Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AVR ATmega16 4. díl Praha 2006

2 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství. Soubory a CD ROM mající pøímo vztah ke kize, které vytvoøil sám autor (tj. obsah adresáøù PROGRAMY, SDKATM16 a SPOJE), ejsou volì šiøitelé a vztahují se a ì autorská práva. * * * Pøed edávem rovìž vyšel podrobý stavebí ávod a vývojový kit USBmegaKIT [7], který je urèe k pøipojeí a sbìrici USB, zatímco v této kize je verze pøipojitelá a sériový port poèítaèe (COM). To je hlaví vlastost, ve které se oba kity zásadì liší. Bližší iformace ajdete a stráce 16. David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL ATmega16 4. díl Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa ebo rozmožováa jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm ebo jiý postup), zadáa do iformaèího systému ebo pøeášea v jié formì èi jiými prostøedky. Autor a akladatelství epøejímají záruku za správost tištìých materiálù. Pøedkládaá zapojeí a iformace jsou zveøejìy bez ohledu a pøípadé patety tøetích osob. Nároky a odškodìí a základì zmì, chyb ebo vyecháí jsou zásadì vylouèey. Veškerá práva vyhrazea. Ig. David Matoušek, 2006 Nakladatelství BEN techická literatura, Vìšíova 5, Praha 10 David Matoušek: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 BEN techická literatura, Praha vydáí ISBN

3 OBSAH O KNIZE ÚVOD Základí pojmy termiologie Stadardí registry a jejich výzam Døíve ež zaèete stavìt aeb porováí vývojových kitù ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MIKROKONTROLÉRU ATMEGA Mutace a pouzdra Struèý popis vývodù Systémové hodiy a volby sychroizace Zdroje sychroizace clk CPU Výchozí zdroj hodi Krystalový oscilátor Nízkofrekveèí krystalový oscilátor Vìjší RC oscilátor Kalibrovaý vitøí RC oscilátor Vìjší hodiy Oscilátor asychroího èítaèe/èasovaèe AVR architektura Programováí mikrokotroléru ATmega Pamì ové zámky Propojky Sigatura Možé zpùsoby programováí Sériový dowload Charakteristické a mezí údaje Struèý pøehled dalších oviek JTAG a ladìí pøímo a èipu Boudary-sca Boot Loader SDKATM16 PROGRAMÁTOR A VÝVOJOVÝ KIT PRO ATMEGA Myšleka platformy SDK Programátor a vývojový kit v jedom! Schéma zapojeí Plošý spoj A D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 3

4 3.4 Koektory a kabely Datové koektory Propojovací kablíky Propojovací kabel Oživeí Komplexí programátor SDKATM PROGRAMÁTORSKÝ MODEL MIKROKONTROLÉRU ATMEGA Rozdìleí pamì ového prostoru Úvodí popis registrù Registrové pole (Register File) Ukazatele (poitery) Vstupì/výstupí registry (I/O Memory) INSTRUKÈNÍ SOUBOR Operady istrukcí Základí pojmy Pøímé adresováí jedoho registru Pøímé adresováí dvou registrù Pøímé adresováí vstupì/výstupího registru Pøímé adresováí dat Nepøímé adresováí dat Nepøímé adresováí dat s posuutím Nepøímé adresováí dat s pre-dekremetem Nepøímé adresováí dat s post-ikremetem Adresováí kostat uložeých v pamìti programu (istrukce LPM) Nepøímé adresováí pamìti programu (istrukce IJMP ebo ICALL) Relativí adresováí pamìti programu (istrukce RJMP ebo RCALL) Zkráceé relativí adresováí pamìti programu (podmíìé skoky) Typy skokù Zavedeé symboly Pøesuy dat Bitové operace Skoky a pøeskoky Istrukce pro podporu podprogramù Logické operace Aritmetické operace Porovávací istrukce Zvláští istrukce D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 A

5 5.12 Rozšíøeý istrukèí soubor Nové techiky adresováí Nové istrukce AVR ASSEMBLER Základí pojmy pøi práci s AVR Symboly Návìští ASCII literály Kometáø Lokaèí èítaè programového segmetu (PC) Èísla a operátory Direktivy AVR Základí direktivy Práce s makry Øízeí výpisu pøekladu Co ajdete v souboru M16DEF.INC ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ VSTUPNÌ/VÝSTUPNÍCH PORTÙ Popis vstupì/výstupího portu Úvodí iformace Porty jako obecé vstupy/výstupy Alterativí fukce portù Pøípravek AT8LED Rozbor øešeí Plošý spoj Prví pøíklad: PROG_01 bìžící svìtlo (pøíklad eje pro zaèáteèíky!!!) Pøípravek ATLCDTX Obecý úvod Popis komuikace Pøípravek ATLCDTX Obslužé rutiy pro pøípravek ATLCDTX PROG_02 Aimace textu a LCD displeji RESET A PØERUŠENÍ Výzaèé adresy Zdroje resetu Power-o Reset Vìjší reset WDT reset Brow-out Reset Registr MCUSR (MicroCotroller Uit Cotrol ad Status Register) A D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 5

6 8.3 Obsluha pøerušeí Registr SREG Vìjší vstupy pøerušeí INT0 až INT Èasová odezva pøerušeí Pøíklad použití vìjšího pøerušeí INT Popis pøípravku ATIKBD PROG_03 použití pøípravku ATIKBD a pøerušeí SÉRIOVÝ KANÁL SPI SPCR øídicí registr SPI kaálu SPSR stavový registr SPI kaálu SPDR datový registr SPI kaálu MCP4921 D/A pøevodík s SPI sbìricí Pøípravek ATSPIDAC PROG_04 Pøíklad použití SPI kaálu ZABUDOVANÝ A/D PØEVODNÍK Operace Start pøevodu Pøeddìlièka a èasováí pøevodu Difereèí kaály Zmìa kaálu ebo refereèího zdroje Fukce potlaèovaèe šumu Techika sížeí šumu Výsledek A/D pøevodu Øídicí registry Pøípravek ATSVORKY PROG_05 Pøíklad použití A/D pøevodíku ÈÍTAÈ/ÈASOVAÈ Základí pojmy spojeé s èítaèi/èasovaèi Úvodí popis Pracoví režimy Normálí režim CTC Clear Timer o Compare Match Rychlý PWM režim Fázovì korigovaý PWM režim Registry èítaèe/èasovaèe D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 A

7 11.5 Pøeddìlièky pro èítaèe/èasovaèe 0 a Pøíklady použití èítaèe/èasovaèe PROG_06 Pøíklad použití režimu CTC Pøípravek ATDIPSW PROG_07 Pøíklad použití režimu PWM ÈÍTAÈ/ÈASOVAÈ Úvodí popis Pracoví režimy Normálí režim CTC Clear Timer o Compare Match Rychlý PWM režim Fázovì korigovaý PWM režim Fázovì a kmitoètovì korigovaý PWM režim Registry èítaèe/èasovaèe Pøíklad PROG_08 Mìøeí kmitoètu ÈÍTAÈ/ÈASOVAÈ Úvodí popis Pracoví režimy Normálí režim CTC Clear Timer o Compare Match Rychlý PWM režim Fázovì korigovaý PWM režim Registry èítaèe/èasovaèe Pøeddìlièka pro èítaè/èasovaè ZABUDOVANÝ ANALOGOVÝ KOMPARÁTOR Registr SFIOR Registr ACSR Pøíklad PROG_09 Mìøeí odporu ROZHRANÍ TWI (I 2 C) Defiice TWI Pøeos dat a formát rámce Úvod do TWI modulu Popis registrù spojeých s TWI Použití TWI Pøeosové režimy A D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 7

8 15.7 Obvod TC Pøípravek ATTC Pøíklad PROG_ JEDNOTKA USART Základí vlastosti Geerátor hodi Formát rámce Iicializace jedotky USART Vysíláí dat USART vysílaè Pøijímáí dat USART pøijímaè Pøíjem asychroích dat Víceprocesorový komuikaèí režim Pøístup k registrùm UBRRH a UCSRC Popis registrù jedotky USART Pøíklady PROG_11 sériová komuikace s klávesicí ATIKBD Pøípravek ATRS PROG_12 ovládáí pøípravkù AT8LED a ATDIPSW2 z poèítaèe PROG_13 impulzí geerátor ovládaý poèítaèem ZBÝVAJÍCÍ RYSY MIKROKONTROLÉRU ATMEGA Režimy sížeé spotøeby Miimalizace spotøeby Zabudovaá E 2 PROM Pøístup do E 2 PROM Registry pro práci s E 2 PROM Prevece poškozeí obsahu E 2 PROM PROG_14 použití režimu redukce šumu pro A/D LITERATURA NABÍDKA PØÍPRAVKÙ PØEHLED PØÍPRAVKÙ ATMEL PLOŠNÉ SPOJE D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 A

9 CO NAJDETE NA DOPROVODNÉM CD-ROM Doprovodé CD-ROM obsahuje všechy iformace potøebé pro sadou práci s kihou. Tyto iformace lze rozdìlit do logických celkù, které se acházejí v oddìleých adresáøích: adresáø ATMEL obsahuje ásledující programy, které byly stažey ze stráek firmy Atmel ( AVR LCD Visualizer (2/2004), cca 1 MB AVR studio v (starší verze), cca 7,5 MB AVR studio v (build 460, 11/2005), cca 50 MB, AVR studio v service pack 1 (1/2006), cca 10 MB, doprovodá dokumetace v PDF (aglicky) adresáø BEN obsahuje pøehled vydaých kih a CD akladatelství BEN techická literatura (aktualizováo k poèátku úora 2006), jejichž souèástí je poèítaèová verze tištìého katalogu Edièího pláu zima 2005/2006, adresáø DATASHEET obsahuje ezbytou origiálí dokumetaci ve formátu PDF. Najdete zde též samorozbalitelý archiv programu Adobe Acrobat Reader v ìkolika verzích, který slouží k prohlížeí PDF souborù, adresáø FOTO obsahuje, jak sám ázev apovídá, fotografie hotových pøípravkù. Každý byl afoce z ìkolika pohledù, aby byla lépe dokumetováa jejich možá stavba, Do shodého adresáøe jsme umístili trial verzi prohlížeèe ACDSee stažeou z Iteretu ( ACDSee Classic (velikost istalaèího souboru cca 1,6 MB, miimálí požadavky Widows 95/98/Me/NT4/2000/XP, PC 486DX s 32 MB RAM, režim grafického adaptéru s 256 barvami, 4 MB volého místa a pevém disku, vhodý Iteret Explorer 4.0 ebo pozdìjší). Tip: pokud se vám fotografie zdají pøíliš tmavé, aktivujte ve vašem prohlížeèi Gamma korekci a hodotu apø (optimálí hodota závisí a astaveí vašeho grafického subsystému). adresáø PROGRAMY obsahuje zdrojové i pøeložeé formy všech programù realizovaých v kize. Programy ejsou volì šiøitelé, adresáø SDKATM16 obsahuje pøedevším ovládací aplikaci programátoru obvodù ATmega16 (SDKATM16.EXE) a také program pro oživeí programátoru (RSDEBUG.EXE), adresáø SPOJE obsahuje klišé plošých spojù všech pøípravkù popsaých v kize ve formátu TIF a avíc ve zdrojovém formátu BRD programu EAGLE v. 2.61, aby si èteáøi pøípadì mohli plošé spoje upravit podle vlastích pøedstav. Nìkteré spoje jsme ještì v redakci dodateèì upravovali (úprava kritických vzdáleostí, ), takže fiálí verze je uložea pouze ve formátu TIF (je shodá s klišé otištìými v kize), Programy ejsou volì šiøitelé. A D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 9

10 O KNIZE Kiha je zamìøea a popis mikrokotroléru ATmega16 vèetì ètrácti zajímavých aplikací. Øada iformací je použitelá i pro jié mikrokotroléry typu AVR. V úvodu jsou krátce vysvìtley základí pojmy mikroprocesorové techiky. Následuje druhá kapitola, která uvádí základí vlastosti mikrokotroléru ATmega16 vèetì popisu sériového dowloadu (programováí pøímo v avrhovaém systému). Tyto pozatky jsou zužitkováy ve tøetí kapitole, která popisuje kostrukci programátoru spojeého s vývojovým kitem (pro programováí a testováí postaèí jediá deska plošých spojù). Souèástí kihy je i oživovací program tohoto programátoru. Takže oživeí zvláde i zaèáteèík! Ètvrtá kapitola vysvìtluje pojmy spojeé s pamìtí programu resp. dat a popisuje základí registry mikrokotroléru. Pátá kapitola uvádí istrukèí soubor a šestá kapitola uvádí možosti assembleru. Sedmá kapitola popisuje chováí portù PA až PD a uvádí základí aplikace (pøipojeí osmi LED, pøipojeí LCD displeje). Osmá kapitola popisuje pøerušovací systém mikrokotroléru. Jeho použití je ukázáo a komuikaci modulu ATIKBD (iteligetí maticová klávesice 4 4 s geerací pøerušeí, kód klávesy vystavuje a paralelí sbìrici a také vysílá sériovou likou). Devátá kapitola je vìováa obvodùm se sbìricí SPI. Pro popis byl vybrá obvod MCP4921 (12bitový D/A pøevodík). Desátá kapitola je vìováa popisu zabudovaého A/D pøevodíku ve spojitosti s LCD displejem (LCD displej zobrazuje pøevedeý údaj). Kapitoly 11 až 13 uvádí vlastosti èítaèù/èasovaèù 0 až 2 a doplòují základí pøíklady jejich použití (odmìøeí itervalu, PWM regulace, mìøeí vìjšího kmitoètu). Ètráctá kapitola ukazuje použití zabudovaého aalogového komparátoru pro mìøeí odporu. Patáctá kapitola je vìováa obvodùm se sbìricí TWI (I 2 C). Pro popis byl vybrá obvod TC1320 (8bitový D/A pøevodík). Šestáctá kapitola se vìuje použití zabudovaého sériového portu. Je uvedeo pøipojeí mikrokotroléru k sériovému portu poèítaèe. Je ukázáa komuikace pøípravku ATIKBD po sériové lice a dva pøíklady øízeí mikrokotroléru programem, který bìží a PC. Sedmáctá kapitola uvádí pokroèilé schoposti mikrokotroléru ATmega16 jako jsou: øízeí spotøeby a ovládáí zabudovaé pamìti EEPROM. Je ukázáo použití A/D pøevodíku v režimu redukce šumu. Kiha rovìž obsahuje popis kostrukce pøípravkù (vèetì desek plošých spojù) všech publikovaých pøíkladù. Doprovodý CD ROM obsahuje klišé plošých spojù pøípravkù, ezbyté datasheety (katalogové listy), zkompilovaé a zdrojové kódy všech publikovaých pøíkladù. 10 D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 A

11 1.3 DØÍVE NEŽ ZAÈNETE STAVÌT ANEB POROVNÁNÍ VÝVOJOVÝCH KITÙ Porováí vývojových kitù SDKATM16 a USBmegaKIT Pro programováí mikrokotrolérù ATmega16 byly vytvoøey dva vývojové kity. Každý z kitù má jié vlastosti, pro které byl kostruová. Oba vývojové kity používají k ovládáí podobì sestaveé programy (programovací soubory v geerickém ebo Itel Hex formátu; možost astaveí propojek a programováí E 2 PROM). Základí vlastosti SDKATM16: pøipojeí k sériovému portu (použitelé pro poèítaèe s operaèím systémem poèíaje Widows 95), jedoduchá a levá kostrukce, sadé oživeí bìžì dostupými mìøicími pøístroji, apájeí z vìjšího zdroje 9 V (a jedé straì utost použít vìjší zdroj; a druhé straì eí odbìr limitová poèítaèem), ovládací program SDKATM16.EXE. Základí vlastosti USBmegaKIT: pøipojeí k USB (použitelé pro poèítaèe s operaèím systémem poèíaje Widows 98, které dispoují USB porty), komplikovaìjší a dražší kostrukce, komplikovaìjší oživeí (lze ale vystaèit s bìžì dostupými mìøicími pøístroji), apájeí pøímo z poèítaèe pøes USB (a jedé straì vystaèíme s jediým kabelem pro øízeí i apájeí flexibilí použití, jedoduché pøipojeí k poèítaèi; a druhé straì je odbìr limitová maximálí hodotou 500 ma pro vìtšiu pøípravkù postaèí), ovládací program USBmegaKIT.EXE. Z uvedeých vlastostí vyplývá, že vývojový kit SDKATM16 je vhodý pøedevším pro zaèáteèíky (jedodušší a levìjší kostrukce). Vývojový kit USBmegaKIT je urèe pro pokroèilejší použití (promyšleìjší a tedy i komplikovaìjší a dražší kostrukce). 16 D. MATOUŠEK: Práce s mikrokotroléry Atmel ATmega16 A

David Matoušek VISUAL C++ 6 0 VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ Praha 2003 David Matoušek VISUAL C++ 6 0 vývojové prostøedí Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa ebo rozmožováa

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry ATMEL Vývojové prostředí AVR Studio Vývojové prostředí Win. AVR Vývojové prostředí BASCOM AVR Universalne vývojové prostředí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SIMOCODE ES 2007 pro SIMOCODE pro

SIMOCODE ES 2007 pro SIMOCODE pro pro A&D CD CC PM5 2008 1 Stará verze softwaru: Smart 3ZS1312-1CC10-0YA0 -komunikacepřes systémové rozhraní - parametrizace, provoz a monitorování - diagnostika a testování Professional 3ZS1312-2CC10-0YA0

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Specifikace vybavení pro výběrové řízení

Specifikace vybavení pro výběrové řízení Specifikace vybavení pro výběrové řízení Část A) MES + xapost server MES CPU platforma x86 dvoujádrový s min. výkonem v BAPCO SYSMark 2004 SE 250 bodů 2x 320 GB SATA, 7200 ot./min., 8MB cache, hw RAID

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

ceník platný od 15.2.2006

ceník platný od 15.2.2006 ceník platný od 1522006 n-series n30: Bezdrátový zázrak Acer n30 je nový, tenký, kompaktní kapesní počítač s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 2003 Pocket PC Premium Edition, výkonným procesorem,

Více

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie

Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Vývojový kit osazený procesorem ARM - Cookie Pro edici NuMicro 1.0 Web: www.coocox.org Fórum: forum.coocox.org Technická podpora: master@coocox.com Marketing: market&coocox.com 1. Úvod Cookie je open-source

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. TIA Portal Comfort panely Integrovaná funkčnost je stejná pro všechny Comfort Panely Širokoúhlý displej s LED podsvícením Vyšší zabezpečení dat z archivů a receptur Inovovaný servisní koncept Nejmodernější

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Programátor pro procesory AVR. Miroslav Janás

Programátor pro procesory AVR. Miroslav Janás ATprogISPUSB0A Programátor pro procesory AVR Miroslav Janás Modul USB programátoru procesorů AVR s šestipinovým ISP rozhraním. Programátor je kompatibilní s AVR studio (programátor STK00 nebo AVRISP) a

Více

Burkhard Ma C PRO MIKROKONTROLÉRY ANSI-C, kompilátory C, spojovací programy likery, práce s ATMEL AVR a MSC-51, pøíklady programováí v jazyce C, ástroje pro programováí, tipy a triky, µc & praxe Praha

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

ř ú ú Š Í Á É ř ř ř é é ř ř š é ř ř š ř é ž é ž š é š é é ř ů ž ž ř é ř ů é é ž é ř é é ř é ú é é ž é é š ň é ř š é š é Ť é ř ů ž ž ď ř é é é ž ř é Š ů é ř é ř é Š ú ř Í ž ž ř ř Í é š ž é ř Ť š ř ř ř š

Více

ň ý ě ý ý ý ě ň ý ě ý Ú ú ň ň ý ě ý ó ž ý ň ě ě ě ú ú Ř ň ň ý ě ý ě ě ž ý ž ě ý ě ý ě ě ů ě Ů Č Í Ě Á Á Í ě ě ě ě Ž Ů ú ě ě ě Ú ě ů ě ý ě ě ú ň ý ě Ů ž ů ž ě ý ý ý ý ě Č Č ě Č ě ů ý ě ý ý ž ě ě ž ů ž ě

Více

ě ě ú ě ě ě ě ě ň ě ň ů ě ů Ý ě ě ů ň ě Í ě ň ě ě Ž ě ň ě ě ú ů ú ě ě ě ú ě ě ě ě ě ě ů ě ů ě ě ú ů ě ě ě Ž ů ě ě ú Ž Ž Ú ě ě ě ě Ž Ž ě ť Ž Í ě Ž ě Ž Ž ů ěž ů ěž ě Í Ú ů ě ů ě Ž Ž Ž ě ě ě ů ě ě ě ě ě ů

Více

Vývojový kit RASPBERRY PI FTDI RPI-HUB module

Vývojový kit RASPBERRY PI FTDI RPI-HUB module Vývojový kit RASPBERRY PI FTDI RPI-HUB module RPi HUB modul se připojuje k počítači Raspberry-Pi a rozšiřuje množství rozhraní, které lze použít z host zařízení. RPi HUB modul také poskytuje dvojitý kanál

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Aplikační návod AN OM2007 006 Upload firmware OMU 408UNI Ing. Jiří Antoš 12. 10. 2007

Aplikační návod AN OM2007 006 Upload firmware OMU 408UNI Ing. Jiří Antoš 12. 10. 2007 Pokud je potřeba aktualizovat firmware přístrojů OMU 408 lze použít následující postup, pomocí programu OM Link. S počítačem musí být přístroj propojen OML USB kabelem nebo standardním rozhranním RS232.

Více

pouˇzití USB nebo SPI

pouˇzití USB nebo SPI Připojení modulů IQRF k platformě Android za pouˇzití USB nebo SPI Bc. Josef Jebavý, http://xeres.cz 25. srpna 2015 Obsah 1 Operační systém Android 2 2 Moˇznosti řešení 2 2.1 USB........................................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DATALOGGER S PARALELNÍM ZÁZNAMEM DAT DATALOGGER WITH PARALLEL DATALOGGING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DATALOGGER S PARALELNÍM ZÁZNAMEM DAT DATALOGGER WITH PARALLEL DATALOGGING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Měření na D/A a A/D převodnících

Měření na D/A a A/D převodnících Měřeí a D/A a A/D převodících. Zadáí A. Na D/A převodíku ealizovaém pomocí MDAC 8: a) Změřte závislost výstupího apětí převodíku v ozsahu až V a zvoleé vstupí kombiaci sousedích kódových slov. Měřeí poveďte

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 3. díl Optoelektroika optoelektroické prvky a optická vláka www.lica.cz www.belde.com Praha 2005 Firma LICA je pøedí èeský dodavatel techologií pro provozovatele

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

OPERÁTORSKÉ PANELY A PRŮMYSLOVÁ PC

OPERÁTORSKÉ PANELY A PRŮMYSLOVÁ PC OPERÁTORSKÉ PANELY A PRŮMYSLOVÁ PC Human Machine Interface OBSAH OPERÁTORSKÉ PANELY HMI VESA ROBUSTNÍ PANELY, LCD 8, 12 4 OPERÁTORSKÉ PANELY HMI DO PANELU RISC, LCD 5 12 5 INTEL ATOM Z5x0 LCD 5 12 6 INTEL

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH532 Notebook Váš nepostradatelný společník Potřebujete-li solidní a spolehlivý multimediální notebook, zvolte Fujitsu LIFEBOOK AH532. Je k dispozici v několika provedeních

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

Programování mikroprocesorů Atmel AVR Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

Programování mikroprocesorů Atmel AVR Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_12 Programování mikroprocesorů Atmel AVR Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2012

i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2012 i4wifi a.s. produktové novinky Prosinec 2012 MIKROTIK: Cloud Core Router CCR1036, 12x Gbit LAN, 4x Gbit SFP port, dotykové LCD, vč. L6 Super výkonný router od Mikrotiku s 36-ti jádry! Dokáže zpracovat

Více

DPH a SNC 5 200 12 AKCE FS-1120D 7 100 12 AKCE FS-1320D 9 400 12 AKCE FS-1370DN. Náklady

DPH a SNC 5 200 12 AKCE FS-1120D 7 100 12 AKCE FS-1320D 9 400 12 AKCE FS-1370DN. Náklady FS-1120D 30 A4/min. čb. duplexní tiskárna, PCL6, PostScript 3, 1x zásobník na 250 listů, boční podavač na 50 listů, 32 MB RAM, vč. start. toneru na 1000 A4 5 200 12 AKCE FS-1120D FS-1120DN FS-1120D + síťové

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy

Více

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek Napájecí zdroj Josef Jan Horálek Josef Jan Horálek FIM UHK Architektura počítačů II Zdroje AT Starší zdroje používané u deset AT Dvě napěťové úrovně 12V a 5V Vypínání mechanickým vypínačem Na základní

Více

Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu

Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu ABSTRAKT Adam Ligocki, Zbigniew Opioł Projekt se zabývá vytvořením autonomního vozidla řízeného dvěma kooperujícími procesory, z

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika. Robot stopař. Autor: Petr Gábrlík. (SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm)

Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika. Robot stopař. Autor: Petr Gábrlík. (SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm) Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Robot stopař Autor: Petr Gábrlík SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Školní 1610 756 61 Rožnov

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

Zabezpečení organizace v pohybu

Zabezpečení organizace v pohybu Zabezpečení organizace v pohybu Zdeněk Jiříček Microsoft Marian Henč Microsoft AFCEA seminář DMZ 19. března 2013 Útoky na DMZ od ekonomické krize Je to živnost Dříve pro svoje ego, nyní pro peníze Trh

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPARAMETROVÝ REGULÁTOR OBĚHOVÉHO ČERPADLA MULTIPARAMETER CIRCULATING PUMP DRIVER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPARAMETROVÝ REGULÁTOR OBĚHOVÉHO ČERPADLA MULTIPARAMETER CIRCULATING PUMP DRIVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více