Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č."

Transkript

1 Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01/ Sborník příspěvků z konference

2 PROJEKT Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Sborník příspěvků z konference Pardubice, Záštitu nad konferencí převzal náměstek primátorky Statutárního města Pardubice, pan Mgr. Jindřich Tauber

3 Obsah Právo na dětství... 5 PhDr. Miloslav Macela Úloha mesta Banská Bystrica v sociálnoprávnej ochrane detí... 7 Mgr. Karol Langstein, Mgr. Branislav Špenik Podpora resilience u dětí vyrůstajících v institucionální péči Borislava Mecheva, Miroslav Naumov Systém péče o ohrožené děti Mgr. Iva Bartošová Změny v oblasti náhradní rodinné péče Petra Bílá Matky a rodiny v dětském centru Veská Mgr. Markéta Tauberová Individuální projekt MPSV Mgr. Milan Zanina Systém sociálně-právní ochrany dětí v Bulharsku a jeho transformace Anita Sarafska, Meleta Metodievavalova Podpora dětí a mladých lidí Mgr. Katarína Paľovová Case Management při práci s ohroženými rodinami Mgr. Jana Ženíšková

4 O projektu Název projektu Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni. 12/ /2013 Obsah projektu Projekt je zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Smyslem projektu je vytvořit tematickou síť jako platformu pro identifikaci úspěšných nástrojů péče o rodinu, pro vzájemné učení a podporu při aplikaci osvědčených nástrojů do praxe v rámci města Pardubice. Součástí projektu je šíření a propagace jeho výstupů, které budou na příkladu Pardubic sloužit ke zlepšení situace ohrožených dětí a rodin v Pardubickém kraji a mohou inspirovat další města a organizace v celé České republice. Téma projektu navazuje na aktuální problematiku transformace systému péče o ohrožené děti v ČR a zároveň je v souladu s cíli ESF ve smyslu předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných sociálních skupin. Myšlenkovým východiskem pro realizaci projektu je přesvědčení, že efektivní pomoc ohroženému dítěti může být realizována především prostřednictvím komplexní pomoci rodině jako celku. Rodina je základním zdrojem stability a zdravého vývoje dítěte a zmíněné transformační návrhy (vč. novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí) apelují na důležitost snahy v první řadě podpořit dobré fungování biologické rodiny dítěte dřív, než bude přikročeno k dalším krokům (umístnění dítěte do náhradní rodinné péče apod.). Z výzkumů vyplývá, že u téměř poloviny situací odebrání dítěte z rodiny k němu dochází z důvodů tíživé sociální a ekonomické situace rodičů. Použití podpůrných nástrojů vzešlých ze spolupráce různých aktérů na místní úrovni může pomoci tuto situaci řešit. V rámci projektu je kladen důraz na spolupráci veřejné správy (měst) a neziskových organizací při identifikaci, popisu a následně realizaci podpůrných opatření. Právě provázanost služeb na místní úrovni považujeme za efektivní způsob pomoci rodině. Právě z toho důvodu je vedoucím partnerem projektu NNO SKP-CENTRUM, o. p. s., jejímž místním partnerem je město Pardubice. Z obou partnerských zemí je také do projektu zapojena vždy dvojice NNO obec. Cíle projektu 1. Navázání spolupráce a výměna zkušeností navázání dlouhodobého mezinárodního partnerství a vytvoření širší platformy pro výměnu a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny. 2. Identifikace nástrojů pomoci rodině, podpora síťování služeb a spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru na základě identifikace jednotlivých osvědčených nástrojů podpory rodiny používaných partnery projektu iniciovat nastavení efektivního systému spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a dalších subjektů ve městě Pardubice. 3. Šíření výstupů projektu informovat relevantní klíčové aktéry v oblasti péče o ohrožené dítě a rodinu v Pardubickém kraji o výstupech projektu a přispět tak k podpoře spolupráce a zvýšení kvality služeb. Partneři projektu Česká republika SKP-CENTRUM, o. p. s. Město Pardubice Slovensko NÁVRAT, o. z. centrum v Banské Bystrici Město Banská Bystrica Bulharsko PULSE Foundation Město Pernik 3

5 Klíčové aktivity projektu 1. Analýza a hodnocení aktuálního stavu v oblasti péče o ohrožené děti ve městě Pardubice 2. Koordinační setkání partnerů 3. Studijní cesty k zahraničním partnerům 4. Mezinárodní workshopy sdílení dobré praxe 5. Mezinárodní konference 6. Prezentace výstupů projektu 7. Vyhodnocování výstupů projektu a doporučení pro aplikaci v praxi 4 O projektu

6 Právo na dětství Téma ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti v České republice se v posledních letech dostalo do centra pozornosti odborné i laické veřejnosti. Dlouhodobě neřešené problémy, na jejichž existenci poukazuje řada analýz, výzkumů a především osobních příběhů dětí a rodin, vedly k zahájení rozsáhlých reforem systému. Jejich cílem je zajištění důsledné ochrany všech práv dítěte, v prvé řadě práva vyrůstat bezpečně v rodinném prostředí. Je výsadou moderních sociálních systémů, že maximum potřebné péče včetně odborných služeb (zdravotnických, psychologických, terapeutických atd.) doručují dítěti přímo do jeho přirozeného prostředí. Systém péče o ohrožené děti v České republice je v tomto ohledu stále neefektivní a zastaralý. Ačkoliv je nutnost reformy systému zjevná a nezpochybnitelná, transformační úsilí naráží na řadu limitů. PhDr. Miloslav Macela má mnohaleté zkušenosti z působení ve veřejné správě, je jedním z autorů novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a uznávaným odborníkem v sociálně-právní oblasti. Ve své publikační činnosti se zaměřuje především na problematiku sociálních služeb a jejich financování a na reformu systému péče o ohrožené děti. Základním dokumentem, který zavazuje Českou republiku k dodržování práv dětí a k péči o ohrožené děti, je Úmluva o právech dítěte, přijatá OSN v roce Úmluva v článku 3 mimo jiné stanoví, že předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí musí být vždy zájem dítěte, a to ať jde o činnosti vykonávané veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány. Co si však pod pojmem zájem dítěte, či nejlepší zájem dítěte představujeme? Obsah tohoto pojmu je leckdy těžké nalézat, resp. jej následně naplňovat. Zájem dítěte se promítá přinejmenším do těchto oblastí: základní lidská práva jako právo na život, ochranu zdraví, nediskriminaci atd. a dále právo na výchovu, vzdělávání apod. právo na IDENTITU právo na rodinný život a na vzájemné vztahy Všechna zmíněná práva je třeba dodržovat současně, jejich naplňování musí jít ruku v ruce, což lze označit za vnitřní limit oblasti péče o ohrožené děti. V souvislosti s výše uvedeným narážíme v České republice ovšem na zásadní vnější limity. Zejména u dětí, které mají kombinované potřeby, shledáváme naprostou absenci služeb, které by tyto potřeby komplexně pokrývaly. Limity nacházíme na úrovni odbornosti a přípravy 5

7 sociálních pracovníků. A zcela zásadní limity vidíme na úrovni služeb, pramenící z věcné a rezortní roztříštěnosti českého systému. Kdo se v něm má vyznat? Podle jakýchsi historických zvyklostí patří dítě do tří let (prý) do gesce zdravotnictví. Od tří do osmnácti do gesce školství. Někde mezitím se pohybuje oblast sociální. Část poskytovatelů působí v režimu sociálních služeb, další pracují na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Zřizovateli pobytových služeb pro děti jsou rezorty školství (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy), zdravotnictví (kojenecké ústavy, dětská centra, psychiatrické léčebny) a sociálních věcí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, domovy pro zdravotně postižené). Rezortní dělení protíná vertikálně stát, kraje a mnohdy i obce. Do systému kromě orgánů sociálně-právní ochrany obcí, krajů i ministerstva vstupují soudy, státní zastupitelství, policie, školy, lékaři a samozřejmě i různé typy občanských iniciativ a neziskových organizací. Pokud se ve spletitých pracovních postupech často ztrácí profesionálové, jak je asi tento systém přístupný a přehledný z perspektivy rodin? Vytvoření a nastavení efektivního fungování integrovaného systému je nezbytnou podmínkou také pro efektivní využívání finančních prostředků, které do systému přicházejí a jejichž čerpání je v současné době právě z důvodu roztříštěnosti systému problematické. následků a vysunutí služeb, které jsou v současné době dislokovány v institucích, do terénu, směrem k rodinám lze ji shrnout sloganem: služby za dětmi, nikoliv děti za službami. Realizace reformy se neobejde bez provedení legislativních změn. Prvním z významných zákonných opatření bylo přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (novela zákona). Novela přináší významné změny v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany (OSPOD), zejména v oblasti využívání nástrojů sociální práce (vyhodnocování situace dítěte a rodiny, vytváření individuálních plánů ochrany dítěte, případové konference). Podmínky pro kvalitní výkon této odpovědné agendy budou vytvářeny prostřednictvím standardizace. Standardizace postupů se dotkne jak činnosti osob pověřených k sociálně-právní ochraně dětí (poskytovatelé služeb), tak samotných orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Sociálně-právní ochrana dětí bude tak první agendou v přenesené působnosti vykonávanou na základě standardů kvality práce. Tento záměr je v souladu s plánem Ministerstva vnitra upravit tímto způsobem postupně všechny správní agendy. Rizika standardizace postupů sociálně-právní ochrany dětí a povinného použití nových metod sociální práce v této oblasti tkví především v jejich formalistickém využívání. Cílem změn není vyprodukovat administrativní balast, zajistit formální sepsání standardizovaných postupů a podobně, ale využívat dané nástroje a postupy ve prospěch dětí především v praxi. Proces změn je dlouhodobou záležitostí a musí být samozřejmě dobře naplánován. V uplynulých letech přijala Vláda ČR několik strategických dokumentů, přičemž klíčovým dokumentem, popisujícím komplexně celou reformu, je Národní strategie ochrany práv dětí ( Právo na dětství ), schválená usnesením vlády č. 4 ze dne 4. ledna Národní strategie ochrany práv dětí Právo na dětství si klade za cíl vytvořit takový systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systém podporující zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí, to vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně dotýkají. Hlavním cílem strategie je funkční systém zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí je však jen prvním z mnoha potřebných kroků a představuje odhadem pouze 10 % nutných legislativních změn. Národní strategie ochrany práv dětí předpokládá vznik komplexní právní úpravy, která zahrne nastavení základních principů práce systému, mechanismy podpory rodin, systém náhradní rodinné péče, činnost veřejné správy v oblasti ochrany práv dětí a pravidla činnosti poskytovatelů služeb pro děti a rodiny do roku Následné legislativní kroky musí zahrnovat také navazující oblasti, jako například oblast sociálního bydlení apod. Významné změny přináší také nový občanský zákoník, který nově stanoví například závaznou hierarchii opatření, která lze používat k zajištění všech potřeb dítěte. Nyní bude důležité potvrzovat tato obecná pravidla i soudní praxí. Obecně lze uvést, že prioritou v oblasti péče o ohrožené děti je systematická práce s rodinou, která zajistí setrvání dítěte v rodinném, případně náhradním rodinném prostředí. Z tohoto důvodu je nutno upravit pravidla pro činnost subjektů odpovědných za ochranu práv dítěte, které budou po vyhodnocení situace hledat individuálně pro každé dítě nejlepší řešení ve spolupráci s odbornými službami. Celá reforma je založena na upřednostňování prevence a včasného řešení problémů před řešením 6 Právo na dětství

8 Mgr. Karol Langstein Vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica, 2013 Úloha mesta Banská Bystrica v sociálnoprávnej ochrane detí V Slovenskej republike je sociálno-právna ochrana detí garantovaná štátnou správou za súčinnosti s ostatnými aktérmi samospráva, akreditované subjekty mimovládnych organizácií a ostatných, ktorí zabezpečujú napĺňanie tejto ochrany v celom potrebnom spektre. Proces novej tvorby sociálnoprávnej ochrany detí (ďalej len SPOD) sa datuje od roku 2005, kedy vstúpil do platnosti zákon o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele (Zákon 305/2005 Z.z,). Tento zákon jasne pomenoval a upravil SPODaSK, tak aby zabezpečoval predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov. Zároveň zákon pomenúva v akom prostredí sa odohrávajú sociálne deje a vznikajú príčiny, ktoré si vyžadujú SPOD (prirodzené prostredie, náhradné rodinné prostredie, otvorené prostredie a prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa tohto zákona). Dotknem sa nasledovných dvoch prostredí. Otvorené prostredie Mgr. Branislav Špenik Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica, 2013 na účely tohto zákona je každé verejné priestranstvo, verejný objekt alebo komunikácia, ktoré sú pre jednotlivcov a skupiny prirodzeným sociálnym prostredím, v ktorom sa zvyčajne zdržiavajú, a mobilné alebo stále priestorové zázemia jednotlivcov a skupín. týmto zákon pomenoval prostredie v ktorom sa ľudia v roku 2005 a pred ním ocitali z rôznych príčin, či už vlastným zavinením alebo zavinením inej osoby bezdomovci a pod. 7

9 Prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení Podľa tohto zákona je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. týmto zákon pomenoval prostredie v ktorom sa ľudia v roku 2005 a pred ním ocitli. Boli to v Banskej Bystrici zariadenia krízovej intervencie, ktoré v meste vznikali a budovali sa od roku 1993 (sieť KI pre samostatne žijúcich, sieť KI pre rodiny s deťmi,sieť KI pre seniorov a mladých dospelých tieto boli predstavené v predchádzajúcich prezentáciách v ČR, alebo sú dostupné na sú to zariadenia, ktoré sa tvorili podľa vznikajúcich potrieb ohrozeného obyvateľstva. Zákon 305/2005 Z.z. pomenúva opatrenia SPODaSK v jednotlivých zariadeniach ako je Detský domov, Krízové stredisko, Resocializačné stredisko a iné zariadenia zriadených na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona. kľúčová je tá časť vety, ktorá je podčiarknutá o to z toho dôvodu, že dávala možnosť subjektom vytvárať také zariadenia, ktoré si vyžaduje život na zabezpečenie SPODaSK (detí a dospelých). Pred rokom 2005 ani po ňom do roku 2008, nebolo v legislatíve podchytené zariadenie typu pre rodiny s deťmi (akceptujúce celú rodinu otec, mama, dieťa alebo deti ), zariadenie na podporu mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti alebo náhradnej rodinnej starostlivosti a tento dovetok umožňoval samospráve alebo inému akreditovanému subjektu zriaďovať také zariadenia, ktoré si životné situácie odkázaných ľudí vyžadovali. Mesto Banská Bystrica malo v tom čase už vybudované siete KI a niektoré zo zariadení sa stali doslovne a reálne námetom v tvorbe legislatívy v podobe zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zákon o SPODaSK ďalej vymedzuje pôsobnosti štátnych orgánov (ministerstvo, UPSVaR) ale aj samosprávnych orgánov (mestá, obce a Vyššie územné celky kraje) v ktorých dáva do originálnej pôsobnosti jednotlivé povinnosti, ktoré musia vykonávať, organizovať, poskytovať priamo alebo v súčinnosti intervenciu, zriaďovať zariadenia a pod. Celý proces tvorby SPO sa dial aj na základe súbežných spoločenských potrieb v rámci realizácie Decentralizácie Slovenska a rozdelení kompetencií. Zákon ako taký otvoril nové možnosti súčinnosti, spolupráce a možnosti delegovania niektorých pôsobností aj na akreditované mimovládne organizácie (ďalej len MVO), neštátne subjekty. Zároveň mal istým spôsobom vyvíjať tlak na zodpovednosť miest a obcí za svojich občanov v podobe sankcií, ktoré pri nečinnosti obce alebo mesta zasiahli aj ich rozpočet. Obciam vznikla povinnosť tvorby v rámci rozpočtu kapitola: Príspevok na podporu rodinných pomerov dieťaťa príspevok na tvorbu úspor, na dopravu rodiča za dieťaťom umiestneným v detskom domove, na sanáciu rodinného prostredia. Tieto príspevky a ich použitie ustanovuje obec alebo mesto v všeobecne záväznom nariadení obce. Príspevok na tvorbu úspor je podmienený ďalšími podmienkami (sanácia do jedného roka od umiestnenia dieťaťa). Mesačnú výšku finančných prostriedkov na príspevok na tvorbu úspor poskytuje obec dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa vo výške najmenej jedna dvanástina z 10% sumy priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predchádzajúci kalendárny rok. Načrtnutý vývoj legislatívy od roku 2005 naznačuje, že proces na Slovensku prebiehal štýlom na základe potrieb terénu, zdola nahor, tak sa tvorila aj legislatíva a až následne sa nastavuje štandardizácia. Ďalším potvrdením tohto procesu od praxe k legislatíve je ďalší sociálny zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý pomenúva ďalšie zariadenia, v ktorých je zabezpečovaná krízová intervencia aj dlhodobá sociálna starostlivosť a kladie sa dôraz na komunitné plánovanie a povinnosť supervízie. Podstatnú úlohu v tomto procese zohráva aj reálna situácia obyvateľstva, dopad vývoja nezamestnanosti, absencia tvorby morálnych hodnôt, nízka životná ale aj inteligenčná úroveň niektorých societ, typy správaní, chudoba, nedokončenie vzdelávania, stereotypy kopírovanie zlých postupov v rodine, rizikové správanie sa, zneužívanie sociálneho systému, tak u nás ako aj v zahraničí, nízka ekonomická gramotnosť vedúca k terminus technicus = nezamestnateľní nezamestnaní, zadlžovanie, neschopnosť plnenia úverových podmienok a pod. Položíte si otázku: Ako toto všetko súvisí s SPO a legislatívou? Oprávnená otázka, a ja aspoň niektorými príkladmi skúsim načrtnúť súvislosti. 8 Úloha mesta Banská Bystrica v sociálnoprávnej ochrane detí

10 Príklad č. 1 Ak je niekto nezamestnaný = nemá príjem z pracovnej činnosti poberá pasívne dávky v hmotnej núdzi, ktoré mu garantuje ústava tieto mu nepostačujú na zabezpečenie takých vecí po ktorých túži on alebo iný člen domácnosti (napr. deti), rozhodne sa kúpiť si plazmový televízor a zoberie si na to úver, pôžičku alebo iný finančný produkt po prvej splátke alebo skôr zistí, že mu nepostačujú prostriedky na splácanie a bežne sa stáva, že si neplatí ani daňové povinnosti voči obci (daň za komunálny odpad, a pod.) takýmto rizikovým správaním založenom na nízkej finančnej gramotnosti sa dostane do niekoľkých exekúcií toto z neho robí človeka na Slovensku označovaného nezamestnateľný nezamestnaný alebo dlhodobo nezamestnaný, aj keď má zdravé ruky a nohy a v podstate je schopný práce Prečo sa teda nezamestná? práve z dôvodu, že má nad hlavou dve a viac exekúcií, ktorých výška pohľadávky každým dňom rastie (sankčné úroky) ak by sa zamestnal u zamestnávateľa, ktorý platí povinné odvody, tak pri prvom odvode do Sociálnej poisťovne exekútor siahne na jeho plat a začne mu zrážať zo mzdy dlhy takto pôvodne zamestnaný dlžník zistí, že poberanie dávky v hmotnej núdzi je pre neho menej náročné a s približne rovnakým výsledkom (záleží na tom koľko má spoločne posudzovaných členov domácnosti detí). Riziká v tomto príklade sú z pohľadu SPO viaceré Ak sa vrátime k definícií filozofie zákona SPOaSK (predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovania a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov), tak zistíme, že v tomto príklade je ohrozený zdravý vývoj detí z pohľadu kopírovania správania sa najsilnejších životných vzorov vzorov rodičov a osôb v žijúcich v spoločnej domácnosti, strádanie, ktoré vedie k rizikovému správaniu, a ostatné aspekty a vplyvy na psychiku a vývoj dieťaťa. Príklad č. 2 Tento bude aktuálny zo života 8člennej rodiny (2 rodičia a 6 maloletých deti), využívali sociálne služby siete KI pre rodiny s deťmi a prešli prvým stupňom, druhým stupňom počas ktorého sa nám podarilo rodine zamestnať aspoň jedného dospelého na trvalý pracovný pomer, oddlžili sme rodinu a pridelili sme im nájomný byť v rámci Režimového bývania. Rodina sa napriek tejto našej intervencií a pomoci sama rozhodla mať svoje bývanie a odsťahovať sa do regiónu v ktorom sú nehnuteľnosti za nižšie ceny. V prvom momente je to úžasný výsledok systémovej práce s rodinou, KEBY Rodina s nižším intelektom si nevie predstaviť v reálnom živote príčiny a dôsledky niektorých rozhodnutí a konaní. Otec maloletých detí našiel v inzercií možnosť vlastného bývania za prijateľných podmienok, hypotekárneho úveru a oslovili ho aj iné lákadlá, ktorými sa dal zlákať. Od toho momentu nebol ochotný prijať iný názor, nedal si poradiť. Dva mesiace sme sa snažili rodine vysvetliť, že ak odídu bývať do mesta 100 km vzdialeného od terajšieho bydliska, kde deti chodia do školy, otec má trvalý pracovný pomer, tak príde jednak otec o robotu, lebo nebude možné každý deň dochádzať 100 km, a ak by chodil na týždňovky, musel by vynakladať financie aj na bývanie a cestovanie, tým príde rodina o zárobok na krytie úveru a platenia služieb spojených s užívaním bytu. Ich rozhodnutie vychádzajúce z nízkeho intelektu a ekonomickej negramotnosti, priviedla rodinu do štádia, keď banka rodine berie byt, majú exekúcie za neplnenie si povinností nájomné, a na dôvažok matka detí je v terminálnom štádiu tehotenstva. Riziká v tomto príklade sú z pohľadu SPO taktiež viaceré Rodina sa ocitne na ulici budú ohrozené deti rodina má tak zaťaženú budúcnosť, že dôsledky svojich rozhodnutí a správaní bude veľmi dlho riešiť ak ich vôbec bude chcieť riešiť bude oficiálne ekonomicky neaktívna = pasívny poberateľ dávok v hmotnej núdzi + nelegálna práca (plat na ruku, zber železa, možno páchanie malej alebo závažnejšej trestnej činnosti a pod.) deti, ak budú vyrastať s rodičmi mimo dosah SPO, budú automaticky kopírovať správanie sa rodičov, nechodiť do školy ale realizovať zber predajných komodít prípadne skončia v náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradné rodiny, profesionálne rodiny, detské domovy čo štát samozrejme bude stáť nemalý objem financií) po ukončení ústavnej starostlivosti dostanú príspevok na osamostatnenie sa (15násobok súm životného minima na nezaopatrené dieťa = 15 90,42 = 1 356,30 ) o ktorý prídu väčšinou do mesiaca, hlavne ak navštívia biologickú rodinu, ktorá ich po ozbíjaní týchto financií následne z komunity vylúči z dôvodu iného typu správania sa, ktorý nadobudli v ústavnej starostlivosti (nepatria ani k nim ani do väčšinovej populácie) a tak prežívajú ďalšie traumy života. Bez podchytenia ich prípadu skĺznu ľahko k iným únikovým riešeniam a začnú sa rizikovo správať Ďalšie príklady nebudem rozpitvávať, lebo by to bolo na knihu, to na čo chcem poukázať sú príčiny a dôsledky rizikového správania sa niektorých ohrozených skupín obyvateľstva. Základným predpokladom na reálne riešenie a nastavovanie sociálnych systémov tkvie v tom, aby ten kto nastavuje systém rozumel, čo najviac reči chudoby, poznal príčiny všetkých možných variant správania sa ľudí v komunite a nastavoval Úloha mesta Banská Bystrica v sociálnoprávnej ochrane detí 9

11 systém a následne legislatívu, tak aby bola, čo najmenej zneužívanteľná a zároveň ju nastavovať tak, aby bola motivačná a založená na zásluhovosti. Možno so mnou budete súhlasiť, že nastavovanie legislatívy od stola, bez znalostí príčin a dôsledkov je čisto akademická rozprava, ktorá v praxi môže narobiť veľa zlého. V mnohých prípadoch ľudí žijúcich na okraji spoločnosti je materstvo chápané skôr z ekonomického uhla pohľadu ako si finančne prilepšiť v rámci dávkového systému a nie z pohľadu, akú budúcnosť môžem svojim deťom zabezpečiť a akú kvalitu života budú žiť pri reálnych príjmoch rodiny. Stáva sa, že niekoľko detí z rodiny skončí v náhradnej starostlivosti a matka má ďalšie deti aj preto, že sa rizikovo správa a aj preto, že je to vyšší príjem z pohľadu dávkového systému. Toto viedlo tvorcu zákona k prijatiu takej legislatívnej zmeny (zákon č. 364/2013 Z.z. platný od ), ktorá stanovuje, že ak rodičovi sa narodí dieťa a predchádzajúce dieťa alebo deti má v náhradnej starostlivosti, nevzniká takémuto rodičovi nárok na rodičovský príspevok a je posudzovaný len ako dospelá osoba s dieťaťom v rámci posudzovania odkázanosti na dávky v hmotnej núdzi. (Rodičovský príspevok 199,60 + príspevok na každé dieťa 23,10 je vyšší mesačný príjem ako posudzovanie hmotnej núdze 115,10 plus príspevky ak je nárok). Vychádzajúc z logiky, že ak sa rodič riadne nestaral o deti a tie skončili v inej forme náhradnej starostlivosti o dieťa, tak je malý predpoklad, že by sa o ďalšie staral inak. Ak sa pozitívne zmenili podmienky na strane takéhoto rodiča, tak v rámci sanácie rodinného prostredia mali byť najprv späť navrátené deti z náhradnej starostlivosti a až potom mali rozvíjať plánované rodičovstvo. Ďalšia legislatívna zmena mala riešiť poberanie príspevku na dieťa (t. č. 23,10 na každé dieťa), ktorý nemal prináležať takej rodine, ktorej dieťa zanedbáva školskú dochádzku a má neospravedlnené hodiny (viac ako 16 hod.). Tento krok považujeme za motivačný a spravodlivý, avšak stroskotal na neochote školského systému učiteľov, ktorí sa obávajú byť označovaní ako tí, ktorí berú rodine financie. Tento pohľad na vec je absolútne neprijateľný a negujúci zásluhovosť. Jedinou povinnosťou dieťaťa je získať vzdelanie, aby malo lepšie možnosti v budúcom zamestnaní sa a teda príjme. Ak si túto povinnosť neplní, nemala by mať rodina nárok poberať tento príspevok Proces transformácie náhradnej starostlivosti v SR Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť je proces dlhodobej a zásadnej zmeny systému, ktorého víziou a cieľom je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, odkázaných na pomoc spoločnosti, v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky je dlhodobý a stále prebiehajúci proces, ktorý sa systematicky začal realizovať už v roku Postupne sa utvárali legislatívne podmienky napr. na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny (napr. výchovné opatrenia), na zlepšovanie systému sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, osvojenie), na zvýšenie záujmu príbuzných o formálnu starostlivosť o deti, o ktoré sa nemôžu starať vlastní rodičia (náhradná osobná starostlivosť). Utvorili sa aj právne podmienky na prechod od kolektívnej výchovy k individualizácii starostlivosti o deti, ktoré nemôžu vyrastať z rôznych dôvodov vo vlastných rodinách alebo rodinách náhradných. Od roku 2005 zároveň dochádza k postupnému znižovaniu počtu samostatných skupín v detských domovoch a detí v nich umiestnených, k špecializácii samostatných skupín a k vytváraniu úväzkov pre profesionálnych rodičov. Väčšina detských domovov v rámci humanizácie starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou mení svoju organizačnú štruktúru a starostlivosť zabezpečuje v profesionálnych rodinách, v samostatných rodinných domoch, bytoch alebo prispôsobuje na prechodnú dobu svoje kmeňové budovy tak, aby v jednej budove bolo čo najmenej skupín, či už samostatných alebo špecializovaných. (Zdroj: Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky s výhľadom do roku 2020, Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, MPRSVaR SR) Profesionálne rodiny postupne nahrádzajú ústavnú starostlivosť podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele museli byť do profesionálnej rodiny umiestňované: od 1. januára 2007 všetky deti do jedného roka, od 1. januára 2009 všetky deti do troch rokov, od 1. januára 2012 všetky deti do šesť rokov veku. Výnimkou sú len deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Nasledovné prehľady potvrdzujú trendy SR v tom, že sa zvyšuje počet detí, ktoré sú v náhradných rodinách a profesionálnych rodinách, a znižuje sa počet detí v ústavnej starostlivosti. V rámci predchádzania umiestňovaniu detí v náhradnej starostlivosti Mesto Banská Bystrica podchytilo desiatky rodín, ktorých deti by inak 10 Úloha mesta Banská Bystrica v sociálnoprávnej ochrane detí

12 skončili v náhradnej starostlivosti a v rámci sanačnej práce a sociálnej práce s rodinou, sa niektorým podarilo v rámci systému prestupného bývania dostať do nájomného bývania a viesť samostatný život. V rámci sociálnej práce využíva Mesto Banská Bystrica v zmysle zákona o SPODaSK súčinnosť aj s akreditovanými MVO a podľa jednotlivých programov, ktoré tieto subjekty poskytujú si objednáva niektoré programy pre rodiny a jednotlivcov. V názornom ponímaní je to ako u všeobecného lekára. Mesto je obrazne všeobecným lekárom, ktorý si objednáva pre rodinu a jednotlivca špecialistu podľa potrieb klienta a ten s klientom pracuje a v závere vyhodnotí, čo sa mu podarilo kvalitatívne zmeniť, pomôcť a čo ďalej odporúča. Tento systém funguje aj pri konsolidácií dlhov a práce s dlhom kedy si Mesto Banská Bystrica objednáva intervenciu Mediačného centra a Centra právnej pomoci. Na záver mi dovoľte konštatovať, že proces novej tvorby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je práve preto procesom, lebo si vyžaduje vo všetkých spektrách vnímať jednak aktuálnu situáciu spoločnosti a teda aj rodiny a jednotlivca, a je potrebné aby vnímal veci v súvislostiach. Tabuľka č. 1: Prehľad počtu detí v porovnaní s počtom detí, ktoré nežijú so svojimi rodičmi. Zdroj: MPSVaR SR Rok Celkem počet detí na Slovensku Z toho počet detí, ktoré nežijú v starostlivosti svojich rodičov Tabuľka č. 2: Počty detí v rôznych formách náhradnej starostlivosti o deti. Zdroj: MPSVaR SR Rok detí % detí % Deti v náhradných rodinách (pestúnska starostlivosť, formálna starostlivosť príbuzných,náhradná osobná starostlivosť , ,96 a poručníctvo) Deti v profesionálnych rodinách DeD , ,22 Deti v skupinách zariadení (detský domov, domov sociálnych služieb a reedukačné zariadenie) , ,82 Celkový počet detí Tabuľka č. 3: Využívanie Zariadení Núdzového bývania a Dočasného ubatovania KOTVA, Banská Bystrica. Rok Počet rodín Počet detí Spolu klientov Úloha mesta Banská Bystrica v sociálnoprávnej ochrane detí 11

Aktuální otázky. Sborník z XIII. celostátního semináře Brno, 25. 26. 9. 2013

Aktuální otázky. Sborník z XIII. celostátního semináře Brno, 25. 26. 9. 2013 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIII. celostátního semináře Brno, 25. 26. 9. 2013 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP Brno, 30. 9. 1. 10. 2009

Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP Brno, 30. 9. 1. 10. 2009 Aktuální otázky náhradní rodinné péče Sborník z IX. celostátního semináře NRP Brno, 30. 9. 1. 10. 2009 Seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče organizuje TRIADA-Poradenské centrum, o. s. TriaDA Poradenské

Více

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká.

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. Mezinárodní kulatý stůl 20. října 2014 Evropský dům, Jungmannova 24, Praha, ČR www.aperio.cz www.saminadeti.cz ZÁŠTITA Mezinárodní

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Téma práce: Problematika odchodu mladých lidí z dětských domovů Martina Pluskalová Vedoucí

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Vytváření sítí služeb

Vytváření sítí služeb nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Vytváření sítí služeb 1 2012 ročník 12 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU w w w. s o c i o f a c t o r. e u Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU (komparativní studie) 1 Obsah Metodologie... 5 Východiska jednotlivých systémů... 8 Okruh nároků rodin s dětmi (služby,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE SBORNÍK Z V. CELOSTÁTNÍHO SEMINÁŘE NRP BRNO, 2. 3. ŘÍJNA 2006 Seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče organizuje o.s. TRIADA-Poradenské centrum TRIADA Poradenské

Více