SEMINÁŘ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ: ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA, ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ: ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA, ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE"

Transkript

1 SEMINÁŘ HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ: ROZVOJ, LIDSKÁ PRÁVA, ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE PANEL I: SOUČASNÝ STAV ROZVOJE AFRIKY DAVID GAINER, KULTURNÍ ATAŠÉ, VELVYSLANECTVÍ USA V PRAZE Úvodní slovo Zdůraznil, že genderová rovnost je jedním z důležitých témat, která bychom v dnešní době neměli zapomínat diskutovat. Ze své vlastní pracovní zkušenosti, kdy měl možnost přímo učit matematiku v Malawi, poznal, jak různé kultury odlišně žijí ale i to, že jsme si všichni velmi podobní, jen se pohybujeme v odlišných realitách. Děvčata ve škole nebyla. Ženy dělaly nejčastěji práci v drobném zemědělství, dále také vlastně všechny ostatní práce jen mimo stavby domů, to bylo privilegiem mužů. MICHAL BROŽA, INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE Předestřel osy panelu. Cílem je rozvinout debatu o tom, co se vlastně v Africe děje, jak se na to díváme, jaké sou rozdíly - regionální, ale i mezi jednotlivými zeměmi, trendy vývoje, můžeme se na to dívat, že je naděje, nebo že je to průšvih. Obraz Afriky v médiích, co může přinést koncept rozvoje do Afriky, postavení žen, přístup k energiím, k elektřině, co se děje v souvislosti s MDGs (Rozvojovými cíli tisíciletí) a co očekáváme, že se bude dít po roce Odkaz na tradici dne Afriky od r. 1963, jež odkazuje i na příležitost konání semináře. Obecně otázky rozvoje - z velké části spojené s Afrikou, ale i nad rámec, tedy týkající se stavu rozvoje v celém světě. Naplňování MDGs - ani optimistické, ani pesimistické. Projekt má jistě mezery, ale díky němu se již miliony lidí vymanily z chudoby, životní podmínky v rozvojových zemích částečně zlepšují. Nejdůležitější v tomto ohledu lepší přistup k pitné vodě, porodnost, chození do škol apod. MDGs i přes kritiku dle jeho názoru potvrzují svojí smysluplnost, i když řada stanovených cílů splněna jistě nebude. Díky MDGs se podařilo zmobilizovat a získat širokou podporu rozvojové tématice. Agendu je ale zároveň nutné neustále analyzovat a odvozovat, jakým směrem se dál ubírat. Svět je nyní jiný než v devadesátých letech. Tehdy panovala doba relativní stability, současnost je obdobím naplněným krizemi - ekonomickou, finanční, potravinovou či ochrany klimatu. Rozvojová problematika je upozaděna ochranou vlastních zájmů států. Společenská nerovnost na úrovni státu identifikována jako nejčastější problém. Mezi současných 5 prioritních výzev a kritických oblastí rozvoje patří pokračující urbanizace, klimatická změna, nedostatek pracovních příležitostí, nerovnoměrný ekonomický růst a potravinová stabilita. 1

2 Co bude po MDGs? Je nyní jasné, že verze osmi cílů nestačí, k tématům agendy zájmu by se měla přidat i např. otázka klimatické změny. Jako vhodné se zdá být zahrnutí konceptu udržitelného rozvoje do MDGs po Otázka pokračování MDGs je velice aktuální už jen z důvodu brzkého konání summitu v Riu, kde se bude o otázkách rozvoje a agendě MDGs jednat. Kniha Meze růstu dala základ konceptu udržitelného rozvoje. Přesto, že je již 40 let stará, vyvolává debaty a kontroverze. Pokud se bude oddalovat rozhodování o světě na globální úrovni, světová ekonomika překročí limity a možnosti této planety. Z dnešních 7 miliard lidí se v roce 2050 stane 9 miliard, každý 5. člověk bude žít v chudobě s méně jak 1,25$ na den, mít omezený přístup k energii a hladovět. Více než třetina známých organismů vyhyne. Tomuto se bude právě věnovat Rio. V dnešní době až 1,5 miliardy lidí nemá přístup k elektřině vůbec. Bez té se ale téměř nic neobejde, ani bezpečnost, produkce potravin nebo boj proti změnám klimatu. Přístup k energii je tedy předpokladem pro zlepšení životních podmínek lidí. Cílem kampaně tzv. Energie pro všechny vedené OSN je univerzální přístup k zabezpečení moderních energetických služeb v rozvojových zemích, současně by mělo dojít i ke snížení emisí skleníkových plynů. Více než 2,5 miliardy lidí, kteří si právě z nedostatku zajištění jiného zdroje energie vaří jídlo pouze za použití biomasy atd., tím ale vypouští do ovzduší škodliviny. ANNA KOTKOVÁ, GENDER STUDIES Úvodem argumentace souvislostí mezi gender studies a rozvojem, shrnutí situace současné ženy a rozvoje, prezentace studie organizace Gender Studies. A. Kotková představila projekt Connect (KARAT a One World Action), který si kladl za cíl propojit genderové a rozvojové organizace z Evropy ve spolupráci s Afrikou, a zesílit tak hlas žen. Rovnost příležitostí žen a mužů je považována za základní pilíř lidských práv a základní klíč pro snižování chudoby. O monitoring nerovnosti ve světě se snaží tzv. Social Watch V rozvojových zemích jsou to často ženy, které zajišťují zdroje příjmů, a to i v době krize. Ženy jsou tedy krizí zasaženy silněji. Objevuje se zde tak tzv. feminizace chudoby, která platí i pro bohatý sever, jsou zde i jisté paralely s ČR. Ženy vykonávají množství neplacených prací, které jsou považovány za automatickou péči, jako je tomu u péče o domácnost atd. Funguje zde často rigidní dělba práce - hierarchie znemožňující postup v daném sociálním žebříčku, přístupu ke vzdělání, vysoké pracovní pozice atd. Všechny tyto limity ovlivňují to jejich působení a možnosti ve společnosti. Mezi nejvýznamnější legislativní počiny posledních desítek let je tzv. Pekingská rozvojová platforma a MDGs, které se často zavazují k činům, v jejich realizaci ale pokulhávají. V Africe existuje velký rozdíl mezi přísliby jednotlivých států a vykonanými činy. Největším problémem jsou ale sexuální a reprodukční práva. Závěr analýz různých současných deklarací říká, že rovnost mužů a žen nesmí být pouze dílčím cílem, ale základním principem a že ženy musí být zapojeny do tvorby jednotlivých programů nejen pouze formálně. 2

3 V programu české rozvojové spolupráce je problém přístupu k genderu, který je zahrnut pouze okrajově a není základním prvkem projektového cyklu, což má pak za následek, že organizace nejsou přiměny k větší práci s touto problematikou. Pod pojmem gender se pak také často považuje zastoupení žen v projektových týmech, nebo pomoc ženám přímo v postižených oblastech, ani jedno z toho ale není jádrem žádoucí práce s genderem. Společný projekt ČZU a ČVT v Angole se proto zaměřil na přístup k primárnímu a sekundárního vzdělávání a jejich kvalitu v zemědělských oblastech v provincii Bié. Nakonec bohužel ale vedl k prohloubení rozdílů mezi muži a ženami a k posunutí je více na okraj. Ženy na začátku při rozhovorech uvedly, že vzdělání je pro ně stejně důležité, že by rády posílaly dcery do škol, ale vzdělání doma by pro ně bylo vhodnější. Přístup ke vzdělání by měl pomoct k nastolení rovných příležitostí. TOMÁŠ LINDNER, RESPEKT Přichází s několika vlastními tezemi: 1. teze: Vnímání Afriky v předních světových mediích se mění - v českých médiích to není tolik vidět, ale např. titulní stránky The Economist mění od roku 2010 obraz hopeless continent (beznadějného kontinentu), který byl vyjádřen obrázkem ukazujícím násilí s nejasnou vizí budoucnosti, spíše na Africa rising (Afrika se zvedá), kde se již hovoří spíše o potenciálu afrických ekonomik, úspěších a celkově se zde předkládá optimističtější vize. Realita nicméně není černobílá a obrázek medií o Africe začíná být plastičtější, objevuje se více pozitivních zpráv a velmi tomu pomáhá Al Jazeera, která se na to zaměřuje. 2. teze: Afriku bychom měli méně vnímat jako problém, který je nutný vyřešit, ale jako potenciál, který můžeme využít (pro Evropu i Afriku) - to např. dělá právě Al-Jazeera, ale i Čína v oblasti médií se snaží o to samé Turecko, Indie, Brazílie. V evropském vnímání ale stále převládá Afrika spíše jako problém. T. Lindner si myslí, že kampaň soustřeďující se na to, jak v Africe podnikat, by byla zdravější než rozvojová pomoc, pokud by to byly formy udržitelného podnikání samozřejmě. 3. teze: Problémem Afriky nejsou negativní zprávy z médií, ale to, že lidi Afriku neznají. Média nepopisují každodennost, ale jen ty viditelné změny a čtenáře zajímají víc ty negativní zprávy. Afriku odlišuje i to, že záběry přírodních katastrof jsou vnímány jako každodenní realita, a proto je její vnímání horší. Toto nemůže být vyplněno pouze médii, k lepšímu vnímání pomůže vzdělání, různé festivaly, kultura a podobné akce. 4. teze: Proč je to jen v médiích a nepřelévá se to jinam? České zpravodajství se velmi liší ve stylu psaní od zahraničních zpravodajství ve všech oblastech. Např. v ČR nikdo nepíše o Indii, Číně, Brazílii a vzniká tak velká informační propast. Internet ukazuje, co lidi zajímá a co ne. V ČR bohužel je pro slova jako Benin nebo Zambie čtenost nula. Čtenář je méně zvyklý se zajímat o věci, co se ho netýkají, a redaktoři uvažují podobně, chtějí své články prodat, a proto se zaměřují na takové informace, které jsou od čtenářů žádané. Také fakt menších redakcí a menších prostředků na zahraniční cesty u nás hraje roli. Nejdříve jsou tedy finance na povinná témata a až později na ty ostatní, na které ale pak nezbývá ani čas a ani energie. 3

4 5. teze: Jak prosadit více Afriky do médií? T. Lindner se přiznává, že nezná odpověď. Nejlépe, kdyby existovala agentura, která by redakcím pomáhala získávat granty na takovéto cesty, což je poněkud absurdní, když jsou samotné redakce ve vlastnictví movitých vlastníků. JANA MAZANCOVÁ, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Zemědělství je hnacím motorem růstu pro Afriku. V současnosti tam žije 1 miliarda obyvatel, v roce 2050 se odhaduje nárůst počtu obyvatel na 2 miliardy. Již nyní 30 % obyvatel trpí hlady, populace není soběstačná v produkci potravin a to ani na národních, regionálních a lokálních úrovních. Mezi % obyvatel pracuje v zemědělství, z toho je 80% žen. Jistě jsou zde pokroky v plnění MDGs, i když cíle musí být každoročně přehodnoceny a nahlíženy v daném kontextu. Podle Světové banky se zemědělství podílí 32 % na světovém HDP. Roli HDP na skutečný rozvoj země lze ilustrovat na příkladu Angoly. Země byla loni sice nejrychleji rostoucí ekonomikou, ale většina příjmů zde pocházela z ropy. Ukazatel HDP je zde tak poněkud zavádějící. Pokud HDP rostlo díky zemědělství, mohlo to s největší pravděpodobností znamenat, že se rozšiřovala využívaná zemědělská půda. Ale takový růst má své limity. Zároveň si je třeba uvědomit, že svět prostě nelze bez afrických farmářů nasytit. Zemědělskou činnost v Africe provádí většinou drobní zemědělci, kteří vytváří až 70 % africké zemědělské produkce. Využívají půdu do 3 hektarů, jež stěží stačí na uživení pětičlenné rodiny. Využívají pouze ruční či potažné technologie, což ale znamená nízkou efektivitu obdělávání a vysokou náročnost, například na zemědělské vstupy (osiva, hnojiva, nástroje) či zpracování. Důležitým faktorem pro zemědělství v Africe hraje klima. Naprostá závislost na klimatických podmínkách a to hlavně na vodě. Za 6 měsíců kvůli střídání dešťů a sucha tak musí zemědělci vyprodukovat zásoby na celý rok. Často mizí tradiční plodiny. Dalším problémem je, že úrodu není jak zpracovat a skladovat. To je důležitým bodem možnosti změny situace, tedy dát produkci přidanou hodnotu zpracováním v zemi původu. Transport je velmi náročný podmínkami, ale i finančně. Mezi důležité opakující se problémy patří nízká produktivita, tedy nízké výnosy, nízká úrodnost půd, špatný přístup na trhy, špatná infrastruktura - nezpevněné cesty v období dešťů jsou například nesjízdné. Poradenské služby poskytující informace třeba o tom, kde jsou trhy, zpracovatelské služby se do oblastí nedostanou, standardně bývá 1 poradce až na 500 farmářů. Momentální odhad je, že 83 % z obdělávané orné půdy je chudých na živiny a 16 % půdy je naprosto bez živin. Krátkodobě mohou být řešením hnojiva, ale není to dlouhodobé řešení. Skutečným řešením je rotace plodin a využití posklizňových zbytků. Tradiční způsoby hospodaření jsou také mnohdy už neudržitelné, je nutné je alespoň částečně pozměnit. Přestože 90 % zpracování potravin obstarají ženy, bohužel jsou to často muži, kdo rozhoduje o uskutečňování projektů. Ženy také limituje tradiční kultura a legislativa. Proto je důležité posílení postavení žen žijících ve venkovských oblastech, jejich aktivní zapojení do zemědělství, rozdělení zisků z příjmů generujících aktivit, šíření inovací a vzdělání. 4

5 PANEL II: ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ OPTIKOU LIDSKÝCH PRÁV VE VISEGRÁDSKÝCH ZEMÍCH DAGMAR MILEROVÁ PRÁŠKOVÁ, GLOPOLIS Glopolis vydal publikaci na téma ženy v zemědělství, která popisuje vztah mezi zemědělstvím a snižováním chudoby, a roli, kterou zaujímají v zemědělském sektoru ženy. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) například konstatuje, že pokud budeme schopni odstranit či výrazně zmenšit rozdíly v produkci mužů a žen dané odlišným přístupem ke zdrojům, mohli bychom tím docílit snížení počtu hladovějících ve světě a to až o 17 %. Publikace se zabývá rolí žen v produkci potravin, vlivu pozemkových práv na postavení žen, vlivu klimatických změn, dopadů světové ekonomiky a násilných konfliktů. MARIA STANISZEWSKA, POLISH ECOLOGICAL CLUB Potravinová bezpečnost je spojená s potravinovou suverenitou. Proč jsme tak daleko od potravinové suverenity a nemůžeme zajistit potravinovou bezpečnost? Tuto otázku si kladou i rozvinuté země. V Evropě a v Africe panují odlišné zemědělské podmínky. Jen 2 % afrických zemědělců májí traktor, většina ale vlastní jen mačety, nemají ani koně nebo osla. Intenzivní zemědělství spotřebovává velké množství vody, půdy a energie, což způsobuje vážné dopady na životní prostředí. Dalším problémem je také nevhodná strategie rozvojového zemědělství zapříčiňující vznik tzv. dluhové pasti nebo snižující se objem oficiální rozvojové pomoci směřující do zemědělství. Zemědělská produkce je dále dominancí několika mezinárodních korporací a drobní producenti nejsou schopni konkurovat na mezinárodním liberalizovaném trhu se zemědělskými produkty. Fakt, že priorita je kladena na produkci potravin na export, zapříčinil, že tato produkce jde na úkor produkce základních potravin a rozvojové země se staly závislými na dovozu základních plodin. Řešením by byl rozvoj agro-ekologie, podpora malých farmářů a rodinného farmaření zároveň s posílením koherence vnějších politik EU a naplněním MDGs v praxi. MÁRIA BURČÍKOVÁ, LUDIA A ENERGIA, SLOVENSKO Evaluace pracovní zkušenosti na projektu zaměřeném na sociální pozici a roli romských žen a rovnoprávnost v rámci komunity V Kecerovce na Slovensku. Bylo možno vidět ekvivalent romské problematiky na Slovensku s porušováním lidských práv v Africe. Jako problém se na počátku jevila hlavně obtížnost uskutečnit rozhovory s ženami, které nebyly ochotny participovat bez finanční či materiální podměty. Je důležité nejprve mezi komunitu proniknout. Trvá to čas získat o komunitě dostatek informací, zjistit způsob jakým žije a funguje. Často se navíc může stát, že informace jsou sporné. 5

6 Společenský život se tam odvíjí od života celé komunity, což může způsobovat problémy. Potravinová bezpečnost je tak na tomto závislá. Členové komunity dávají své produkty komunitě. Jsou to vedoucí členové komunity, kteří rozhodují o prodeji. Proto ti, co produkují, žijí nakonec na pokraji chudoby. Nyní se dějí nepatrné, ale důležité změny ve vnímání těchto žen, které ukazují zájem a vůli vést rodinu a rozvinout nezávislý způsob života, což jim komunita nechce dovolit. Donedávna zde neexistovala ani vůle cokoliv na své situaci měnit. Hlavním způsobem, jak zajistit větší genderovou rovnost, je mířit na tradiční způsob života v komunitě. Ten stále více kontrastuje s lidskými a genderovými právy. Organizace Ludia a energia se snaží nalézt u žen v této menšině schopnosti, které by bylo možné využít na trhu pro zajištění lepší životní situace. Mezi takové patří například: tkaní, pletení, práce s hlínou apod. V jedné romské vesnici začali pěstovat zeleninu, systematicky se tak navykli na práci. V těchto snachách chce organizace v rámci dalších projektů pokračovat. ZSOFIA FARKAS, MINORITY RIGHTS GROUP MAĎARSKO Spolupráce členských zemí EU při rozvoji lidsko-právního přístupu k rozvoji HRBA. V rámci společnosti jsou menšiny nezranitelnějšími skupinami. Vzniká proto otázka, zda postupujeme správně? Dostáváme se skutečně k těm nejzranitelnějším? Zaměřujeme se na ženy a děti? Jak lze tyto intervence zdokonalit? HRBA je jedním z nejlepších řešení. Tento princip uznává, že naplňování lidských práv není jen prostředkem rozvoje, ale i jeho cílem. Je dobrým rámcem, který nám poskytuje kontrolní návod pro správný postup. Pokračuje ve zdokonalování pomoci a efektivity nových členských států v politice rozvoje. Velmi důležité je znát místo, kde chceme pomáhat s rozvojem, a znát tamější kulturu. Je třeba zapojit lidi, kteří používají HRBA, a teprve pak se starat o to, co tam lze použít a udělat, nebo zda to není kontraproduktivní. Hlavní zásadou je účast od začátku do konce, což je užitečné z mnoha důvodů i pro dlouhodobou udržitelnost projektu. Je dobré zajistit zodpovědnost a transparentnost příjemce i dárce a to, aby všechny skupiny společnosti měly přístup k procesu rozhodování. Navíc je třeba zajistit, aby byly ženy součástí každého kroku v rámci řízení a realizace projektu. Rozvoj je dlouhodobá investice, a pouze pokud investujeme delší dobu, zůstane po nás něco trvalejšího. Je potřeba změnit současnou dynamiku a trochu posunout postoje jak na úrovni politiky, tak v rámci rozvojové pomoci, což sice vyžaduje úsilí, ale je to možné a inspirující. 6

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR?

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Informační středisko OSN, Praha, 28. června 2005 1. O co v kampani jde 2. Kdo je součástí

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan

EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan škola studijní program ČVUT, Fakulta architektury B 3501 Architektura a urbanismus předmět přednáška přednášející Ekologie I EKOLOGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ LIDSTVA Bedřich Moldan podpořeno Evropský sociální fond

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti PaedDr. Tomáš Hák, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KVALITA ŽIVOTA

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha

Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Podpůrné aktivity účinnějšímu využívání zdrojů v Libereckém kraji 7. února 2014, Praha Struktura prezentace Kontext Východiska Projekt USV Program rozvoje LK 2014-2020 Dotační schémata k podpoře udržitelného

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Ing. Kateřina Ambrožová Integra Consulting s.r.o. CÍL DNEŠNÍHO ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Ing. Ivan Beneš Fórum pro udržitelné podnikání 3. ročník Praha, 20.3.2013 Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Může se na Slovensku přece jen rozvinout trh s EPC? Miroslav Marada

Může se na Slovensku přece jen rozvinout trh s EPC? Miroslav Marada Může se na Slovensku přece jen rozvinout trh s EPC? Miroslav Marada Aktuální situace s EPC na Slovensku Z oficiálního zdroje Evropské komise: V Maďarsku a České republice jsou ESCO dobře zavedeny a aktivní.

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více