SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ diagnostika, depistáž a zařazování dětí do vzdělávacích programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ diagnostika, depistáž a zařazování dětí do vzdělávacích programů"

Transkript

1 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ diagnostika, depistáž a zařazování dětí do vzdělávacích programů Alena Keblová Do resortního výzkumného úkolu MŠMT ČR Koncepce vzdělávacích programů pro neslyšící byla v roce 1996 zahrnuta i problematika příslušných SPC. Důležitým činitelem při posuzováni jejich poslání jsou rodiče postižených dčtí, jejichž názory na úroveň služeb SPC však dosud nikdo nesledoval a nezkoumal. Proto se výzkumný tým ve složení Mg r Josef Svoboda, PaedDr. Miloslav Huta a Ota Panský rozhodl, že svou hypotézu - že SPC je kvalitním poradenským servisem, který nesupluje PPP, ale zajišťuje speciální odbornou péči pro sluchové postižené děti, osvětu pro rodiče a ostatní zúčastněné na péči o sluchově postižené děti v oblasti pedagogické, psychologické a sociální - ověří dotazníkem pro rodiče. DOTAZNÍK byl sestaven tak, aby poskytl informace o spolupráci s SPC (zejména o depistáži, diagnostice a o zařazování sluchově postižených dětí do vzdělávacích programů), ale i s dalšími institucemi (foniatrem, pediatrem, školami aj.). Obsahoval 25 otázek pro slyšící rodiče a ještě 2 navíc pro neslyšící rodiče. Závěry byly vyvozeny z 99 vrácených dotazníků.»dotazník«váženi rodiče, dovolujeme si Vás požádal o spolupráci při řešeni problematiky vzděláváni sluchově postižených dětí. Jsme II. pracovní skupina při Odboru speciálního školství MŠMT ČR a předmětem našeho zájmu jsou speciálně pedagogická centra - SPC. Velmi nám pomůžete, když vyplníte přiložený dotazník. Získáme tím totiž pohled Vás rodičů jako uživatelů služeb SPC, což by mělo mít nesmírnou cenu pro jejich budoucí práci. Dotazník je samozřejmě anonymní a bude sloužit pouze k analýze současného stavu.

2 /. Je Vaše dítě neslyšící nebo nedoslýchavé'.' 2 Kolik má Vaše dité roků' 3. Kdo zjistil vadu sluchu a kdy? 4 Jak jsle se SPC navázali kontakt' Jestliže Vám je nékdo doporučil, uvedie kdo. 5. Jak dlouho Vám SPC posky tuje svoje služby '' 6. Jak častá je práce logopédky SPC s Vašim ditélem: a) ve škole x týdné... x měsíčné b) u Vás doma jt týdně x měsíčné. 7. Bili jste dostatečně informováni o sluchovém postiženi svého dítěte a možnostech péče před lim. ne začala Vaše spolupráce s SPC ' 8. Podalo Vám SPC dostatečné informace o a) sluchové vadě Vašeho dítěte b) sociální pomoci státu sluchové postiženým c) metodách výchovy a vzdělá\úni sluch, postižených d) organizacích sluchově postižených a jejich rodičů e) literatuře pro rodiče sluchově postižených dětí a pro sluchové postižené 9. Sdělili Vám pracovníci SPC možnost změny SPC či ZŠ v případě, že byste se školou nebo centrem nebyli spokojeni? 10. Na které otázky Vám SPC neposkytlo odpověď' 11. Jaký 1 pracovník Vám ve SPC ještě chybí? 12. Který pracovník je. dle Vašeho názoru, ve SPC zbytečný? 13. V čem SPC splnilo Vaše očekávání'' 14 V čem SPC nesplnilo Vaše očekáváni? 15. Považujete spolupráci s SPC za přínosnou '.' 16. Pozorujete u Vašeho dítěte pokrok ' 17. Jak hodnotíte práci SPC pro: a) Vaše dité b) Vás rodiče 18. Jaké máte připomínky k práci SPC? 19. Jaká je vzhledem k postiženi Vašeho dítěte Vaše spolupráce s lékaři? 20. Zjistili, dle Vašeho názoru, lékaři včas postižení Vašeho dítěte''

3 21. Jste spokojeni s přidělováním a uiivánim sluchadep 22 Jakou metodou chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo a) orálně b) znakovou řeči c) bihng\álné = dvojjazyčně d) totální komunikaci e) jinak - uveďte jak 23. Myslite si. ie v případě neslyiiciho dítěte je dorozumíváni se pomoci znakové řeči při práci SPC podmínkou? 24. Cítite potřebu naučit se znakovou řeč pro dorozuměni se se s\ým neslyšícím dítětem ' 25 Seznámilo Vás SPC s problematikou znakové řeči' Otázky pro neslyšící rodiče: 1. Při návštěvě pracovníků SPC jste rozuměli všemu co řikah 7 2. Pokud jste nerozuměli, co jste udělali a) zavolali si tlumočníka b) tlumočník přišel z řad pedagogů c) nechali si to napsat na papír d) nerozuměli všemu, ale měli pocit, ie pracovnici SPC udělali pro dítě maximum. Další připomínky, poznámky a náměty rodičů: S pozdravem II. pracovní skupina při Odboru speciálního školství MŠMT ČR

4 Přehled odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku 1. 3$ % rodičů zařadilo svoje dité do skupiny neslyšících 15 % uvádí, že jejich dité má zbytky sluchu. 49 % jsou nedoslýchavé a I % neví. Odpovédélo 99 rodičů = 100 %. 2. Vík déti: více než 8 roku - 29 % (nejstarší nedoslýchavý chlapec - 17 roků) 4 roky - 12% 3 roky -9% 8 roků -8% 6 roků -8% 5 roků -7% 1,5 roků -7% 2 roky -6% 7 roků -4% 6,5 roků -4% Ostauií vékové skupiny nepřesáhly 3 % Odpovédélo 99 rodičů = 100 %. 3. V 65 % zjistili sluchovou vadu svého ditčte rodiče, v 31 % lékaři, 2 % MŠ a I % ZŠ Odpovédélo 99 rodičů = 100 %. Na další část otázky odpovédélo již jen 56 rodičů, což je 57 %. 18 % - vada zjišténa v 1 roce 18% -ve 3 letech 14 % - ve 2 letech 7 % - v 5 letech. Další vékové skupiny jsou pod 5 %. 4. SPC v 60 % případů doporučil rodičům lékař - foniatr V 15 % se centrum kontaktovalo samo. V 8 % zprostředkovala kontakt ZŠ a ve 3 % organizace neslyšících. Odpovédélo 96 rodičů = 97 %. 5. Spolupráce SPC s rodiči trvá: do I roku - 25 % I rok - 20 % 2 roky -17% 3 roky -12% 4 roky - 11 % 5 roků - 7 % 2,5 roků -7%. Odpovédélo 92 rodičů = 93 %. 6. Četnost logopedické péče SPC o své klienty: ŠKOLA DOMA ŠKOLA DOMA Ixtýdné 24% 2% Ixmésičné 11% 11% 2x týdní 9% 2% 2x mésičné 14% 17% 3x týdné 2 % 2x ročné 5 %. Jiné uvádéné periody jsou pod 2 % případů Odpovédélo 88 rodičů = 89 % % rodičů uvádi, že nebyli dostatečné informování o sluchovém postižení svéhodiléte ani o možnostech péče o né. 47 % se vyjádřilo opačné. Odpovédélo 96 rodičů = 97 %. 8 Jak informovalo SPC rodiče: dostatečné nedostatečné a) o sluchové vadé 63 % 37 % b) o soc. pomoci státu 62 % 38 % c) o metodách vých. avzdél. 83% 17% d) o org. sluch, postižených 50 % 50 % e) o literatuře pro rodiče sluchové postižených déti 52 % 48 %. Odpovédélo 86 rodičů = 87 %. 9. V 63 % případů sdélili pracovníci SPC možnost zmény SPC či ZŠ v případé nespokojenosti. 37 % rodičů o této možnosti nevédélo. Odpovédélo 86 rodičů = 87 %. 10. Vyjádřilo se pouze 8 % rodičů, a to tematicky tak odlišné, že nelze provést jakékoli shrnutí otázek, na které rodiče potřebují ješté od SPC doslat odpovédi.

5 %, tj. 5 rodičů pociťuje potřebu rozšířit SPC o psychologa pro rodiče Svoje požadavky projevilo ještě dalších 9 rodičů. Neshodli se však ani v jednom případě 12. Ze 7 rodičů 5 uvedlo, že nevidí, který pracovník je v SPC zbytečný, 2 napsali, ie psycholog. 13. SPC splnilo očekávání rodičů v nčkolika směrech PředevSim jim podalo pomocnou ruku v situaci, kdy byli postaveni před skutečnost, že jejich dítě špatně slyší nebo neslyší vůbec. Rodiče oceňuji také vysoce profesionální přistup pracovníků SPC a jejich schopnost navázat sditětem kontakt a komunikaci. Jsou velmi vděčni za návod, jak vychovávat a vést svoje sluchové postižené ditě Rodiče dostali prostřednictvím SPC nejen informace, ale také to nejdůležitější, co mohli získat, a to je nadéje pro budoucí život jejich sluchové postiženého dítěte. Velmi se rodičům zamlouvají návštěvy pracovníků SPC přímo v rodinách Mnozí to hodnotí jako počátek týmové a komplexní péče o sluchové postižené a jejich rozvoj řeči. Odpovédčlo 32 rodičů = 32 %. 14. SPC nesplnilo očekávání ve vybavenosti kompenzačními pomůckami především u integrovaných délí. Zde také chybí rodičům přímý kontakt se SPC (odehrává se většinou pouze mezi ZŠ a SPC). Rodičům se nelíbí, že mezi jednotlivými návštěvami logopedek v rodiné jsou dlouhé intervaly (žádají každý týden 1 návštěvu a navrhuji zřízeni funkce cestujícího logopéda - samozřejmé autem) Jestliže rodiče váží cestu přímo do SPC, i nékolik desítek kilometrů, jsou rozhořčeni, když se jim pak logopédka vénuje pouze minut. Odpovédčlo 16 rodičů = 16 % % rodičů považuje svou spolupráci s SPC za přinos, 8 % nikoli a I % neví Odpovédčlo 89 rodičů = 90 % % rodičů díky spolupráci s SPC pozoruje u svého dítěte pokroky, 11 % pokroky nepozoruje a 1 % rodičů si mysli, že práce SPC dítě nijak neovlivnila. Odpov ědělo 83 rodičů = 84 %. Celkově hodnotili rodiče práci SPC takto: pozitivně negativně žádají zlepšeni pro dítě 91% 1% 8% prarodiče 82% 6% 12%. Odpovědělo 72 rodičů = 73 % % vyjádřilo svoje připomínky k práci SPC. Především se jednalo o intenzitu péče ve smyslu zvýšení četnosti kontaktů mezi dítětem a logopédkou. Ozvalo se také voláni po systematické práci SPC s jasnými cíli, které by sledovaly rozvoj dítěte a péče v předškolním věku, na nějž by úzce navazovala ZŠ v propracovaném a jasně stanoveném celku. 19. V 75 % případů hodnotili rodiče spolupráci s lékaři jako dobrou a ve 25 % jako špatnou. Odpovědělo 84 rodičů = 85 % % rodičů uvádí, že lékaři nezjistili včas sluchové postižení jejich dítěte, 2 % nevědí a 25 % si myslí, že lékaři odhalili sluchovou vadu včas. Odpovědělo 93 rodičů = 94 %. 21. Pochvalné se vyjádřilo o přidělování sluchadel 73 % rodičů a 27 % není spokojeno 10 % poukázalo na svoje špatné zkušenosti s užíváním sluchadel (tvarovky, opravy,...). 22. Na otázku o metodě vzdělávání, kterou preferují, odpovědělo 90 rodičů, tj. 91 %: orálně - 64 %

6 totálni komunikací -16% bilingválné -16% znakovou řečí - 3 % jinak 1 % - není uvedeno jak. 23. Pro dorozumívání se pomoci znakové řeči při práci SPC v připadé neslyšícího ditéte se vyslovilo 37 % rodičů, 43 % rodičů je proti, 15 % neví a 5 % soudí, že záleží na postižení a schopnostech ditéte Odpovédélo 86 rodičů = 87 %. 24 Jak cítí rodiče potřebu umét znakovou řeč pro dorozuméni se se svým neslyšícím dítétem: není třeba ji umét -68% je třeba ji umét - 27 % neví - 5 %. Odpovédélo 82 rodičů = 83 %. 25. SPC neseznámilo 66 % rodičů s problematikou znakové řeči, 32 % ano a 12 % pouze částečné. Odpovédélo 79 rodičů = 80 %. Otázky pro neslyšící rodiče 1. Při návšlévé pracovníků SPC rozumélo všemu 70 % rodičů, 20 % nerozumélo a 10 % nékdy nerozumélo Odpovédélo 10 rodičů = 100 %. 2. Dvoji rodiče, kteří nerozuméli, řešili situaci tak, že si to nechali napsat na papír a jedni rodiče méli pocit, že pracovníci SPC udélali pro dité maximum, i když oni sami všemu nerozuméli. Další připomínky rodičů Připomínky jsou zaznamenány tak, jak je postupné vyjadřovali rodiče: Je potřeba více terénních logopedů se služebním autem, čímž se zvýši počet návštév u détí za 1 mésic (vyskytlo se 2x). U nedoslýchavých integrovaných détí je chyba. že SPC spolupracuji pouze se ZŠ, kam dité dochází, a ne také s rodiči (2x). SPC jsou výborná, ale záleží na lidech, kteří v nich pracuji. Péče SPC oprou lékařské je perfektní, především díky lidem, kteří ji poskytují. Méla by byl hustší síť SPC pro vétší dostupnost. SPC MŠ azš pro sluchové postižené musí sídlit tam, kde je potřebuji rodiče. Je špatné, že všechna pražská SPC jsou zaméřena pouze na orální metodu SPC by mélo pomoci nedoslýchavým při výběru povolání. Rodiče nemají možnost výbéru fonialrů, ponévadž je jich málo a jejich působišté jsou od nich příliš vzdálená (není konkurence). Dlouho trvá, než foniatr potvrdí sluch, vadu a přidélí slúchadla. Jsou přídélována zastaralá slúchadla. Při posuzováni sluchové vady u malého ditéte chybí spolupráce více odborných lékařů. Vyšetřeni sluchu, přidélení a nastavení slúchadla by mél provádét specialista. Lékaři nemají zájem o sluchové postižené, a proto je jejich péče o né špatná. Jedni rodiče uvedli, že se museli velmi vehementné a dlouho dožadovat doporučení k vyšetření svého ditéte, když méli podezření na sluchovou vadu. SPC a MŠ silné podceňuji sluchovou výchovu, což není dobré. Znaková řeč je módní záležitost. Slyšící lidé by méli mít zájem pomoci tím, že se naučí znakovou řeč.

7 Vyjádřeni ncsl\ šicích rodičů: Rodiče musi s dítétem pravidelné pracoval se snahou zapojil dité do bčžného života. Znaková řeč je prostředek dorozumíváni se dospélých neslyšících Znaková řeč není podmínkou pro rozvoj dítěte. Komentář k vyhodnocení dotazníků Jednoznačně musíme konstatovat, že pojem sluchové postižený je velmi široký a ncodhaluje skutečný stav a míru defektu sluchu u jednotlivých skupin postižených. To platí jak pro odbornou tak i laickou veřejnost. Všichni si ještě pomáhají terminy - nedoslýchaví, těžce nedoslýchaví, zbytkaři malí nebo velcí, neslyšící a možná ještě jinými. Jsme přesvědčeni, že je to ničemu nepomáhající terminologie, která ncodhaluje podstatu situace, v níž se sluchově postižený právě nachází, tj. jestli při komunikaci se svým okolím používá cesty sluchové či zrakové. Způsob komunikace má pro postiženého jedince klíčový význam vzhledem k jeho výchově a vzdělávání. Stav, kdy sluchovou vadu dítěte zjistí rodiče a nikoliv lékař či jiný odborník k tomu určený, je kritický. V ČR chybí systém vyšetřeni kojenců, které by si kladl za cíl zjištěni sluchové vady (ve světě existují a vyplácí se - lidsky i ekonomicky - tzn. včasná aplikace sluchadel do jednoho roku věku a s tím související pozitiva pro postižené ditě). Protože včasné zjištěni sluchové vady a včasné poskytnuti slúchadla má pro vzdělávání a budoucnost sluchově postiženého dítěte rovněž klíčový význam. doporučujeme zavést vyšetření všech kojenců pouze na zjištěni sluchové vady ve věku 9 měsíců se všemi následnými kroky. Domníváme se, že pro ČR by mohl být velmi poučný a inspirující holandský model, poněvadž řeší komplexně a racionálně systém péče o sluchově postižené od prvního vyšetření přes SPC, včetně informovanosti rodičů, až po vstup do školy. Z dotazníku také vyplynulo, že sc musejí vnést jasná pravidla, legislativně podložená, pro zapůjčováni kompenzačních pomůcek z majetku SPC, sluchově postiženým dětem, které jsou integrovány v běžných školách. Také na systému speciálně pedagogické péče o tyto děti je mnoho co zlepšovat. Podpora práce SPC rodiči svědčí o tom, že v nich působí fundování odborníci - pedagogové a psychologové - a že je třeba jim dopřát sluchu při řešení otázek spojených s fungováním SPC. Proto trváme na tom, aby se bez projednání s pracovníky SPC na jejich současném systému služeb pro sluchově postižené děti a jejich rodiče nic neměnilo. Samostatný zásah nezúčastněných - a někdy dokonce neodborniků - by mohl přinést více škody jak užitku. Při zpracování dotazníků také vyvstal problém týmové a komplexní spolupráce odborníků při péči o sluchově postižené děti. Ta v současnosti fakticky probíhá pouze ve SPC, kde spolu pracují pedagoglogoped a psycholog, kteří konzultují s foniatrem. S ostatními odborníky probíhá týmová spolupráce na dálku prostřednictvím např. zápisu z vyšetřeni, někdy se však

8 nedá vůbec hovořit o komplexní péči. Jestliže nám jde především o dítě, žáka či pacienta, musí se všichni, kteří o dítě pečují pedagogicky, psychologicky i medicínsky, několikrát sejit na společné schůzce jak v období předškolního věku dítěte, tak v období školním, pohovořit si o dítěti a stanovit individuální plán péče a terminy jeho kontroly. Ozvaly se také hlasy, které žádají, aby slúchadla nepřidělovali lékaři, ale jiní specialisté, určeni přimo na tuto práci (audiologové) s odbornými znalostmi o sluchadlcch a s patřičným přístrojovým vybavením pro diagnostiku a seřizování sluchadel. My jsme přesvědčeni, že přiděleni slúchadla je věc zásadní, a proto se k ní tak musí přistupovat. Zkušenost s tím, jak může na slúchadlo dítě reagovat při libých a nelibých pocitech (zvláště u malých dětí) je prvořadá. Umění vybrat optimální slúchadlo pro postiženého a pak je co možná nejlépe nastavit, jsou také základní požadavky na specialistu, který' slúchadla přiděluje. Ze zkušenosti vime, že proces přidělováni sluchadel foniatry v mnoha případech nesplňuje výše uvedené požadavky. Závěry z dotazníku Z vyhodnocení jasně vyplývá, že pokud chceme, aby se rodina sluchově postiženého dítěte plně zapojila do života zdravé populace, je nutné zajistit včasný kvalitní poradenský servis přímo v rodině a to prostřednictvím SPC. Předejde se tím případům, kdy rodiče přicházejí hledat do školy pomoc pozdě (v 5-6 letech dítěte), bezradní a naprosto neinformováni. Včasná odborná péče SPC je prevenci stagnace či zpomalení rozvoje dítěte. Činnost SPC je správně specifikována pouze na určitý druh postiženi a to od nejranějšího věku přes celou dobu povinné školní docházky až ke studiu na střední škole. Péče je systematická, kapacita SPC odpovídá současným možnostem. SPC se stala neodmyslitelnou součástí školství pro sluchově postižené. Výsledky práce SPC jasně dokumentují, že pokud dochází ke včasnému poskytnuti péče, může se dosáhnout velmi dobrých výsledků rozvoje i u těžce sluchově postižených. Současným trendem ve speciálním školství pro sluchově postižené u nás je jejich integrace mezi zdravé děti. Zde také SPC vystupuje velmi pozitivně se svojí odbornou metodickou a technickou pomocí především učitelům ZŠ, rodičům a v neposlední řadě i samotným dětem. Individuálni plán péče o sluchově postižené dítě je třeba připravit na základě posouzení stupně sluchové vady dítěte, mentální úrovně, sociability, atd. Obsazení center po stránce odborné je vyhovující. Návrh na opatření Rozdělení sluchově postižených na nedoslýchavé a neslyšící dle používaného komunikačního kanálu: komunikace pomoci sluchu - nedoslýchaví / komunikace pomocí zraku - neslyšící - a podle toho také děti vzdělávat. Odloučení otoprotetiky od foniatrie, zřízení speciálního audiologického pracoviš-

9 tě pro sluchově postižené s odbornými audiology. Zavést povinné vyšetřeni sluchu každého dítěte nejpozději do 9. měsíce věku specialisty pouze na toto vyšetřeni, nezávislými na lékařích a školách. V případě, že bude zjištěno postižení sluchu, předat dítě spec. audiolog. pracovišti na přiděleni slúchadla a výběr SPC. Sledovat rizikové skupiny obyvatelstva vzhledem k možnému porušeni sluchu u novorozenců a předávat je specialistům k vyšetření. Legislativně zavést povinnost komplexní péče o sluchové postižené děti mezi školskými odborníky (pedagogy a psychology) a lékaři (foniatry a pediatry). Jedna skupina bez druhé nesmí provést žádný závěr natož nějaké opatření (např. kochleárni implantace se provádí s minimální spoluprací s SPC resp. školou). Zvýšení osvěty na vysokých školách, kde součástí studia všech oborů učitelství a vychovatelství by byly elementární základy speciální pedagogiky.

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Tato základní a mateřská škola je jedinou svého druhu v Plzeňském kraji. Své

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (Pracovní skupina MAP - Inkluzivní vzdělávání včetně podpory talentu a nadání ) ZNĚNÍ DOTAZNÍKU Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jménem pracovní skupiny Inkluzivní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Počet vyšetřených klientů pro MP

Počet vyšetřených klientů pro MP 1.5 Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenství dětem, žákům a studentům s mentálním postižením a s vadami řeči. Služby centra využívají především žadatelé z okresu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 347/99-1001 Oblastní pracoviště č.1 Signatura: oa2as101 Okresní pracoviště Praha, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola U Zásobní zahrady

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.:122 324/98-11135 Inspektorát č. 12 Signatura: ol2os201 Okresní pracoviště Brno-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Speciální školy a školská zařízení

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků

124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků Příloha 1 124 vyhlášky č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků a) provádět logopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Zápis z komise pro školství a vzdělávání rady Města Mníšek pod Brdy

Zápis z komise pro školství a vzdělávání rady Města Mníšek pod Brdy Zápis z komise pro školství a vzdělávání rady Města Mníšek pod Brdy Přítomni: Alice Vejmolová, Vlaďka Pirichová, Marie Šretrová, Petra Poučková, Radka Volfová, Miroslava Vlčková, Miloš Navrátil (host)

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

CO VYPLÝVÁ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO č. 82/2015 Sb., ZVLÁŠTĚ PAK Z 16? PODPORA ŽÁKU SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

CO VYPLÝVÁ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO č. 82/2015 Sb., ZVLÁŠTĚ PAK Z 16? PODPORA ŽÁKU SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, která se tak stává pouze prostředkem

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče)

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) V rámci projektu MAP v ORP byly připraveny dotazníky určené pro rodiče. Tyto dotazníky byly distribuovány do jednotlivých základních a mateřských

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Projekt ukončen- logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla

Projekt ukončen- logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla Úterý, 08 Říjen 2013 09:20 Aktualizováno Sobota, 04 Leden 2014 18:19 Projekt ukončen logopedická prevence v mateřských školách se naplno rozběhla Mateřské školy Kopřivnice p.o. se od srpna 2013 do konce

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

Vnitřní dokumentace 2015_02/SPC. Vnitřní řád. Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ

Vnitřní dokumentace 2015_02/SPC. Vnitřní řád. Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ Vnitřní dokumentace 2015_02/SPC Vnitřní řád Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ Datum Jméno Podpis Schválil 28.07.2015 Mgr. Miluše Horská Zpracoval 22.07.2015 Mgr. Petra Macasová Platnost od 01.09.2016

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005 č. 9/05

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Slovákova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 20 Jméno výchovného poradce: Mgr. Alena

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Metodici školních poradenských pracovišť (zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Jana Mrázková) RAMPS-VIP III, Rozvoj

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více