymitu klientů. Respektuje požadavek diskrétnosti. La Strada Zaměření : Obchod s lidmi Telefon : Provoz : NONSTOP WWW: La Strada Česká Republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi (obchod se ženami, otroctví, nucená práce ) On-line adresáře na návazná a podobná zařízení v celé republice - informace a seznam občanských poraden - adresář rodinných poraden - úřady státní správy a samosprávy ČR - adresář azylových domů - linky důvěry Help 24 Centra psychologické pomoci v ČR 18

20 Příloha č. 2 Když se něco děje správné zhodnocení situace Jakmile zjistíte, že se něco děje, jste postaveni před některou z těchto voleb: Je to nutné řešit hned? Je nutné řešit to vůbec? Nešlo by to odložit? Máme o tom mluvit? Je třeba to někomu hlásit? Nemůže to vyřešit někdo jiný? Mají o tom vědět rodiče? 1. Došlo k nějakému zranění? Je akutně ohrožen něčí život nebo zdraví? ANO: Soustřeďte se pouze na první pomoc. Pošlete kohokoliv pro další dospělou osobu. Podle situace volejte záchranku. Informujte vedení školy, pošlete někoho, aby čekal na RZS u hlavního vchodu na Klatovské. NE: Situaci není nutné řešit okamžitě, máte čas se rozmyslet. Uklidněte se, nespěchejte a položte si další otázku: 2. Mohu, chci a dokážu to řešit právě já a právě teď? ANO: Začněte se ptát žáků, co se přesně stalo. Problém rozkryjte, pojmenujte a rozmyslete si řešení. NE: Problém nechejte otevřený, kontaktujte školního metodika prevence a řešení s ním konzultujte. Školní metodik prevence pak kontaktuje třídního učitele, event. vedení školy. V případě potřeby zajistí jinou odbornou pomoc. V týmu situaci zhodnotí a řeší. V každé fázi rozhodování mějte na paměti, že musíte stále sledovat nejvyšší zájem. Situace, kdy dojde k akutnímu ohrožení života nebo zdraví, je sice nanejvýš hrozivá, ale pro rozhodování zdaleka nejjednodušší. V ostatních případech totiž neplatí, že každé řešení je lepší, než pasivita. Některá řešení jsou mnohem horší než neřešení. V každé jiné chvíli, než je akutní stav, musíte totiž myslet na více věcí současně: Musíte ochránit oběť Musíte ochránit pověst školy Musíte ochránit své kolegy Musíte ochránit sami sebe Jestliže nejde o akutní situaci, dobře si promyslete další postup Když nemůžete situaci zlepšit, alespoň ji nezhoršujte Buďte znalí svých oznamovacích povinností 19

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY. Školní rok 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY. Školní rok 2015/2016 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová Školní metodik prevence

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: - sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Chotěšov, příspěvková organizace Plzeňská 388, Chotěšov 332 14 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola České Velenice Jméno a příjmení ředitele Ing. Oldřich

Více

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více