Seznam šablon - Zeměpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam šablon - Zeměpis"

Transkript

1 Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 EU Z B září sociální a personální 2 EU Z B 2 1. října 3 EU Z B 3 5. října 4 EU Z B 4 8. října REGIONY SVĚTA AFRIKA KOLEM BŘEHŮ AFRIKY Poloha Afriky, horizontální členitost AFRIKA KOLEM BŘEHŮ AFRIKY AFRIKA vertikální členitost AFRIKA VODSTVO AFRIKY AFRIKA VEGETAČNÍ PÁSY AFRIKY Prezentace má žákům usnadnit práci s atlasem světa, doplňování slepých map, seznámí se s polohopisem horizontální členitostí Afriky; pomocí učebnice Fraus; y seznámí se s vertikální členitostí Afriky; má žákům usnadnit práci s atlasem světa, doplňuje slepou mapu, vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y má žákům usnadnit práci s atlasem, doplňuje slepou mapu, seznámí se s vodstvem Afriky řeky, přehrady, vodopády, jezera; vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y jsou klasifikovány výuky vegetačních pásů Afriky rostlinstvo a živočišstvo, předpokládá vybavení žáků Školními atlasy světa, vyjmenuje vegetační pásy Afriky, uvede významné rostliny a živočichy; vyhledává informace pomocí porovná a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, popíše moře, oceány, zálivy, průlivy, průplavy, poloostrovy a ostrovy Afriky, pomocí mapy určí nejkrajnější body (mysy) Afriky, definuje polohu podle zeměpisných souřadnic porovná a přiměřeně hodnotí vertikální členitost Afriky, popíše pohoří, nejvyšší hory, vysočiny, pánve, nížiny, pouště Afriky, vyhledá nejvyšší vrchol Afriky, určí pohoří, která jsou vyšší než 3000 m, zjistí příčiny zemětřesení v Africe a zjistí ohroženou oblast ukáže na mapě nejvýznamnější řeky Afriky a zakreslí je do slepé mapy, africké řeky porovná z hlediska délky průtoku a velikosti povodí, určí úmoří; najde největší africká jezera a zhodnotí jejich význam (využití), vyhledá přehrady, odvodí pojem bezodtoká oblast a vysvětlí pojem artéské prameny, vysvětlí pojem vádí na základě charakterizuje vegetační pásy Afriky, porovnává a přiměřeně hodnotí závislost podnebí na jednotlivých vegetačních pásmech a zhodnotí zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry světadílu Afrika k učení, k učení, k řešení problémů k učení, k řešení problémů

2 5 EU Z B října 6 EU Z B října 7 EU Z B října 8 EU Z B října AFRIKA VEGETAČNÍ PÁSY AFRIKY Afrika OBYVATELSTVO AFRIKY AFRIKA PŘI POBŘEŽÍ STŘEDOZEMNÍHO MOŘE OBLASTI AFRIKY Severní Afrika AFRIKA SAHEL nejchudší část Afriky Pracovní list mapy a pomocí učebnice Fraus vyjmenuje vegetační pásy Afriky, uvede významné rostliny a živočichy; pomocí učebnice Fraus má žákům usnadnit probírání světadílu Afrika obyvatelstvo Afriky, seznámí se s obyvatelstvem Afriky; vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y jsou klasifikovány má žákům usnadnit práci s atlasem světa, určí podle mapy státy Afriky při pobřeží Středozemního moře; vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y má žákům usnadnit probírání světadílu Afrika; určí podle mapy státy Sahelu, vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y jsou klasifikovány na základě testu si zopakuje vegetační pásy Afriky, vyhledá pojmy, které k sobě patří na základě charakteristiky podnebí, rostlinstva a živočišstva rozdělí obyvatelstvo podle ras, porovná život v minulosti a současnost, porovná a přiměřeně hodnotí kulturní, společenské a politické poměry Afriky, potenciál a bariéry světadílu Afrika se zaměřením na obyvatelstvo, na mapě nejde největší africká města a zakreslí je do mapy, k daným městům určí stát, najde příčinu nejvyšší hustoty obyvatelstva život obyvatelstva v této oblasti, pojmenuje problémy lidí v této oblasti a navrhne možnosti řešení; na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblast z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy odvodí vliv náboženství na složení jídelníčku, zhodnotí oblast z hlediska turistického ruchu život obyvatelstva v této oblasti, pojmenuje problémy lidí v této oblasti a navrhne možnosti řešení; na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblast z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy vysvětlí pojem separatismus a animistické k učení sociální a personální k učení,, k učení

3 náboženství 9 EU Z B října AFRIKA země Guinejského zálivu má žákům usnadnit práci s atlasem světa, určí podle mapy státy při Guinejském zálivu, vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y jsou klasifikovány život obyvatelstva v této oblasti, pojmenuje problémy lidí v této oblasti a navrhne možnosti řešení; na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblast z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, 10 EU Z B listopadu AFRIKA Východní Afrika má žákům usnadnit práci s atlasem, určí podle mapy státy východní Afriky, vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y život obyvatelstva v této oblasti, pojmenuje problémy lidí v této oblasti a navrhne možnosti řešení; na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblast z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy zhodnotí oblast z hlediska turistického ruchu občanská, k učení, 11 EU Z B listopadu AFRIKA Jižní Afrika má žákům usnadnit práci s atlasem světa; určí podle mapy státy jižní Afriky, vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y život obyvatelstva v této oblasti, pojmenuje problémy lidí v této oblasti a navrhne možnosti řešení; na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblast z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy zhodnotí oblast z hlediska turistického ruchu : život obyvatelstva v těchto oblastech, pojmenuje problémy lidí v těchto oblastech a navrhne možnosti řešení; na, 12 EU Z B listopadu AFRIKA Oblasti Afriky má žákům usnadnit práci s atlasem; zopakuje si probrané oblasti Afriky, vyhledává informace, k učení

4 pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblasti z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu formou testu si zopakuje nejvýznamnější moře, oceány, zálivy, vodopády, jezera a nejvyšší horu Afriky; vysvětlí pojem vádí a sahel, zopakuje si nejkrajnější body afrického kontinentu mysy, zopakuje si státy Afriky, 13 EU Z B listopadu AFRIKA formou testu si zopakuje nejdůležitější údaje ohledně světadílu Afrika k učení, 14 EU Z B listopadu AFRIKA Oblasti Afriky zopakuje si probrané oblasti Afriky, pomocí učebnice Fraus; y život obyvatelstva v těchto oblastech, pojmenuje problémy lidí v těchto oblastech a navrhne možnosti řešení; na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblasti z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu k učení 15 EU Z B listopadu AFRIKA Oblasti Afriky pexeso zopakuje si probrané oblasti Afriky, opakuje formou hry PEXESO (trojpexeso) procvičení států Afriky s jejich typickou charakteristikou včetně hlavního města zábavnou a nenásilnou formou. Motivační hrou žáci zjistí své znalosti při určování charakteristiky daného státu, 16 EU Z B listopadu REGIONY SVĚTA - Afrika opakování domino pexeso - puzzle zopakuje si probrané státy Afriky a jejich hlavní město, opakuje formou hry domino, pexeso, puzzle; procvičení států Afriky a jejich hlavního města zábavnou a nenásilnou formou. přiřadí k jednotlivým státům hlavní město,

5 Motivační hrou žáci zjistí své znalosti ohledně přiřazení hlavního města k danému státu má žákům usnadnit s horizontální členitostí Ameriky; pomocí učebnice Fraus; y 17 EU Z B listopadu Základní údaje horizontální členitost popíše moře, oceány, zálivy, průlivy, průplavy, poloostrovy a ostrovy Ameriky, pomocí mapy určí nejkrajnější body (mysy) Ameriky, definuje polohu podle zeměpisných souřadnic, odůvodní název Amerika, vyhledá souostroví, kam doplul Kryštof Kolumbus k učení, 18 EU Z B listopadu horizontální členitost má žákům usnadnit s horizontální členitostí Ameriky; pomocí učebnice Fraus; y vyhledá pomocí atlasu dané pojmy a zakreslí pomocí čísel do slepé mapy; popíše moře, oceány, zálivy, průlivy, průplavy, poloostrovy a ostrovy Ameriky, pomocí mapy určí nejkrajnější body (mysy) Ameriky, definuje polohu podle zeměpisných souřadnic k učení 19 EU Z B listopadu vertikální členitost má žákům usnadnit s vertikální členitostí Ameriky; pomocí učebnice Fraus; y popíše pohoří, hory, vysočiny, nížiny Ameriky, do slepé mapy zapíše daná pohoří, nížiny, vysočiny; k daným pohořím vyhledá jejich nejvyšší vrcholy a určí jejich nadmořskou výšku k učení, 20 EU Z B listopadu Podnebí a přírodní krajiny Ameriky má žákům usnadnit s podnebím a přírodními poměry Ameriky; vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y vyjmenuje podnebné pásy a vegetační pásy Ameriky; uvede typické příklady živočichů a rostlinstva, odvodí jejich využití pro obyvatelstvo; odvodí význam mořských proudů na podnebí daných oblastí; objasní vznik tornád a vznik tropických cyklón a jejich vliv na život lidí; k učení, 21 EU Z B listopadu Přírodní má žákům usnadnit s přírodními podmínkami Ameriky; vyhledá pomocí atlasu nížiny Ameriky; uvede nejvyšší horu Severní Ameriky a Ameriky včetně nadmořských výšek, k učení,

6 podmínky Ameriky pomocí učebnice Fraus; y popíše podnebí Grónska a severních ostrovů Severní Ameriky a zhodnotí z hlediska rostlinstva a živočišstva, uvede typické příklady živočichů a rostlinstva, odvodí jejich využití pro obyvatelstvo; odvodí význam mořských proudů na podnebí daných oblastí; objasní vznik tornád a vznik tropických cyklón a jejich vliv na život lidí; popíše stepi prérie; popíše podnebí v okolí Mexického zálivu a na Floridě; vyhledá na mapě Niagarské vodopády a tzv. Velká jezera, určí k nim státy, vysvětlí pojem kaňon a uvede konkrétní příklad, vyhledá pomocí mapy další velká jezera 22 EU Z B prosince Přírodní podmínky Ameriky formou testu si zopakuje přírodní podmínky Ameriky; uvede nejvyšší horu Severní Ameriky a Jižní Ameriky, zapíše ostrovy patřící k Velkým a Malým Antilám, objasní vznik tornád a vznik hurikánů a jejich vliv na život lidí; popíše stepi prérie a pampy; vyhledá informace o původu vzniku pojmu Amerika a objevování nové pevniny Ameriky objevné plavby, vyhledá průlivy oddělující Ameriku od ostatních světadílů k učení 23 EU Z B prosince VODSTVO AMERIKY má žákům usnadnit s vodstvem Ameriky řeky, přehrady, vodopády, jezera; vyhledává informace pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y ukáže na mapě nejvýznamnější řeky Ameriky a zakreslí je do slepé mapy, americké řeky porovná z hlediska délky průtoku a velikosti povodí, určí úmoří; najde největší americká jezera a zhodnotí jejich význam (využití), vyhledá přehrady, odvodí pojem bezodtoká oblast, k učení 24 EU Z B prosince OBYVATELSTVO AMERIKY rozdělí obyvatelstvo podle ras, porovná život v minulosti a současnosti; vysvětlí, k řešení problémů,

7 výuky geografie světadílu Amerika obyvatelstvo Ameriky; seznámí se s obyvatelstvem Ameriky; pomocí se seznámí s původními obyvateli Ameriky, popíše vliv přistěhovalců na život původních obyvatel; vysvětlí, kterým oblastem Ameriky říkáme Karibská, Latinská a Anglosaská vyhledává informace o USA pomocí mapy a pomocí učebnice; kterým oblastem Ameriky říkáme Karibská, Latinská a Anglosaská; popíše vliv přistěhovalců (kolonizace) na život původních obyvatel 25 EU Z B prosince USA obrazová a textová podpora úvodu výuky USA; popíše polohu státu USA a jeho hospodářské a politické postavení ve světě, charakterizuje regiony východ a jih, střed, západ z hlediska těžby, průmyslu, porovná život obyvatelstva v těchto oblastech, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblasti z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu k učení, 26 EU Z B prosince USA má žákům usnadnit probírání světadílu Amerika USA; vyhledává informace o USA pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y popíše polohu státu USA a jeho hospodářské a politické postavení ve světě, pomocí ho listu zakreslí pomocí číslic jednotlivé státy USA a barevně je rozdělí do daných regionů; charakterizuje regiony východ a jih, střed, západ z hlediska těžby, průmyslu, porovná život obyvatelstva v těchto oblastech, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblasti z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, k učení, k řešení problémů

8 pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu pomocí mapy vyhledává dané pojmy z Ameriky; určí, jestli se jedná o stát, pohoří, ostrov atp. a k danému pojmu určí stát; zdokonaluje práci s atlasem využívá abecední seznam pojmů 27 EU Z B prosince Opakování pojmů z Ameriky zopakuje si probrané pojmy z Ameriky, vyhledává informace pomocí mapy; y k učení, 28 EU Z B prosince USA má žákům usnadnit probírání světadílu Amerika Severoamerické regiony; vyhledává informace o USA pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; y popíše polohu státu USA a jeho hospodářské a politické postavení ve světě, charakterizuje regiony východ a jih, střed, západ z hlediska těžby, průmyslu, porovná život obyvatelstva v těchto oblastech, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, porovná oblasti z hlediska přírodních a hospodářských podmínek, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu; zjistí základní informace o vlajce a státním znaku USA; vysvětlí pojem megalopolis a zjistí konkrétní příklad, vyhledá Aljašku a Havajské ostrovy a charakterizuje je popíše polohu státu Kanada a získá informace o jeho hospodářském a politickém postavení ve světě, popíše přírodní bohatství Kanady; charakterizuje Kanadu z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy odvodí k učení, 29 EU Z B ledna KANADA výuky světadílu Amerika, konkrétně učivo o Kanadě; vyhledává informace o Kanadě pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus k učení,

9 rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu 30 EU Z B ledna KANADA má žákům usnadnit probírání světadílu Amerika, konkrétně učivo o Kanadě; vyhledává informace o Kanadě pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; je klasifikován popíše polohu státu Kanada a získá informace o jeho hospodářském a politickém postavení ve světě, popíše členění Kanady a zakreslí pomocí mapy do slepé mapy, popíše přírodní bohatství Kanady; charakterizuje Kanadu z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu popíše polohu státu Mexiko a získá informace o jeho hospodářském a politickém postavení ve světě, popíše přírodní bohatství Mexika; charakterizuje Mexiko z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo se zaměřením na původní obyvatelstvo a kolonizaci, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu procvičení států Ameriky včetně hlavního města zábavnou a nenásilnou formou pomocí osmisměrky 31 EU Z B ledna STŘEDOAMERICKÉ REGIONY - MEXIKO výuky geografie světadílů; vyhledává informace o Mexiku pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus řešení problémů, 32 EU Z B ledna Státy Ameriky zopakuje si probrané státy Ameriky, opakuje formou osmisměrky, k řešení problémů

10 33 EU Z B ledna STŘEDOAMERICKÉ REGIONY PEVNINSKÁ ČÁST výuky geografie světadílů Amerika středoamerické regiony; vyhledává informace o dalších státech Střední Ameriky pevninské části pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus; popíše polohu dalších států Střední Ameriky pevninské části a získá informace o jejich hospodářském a politickém postavení ve světě, popíše přírodní bohatství; charakterizuje státy Střední Ameriky z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo se zaměřením na původní obyvatelstvo a kolonizaci, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu 34 EU Z B ledna STŘEDOAMERICKÉ REGIONY OSTROVNÍ ČÁST KARIBSKÁ OBLAST výuky geografie světadílu Amerika; vyhledává informace o dalších státech Střední Ameriky ostrovní části - pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus popíše polohu dalších států Střední Ameriky ostrovní části a získá informace o jejich hospodářském a politickém postavení ve světě, popíše přírodní bohatství; charakterizuje státy Střední Ameriky ostrovní části z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo se zaměřením na původní obyvatelstvo a kolonizaci, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu popíše polohu států Jižní Ameriky Andské státy a získá informace o jejich hospodářském a politickém postavení ve, občanská 35 EU Z B ledna JIHOAMERICKÉ výuky geografie světadílu Amerika;

11 REGIONY - ANDSKÉ STÁTY vyhledává informace o státech Jižní Ameriky Andské státy - pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus světě, popíše přírodní bohatství; charakterizuje státy Jižní Ameriky z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo se zaměřením na původní obyvatelstvo a kolonizaci, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu 36 EU Z B ledna JIHOAMERICKÉ REGIONY BRAZÍLIE A JEJÍ SOUSEDÉ výuky geografie světadílu Amerika; vyhledává informace o dalších státech Jižní Ameriky Brazílie a její sousedé - pomocí mapy a pomocí učebnice Fraus popíše polohu dalších států Jižní Ameriky Brazílie a její sousedé a získá informace o jejich hospodářském a politickém postavení ve světě, popíše přírodní bohatství; charakterizuje státy Střední Ameriky z hlediska těžby, průmyslu, charakterizuje obyvatelstvo se zaměřením na původní obyvatelstvo a kolonizaci, porovná život obyvatelstva, na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin, získá informace o přírodních a hospodářských podmínkách, pomocí mapy odvodí rostlinnou a živočišnou výrobu, zhodnotí oblasti z hlediska turistického ruchu, k učení

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Mgr. Lenka Razáková Číslo vzdělávacího materiálů

Více

Světová ekonomika, regionální geografie Asie, Afriky, Austrálie a polárních oblastí, Ameriky Druhý ročník a sexta

Světová ekonomika, regionální geografie Asie, Afriky, Austrálie a polárních oblastí, Ameriky Druhý ročník a sexta Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Světová ekonomika, regionální geografie Asie, Afriky, Austrálie a polárních oblastí, Ameriky Druhý ročník a sexta 2 hodiny týdně ACTIV Board Světová ekonomika Definuje

Více