ZŠ T.G.M. LITOMYŠL 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ T.G.M. LITOMYŠL 2008/2009"

Transkript

1 ŠKOLNÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ T.G.M. LITOMYŠL 2008/2009 priority a cíle: a) Specifická prevence Poskytnutí konkrétních informací o problematice sociálně patologických jevů v jednotlivých učebních předmětech, které to umožňují (viz. dále) Zprostředkování odborných přednášek, diskuzí apod. prostřednictvím externích subjektů Uskutečnění projektů, které jsou zaměřeny na primární prevenci Interaktivní programy pro třídní kolektivy Výchovný poradce a školní metodik prevence jsou garanty preventivní péče (poskytují poradenskou činnost, shromažďují tématické materiály, komunikují s externími subjekty apod.) Efektivní aplikace existujících konkrétních krizových scénářů pro jednotlivé případy řešení důsledků sociálně patologických jevů b) Nespecifická prevence Poskytnutí konkrétních informací, které přímo či nepřímo se specifickou prevencí souvisí v jednotlivých učebních předmětech, které to umožňují Další vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách preventivní péče, řešení problémových situací a používání efektivních forem práce s dětmi Další odborné vzdělávání výchovného poradce a metodika prevence v oblasti prevence Zvýšený důraz na osobnostní a sociální výchovu v rámci ŠVP Nabídka volnočasových aktivit: zájmové útvary nabízené a realizované ve škole školní družinou, školním klubem, samotnými pedagogy zájmové útvary nabízené a realizované mimo školu Uskutečnění vícedenních pobytových akcí, které jsou zaměřeny na zvyšování sociálních kompetencí, posilování komunikačních dovedností a vytváření pozitivního sociálního klimatu. Znovu uskutečnit projekt koadaptační pobyt propojení 1. a 2. stupně. Získávání prostředků na pořízení vybavení, které svým přínosem podporují smysluplné využití volného času (sponzoři, granty) V obou případech (specifická i nespecifická prevence) aktivněji zapojit rodiče. zhodnocení MPP šk. roku 2007/2008

2 Pobytové akce Byly zrealizovány všechny plánované akce: Modrásek tématicky o závislostech a negativním chování (5. ročníky), adaptační pobyty pro 6. ročníky, přírodovědně estetický kurz pro 6. ročníky, lyžařský kurz pro 7. ročníky, turistický kurz pro 8. ročníky, vícedenní prožitkové školní výlety pro 9. ročníky. Vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kvalitního vzdělávání je v regionu velmi široká. Každý má možnost využít celé škály přednášek, seminářů, školení. Vedení školy takové aktivity zpravidla podporuje. Z hlediska prevence sociálně patologických jevů absolvovali někteří pedagogové naší školy akce s těmito lektory: Mgr. Renata Ježková, MUDr. Lidmila Pekařová, Mgr. Michaela Veselá apod. Jednalo se buď o jednodenní školení či vícedenní tréninky s dotací min. 20 h. Samozřejmě, že dochází k sebevzdělávání i v dalších oblastech, zejm. v angličtině atd. Volnočasové aktivity pro děti Bohatou nabídku zájmových aktivit (kroužky) se podařilo v rámci aktivit ŠD a ŠK zachovat a rozšířit. Pravidelně také zprostředkováváme akce externích subjektů, např. DDM, ZUŠ apod. Prezentace činnosti školy Prezentace každodenního života, drobných i významných akcích pravidelně probíhá v několika rovinách. Jednak na webových stránkách školy, dále prostřednictvím školního občasníku Modrásek, který se dostane do rukou všem rodičů našich žáků. Dalším informačním kanálem jsou pravidelné rodičovské schůzky. V neposlední řadě systematicky přispíváme do regionálních médií, zejm. litomyšlského měsíčníku Lilie. Granty a další finanční zdroje Ve školním roce 2007/2008 jsme využili grantových příspěvků z několika různých institucí: Pardubický kraj (cca ,-) Město Litomyšl (cca ,-) vlastní aktivity: pronájmy školních prostor, sběr starého papíru (příjmy v řádu desítek tisíc korun) obecný a konkrétní pohled na naše aktivity Obecně naše aktivity vycházejí ze stanovisek školního vzdělávacího plánu. Směr, hloubku a smysluplnost naší práce určují zejména: klíčové kompetence průřezová témata autoevaluační rámec (vše viz. ŠVP naší školy) Konkrétně jsou aktivity realizovány: - v jednotlivých ročnících (či jejich vzájemnou spoluprací) - jednotlivými pedagogickými a vých. pracovníky (či jejich vzájemnou spoluprací) - v jednotlivých učebních předmětech (či v jejich vzájemném prolínání) - formou školního parlamentu je složen ze zástupců ročníku, a to vždy z jedné dívky a jednoho chlapce + vedení školy - prostřednictvím schránky důvěry - s využitím externích odborníků, institucí

3 metodické postupy a obsahy, formy práce Učební předměty Témata prevence a související informace jsou dětem zprostředkovány výukovými předměty na 1. i 2. stupni. 1. stupeň: přírodověda náš svět vlastivěda čtení, český jazyk výtvarná výchova pracovní činnosti tělesná výchova 2. stupeň: rodinná výchova občanská výchova přírodopis chemie český jazyk výtvarná výchova (art) společensko vědní seminář tělesná výchova výchova k občanství výchova ke zdraví Témata, se kterými jsou děti seznamovány, souvisí se zdravým životním stylem (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity), dále se sociálními kompetencemi (formy komunikace, asertivní jednání, vztahy mezi rodinnými příslušníky apod.) a se sociálně právní oblastí (právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti, práva dítěte, demokracie atd.). V neposlední řadě se děti také seznamují s tím, jak funguje lidský organismus (biologie člověka, fyziologie, chemie). Formy práce Použití konkrétních forem a metod naší práce jsou v kompetenci každého učitele, příp. po předchozím projednání s ředitelem školy. V ročnících, které jsou vyučovány podle ŠVP, jsou formy práce podmíněny dosahováním klíčových kompetencí a naplňováním průřezových témat Např. projektové vyučování, interaktivní třídní programy, prožitkové vícedenní akce, využití informačních technologií (disponujeme dvěma interaktivními tabulemi), frontální vyučování, individuální, skupinová či individualizovaná forma práce. Z pohledu jednotlivých ročníků a dalších školních či externích subjektů: ročník V prvních dvou letech povinné školní docházky jsou žáci na naší škole: - seznamováni s tím, jaká jsou společná pravidla soužití žáků mezi sebou a s učiteli - vedeni k uvědomění si vlastní osobnosti vlastní zodpovědnosti - vedeni k vnímání individuálních odlišností mezi sebou a přijímání se navzájem ve smyslu vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry - neustále motivováni a povzbuzováni k samostatnému řešení problémových situací, k rozvoji komunikace a diskuse, k umění vyjádřit vlastní názor - vnímáni jako osobnostní individuality. Znamená to, že jsou respektovány možnosti každého dítěte a tudíž zvolen i příslušný pedagogický přístup. Kromě individuálního doučování po vyučování jsou využívány podpůrné výukové programy a individuální vzdělávací plány u integrovaných žáků. - vyučováni různými formami. Jedná se zejména o interaktivní techniky (činnostní učení) a projektové vyučování. Kombinována je frontální výuka se skupinovou nebo individuální samostatnou prací.

4 Cílové kompetence: Na konci druhého ročníku budou děti vybaveny následujícími kompetencemi: - děti dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků - znají hodnotu zdraví - vědí, jak zdraví udržovat a co je to zdravý životní styl - znají kontaktní telefonní čísla integrovaného záchranného sboru - vnímají složky IZS jako instituce, na které je možné se s důvěrou obrátit, které spolupracují ročník V dalších třech letech povinné školní docházky se žáci na naší škole: - seznamují s tím, že zdraví není jenom fyzická, ale také psychická a sociální pohoda - učí hlouběji poznávat sebe a porozumět svému já v kontextu s druhými lidmi a podílet se tak na pozitivní atmosféře kolektivu - dále a intenzivněji setkávají s problémovými situacemi, které vyžadují značnou míru komunikačních a sociálních kompetencí - opětovně setkávají s individuálním vnímáním své osobnosti i ze strany pedagogů. Mají možnost být doučováni, pracovat podle podpůrného výukového programu nebo v rámci integrace podle individuálního vzdělávacího programu. - mohou zúčastňovat mnoha různých zájmových kroužků ve škole (ŠD, ŠK, pedagogové) nebo víkendových či pobytových akcí - setkávají s různými metodickými přístupy při vyučování projektové vyučování, frontální výuka, interaktivní formy práce, individuální nebo skupinové aktivity apod. Cílové kompetence: Na konci pátého ročníku budou děti vybaveny následujícími kompetencemi: - děti mají představu o tom, že zdraví je jedna ze základních lidských hodnot - vědí, které činnosti podporují zdravý životní styl, a dokáží je sami aplikovat - znají zdravotní a sociální rizika návykových látek, dokáží argumentovat ve prospěch zdraví - orientují se v právních a etických normách, které omezují kouření, požívání alkoholu a které se týkají užívání a šíření drog - znají instituce, na které se lze obrátit v případě potřeby, a dokáží s nimi komunikovat - dokáží rozpoznat správné a špatné sociální vztahy i jednotlivé typy jednání - vědí, že jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí apod.), je protiprávní - znají některé jednoduché způsoby odmítání návykových látek ročník V ročnících druhého stupně povinné školní docházky se žáci na naší škole: - podrobně seznamují s fyziologickou podstatou lidského organismu a nové poznatky dávají do souvislosti s psychickou s sociální stránkou osobnosti - v 6. ročníku zpravidla setkávají s novými spolužáky (přicházejícími z okolních vesnic) a jsou vedeni k toleranci, ohleduplnosti, vstřícnosti a pozitivnímu budování kolektivu nově chceme právě zde realizovat adaptační pobyty

5 - setkávají s různými psychologickými technikami, díky nimž hlouběji nahlíží do svého nitra a vnímají své okolí jinými úhly pohledu (situační hry, testy osobnosti, IQ testy, časté diskuze reflektující aktuální dění apod.) - mají možnost zúčastňovat tématických pobytových akcí (přírodovědně-estetický kurz, lyžařský kurz, turistický kurz atd.) - opětovně se setkávají s individuálním přístupem ze strany učitelů. Formou individuálního doučování, podpůrného výukového programu nebo v rámci integrace podle individuálního vzdělávacího programu. - setkávají intenzivněji s doporučeními obracet se na výchovného poradce nebo metodika prevence s jakýmkoli problémem - mohou zúčastňovat mnoha různých zájmových kroužků ve škole (ŠK, pedagogové) - setkávají s různými metodickými přístupy při vyučování projektové vyučování, frontální výuka, interaktivní formy práce, individuální nebo skupinové aktivity apod. - dozvídají velmi konkrétně (v 9. ročníku) o možnostech dalšího studia, o způsobech správného rozhodování, o míře vlastní zodpovědnosti Cílové kompetence: Na konci 9. ročníku jsou žáci vybaveni následujícími kompetencemi: - znají důležitost harmonie mezilidských vztahů - jsou si vědomi toho, že každý má právo na vlastní názor, způsob chování a myšlení i když s ním nesouhlasí. To se týká i sociálních a etnických menšin. - vědí, že spory je nutné řešit nenásilným způsobem - ovládají různé formy komunikace pro různé životní situace - dokáží spolupracovat ve skupině i samostatně a přebírat zodpovědnost za svou práci - znají významné dokumenty upravující lidská práva - znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů (policie, soudy aj.) - rozlišují protiprávní a nemorální jednání. Znají právní důsledky protiprávního jednání - dokáží pohlížet na zdraví v jeho celém pojetí (fyzická, psychická a sociální složka) - rozumí pojmu zdravý životní styl a snaží se o jeho naplňování vlastní iniciativou - orientují se v problematice návykových látek z hlediska dopadu na zdraví, právní zodpovědnosti, možnostech intervence a prevence - jsou schopni zvládnout účinný model chování v krizových situacích (šikana, týrání apod.) - dokáží diskutovat, obhajovat vlastní názor a vést efektivní komunikaci vůbec Školní družina Školní družina v naší škole nabízí širokou možnost uplatnění. Je určena pro děti z ročníků, částečně pro 4. ročníky. V letošním školním roce nabízí tyto kroužky: divadelní - spolek Radovánek hudební klipy mažoretky floorball výtvarka Kromě toho organizuje množství různých velkolepějších akcí, vč. rodičovské zaintesovanosti: Halloween výstava Betlémů mikulášská besídka karneval na ledě

6 velikonoční výstava čarodějnický let Školní klub Sídlí v budově školy a je určen pro děti od ročníku. V letošním školním roce nabízí tyto kroužky: turistický keramika debrujáři vaření rybářský deskové a stolní hry řezbářský first Lego League Kromě toho organizuje a zajišťuje množství tématických výletů, exkurzí či celovíkendových akcí v Budislavi (využití tamější stanové základny místní pionýrské organizace). Při těchto i jiných aktivitách spolupracuje s již zmíněnou PO a také s místním klubem mladých debrujárů: výlet na turistickou základnu do Budislavi soutěž v deskových hrách finále first Lego League v Praze Vánoce v klubu sběr druhotných surovin Externí spolupráce Naše škola nabízí a zprostředkovává možnosti seberealizace dětí i mimo zařízení. Kromě již zmiňovaných subjektů, jako jsou Městská knihovna, Městské muzeum, odbor péče o dítě MÚ Litomyšl, SVP Ústí n. Orlicí, PPP Svitavy, PČR Litomyšl a Svitavy, odbor školství MÚ Litomyšl aj. se velmi aktivně prezentují aktivity místního DDM. Dále mnoho nejrůznějších soutěží z celého spektra vyučovacích předmětů, které děti naší školy hojně využívají. Náš přístup je dynamický a zpravidla využíváme těch podnětů, které buď aktuálně reflektují současné dění nebo dále rozšiřují dětské kompetence v nejširším slova smyslu. souvislosti s jinými dokumenty Tento MPP vychází a souvisí s následujícími dokumenty: Minimální preventivní program 2007/2008 Roční plán práce 2008/2009 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ZŠ, T. G. Masaryka, Litomyšl) Met. pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže čj / Met. pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj / Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (MŠMT) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané čj /

7 V Litomyšli 12. října 2008 Vypracoval: Mgr. Petr Dřínovský školní metodik prevence

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více