Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p. 1933 a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1"

Transkript

1 M Ě S T S K Á ČÁST P R A H A 1 MateriáO pro rady čísso: BJ2015/0017 Rada městské částó 2. schůze dne Pořadí v programu: Ví Žádost o souhdas s yzavřením nájemní smíoyvy - nebytové prostory v dome c.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 zpracoval: projednáno s: Mgr. Jiří Sidliák Právník Mgr. Kateřina Dubsl<á ved. oddělení - právník ÍLJ. JUDr. Petr Dětský Vedoucí odd. právního, kpntroly a stížností (. yfct^/ Tomáš Macháček členrmčpl ^ předkládá: Ing. Zdeňka Tomíčková vedoucípjms K jednání přizvat: l^grřkateřina Dubská vedroddělení - právník

2 M Ě S T S K Á ČÁST P R A H A 1 Cl schůze dne A'b.^-%OÁ'^ Návrh usnesení: Žádost o souhdas s lozavřením nájemní smdouvy - nebytové prostory v domě č.p a 1934, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 VARIANTA A) 1) s o u h I a s í s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 umístěné ve 2.NP domů č. p stojícího na pozemku pare. č. 214 a č. p stojícího na pozemku pare. č. 215, vše k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 společností MAUDI s.r.o., IČ: , a to od na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši Kč, za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí 2) ukládá oznámit výsledek tohoto usnesení uvedený v bodu 1) žadateli společnosti EP-SC s.r.o 2.1 Zodpovídá: Tomáš (Macháček Termín: VARIANTA B) 1) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 umístěné ve 2.NP domů č. p stojícího na pozemku pare. č. 214 a č. p stojícího na pozemku pare. č. 215, vše k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 společnosti Česká společnost porodních asistentek, IČ: , a to od na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši Kč, za účelem provozování Centra zdravotně sociálních služeb 2) u k I á d á

3 oznámit výsledek tohoto usnesení uvedený v bodu 1) žadateli - společnosti EP-SC s.r.o 2.1 Zodpovídá: Tomáš Macháček Termín: Obsah: 1. návrh usnesení 2. Duvodova_zprava_2015.doc 3. Zadost_EPSC.pdf 4. Zadost_EPSC_doplneni.pdf 5. Na_Porici_36_a_38_ACCT_smlouva.pdf 6. Na_Porici_36_a_38_ACCT_smlouva-dodatek2.pdf 7. vypisor_!^audi.pdf 8. vypisor_senorina.pdf 9. Zamer2.pdf 10. Porodni_asistentky.pdf 11. Maudi_navyseni.pdf 12. Maudi_zamer.pdf

4 Důvodová zpráva výchozí situace Domy č.p a 1934 stojící na pozemcích pare. č. 214 a 215, vše k.ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 36 a 38, Praha 1 (dále jen Domy") jsou ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy a jsou v souladu s ustanovením 19 zákona č. 131/2000 Sb. svěřeny do správy Městské části Praha 1. Dne byla mezi MČPl (jako vlastníkem) a obchodní společností ACCT - Rakousko - česká poradní a obchodní společnost, s.r.o. se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, IČO: (dále též Správce") uzavřena smlouva o správě, údržbě a opravách nemovitostí. Tato smlouva byla posléze změněna Dodatkem č. 1 (ze dne ) a Dodatkem č. 2 (ze dne ). Na základě této smlouvy (čl. II) je Správce k bytovým a nebytovým prostorám nacházejícím se v Domech oprávněn uzavírat nájemní smlouvy s třetími subjekty se souhlasem vlastníka. Obchodní firma Správce od nese název EP-SC, s.r.o. a od má sídlo Václavské náměstí 43, Praha 1, což bylo zohledněno i v Dodatku č. 2. Důvod předložení Dopisem ze dne , doplněným em ze dne požádal Správce o udělení souhlasu s uzavřením nové nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové výměře 390,86 m2 ve 2.NP Domů se společností MAUDI s.r.o., IČ: , a to od na dobu 8 let s možností prodloužení o dalších 5 let, za měsíční nájemné ve výši ,- Kč, za účelem provozování Centra Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí. RMČ svým usnesením č. UR14_1622 ze dne schválila záměr pronájmu na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let. Tento záměr byl následně v době od do vyvěšen na úřední desce. Kromě žadatele se do zveřejněného záměru přihlásila Česká společnost porodních asistentek, která nabídla měsíční nájemné ve výši ,- Kč, zároveň Správce oznámil MČ Pl, že původní žadatel navýšil nabídku na měsíční nájemné ,- Kč. Součástí materiálu jsou i obě tyto nabídky obsahující podrobný záměr aktivit obou zájemců.

5 HMÍska easi Praha 1 - UIK Eu,op..nPr.p n,s, c. DoriKeno: UMCPl 1S93S1/2014 listy:1 ppllohy: t)U Václavské náměstí 819/43, Praha tel.: fax: IČ: , DIČ: CZ Zápis u Městského soudu v Praze, oddu C, vložka 188 meoles< NAŠEZN: 496/2014 DATUM: 3.řfjna2014 Vážený pan TomáS Macháček zástupce starosty Městské části Praha 1 Vodičkova Praha 1 V Praze dne Žádost o souhlas s uzavřením náiemní smlouvy - prostor č.ll+č.12 v domě Č.d Na Poříčí 36 Vážený pane místostarosto, na základě čl. II., odst. 1., Smlouvy o správé, údržbě a opravách nemovitostí ze dne ve zněni dodatků uzavřené mezi MČ Praha 1 a naší společností, si dovolují požádat o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory č.11 a 6.12 o celkové ploše 267,89m^ ve 2. nadzemním podlaží domu čp.ig33, Na Poříčí 36. Praha 1 protože: - na základě Vašeho souhlasu, usnesení Rady městské části UR13_Q837 ze dne jsme byli nucení ukončit nájemní smlouvu na tyto prostory se společností OCĚAN, spol. sr.o. z důvodu stále se navyšujícího dluhu v souvislosti s dlouhodobým neplněním smluvních platebních povinností a zároveň - v současné době má zájem na tyto prostory uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu osmí let s možností prodloužení o dalších pět let s výší nájemného ,- Kč měsíčné v období leden až září 2015 a ,- Kč měsíčně v období následujícím obchodní finna MAUDI s.r.o., IČ Ve jmenovaných prostorách má v úmyslu nový nájemce ve spolupráci se společností SEŇORINA s.r.o. provozovat Centrum Seňorina se zaměřením na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality zejména seniorů a poradenskou činnost v oblasti problematiky stárnutí. Z důvodu, aby byly předmětné prostory čisté a pronajmutelné, provádíme zde v současné době plně na náklady naší společnosti opravy sodálních zařízení, oken, dveří, omítek, elektrorozvodů vč. deínstalace záložních elektrorozvodů, slaboproudých telefonních a počítačových rozvodů a jejích původních ochranných lišt a vymalování. Terniín předání prostor a tím i počátek nájmu společnosti MAUDI s.r.o. závisí na postupu při schvalování této žádosti. Obě strany mají zájem o pronájem od Předem děkujeme za Vaše souhlasné stanovisko a Váš čas věnovaný této záležitosti. S pozdravem za EP-SC s.r.o. ^ _ JUDr. Jaroslav Zika, jednatel Václav.sl«; náin Pr:iha 1 Přílohy: Žádost MAUDI s.r.o. ze dne Kopie: - Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS

6 -^ 3 EP-SC s.r.o. Václavské nám Praha 1 MAUDI s.r.o. IČ Křupá Kostelec nad Černými lesy Věc: žádost o schválení pronájmu Vážení, na základě ústní dohody Vás žádáme o schválení pronájmu prostor v budově Na Poříčí 36, Praha 1 v prvním patře. V tomto prostoru má naše společnost MAUDI s.r.o., IČ , se sídlem Křupá 63, Kostelec nad Černými lesy ve spolupráci se společností Seňorina s.r.o. v úmyslu provozovat Centrum Seňorina. Centrum Seňorina se zaměřuje na aktivity podporující udržení a zlepšení kvality života, a to jak života seniorij, tak jejich rodinných příslušníku, a dále na osvětovou a poradenskou činnost pro všechny, kterých se problematika stárnutí týká. Jedná se zejména o následující aktivity: - procvičování kognitivních funkcí mozku - tělesná zdravotní cvičení - motivační umělecká činnost (zpěv, výtvarné i pohybové aktivity) - společenské akce (čtení tisku, knih, vystoupení, hraní společenských her) - kurzy počítačových a jiných dovedností pro seniory - krátkodobé ubytování s 24 hod. dohledem (např. v době, kdy pečující rodina jede na dovolenou, pracovní cestu apod.) - služby osobního charakteru a osobní hygieny - půjčování kompenzačních pomůcek - přednášková činnost odborných lektorů na témata jako např. rozvoj osobnosti, age management v rodinách a ve firmách, problémy stárnutí včetně psychických poruch (Aizheimerova nemoc a jiné druhy demence) - komunitní setkávání lidí s obdobnými probémy i zájmy - kancelářské a administrativní činnosti

7 1 - Podmínky pronájmu Nájemník: společnost MAUDI s.r.o. IČ , se sídlem Křupá 63, Kostelec nad Černými lesy zastoupená Mgr. Jaroslavou Švarcbachovou, jednatelkou Smlouva na dobu určitou na 8 let s obcí na prodloužení o dalších 5 let Počátek nájemní smlouvy: Nájem v období leden až září 2015: Nájem v následujícím období: Kč / měsíc / měsíc Za kladné vyřízení předem děkujeme. V Praze dne Za společnost Maudi s.r.o. Mgr.^^aTOŠÍava Svarjjbachová, jedrj^elka '-ňsi tno.afeti.mleliriftweíwli NLD autortaoowýarentom IC:28»«7340 OtC: 02268^^340 -Riai: MoOnttu&Gc

8 Pagé 1 of 2/ j^s^x. FW: Odpověď: Ďopinfihí žádosti o uzavřeni nájemní smlouvy firmy MAUDI s.r.o. fe^^ijs Komu: %xww jiriisídliak mi^m-- 05: :27 Ški^řtpbdrobnpšti Qd: "ep-sc" Komu: 1 Attachmeht imágeool.gif Vážěfiýpáhé doktore,. v řiáyaznqstí na předchózi Korespondenci potvrzujeme, že nájemce je přípraven plátít go- OOp,- l<č měsfeně pó dobu trváni smiduvy. Gelková výměra prostor dle naší pasportizace činí 39^^^ m?. Spolu s tímto naší žádost ro2šii'ujeníie q možnost nájemce sjednat k částí předmětných prostor podnájemní smlbuvu. Šipozdrayem J U Dr. Jaroslav Zika jednatel -- Original ivlessage-- From: Sent: Wednesday, October 29, :36 AM To: ep-sc Subjécti Odpověď: Doplnění žádosti p uzavření nájemní smlouvy firmy MAUDI s.r.o. Dobrý den, pane doktore, ypíivpdriírti návrhu bylo hriěšičnl nájeifiriě ,- za 1-9/2015, dále Í55,p00i-, nyní Je zyýšéné ria.eo.oóo,-. Tlm jé myšleno stejné na ceíbu dobu pronájmu? Gélková výměra prostdr bý. táktněla býf 386í:65 m2. S poždrávenn JUDr; Jiří Šidliák právník MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor technické a majetkové správy Odděléni správy nemovitostí a privatizace file://g:\documenlsahd SellingsVsidlÍak\Local Sétlings\Temp\nblcs5643FB\-web7242;hlm

9 Págc 2 of2 yodičkóva 18, CZ Praha 1 tel,: wwwrpraiial Qd:; ' Konui: Kopie:: Daluňv 23: :16 Předmět:. Doplněni žádosti:o uzavřeni nájemnl smlouvy tmy. MAUDI sxc Vážený pane doktore^ S ohledem na ta^e navrhované.yájemné zuysuie z původně.védehých 4G.000. Ke.na ěo.ooc^- K5 mésífiné. Děkújenne za doplnění materiálu pro Radu MČ Praha 1 a jsme s pozdravem za EP-SG s.r.b. JUDr. Jarošláv Zika fitopch:umentsandseuinfis\isidliak\lpcal.sc^^

10 PRAECA. 1 : VbáiaÍmval.á; Praliá l f itifpmvg Q :sprá>^^^^ a opravách nemovitostí IJSÍI^'''^!!! ^ '^^^^í-íí^ítia^dietóya 1^ 1^0 Oq Praha i :ičq:óé34í0. zastoupena ing; Janem Burgernielstrem. starostou, ná straně ledně : :. ". : Jdál^jen ívlastník-j;-. V.' Am^^^^^^^^t^^^l "^^^ spplqčnpst s ivp.;.sě.sídlem Stároměsliké náměstí 6< Jlál^n %S^v;4 reditelbmi na straně diiíhé ; či.i. Pi^ďmétsmloúvý : 1. Predrneteni teto ^ opravy; oémpvilóstí domů.e.p^a^^ :Ňa:po(Íqí 36 a savkteré jšo Prahy- Městské části Praha yiastrilii touto smlouvou převádí na. správce výkon práv á závazku spojených se správou, údriljou ; a opi^vamí;.předmětného domu, ja^^^ 1,.Správce.je-ůpravněri: sé viaďníká. uzavírat n.ájeniní šmípuvy, vypovídat, je a dávat. souhias ;itvuj*ayrem pqdnájerriňího vztahu k bytům a je ne.byioyým prostoiiim.. Jestliže se vlastník.dp S.óit-ďriů ptf.qtjdřžěaí návrhu :ód správce k. i.qrriutp ríávitiu nevyjádří, ttiá správce právo., uzavřít naýrtio.yánpy nájeniní.nébo podnáj^^. Výše; jnálerňoě^ byty bude stanovena podle; platných.. právních předpisů,'tjvv době sjedn.ápí"íěto ;s:mlouvy,'^ Na póriči 38 2a regulovahé.riájérririé (s. yyj(nikpu.:p$oti, fia',nělse regujace nevřztahmje)^^^ ponči.36 za neregulované nájemné, 3.. Správ,če.Jé oprávněn měnit rozsa.fi; ažavřených. smluv bez souhlasu vlastníka jen pokud se změna dotýká fonnálních změn smlouyy, zvýšení nájémného nebo zvýšeni cen elektňný, plynu, topéni, Vpdňé.hd. a štoonéhqi ap^^.4, Správce jé povinen vykonávat vúčl nájemcům povinnosti pronajímatele plynoucí pro něj.z. obecné.závažných práyňfbh piiedpis^^ 5. Správce je. dále povinen yýko.návát a zajišťovat vjastním jménem práva á povinnosti vlastníka, slánoveně mii dbecně závaznýjjjí ;právnimi předpisy, yěelně. Uzavíraní smluv. na pprayy a rekonstrukce dpmú. '. 6, říájemní snlipuvy iuiáyirahé šprávcem musí ;ofasahbvát. kromě-zákonných náležilostí, označení viás^fegžávám....

11 iass^i^?^^ dnis^^i-r^^^ ^^. ^ž;sezr!am;yplných býiú a nebytíqyý.ch prbštor. P«^^"«n Poničit. -^i ^?- ^ P?.dnajemn.!;sm ouvy k bytům a nebytovým órostorum olathé ke.8.-správci riénřiovitostí nákladať jiným zpijsobem. než'jak stanoví tato smlouva z^lliena neníppravnen nemoyltost^nebojeíí část.prodat, zastavit, sjeíinat k ní věcné břements ČI. III. Základní 'podrn(nky výkonu.eihno3ti,špřávc.e 1. Špravceie.zavazuje v^ a opravy nemovitostí, na své.náklady a. na, ňáklaďý.naiamnika poskýtoyal siúžby špqjéňě š nájmem bytů a nebytových prostor, a dále plnit. : vsódiriýipovíhndsii kté 2. Věcí pořízené správcern pn údržbě a opra.yách.nempyitpslj, Rtére še stanou isó.učastíi nemoviloštl. se. stávají majeíkem yiastnjka.. 3. Správce, je ppr.áy.něři. jménem: y!astrilka.:dávat. souhlas ké. stavebřiírii úpřáváin á změnám bytů a ^ nbbyípyýcíi...p.rostp budou nájemt i a uživatelé proistór provádět na své náklady a i^sit veškeré : ojta^, týkájící. seípnpaď^^^ 4Í. Správce je! opřáyněn. pbužíyat, subdodavatele k.zabezpečení činností.spojených, s plněním léto sitiíóuýy. ČLIV. Ňéjemné a platební jpódmini^ :1. Správce je oprávněn a povinen, účtovat nájemcům nájértiné. a úhrady za. služby spojené s : pronájmern bytů a n.ebytoyýi^ prosta.., 2. Nájamnfsě dělí mezi vlastník^ pájemriétio je povinen správce převést vždy do. 15. dne drahého; měkíce.čtvrtletí na ú^t ylastn pfedioat ylastíiíkóvi : y.ýúčtpyári.í; Žbýva]ící. čá^ li.ájéřnnéhb pokrývá náklady na spráy.ú,.opravy á rekonstrukce včetně investic idq dómu!. Ťehto režirn Jé; mezi' smluvními stranami dohodnut; ďb 3á;9.2Qfl2. PO: dobu rek.onsl.ru,kqe^>ejsm^ nejdéle však. v^t.rv.ání jednoho n?.k^^^ nájemného. nebude platrt, ;.. / : 3.;Pciči.naje dnem 1.10V2002 sé. správce zavazuje platuvlasm výši DEN? 25,-/m2/měsic..ža špraýcém sp^^ píddiy karicelá(;s}sých :a ;prodej.ní<:h pripštbr. á ÁTS ^10,-/m2/měsic. za ^správcem ;Spray6váhé;'b^^ Po každých Sti Retech, se sprayce-s yiakriikern dohodné o.;ijpravé placené čistky 3:a:iiyly :tak, aby tálo částka zohlednpyaia vývoj nájemného. Pokud inflace DEM podle kurzu yýhlásováňéhó: Déutsčhé Bank iiěhérn dvou let po řocé biide vyšší hež SSt. upraví se ve stejném pbniěni:i výše.částky, kterou 5e zavazuje spřayce:p!álit vlastníkovi dlé.tohoto odstavce.. Cl. V. Zyláštni ujednání scftváteaěho Vlflšt*^^^ Kanceterskya,,pn«eji,ícl, plq* podte praismii

12 ; 2.; Náklady ná rekonstrukcí pqn.ese z.$0.^: 5^^^ a Sot? nákladli..sie ižavazííje žáplálítvlaštntk,.á to v /terminech; umožňujících fjnanqpvánr. rekbnš^^ ;Spi-ávcB.-je; povinen při schvalování aktualizovaného; iprójektu pfediqžit ;ylastníkóyf návrh: jiiátebního kalendáře.rekonstrnkce. Ňejpozdeji do 3 m.ěslcij pg kpíauď3qj.]e :spra.v.ce pdvinén předložit vlastníkovi pi=ehled;p skutečně vynaložených nákladech:? návrtíem.;yyúč^^ štraijý sé zavazují dp 1. měsíce, po odsouhlasení tohoto yyúápyání vyróyriát. pi^eplatek.nebo, nedoplatek tak; aby byl zachován.poďíj na inyesticícti yeyýši 5p%:Z každé stran. 3:,;Špray.cíé.sě:zayázu ě provést výběr dqdavatejú^ rekpnslrukqi objektu dle iákoná 1.9Í3/1994 Sb. 4,, Rekonstrukcí, v souladu s odstavcem 1, tohoto, článku, smlouvy sé. správce zavazuje realizovat v období do 31 ;10;1997. : 1. Tatq smlouva šó.uzavírá na d^^^ ;člyi..-..."záv.ěrečná.ustanqyení 12; yiastnik.jc povinen nenriqvítqst.í na yiastní nákládý pojistit, objekt Na poříčí 36 po provedení. ifeelkóyé rekonstnik^. 3; Smluvní vztah je niqžnb ukončit píšemň^ dohodou..vi.astn.ík,íb dále qp^ráýriěri ísmlquvu. vypovědět ; ve třimešícní výpovědní lhůtě, pokúd správce podstalným zipusqbeni pqhištije podmínky této smlouvy ; pres,písemné upq^^^. 4. y případe ukončení: ;tohdtó smluvního vztaíi.u ipqdjé. qdštavcis- 3. se strany zavazují yzájem.ně. vyrovnat;sy.ě záyázký podle, vynaložených: nákíadů, na rekónstrnkčí vé vztahu k sjednané době trváni. tétp.šmlqú\^,:pň^^ ptó tento úréi\se,odměna spřáycí.zápočte ve výši 10%. nájernnéíiq..5. :Tqulq:šmiauvqU:ísqu vám^^^ Změtiy ňetjo dppliiky lélq :smlqmyý.lže provést pouze písemnou fomipu po dohodě.o.bdii,šmlúvňích 7. Vzájemné yzt.ahy mězi.jšmiúynfmí.štrahami se tídí právem ptatným na území ČR, zejména pak. režimem ob.qhodníhp.zákpníkii. Právílí ÁŽztahy mezlispravcem a nájemci, isé řídí žákóném o nájmu a podnájmu.riebyloyých;prpst.or a občanským zákoník^^ :8. émluvní strany prohlašují, že snilquyu uzavřely svobodné a vážně, prosty omylu a po jejím.důkladnémvpfečteníi.. 9. Sm puva'.j.e vyhotovéna^ye čtyřech.exemplářích, z nichž: káždá.ze smluvních stran obdržela, po : :dvou yýhptqyeníqh.. V Praze dh;#.26;1,1996 Ví/astník^ ;...Š:prá yqe ; Mestska.část; ; PRASA:1 Vodičkbya l.sv-erahxl a c G Rakousko. - teska poradní a obchodní spulačnosl.s.ř.o.. SťaroměstsKó. náměstí 6 : Praha i

13 Seznam nájemních smluv na nebytové prostory v domě Na Poříčí 36/1933 Prodeinv 1) MOTORSPORT smlouva ze dne na 86,5 ra2 cena : 6000/m2/rok na dobu určitou do ) Alena Břichnáčová smlouva ze dne na 35 m2 na dobu určitou do cena : 1500/m2/rok Bez smluv 1) DRUTÉVA prodejna 2) IMPULS s.r.o. prodejna 3) GATEWAY Ihtemational, s.r.o. 5. patro, 72 m2 4) GAUDÍ l.pafro, 220m2 Volné prostory 1) 4.patro 264 m2 2) 3.patro 260 m2 3) 2.patro (dočasně Česká Typografie) 260 m2 4) 1.patro 38 m2 5) mezanin 260 m2 6) suterén (dočasně Česká Typografie) 300 m2

14 Seznam nájemních smluv na bytové a nebytové prostory v domě Na Poříčí č. 38/1934 Bytové iednotky 1) byt č.l p. Šušor 2) byt Č.3 p.klokner 3) byt Č.4 Chorvatské velvys. 4) byt 5.5 Ihg. Diviš 5) byt Č.6 p. Vandas 6) byt Č.7 MUDr.Pafízek 7) byt Č.8 Chorvatské velvys. 8) byt Č.9 p. Šlauf 9) byt č. 10 p. Vodička 10) byt č.11 p. Vodňanský 11) byt č. 12 JUDr. Urban smlouva ze dne bez datumu smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne smlouva ze dne (Min. ímancl ČR) 5: Nebytové prostory 1) AB OPTIK smlouva ze dne na dobu určitou do ) SATURN smlouva ze dne na dobu neurčitou 3) PANOK SALON smlouva ze dne na dobu určitu do na 39 m2 na 40,9 m2 na 127,47 m2 cena : 1000/ni2/rok cena : 1500/m2/rok cena : 2000/m2/rok Volné prostory 1) byt Č.2 Volný byt

15 \ Městiská část Praha 1, se sídrem Praha í, yodičkova 18 le: jějíniž jménerfi jedná na základě zhnocňění Rady MG Pt-ařia 1 č. u06_0919 ze dne v návaznosti na usnesení č. u06_0939 ze dne Ú6 a číslo u07_0314 ze dne zástupce starosty Michal Valenta na straně jedné (dále jenvlastník'') EP-SG s.r.o. se sídlem Přáha 1, Václavské nám. 43 ÍČ: jejímž jménem jedná JUDr. Jaroslav Ziká, jednatel na straně druhé (dále jen správce") uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, a roku, tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o správě, údržbě á opravách němúvitostí >Ee dne (dále jen Smlouvá") I. Změny Smlouvy 1. Vlastník bere ha vědomí změhu obchodního názvu správce z původního ACGT-flakousko-česká poradní a obchodní společnost, s. r; o., na EP-SC, s. r. o, 2. Smluvní strany se dohodíy, žé čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto; V případě ódnřiítavého stanoviska vlastníkci k návrhu správce, není správce opráyněh uzavřít či vypovědět nájemní smlouvu a / nebo udělit souhlas k uzavření podnájemní smlouvy," 3., Smluvní strany se dohpdjy, že čl. II odst. 5 Smilouvý se zrušuje a nahrazuje še v célehi rozsahu novým textem, a to' takto: 5., Správce je dále poyinen vykonávat á zajišťovat vlastním jménem práva á povinnosti vlastníka stanoveně mu obecně závaznými předpisy. Jakékoli opravy á rekonstrukce (technické zhodnocení) domu podléhá výslovnému souhlasu vlastníka s tím, že pro případ uzavření snilouvy ó dílo nneži správcem,a zhotovitelem je nutně, aby vlastník poskytl souhlas s uzavřením této smlouvy

16 o;dílo, včetně schválení sjednané ceny. Pro případ, že správce učiní opravu či rekoňstrukci (technické zhodnocení) bez souhlasu vlastníka, jte povinen uvést dům do předešlého stavu nebo nést veškeré náklady spojené s opravou či rekonstrukcí (technickým zhodnocenírň) že svého s tím, žé správce přohlašuje> že v takovém případě bere na vědomí/ že mú nevzniká, žádný nárok vůči vlastníku. K takovéto opravě či rekonstrukci (techriickénnu zhodnocení), které provede správce bez souhlasu vlastníka a bez nároku, na jeho úhradu od vlastníka, uděluje Vlastník souhlas k odepisování technického zhodnocení v souladu s 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takovéto technické zhodnocení bude správce odepisovat po celou dobu; trvání této smlouvy případně do doby předání vlastníkovi. Správce také bére na vědomi) že vlastník jé zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách." 4. Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 3 Smlouvy se zrušuje a; nahrazuje se v celém rozsahu novým textem, a to takto: 3. Správce je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu vlastníka, dávat souhlas ke stavebním úpravám a změnám bytů a nebytových prostor, které budou nájemci a uživatelé prostor provádět> a to výhradně, na vlastní náklady nájemců čl uživatelů prostor a současně se špráyce zavazuje řešit veškeré otázky, týkající se případného zhodnocení objektu. Pro případ,; že by přes výše uvedené byl uplatněn jakýkoli fihánčhí požadavek po vlastníkovi, zavazuje se správce v plném rozsahu nahradit yiastníkovi případně vlastníkem uhrazené plnění vůči nájemcům či uživatelům prostor.v případe, že vlastník učiní rozhodnutí vůči technickému zhodnocení či oprayě nájemce, bez vědomí správce, nese veškeré finanční nároky nájemce vlastník ke svě tíži." 5. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 2 a 3) Smlouvy sé zrušují a nahrazují se v celém rozsahu novým texterh, a to takto: 2. Počínaje se správce zavazuje platit vlastníkovi částku ve výši 2.730,- EUR/měsíc za správcem spravované plochy nebytových prostor v domě Ná Poříčí 36/1933 a 2.250,- ĚUFl/měsíe ža správcem spravované plochy nebytových prostor v domě Na Poříčí 38/1934 a dále částku Vě výši 1.230,- EUH/měsíc za správcem spravované byty v domě Na F>dříčí 36/1933 a 820,- ÉUR/měsíe zá sidrávcem spravované byty v domě Na Poříčí 38/1934, II. Celková rekonstrukce - Í997 ;1. Dle ČI. V Smlouvy se správce závážál zajistit komplexní rekonstrukci celého objektu čp. 1933, Na Poříčí 36 s tím, že se vlastník zavázal zaplatit 50% nákladů rekonstrukce. 2. Správce výslovně prohlašuje, že rekonstrukce byla řádně; provedena a Veškeré závazky vlastníka vůči správci z titulu závazku dle čl. V Smlouvy byíy vypořádány.

17 III. Rekonstrukce obchodního místa Živnostenská banka, a. s. 1. Správce prohlašuje á dokládá, že provedl na zákjade stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městské části Praha 1 zé dne 16. 9, 2005, č.j.". yýst. 3363/05:-H-2/l933, stavební úpravy - zřízení bankovní pobočky Živnostenské bahky^ á. s., v Praze 1, čp. 1933, Na Poříčí 36. Kolaudační řozhodňutí povolující užívání bylo vydáno odborem výstavby Městské části Praha 1 dne , 2005, G.j.: Výst 35578/2005-H-2/Í Celková částka správcem uhrazená zhotoviteli, vyhaíóžéná ná rekonstrukči uvedenou y čl. líl odst* 1 tohoto dodatku činí 6, ,90 Kč. Správce doložil potvraení zhotovitele - Konstrukťiva Branko, a. s., o úhradě shora uvedené Částky, a to k datu Správce neúčtoval pořízení movitých věcí, tento náklad se správce zavazuje nést ze svého a nepožaduje žádnou platbu od vlastníka. 4. Správce vyúčtoval vlaistníkoví celkem částku ye výši 5, j30 Kč, která vychází z ceny rekonstrukce (technickéhó zhodnocení) po odečtení uplatněného odpočtu DPH a odpisů za roky ; š tím, že požaduje po vlastníkovi vypořádání zůstatkové ceny rekohstrukce (technického vzhodnocení) pobočky ŽB, á. s. provedeného na náklady správce v částce 5, ,30 Kč, a to z titulu bezdůvodného obohacení. 5> Správce výslovně prohlašuje, že uplatněná pohledávka byla vynaložena na zhodnocení objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36, Praha Smluvní strany výslovně uvádějí, že zhodnocením pobočky Živnostenské banky, a. s., došlo k zhodnocení objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36, Praha 1, a současně je provedená rekohstrukce důvodem pro zvýšení: placených částek ze strany správce ve prospěch vlastníka specifikovaných v či. I odst. 4 tohoto dodatku. 7. částku ve výši 5, ,30 Kč, vč. DPH odpovídající pohledávce správce vůči Vlastníkovi z titulu rekonstrukce (technického zhodnocení) provedeného y objektu vlastníka čp. 1933, Na Poříčí 36 sníženou o platby pozdržehé ze strany správce zá období srpen 2006 až listopad 2007 v celkové částce 3, ,60 Kč, tedy částku 1, ,70 Kč správce zápočte ha. úhradu isvých peněžitých závazků z plateb za domy Ná Poříčí 36/1933 a Nia Poříčí 38/1934 splatných po datu podpisu tohoto dodatku v období 04/ /2009. Pohledávka vlastníka v částce 3> ,60 Kč z titulu pozdržených plateb bude ke dni podpisu tohoto dodatku započtena oproti pohledávce správce z titulu provedené rekonstrukce (technického zhodnocení). 5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že zápočtem částek ve výši 3, ,60 KČ a ye výši 1, ,70 Kč sfjecifikovaných v či. III odst. 7 tohoto dodatku, budou vypořádány veškeré hároky správce vůči vlastníkovi a vlastníka vůči siprávci z rekonstrukce (technického zhodnocení) pobočky Živnostenské banky, a. s.

18 IV. závěrečná ustanovení 1. Tentp dodatek by\ vyhotoven ve čtyrigčh výtiscích, z nichž l<aždá smluvní strana obdrží po dvou. V Praze dne 3 0 4ir Vlastník vce Městská část Praha 1 Michal Valenta, zástupce starosty EP-SC^ s. r. o. JUĎr. Jaroslav Zika, jednatel

19 tkvi Zžsliipiíeíjíva mht-rki řasil.fralia, íles ZastufNe^vt mésiské Íásti-Ptflha

20 část Praha 1 RAD A M ĚSTSKÉ ČÁSTI y S NESEN í 17.schůze číslo UI109_0386! ze dne podáték č. 2 ke Smlouvě p správě/ útlržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne s ACCT - Českou - rakouskou poradní a obchodní společností š r.o., resp. s obchodní společností EP-SG, s.r.o. Rada městské části 1. schvaluje Dodáťel< č, 2 ke Smlouvě o správě, údržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne 26, i s ÁGCT - českou - rakouskou poradní a obchodní společností s r. o., rěšp. š obchodní společností EP-SC, s. r o., IČ , uvedený v příloze tohoto usnesení 2. ukládá uzayřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě, údržbě a opravách nemovitostí, uzavřené dne v souladu s tímto s usnesením 2.1 Zodpovídá: Bc. Valenta Michal zástupce starosty Městské části Praha 1 termín: ,009 Ing. Petr Héjma starosta městské částí Praha 1 Bc. Michal Valenta zástupce starosty městské částí Praha 1

21 Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ " dne Z1.10.ZOM v U:10:25. EPVid:e08FGM4puirfMYVcuWKkg i * ' i_ Výpis platných Datum zápisu: 18. května 2009 Spisová značka: Obchodní firma: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C vedená u Městského soudu v Praze MAUDI s.r.o. Sídlo: Křupá 63, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel: jednatel: Způsob jednání: Společníci: provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, PSČ Den vzniku funkce: 18. května 2009 Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, PSČ Den vzniku funkce: 18. května 2009 každý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Společník: Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, PSČ Podíl: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 1/2 Společník: Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, PSČ Podíl: Základní kapitál: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 1/ ,- Kč Údaje platné ke dni: 21. října :43 1/1

22 IVm^^l^WpySS^^ P""^'""" ""^STSKÝ SOUD v PRAŽE DČ ]" dne v 11:12:22. Výpis platných Datum zápisu: 17. srpna 2010 Spisová značka: Obchodní firma: z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka C vedená u Městského soudu v Praze SEŇORINA s.r.o. Sídlo: Kostelec nad Černými Lesy, Poustka 180, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Statutární orgán: jednatel: jednatel: Způsob jednání: Společníci: Společnost s ručením omezeným výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Den vzniku funkce: 17. srpna 2010 Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Den vzniku funkce: 17. srpna 2010 Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Společník: Ing. arch. MICHAL ŠVARCBACH, dat. nar. 5. října 1970 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Podn: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 50% Společník: Mgr. JAROSLAVA ŠVARCBACHOVÁ, dat. nar. 14. února 1967 Křupá 63, okres Kolín, PSČ Podíl: Základní kapitál: Vklad: ,- Kč Splaceno: 50% Obchodní podíl: 50% Zbývající části svých vkladů se společníci zavazují splatit do 5 (slovy: pěti) let od vzniku společnosti ,- Kč Údaje platné ke dni: 21. října :43 1/1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Název zadavatele Městská část Praha 1 Úřad městské části Praha 1 Sídlo Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové Město IČ 063410

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1060/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 17.12.2014 Vydání souhlasu pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484, 2485 Praha 3, IČ 272 09 555,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Žádám tímto Radu městské části Praha 10 prostřednictvím odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10 o uzavření smlouvy o nájmu nebytových

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.)

Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.) Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.) uzavřená podle ust. 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Č. 91632l46JKp SM 0800000185 KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLUVA Č. 91632l46JKp uzavřená podle ust. * 588 až 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem celíkova 672, PSC 149 41, Praha 4 zastoupená

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A. Příloha 1

Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A. Příloha 1 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt A Příloha 1 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt B Příloha 2 Fotodokumentace bytových domů Bohdalec Objekt C Příloha 3 Ukázka bytu 3+kk objektu A

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD 1. 1.2014

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O PRONÁJMU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD 1. 1.2014 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP04/2014 SMĚRNICE ŘEDITELE

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více