SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ diagnostika, depistáž a zařazování dětí do vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ diagnostika, depistáž a zařazování dětí do vzdělávacích programů"

Transkript

1 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ diagnostika, depistáž a zařazování dětí do vzdělávacích programů Alena Keblová Do resortního výzkumného úkolu MŠMT ČR Koncepce vzdělávacích programů pro neslyšící byla v roce 1996 zahrnuta i problematika příslušných SPC. Důležitým činitelem při posuzováni jejich poslání jsou rodiče postižených dčtí, jejichž názory na úroveň služeb SPC však dosud nikdo nesledoval a nezkoumal. Proto se výzkumný tým ve složení Mg r Josef Svoboda, PaedDr. Miloslav Huta a Ota Panský rozhodl, že svou hypotézu - že SPC je kvalitním poradenským servisem, který nesupluje PPP, ale zajišťuje speciální odbornou péči pro sluchové postižené děti, osvětu pro rodiče a ostatní zúčastněné na péči o sluchově postižené děti v oblasti pedagogické, psychologické a sociální - ověří dotazníkem pro rodiče. DOTAZNÍK byl sestaven tak, aby poskytl informace o spolupráci s SPC (zejména o depistáži, diagnostice a o zařazování sluchově postižených dětí do vzdělávacích programů), ale i s dalšími institucemi (foniatrem, pediatrem, školami aj.). Obsahoval 25 otázek pro slyšící rodiče a ještě 2 navíc pro neslyšící rodiče. Závěry byly vyvozeny z 99 vrácených dotazníků.»dotazník«váženi rodiče, dovolujeme si Vás požádal o spolupráci při řešeni problematiky vzděláváni sluchově postižených dětí. Jsme II. pracovní skupina při Odboru speciálního školství MŠMT ČR a předmětem našeho zájmu jsou speciálně pedagogická centra - SPC. Velmi nám pomůžete, když vyplníte přiložený dotazník. Získáme tím totiž pohled Vás rodičů jako uživatelů služeb SPC, což by mělo mít nesmírnou cenu pro jejich budoucí práci. Dotazník je samozřejmě anonymní a bude sloužit pouze k analýze současného stavu.

2 /. Je Vaše dítě neslyšící nebo nedoslýchavé'.' 2 Kolik má Vaše dité roků' 3. Kdo zjistil vadu sluchu a kdy? 4 Jak jsle se SPC navázali kontakt' Jestliže Vám je nékdo doporučil, uvedie kdo. 5. Jak dlouho Vám SPC posky tuje svoje služby '' 6. Jak častá je práce logopédky SPC s Vašim ditélem: a) ve škole x týdné... x měsíčné b) u Vás doma jt týdně x měsíčné. 7. Bili jste dostatečně informováni o sluchovém postiženi svého dítěte a možnostech péče před lim. ne začala Vaše spolupráce s SPC ' 8. Podalo Vám SPC dostatečné informace o a) sluchové vadě Vašeho dítěte b) sociální pomoci státu sluchové postiženým c) metodách výchovy a vzdělá\úni sluch, postižených d) organizacích sluchově postižených a jejich rodičů e) literatuře pro rodiče sluchově postižených dětí a pro sluchové postižené 9. Sdělili Vám pracovníci SPC možnost změny SPC či ZŠ v případě, že byste se školou nebo centrem nebyli spokojeni? 10. Na které otázky Vám SPC neposkytlo odpověď' 11. Jaký 1 pracovník Vám ve SPC ještě chybí? 12. Který pracovník je. dle Vašeho názoru, ve SPC zbytečný? 13. V čem SPC splnilo Vaše očekávání'' 14 V čem SPC nesplnilo Vaše očekáváni? 15. Považujete spolupráci s SPC za přínosnou '.' 16. Pozorujete u Vašeho dítěte pokrok ' 17. Jak hodnotíte práci SPC pro: a) Vaše dité b) Vás rodiče 18. Jaké máte připomínky k práci SPC? 19. Jaká je vzhledem k postiženi Vašeho dítěte Vaše spolupráce s lékaři? 20. Zjistili, dle Vašeho názoru, lékaři včas postižení Vašeho dítěte''

3 21. Jste spokojeni s přidělováním a uiivánim sluchadep 22 Jakou metodou chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo a) orálně b) znakovou řeči c) bihng\álné = dvojjazyčně d) totální komunikaci e) jinak - uveďte jak 23. Myslite si. ie v případě neslyiiciho dítěte je dorozumíváni se pomoci znakové řeči při práci SPC podmínkou? 24. Cítite potřebu naučit se znakovou řeč pro dorozuměni se se s\ým neslyšícím dítětem ' 25 Seznámilo Vás SPC s problematikou znakové řeči' Otázky pro neslyšící rodiče: 1. Při návštěvě pracovníků SPC jste rozuměli všemu co řikah 7 2. Pokud jste nerozuměli, co jste udělali a) zavolali si tlumočníka b) tlumočník přišel z řad pedagogů c) nechali si to napsat na papír d) nerozuměli všemu, ale měli pocit, ie pracovnici SPC udělali pro dítě maximum. Další připomínky, poznámky a náměty rodičů: S pozdravem II. pracovní skupina při Odboru speciálního školství MŠMT ČR

4 Přehled odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku 1. 3$ % rodičů zařadilo svoje dité do skupiny neslyšících 15 % uvádí, že jejich dité má zbytky sluchu. 49 % jsou nedoslýchavé a I % neví. Odpovédélo 99 rodičů = 100 %. 2. Vík déti: více než 8 roku - 29 % (nejstarší nedoslýchavý chlapec - 17 roků) 4 roky - 12% 3 roky -9% 8 roků -8% 6 roků -8% 5 roků -7% 1,5 roků -7% 2 roky -6% 7 roků -4% 6,5 roků -4% Ostauií vékové skupiny nepřesáhly 3 % Odpovédélo 99 rodičů = 100 %. 3. V 65 % zjistili sluchovou vadu svého ditčte rodiče, v 31 % lékaři, 2 % MŠ a I % ZŠ Odpovédélo 99 rodičů = 100 %. Na další část otázky odpovédélo již jen 56 rodičů, což je 57 %. 18 % - vada zjišténa v 1 roce 18% -ve 3 letech 14 % - ve 2 letech 7 % - v 5 letech. Další vékové skupiny jsou pod 5 %. 4. SPC v 60 % případů doporučil rodičům lékař - foniatr V 15 % se centrum kontaktovalo samo. V 8 % zprostředkovala kontakt ZŠ a ve 3 % organizace neslyšících. Odpovédélo 96 rodičů = 97 %. 5. Spolupráce SPC s rodiči trvá: do I roku - 25 % I rok - 20 % 2 roky -17% 3 roky -12% 4 roky - 11 % 5 roků - 7 % 2,5 roků -7%. Odpovédélo 92 rodičů = 93 %. 6. Četnost logopedické péče SPC o své klienty: ŠKOLA DOMA ŠKOLA DOMA Ixtýdné 24% 2% Ixmésičné 11% 11% 2x týdní 9% 2% 2x mésičné 14% 17% 3x týdné 2 % 2x ročné 5 %. Jiné uvádéné periody jsou pod 2 % případů Odpovédélo 88 rodičů = 89 % % rodičů uvádi, že nebyli dostatečné informování o sluchovém postižení svéhodiléte ani o možnostech péče o né. 47 % se vyjádřilo opačné. Odpovédélo 96 rodičů = 97 %. 8 Jak informovalo SPC rodiče: dostatečné nedostatečné a) o sluchové vadé 63 % 37 % b) o soc. pomoci státu 62 % 38 % c) o metodách vých. avzdél. 83% 17% d) o org. sluch, postižených 50 % 50 % e) o literatuře pro rodiče sluchové postižených déti 52 % 48 %. Odpovédélo 86 rodičů = 87 %. 9. V 63 % případů sdélili pracovníci SPC možnost zmény SPC či ZŠ v případé nespokojenosti. 37 % rodičů o této možnosti nevédélo. Odpovédélo 86 rodičů = 87 %. 10. Vyjádřilo se pouze 8 % rodičů, a to tematicky tak odlišné, že nelze provést jakékoli shrnutí otázek, na které rodiče potřebují ješté od SPC doslat odpovédi.

5 %, tj. 5 rodičů pociťuje potřebu rozšířit SPC o psychologa pro rodiče Svoje požadavky projevilo ještě dalších 9 rodičů. Neshodli se však ani v jednom případě 12. Ze 7 rodičů 5 uvedlo, že nevidí, který pracovník je v SPC zbytečný, 2 napsali, ie psycholog. 13. SPC splnilo očekávání rodičů v nčkolika směrech PředevSim jim podalo pomocnou ruku v situaci, kdy byli postaveni před skutečnost, že jejich dítě špatně slyší nebo neslyší vůbec. Rodiče oceňuji také vysoce profesionální přistup pracovníků SPC a jejich schopnost navázat sditětem kontakt a komunikaci. Jsou velmi vděčni za návod, jak vychovávat a vést svoje sluchové postižené ditě Rodiče dostali prostřednictvím SPC nejen informace, ale také to nejdůležitější, co mohli získat, a to je nadéje pro budoucí život jejich sluchové postiženého dítěte. Velmi se rodičům zamlouvají návštěvy pracovníků SPC přímo v rodinách Mnozí to hodnotí jako počátek týmové a komplexní péče o sluchové postižené a jejich rozvoj řeči. Odpovédčlo 32 rodičů = 32 %. 14. SPC nesplnilo očekávání ve vybavenosti kompenzačními pomůckami především u integrovaných délí. Zde také chybí rodičům přímý kontakt se SPC (odehrává se většinou pouze mezi ZŠ a SPC). Rodičům se nelíbí, že mezi jednotlivými návštěvami logopedek v rodiné jsou dlouhé intervaly (žádají každý týden 1 návštěvu a navrhuji zřízeni funkce cestujícího logopéda - samozřejmé autem) Jestliže rodiče váží cestu přímo do SPC, i nékolik desítek kilometrů, jsou rozhořčeni, když se jim pak logopédka vénuje pouze minut. Odpovédčlo 16 rodičů = 16 % % rodičů považuje svou spolupráci s SPC za přinos, 8 % nikoli a I % neví Odpovédčlo 89 rodičů = 90 % % rodičů díky spolupráci s SPC pozoruje u svého dítěte pokroky, 11 % pokroky nepozoruje a 1 % rodičů si mysli, že práce SPC dítě nijak neovlivnila. Odpov ědělo 83 rodičů = 84 %. Celkově hodnotili rodiče práci SPC takto: pozitivně negativně žádají zlepšeni pro dítě 91% 1% 8% prarodiče 82% 6% 12%. Odpovědělo 72 rodičů = 73 % % vyjádřilo svoje připomínky k práci SPC. Především se jednalo o intenzitu péče ve smyslu zvýšení četnosti kontaktů mezi dítětem a logopédkou. Ozvalo se také voláni po systematické práci SPC s jasnými cíli, které by sledovaly rozvoj dítěte a péče v předškolním věku, na nějž by úzce navazovala ZŠ v propracovaném a jasně stanoveném celku. 19. V 75 % případů hodnotili rodiče spolupráci s lékaři jako dobrou a ve 25 % jako špatnou. Odpovědělo 84 rodičů = 85 % % rodičů uvádí, že lékaři nezjistili včas sluchové postižení jejich dítěte, 2 % nevědí a 25 % si myslí, že lékaři odhalili sluchovou vadu včas. Odpovědělo 93 rodičů = 94 %. 21. Pochvalné se vyjádřilo o přidělování sluchadel 73 % rodičů a 27 % není spokojeno 10 % poukázalo na svoje špatné zkušenosti s užíváním sluchadel (tvarovky, opravy,...). 22. Na otázku o metodě vzdělávání, kterou preferují, odpovědělo 90 rodičů, tj. 91 %: orálně - 64 %

6 totálni komunikací -16% bilingválné -16% znakovou řečí - 3 % jinak 1 % - není uvedeno jak. 23. Pro dorozumívání se pomoci znakové řeči při práci SPC v připadé neslyšícího ditéte se vyslovilo 37 % rodičů, 43 % rodičů je proti, 15 % neví a 5 % soudí, že záleží na postižení a schopnostech ditéte Odpovédélo 86 rodičů = 87 %. 24 Jak cítí rodiče potřebu umét znakovou řeč pro dorozuméni se se svým neslyšícím dítétem: není třeba ji umét -68% je třeba ji umét - 27 % neví - 5 %. Odpovédélo 82 rodičů = 83 %. 25. SPC neseznámilo 66 % rodičů s problematikou znakové řeči, 32 % ano a 12 % pouze částečné. Odpovédélo 79 rodičů = 80 %. Otázky pro neslyšící rodiče 1. Při návšlévé pracovníků SPC rozumélo všemu 70 % rodičů, 20 % nerozumélo a 10 % nékdy nerozumélo Odpovédélo 10 rodičů = 100 %. 2. Dvoji rodiče, kteří nerozuméli, řešili situaci tak, že si to nechali napsat na papír a jedni rodiče méli pocit, že pracovníci SPC udélali pro dité maximum, i když oni sami všemu nerozuméli. Další připomínky rodičů Připomínky jsou zaznamenány tak, jak je postupné vyjadřovali rodiče: Je potřeba více terénních logopedů se služebním autem, čímž se zvýši počet návštév u détí za 1 mésic (vyskytlo se 2x). U nedoslýchavých integrovaných détí je chyba. že SPC spolupracuji pouze se ZŠ, kam dité dochází, a ne také s rodiči (2x). SPC jsou výborná, ale záleží na lidech, kteří v nich pracuji. Péče SPC oprou lékařské je perfektní, především díky lidem, kteří ji poskytují. Méla by byl hustší síť SPC pro vétší dostupnost. SPC MŠ azš pro sluchové postižené musí sídlit tam, kde je potřebuji rodiče. Je špatné, že všechna pražská SPC jsou zaméřena pouze na orální metodu SPC by mélo pomoci nedoslýchavým při výběru povolání. Rodiče nemají možnost výbéru fonialrů, ponévadž je jich málo a jejich působišté jsou od nich příliš vzdálená (není konkurence). Dlouho trvá, než foniatr potvrdí sluch, vadu a přidélí slúchadla. Jsou přídélována zastaralá slúchadla. Při posuzováni sluchové vady u malého ditéte chybí spolupráce více odborných lékařů. Vyšetřeni sluchu, přidélení a nastavení slúchadla by mél provádét specialista. Lékaři nemají zájem o sluchové postižené, a proto je jejich péče o né špatná. Jedni rodiče uvedli, že se museli velmi vehementné a dlouho dožadovat doporučení k vyšetření svého ditéte, když méli podezření na sluchovou vadu. SPC a MŠ silné podceňuji sluchovou výchovu, což není dobré. Znaková řeč je módní záležitost. Slyšící lidé by méli mít zájem pomoci tím, že se naučí znakovou řeč.

7 Vyjádřeni ncsl\ šicích rodičů: Rodiče musi s dítétem pravidelné pracoval se snahou zapojil dité do bčžného života. Znaková řeč je prostředek dorozumíváni se dospélých neslyšících Znaková řeč není podmínkou pro rozvoj dítěte. Komentář k vyhodnocení dotazníků Jednoznačně musíme konstatovat, že pojem sluchové postižený je velmi široký a ncodhaluje skutečný stav a míru defektu sluchu u jednotlivých skupin postižených. To platí jak pro odbornou tak i laickou veřejnost. Všichni si ještě pomáhají terminy - nedoslýchaví, těžce nedoslýchaví, zbytkaři malí nebo velcí, neslyšící a možná ještě jinými. Jsme přesvědčeni, že je to ničemu nepomáhající terminologie, která ncodhaluje podstatu situace, v níž se sluchově postižený právě nachází, tj. jestli při komunikaci se svým okolím používá cesty sluchové či zrakové. Způsob komunikace má pro postiženého jedince klíčový význam vzhledem k jeho výchově a vzdělávání. Stav, kdy sluchovou vadu dítěte zjistí rodiče a nikoliv lékař či jiný odborník k tomu určený, je kritický. V ČR chybí systém vyšetřeni kojenců, které by si kladl za cíl zjištěni sluchové vady (ve světě existují a vyplácí se - lidsky i ekonomicky - tzn. včasná aplikace sluchadel do jednoho roku věku a s tím související pozitiva pro postižené ditě). Protože včasné zjištěni sluchové vady a včasné poskytnuti slúchadla má pro vzdělávání a budoucnost sluchově postiženého dítěte rovněž klíčový význam. doporučujeme zavést vyšetření všech kojenců pouze na zjištěni sluchové vady ve věku 9 měsíců se všemi následnými kroky. Domníváme se, že pro ČR by mohl být velmi poučný a inspirující holandský model, poněvadž řeší komplexně a racionálně systém péče o sluchově postižené od prvního vyšetření přes SPC, včetně informovanosti rodičů, až po vstup do školy. Z dotazníku také vyplynulo, že sc musejí vnést jasná pravidla, legislativně podložená, pro zapůjčováni kompenzačních pomůcek z majetku SPC, sluchově postiženým dětem, které jsou integrovány v běžných školách. Také na systému speciálně pedagogické péče o tyto děti je mnoho co zlepšovat. Podpora práce SPC rodiči svědčí o tom, že v nich působí fundování odborníci - pedagogové a psychologové - a že je třeba jim dopřát sluchu při řešení otázek spojených s fungováním SPC. Proto trváme na tom, aby se bez projednání s pracovníky SPC na jejich současném systému služeb pro sluchově postižené děti a jejich rodiče nic neměnilo. Samostatný zásah nezúčastněných - a někdy dokonce neodborniků - by mohl přinést více škody jak užitku. Při zpracování dotazníků také vyvstal problém týmové a komplexní spolupráce odborníků při péči o sluchově postižené děti. Ta v současnosti fakticky probíhá pouze ve SPC, kde spolu pracují pedagoglogoped a psycholog, kteří konzultují s foniatrem. S ostatními odborníky probíhá týmová spolupráce na dálku prostřednictvím např. zápisu z vyšetřeni, někdy se však

8 nedá vůbec hovořit o komplexní péči. Jestliže nám jde především o dítě, žáka či pacienta, musí se všichni, kteří o dítě pečují pedagogicky, psychologicky i medicínsky, několikrát sejit na společné schůzce jak v období předškolního věku dítěte, tak v období školním, pohovořit si o dítěti a stanovit individuální plán péče a terminy jeho kontroly. Ozvaly se také hlasy, které žádají, aby slúchadla nepřidělovali lékaři, ale jiní specialisté, určeni přimo na tuto práci (audiologové) s odbornými znalostmi o sluchadlcch a s patřičným přístrojovým vybavením pro diagnostiku a seřizování sluchadel. My jsme přesvědčeni, že přiděleni slúchadla je věc zásadní, a proto se k ní tak musí přistupovat. Zkušenost s tím, jak může na slúchadlo dítě reagovat při libých a nelibých pocitech (zvláště u malých dětí) je prvořadá. Umění vybrat optimální slúchadlo pro postiženého a pak je co možná nejlépe nastavit, jsou také základní požadavky na specialistu, který' slúchadla přiděluje. Ze zkušenosti vime, že proces přidělováni sluchadel foniatry v mnoha případech nesplňuje výše uvedené požadavky. Závěry z dotazníku Z vyhodnocení jasně vyplývá, že pokud chceme, aby se rodina sluchově postiženého dítěte plně zapojila do života zdravé populace, je nutné zajistit včasný kvalitní poradenský servis přímo v rodině a to prostřednictvím SPC. Předejde se tím případům, kdy rodiče přicházejí hledat do školy pomoc pozdě (v 5-6 letech dítěte), bezradní a naprosto neinformováni. Včasná odborná péče SPC je prevenci stagnace či zpomalení rozvoje dítěte. Činnost SPC je správně specifikována pouze na určitý druh postiženi a to od nejranějšího věku přes celou dobu povinné školní docházky až ke studiu na střední škole. Péče je systematická, kapacita SPC odpovídá současným možnostem. SPC se stala neodmyslitelnou součástí školství pro sluchově postižené. Výsledky práce SPC jasně dokumentují, že pokud dochází ke včasnému poskytnuti péče, může se dosáhnout velmi dobrých výsledků rozvoje i u těžce sluchově postižených. Současným trendem ve speciálním školství pro sluchově postižené u nás je jejich integrace mezi zdravé děti. Zde také SPC vystupuje velmi pozitivně se svojí odbornou metodickou a technickou pomocí především učitelům ZŠ, rodičům a v neposlední řadě i samotným dětem. Individuálni plán péče o sluchově postižené dítě je třeba připravit na základě posouzení stupně sluchové vady dítěte, mentální úrovně, sociability, atd. Obsazení center po stránce odborné je vyhovující. Návrh na opatření Rozdělení sluchově postižených na nedoslýchavé a neslyšící dle používaného komunikačního kanálu: komunikace pomoci sluchu - nedoslýchaví / komunikace pomocí zraku - neslyšící - a podle toho také děti vzdělávat. Odloučení otoprotetiky od foniatrie, zřízení speciálního audiologického pracoviš-

9 tě pro sluchově postižené s odbornými audiology. Zavést povinné vyšetřeni sluchu každého dítěte nejpozději do 9. měsíce věku specialisty pouze na toto vyšetřeni, nezávislými na lékařích a školách. V případě, že bude zjištěno postižení sluchu, předat dítě spec. audiolog. pracovišti na přiděleni slúchadla a výběr SPC. Sledovat rizikové skupiny obyvatelstva vzhledem k možnému porušeni sluchu u novorozenců a předávat je specialistům k vyšetření. Legislativně zavést povinnost komplexní péče o sluchové postižené děti mezi školskými odborníky (pedagogy a psychology) a lékaři (foniatry a pediatry). Jedna skupina bez druhé nesmí provést žádný závěr natož nějaké opatření (např. kochleárni implantace se provádí s minimální spoluprací s SPC resp. školou). Zvýšení osvěty na vysokých školách, kde součástí studia všech oborů učitelství a vychovatelství by byly elementární základy speciální pedagogiky.

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Počet vyšetřených klientů pro MP

Počet vyšetřených klientů pro MP 1.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství dětem, žákům a studentům s mentálním postižením a s vadami řeči. Služby centra využívají především žadatelé z okresu

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Základní škola Slušovice. 1. stupeň

Základní škola Slušovice. 1. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 1. stupeň Duben 29 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 12 1 8 6 4 2 114 61 6 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz

Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01 Šumperk tel.: 583 215 279 e-mail: pppsumperk@seznam.cz PhDr. Drahomíra Jansová, psycholog, vedoucí PPP OK Šumperk Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění. Vyhl.č.

Více

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B

Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Dotazník ke zjištění spokojenosti rodinných příslušníků s péčí SENIORu, p.o. o jejich blízké budova B Do dotazníkové ankety ke zjištění spokojenosti s péčí o své blízké v SENIORu Otrokovice sociální službě

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více