OBSAH OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE"

Transkript

1 OBSAH Domov Odry má,,svého tuleně 4 Vážení a milí naši slovenskí kolegovia, ani 22 rokov rozdielnych ciest našich národov nezmenilo, a verím, že už ani nezmení jeden fakt: oba národy sme si blízke, radi sa vidíme, radi o sebe počujeme a túžime spolu zdieľať odborné znalosti a profesné skúsenosti. V sociálnych službách možno o to viac, že máme k človeku a jeho potrebám, a teda i k iným ľudom akosi bližšie. Preto veľmi srdečne zdravím všetkých našich nových čitateľov zo Slovenska. Ako rodilá Slovenska žijúca v Českej republike som veľmi hrdá na kvalitu sociálnych služieb v oboch štátoch. Preto sa veľmi teším, že možno i Váš nápad, projekt a myšlienku čoskoro predstavíme Vašim kolegom v Čechách i na Slovensku. Píšte, volajte, mailujte:-)))) Jana Bradáčová, vydavatelka Metody měření kvality péče 6 Nová norma jakosti ISO Jednání se zájemcem o sociální službu 12 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 15 Reakce na stres 16 Jste (převážně) rodič, dospělý nebo dítě? 18 Infekce ovlivňující vznik některých maligních onemocnění 20 Originální léčivý přípravek vs. generikum 24 Nový institut k ochraně opatrovaného 26 Využití mobilních informačních technologií ve zdravotnictví 30 Změna přístupu k uživatelům 32 Vážení a milí čtenáři, toto číslo otevíráme netradičně: dobrou zprávou z konkrétního zařízení sociálních služeb. Zpráv s tak pozitivním nábojem nebývá v sociálních službách zase tolik, proto příběh robota s téměř skutečnou zvířecí duší přinášíme jako podzimní vzpruhu pošmourných dnů. Domov Odry však není jediným, který přináší radost svým uživatelům v podobě nadstandardních zážitků Domov Kamenec vyslal své uživatelky na Mezinárodní mistrovství v úpravě a aranžování květin, jejich výtvor si můžete prohlédnout na straně 38. Dámy budou navíc zodpovědné za letošní květinová aranžmá pro vítěze Cen kvality v sociální péči i za výzdobu Rytířského sálu, v němž finále projektu proběhne. Pokud se i vy můžete podělit o dobré zprávy z vašeho zařízení, napiště nám. Odměníme vás knihou a navíc také článkem v časopise. Příjemné podzimní dny se spoustou pozitivních zpráv přeje, Olga Svobodová, šéfredaktorka Porovnání abúzu alkoholu u klientů v ČR a Portugalsku 36,,Pane řediteli, někdo se zde vdává? 38 Ošetřovatelská péče 2/2014 Odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby MK ČR E ISSN Adresa redakce a vydavatele: SIVILIANIA s.r.o., Lidická 51, Brno Šéfredaktor: Mgr. Olga Svobodová, Prezidium časopisu: Ing. Milada Dobrotková, předsedkyně Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR Mgr. Františka Ertlová, vedoucí Odboru řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání NCO NZO Mgr. Marie Marková, PhD., Oddělení výzkumu a mezinárodních vztahů NCO NZO Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE Praha Redakční rada: PhDr. Danuše Formiczewová, ředitelka Domova u fontány Mgr. Marcela Hauke, ředitelka PS Dvůr Králové nad Labem Miroslava Chodurová, ředitelka Domova Odry Miloslava Machovcová, ředitelka FCH Neratovice Mgr. Dana Prudíková, PhD, ředitelka kabinetu ved. Úřadu vlády ČR Miroslava Sedláková, vrchní sestra Domov Pohoda Bruntál Mgr. Alena Šmídová hlavní sestra ČR ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ Bc. Ludmila Tomešová, DiS., vedoucí terénních programů CSSP Praha Odborný konzultant pro oblast ošetřovatelství a provozní hygieny: Bc. Ludmila Hájková Grafická úprava: Michaela Dašková Předplatné: jednotlivá čísla pro Slovenskou republiku 3, tel.: , Celoroční předplatné: Předplatné se automaticky prodlužuje. 250 Kč/10 Inzerce: tel.: , Foto titulní strany: fotobanka shutterstock.com Fota bez uvedení autora: fotobanka shutterstock.com Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí se ztotožňovat se stanoviskem vydavatele a redakce. Kopírování, další publikování nebo rozšiřování kterékoliv části časopisu lze pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na stylis tické úpravy a krácení článků. Redakce nezodpovídá za jazykovou správnost, obsah a formu inzerátů, současně se nemusí ztotožňovat s obsahem reklamních článků. 3

2 Metody měření kvality poskytované péče Metody měření kvality péče Kvalitu a dodržování standardů lze monitorovat a měřit hned několika způsoby. Můžeme sem zařadit dotazníkovou metodu, která zjišťuje spokojenost uživatele či zdravotnických zaměstnanců, dále metodu přímého pozorování, rozhovor, celkový audit, sběr statistických údajů, kontrolu ošetřovatelské dokumentace, účast odborníků, srovnávání kritérií ve standardech, sledování ukazatelů výkonu organizace, sledování individuální výkonnosti personálu aj. To znamená, že se v rámci organizace používají různé metody měření kvality, které jsou vhodné pro různé úrovně řízení, oblasti činnosti a služeb. Indikátory kvality Indikátory kvality jsou měřitelná kritéria, která v porovnání s určitým standardem, směrnicí nebo požadavkem ukazují, jak dalece bylo tohoto standardu dosaženo. Indikátory kvality jsou jedním ze základních nástrojů sledování kvality péče. Nabízejí efektivní možnost monitorování výkonů. Vhodné indikátory lze porovnávat s minulým obdobím nebo jiným zdravotnickým zařízením. Jsou podkladem pro další šetření a zlepšování, pomáhají při zvyšování kvality péče. Smyslem indikátorů kvality je včas identifikovat a řešit problémy ohrožující kvalitu péče a také zapojit zaměstnance do procesu monitorování kvality. Bez efektivního využívání výsledků indikátorů kvality si dnes kvalitní léčebnou nebo ošetřovatelskou péči ani nedovedeme představit. Indikátory jsou smysluplné, protože nám pomáhají zvyšovat kvalitu, je to kvantita, která nám něco říká o kvalitě, je to číslo. Mohou být zaměřené na negativní nebo pozitivní jevy, nejsou neomylné a mohou být zaměřeny na lékaře, sestru, proces, klinickou událost nebo systém. Výsledek indikátoru musí být zasazen do numerického kontextu, který nám umožní porovnat něco s něčím, bez kontextu jsou indikátory pouze statistikou, ne nástrojem rozvíjení kvality. Indikátory se mohou týkat struktury kvalifikace sester, počet zaměstnanců, technické vybavení pracoviště atd., procesu měření jeho efektivity nebo správnosti (např. úroveň zdravotnické dokumentace, úroveň ošetřovatelské péče) a výstupu počet stížností na kvalitu péče. Indikátory kvality nejsou totéž co standardy péče. Jsou to spíše jednoduché nástroje pro určení oblastí, které potřebují hlubší prozkoumávání. Klinické indikátory jsou klíčová hlediska péče poskytovaná každou klinickou specializací. Jsou určovány vysokým rizikem nebo možnými problémy, jedinečnými pro danou specializaci. V literatuře jsou indikátory rodělovány na dva typy: indikátory četnosti - jde o počet specifikovaných událostí objevujících se v definovaném prostředí. Čitatel představuje počet událostí, které jsou předmětem našeho zájmu a jmenovatel je počet pacientů, u nichž by se mohla daná událost vyskytnout; strážní indikátor událostí nebo také síto výskytu (absolutní čísla). Je to indikátor závažných událostí, které jsou předmětem důležitého zájmu. Sledování indikátoru bezpečí pacienta a jeho porovnávání s jinými zdravotnickými zařízeními lze považovat za velmi účinný nástroj ke zjištění kvality služeb ve zdravotnickém zařízení. Již v roce 1863 Florence Nightingaleová prohlásila: Zdravotnická dokumentace by měla ukázat pacientům, jak bylo naloženo s jejich finančními prostředky, kolik dobrého za tyto finanční prostředky bylo vykonáno a zda tyto prostředky nepřinesly pro ně více škody než užitku. Audit Florence Nightingaleová je zřejmě první sestrou, která vyjádřila pravý smysl ošetřovatelského auditu. Audity jsou nezbytnou součástí dobrého fungování organizace. Potvrzují dobrou praxi a vyzdvihují oblasti, které je třeba dále rozvíjet. Dosažení jednotlivých standardů ukazuje, že klinická praxe je dobře řízena a umožňuje poskytování vysoké kvality péče ke spokojenosti pacientů, uživatelů, rodinných příslušníků i personálu. Audit představuje proces, jehož cílem je objektivně vyhodnotit skutečný stav věcí, porovnat, zda realita odpovídá standardu, zjistit, zda je standardu v praxi dosahováno. Ošetřovatelský audit představuje systematické vyhodnocení ošetřovatelské praxe s cílem zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče. Je založen na profesionálních standardech a má za úkol zjistit, jak dalece se ošetřovatelský proces těmito standardy řídí nebo se s nimi slučuje. Cílem tohoto auditu není nikdy hledání chyb a následných disciplinárních opatření. Jde o nalezení slabých míst v systému a zajištění co nejrychlejší nápravy. Patří sem průběžné hodnocení, které analyzuje probíhající péči, a dále zpětné hodnocení, které hodnotí již poskytnutou péči prostřednictvím studia ošetřovatelské dokumentace a jiných písemných zdrojů. Cílem ošetřovatelského auditu je odůvodnění nákladů na personální a materiální zdroje, sledování efektivity péče a podpora kritického myšlení směřující u sester k analýze vlastní práce a skutečných potřeb pacientů či uživatelů. Dobře provedený audit by měl být cestou ke kvalitě případně by měl být schopen tuto cestu pomoci nalézt. Má na jedné straně pečlivě a důsledně analyzovat, na druhé straně být pomocníkem či rádcem, a v neposlední řadě rovněž aktivním zdrojem pro cílený trénink zaměřený na nedostatky, vyplívající ze závěru auditu. Florence_Nightingale_-_Project_Gutenberg_13103.jpg 6

3 Hodnocení kvality ADP norma ISO Kvalita je obecně definována jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. Aby byla kvalita ve zdravotní péči měřitelná a testovatelná, musí být charakteristiky kvality klinických procesů identifikovány a popsány. Podle této normy musí být požadavky pacientů nebo zákazníků na zdravotnické služby specifikovány podle efektivnosti, bezpečnosti, dostupnosti, včasnosti/dosažitelnosti, kontinuity péče, respektování pacientových hodnot a preferencí a podle přiměřenosti. Aby bylo možné definovat a popsat kvalitu ve zdravotní péči, je třeba identifikovat a popsat charakteristiky kvality. Charakteristika kvality vždy souvisí s požadavkem na kvalitu. Klinické riziko označuje jakékoli riziko, které by mohlo mít negativní účinky na výsledky některého z požadavků na kvalitu. Rizikové faktory mohou být neklinické, avšak riziko se považuje za klinické riziko tehdy, jestliže by mohlo mít jakýkoli negativní dopad na některý z požadavků na kvalitu. V této normě jsou začleněny i aspekty managementu klinických rizik. Specifické předpoklady ve zdravotní péči Zdravotní péče je charakterizována četnými vzájemnými součinnostmi mezi pacienty, pracovníky poskytujícími zdravotní péči, dodavateli, pojišťovnami, odvětvím průmyslu a vládními orgány, které je třeba identifikovat a vzít v úvahu. Příklady těchto specifických předpokladů ve zdravotní péči jsou uvedeny dále: u Zdravotní péče je poskytována formou klinických procesů, které závisejí na řadě činností/procesů managementu a podpůr ných činností/procesů. u Klinický proces je kontinuita péče počínaje stanoviskem paci enta. V závislosti na rozsahu působnosti organizace sestávají klinické procesy z celé kontinuity dané péče nebo z její části. Vý sledkem procesů ve zdravotní péči jsou zejména služby. u Cílem organizace je spokojenost pacienta založená na potře bách a očekáváních. Pacient nemůže vždy hodnotit všechny aspekty výsledků procesů ve zdravotní péči. Některé aspekty služeb musí vyhodnocovat odborní pracovníci poskytující zdra votní péči. u Je odpovědností organizace, aby podporovala očekávání pacientů a vyvažovala tato očekávání s odborně hodnocenými potřebami dané péče. Mohou existovat rozdíly mezi očekáváními vyjádře nými pacientem a potřebami pacienta posouzenými odbornými pracovníky, což je třeba vzít v úvahu. u Ve zdravotní péči existují jak individuální záznamy o pacientech, které obsahují důvěrné informace o každém pacientovi, tak skupinové záznamy, v nichž jsou shromážděny hromadné infor mace o pacientech. Pravidla ochrany všech těchto informací a do kumentace podléhají národním předpisům. u Management klinických rizik je klíčovou složkou systému man agementu kvality. u Vnitrostátní právní předpisy, směrnice a doporučení zákonných orgánů, týkající se zdravotnických služeb, doplňují požadavky této normy a musí být identifikovány a zohledněny. Příkladem národní směrnice je implementace klinického řízení, kde jsou organizace odpovědné za průběžné monitorování a zlepšování kvality posky tované péče a služeb. Systém hodnocení kvality při poskytování zdravotnických služeb je postaven na procesním řízení. Je důležité si uvědomovat, že hlavním procesem je vždy poskytování zdravotnických a sociálních služeb. Ty by však těžko mohly efektivně fungovat, kdyby neexistovaly i podpůrné a vedlejší procesy. Je tudíž identifikováno jedenáct charakteristik kvality zdravotnických služeb s navzájem souvisejícími požadavky na kvalitu, a sice: u odpovídající náležitá péče; u dostupnost; u kontinuita péče; u efektivnost; u účinnost; u rovnoprávnost; u péče založená na důkazech/znalostech; u péče zaměřená na pacienta, včetně fyzické, psychologické a sociální integrity; u zapojení pacienta; u bezpečí pacienta; u včasnost/dosažitelnost. Procesy při poskytování zdravotní péče: u Hlavní činnosti v organizacích poskytujících zdravotní péči se vztahují k vzájemné součinnosti mezi pacienty a odbornými pracovníky poskytujícími zdravotní péči. u Tyto činnosti jsou prováděny v široké škále procesů, které se nazývají klinickými procesy a které zahrnují veškeré činnosti ve zdravotní péči vztahující se k jednomu nebo několika zdravotním problémům. u Klinické procesy, jako procesy obecně, jsou ovlivňovány čin nostmi vedení a řízení lidí a činnostmi managementu, jakož i činnostmi managementu zdrojů. u V závislosti na rozsahu působnosti organizace mohou poskyto vané zdravotnické služby zahrnovat komplexní klinické procesy nebo jejich část. V závislosti na rozsahu působnosti organizace se může jednat o kombinaci uvedených typů procesů. u Tato norma je zaměřena na klinické procesy. V rámci normy jsou podpůrnými procesy např. personální agenda, technické zázemí IT, mzdové systémy apod. Systém řízení je znázorněn jako soubor procesů, které se vzájemně ovlivňují i podporují. Tento model řízení lze vhodně aplikovat pro jakékoli služby, tedy i zdravotnictví. Systematický přístup je založen na specifikování optimálních a ověřených požadavků, které jsou standardizovány důvěryhodnou autoritou. Pro snadný výklad a pochopení všemi zaměstnanci jsou vhodné tzv. procesní mapy. Identifikujeme a mapujeme klíčové procesy. Vytváříme tyto procesní mapy, a tím hledáme případné nedostatky v podobě či řízení procesů. Kvalifikované procesní řízení je klíčovým momentem nejen ve strategickém managementu organizace, ale i v jejím každodenním fungování. Předpokladem pro dosažení výsledků je kvalitní průběh všech procesů v organizaci. Je proto nutné najít veškeré procesy, které v organizaci probíhají a určit pro každý proces jeho základní vlastnosti: u vstupy a požadavky na jejich kvalitu, u činnosti a jejich popis, u lidské a materiální zdroje, u měření výsledků činností a celého procesu, u výstupy a způsob ověření plnění požadavků, u prvním krokem je audit klíčových procesů a jejich zevrubný popis; dále vytvoříme procesní mapy a pomocí nich identifikujeme slabá místa. Norma se také nově zabývá pojmem zdraví. Definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace (WHO; World Health Organization) zní: Zdraví je stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo slabosti. Mezinárodní klasifikace 10

4 STRES Stres v pomáhajících profesích REAKCE NA STRES Ve chvílích působení stresu reaguje člověk na prožívaný stres v různých rovinách. Příznaky působení stresu je možné sledovat v rovině fyziologické (tělesné), kognitivní (myšlení), emocionální (pocitové), behaviorální (chování) i motivační. Je zapotřebí připomenout, že každá reakce na stres je reakcí individuální, každý reaguje na zátěž jiným způsobem. Nejčastější příznaky stresu Fyziologické bušení srdce, svírání či bolest na prsou, nechutenství, plynatost, bolesti v dolní části břicha, zažívací obtíže (průjem), časté nucení k močení, snížení sexuální touhy až sexuální dysfunkce, změny v menstruačním cyklu, podivné pocity v končetinách (brnění, řezání atp.), svalové napětí a bolesti v zádech, bolesti hlavy, migrény, vyrážky na kůži (často na obličeji), nepříjemné pocity v krku ( knedlík ), potíže se zrakem (dvojité vidění) Emocionální výkyvy nálad, nadměrná starost o nedůležité věci, neschopnost empatie, nadměrné starosti o vlastní zdravotní stav, nadměrné denní snění, nadměrný pocit únavy, poruchy pozornosti, podrážděnost, přecitlivělost, úzkostnost, smutek, apatie, lhostejnost Behaviorální nerozhodnost, neopodstatněné nářky, zvýšená absence v práci, nemocnost, pomalé uzdravování, zvýšená nehodovost, zhoršený pracovní výkon, zvýšená konzumace alkoholu a počtu vykouřených cigaret, zneužívání léků na spaní a uklidnění 4 zvýšené riziko závislostí všeho druhu, nechutenství nebo naopak přejídání, změny životního stylu a rytmu Kognitivní nízká soustředěnost, špatná paměť, problémy s učením se nových věcí a při rozhodování Výše jsme uvedli, co je považováno za příznaky stresu. Je však otázkou, zda některé z výše uvedených příznaků nejsou spíše důsledkem dlouhodobého působení stresu, čili spíše projevy stavu vyčerpání (sexuální dysfunkce, poruchy menstruačního cyklu atp.). Budeme tedy považovat výše zmíněné symptomy za projevy celé reakce na stres (od počátku až ke konci, k vyčerpání). Příznaky nadměrného stresu a vyčerpání lze vidět ještě v trochu odlišném rozdělení, než jsme uvedli výše, a to následovně dle tabulky níže. Některé projevy nadměrného stresu, stádia vyčerpání Duševní rovina neklid, úzkost, roztěkanost, horší soustředění i paměť, poruchy spánku, někdy únik do snění, kolísání nálad, podrážděnost, později deprese, zhoršená sebekritičnost, horší kontakt s realitou, egocentrismus, nerozhodnost, apatie, unavenost Tělesná rovina svalové napětí a bolesti, problémy s trávením, nechutenství nebo naopak přejídání, bolesti břicha, plynatost, časté nucení na močení, sevřené hrdlo, sexuální problémy, menstruační poruchy, bolesti hlavy, bušení srdce, různé bolesti bez zjevné tělesné příčiny, vyšší riziko srdečních onemocnění, hypertenze, diabetu, oslabení imunitního systému, tedy častější nachlazení a další nemoci, nemoci pohybového systému včetně bolestí zad a řada dalších psychosomatických onemocnění, více vykouřených cigaret, vypitého alkoholu anebo vyšší spotřeba psychofarmak, vyšší riziko úrazů (např. dopravních nehod) Mezilidské vztahy skrytá nebo zjevná napětí v rodině, nedostatek času na druhé, neschopnost projevovat sympatii a účast, nedostatečná komunikace, zanedbávání dětí a neřešené problémy s nimi, odcizení, povrchní vztahy bez citové hloubky, riziko rozvodů Pracovní výkonnost postupná ztráta výkonnosti, pokles sebedůvěry a energie, lhostejnost, zanedbávání povinností, syndrom vyhoření (viz dále) a problémy při týmové práci atd. Z tohoto rozlišení jsou patrné vážnější důsledky stresu ve všech rovinách. V rámci zjišťování působení stresu (v pracovním prostředí) na zdraví byl popsán tzv. synergický jev. Ten popisuje, jak vlivem působení několika faktorů vzniká mnohem výraznější jev, než by se mohlo zdát po pouhém aritmetickém sečtení těchto působících faktorů. Ve studii, která se tímto jevem zabývala, 16

5 Transakční analýza Jste (převážně) rodič, dospělý nebo dítě? Před půl stoletím ležel na lehátku psychoanalytika mladý muž, úspěšný právník. V partnerských vztazích ovšem kráčel od deseti k pěti. Trápil se tím. Své vyprávění komentoval: Teď mluvím jako dospělý. Jindy zase řekl: Teď vlastně slyšíte mluvit nešťastné děcko. Naslouchajícího lékaře, jménem Eric Berne, mladík inspiroval k revizi původního psychoanalytického pojetí. Lidská osobnost nemá být již chápána podle Freuda jako tajemné trojspřeží, v němž jeden kůň - Superego - se vzpíná k nebesům čistého svědomí, druhý - Ono - chce zvrhnout povoz do pekel nezkroceného chtíče nevědomí a třetí, z obou stran atakovaný imaginární kůň držící se se značným úsilím pozemské cesty, je pak naše Já. Dle Berneho je tomu jinak. Naše Já má tři základní etáže: rodiče - dospělého - dítě. Tyto roviny lze identifikovat v řeči. Někdy hovoříme s druhými lidmi dospěle. Jindy připomínáme slovním projevem dítě. Občas se projevujeme jako rodič. V takto syceném dialogu lze analyzovat každou větu a především vzájemnou výměnu sdělení. Tak vznikl psychologický směr transakční analýza. Jde o rozbor komunikačních výměn (transakcí) mezi lidmi. Rodič: je souhrn všemožných dobrých a někdy i problematických rad, příkazů, zákazů, doporučení, tradice a respektu k zákonům. Může být vlídný a pečující. Jindy se může projevit jako degradující, přísný mentor, jemuž se nelze zavděčit. Pomyslně může hladit a chránit. Může ovšem i ponižovat, zesměšňovat, strašit, kárat i trestat. Dítě: je v podstatě etáž opačná. Bezprostřední, hravé, chce se bavit po svém. Na jedné straně může být závislé, ale mívá svou hlavu. Věci a situace nemusí domýšlet, nemá z nich rozum. Jsou děti roztomilé, jsou i dítka protivná, rozmazlená, taková, že vlastně nevědí, co chtějí a nedají pokoj, pokud to nedostanou. V každém případě zde dominují emoce. Dospělý: reprezentuje rovinu Já srovnatelnou s počítačem. Vnímá podněty z obou předchozích etáží. Srovnává je, vyhodnocuje je a činí závěry. V rámci možností pak hledá optimální projev. Na první pohled jde o rovinu ideální. Hovoř a jednej rozumně a dobře se ti povede! Problém spočívá v tom, že sterilní, program PC připomínající životní styl komunikace bývá bez chuti a bez zápachu. Chladné projevy, bez výraznějších emocí, bývají leckdy nudné. Každá ze tří výše popsaných rovin převažující ve stylu komunikace našeho Já je nazývána egostavem. Pozitivní - z hlediska osobnosti šťavnaté - je střídání uvedených egostavů. Na všechny situace nelze brát stejný metr a reagovat na ně obdobným stylem. Problém tudíž nastává pokud zamrzneme jen na jedné, obvykle stálým používáním zbytnělé úrovni. Můžeme pak stále jednat jako mentorující rodič suchar, dříč, který pro samé povinnosti není přístupný žádné životní radosti. Pro zavedenou tradici nevnímá individuální zvláštnosti. Nepochopí, že i svět se s léty mění. Můžeme jednat dětsky nespolehlivě, vyhýbat se povinnostem, trávit čas v zábavách. Místo povinností si hrát podobně jako nevypočitatelné dítě. Je též možno pro samou pragmatickou dospělost zapomínat na to, že člověk není stroj. Ne vždy musí učinit to, co je pro něj samotného jakoby nejvýhodnější. Opakem zbytnění egostavů je jejich vyloučení. Vyloučíte-li rodiče, můžete být na první pohled báječný člověk plný dětského espritu a fantazie. Jen morálka a plnění povinností vám nic neříká. Vyloučíte-li dítě, pak můžete být protiva bez špetky vcítění a pochopení pro druhé. Povinnosti včetně práce pak berete chmurně vážně. Vyloučíte-li dospělého, jdete z extrému do extrému a jste 18

6 Generika Originální léčivý přípravek generikum vs. Většina návštěvníků lékárny se již někdy setkala se situací, že žádaný lék (ať už na recept nebo na volný prodej) lékárna neměla skladem a v tom případě dostal dotyčný možnost záměny žádaného léku za lék od jiného výrobce. Následující článek má za úkol stručně osvětlit problematiku generické substituce, zejména její význam a legislativní úpravu, a v neposlední řadě také vysvětlit rozdíl mezi generikem a originálním lékem. Originální léky a jejich patentová ochrana Originálním lékem se rozumí léčivý přípravek, který je na trh uveden jako první svého druhu. Obsahuje zcela novou účinnou látku nebo kombinaci látek. Uvedení na trh předchází nákladné předklinické a klinické zkoušení na řádově tisícovkách zdravých dobrovolníků i nemocných pacientů, které má za úkol prokázat účinnost a bezpečnost tohoto nově vyvíjeného léčivého přípravku. Farmaceutická firma, která přípravek vyvine, si jej nechá patentovat a po dobu než patentová ochrana vyprší, nesmí jiná firma uvést na trh přípravek obsahující stejnou účinnou látku, tedy generikum. Takováto patentová ochrana zajišťuje firmě návrat financí investovaných do výzkumu a vývoje nového léčivého přípravku. Ochrana originálních značkových léčivých přípravků trvá zpravidla 20 let u standardních patentů. Poté, co lhůta patentové ochrany uplyne, mohou jiné farmaceutické firmy na trh uvádět generické přípravky. Generické léčivé přípravky - generika Generika jsou v podstatě kopie originálního léčivého přípravku. Před jejich uvedením na trh nemusí výrobce provádět nákladné klinické zkoušky, tím pádem se znatelně snižuje výrobní cena takového léčivého přípravku. Generikum musí projít pouze tzv. bioekvivalenční studií. V ní se sleduje farmakokinetika léčiva po jednorázovém podání a na rozdíl od originálních Co musí generikum splňovat? u Musí obsahovat stejnou účinnou látku jako originální léčivý přípravek, u musí být aplikovatelné stejnou cestou podání (perorálně, lokálně atp.) jako originální léčivý přípravek, u musí být bioekvivalentní s originálním léčivým přípravkem, u musí být totožné lékové formy jako originální léčivý přípravek (například tablety, kapky, mast, krém a podobně). u u V čem se mohou generické a originální léčivé přípravky lišit? V použitých pomocných látkách, pokud se generikum liší v množství léčivé látky, upraví lékárník dávkování tak, aby odpovídalo dávkování léčivého přípravku předepsaného lékařem, u názvem, u vzhledem obalu, u barvou, velikostí a tvarem tablety, u cenou. léků se provádí pouze na desítkách pacientů. Bioekvivalenční studie má za úkol prokázat, že dosažená hladina léčiva v krvi po podání bude totožná u generika jako u jeho originálního vzoru. Co se týče pojmenování, v Evropské unii mohou být generické léčivé přípravky označovány buď svou vlastní ochrannou známkou, nebo je lze jednoduše poznat podle názvu, který se skládá z mezinárodního názvu účinné látky INN (mezinárodní nechráněný název) doplněného o jméno společnosti, která jej vyrábí. Generika vznikla vlastně jako prostředek snižování výdajů pacientů na doplatky na léčivé přípravky. Zdroj: IMS Institute for Healthcare Informatics, The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015, May 2011 Zdroj: IMS MIDAS Market segmentation 2010, léky vázané na předpis, nechráněná část trhu Faktory ovlivňující generickou substituci Bioekvivalence Pro to, aby byly dva léčivé přípravky obsahující totožnou léčivou látku označeny jako bioekvivalentní (vzájemně zaměnitelné), musí množství a rychlost vstřebávání léčiva odpovídat určitému limitu. Léky musí vykazovat podobné farmakokinetické vlastnosti. Rychlost a rozsah vstřebávání léčiva generického léku musí odpovídat % léku originálního. Šíře terapeutického indexu Existují případy, kdy se generická substituce nedoporučuje vzhledem k úzkému terapeutickému indexu léčiva. Terapeutický index léčiva (někdy nazýván také bezpečnostní index) udává poměr dávky léčiva vyvolávající terapeutický účinek k dávce, která již působí na organismus toxicky a může vyvolat nežádoucí účinky nebo otravu. 24

7 Nový občanský zákoník Opatrovnická rada I pro opatrovnictví platí, co bylo řečeno již dříve, totiž že je nutné přijmout odlišný způsob nazírání na prostředky, jež mají být používány vůči lidem, o jejichž svéprávnosti má být rozhodováno. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, na jejíž ratifikaci nová právní úprava zejména reaguje, obecně vyžaduje, aby jakékoli zásahy do práv člověka byly co nejméně invazivní. Vždy je tedy na soudu, aby hledal řešení, které co nejvíce respektuje přání člověka a co nejméně zasahuje do jeho práv. Jedním ze způsobů promítnutí tohoto principu, který úzce souvisí i se jmenováním opatrovníka, je nově například nemožnost člověka svéprávnosti zcela zbavit. Vždy musí člověku zůstat alespoň právo na správu běžných záležitostí běžný nákup, přeprava hromadnou dopravou atd. Rozsah omezení svéprávnosti musí být stanoven v rozhodnutí soudu, a to taxativně. Bude se tak zpravidla jednat o omezení částky, s níž může člověk nakládat (s tím, že musí být vyřešeno placení nájmu a dalších pravidelných plateb), o rozhodnutí, zda je osoba schopna dohlédnout důsledků spojených s případným dědictvím, a dále mnoho různých úkonů spojených s rodinným životem ( 673, 780, 812, 865 odst. 2, 868 odst. 2 NOZ), tedy je-li člověk schopen uzavřít manželství, je-li mu ponechána případná rodičovská odpovědnost či právo na péči o dítě a osobní styk s ním, právo na udělení souhlasu s osvojením dítěte atd. Při omezování svéprávnosti soud jmenuje pro jednání, kde nemocný člověk není schopen samostatně jednat, takové osobě opatrovníka. Opatrovnictví člověka Opatrovnictví člověka je speciálním institutem k ochraně práv člověka při jeho snížené schopnosti sám právně jednat. Úprava opatrovnictví je systematicky oddělena od Podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, když je řazena nikoli v části týkající se fyzických osob, ale u zastoupení ( NOZ). Smyslem zákonné úpravy zastupování či opatrovnictví člověka je ochrana zájmů a práv zastupovaného, podpora zastupovaného při jejich naplňování a při jeho snaze brát se o své štěstí (viz také 3 NOZ). Zastupování nebo opatrovnictví je službou osobě, která je zastupována nebo jíž je jmenován opatrovník. Zákonný zástupce ani opatrovník nejsou oprávněni jednat z povahy věci v záležitostech týkajících se: u vzniku a zániku manželství, u výkonu rodičovských povinností a práv, u pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění, a jejich odvolání. Zákoník důsledně rozlišuje mezi zákonným zastoupením a opatrovnictvím, když první vzniká ze zákona (zpravidla narozením dítěte a trvá do jeho zletilosti, případně do jeho emancipace do přiznání svéprávnosti) a druhé pak vzniká rozhodnutím soudu. Nový institut k ochraně opatrovaného Důvody opatrovnictví Opatrovník je obecně jmenován ve dvou odlišných situacích: 1. je-li to potřeba k ochraně zájmů člověka, 2. vyžaduje-li to veřejný zájem. V prvním případě se jedná o osobu známou i známého pobytu a opatrovník je jmenován buď v souvislosti s omezením svéprávnosti (pro úkony, v jejichž výkonu je opatrovanec ve svéprávnosti omezen), nebo na opatrovancovu žádost (není-li jeho svéprávnost omezena, ale jeho zdravotní stav mu působí obtíže při hájení jeho práv nebo při správě jeho jmění). V druhém případě se však jedná také o ochranu práv třetích osob, a to v případech, kdy je třeba znát vůli člověka, ale tento člověk není při použití rozumných prostředků dohledatelný. Opatrovník je tedy jmenován zejména v následujících případech ( 465): u omezení svéprávnosti člověka, u neznámý pobyt člověka, u neznámý člověk zúčastněný při určitém právním jednání, u osoba, jíž zdravotní stav působí potíže při správě jmění nebo hájení práv. Tento výčet však není taxativní, je možné jmenovat opatrovníka i z jiných důvodů, zejména pak na žádost toho, kdo se má stát opatrovancem. Při rozhodování spojeném s omezením svéprávnosti je však důležité, aby soud posoudil, zda k ochraně nemocného člověka nepostačí mírnější opatření, které by vždy mělo být preferováno (viz dřívější pojednání o podpůrných opatřeních). Druhy opatrovníků Opatrovníky lze dělit z několika úhlů pohledu: Dělení z hlediska důvodů jeho jmenování: u opatrovník při plné svéprávnosti, u opatrovník při omezené svéprávnosti, u opatrovník pro správu jmění, u opatrovník nezletilého dítěte (upraveno v části druhé NOZ rodinné právo), u kolizní opatrovník. Dělení z hlediska vztahu k opatrovanci u příbuzný nebo osoba blízká, u veřejný opatrovník. Dělení z hlediska osoby opatrovníka u fyzická osoba, u právnická osoba. ht tp://www.fr eeimages.com/pic/l/b/ba/ barky/ _ jpg 26

8 V případě, že se jedná o člověka, jenž je neznámým nebo jehož pobyt je neznámým, pak je opatrovník nezbytný k ochraně veřejného zájmu a z povahy věci nelze využít žádné mírnější opatření. Rozhodnutí o jmenování opatrovníka Zásadním rozhodnutím soudu je jeho rozhodování o tom, zda člověka omezí v jeho svéprávnosti nebo zda zvolí mírnější opatření. Pokud rozhodne, že je nezbytné člověka ve svéprávnosti omezit, pak zároveň s tímto rozhodnutím musí také jmenovat opatrovníka. Osoba, která bude jmenována opatrovníkem, výrazným způsobem ovlivní následující život opatrovance. Je proto třeba, aby se při jeho výběru soud co možná nejvíce snažil dbát přání opatrovance. Prvním vodítkem pro soud bude opatrovancova vůle, kterou v tomto směru Opatrovník plně svéprávného člověka Působí-li člověku zdravotní stav obtíže při hájení jeho práv nebo při správě jeho majetku, může podat návrh soudu na jmenování opatrovníka ( 469 NOZ). V rozhodnutí o jmenování opatrovníka musí soud určit okruh oblastí, v nichž je opatrovník oprávněn jednat za opatrovance, přičemž vychází z návrhu opatrovance. Opatrovanec také disponuje s návrhem na odvolání opatrovníka ten je soudem odvolán právě na opatrovancův návrh. Opatrovník svéprávného člověka jedná v záležitostech, pro něž je jmenován, v zásadě společně s opatrovancem. Může jednat také bez něj, ale i v tomto případě se musí řídit opatrovancovou vůlí a jednat v souladu s ní. Pokud vůli opatrovance nelze zjistit, musí rozhodovat na návrh opatrovníka soud. projeví. Také proto NOZ požaduje, aby soud osobu, jíž má být zasaženo do svéprávnosti, zhlédl. Soud musí vyvinout potřebné úsilí pro to, aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti se jedná, a to za využití takového způsobu dorozumívání, který si daný člověk zvolí. Výjimkou je, brání-li tomu nepřekonatelná překážka např. neznámý pobyt. Dalším vodítkem může být také opatrovancovo předběžné prohlášení a vůle, kterou v něm vyjádřil před tím, než se rozsah či stupeň jeho neschopnosti právně jednat zhorší natolik, že není schopen postarat se o své záležitosti samostatně. Dále soud přihlédne k potřebám opatrovance a v neposlední řadě také k podnětům osob, které jsou opatrovanci blízké (v tom případě je však třeba brát v úvahu také pohnutky těchto osob). Opatrovníkem pak nelze jmenovat osobu, která sama není plně svéprávná ani osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance. Dále NOZ nepovoluje jmenovat opatrovníkem provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu závislou na takovém zařízení ( 63 NOZ). O jmenování opatrovníka musí soud rozhodnout nejpozději s rozhodnutím o omezení svéprávnosti ( 62 NOZ). Soud určí každému opatrovanci jednoho opatrovníka. Více opatrovníků lze jmenovat pouze v případě, že se jedná také o správu jmění nebo jeho části. Jmenuje-li soud více opatrovníků a nestanoví-li ve svém rozhodnutí, ve kterých záležitostech může který z nich jednat samostatně, platí, že jednají společně. Současně však také platí, že před soudem zastupuje opatrovance ve všech záležitostech opatrovník jmenovaný soudem jako obecný opatrovník, a to i v případě, že se jedná o záležitost spojenou se spravovaným jměním. Povinnosti opatrovníka Mezi opatrovníkovy povinnosti patří zejména povinnost udržovat s opatrovancem pravidelné spojení, a to vhodným způsobem a v potřebném rozsahu, projevovat o opatrovance skutečný zájem, dbát o opatrovancův zdravotní stav, dbát o naplňování opatrovancových práv a ochranu jeho zájmů a vysvětlovat mu povahu a následky rozhodnutí o opatrovancových záležitostech ( 466 NOZ). Ačkoliv z povinnosti projevovat o opatrovance skutečný zájem při širším výkladu vyplývají i všechny následně vyjmenované závazky, z důvodu větší návodnosti zákoník jednotlivé povinnosti konkrétně vyjmenovává. Opatrovník je také povinen vyhotovovat soupis jmění opatrovance a každé vyúčtování doručit opatrovanci, opatrovnické radě a soudu. První soupis jmění musí učinit do 2 měsíců od svého jmenování. Dále pak vyhotoví vyúčtování každý rok vždy do 30. června. Opatrovanec nebo opatrovnická rada mohou navrhnout soudu, aby opatrovníkovi uložil povinnost vyhotovit mimořádné vyúčtování, když to budou považovat za nutné ( 485 NOZ). Opatrovník, jehož funkce končí, vyhotoví konečné vyúčtování správy jmění, které doručí opět opatrovanci, opatrovnické radě a soudu, popřípadě také dalšímu opatrovníkovi nebo soudnímu komisaři jmenovanému v řízení o dědictví. Omezení opatrovníka Činnost opatrovníka je omezena v několika ohledech. Určitá rozhodnutí, a to zejména ta, která by měla významný zásah do integrity opatrovance či jeho majetkové sféry, nesmí opatrovník učinit bez souhlasu soudu. V případě, že je zřízena opatrovnická rada, jsou pak některá rozhodnutí delegována na ni. Jak soud, tak opatrovnická rada si mohou do své pravomoci vyhradit i jiná rozhodnutí než ta, jež předpokládá NOZ. 27

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více