MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU"

Transkript

1 MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1) Program 1.zasedání zastupitelstva města 2) Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. 3) Projednání návrhu rozpočtu města na rok ) Ztrátovost provozu městského kina 5) Informace o jednání s firmou ODAS 6) Projednání žádosti o pronájem budovy čp.57 7) Vydání jízdních řádů 8) Poskytnutí příspěvku na činnost SK Dekora 9) Změna termínu dokončení investiční akce 10) Ceník provozovatele veřejného pohřebiště 11) Žádost o udělení výjimky 12) Návrh stanovení ceny za likvidaci domovního odpadu 13) Projednání podmínek prodeje a koupě pozemků 14) Dodatek k nájemní smlouvě 15) Výzva k podání cenové nabídky č.12/ ) Žádost o pronájem kancelářských prostor 17) Výzva k podání nabídky na demolici objektu čp ) Vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe 19) Schválení dodatku ke smlouvě na likvidaci domovního odpadu 20) Udržování lyžařských běžeckých stop v sezóně 2006/ ) Informace o znečištění vodoteče Barchanecký potok 22) Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ždírec n.d. 23) Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení FOKUS Vysočina 24) Úprava výše nájemného z nebytových prostor 25) Souhlas s použitím znaku města 26) Pronájem kinosálu pro kulturní akci 27) Informace o přípravě bytové výstavby 28) Různé 1. Program 1.zasedání zastupitelstva města Rada města souhlasí s předloženým návrhem programu 1.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou na rok Rada města předloží rozpočet k projednání a schválení zastupitelstvu města na 1.zasedání s doporučením stanovit příspěvek města na školství ve výši 1750 tis.kč a výdaje na údržbu a opravy budov stanovit ve výši 500 tis.kč. 3. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2007 Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu města na rok 2007 a s návrhem investičních akcí, které by měly být realizovány, dokončeny nebo zahájeny v příštím roce. Rada předloží návrh rozpočtu 1.zasedání ZM. 4. Ztrátovost provozu městského kina Rada města se seznámila s ekonomikou provozu městského kina. V roce 2006 pokračoval úbytek diváků, který se projevil na zvyšující se ztrátovosti kina. Rada města se bude provozem kina a návrhy na řešení stavu zabývat po účetní závěrce roku Zápis ze schůze rady města strana: 1

2 5. Informace o jednání s firmou ODAS Rada města se seznámila s výsledky schůzky zástupců města s vedením firmy ODAS a zaměstanci sběrného dvora a kompostárny. Cílem schůzky bylo zhodnotit činnost výkupny druhotných surovin a sběrného dvora s kompostárnou a vyřešit některé problematické body provozu SD. Bylo dohodnuto: ODAS zajistí po dobu platnosti letního času provozní dobu SD ve středu a čtvrtek od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00 ODAS společně s MÚ zajistí lepší informovanost obyvatel o výkupních cenách a provozní době SD prostřednictvím Našich novin zaměstnanci dvora zjednoduší agendu zápisu odevzdaných surovin na SD s okamžitou platností na SD budou moci odevzdávat tříděné odpady i občané z okolních obcí úhrada bude účtována jednotlivým obcím na základě smlouvy mezi městem a příslušnou obcí 6. Projednání návrhu na pronájem domu čp.57 MO Českého svazu zahrádkářů ukončila činnost moštárny a ukončila nájem budovy čp.57. a) rozhodla, že město vypíše výběrové řízení na využití budovy v Chrudimské ulici 57 pro komerční využití b) uložila starostovi připravit do text oznámení o podmínkách výběrového řízení, který bude zveřejněn v měsíčníku Naše noviny a na webových stránkách města. 7. Vydání jízdních řádů Rada města souhlasí s vydáním 700 ks jízdních řádů autobusové a vlakové osobní dopravy, platné pro rok Jízdní řády vydá město Ždírec n.d. společně s městem Chotěboř. Cena za 1 výtisk je stanovena na návrh MÚ Chotěboř jednotně na 15,-Kč. 8. Poskytnutí příspěvku na činnost SK Dekora Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši ,-Kč na činnost občanského sdružení SK Dekora Ždírec nad Doubravou ve IV.čtvrtletí 2006 ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 5/25/ Změna termínu dokončení investiční akce Rada města souhlasí se změnou termínu odevzdání akce Rekonstrukce stávající tělocvičny ZŠ, prováděné společností JMA stavební, spol.s r.o., z na na základě žádosti dodavatele prací. 10. Ceník provozovatele veřejného pohřebiště Rada města projednala návrh MÚ na úpravu cen za služby související s nájmem místa na hřbitově v Horním Studenci. Ceník služeb platný od stanovuje cenu za služby spojené s provozem hřbitova za 1 m 2 pronajaté plochy hrobu a to ve výši 4,-Kč. Náklady na služby vychází z počtu 850 využitých hrobových míst a ročních nákladů na provoz a údržbu hřbitova ve výši 60 tis.kč. 1) zrušila s platností k 31.prosinci 2006 Ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Horním Studenci schválený radou města usnesením č.12/80 z Zápis ze schůze rady města strana: 2

3 2) přijala s platností od 1.ledna 2007 Ceník provozovatele veřejného pohřebiště Městský hřbitov Studenec, který stanovuje cenu za služby související s nájmem hrobového místa: a) hrobové místo pro uložení rakve se zemřelým 12,-Kč/m 2 b) urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých 25,-Kč/m 2 c) místo pro hrobku 15,-Kč/m Žádost o udělení výjimky Rada města souhlasí s udělením výjimky ze stanovení požárně nebezpečného prostoru společnosti DEKORA-Jeníček a.s. Ždírec n.d. ve stavebním řízení pro přístavbu objektu skladu na pozemku p.č. 86/2 v k.ú. Ždírec n.d. Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje částečně na pozemek p.č. 275/7, ostatní plocha. 12. Návrh stanovení ceny za likvidaci domovního odpadu Rada města se seznámila s výší nákladů na likvidaci domovních odpadů v roce 2005, s odhadem výše nákladů v roce 2006 a s předpokladem výše nákladů ) souhlasí se zvýšením ceny za likvidaci domovního odpadu u občanů města na 390,-Kč za rok a 450,-Kč za nemovitost a rok u nemovitostí určených k rekreaci 2) předloží návrh na zvýšení ceny za likvidaci domovního odpadu 1.zasedání zastupitelstva 13. Projednání podmínek prodeje a koupě pozemků Rada města se seznámila s návrhem kupních smluv na prodej pozemků p.č.550/3 a 550/25 v k.ú. Horní Studenec, koupi pozemku p.č.st.300 v k.ú.ždírec n.d. a stanovení věcného břemene. 1) konstatuje, že při prodeji pozemků p.č. 550/3 a p.č. 550/25 v k.ú.horní Studenec a koupi pozemku p.č.st. 300 v k.ú.ždírec n.d. bylo splněno usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d. č. 7/23/06 2) schvaluje cenu věcného břemene ve výši ,-Kč pro vstup a vjezd na pozemek p.č.st.300 v k.ú. Ždírec n.d. se stavbou sila přes pozemek p.č.275/ Dodatek k nájemní smlouvě Rada města přijala dodatek č.6 nájemní smlouvy ze dne , uzavřené mezi Městem Ždírec nad Doubravou a SK Dekora Ždírec nad Doubravou. Předmětem dodatku č.6 je prodloužení platnosti nájemní smlouvy z doby určité do na z důvodu podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště. 15. Výzva k podání cenové nabídky č.12/2006 Rada města rozhodla, že město vyzve nejméně 3 dodavatelské firmy k podání cenové nabídky na realizaci akce Zefektivnění ČOV Ždírec n.d. dle projektu fy VHZ-DIS Brno. 16. Žádost o pronájem kancelářských prostor Rada města se seznámila s žádostí o pronájem nebytových prostor ve Ždírci n.d. pro kancelářské účely filiálka pojišťovny. O možnostech pronájmu prostor bude zájemce informovat písemně starosta. Zápis ze schůze rady města strana: 3

4 17. Výzva k podání nabídky na demolici objektu čp.122 1) rozhodla, že město zveřejní inzerát na demolici objektu ve Ždírci n.d. čp.122, budova sila, s cílem získat nejvýhodnější cenovou nabídku za demoliční práce 2) uložila starostovi, aby město požádalo stavební úřad o demolici objektu 3) uložila starostovi do zveřejnit v regionálním deníku a na webových stránkách města poptávku po demoličních pracích ve smyslu usnesení rady města 18. Vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe Starosta informoval radu o umístění města v soutěži obcí kraje Vysočina My třídíme nejlépe v období 4/2005 3/2006, kde se Ždírec n.d. umístil v kategorii obcí od 2000 do obyvatel CELKEM na 4.místě s 43,87 kg vytříděného odpadu na 1 občana, v kategorii PLAST na 2.místě, v kategorii SKLO na 3.místě a v kategotii PAPÍR na 7.místě z celkem 22 hodnocených obcí. Obce umístěné na prvních třech místech obdrží odměnu. 19. Schválení dodatku ke smlouvě na likvidaci domovního odpadu Rada města schválila dodatek ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu v roce 2007, uzavřené mezi Městem Ždírec n.d. a firmou ODAS Miloslav Odvárka, Žďár nad Sázavou. Předmětem dodatku je zvýšení ceny služby odvozu a likvidace komunálního odpadu v roce 2007 na částku ,00 Kč bez DPH, tj ,00 Kč vč.dph. 20. Udržování lyžařských běžeckých stop v sezóně 2006/2007 Rada města souhlasí: 1) s účastí města Ždírec n.d. na údržbě lyžařských běžeckých stop v zimní sezóně 2006/2007 dle návrhu předloženého Josefem Švejdou, který bude stopy udržovat na základě dohody obcí Polnička, Karlov, Radostín, Škrdlovice, Vojnův Městec, Krucemburk, Ždírec n.d. a Sobíňov 2) s úhradou části nákladů na údržbu lyžařských běžeckých stop ve výši vyplývající z dohody obcí 21. Informace o znečištění vodoteče Barchanecký potok Rada města se seznámila s laboratorním rozborem vody, předloženým MO Českého rybářského svazu ze dne Jedná se o znečištění povrchových vod Barchaneckého potoka, tekoucích do požární nádrže a dále do Janského potoka. Zdroj znečištění nebyl určen. Městský úřad bude ve spolupráci s MO ČRS sledovat, zda se znečištění opakuje a podle potřeby zajistí zjednání nápravy. 22. Zvýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města vzala na vědomí informaci ZŠ a MŠ Ždírec n.d. o zvýšení ceny obědů připravovaných ve školní jídelně od 1.ledna 2007 na 45,-Kč za oběd, což je zvýšení o 3,-Kč. Zvýšení ceny je v důsledku zvýšených režijních nákladů, zejména energií. 23. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení FOKUS Vysočina Sdružení občanů FOKUS Vysočina požádalo město o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení, centra Chotěboř, v roce Rada města doporučí zastupitelstvu poskytnout sdružení příspěvek ve výši 5.000,-Kč. 24. Úprava výše nájemného z nebytových prostor 1) ukončila s platností od pronájem nebytových prostor společenské místnosti v DPS Mírová 119 Marii Vašíčkové a Zdeňce Debské z důvodu stavebních úprav objektu Zápis ze schůze rady města strana: 4

5 2) rozhodla o úpravě nájemného za pronájem nebytových prostor a stanovila výši ročního nájemného z nebytových prostor s platností od 1.ledna 2007 následovně: a) Česká spořitelna, a.s. Praha, nebytové prostory v domě ve Ždírci n.d., Školní 500, nájemné ve výši ,-Kč b) Česká pošta, s.p. Praha, nebytové prostory v domě v Horním Studenci 99, nájemné ve výši ,-Kč c) OK COMP, s.r.o. Vojnův Městec, nebytové prostory v domě ve Ždírci n.d., Žďárská 32, nájemné ve výši ,-Kč d) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha 3, nebytové prostory v domě ve Ždírci n.d., Žďárská 1, nájemné ve výši ,-Kč e) Stanislava Klepetková, Ždírec n.d., nebytové prostory v domě ve Ždírci n.d., Žďárská 1, nájemné ve výši ,-Kč 3) uložila městskému úřadu zajistit změnu plateb nájemného ve smyslu rozhodnutí rady města 25. Souhlas s použitím znaku města Rada města souhlasí s použitím znaku města pro tisk knihy Toulky nad Vysočinou. 26. Pronájem kinosálu pro kulturní akci Rada města vyhověla žádosti Mgr.Petra Adama o bezúplatný pronájem kinosálu Brodská 120 pro uspořádání nevýdělečné kulturní akce dne s názvem Vánoční zabřichapopadání a žadatele osvobodila od platby nájmu a služeb s nájmem spojených. 27. Informace o přípravě bytové výstavby Starosta informoval radu města o přípravě výstavby v lokalitách V Údolí a Kohoutov. MÚ připraví pro jednání zastupitelstva na 2.zasedání podrobný rozbor nákladů na výstavbu technické infrastruktury a přípravu stavebních pozemků. 28. Různé: a) starosta informoval radu o poděkování p.antonína P. a p.miloslava J. za blahopřání k životnímu jubileu b) starosta seznámil radu s řešením provozu sportovních staveb a zařízení v některých obcích na Havlíčkobrodsku a Žďársku; rada se problematikou provozních nákladů staveb pro sport bude zabývat v roce starosta místostarosta Zápis ze schůze rady města strana: 5

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

L É T O budiž pochváleno!

L É T O budiž pochváleno! ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.11.2006 v kině v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/1/1 schválilo mandátovou komisi ve

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více