Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM"

Transkript

1 Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna, a. s., Oblastní pobočka Praha východ, Pobočka v Praze 8, N a Hrázi 1, Praha 8 - Libeň, /0800, , CZ , p. Ondřejem Grosem, zástupcem Starosty Městské části Praha 8, (dále jen "pronajímatel"), a NÁJEMCE: trvale bytem na adrese: RČ: bankovní spojení: číslo účtu: zastoupený: Michal Ďuriš, fyzická osoba, Sokolovská 381/68, Praha 8- Karlín,...,..., Michalem Ďurišem, (dále jen "nájemce"), uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smlouvu: smluvními stranami následující nájemní Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel pronajímá nájemci garáž v domě čp. 540, na k. ú. Karlín, ulice Jirsíkova č.or. 4, Praha 8, podlaží 1. NP, č. nebytových prostorů 509, počet místností: 1, o celkové podlahové výměře 14,05 m 2 (dále jen "garáž"), a to pro účely: "parkování vozidla". 2. Pronajímaná garáž je popsána v "Pasportu pronajímané garáže" a plánku, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 1

2 Článek ll. Doba trvání nájemního vztahu 1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 2. O předání a převzetí nebytových prostorů, vymezených v Článku I. této smlouvy, bude smluvními stranami pořízen písemný "Protokol o předání a převzetí garáže", podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti této smlouvy. Článek III. Cena nájmu a poskytovaných plnění (služeb) 1. Nájemné: 1.1 Výše nájemného je stanovena ve smyslu zákona č Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran. Smluvní cena, včetně daně z přidané hodnoty (DPH), v zákonné výši činí ročně ,- Kč, slovy: Dvanáct tisíc devět set třicet šest Korun českých, tj. 921,- Kč/m 2 /rok, slovy: Devět set dvacet jedna Koruna česká!m 2 /rok, měsíčně: 1 078,- Kč, slovy: Jeden tisíc sedmdesát osm Korun českých/měsíc. 1.2 V případě že se nájemce stane plátcem DPH, zvyšuje se smluvní cena o zákonnou výši DPH, a to od prvního měsíce, kdy se nájemce stane plátcem DPH. Základem daně se stane celková smluvní cena dohodnutá v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy. Pronajímatel pošle nájemci nový "výpočtový list" nájemného, který se stane nedílnou přílohou této smlouvy. Nájemce je povinen skutečnost, že se stal plátcem DPH, oznámit pronajímateli nejpozději do posledního dne měsíce, který předchází měsíci, kdy se nájemce plátcem DPH stane. 1.3 V případě změny sazby DPH změní se DPH i celková výše nájemného dohodnutá v Čl. III. odst. 1.1 a 1.2. Pronajímatel zašle nájemci nový "výpočtový list" nájemného, který se stane nedílnou přílohou této smlouvy. 2. Roční zúčtovatelné zálohy za služby, včetně DPH v zákonné výši: - úklid společných prostorů - elektrická energie pro společné prostory Roční zúčtovatelné zálohy celkem: 240,- Kč, 120,- Kč, 360,- Kč. 2

3 Pronajímatel neuplatňuje nárok na odpočet DPH v zákonné výši. 3. Rozpočet úhrad za nájem a služby: Roční úhrada celkem čtvrtletní úhrada celkem měsíční úhrada celkem denní úhrada celkem ,- Kč, 3 324,- Kč, 1 108,- Kč, 36,- Kč. 4. Nájemce zaplatí v roce, v němž tato smlouva nabyla účinnosti, a v roce, v němž skončí nájemní vztah podle této smlouvy, poměrnou část ročního nájemného. 5. Roční zúčtovatelné zálohy za služby budou pronajímatelem pravidelně, nejméně jedenkrát ročně, zúčtovány v souladu s platnými zvláštními právními předpisy, přičemž energie (včetně vody) budou rozúčtovány podle naměřené spotřeby. Případné přeplatky či nedoplatky budou mezi smluvními stranami vyrovnány do 30 dnů od předložení vyúčtování pronajímatelem nájemci. 6. V případě změny cen služeb, poskytovaných s užíváním garáže, si pronajímatel vyhrazuje právo na úpravu stanovených částek v souladu se zvláštními právními a cenovými předpisy. 7. Nájemné (včetně záloh za služby) platí nájemce měsíčně a je splatné do každého 5. dne běžného měsíce. Nájemné se platí jednou částkou. 8. Nájemné bude nájemce hradit na účet pronajímatele, vedený u České spořitelny, a.s., Oblastní pobočka Praha východ, Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, Praha 8 - Libeň. Číslo účtu: /0800. Konstantní symbol: 308. Variabilní symbol: Dnem zdanitelného plnění je vždy 5. kalendářní den každého měsíce. 8. Sjednané nájemné dle odst. 1. tohoto článku smlouvy se každoročně, počínaje rokem 20 ll, zvýší vždy k 31. březnu běžného roku o nárůst souhrnného "Indexu spotřebitelských cen", oficiálně zverejnovaný Českým statistickým úřadem za uplynulý rok. Nový výpočet nájemného oznámí pronajímatel nájemci zasláním "výpočtového listu", který se stane nedílnou součástí této nájemní smlouvy. Článek IV. Stav pronajímané garáže 1. Nájemce prohlašuje, že stav pronajímané garaze je mu znám, že byl mezi ním a správcem garáže sepsán "Zápis o prohlídce garáže", a v tomto stavu ji od pronajímatele přejímá. 3

4 2. Náklady na běžnou údržbu a opravy si hradí nájemce. Provádět stavební úpravy většího rozsahu, na něž je třeba stavební povolení nebo "ohlášení stavebnímu úřadu", je nájemce oprávněn provádět pouze po písemném souhlasu pronajímatele a při dodržení povinností dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, v platných zněních. Článek V. Investice a vnitřní úpravy 1. Nájemce bere na vědomí, že pronajaté prostory jsou stavebně určeny jako "garáž". Pronajímatel prohlašuje, že uzavřením této smlouvy dává nájemci "souhlas vlastníka" k užívání pronajímané garáže dle Čl. I. odst. 1. k účelu "parkování vozidla". 2. Nájemce je oprávněn vlastními technickými prostředky přiměřeně zabezpečit ochranu svého majetku v pronajaté garáži. Článek VI. Základní práva a povinnosti smluvních stran I. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu se řídí touto smlouvou, zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními právními předpisy. 2. Nájemce se zavazuje dodržovat v pronajaté garáži příslušné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a řídit se i dalšími zvláštními právními předpisy. Článek VII. Ostatní povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli: a) změnu adresy (včetně PSČ) sídla právnické osoby nebo místa podnikání, resp. místa trvalého pobytu fyzické osoby, b) změnu nebo ztrátu způsobilosti k provozování činnosti, pro kterou byla garáž pronajata, c) změnu bankovního spojení, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku každé z těchto změn; d) neprodleně každou závadu nebo událost, pro kterou se pronajatá garáž stane nezpůsobilou ke smluvenému způsobu užívání. 2. Nájemce je povinen zpřístupnit pronajatou garáž osobám pověřeným pronajímatelem, a to kdykoli na požádání oprávněného zástupce pronajímatele, za účelem kontroly dodržování ustanovení této nájemní smlouvy nebo za účelem údržby nebo oprav prováděných pronajímatelem. 4

5 5 Článek VIII. Podstatná porušení smlouvy 1. Za podstatné porušení této smlouvy nebo zvláštních právních předpisů se považuje zejména: - nezaplacení nájemného a úhrad za poskytované služby do 30 dnů od jejich splatnosti, - opakovaně opožděné placení nájemného a úhrad za poskytované služby, - porušování domovního řádu, bezpečnostních a požárních předpisů, - provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele, - provádění stavebních úprav v rozporu se stavebním zákonem nebo ostatními zvláštními právními předpisy, -sjednání podnájmu pronajaté garáže ve prospěch třetí osoby, bez souhlasu pronajímatele, - nepřevzetí garáže ve lhůtě dle Čl. II. odst. 2., - nesplnění povinnosti stanovené v Čl. III. odst. 1.2, - porušení povinností stanovených v Čl. VII. této smlouvy. 2. Pokud nájemce poruší, příp. nedodrží, výše uvedené povinnosti, je pronajímatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a uplatnit u nájemce nárok na náhradu škod, vzniklých mu jednáním nájemce. Článek IX. Ukončení nájemního vztahu 1. Nájemní vztah končí v případě: - výpovědi, uplynutím výpovědní lhůty, - odstoupení od smlouvy, dnem doručení písemného prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně, - dohody, dnem sjednaným v dohodě. 2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možno kdykoliv vypovědět oboustranně, a to i bez udání důvodu. 3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou vzájemnou korespondenci budou považovat za doručenou i zasláním na posledně známou adresu sídla právnické osoby nebo místa podnikání, resp. adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, a to třetím dnem uložení poštovní zásilky držitelem poštovní licence (provozovatelem poštovních služeb) "pro nedoručitelnost" z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, příp. z důvodu včas neoznámené změny adresy dle Čl. VII. odst. I. této smlouvy. 4. Ke dni skončení nájmu, resp. při odstoupení pronajímatele od nájemní smlouvy dle odst. 1. tohoto článku smlouvy - do 1 O dnů od obdržení písemného prohlášení

6 pronajímatele o odstoupení, je nájemce povinen pronajatou garáž vyklidit a protokolárně předat pronajímateli ve stavu, v jakém byla převzata a případně se souhlasem pronajímatele upravena, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud nájemce nedodrží tuto povinnost, je pronajímatel oprávněn zajistit na náklady a nebezpečí nájemce vyklizení pronajaté garáže, a to kdykoliv po uplynutí jednoho týdne ode dne, kdy povinnost předání pronajaté garáže vznikla. Článek X. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany se dohodly, že nájemce zaplatí pronajímateli smluvní pokutu v případě, že: a) nájemné, včetně úhrad za poskytované služby, nebude hrazeno včas a ve sjednané výši, b) nájemce bude v prodlení s vyklizením a předáním pronajaté garáže dle Čl. IX. odst. 4. této smlouvy. Výše smluvní pokuty se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši: ad a) O, 1% z dlužné částky za každý den prodlení, ad b) 1 500,- Kč z průměrné denní úhrady za nájem a služby za každý den prodlení. 2. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě nevylučuje nárok pronajímatele vůči nájemci na náhradu vzniklé škody. 3. Sjednanou výši smluvní pokuty, vzniklé v daném měsíci, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli vždy do 5. dne následujícího měsíce za předchozí měsíc. Článek XI. Prohlášení 1. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami jsou zrušeny nájemní smlouvy nebo dohody dříve uzavřené, které se týkaly pronajímané garáže, a že na pronajímané garáži neváznou žádné právní závady. 2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn ustanovit na základě mandátní smlouvy správce objektu, který bude jeho jménem vykonávat některá jeho práva spojená s vlastnictvím, resp. oprávněním hospodařit s do správy svěřeným předmětem nájmu. Správce však nebude oprávněn uzavírat dohody o změnách této nájemní smlouvy, ani ji vypovědět bez písemného souhlasu pronajímatele. 6

7 Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, neupravené touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem (zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), cit. zákonem č. 116/1990 Sb. a ostatními zvláštními právními předpisy. 2. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných číslovaných dodatků ke smlouvě. 3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží pronajímatel a 1 vyhotovení nájemce. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná a že ji uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a nikoli v omylu nebo tísni, za nápadně či jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své právoplatné podpisy. Přílohy: Pasport pronajímané garáže Plánek V Praze dne: l Za pronajímatele: Za nájemce: Michal Ďuriš Správce: AUSTIS a.s.- provozovna Karlín kontaktní osoba: pí Zúberová, p. Ďuriš telefon:

8 DES (Domovní Evidenční Systém _ASPORT N E B Y T U Správa objektu - Provozovna Nebyt.prost.GARÁŽ MČ Praha zast.austis,a.s Duriš Michal provozovna Karlín JIRSIKOVA 4/ Praha 8 PRAHA 8 Stav Obsazený Technický stav Uspokojivý Varibilní symbol Telefon Počet tel. linek Fax Způsob využití GARAZ Poč.osob 1 Dopor. využití VARS: Podílová plocha 0.00 I Podlaží 1 I m2 Vodné VODNÉ STOČNÉ Vstup z ulice N Vstup z domu N Vytápění Vstup ze dvora A Počet místností 0.0 Výtah N Záchod N STA o Kanalizace N Voda N Podlaží 1 Prádelna N Napětí 220 Komín o Plyn z Rozpis místností Roční nájemné Kč Číslo Místnost Celkové Zkos Započít. Způsob Sazba m2 85 Kat eg m2 85 vytápění Kč/m2 1 garáž N bez otopných 9:1.1;00, Součty ploch: m m2 Rozpis vybavení bytu a další poznámky k bytu jsou uvedeny na druhé straně.

9 I! ll! t::=tj I :J ) '

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více