Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun Vysoký Újezd 58

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy

2 Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky ročníku naší školy. Cíl programu: - vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu - vést žáky ke smysluplnému využívání volného času - vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí - prevence v oblasti zneužívání návykových látek, znalost zdravotních rizik, základní techniky obrany proti nežádoucímu jednání vrstevníků či dospělých, odmítání návykových látek - prevence šikany a násilného chování, vandalizmu - společné stanovení pravidel soužití a jejich dodržování dětmi i dospělými V průběhu roku budou plněny následující úkoly: -Účast na odborných seminářích, kurzech, pořadech, dokupování odborné literatury -Spolupráce s metodikem prevence -Stanovení pravidel soužití seznámení nových žáků se staršími spolužáky-péče starších o mladší cvičení v přírodě září -Využití nabídek zájmových kroužků-budování vztahu k hudbě, umění, sportu - Podpora projektů, které motivují žáky k vhodnému využívání volného časudivadlo,koncerty, vlastivědné výlety,soutěže,sportovní olympiády,škola v přírodě,školní akademie - Řešení případných problémů, které se objeví - Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům - Využívání schránky důvěry - Bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním Realizace MPP: Na realizaci se podílí všichni pracovníci školy, v případě potřeby metodik prevence, dětský lékař, pracovník PPP, sociální odbor, policie ČR V průběhu celého školního roku mají žáci možnost v případě příznivého počasí trávit přestávky na školní zahradě. Pedagogický dozor je zajištěn během všech přestávek v prostorách školy, zahrady, v době obědů v jídelně(prevence šikany). Uskuteční se několik seminářů pro žáky vedené metodikem prevence.hodnocení úspěšnosti proběhne formou rozhovorů se žáky a dotazníkovým šetřením. Prevence sociálně patologických jevů je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek.

3 Pokud selže prevence ve škole bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1.individuální pohovor s dítětem 2.podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 3. doručení kontaktu s odborníky 4.v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru,oddělení péče o dítě Během školního roku budou realizovány následující akce: Září bude věnováno osobnostní a sociální výchově, stmelení kolektivů, tvorba pravidel chování, cvičení v přírodě Říjen-zapojení žáků do zájmových kroužků /hudba,sport, počítače,aj Listopad- poznáváme lidi z jiné země, jiného jazyka výchova k toleranci j jiným kulturám,divadelní představení, koncert Prosinec - Advent pečení perníčků, výzdoba školy,pěkné a vstřícné jednání a chování k sobě, příprava na vystoupení u kapličky na VÚ-a v Chotči, divadelní představení Leden- plavecký výcvik, -(zdravé sebevědomí,zdravý životní styl) Únor- zimní škola v přírodě, kurz bruslení Březen -jaro pozitivní přístup k životu, umíme v každé situací najít něco dobrého, vycházky do přírody cvičení v přírodě Duben velikonoce-problém konzumace alkoholu malými koledníkyodmítnutí nabídek- malování vajíček a výroba zajíčků -závody v plavání Květen příprava školní akademie společná radost z vytvořeného představení růst sebevědomí, vědomí,že něco dokážeme Červen -Vyvrcholení práce na škole škola v přírodě-celotýdenní hra s cílem prohloubit schopnost komunikace a kooperace, posílení vztahů mezi žáky a pedagogy, vzájemné úcty a důvěry,vztah k přírodě, památkám a sportu. Metody práce: V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově. Používané metody : výklad- informace, samostatná práce vyhledávání informací v encyklopediích a na internetu,referáty, informace z tisku, besedy, diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání, párová a skupinová práce ve třídě.

4 Úkoly : ročník Osobnost dítěte, sociální prostředí -uvědomování si podstaty přátelství,kamarádství a jeho význam pro lidský život -sebevědomí,sebedůvěra,kamarádství potřeba vzájemné pomoci, dorozumění, poznávání jiných, pochvala a trest-reakce žáka a rodičů, komunikace v rodině, mezi lidmi -vztahy mezi lidmi přátelské, neutrální, nepřátelské, příklady řešení konfliktů/ ve třídě, mezi lidmi/ dohodou, nenásilně, vytváření příznivého prostředí ve třídě,posilování důvěry v učitele - využívat pochvaly jako výchovného prostředku, zažít pocit úspěchu a radosti z práce - základní lidská práva, práva dítěte Zdraví - chápat pojem zdraví jako pohodu duševní,tělesnou a sociální - zdraví a nemoc, ochrana proti nemocem, očkování, nácvik přivolání první pomoci a komunikace s lékařem - zdravý denní režim- práce,odpočinek,pohyb, stravování,spánek Hygiena -dodržování základů osobní hygieny, předcházení nákazám, základní hygienické návyky, intimní hygiena, péče o zevnějšek, prostředky osobní hygieny, hodnocení reklamy na prostředky OH Výživa - vliv stravy na zdraví, sestavení seznamu potravin a nápojů prospívajících a neprospívajících zdraví - denní stravovací a pitný režim, jeho význam pro zdraví - Akce Školní mléko a Ovoce do škol Ochrana před úrazy - sport a zdraví,tělesná zdatnost, bezpečné chování v různých prostředcích /doma, na ulici,dopravní prostředek, ve škole/ při různých činnostech/práce, sport, zábava/ - nebezpečí zneužití mladšího a slabšího /šikanování,týrání,zastrašování/-nácvik modelových situací - přivolání pomoci v situacích ohrožení osobního bezpečí

5 - Nebezpečí od cizích lidí - nemluvit s cizími lidmi, nikam s nimi nechodit - nácvik vhodného chování při snaze neznámého člověka o navazování kontaktů / modelové situace/ - nácvik odmítnutí nabízeného - nebezpečí odhozených jehel a stříkaček, nebezpečí manipulace s nimi, možnost nákazy závažnými chorobami - vytipování nebezpečných míst - hry na osvojování sebejistoty a schopnosti zvládat nebezpečné situace Návykové látky a zdraví -působení reklamy -nácvik dovednosti odmítat alkohol a cigarety -prohlubovat znalosti o škodlivosti a důsledcích působení na lidský organizmus - orientace v reklamách, poznávat rozdíly mezi solidní a klamavou,lživou - vlastní návrhy reklamy propagující zdravý životní styl Léky - běžné léky, vitamíny, zásady užívání, riziko užívání léků bez doporučení lékaře a vědomí rodičů - prospěšnost a škodlivost přírodních látek Drogy - seznámit děti se základními poznatky o účincích a následcích drog/tlumivé, povzbuzující, halucinogenní/ - pochopit mechanismus závislosti - seznámit s důvody proč lidé drogy berou s důsledky ve všecg oblastech zdraví - umět navrhnout lepší řešené - nácvik odmítání návykových látek - seznámit děti s různými typy organizací a profesí, kam se mohou obrátit/ krizová centra, linka důvěry/ - orientace v telefonním seznamu a v seznamu důležitých adres

6 Konzultační hodiny jsou na naší škole možné denně od 7,00-7,45 hodin. Po telefonické domluvě kdykoliv. Použitý materiál: Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Č.j / Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Metodický pokyn ministra školství a mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j / Dlouhodobá strategie výchovy na škole Mgr. Olga Reiterová ředitelka školy Ve Vysokém Újezdě

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM [Type the document subtitle] [ZŠ ELEMENTÁRIA, s.r.o Soukromá základní škola Elementária Minimální preventivní program (prevence sociálně patologických jevů, HIV- AIDS, zneužívání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 10 273 04 Kačice Minimální preventivní program Vypracoval: Eva Barešová Schválil: Mgr. Naděžda Hrabalová Projednáno na ped. radě

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více