111. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "111. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30 Kč společností CBS plus s r.o. do a v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, promíjí této společnosti zbývající část dluhu ve výši 4.237,- Kč, 213/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici za trvalé odebrání psa Bena včetně odpovědi paní starostky v dané věci, 214/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o kontrole pohledávek na obhospodařovaném úseku za rok 2009, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nadále zajišťovat a věnovat maximální péči pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů řešení správy pohledávek města, 215/ RM V schvaluje znění smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění zadavatele a pověřuje starostku města podpisem smluv s organizacemi města zařazenými do společného výběru dodavatele elektrické energie, 216/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Vodojem pro nemocnici oprava nádrže ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku,

2 217/ RM V s c h v a l u j e Provozní řád zimního stadionu pro rok 2010 pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem v předloženém znění, 218/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, způsob zadání (jako zakázku malého rozsahu na služby) a realizaci výkonu koordinátora BOZP na akci: Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod kategorie VZMR II. a v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky výzvy k předložení nabídky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu, zadávací řízení, vlastní zadání a následnou realizaci výkonu a realizaci výkonu koordinátora BOZP v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) schvaluje zveřejnění výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle čl. 6 odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout skutečné náklady veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 219/ RM V bere na vě d o m í, že na opakovanou výzvu dlouhodobě pronajmout objekt čp. 40, náměstí T.G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem generálnímu nájemci s podmínkou zajištění řádného technického stavu vložením investice, se nepřihlásil žádný zájemce, 220/ RM V a) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: Kříž s Ježíšem a Pannou Marií ve Dvoře Králové nad Labem Zboží na p.p.č. 46/2, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci k Nadaci VIA, c) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o poskytnutí dotace, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF uplatnit potřebné finanční prostředky v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 221/ RM V 2

3 a) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: Protipovodňová ochrana města Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci na Královéhradeckém kraji, c) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o dotaci, 222/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o provedení technického auditu na provozování infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky ve výši ,- Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 223/ RM V a) souhlasí s tím, že finanční dotace dle dohody o kompenzaci vlivu přístavby ze dne bude poskytnuta městem Dvůr Králové nad Labem z části ve výši ,- Kč formou zálohy na základě předložené faktury na zhotovení oken firmou České dřevařské závody, a. s. Praha, b) s c h v a l u j e dodatek č. l k dohodě o finanční dotaci ze dne ve smyslu bodu a) a pověřuje starostku města jeho podpisem, 224/ RM V s c h v a l u j e dohodu o provedení prací ze sousedního pozemku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 225/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.709,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.709,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 226/ RM V schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 32 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu doplacení dlužné částky, 227/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ze dne , b) t r v á na svém usnesení č. 90b)/ RM ze dne , 228/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , 3

4 b) neschvaluje přidělení bytu č. 42 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, a jejich žádost zamítá, 229/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 230/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 231/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, a to odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 2 roky, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 2 roky, od do , za cenu 42,- Kč/m 2 /rok, za předpokladu, že pan bude uhrazena před popisem nájemní smlouvy na účet města kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a nejpozději do i bezdůvodné obohacení shodné s výší nájemného za období od a pověřuje starostku města jejím podpisem, 232/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu nebytového prostoru č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, a to odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za cenu 1.301,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu neurčitou, za účelem zřízení objednávkové kanceláře uhelných skladů, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 233/ RM V 4

5 a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (odchylně stanovenou od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem), na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 234/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat společnost k předložení konkrétní cenové nabídky na odkoupení vybavení nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, s ohledem na ustanovení čl. II odst. 6 smlouvy o nájmu nebytových prostor, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM předložit radě města návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu vč. kompenzace vložených investic, 235/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem za cenu 1.830,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od , za účelem prodeje mobilních telefonů vč. příslušenství, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 236/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 1, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 1.030,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 1, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 1.030,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 237/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) bere na vě d o m í zájem Komerční banky, a.s., Praha 1 o pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 5

6 c) schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, d) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 1.100,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s opcí (stanoveno odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem), - kritéria výběru: nabízená cena nájmu - koef. 0,4, využití NP - koef. 0,3, záměr rekonstrukce nebytového prostoru vč. výloh po projednání s dotčenými orgány státní správy - koef. 0,3, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, f) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 238/ RM V bere na vě d o m í informaci k úkolu RM č. 138c)/ RM ze dne , 239/ RM V a) r u š í své usnesení č. 256/ RM ze dne , b) schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne ve smyslu změny nájemců dle aktuálního LV ze dne , všichni bytem Dvořákova 925, Dvůr Králové nad Labem, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části b) tohoto usnesení, d) schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne ve smyslu změny nájemců dle aktuálního LV ze dne , všichni bytem Dvořákova 925, Dvůr Králové nad Labem, e) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne obsahujícího obligatorní náležitosti uvedené v části d) tohoto usnesení, 240/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č o výměře 29 m 2 a st.p.č o výměře 19 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 500,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné ,- Kč, ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 241/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č. 71 o výměře 16 m 2 a část p.p.č. 545/1 o výměře 364 m 2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, za 5,-.Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 1 900,-Kč, 6

7 b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) tohoto usnesení, c) s c h v a l u j e pronájem p.p.č. 8 o výměře 700 m 2, za 5,-.Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 3 500,- Kč v k.ú. Zboží u Dvora Králové, d) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části c) tohoto usnesení, 242/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 712/30 o výměře 46 m 2 a 712/36 o výměře 122 m 2 v k.ú. Bílé Poličany, za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m 2, obci Bílé Poličany, b) doporuč u j e pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 243/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 244/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení pronájmu p.p.č. 4/1 a p.p.č. 4/3 v k. ú. Žirečská Podstráň výpovědí, tj. dle nájemní smlouvy ze dne vypršením výpovědní lhůty - k , b) s c h v a l u j e v tomto smyslu dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, 245/ RM V a) s c h v a l u j e úhradu dlužné částky Kč ,- za neuhrazené faktury č. 9103, č. 9108, č. 9113, č. 9116, č. 9118, č , č , č , a č ve čtyřech splátkách po 4.000,- Kč, splatných k poslednímu dni měsíců března, dubna, května, června 2010 a poslední splátce ve výši 3.556,- Kč splatné k pod ztrátou výhody splátek při prodlení se splácením kterékoliv z nich, b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách, obsahující obligatorní náležitosti dle části a) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 246/ RM V a) souhlasí s umístěním elektrické a plynovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 1688/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1688/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 247/ RM V a) souhlasí s umístěním veřejného osvětlení do částí pozemkových parcel č. 3774/2, č. 2277/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 3774/2, č. 2277/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, c) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodu a veřejného osvětlení v pozemkové parcele č. 2294/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 248/ RM V a) souhlasí s prodloužením termínu trvání nájemní smlouvy ze dne na část pozemkové parcely č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z 20ti let na 25 let, za podmínky navýšení nájemného z 15,- Kč/m 2 /rok na 20,- Kč/m 2 /rok a závazku zřízení fondu na likvidaci fotovoltaické elektrárny, b) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne obsahující uvedené obligatorní náležitosti dle bodu a), c) souhlasí s prodloužením umístění výrobního zařízení a ostatních objektů fotovoltaické elektrárny na části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z 20ti let na 25 let za podmínek uvedených v bodě a), d) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění ze dne obsahující uvedené obligatorní náležitosti dle bodu c), 249/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu souboru pozemkových parcel - p.p.č vodní plocha o výměře 2192 m², p.p.č. 1032/6 o výměře 64 m², p.p.č. 1032/3 o výměře 1152 m², p.p.č. 818/1 o výměře 2145 m² a 818/3 o výměře 258 m², vesměs druhu plochy trvalý travní porost, všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 20 let s opcí, za těchto podmínek: - zachování rybníka jako vodní plochy k rekreaci - vyčištění rybníka a celková revitalizace pronajatých pozemků - posílení rekreační funkce lokality b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu s podmínkami dle části a) na úřední desce městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 250/ RM V a) bere na vě d o m í dopis z , b) doporuč u j e ZM trvat na svém usnesení č. 562/ ZM, kterým nebyl schválen prodej části pozemkové parcely č. 894/4, 251/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o převodu práv a povinností, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 252/ RM V a) bere na vě d o m í zápis sociální komise RM ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví do částky ,- Kč následovně: 8

9 RIAPS Trutnov - sociální poradenství ,- Kč RIAPS Trutnov - kontaktní centrum ,- Kč Farní charita Dvůr Králové nad Labem - odborné sociální poradenství ,- Kč Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov se zvláštním režimem ,- Kč Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov pro seniory ,- Kč Královédvorská Arnika ,- Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s ,- Kč Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Dvůr Králové nad Labem ,- Kč Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem ,- Kč Klub důchodců v Sadové ,- Kč Klub důchodců Žireč ,- Kč Svaz důchodců 5 000,- Kč Mateřské centrum Žirafa ,- Kč c) s c h v a l u j e smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu b) na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a pověřuje starostku města jejich podpisem po doložení všech povinných náležitostí, d) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad ,- Kč následovně: Farní charita Dvůr Králové nad Labem - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ,- Kč Diakonie ČCE - denní stacionář ,- Kč Diakonie ČCE - pečovatelská služba ,- Kč Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa, Žireč - odlehčovací služby ,- Kč Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa, Žireč - domov pro osoby se zdravotním postižením ,- Kč e) doporuč u j e ZM schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu d) na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a pověřit starostku města jejich podpisem, f) schvaluje pořadí žadatelů na umístění do bytů pro jednotlivce v domě s pečovatelskou službou, 253/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti společnosti JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, o globální grant MPSV ČR, grantový projekt Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, za účelem zřízení a provozování mateřské školy, b) s c h v a l u j e stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádosti společnosti JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, 9

10 o globální grant MPSV ČR, grantový projekt Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 254/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z evropského programu Comenius Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do projektu mezinárodního partnerství škol téma kulturní dědictví a národní tradice zapojených států, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádosti, podané Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do programu uvedeného v bodě a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, 255/ RM V a) podporuje návrh změny názvu přehrady Les Království na Přehradu Tešnov, případně Přehrada Tešnov Les Království, b) s c h v a l u j e text žádosti o změnu názvu přehrady Les Království, která bude adresována Povodí Labe, ul. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové a pověřuje starostku města podpisem této žádosti, 256/ RM V a) r u š í usnesení č. 270/ RM ze dne , b) bere na vě domí znění předloženého vzoru dohody o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce, c) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování a uzavírání dohod o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce, odboru školství, kultury a sociálních věcí, 257/ RM V a) z ř i z u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 31 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, komisi RM státní památkové péče, s platností od , b) j m e n u j e jejího předsedu Ing. Pavla Tschiedela a její členy Mgr. Ivanu Černou a Ing. Táňu Novákovou, 258/ RM V a) r u š í bod b) usnesení č. 1936/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí odměny ve výši Kč za podmínek určených smlouvou o dílo na vytvoření vlastivědné knihy na téma město Dvůr Králové nad Labem v minulosti a současnosti, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo na vytvoření vlastivědné knihy na téma město Dvůr Králové nad Labem v minulosti a současnosti a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 259/ RM V a) doporuč u j e ZM snížit část příspěvku HZS KHK schváleného k poskytnutí v roce 2010 a ve výši rozpočtovaných nákladů tyto finanční prostředky využít k zajištění výstavby IO 01 Venkovní komunikace, díl 2 Napojení na státní komunikaci při výstavbě požární stanice P1 Dvůr Králové nad Labem, 10

11 b) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem a s HZS Královéhradeckého kraje a pověřit starostku města jeho podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zajistit převedení finančních prostředků dle čl. II. dodatku v rámci rozpočtu roku 2010 v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 260/ RM V konstatuje, že podaná žádost od TJ Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí dotace pro rok 2010 do dnešního dne neobsahuje povinné náležitosti pro její projednání. Proto nelze vyplatit ani zálohu ve výši ,- Kč na výše uvedenou dotaci. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 11

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více