Zadávací podmínky k nabídkovému řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací podmínky k nabídkovému řízení"

Transkript

1 Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Město Nový Jičín (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje nabídkové řízení na nájem nebytových prostor v budově č. p. 128 (způsob využití stavba občanského vybavení) na ulici Lidická 6, Nový Jičín, stojící na pozemku parcela č. st. 44/1, zapsáno na LV č pro k. ú. Nový Jičín město, obec Nový Jičín (dále jen Hotel Praha ). I. Předmět nabídkového řízení 1. Předmětem nabídky jsou následující nebytové prostory v budově č. p. 128 (způsob využití stavba občanského vybavení) na ulici Lidická 6, Nový Jičín, stojící na pozemku parcela č. st. 44/1, zapsáno na LV č pro k. ú. Nový Jičín město, obec Nový Jičín určené pro provoz restauračního a hotelového zařízení: a) I. PP skladovací místnosti pro kuchyň, restauraci, hotel, včetně chladících a mrazících boxů, elektrorozvodna, strojovny výtahů, sociální zařízení pro personál kuchyně (šatny, umývárny, WC), b) I. NP prostory restaurace, kavárny a salónku, včetně šatny a WC. V mezipatře se nachází dvě kanceláře a WC se skladem, c) II. NP prostory salónků pro restauraci se sociálním zázemím, dále apartmánové pokoje hotelu se samostatným sociálním zázemím a místnosti hotelového zázemí (sklad prádla, úklidová místnost apod.), d) III. NP apartmány se sociálním zázemím, pokoje se sociálním zázemím, místnosti zázemí hotelu (sklad prádla, úklidová místnost, WC a šatna pro personál), e) IV. NP apartmány se sociálním zařízením, místnosti zázemí hotelu (sklad prádla, úklidová místnost, WC pro personál), o celkové výměře 2.706,43 m 2, které jsou blíže vymezeny na situačním nákresu, který je Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek. 2. Předmětem nabídky jsou rovněž movité věci nacházející se v nebytových prostorech uvedených v čl. I odst. 1 těchto zadávacích podmínek. Soupis pronajímaných movitých věcí je uveden v Příloze č. 2 (vzhledem k obsáhlosti soupisu je na vyžádání k nahlédnutí na bytovém odboru Města Nový Jičín.) 3. Předmět nabídkového řízení je nabízen ve stavu způsobilém k užívání způsobem obvyklým, za účelem provozování hotelu, restaurace, kavárny a zařízení s tím souvisejících. II. Náležitosti nabídky uchazeče 1. Nabídka každého uchazeče musí obsahovat následující náležitosti: - identifikační údaje uchazeče: v případě fyzické osoby podnikající jméno a příjmení či firmu, IČ, DIČ, adresu místa podnikání, adresu pro doručování (je-li odlišná od adresy místa podnikání) v případě právnické osoby firmu, IČ, DIČ, adresu sídla, adresu pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla), jméno a příjmení statutárního zástupce či jinou osobu oprávněnou jednat za právnickou osobu a doklad prokazující takové oprávnění s úředně ověřenými podpisy, schéma organizační struktury uchazeče každý uchazeč uvede telefonní kontakt, a ID datové schránky

2 - celkovou výši ročního nájemného a její následující rozdělení: pronájem nebytových prostor pronájem movitých věcí celkové DPH minimální výše požadovaného celkového ročního nájemného je ,- Kč plus DPH (za nájem nebytových prostor ,- Kč plus DPH a za nájem movitých věcí ,- Kč plus DPH) - předpokládaný vývoj celkové výše nájmu po dobu prvních 10 let trvání nájemního vztahu - koncepci převzetí předmětu nabídky a termín zahájení plného provozu - koncepci podnikatelského záměru s předmětem nabídky na dalších 5 let, jehož obsahem bude: předpokládaná provozní kapacita hotelu, restaurace a salónku předpokládané datum zahájení provozu jednotlivých zařízení předpokládaná otevírací doba předpokládané nabízené služby předpokládané cenové rozmezí jednotlivých nabízených služeb prohlášení uchazeče o udržitelnosti podnikatelského záměru - seznam plánovaných úprav nabízených nebytových prostor - seznam plánovaných investic do předmětu nabídky na příštích 5 let, včetně jejich předpokládané finanční hodnoty a odpisového plánu (podrobnější údaje týkající se investic nalezne uchazeč v návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí, která je Přílohou č. 3 (tato příloha, kterou je návrh smlouvy, je na vyžádání k nahlédnutí na bytovém odboru Města Nový Jičín.) - nabídka možností využití předmětu nabídkového řízení v případě potřeb pronajímatele - způsob zajištění zabezpečení objektu 2. Nabídka musí být uchazečem podepsána a jeho podpis musí být úředně ověřen. Bude-li nabídku předkládat uchazeč prostřednictvím osoby oprávněné za uchazeče jednat, musí být nedílnou součástí nabídky také originál či úředně ověřená kopie listiny prokazující oprávnění dané osoby za uchazeče jednat. III. Kvalifikační předpoklady uchazeče 1. Zadavatel požaduje prokázání následujících základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení uchazeče o jejich splnění, s úředně ověřeným podpisem uchazeče či osoby oprávněné za něj jednat: a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

3 b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) uchazeč není v likvidaci, f) uchazeč nemá v evidenci nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny žádné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) uchazeč nemá v evidenci nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, j) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštních právních předpisů, k) uchazeč je odborně způsobilý podle zvláštních právních předpisů, l) uchazeč nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Nový Jičín ani vůči jeho příspěvkovým organizacím a nebyl v minulosti vyloučen z účasti na nabídkovém či výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů v nabídce, m) uchazeč má připraven dostatečný objem finančních prostředků pro úpravy a investice do předmětu nabídky dle čl. I odst. 1, odst. 2 těchto zadávacích podmínek a svého podnikatelského záměru, n) pokud uchazeč vykonává činnost spojenou s provozem předmětu nabídkového řízení prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahují se základní kvalifikační předpoklady podle písm. a) až j) i na tyto osoby a uchazeč je povinen je prokázat. 2. Uchazeč je povinen prokázat splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů: a) předložit úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či úředně ověřenou kopii výpisu z jiné obdobné evidence podle zvláštních právních předpisů, pokud je v ní zapsán, b) předložit úředně ověřený doklad prokazující oprávnění podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu účelu užívání předmětu nabídkového řízení (tj. živnostenský list na předmět podnikání, který opravňuje uchazeče užívat předmět nabídkového řízení tak, jak je uvedeno v čl. I odst. 3 těchto zadávacích podmínek)

4 IV. Kritéria hodnocení nabídek Kritéria jsou uvedena podle stupně významu (váhy), kterou jim zadavatel přisuzuje: a) nabídková výše celkového ročního nájemného - váha tohoto kritéria je 25 % b) koncepce podnikatelského záměru, termíny realizací příprav a zahájení provozu váha kritéria 25 % c) objem a struktura předpokládaných investic do předmětu nabídky váha kritéria 25 % d) atraktivita nabízených služeb váha kritéria 15 % e) termín zahájení provozu váha kritéria 10% Rok Výše investice v Kč Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je roven 100. V. Způsob hodnocení nabídek 1. Každá nabídka bude hodnocena podle své ekonomické výhodnosti, pro jejíž stanovení bude použita bodovací metoda. Při hodnocení nabídek lze použít pouze kritérií uvedených v těchto zadávacích podmínkách. Ekonomickou výhodností se pro účely tohoto nabídkového řízení rozumí výhodnost pro zadavatele jak z hlediska výše příjmů za pronájem předmětu nabídky, tak přínos obyvatelům města Nový Jičín zatraktivněním poskytovaných restauračních a hotelových služeb a rozvojem turistického ruchu vyplývajícím z činnosti vítězného uchazeče. 2. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Hodnotící komise sestaví pořadí jednotlivých kritérií ze všech nabídek od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému a přiřadí nejvhodnějšímu kritériu 100 bodů a každému následujícímu kritériu přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodnějšímu kritériu. 3. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých kritérií v rámci nabídek sestaví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. VI. Ostatní podmínky a informace 1. V objektu uvedeném v čl. I odst. 1 těchto zadávacích podmínek nemohou být provozovány žádné formy výherních hracích automatů ani žádné jiné hazardní hry, vyloučeny jsou i jakékoliv formy nabídky či provozování erotických služeb. Porušení této povinnosti bude důvodem k okamžitému zrušení nájemní smlouvy bez jakékoliv náhrady. 2. Nájemní smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena pouze za podmínky, že si tento do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemného sdělení zadavatele o tom, že jeho nabídka byla vybrána jako úspěšná, sjedná pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti se sjednanou výší pojistného plnění v minimální výši ,- Kč a o tomto informuje vyhlašovatele.

5 3. Nájemní smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena pouze za podmínky, že tento do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemného sdělení o tom, že jeho nabídka byla vybrána jako úspěšná, předloží zadavateli návrh řešení interiéru nabízených nebytových prostor, a to jak v písemné, tak v grafické podobě. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem o parametrech interiéru a exteriéru tak, aby byl zachován dobový ráz nebytových prostor. 4. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou (bližší podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí, která je Přílohou č. 3 těchto zadávacích podmínek) 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu ukončit nabídkové řízení, a to i v případě vyhlášení vítězné nabídky, případně prodloužit termín ukončení nabídkového řízení. 6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřovat rozhodné skutečnosti uvedené uchazečem v jeho nabídce. 7. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v nabídkovém řízení. 8. O vítězné nabídce rozhodne s konečnou platností Rada města Nový Jičín. 9. Uzávěrka nabídkového řízení proběhne dne ve hodin. 10. Nabídky je nutno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy MPZ 151/2013/OB NEOTVÍRAT nejpozději do uzávěrky na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín, na adrese Divadelní 1, Nový Jičín. Za doručené nabídky se pokládají všechny nabídky, které budou nejpozději v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na uvedenou adresu podatelny Městského úřadu Nový Jičín. Na nabídky doručené po uzávěrce uvedené v čl. VI odst. 7 těchto zadávacích podmínek nebude brán zřetel. 11. Všichni uchazeči budou vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení, tj. zda jejich nabídka zvítězila či nikoliv. 12. Informace podá: Ing. Vladimír Benko , Martin Bartošík, bytový odbor MěÚ Nový Jičín, tel , Miroslava Saksová, bytový odbor MěÚ Nový Jičín, tel , V případě zájmu je možná po předběžné domluvě prohlídka celé budovy na tel nebo Vyvěšeno:.. Město Nový Jičín zastoupeno PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou Sňato :

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více