MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová Školní metodik prevence

2 O b s a h I. Úvod 3 II. Výchozí situace 3 1. Charakteristika školy 3 2. Vymezení rizikového chování 3 3. Školní rok 2013/2014 zhodnocení 5 4. Seznámení pedagogických pracovníků s MPP 5 5. Základní právní dokumenty 5 III. Cíle programu 6 1. Obecné cíle 7 2. Dovednosti potřebné pro život pro žáky 7 IV. Prevence konkrétní cíle 7 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 7 2. Prevence šikany, projevů xenofobie 8 3. Prevence rizikového sexuálního chování 8 4. Prevence kriminality 8 5. Prevence záškoláctví 8 6. Zdravý životní styl 8 7. Prevence virtuálních drog 9 V. Činnosti nutné k dosažení cíle 9 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 9 2. Prevence šikany, projevů xenofobie Prevence rizikového sexuálního chování Prevence kriminality Prevence záškoláctví Zdravý životní styl Prevence virtuálních drog Další činnosti Práce výchovné komise 12 VI. Závěr 12 VII. Přílohy 13 1

3 S e z n a m p ř í l o h 1. Kontakty 2. Když se něco děje správné zhodnocení situace 3. První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 4. Specifika otrav u různých návykových látek 5. Co dělat, když je žák pod vlivem návykové látky 6. Jak postupovat při krvavém poranění injekční jehlou 7. Řešení nejobvyklejších případů výskytu NL ve škole 8. Jak poznáme, že dítě bere drogy 9. Základní doporučení rodičům 10. Prevence nadměrného stresu ve školním prostředí, relaxační a jiné cvičení 11. HIV/AIDS 12. Pravidla pro děti a rodiče k bezpečnému užívání internetu 13. Mentální anorexie a mentální bulimie 14. Dotazník pro dospívající 2

4 I. Úvod Jedná se o celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich rodiče a pro všechny pracovníky školy. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod. II. Výchozí situace 1. Charakteristika školy Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 vznikla sloučením dvou škol. Obě původní školy mají naprosto odlišné zaměření a někdy velmi rozdílné problémy. K má škola 1084 žáků denního studia a 143 zaměstnanců. Celý pedagogický kolektiv i ostatní nepedagogičtí pracovníci se snaží žáky pochopit, získat si jejich důvěru, působit na ně svým vlastním příkladem a vytvářet přátelskou atmosféru. Třídní učitelé pravidelně seznamují žáky svých tříd s aktuálními událostmi školy a průběžně řeší problémy. Škola komunikuje s rodinami žáků při pravidelných třídních schůzkách. V případě potřeby se mohou rodiče samostatně informovat nebo jsou do školy zváni. Samotné sociální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence a lze je realizovat s podporou ředitele školy a s podporou celého pedagogického sboru. Prevence nežádoucích návyků a závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu se z organizačního hlediska dotýká nejen metodika prevence, popř. výchovného poradce, ale i všech pedagogických pracovníků školy, zejména třídních učitelů. Je nutné aktuálně informovat pedagogy o nových vyhláškách a akcích, které se prevence dotýkají. Školní metodik prevence předává poznatky získané na školeních pedagogickým pracovníkům na pedagogických radách nebo prostřednictvím intranetu. Pro pedagogy, kteří nastoupili do školy v posledních třech letech, je na tento školní rok připraveno proškolení v problematice kyberšikany, facebooku a on-line nakupování v rámci projektu e-bezpečnost. Škola se také zapojí do projektu Kraje pro bezpečný internet, žáci při výuce vyplní on-line test na 2. Vymezení rizikového chování Primární prevence rizikového chování je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, 3

5 šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen UNL ), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling), b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Základním principem strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na všechny žáky, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika, b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování, c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování. Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká: a) oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity), b) oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence), c) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie), d) oblast rodinné a občanské výchovy, e) oblast sociálně-právní. 4

6 3. Školní rok 2013/ zhodnocení Školní rok 2013/2014 byl třetím školním rokem po sloučení obou škol. Konaly se proto aktivity, které byly společné pro obě školy. Proběhly např. adaptační kurzy, beseda s pracovníky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, beseda s Městskou policií Plzeň, prevence drogové závislosti v organizaci Point 14 a ve spolupráci s Policií ČR. Zájem žáků byl velký a byli s uskutečněnými aktivitami spokojeni a doporučili by je pro organizaci i v příštím školním roce. Beseda s MUDr. Uzlem byla pro žáky nejen zajímavá a poučná, ale i zábavná. V minulém školním roce se žáci zúčastnili i dalších aktivit např. Jeden svět na školách nebo Finále. Žáci naší školy se také velmi úspěšně účastnili sportovních i odborných soutěží. 4. Seznámení pedagogických pracovníků školy s MPP Všichni pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s minimálním preventivním programem prostřednictví intranetu a vyzváni ke spolupráci při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a při preventivní práci s třídními kolektivy apod. Také budou opět požádáni zejména třídní učitelé o pomoc při zamýšlení se nad tím, čemu bychom měli věnovat největší pozornost, na co je podle nich se třeba soustředit, kde vidí největší problémy Minimální preventivní program bude také k dispozici na webových stránkách školy a v knihovně. 5. Základní právní dokumenty Základní právní dokumenty: Úmluva o právech dítěte Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Zákon č. 29/ 1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol Zákon č. 37/ 1987 Sb., o ochraně před alkoholem a jinými toxikomaniemi Zákon č.218, o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 5

7 Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhlášky: Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vnitroresortní předpisy MŠMT Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů č. j / ze dne , Věstník MŠMT sešit 11/listopad 2007 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / , Věstník MŠMT sešit 1/2001 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení nebo chování č. j / , Věstník MŠMT sešit 9/2002 Sdělení pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 III. Cíle programu Cílem programu je seznámit žáky s různými riziky spojenými se závislostmi a jinými druhy rizikového chování, posílit jejich schopnost bránit se před těmito patologickými jevy zdravým a sociálně akceptovatelným způsobem působit na jejich postojovou a emocionální složku prostřednictvím posílení některých stránek osobnosti, které mohou v budoucnu hrát roli při jejich setkání s návykovými látkami, případně společenským nátlakem, který by mohl ke vzniku některé ze závislostí vést. Dalším cílem programu je ukázat žákům možnosti adekvátního řešení náročných životních situací a ověřit si fyzické, psychické i sociální schopnosti. Dalšími cíli programu jsou optimalizovat sociální klima v jednotlivých třídách a tím i v celé škole, posilovat komunikační dovednosti, schopnost vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, zlepšit sebeovládání, učit se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládat úzkost a stres. 6

8 1. Obecné cíle Odborné a průběžné vzdělávání školního metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků Vypracování manuálů a metodických postupů pro řešení krizových situací (např. rozpoznání šikany, co dělat, když u žáka byly nalezeny drogy, žák pod vlivem návykové látky, žák přistižen při prodeji drog, rodič vykazuje problém s drogami atd.) Preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování Spolupracovat s odbornými subjekty Usilovat o zapojení všech pedagogických pracovníků do příprav, plnění a vyhodnocování minimálního preventivního programu Pravidelně navštěvovat a vyhledávat tématická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou Usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou Zajistit pravidelné schůzky s rodiči, nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost 2. Dovednosti potřebné pro život (pro žáky) Autoregulace a sebeovlivňování Schopnost motivovat se ke zdravému způsobu života Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí Schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl Dovednosti při zvládání náročných životních situací (rizikových duševních stavů) Schopnost uvolnit se, používat vhodnou relaxační techniku, odpočívat Schopnost pečovat o vlastní zdraví (výživa, cvičení, hygiena pohybové aktivity apod.) Sociální dovednosti sociální učení Schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadřízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky) Asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazování) Schopnost empatie a porozumění životním situacím Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromisu Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání Schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání nebo dalšího studia Rodičovské dovednosti IV. Prevence konkrétní cíle 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření Předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku Předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v důsledku konzumace drog Snižovat poptávku po UNL Pro žáky 1. ročníků: Beseda s Městskou policií Plzeň, Point 14 Podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti Aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem Seznámit učitele pro případ potřeby s 1. pomocí intoxikovanému žákovi 7

9 2. Prevence šikany posilování a rozvoj mezilidských vztahů, prevence projevů xenofobie, rasismu Školní program proti šikanování Předcházet šikaně, předcházet projevům xenofobie, rasismu Upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života Vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu (stáří x mládí ) Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy Podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové Zajistit bezpečnost žáků o přestávkách Šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných ideologiích, sektách, náboženstvích (fašismus, terorismus ) v případě potřeby zajistit intervenci (pomoc pracovníků PPP, SVP) 3. Prevence rizikového sexuálního chování Předcházet rizikovému sexuálnímu chování Přednáška pro žáky 2. ročníků s MUDr. Uzlem Posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska Předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání beseda pro žáky 3. ročníků s pracovníkem Fondu ohrožených dětí Podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům Česká společnost AIDS pomoc beseda pro 2. ročníky 4. Prevence kriminality Vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence Zasvětit žáky do ustanovení trestního zákoníku, školního řádu apod. Zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti Chartu práv dítěte, Ústavu ČR apod. Beseda s Městskou policií Plzeň pro žáky 1. ročníků Beseda s Policií ČR pro žáky 3. ročníků Upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování Předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou 5. Prevence záškoláctví Snížit počet zameškaných hodin Posilovat hodnotu vzdělání Řešení neomluvené absence Práce výchovné komise 6. Zdravý životní styl Podporovat zdravý životní styl žáků životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres Upevňovat kladný vztah ke svému tělu Seznámit žáky s různými styly života vrcholový sport, modelky, vegetariánství, život v komunitách apod. Předcházet negativním vlivům médií a reklamy ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy apod. Předcházet vzniku poruch příjmu potravy anorexie, bulimie 8

10 Upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí ekologii Naučit žáky poskytnout první pomoc Prezentace Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pro žáky 1. ročníků Exkurze u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pro žáky studijního oboru sociální činnost Praktický nácvik 1. pomoci se studenty LF UK pro žáky 3. ročníků Den otevřených dveří MAMMA HELP centrum Plzeň, Žlutická 2 7. Prevence virtuálních drog - patologické hráčství a závislosti na počítačových hrách Předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání vir. drog znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, gambling, závislosti Stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání vir. drog Podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění ) V. Činnosti nutné k dosažení cíle Součástí některých předmětů jsou témata, která souvisí s problematikou návykových látek, zdravého životního stylu, chování, duševní hygienou apod. Zejména v těchto předmětech je prostor pro otevření diskuse a vhodného nasměrování žáků, použití různých metod práce apod. V průběhu školního roku budou uskutečňovány různé akce besedy, přednášky apod. podle potřeb pedagogů, z iniciativy školního metodika prevence a podle nabídky příslušných organizací. Bude pokračovat spolupráce s různými organizacemi (Tyfloservis, Jitřenka, MAMMA HELP centrum, Point 14, Nezvratné osudy ). Žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží, Středoškolské odborné činnosti, soutěže České hlavičky a aktivně spolupracují se Západočeskou univerzitou v Plzni. 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření v rámci předmětu Etická výchova, Základy společenských věd v rámci lyžařského výcviku výtvarná výchova: zařazování preventivní tématiky (plakáty proti drogám) ČJ: práce s vhodnými literárními texty, cílené zaměření textů k všestrannému jazykovému rozboru chemie: rozpouštědla (těkavé látky) působení a zneužívání těkavých látek cizí jazyky (Problémy mládeže dělení drog, účinky, škodlivost ) beseda s Městskou policií Plzeň Point 14 (3 navazující setkání) v rámci předmětu Základy přírodních věd v rámci předmětu Zdravotní nauka chemie: alkaloidy zneužívání drog, prevence, léčiva správné používání, zneužívání, závislost, návykové látky třídění z hlediska chemického složení v rámci předmětu Psychologie, Aplikovaná psychologie, Pedagogika, Český jazyk, Cizí jazyky v rámci předmětu tělesná výchova 9

11 při akcích školy (školní výlety, zájezdy apod.) aktuálně na nástěnce dle aktuální nabídky různých organizací Zaměstnanci 1. pomoc obecně + 1. pomoc intoxikovanému žákovi, poranění injekční stříkačkou dozory 2. Prevence šikany, projevů xenofobie, rasismu Škola přijímá žáky všech národností a takovéto soužití žáků různých národností je nejlepší prevencí před projevy rasismu a xenofobie. 1. ročník Adaptační kurzy (jeden den 8 14 h pro 1. ročníky v září) ročník v rámci předmětů Občanská nauka, Etická výchova, Sociální politika ročník v rámci předmětů Psychologie, Aplikovaná psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Český jazyk, Cizí jazyky, Veřejná správa, Právo Všichni žáci při akcích školy (lyžařský kurz, cyklistický kurz, školní výlety, zájezdy ) exkurze s tematikou holocaustu Zaměstnanci postoje jednotlivých vyučujících a ostatních zaměstnanců školy dozory ve škole 3. Prevence rizikového sexuálního chování v rámci předmětu Zdravotní nauka, Společenská kultura, Osobnostní výchova, Pedagogika, Speciální pedagogika, Cizí jazyky, Český jazyk prezentace na nástěnkách beseda s MUDr. Uzlem pro 2. ročníky Česká společnost AIDS pomoc beseda pro 2. ročníky, Jiří Pavlát Prevence kriminality 1. ročník beseda s Městskou policií Plzeň ročník v rámci předmětů Právo, Pedagogika, Psychologie, Osobnostní výchova, Společenská kultura, Český jazyk, Cizí jazyky v rámci Biologie (2. a 3. ročník) prevence týrání zvířat Všichni žáci v rámci všech akcí školy Navázané kontakty: Policie ČR - Městské ředitelství Plzeň služba kriminální policie a vyšetřování - problematika mládeže por. Bc. Roman Fryčka, tel por. Ing. Bc. Štěpánka Kuthejlová, tel por. Bc. Jakub Matoušek, tel por. Mgr. Jana Krejčová, tel por. Bc. Aleš Sobotka, tel problematika toxikománie (odhalování) por. Bc. Roman Vůcha 10

12 Obvodní oddělení Policie Plzeň Bory - npor. Bc. Jindřich Novotný - vedoucí oddělení tel prap. David Janda policista s územní a objektovou odpovědností tel Městská policie Plzeň - Petr Weidl, tel.: , mobil: , - Mgr.Dana Krausová, tel.: , mobil: , 5. Prevence záškoláctví seznámení žáků se Školním řádem důslednost při omlouvání absence žáků spolupráce s rodiči 6. Zdravý životní styl v rámci předmětu Zdravotní nauka, Organizace volného času, Kosmetická péče, Zdravotní a tělesná výchova, Psychologie, Aplikovaná psychologie, Ekologie, Výtvarná výchova, Etická výchova, Osobnostní výchova, Cizí jazyky, Český jazyk exkurze u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 3. ročník sociální činnost: Den otevřených dveří MAMMA HEPL centrum AJ: reálie anglicky mluvících zemí poznávání způsobu života mladých lidí, srovnání kultur a hledání vhodných vzorů výtvarná výchova: nabídka vhodných volnočasových aktivit a výtvarných technik Nezvratné osudy beseda aktuálně podle nabídky různých organizací besedy, filmy 7. Prevence virtuálních drog v rámci předmětů Psychologie, Aplikovaná psychologie, Pedagogika, Výpočetní technika, Společenská kultura, Osobnostní výchova 8. Další činnosti Spolupráce s rodiči rodiče mohou využívat informační servis pomocí internetových stránek školy, kde najdou komplexní informace o škole lze využít nástěnky školy poskytování kontaktů na příslušné instituce, odkazy na webové stránky důležitá je účast na třídních aktivech Den otevřených dveří Spolupráce s výchovnými poradci spolupráce s výchovnou poradkyní pro žáky humanitních oborů Mgr. Vladimírou Bezpalcovou a výchovným poradcem pro žáky strojírenských oborů Mgr. Petrem Slavíkem bude probíhat zejména formou předávání informací a vzájemnými konzultacemi dle potřeby Spolupráce Pedagogicko-psychologická poradna informace, vyšetření Městská policie Plzeň besedy Policie ČR obvodní oddělení Plzeň-Bory Středisko výchovné péče Plzeň, Karlovarská tř. besedy, návštěvy zařízení Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené exkurze, přednášky 11

13 Tyfloservis, tyflocentrum přednášky, exkurze, propagační letáky P centrum besedy, informace Exodus Třemošná exkurze, besedy 87. MŠ Plzeň exkurze ve Zdravé mateřské škole Dům sv. Zdislavy vánoční sbírka, exkurze Stacionář Jitřenka předvánoční program pro klienty Světlušky dobročinná akce Adra velikonoční sbírka Fond ohrožených dětí Sdružení Klíč vystoupení ke Dni dětí Krajská hygienická stanice očkování, letáky, besedy Účast na soutěžích pořádaných AŠSK (plavání, florbal ) Horská služba při lyžařském a sportovně turistickém kurzu Spolupráce se sdružením MáTa Point 14 problematika závislostí - konzultace Projekt Nezvratné osudy (beseda) Západočeská univerzita v Plzni 9. Práce výchovné komise pro lepší řešení různých výchovných problémů žáků pracuje na škole výchovná komise složení výchovné komise: ředitel školy (zástupce řed. školy), třídní učitel, výchovný poradce o jednání vyhotoví komise protokol VI. Závěr Prevenci rizikového chování nelze chápat pouze jako jeden z dílčích úkolů školy je to součást života celé školy, která prolíná všemi oblastmi jejího života. Jedinečnou a nezastupitelnou roli v prevenci má ovšem rodina. Společným cílem rodiny i školy je dobře připravit dítě na pozdější samostatný a úspěšný život. 12

14 Příloha č. 1 Kontakty Prevence sociálně patologických jevů a výchova k toleranci Mgr. Hana Dadučová,DiS. Oddělení mládeže a sportu - odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel.: Odbor sociálních věcí Plzeňského kraje - prevence kriminality Ing. Pavlína Kučerová Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova Plzeň - Kancelář 437 Patro 4 Tel.: Mob.: Protidrogová koordinátorka a manažerka projektu prevence kriminality Magistrátu města Plzně Bc. Monika Ježková Magistrát města Plzně Náměstí Republiky 1, Plzeň tel: Jméno Funkce Telefon PhDr. Blanka Veselá PPP Plzeň P Centrum (K-centrum) Centrum protidrogové prevence a terapie P-centrum, Plachého 6, Plzeň Web: tel.: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY p.bláhová Klatovská 45, Plzeň Programy primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ, SOU, OU, semináře pro pedagogy, rodiče, studenty a širokou veřejnost, poradenství v oblasti prim.prev.,zprostředkování odborné péče Projekt KOTVA Přednášky primární prevence na téma : šikana, prevence užívání návykových látek, právní odpovědnost 13

15 web : tel: Městská policie Plzeň Perlová 3, p.o.box 129, Plzeň tel: mobil: Ponton (ex Společenství ZAČÍT SPOLU) občanské sdružení Podmostní 1, Plzeň tel: , fax: Společnost TADY A TEĎ, o. p. s. Palackého nám Plzeň tel.: Bílý kruh bezpečí Husova ulice 11(v budově Ekonomické fakulty ZČU) Plzeň k.o. p.hofmann tel./fax: Středisko výchovné péče Karlovarská 67, Plzeň Tel: , mobil : Point 14 Husova 14, Plzeň tel: Člověk v tísni Mikulášské náměstí 552, Plzeň Web : Tel : Naděje Železniční 36, Plzeň tel: Skupina pro metodiku a korespondenci, projekty prevence kriminality, akce v rámci primární prevence kriminality (besedy a další různé akce pro ZŠ). Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pixla: nabídka volnočasových a sociálních aktivit dětem a mládeži od poč.škol.docházky do 20 let. Předškolní výchova Klubíčko. Bezplatné doučování přímo v rodině Ve spolupráci se společenstvím Začít Spolu nabízí bezplatné doučování a to minimálně 1x týdně přímo v rodině dítěte. Doučující jsou studenti středních a vysokých škol kvalifikováni pro práci s dětmi. Nonstop linka BKB : Pomoc obětem trestné činnosti Primární prevence kriminality Pobytové a ambulantní zařízení pro děti a mládež s výchovnými problémy, rodinná terapie a poradenství, vzdělávácí kurzy pro pedagogy Primární prevence a nízkoprahový klub Streetwork Denní centrum, poradna Středisko následné péče Workshopy v oblasti možností dalšího vzdělávání, pracovních příležitostí a zaměstnání vůbec, vzdělávací dílny s dokumentárním filmem, národnostní menšiny, cizinci Komunitní práce s předškolními a školními dětmi nízkoprahový klub. Poradenství lidem v nouzi. Sociální intervence v rodinách dlužníků za nájemné. Potravinová banka. Azylový dům. 14

16 Občanská poradna Plzeň Koterovská 41, Plzeň Tel: Web : Salesiánské středisko mládeže Plzeň Revoluční 98, Plzeň tel: Fond ohrožených dětí Barrandova 8, Plzeň tel: , Ulice agentura terénní soc. práce Úslavská 31, Plzeň Petrohrad, tel: Zdravotní ústav Plzeň Centrum veřejného zdraví Skrétova 15, Plzeň MUDr. D. Fránová Tel: , Oddělení podpory zdraví Tylova 20, Plzeň - Mgr.Tatiana Pavlovská Tel: CENTRUM SOS ARCHA Prokopova 17 (1. patro), Plzeň tel.: k.o.: Mgr. Lucie Petříčková, mobil Linka bezpečí dětí a mládeže Zelená linka Rodičovská linka nebo Přednášky studentům v oblasti dluhové problematiky a situaci v této oblasti v ČR - finanční gramotnost, bezplatné právní poradenství Balón klub pro volný čas dětí (nízký práh) Vzducholoď podpora sociálních dovedností Kroužky zájmová činnost Střecha pomoc dětem, mládeži a rodině Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbaným dětem. Přednášky o problematice sociální deviace, o sociální síti a o principech sociální práce (metody, etika...). Terénní program (prostituce, drogová problematika ) Posláním Zdravotního ústavu je plnění úkolů stanovených na úseku ochrany veřejného zdraví právními předpisy a statutem. poradna HIV/AIDS poradna zdravého životního stylu závodní preventivní péče a konzultace fyziologie práce aktivity v ochraně a podpoře veřejného zdraví Centrum SOS Archa poskytuje ambulantní krizovou pomoc dětem, mládeži, dospělým a také párům a rodinám psychickou podporu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace, které se jim nedaří překonat běžnými způsoby. Dalšími aktivitami zvyšujeme připravenost veřejnosti ke zvládání krizových situací a nabízíme pohlednout na krizi jako šanci k pozitivní změně. Služby poskytujeme ambulantně, diskrétně a bezplatně. Bezplatná celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, otevřena 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků. Děti mohou volat anonymně. Linka pro pomoc rodičům 15

17 Občanské sdružení EPOCHÉ regionální společnost pro péči o duševní zdraví Zábělská 43, Plzeň Doubravka Linka důvěry : TKS Terénní krizová služba Nonstop linka Ledovec Poradenské centrum Ledovec Mozartova 1, Plzeň Tel: , PPP Plzeň Koterovská 85, Internáty, Plzeň tel. : mobil: Linku důvěry a psychologické pomoci Krizové centrum Regionální institut duševního zdraví RIDZ EEG biofeedback centrum Institut psychoterapeutického vzdělávání Pomoc při řešení obtížných životních situacích, náročných událostech a neštěstích. Podpůrný program pro žáky a studenty s duševním onemocněním; podpůrná skupina Besedy a přednášky, skupinové aktivity o problematice duševních onemocnění a problémů pro žáky SŠ. Poradenství v oblasti primární prevence - metodické vedení a pomoc, pomoc při zprostředkování odborné péče, intervenční programy na ZŠ a SŠ Mgr. Hana Dadučová, DiS. Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel.: Ing. Pavlína Kučerová Škroupova 18, Plzeň Telefon: GSM Kancelář437 Patro 4 Bc. Monika Ježková Magistrát města Plzně Náměstí Republiky 1, Plzeň tel: Prevence sociálně patologických jevů a výchova k toleranci, dotační programy Protidrogová koordinátorka a manažerka projektu prevence kriminality plzeňského kraje. Protidrogová koordinátorka a manažerka projektu prevence kriminality magistrátu města Plzně. 16

18 Krizová pomoc (linky důvěry, krizová centra) v Plzni Diecézní charita Plzeň- Cukrovarská Terénní krizová služba 16/327 Centrum SOS Archa - psychologická, duchovní a sociální pomoc lidem v krizi Epoché regionální institut duševního zdraví Zábělská 43/5 Linka důvěry a psychologické pomoci - Epoché Zábělská 43/ NONSTOP Prokopova 17/ Centrum pro zdravotně postižené Koterovská K-centrum kontaktní centrum - drogy Havířská Linka Bílého kruhu bezpečí Husova 11 NONSTOP Husovo Linka pro ženy a dívky náměstí 584/ Důležité celostátní krizové linky - linky důvěry Linka bezpečí Nové číslo je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů. chat.linkabezpeci.cz Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo ový kontakt. Rodičovská linka pondělí, středa a pátek: hod. úterý a čtvrtek : hod. Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje. Linka vzkaz domů z mobilu (tarif dle operátora) Zavolej nám na Linku vzkaz domů volej zdarma z pevné linky nebo z mobilního telefonu každý den od 8 do 22 hodin. 17

19 Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Dovolat se mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních telefonů je služba zpoplatněna podle tarifu jednotlivých operátorů. Linka důvěry RIAPS Praha Zaměření: pro celou populaci Telefon: Provoz: NONSTOP WWW: pomoc v jakékoliv krizové situaci: psychické, mentální či tělesné onemocnění; znásilnění či pohlavní zneužití; domácí či jiné násilí; závislosti; sexuální a gynekologická problematika; vztahové problémy; sebevražedné myšlenky či pokusy, úmrtí blízké osoby; bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost; osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky; výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby DONA linka Zaměření: Pro oběti domácího násilí Telefon: Provoz: NONSTOP WWW: Je specializovaná celostátní telefonická služba pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím.pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. Pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Respektuje anonymitu klientů. Respektuje požadavek diskrétnosti. La Strada Zaměření : Obchod s lidmi Telefon : Provoz : NONSTOP WWW: La Strada Česká Republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi (obchod se ženami, otroctví, nucená práce ) On-line adresáře na návazná a podobná zařízení v celé republice - informace a seznam občanských poraden - adresář rodinných poraden - úřady státní správy a samosprávy ČR - adresář azylových domů - linky důvěry Help 24 Centra psychologické pomoci v ČR 18

20 Příloha č. 2 Když se něco děje správné zhodnocení situace Jakmile zjistíte, že se něco děje, jste postaveni před některou z těchto voleb: Je to nutné řešit hned? Je nutné řešit to vůbec? Nešlo by to odložit? Máme o tom mluvit? Je třeba to někomu hlásit? Nemůže to vyřešit někdo jiný? Mají o tom vědět rodiče? 1. Došlo k nějakému zranění? Je akutně ohrožen něčí život nebo zdraví? ANO: Soustřeďte se pouze na první pomoc. Pošlete kohokoliv pro další dospělou osobu. Podle situace volejte záchranku. Informujte vedení školy, pošlete někoho, aby čekal na RZS u hlavního vchodu na Klatovské. NE: Situaci není nutné řešit okamžitě, máte čas se rozmyslet. Uklidněte se, nespěchejte a položte si další otázku: 2. Mohu, chci a dokážu to řešit právě já a právě teď? ANO: Začněte se ptát žáků, co se přesně stalo. Problém rozkryjte, pojmenujte a rozmyslete si řešení. NE: Problém nechejte otevřený, kontaktujte školního metodika prevence a řešení s ním konzultujte. Školní metodik prevence pak kontaktuje třídního učitele, event. vedení školy. V případě potřeby zajistí jinou odbornou pomoc. V týmu situaci zhodnotí a řeší. V každé fázi rozhodování mějte na paměti, že musíte stále sledovat nejvyšší zájem. Situace, kdy dojde k akutnímu ohrožení života nebo zdraví, je sice nanejvýš hrozivá, ale pro rozhodování zdaleka nejjednodušší. V ostatních případech totiž neplatí, že každé řešení je lepší, než pasivita. Některá řešení jsou mnohem horší než neřešení. V každé jiné chvíli, než je akutní stav, musíte totiž myslet na více věcí současně: Musíte ochránit oběť Musíte ochránit pověst školy Musíte ochránit své kolegy Musíte ochránit sami sebe Jestliže nejde o akutní situaci, dobře si promyslete další postup Když nemůžete situaci zlepšit, alespoň ji nezhoršujte Buďte znalí svých oznamovacích povinností 19

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Mgr. Olga Výtisková školní metodik prevence Motto: Je lépe rizikovým formám chování předcházet účinnou prevencí, než poté problémy složitě řešit. 1. Přehled legislativy pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPŠ TŘEBÍČ Minimální preventivní program (dále jen MPP) je sestaven na základě Metodického pokynu ministra

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Obsah Minimální preventivní program SŠGS Nová Paka 3-4 Plán práce školního metodika prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Masarykovo nám. 2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2012/2013 Obsah Minimální preventivní program SŠGS Nová Paka 3-4 Plán práce školního metodika prevence

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 789 85 Mohelnice, 1. máje 2 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Zpracovala: Ing. Hana Urbánková Schválil: BC. Jiří Ženožička, ředitel školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více