111. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "111. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30 Kč společností CBS plus s r.o. do a v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, promíjí této společnosti zbývající část dluhu ve výši 4.237,- Kč, 213/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici za trvalé odebrání psa Bena včetně odpovědi paní starostky v dané věci, 214/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o kontrole pohledávek na obhospodařovaném úseku za rok 2009, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nadále zajišťovat a věnovat maximální péči pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů řešení správy pohledávek města, 215/ RM V schvaluje znění smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění zadavatele a pověřuje starostku města podpisem smluv s organizacemi města zařazenými do společného výběru dodavatele elektrické energie, 216/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Vodojem pro nemocnici oprava nádrže ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku,

2 217/ RM V s c h v a l u j e Provozní řád zimního stadionu pro rok 2010 pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem v předloženém znění, 218/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, způsob zadání (jako zakázku malého rozsahu na služby) a realizaci výkonu koordinátora BOZP na akci: Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod kategorie VZMR II. a v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky výzvy k předložení nabídky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu, zadávací řízení, vlastní zadání a následnou realizaci výkonu a realizaci výkonu koordinátora BOZP v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) schvaluje zveřejnění výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle čl. 6 odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout skutečné náklady veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 219/ RM V bere na vě d o m í, že na opakovanou výzvu dlouhodobě pronajmout objekt čp. 40, náměstí T.G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem generálnímu nájemci s podmínkou zajištění řádného technického stavu vložením investice, se nepřihlásil žádný zájemce, 220/ RM V a) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: Kříž s Ježíšem a Pannou Marií ve Dvoře Králové nad Labem Zboží na p.p.č. 46/2, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci k Nadaci VIA, c) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o poskytnutí dotace, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF uplatnit potřebné finanční prostředky v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 221/ RM V 2

3 a) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: Protipovodňová ochrana města Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci na Královéhradeckém kraji, c) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o dotaci, 222/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o provedení technického auditu na provozování infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky ve výši ,- Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 223/ RM V a) souhlasí s tím, že finanční dotace dle dohody o kompenzaci vlivu přístavby ze dne bude poskytnuta městem Dvůr Králové nad Labem z části ve výši ,- Kč formou zálohy na základě předložené faktury na zhotovení oken firmou České dřevařské závody, a. s. Praha, b) s c h v a l u j e dodatek č. l k dohodě o finanční dotaci ze dne ve smyslu bodu a) a pověřuje starostku města jeho podpisem, 224/ RM V s c h v a l u j e dohodu o provedení prací ze sousedního pozemku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 225/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.709,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.709,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 226/ RM V schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 32 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu doplacení dlužné částky, 227/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ze dne , b) t r v á na svém usnesení č. 90b)/ RM ze dne , 228/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , 3

4 b) neschvaluje přidělení bytu č. 42 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, a jejich žádost zamítá, 229/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 230/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 231/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, a to odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 2 roky, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 2 roky, od do , za cenu 42,- Kč/m 2 /rok, za předpokladu, že pan bude uhrazena před popisem nájemní smlouvy na účet města kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a nejpozději do i bezdůvodné obohacení shodné s výší nájemného za období od a pověřuje starostku města jejím podpisem, 232/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu nebytového prostoru č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, a to odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za cenu 1.301,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu neurčitou, za účelem zřízení objednávkové kanceláře uhelných skladů, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 233/ RM V 4

5 a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (odchylně stanovenou od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem), na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 234/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat společnost k předložení konkrétní cenové nabídky na odkoupení vybavení nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, s ohledem na ustanovení čl. II odst. 6 smlouvy o nájmu nebytových prostor, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM předložit radě města návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu vč. kompenzace vložených investic, 235/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem za cenu 1.830,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od , za účelem prodeje mobilních telefonů vč. příslušenství, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 236/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 1, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 1.030,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 1, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 1.030,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 237/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) bere na vě d o m í zájem Komerční banky, a.s., Praha 1 o pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 5

6 c) schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, d) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 1.100,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s opcí (stanoveno odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem), - kritéria výběru: nabízená cena nájmu - koef. 0,4, využití NP - koef. 0,3, záměr rekonstrukce nebytového prostoru vč. výloh po projednání s dotčenými orgány státní správy - koef. 0,3, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, f) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 238/ RM V bere na vě d o m í informaci k úkolu RM č. 138c)/ RM ze dne , 239/ RM V a) r u š í své usnesení č. 256/ RM ze dne , b) schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne ve smyslu změny nájemců dle aktuálního LV ze dne , všichni bytem Dvořákova 925, Dvůr Králové nad Labem, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části b) tohoto usnesení, d) schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne ve smyslu změny nájemců dle aktuálního LV ze dne , všichni bytem Dvořákova 925, Dvůr Králové nad Labem, e) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne obsahujícího obligatorní náležitosti uvedené v části d) tohoto usnesení, 240/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č o výměře 29 m 2 a st.p.č o výměře 19 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 500,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné ,- Kč, ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 241/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č. 71 o výměře 16 m 2 a část p.p.č. 545/1 o výměře 364 m 2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, za 5,-.Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 1 900,-Kč, 6

7 b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) tohoto usnesení, c) s c h v a l u j e pronájem p.p.č. 8 o výměře 700 m 2, za 5,-.Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 3 500,- Kč v k.ú. Zboží u Dvora Králové, d) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části c) tohoto usnesení, 242/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 712/30 o výměře 46 m 2 a 712/36 o výměře 122 m 2 v k.ú. Bílé Poličany, za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m 2, obci Bílé Poličany, b) doporuč u j e pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 243/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 244/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení pronájmu p.p.č. 4/1 a p.p.č. 4/3 v k. ú. Žirečská Podstráň výpovědí, tj. dle nájemní smlouvy ze dne vypršením výpovědní lhůty - k , b) s c h v a l u j e v tomto smyslu dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, 245/ RM V a) s c h v a l u j e úhradu dlužné částky Kč ,- za neuhrazené faktury č. 9103, č. 9108, č. 9113, č. 9116, č. 9118, č , č , č , a č ve čtyřech splátkách po 4.000,- Kč, splatných k poslednímu dni měsíců března, dubna, května, června 2010 a poslední splátce ve výši 3.556,- Kč splatné k pod ztrátou výhody splátek při prodlení se splácením kterékoliv z nich, b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách, obsahující obligatorní náležitosti dle části a) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 246/ RM V a) souhlasí s umístěním elektrické a plynovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 1688/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1688/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 247/ RM V a) souhlasí s umístěním veřejného osvětlení do částí pozemkových parcel č. 3774/2, č. 2277/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 3774/2, č. 2277/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, c) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodu a veřejného osvětlení v pozemkové parcele č. 2294/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 248/ RM V a) souhlasí s prodloužením termínu trvání nájemní smlouvy ze dne na část pozemkové parcely č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z 20ti let na 25 let, za podmínky navýšení nájemného z 15,- Kč/m 2 /rok na 20,- Kč/m 2 /rok a závazku zřízení fondu na likvidaci fotovoltaické elektrárny, b) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne obsahující uvedené obligatorní náležitosti dle bodu a), c) souhlasí s prodloužením umístění výrobního zařízení a ostatních objektů fotovoltaické elektrárny na části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z 20ti let na 25 let za podmínek uvedených v bodě a), d) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění ze dne obsahující uvedené obligatorní náležitosti dle bodu c), 249/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu souboru pozemkových parcel - p.p.č vodní plocha o výměře 2192 m², p.p.č. 1032/6 o výměře 64 m², p.p.č. 1032/3 o výměře 1152 m², p.p.č. 818/1 o výměře 2145 m² a 818/3 o výměře 258 m², vesměs druhu plochy trvalý travní porost, všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 20 let s opcí, za těchto podmínek: - zachování rybníka jako vodní plochy k rekreaci - vyčištění rybníka a celková revitalizace pronajatých pozemků - posílení rekreační funkce lokality b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu s podmínkami dle části a) na úřední desce městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 250/ RM V a) bere na vě d o m í dopis z , b) doporuč u j e ZM trvat na svém usnesení č. 562/ ZM, kterým nebyl schválen prodej části pozemkové parcely č. 894/4, 251/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o převodu práv a povinností, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 252/ RM V a) bere na vě d o m í zápis sociální komise RM ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví do částky ,- Kč následovně: 8

9 RIAPS Trutnov - sociální poradenství ,- Kč RIAPS Trutnov - kontaktní centrum ,- Kč Farní charita Dvůr Králové nad Labem - odborné sociální poradenství ,- Kč Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov se zvláštním režimem ,- Kč Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov pro seniory ,- Kč Královédvorská Arnika ,- Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s ,- Kč Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Dvůr Králové nad Labem ,- Kč Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem ,- Kč Klub důchodců v Sadové ,- Kč Klub důchodců Žireč ,- Kč Svaz důchodců 5 000,- Kč Mateřské centrum Žirafa ,- Kč c) s c h v a l u j e smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu b) na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a pověřuje starostku města jejich podpisem po doložení všech povinných náležitostí, d) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad ,- Kč následovně: Farní charita Dvůr Králové nad Labem - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ,- Kč Diakonie ČCE - denní stacionář ,- Kč Diakonie ČCE - pečovatelská služba ,- Kč Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa, Žireč - odlehčovací služby ,- Kč Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa, Žireč - domov pro osoby se zdravotním postižením ,- Kč e) doporuč u j e ZM schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu d) na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a pověřit starostku města jejich podpisem, f) schvaluje pořadí žadatelů na umístění do bytů pro jednotlivce v domě s pečovatelskou službou, 253/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti společnosti JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, o globální grant MPSV ČR, grantový projekt Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, za účelem zřízení a provozování mateřské školy, b) s c h v a l u j e stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádosti společnosti JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, 9

10 o globální grant MPSV ČR, grantový projekt Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 254/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z evropského programu Comenius Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do projektu mezinárodního partnerství škol téma kulturní dědictví a národní tradice zapojených států, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádosti, podané Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do programu uvedeného v bodě a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, 255/ RM V a) podporuje návrh změny názvu přehrady Les Království na Přehradu Tešnov, případně Přehrada Tešnov Les Království, b) s c h v a l u j e text žádosti o změnu názvu přehrady Les Království, která bude adresována Povodí Labe, ul. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové a pověřuje starostku města podpisem této žádosti, 256/ RM V a) r u š í usnesení č. 270/ RM ze dne , b) bere na vě domí znění předloženého vzoru dohody o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce, c) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování a uzavírání dohod o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce, odboru školství, kultury a sociálních věcí, 257/ RM V a) z ř i z u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 31 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, komisi RM státní památkové péče, s platností od , b) j m e n u j e jejího předsedu Ing. Pavla Tschiedela a její členy Mgr. Ivanu Černou a Ing. Táňu Novákovou, 258/ RM V a) r u š í bod b) usnesení č. 1936/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí odměny ve výši Kč za podmínek určených smlouvou o dílo na vytvoření vlastivědné knihy na téma město Dvůr Králové nad Labem v minulosti a současnosti, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo na vytvoření vlastivědné knihy na téma město Dvůr Králové nad Labem v minulosti a současnosti a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 259/ RM V a) doporuč u j e ZM snížit část příspěvku HZS KHK schváleného k poskytnutí v roce 2010 a ve výši rozpočtovaných nákladů tyto finanční prostředky využít k zajištění výstavby IO 01 Venkovní komunikace, díl 2 Napojení na státní komunikaci při výstavbě požární stanice P1 Dvůr Králové nad Labem, 10

11 b) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem a s HZS Královéhradeckého kraje a pověřit starostku města jeho podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zajistit převedení finančních prostředků dle čl. II. dodatku v rámci rozpočtu roku 2010 v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 260/ RM V konstatuje, že podaná žádost od TJ Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí dotace pro rok 2010 do dnešního dne neobsahuje povinné náležitosti pro její projednání. Proto nelze vyplatit ani zálohu ve výši ,- Kč na výše uvedenou dotaci. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 11

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

112. VÝPIS Z USNESENÍ

112. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 112. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2010 261/2010 112. RM V souhlasí s pronájmem VIP místnosti na stadionu Technickými službami města

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.11.2007 1003/2007 33. RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.05.2009 1640/2009 85. RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.04.2009 1490/2009 82. RM V s c h v a l u j e prodejní cenu turistické vizitky města Dvůr Králové nad

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

97. VÝPIS Z USNESENÍ

97. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 97. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.10.2009 2107/2009 97. RM V a) r u š í své usnesení č. 1392b)/2009-79.RM, b) bere na vě d o m í zprávu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.04.2011 R/297/2011-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se změnou smlouvy o zřízení místa

Více

132. VÝPIS Z USNESENÍ

132. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 132. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.10.2010 R/972/2010-132. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. souhlasí 1.1. s prodejem notebooků

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2011 R/853/2011-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. předložené plnění úkolu č. R/750/2011-4.1.1.

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 21.04.2015 R/235/2015-18. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.09.2015 R/585/2015-33. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. změnu přílohy č. 4 smlouvy o provozování

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.06.2008 605/2008-53. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče s účinností

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

122. VÝPIS Z USNESENÍ

122. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 122. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 28.01.2014 R/23/2014-122. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 22.04.2014 R/240/2014-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. stanovisko, dle přílohy č. 2, podporující

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

99. VÝPIS Z USNESENÍ

99. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 99. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.04.2013 R/1200/2013-99. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. dopor učuje zastup itelstvu města 1.1.

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více