Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p. 1933 a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1"

Transkript

1 M Ě S T S K Á ČÁST P R A H A 1 MateriáO pro rady čísso: BJ2015/0017 Rada městské částó 2. schůze dne Pořadí v programu: Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 zpracoval: projednáno s: Mgr. Jiří Sidliák Právník Mgr. Kateřina Dubsl<á ved. oddělení - právník ÍLJ. JUDr. Petr Dětský Vedoucí odd. právního, kpntroly a stížností (. yfct^/ Tomáš Macháček členrmčpl ^ předkládá: Ing. Zdeňka Tomíčková vedoucípjms K jednání přizvat: l^grřkateřina Dubská vedroddělení - právník

2 M Ě S T S K Á ČÁST P R A H A 1 Cl schůze dne A'b.^-%OÁ'^ Návrh usnesení: Žádost o souhdas s lozavřením nájemní smdouvy - nebytové prostory v domě č.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 VARIANTA A) 1) s o u h I a s í s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 umístěné ve 2.NP domů č. p stojícího na pozemku pare. č. 214 a č. p stojícího na pozemku pare. č. 215, vše k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 společností MAUDI s.r.o., IČ: , a to od na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši Kč, za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí 2) ukládá oznámit výsledek tohoto usnesení uvedený v bodu 1) žadateli společnosti EP-SC s.r.o 2.1 Zodpovídá: Tomáš (Macháček Termín: VARIANTA B) 1) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 umístěné ve 2.NP domů č. p stojícího na pozemku pare. č. 214 a č. p stojícího na pozemku pare. č. 215, vše k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 společnosti Česká společnost porodních asistentek, IČ: , a to od na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši Kč, za účelem provozování Centra zdravotně sociálních služeb 2) u k I á d á

3 oznámit výsledek tohoto usnesení uvedený v bodu 1) žadateli - společnosti EP-SC s.r.o 2.1 Zodpovídá: Tomáš Macháček Termín: Obsah: 1. návrh usnesení 2. Duvodova_zprava_2015.doc 3. Zadost_EPSC.pdf 4. Zadost_EPSC_doplneni.pdf 5. Na_Porici_36_a_38_ACCT_smlouva.pdf 6. Na_Porici_36_a_38_ACCT_smlouva-dodatek2.pdf 7. vypisor_!^audi.pdf 8. vypisor_senorina.pdf 9. Zamer2.pdf 10. Porodni_asistentky.pdf 11. Maudi_navyseni.pdf 12. Maudi_zamer.pdf

4 Důvodová zpráva výchozí situace Domy č.p a 1934 stojící na pozemcích pare. č. 214 a 215, vše k.ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 (dále jen Domy") jsou ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy a jsou v souladu s ustanovením 19 zákona č. 131/2000 Sb. svěřeny do správy Městské části Praha 1. Dne byla mezi MČPl (jako vlastníkem) a obchodní společností ACCT - Rakousko - česká poradní a obchodní společnost, s.r.o. se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČO: (dále též Správce") uzavřena smlouva o správě, údržbě a opravách nemovitostí. Tato smlouva byla posléze změněna Dodatkem č. 1 (ze dne ) a Dodatkem č. 2 (ze dne ). Na základě této smlouvy (čl. II) je Správce k bytovým a nebytovým prostorám nacházejícím se v Domech oprávněn uzavírat nájemní smlouvy s třetími subjekty se souhlasem vlastníka. Obchodní firma Správce od nese název EP-SC, s.r.o. a od má sídlo Václavské náměstí 43, Praha 1, což bylo zohledněno i v Dodatku č. 2. Důvod předložení Dopisem ze dne , doplněným em ze dne požádal Správce o udělení souhlasu s uzavřením nové nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 ve 2.NP Domů se společností MAUDI s.r.o., IČ: , a to od na dobu 8 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši ,- Kč, za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí. RMČ svým usnesením č. UR14_1622 ze dne schválila záměr pronájmu na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let. Tento záměr byl následně v době od do vyvěšen na úřední desce. Kromě žadatele se do zveřejněného záměru přihlásila Česká společnost porodních asistentek, která nabídla měsíční nájemné ve výši ,- Kč, zároveň Správce oznámil MČ Pl, že původní žadatel navýšil nabídku na měsíční nájemné ,- Kč. Součástí materiálu jsou i obě tyto nabídky obsahující podrobný záměr aktivit obou zájemců.

5 HMÍska easi Praha 1 - UIK Eu,op..nPr.p n,s, c. DoriKeno: UMCPl 1S93S1/2014 listy:1 ppllohy: t)U Václavské náměstí 819/43, Praha tel.: fax: IČ: , DIČ: CZ Zápis u Městského soudu v Praze, oddu C, vložka 188 meoles< NAŠEZN: 496/2014 DATUM: 3.řfjna2014 Vážený pan TomáS Macháček zástupce starosty Městské části Praha 1 Vodičkova Praha 1 V Praze dne Žádost o souhlas s uzavřením náiemní smlouvy - prostor č.ll+č.12 v domě Č.d Na Poříčí 36 Vážený pane místostarosto, na základě čl. II., odst. 1., Smlouvy o správé, údržbě a opravách nemovitostí ze dne ve zněni dodatků uzavřené mezi MČ Praha 1 a naší společností, si dovolují požádat o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory č.11 a 6.12 o celkové ploše 267,89m^ ve 2. nadzemním podlaží domu čp.ig33, Na Poříčí 36. Praha 1 protože: - na základě Vašeho souhlasu, usnesení Rady městské části UR13_Q837 ze dne jsme byli nucení ukončit nájemní smlouvu na tyto prostory se společností OCĚAN, spol. sr.o. z důvodu stále se navyšujícího dluhu v souvislosti s dlouhodobým neplněním smluvních platebních povinností a zároveň - v současné době má zájem na tyto prostory uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu osmí let s možností prodloužení o dalších pět let s výší nájemného ,- Kč měsíčné v období leden až září 2015 a ,- Kč měsíčně v období následujícím obchodní finna MAUDI s.r.o., IČ Ve jmenovaných prostorách má v úmyslu nový nájemce ve spolupráci se společností SEŇORINA s.r.o. provozovat Centrum Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality zejména seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí. Z důvodu, aby byly předmětné prostory čisté a pronajmutelné, provádíme zde v současné době plně na náklady naší společnosti opravy sodálních zařízení, oken, dveří, omítek, elektrorozvodů vč. deínstalace záložních elektrorozvodů, slaboproudých telefonních a počítačových rozvodů a jejích původních ochranných lišt a vymalování. Terniín předání prostor a tím i počátek nájmu společnosti MAUDI s.r.o. závisí na postupu při schvalování této žádosti. Obě strany mají zájem o pronájem od Předem děkujeme za Vaše souhlasné stanovisko a Váš čas věnovaný této záležitosti. S pozdravem za EP-SC s.r.o. ^ _ JUDr. Jaroslav Zika, jednatel Václav.sl«; náin Pr:iha 1 Přílohy: Žádost MAUDI s.r.o. ze dne Kopie: - Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS

6 -^ 3 EP-SC s.r.o. Václavské nám Praha 1 MAUDI s.r.o. IČ Křupá Kostelec nad Černými lesy Věc: žádost o schválení pronájmu Vážení, na základě ústní dohody Vás žádáme o schválení pronájmu prostor v budově Na Poříčí 36, Praha 1 v prvním patře. V tomto prostoru má naše společnost MAUDI s.r.o., IČ , se sídlem Křupá 63, Kostelec nad Černými lesy ve spolupráci se společností Seňorina s.r.o. v úmyslu provozovat Centrum Seňorina. Centrum Seňorina se zaměřuje na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života, a to jak života seniorij, tak jejich rodinných příslušníku, a dále na osvětovou a poradenskou činnost pro všechny, kterých se problematika stárnutí týká. Jedná se zejména o následující aktivity: - procvičování kognitivních funkcí mozku - tělesná zdravotní cvičení - motivační umělecká činnost (zpěv, výtvarné i pohybové aktivity) - společenské akce (čtení tisku, knih, vystoupení, hraní společenských her) - kurzy počítačových a jiných dovedností pro seniory - krátkodobé ubytování s 24 hod. dohledem (např. v době, kdy pečující rodina jede na dovolenou, pracovní cestu apod.) - služby osobního charakteru a osobní hygieny - půjčování kompenzačních pomůcek - přednášková činnost odborných lektorů na témata jako např. rozvoj osobnosti, age management v rodinách a ve firmách, problémy stárnutí včetně psychických poruch (Aizheimerova nemoc a jiné druhy demence) - komunitní setkávání lidí s obdobnými probémy i zájmy - kancelářské a administrativní činnosti

7 1 - Podmínky pronájmu Nájemník: společnost MAUDI s.r.o. IČ , se sídlem Křupá 63, Kostelec nad Černými lesy zastoupená Mgr. Jaroslavou Švarcbachovou, jednatelkou Smlouva na dobu určitou na 8 let s obcí na prodloužení o dalších 5 let Počátek nájemní smlouvy: Nájem v období leden až září 2015: Nájem v následujícím období: Kč / měsíc / měsíc Za kladné vyřízení předem děkujeme. V Praze dne Za společnost Maudi s.r.o. Mgr.^^aTOŠÍava Svarjjbachová, jedrj^elka '-ňsi tno.afeti.mleliriftweíwli NLD autortaoowýarentom IC:28»«7340 OtC: 02268^^340 -Riai: MoOnttu&Gc

8 Pagé 1 of 2/ j^s^x. FW: Odpověď: Ďopinfihí žádosti o uzavřeni nájemní smlouvy firmy MAUDI s.r.o. fe^^ijs Komu: %xww jiriisídliak mi^m-- 05: :27 Ški^řtpbdrobnpšti Qd: "ep-sc" Komu: 1 Attachmeht imágeool.gif Vážěfiýpáhé doktore,. v řiáyaznqstí na předchózi Korespondenci potvrzujeme, že nájemce je přípraven plátít go- OOp,- l<č měsfeně pó dobu trváni smiduvy. Gelková výměra prostor dle naší pasportizace činí 39^^^ m?. Spolu s tímto naší žádost ro2šii'ujeníie q možnost nájemce sjednat k částí předmětných prostor podnájemní smlbuvu. Šipozdrayem J U Dr. Jaroslav Zika jednatel -- Original ivlessage-- From: Sent: Wednesday, October 29, :36 AM To: ep-sc Subjécti Odpověď: Doplnění žádosti p uzavření nájemní smlouvy firmy MAUDI s.r.o. Dobrý den, pane doktore, ypíivpdriírti návrhu bylo hriěšičnl nájeifiriě ,- za 1-9/2015, dále Í55,p00i-, nyní Je zyýšéné ria.eo.oóo,-. Tlm jé myšleno stejné na ceíbu dobu pronájmu? Gélková výměra prostdr bý. táktněla býf 386í:65 m2. S poždrávenn JUDr; Jiří Šidliák právník MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor technické a majetkové správy Odděléni správy nemovitostí a privatizace file://g:\documenlsahd SellingsVsidlÍak\Local Sétlings\Temp\nblcs5643FB\-web7242;hlm

9 Págc 2 of2 yodičkóva 18, CZ Praha 1 tel,: wwwrpraiial Qd:; ' Konui: Kopie:: Daluňv 23: :16 Předmět:. Doplněni žádosti:o uzavřeni nájemnl smlouvy tmy. MAUDI sxc Vážený pane doktore^ S ohledem na ta^e navrhované.yájemné zuysuie z původně.védehých 4G.000. Ke.na ěo.ooc^- K5 mésífiné. Děkújenne za doplnění materiálu pro Radu MČ Praha 1 a jsme s pozdravem za EP-SG s.r.b. JUDr. Jarošláv Zika fitopch:umentsandseuinfis\isidliak\lpcal.sc^^

10 PRAECA. 1 : VbáiaÍmval.á; Praliá l f itifpmvg Q :sprá>^^^^ a opravách nemovitostí IJSÍI^'''^!!! ^ '^^^^í-íí^ítia^dietóya 1^ 1^0 Oq Praha i :ičq:óé34í0. zastoupena ing; Janem Burgernielstrem. starostou, ná straně ledně : :. ". : Jdál^jen ívlastník-j;-. V.' Am^^^^^^^^t^^^l "^^^ spplqčnpst s ivp.;.sě.sídlem Stároměsliké náměstí 6< Jlál^n %S^v;4 reditelbmi na straně diiíhé ; či.i. Pi^ďmétsmloúvý : 1. Predrneteni teto ^ opravy; oémpvilóstí domů.e.p^a^^ :Ňa:po(Íqí 36 a savkteré jšo Prahy- Městské části Praha yiastrilii touto smlouvou převádí na. správce výkon práv á závazku spojených se správou, údriljou ; a opi^vamí;.předmětného domu, ja^^^ 1,.Správce.je-ůpravněri: sé viaďníká. uzavírat n.ájeniní šmípuvy, vypovídat, je a dávat. souhias ;itvuj*ayrem pqdnájerriňího vztahu k bytům a je ne.byioyým prostoiiim.. Jestliže se vlastník.dp S.óit-ďriů ptf.qtjdřžěaí návrhu :ód správce k. i.qrriutp ríávitiu nevyjádří, ttiá správce právo., uzavřít naýrtio.yánpy nájeniní.nébo podnáj^^. Výše; jnálerňoě^ byty bude stanovena podle; platných.. právních předpisů,'tjvv době sjedn.ápí"íěto ;s:mlouvy,'^ Na póriči 38 2a regulovahé.riájérririé (s. yyj(nikpu.:p$oti, fia',nělse regujace nevřztahmje)^^^ ponči.36 za neregulované nájemné, 3.. Správ,če.Jé oprávněn měnit rozsa.fi; ažavřených. smluv bez souhlasu vlastníka jen pokud se změna dotýká fonnálních změn smlouyy, zvýšení nájémného nebo zvýšeni cen elektňný, plynu, topéni, Vpdňé.hd. a štoonéhqi ap^^.4, Správce jé povinen vykonávat vúčl nájemcům povinnosti pronajímatele plynoucí pro něj.z. obecné.závažných práyňfbh piiedpis^^ 5. Správce je. dále povinen yýko.návát a zajišťovat vjastním jménem práva á povinnosti vlastníka, slánoveně mii dbecně závaznýjjjí ;právnimi předpisy, yěelně. Uzavíraní smluv. na pprayy a rekonstrukce dpmú. '. 6, říájemní snlipuvy iuiáyirahé šprávcem musí ;ofasahbvát. kromě-zákonných náležilostí, označení viás^fegžávám....

11 iass^i^?^^ dnis^^i-r^^^ ^^. ^ž;sezr!am;yplných býiú a nebytíqyý.ch prbštor. P«^^"«n Poničit. -^i ^?- ^ P?.dnajemn.!;sm ouvy k bytům a nebytovým órostorum olathé ke.8.-správci riénřiovitostí nákladať jiným zpijsobem. než'jak stanoví tato smlouva z^lliena neníppravnen nemoyltost^nebojeíí část.prodat, zastavit, sjeíinat k ní věcné břements ČI. III. Základní 'podrn(nky výkonu.eihno3ti,špřávc.e 1. Špravceie.zavazuje v^ a opravy nemovitostí, na své.náklady a. na, ňáklaďý.naiamnika poskýtoyal siúžby špqjéňě š nájmem bytů a nebytových prostor, a dále plnit. : vsódiriýipovíhndsii kté 2. Věcí pořízené správcern pn údržbě a opra.yách.nempyitpslj, Rtére še stanou isó.učastíi nemoviloštl. se. stávají majeíkem yiastnjka.. 3. Správce, je ppr.áy.něři. jménem: y!astrilka.:dávat. souhlas ké. stavebřiírii úpřáváin á změnám bytů a ^ nbbyípyýcíi...p.rostp budou nájemt i a uživatelé proistór provádět na své náklady a i^sit veškeré : ojta^, týkájící. seípnpaď^^^ 4Í. Správce je! opřáyněn. pbužíyat, subdodavatele k.zabezpečení činností.spojených, s plněním léto sitiíóuýy. ČLIV. Ňéjemné a platební jpódmini^ :1. Správce je oprávněn a povinen, účtovat nájemcům nájértiné. a úhrady za. služby spojené s : pronájmern bytů a n.ebytoyýi^ prosta.., 2. Nájamnfsě dělí mezi vlastník^ pájemriétio je povinen správce převést vždy do. 15. dne drahého; měkíce.čtvrtletí na ú^t ylastn pfedioat ylastíiíkóvi : y.ýúčtpyári.í; Žbýva]ící. čá^ li.ájéřnnéhb pokrývá náklady na spráy.ú,.opravy á rekonstrukce včetně investic idq dómu!. Ťehto režirn Jé; mezi' smluvními stranami dohodnut; ďb 3á;9.2Qfl2. PO: dobu rek.onsl.ru,kqe^>ejsm^ nejdéle však. v^t.rv.ání jednoho n?.k^^^ nájemného. nebude platrt, ;.. / : 3.;Pciči.naje dnem 1.10V2002 sé. správce zavazuje platuvlasm výši DEN? 25,-/m2/měsic..ža špraýcém sp^^ píddiy karicelá(;s}sých :a ;prodej.ní<:h pripštbr. á ÁTS ^10,-/m2/měsic. za ^správcem ;Spray6váhé;'b^^ Po každých Sti Retech, se sprayce-s yiakriikern dohodné o.;ijpravé placené čistky 3:a:iiyly :tak, aby tálo částka zohlednpyaia vývoj nájemného. Pokud inflace DEM podle kurzu yýhlásováňéhó: Déutsčhé Bank iiěhérn dvou let po řocé biide vyšší hež SSt. upraví se ve stejném pbniěni:i výše.částky, kterou 5e zavazuje spřayce:p!álit vlastníkovi dlé.tohoto odstavce.. Cl. V. Zyláštni ujednání scftváteaěho Vlflšt*^^^ Kanceterskya,,pn«eji,ícl, plq* podte praismii

12 ; 2.; Náklady ná rekonstrukcí pqn.ese z.$0.^: 5^^^ a Sot? nákladli..sie ižavazííje žáplálítvlaštntk,.á to v /terminech; umožňujících fjnanqpvánr. rekbnš^^ ;Spi-ávcB.-je; povinen při schvalování aktualizovaného; iprójektu pfediqžit ;ylastníkóyf návrh: jiiátebního kalendáře.rekonstrnkce. Ňejpozdeji do 3 m.ěslcij pg kpíauď3qj.]e :spra.v.ce pdvinén předložit vlastníkovi pi=ehled;p skutečně vynaložených nákladech:? návrtíem.;yyúč^^ štraijý sé zavazují dp 1. měsíce, po odsouhlasení tohoto yyúápyání vyróyriát. pi^eplatek.nebo, nedoplatek tak; aby byl zachován.poďíj na inyesticícti yeyýši 5p%:Z každé stran. 3:,;Špray.cíé.sě:zayázu ě provést výběr dqdavatejú^ rekpnslrukqi objektu dle iákoná 1.9Í3/1994 Sb. 4,, Rekonstrukcí, v souladu s odstavcem 1, tohoto, článku, smlouvy sé. správce zavazuje realizovat v období do 31 ;10;1997. : 1. Tatq smlouva šó.uzavírá na d^^^ ;člyi..-..."záv.ěrečná.ustanqyení 12; yiastnik.jc povinen nenriqvítqst.í na yiastní nákládý pojistit, objekt Na poříčí 36 po provedení. ifeelkóyé rekonstnik^. 3; Smluvní vztah je niqžnb ukončit píšemň^ dohodou..vi.astn.ík,íb dále qp^ráýriěri ísmlquvu. vypovědět ; ve třimešícní výpovědní lhůtě, pokúd správce podstalným zipusqbeni pqhištije podmínky této smlouvy ; pres,písemné upq^^^. 4. y případe ukončení: ;tohdtó smluvního vztaíi.u ipqdjé. qdštavcis- 3. se strany zavazují yzájem.ně. vyrovnat;sy.ě záyázký podle, vynaložených: nákíadů, na rekónstrnkčí vé vztahu k sjednané době trváni. tétp.šmlqú\^,:pň^^ ptó tento úréi\se,odměna spřáycí.zápočte ve výši 10%. nájernnéíiq..5. :Tqulq:šmiauvqU:ísqu vám^^^ Změtiy ňetjo dppliiky lélq :smlqmyý.lže provést pouze písemnou fomipu po dohodě.o.bdii,šmlúvňích 7. Vzájemné yzt.ahy mězi.jšmiúynfmí.štrahami se tídí právem ptatným na území ČR, zejména pak. režimem ob.qhodníhp.zákpníkii. Právílí ÁŽztahy mezlispravcem a nájemci, isé řídí žákóném o nájmu a podnájmu.riebyloyých;prpst.or a občanským zákoník^^ :8. émluvní strany prohlašují, že snilquyu uzavřely svobodné a vážně, prosty omylu a po jejím.důkladnémvpfečteníi.. 9. Sm puva'.j.e vyhotovéna^ye čtyřech.exemplářích, z nichž: káždá.ze smluvních stran obdržela, po : :dvou yýhptqyeníqh.. V Praze dh;#.26;1,1996 Ví/astník^ ;...Š:prá yqe ; Mestska.část; ; PRASA:1 Vodičkbya l.sv-erahxl a c G Rakousko. - teska poradní a obchodní spulačnosl.s.ř.o.. SťaroměstsKó. náměstí 6 : Praha i

13 Seznam nájemních smluv na nebytové prostory v domě Na Poříčí 36/1933 Prodeinv 1) MOTORSPORT smlouva ze dne na 86,5 ra2 cena : 6000/m2/rok na dobu určitou do ) Alena Břichnáčová smlouva ze dne na 35 m2 na dobu určitou do cena : 1500/m2/rok Bez smluv 1) DRUTÉVA prodejna 2) IMPULS s.r.o. prodejna 3) GATEWAY Ihtemational, s.r.o. 5. patro, 72 m2 4) GAUDÍ l.pafro, 220m2 Volné prostory 1) 4.patro 264 m2 2) 3.patro 260 m2 3) 2.patro (dočasně Česká Typografie) 260 m2 4) 1.patro 38 m2 5) mezanin 260 m2 6) suterén (dočasně Česká Typografie) 300 m2

14 Seznam nájemních smluv na bytové a nebytové prostory v domě Na Poříčí č. 38/1934 Bytové iednotky 1) byt č.l p. Šušor 2) byt Č.3 p.klokner 3) byt Č.4 Chorvatské velvys. 4) byt 5.5 Ihg. Diviš 5) byt Č.6 p. Vandas 6) byt Č.7 MUDr.Pafízek 7) byt Č.8 Chorvatské velvys. 8) byt Č.9 p. Šlauf 9) byt č. 10 p. Vodička 10) byt č.11 p. Vodňanský 11) byt č. 12 JUDr. Urban smlouva ze dne bez datumu smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne (Min. ímancl ČR) 5: Nebytové prostory 1) AB OPTIK smlouva ze dne na dobu určitou do ) SATURN smlouva ze dne na dobu neurčitou 3) PANOK SALON smlouva ze dne na dobu určitu do na 39 m2 na 40,9 m2 na 127,47 m2 cena : 1000/ni2/rok cena : 1500/m2/rok cena : 2000/m2/rok Volné prostory 1) byt Č.2 Volný byt

15 \ Městiská část Praha 1, se sídrem Praha í, yodičkova 18 le: jějíniž jménerfi jedná na základě zhnocňění Rady MG Pt-ařia 1 č. u06_0919 ze dne v návaznosti na usnesení č. u06_0939 ze dne Ú6 a číslo u07_0314 ze dne zástupce starosty Michal Valenta na straně jedné (dále jenvlastník'') EP-SG s.r.o. se sídlem Přáha 1, Václavské nám. 43 ÍČ: jejímž jménem jedná JUDr. Jaroslav Ziká, jednatel na straně druhé (dále jen správce") uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, a roku, tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o správě, údržbě á opravách němúvitostí >Ee dne (dále jen Smlouvá") I. Změny Smlouvy 1. Vlastník bere ha vědomí změhu obchodního názvu správce z původního ACGT-flakousko-česká poradní a obchodní společnost, s. r; o., na EP-SC, s. r. o, 2. Smluvní strany se dohodíy, žé čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto; V případě ódnřiítavého stanoviska vlastníkci k návrhu správce, není správce opráyněh uzavřít či vypovědět nájemní smlouvu a / nebo udělit souhlas k uzavření podnájemní smlouvy," 3., Smluvní strany se dohpdjy, že čl. II odst. 5 Smilouvý se zrušuje a nahrazuje še v célehi rozsahu novým textem, a to' takto: 5., Správce je dále poyinen vykonávat á zajišťovat vlastním jménem práva á povinnosti vlastníka stanoveně mu obecně závaznými předpisy. Jakékoli opravy á rekonstrukce (technické zhodnocení) domu podléhá výslovnému souhlasu vlastníka s tím, že pro případ uzavření snilouvy ó dílo nneži správcem,a zhotovitelem je nutně, aby vlastník poskytl souhlas s uzavřením této smlouvy

16 o;dílo, včetně schválení sjednané ceny. Pro případ, že správce učiní opravu či rekoňstrukci (technické zhodnocení) bez souhlasu vlastníka, jte povinen uvést dům do předešlého stavu nebo nést veškeré náklady spojené s opravou či rekonstrukcí (technickým zhodnocenírň) že svého s tím, žé správce přohlašuje> že v takovém případě bere na vědomí/ že mú nevzniká, žádný nárok vůči vlastníku. K takovéto opravě či rekonstrukci (techriickénnu zhodnocení), které provede správce bez souhlasu vlastníka a bez nároku, na jeho úhradu od vlastníka, uděluje Vlastník souhlas k odepisování technického zhodnocení v souladu s 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takovéto technické zhodnocení bude správce odepisovat po celou dobu; trvání této smlouvy případně do doby předání vlastníkovi. Správce také bére na vědomi) že vlastník jé zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách." 4. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 3 Smlouvy se zrušuje a; nahrazuje se v celém rozsahu novým textem, a to takto: 3. Správce je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu vlastníka, dávat souhlas ke stavebním úpravám a změnám bytů a nebytových prostor, které budou nájemci a uživatelé prostor provádět> a to výhradně, na vlastní náklady nájemců čl uživatelů prostor a současně se špráyce zavazuje řešit veškeré otázky, týkající se případného zhodnocení objektu. Pro případ,; že by přes výše uvedené byl uplatněn jakýkoli fihánčhí požadavek po vlastníkovi, zavazuje se správce v plném rozsahu nahradit yiastníkovi případně vlastníkem uhrazené plnění vůči nájemcům či uživatelům prostor.v případe, že vlastník učiní rozhodnutí vůči technickému zhodnocení či oprayě nájemce, bez vědomí správce, nese veškeré finanční nároky nájemce vlastník ke svě tíži." 5. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 2 a 3) Smlouvy sé zrušují a nahrazují se v celém rozsahu novým texterh, a to takto: 2. Počínaje se správce zavazuje platit vlastníkovi částku ve výši 2.730,- EUR/měsíc za správcem spravované plochy nebytových prostor v domě Ná Poříčí 36/1933 a 2.250,- ĚUFl/měsíe ža správcem spravované plochy nebytových prostor v domě Na Poříčí 38/1934 a dále částku Vě výši 1.230,- EUH/měsíc za správcem spravované byty v domě Na F>dříčí 36/1933 a 820,- ÉUR/měsíe zá sidrávcem spravované byty v domě Na Poříčí 38/1934, II. Celková rekonstrukce - Í997 ;1. Dle ČI. V Smlouvy se správce závážál zajistit komplexní rekonstrukci celého objektu čp. 1933, Na Poříčí 36 s tím, že se vlastník zavázal zaplatit 50% nákladů rekonstrukce. 2. Správce výslovně prohlašuje, že rekonstrukce byla řádně; provedena a Veškeré závazky vlastníka vůči správci z titulu závazku dle čl. V Smlouvy byíy vypořádány.

17 III. Rekonstrukce obchodního místa Živnostenská banka, a. s. 1. Správce prohlašuje á dokládá, že provedl na zákjade stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městské části Praha 1 zé dne 16. 9, 2005, č.j.". yýst. 3363/05:-H-2/l933, stavební úpravy - zřízení bankovní pobočky Živnostenské bahky^ á. s., v Praze 1, čp. 1933, Na Poříčí 36. Kolaudační řozhodňutí povolující užívání bylo vydáno odborem výstavby Městské části Praha 1 dne , 2005, G.j.: Výst 35578/2005-H-2/Í Celková částka správcem uhrazená zhotoviteli, vyhaíóžéná ná rekonstrukči uvedenou y čl. líl odst* 1 tohoto dodatku činí 6, ,90 Kč. Správce doložil potvraení zhotovitele - Konstrukťiva Branko, a. s., o úhradě shora uvedené Částky, a to k datu Správce neúčtoval pořízení movitých věcí, tento náklad se správce zavazuje nést ze svého a nepožaduje žádnou platbu od vlastníka. 4. Správce vyúčtoval vlaistníkoví celkem částku ye výši 5, j30 Kč, která vychází z ceny rekonstrukce (technickéhó zhodnocení) po odečtení uplatněného odpočtu DPH a odpisů za roky ; š tím, že požaduje po vlastníkovi vypořádání zůstatkové ceny rekohstrukce (technického vzhodnocení) pobočky ŽB, á. s. provedeného na náklady správce v částce 5, ,30 Kč, a to z titulu bezdůvodného obohacení. 5> Správce výslovně prohlašuje, že uplatněná pohledávka byla vynaložena na zhodnocení objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36, Praha Smluvní strany výslovně uvádějí, že zhodnocením pobočky Živnostenské banky, a. s., došlo k zhodnocení objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36, Praha 1, a současně je provedená rekohstrukce důvodem pro zvýšení: placených částek ze strany správce ve prospěch vlastníka specifikovaných v či. I odst. 4 tohoto dodatku. 7. částku ve výši 5, ,30 Kč, vč. DPH odpovídající pohledávce správce vůči Vlastníkovi z titulu rekonstrukce (technického zhodnocení) provedeného y objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36 sníženou o platby pozdržehé ze strany správce zá období srpen 2006 až listopad 2007 v celkové částce 3, ,60 Kč, tedy částku 1, ,70 Kč správce zápočte ha. úhradu isvých peněžitých závazků z plateb za domy Ná Poříčí 36/1933 a Nia Poříčí 38/1934 splatných po datu podpisu tohoto dodatku v období 04/ /2009. Pohledávka vlastníka v částce 3> ,60 Kč z titulu pozdržených plateb bude ke dni podpisu tohoto dodatku započtena oproti pohledávce správce z titulu provedené rekonstrukce (technického zhodnocení). 5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že zápočtem částek ve výši 3, ,60 KČ a ye výši 1, ,70 Kč sfjecifikovaných v či. III odst. 7 tohoto dodatku, budou vypořádány veškeré hároky správce vůči vlastníkovi a vlastníka vůči siprávci z rekonstrukce (technického zhodnocení) pobočky Živnostenské banky, a. s.

18 IV. závěrečná ustanovení 1. Tentp dodatek by\ vyhotoven ve čtyrigčh výtiscích, z nichž l<aždá smluvní strana obdrží po dvou. V Praze dne 3 0 4ir Vlastník vce Městská část Praha 1 Michal Valenta, zástupce starosty EP-SC^ s. r. o. JUĎr. Jaroslav Zika, jednatel

19 tkvi Zžsliipiíeíjíva mht-rki řasil.fralia, íles ZastufNe^vt mésiské Íásti-Ptflha

20 část Praha 1 RAD A M ĚSTSKÉ ČÁSTI y S NESEN í 17.schůze číslo UI109_0386! ze dne podáték č. 2 ke Smlouvě p správě/ útlržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne s ACCT - Českou - rakouskou poradní a obchodní společností š r.o., resp. s obchodní společností EP-SG, s.r.o. Rada městské části 1. schvaluje Dodáťel< č, 2 ke Smlouvě o správě, údržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne 26, i s ÁGCT - českou - rakouskou poradní a obchodní společností s r. o., rěšp. š obchodní společností EP-SC, s. r o., IČ , uvedený v příloze tohoto usnesení 2. ukládá uzayřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě, údržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne v souladu s tímto s usnesením 2.1 Zodpovídá: Bc. Valenta Michal zástupce starosty Městské části Praha 1 termín: ,009 Ing. Petr Héjma starosta městské částí Praha 1 Bc. Michal Valenta zástupce starosty městské částí Praha 1

21 Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ " dne Z1.10.ZOM v U:10:25. EPVid:e08FGM4puirfMYVcuWKkg i * ' i_ Výpis platných Datum zápisu: 18. května 2009 Spisová značka: Obchodní firma: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C vedená u Městského soudu v Praze MAUDI s.r.o. Sídlo: Křupá 63, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel: jednatel: Způsob jednání: Společníci: provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, PSČ Den vzniku funkce: 18. května 2009 Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, PSČ Den vzniku funkce: 18. května 2009 každý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Společník: Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, PSČ Podíl: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 1/2 Společník: Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, PSČ Podíl: Základní kapitál: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 1/ ,- Kč Údaje platné ke dni: 21. října :43 1/1

22 IVm^^l^WpySS^^ P""^'""" ""^STSKÝ SOUD v PRAŽE DČ ]" dne v 11:12:22. Výpis platných Datum zápisu: 17. srpna 2010 Spisová značka: Obchodní firma: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C vedená u Městského soudu v Praze SEŇORINA s.r.o. Sídlo: Kostelec nad Černými Lesy, Poustka 180, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Statutární orgán: jednatel: jednatel: Způsob jednání: Společníci: Společnost s ručením omezeným výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Den vzniku funkce: 17. srpna 2010 Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Den vzniku funkce: 17. srpna 2010 Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Společník: Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Podn: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 50% Společník: Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Podíl: Základní kapitál: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 50% Zbývající části svých vkladů se společníci zavazují splatit do 5 (slovy: pěti) let od vzniku společnosti ,- Kč Údaje platné ke dni: 21. října :43 1/1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Název zadavatele Městská část Praha 1 Úřad městské části Praha 1 Sídlo Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové Město IČ 063410

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p.o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen Obz ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ Pronájem restauračního zařízení Občerstvení u Kamzíka

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více