111. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "111. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30 Kč společností CBS plus s r.o. do a v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, promíjí této společnosti zbývající část dluhu ve výši 4.237,- Kč, 213/ RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici za trvalé odebrání psa Bena včetně odpovědi paní starostky v dané věci, 214/ RM V a) bere na vě d o m í zprávu o kontrole pohledávek na obhospodařovaném úseku za rok 2009, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nadále zajišťovat a věnovat maximální péči pohledávkám na obhospodařovaném úseku včetně navrhování možností dalších způsobů řešení správy pohledávek města, 215/ RM V schvaluje znění smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění zadavatele a pověřuje starostku města podpisem smluv s organizacemi města zařazenými do společného výběru dodavatele elektrické energie, 216/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Vodojem pro nemocnici oprava nádrže ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku a o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, b) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku,

2 217/ RM V s c h v a l u j e Provozní řád zimního stadionu pro rok 2010 pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem v předloženém znění, 218/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci, způsob zadání (jako zakázku malého rozsahu na služby) a realizaci výkonu koordinátora BOZP na akci: Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic J. Hory a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem, v souladu s 6 a 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod kategorie VZMR II. a v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky výzvy k předložení nabídky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu, zadávací řízení, vlastní zadání a následnou realizaci výkonu a realizaci výkonu koordinátora BOZP v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) schvaluje zveřejnění výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle čl. 6 odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, g) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout skutečné náklady veřejné zakázky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 219/ RM V bere na vě d o m í, že na opakovanou výzvu dlouhodobě pronajmout objekt čp. 40, náměstí T.G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem generálnímu nájemci s podmínkou zajištění řádného technického stavu vložením investice, se nepřihlásil žádný zájemce, 220/ RM V a) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: Kříž s Ježíšem a Pannou Marií ve Dvoře Králové nad Labem Zboží na p.p.č. 46/2, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci k Nadaci VIA, c) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o poskytnutí dotace, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF uplatnit potřebné finanční prostředky v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 221/ RM V 2

3 a) s c h v a l u j e podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: Protipovodňová ochrana města Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit podání žádosti o dotaci na Královéhradeckém kraji, c) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o dotaci, 222/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o provedení technického auditu na provozování infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky ve výši ,- Kč do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 223/ RM V a) souhlasí s tím, že finanční dotace dle dohody o kompenzaci vlivu přístavby ze dne bude poskytnuta městem Dvůr Králové nad Labem z části ve výši ,- Kč formou zálohy na základě předložené faktury na zhotovení oken firmou České dřevařské závody, a. s. Praha, b) s c h v a l u j e dodatek č. l k dohodě o finanční dotaci ze dne ve smyslu bodu a) a pověřuje starostku města jeho podpisem, 224/ RM V s c h v a l u j e dohodu o provedení prací ze sousedního pozemku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 225/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.709,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.709,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, 226/ RM V schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 32 v čp. 1987, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu doplacení dlužné částky, 227/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ze dne , b) t r v á na svém usnesení č. 90b)/ RM ze dne , 228/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , 3

4 b) neschvaluje přidělení bytu č. 42 v čp. 2900, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, a jejich žádost zamítá, 229/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 230/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 41 v čp. 1982, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 231/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, a to odchylně od pravidel pro hospodaření s městskými byty, na dobu určitou 2 roky, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 6 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 2 roky, od do , za cenu 42,- Kč/m 2 /rok, za předpokladu, že pan bude uhrazena před popisem nájemní smlouvy na účet města kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a nejpozději do i bezdůvodné obohacení shodné s výší nájemného za období od a pověřuje starostku města jejím podpisem, 232/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu nebytového prostoru č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, na dobu neurčitou, a to odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem, d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 10 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za cenu 1.301,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu neurčitou, za účelem zřízení objednávkové kanceláře uhelných skladů, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 233/ RM V 4

5 a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (odchylně stanovenou od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem), na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem pronajmout nebytový prostor č. 6 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 234/ RM V a) bere na vě d o m í žádost ze dne , b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat společnost k předložení konkrétní cenové nabídky na odkoupení vybavení nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, s ohledem na ustanovení čl. II odst. 6 smlouvy o nájmu nebytových prostor, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM předložit radě města návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu vč. kompenzace vložených investic, 235/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem za cenu 1.830,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, od , za účelem prodeje mobilních telefonů vč. příslušenství, za předpokladu, že bude uhrazena na účet města kauce ve výši měsíčního nájemného vč. záloh na služby a pověřuje starostku města jejím podpisem, 236/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 1, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 1.030,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 1, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, za cenu minimálně 1.030,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 237/ RM V a) bere na vě d o m í žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) bere na vě d o m í zájem Komerční banky, a.s., Praha 1 o pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 5

6 c) schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, d) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytových prostor č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 1.100,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s opcí (stanoveno odchylně od pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem), - kritéria výběru: nabízená cena nájmu - koef. 0,4, využití NP - koef. 0,3, záměr rekonstrukce nebytového prostoru vč. výloh po projednání s dotčenými orgány státní správy - koef. 0,3, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu d) tohoto usnesení, f) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 238/ RM V bere na vě d o m í informaci k úkolu RM č. 138c)/ RM ze dne , 239/ RM V a) r u š í své usnesení č. 256/ RM ze dne , b) schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne ve smyslu změny nájemců dle aktuálního LV ze dne , všichni bytem Dvořákova 925, Dvůr Králové nad Labem, c) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části b) tohoto usnesení, d) schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne ve smyslu změny nájemců dle aktuálního LV ze dne , všichni bytem Dvořákova 925, Dvůr Králové nad Labem, e) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne obsahujícího obligatorní náležitosti uvedené v části d) tohoto usnesení, 240/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č o výměře 29 m 2 a st.p.č o výměře 19 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za 500,- Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné ,- Kč, ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 241/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem st.p.č. 71 o výměře 16 m 2 a část p.p.č. 545/1 o výměře 364 m 2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové, za 5,-.Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 1 900,-Kč, 6

7 b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) tohoto usnesení, c) s c h v a l u j e pronájem p.p.č. 8 o výměře 700 m 2, za 5,-.Kč/m 2 /rok, tj. roční nájemné 3 500,- Kč v k.ú. Zboží u Dvora Králové, d) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části c) tohoto usnesení, 242/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 712/30 o výměře 46 m 2 a 712/36 o výměře 122 m 2 v k.ú. Bílé Poličany, za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m 2, obci Bílé Poličany, b) doporuč u j e pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti uvedené v části a) usnesení, 243/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 244/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení pronájmu p.p.č. 4/1 a p.p.č. 4/3 v k. ú. Žirečská Podstráň výpovědí, tj. dle nájemní smlouvy ze dne vypršením výpovědní lhůty - k , b) s c h v a l u j e v tomto smyslu dohodu o ukončení nájemní smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem, 245/ RM V a) s c h v a l u j e úhradu dlužné částky Kč ,- za neuhrazené faktury č. 9103, č. 9108, č. 9113, č. 9116, č. 9118, č , č , č , a č ve čtyřech splátkách po 4.000,- Kč, splatných k poslednímu dni měsíců března, dubna, května, června 2010 a poslední splátce ve výši 3.556,- Kč splatné k pod ztrátou výhody splátek při prodlení se splácením kterékoliv z nich, b) s c h v a l u j e dohodu o splátkách, obsahující obligatorní náležitosti dle části a) a pověřuje starostku města jejím podpisem, 246/ RM V a) souhlasí s umístěním elektrické a plynovodní přípojky do části pozemkové parcely č. 1688/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1688/18 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 247/ RM V a) souhlasí s umístěním veřejného osvětlení do částí pozemkových parcel č. 3774/2, č. 2277/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkové parcely č. 3774/2, č. 2277/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 7

8 b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, c) s c h v a l u j e smlouvu o umístění plynovodu a veřejného osvětlení v pozemkové parcele č. 2294/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 248/ RM V a) souhlasí s prodloužením termínu trvání nájemní smlouvy ze dne na část pozemkové parcely č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem z 20ti let na 25 let, za podmínky navýšení nájemného z 15,- Kč/m 2 /rok na 20,- Kč/m 2 /rok a závazku zřízení fondu na likvidaci fotovoltaické elektrárny, b) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne obsahující uvedené obligatorní náležitosti dle bodu a), c) souhlasí s prodloužením umístění výrobního zařízení a ostatních objektů fotovoltaické elektrárny na části pozemkové parcely č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z 20ti let na 25 let za podmínek uvedených v bodě a), d) pověřu j e starostku města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění ze dne obsahující uvedené obligatorní náležitosti dle bodu c), 249/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu souboru pozemkových parcel - p.p.č vodní plocha o výměře 2192 m², p.p.č. 1032/6 o výměře 64 m², p.p.č. 1032/3 o výměře 1152 m², p.p.č. 818/1 o výměře 2145 m² a 818/3 o výměře 258 m², vesměs druhu plochy trvalý travní porost, všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 20 let s opcí, za těchto podmínek: - zachování rybníka jako vodní plochy k rekreaci - vyčištění rybníka a celková revitalizace pronajatých pozemků - posílení rekreační funkce lokality b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu s podmínkami dle části a) na úřední desce městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 250/ RM V a) bere na vě d o m í dopis z , b) doporuč u j e ZM trvat na svém usnesení č. 562/ ZM, kterým nebyl schválen prodej části pozemkové parcely č. 894/4, 251/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o převodu práv a povinností, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 252/ RM V a) bere na vě d o m í zápis sociální komise RM ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví do částky ,- Kč následovně: 8

9 RIAPS Trutnov - sociální poradenství ,- Kč RIAPS Trutnov - kontaktní centrum ,- Kč Farní charita Dvůr Králové nad Labem - odborné sociální poradenství ,- Kč Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov se zvláštním režimem ,- Kč Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem - domov pro seniory ,- Kč Královédvorská Arnika ,- Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s ,- Kč Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Dvůr Králové nad Labem ,- Kč Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem ,- Kč Klub důchodců v Sadové ,- Kč Klub důchodců Žireč ,- Kč Svaz důchodců 5 000,- Kč Mateřské centrum Žirafa ,- Kč c) s c h v a l u j e smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu b) na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a pověřuje starostku města jejich podpisem po doložení všech povinných náležitostí, d) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví nad ,- Kč následovně: Farní charita Dvůr Králové nad Labem - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ,- Kč Diakonie ČCE - denní stacionář ,- Kč Diakonie ČCE - pečovatelská služba ,- Kč Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa, Žireč - odlehčovací služby ,- Kč Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa, Žireč - domov pro osoby se zdravotním postižením ,- Kč e) doporuč u j e ZM schválit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem dle bodu d) na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví a pověřit starostku města jejich podpisem, f) schvaluje pořadí žadatelů na umístění do bytů pro jednotlivce v domě s pečovatelskou službou, 253/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti společnosti JUTA a. s., se sídlem Dukelská 417, Dvůr Králové nad Labem, o globální grant MPSV ČR, grantový projekt Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, za účelem zřízení a provozování mateřské školy, b) s c h v a l u j e stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádosti společnosti JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem, 9

10 o globální grant MPSV ČR, grantový projekt Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 254/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z evropského programu Comenius Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do projektu mezinárodního partnerství škol téma kulturní dědictví a národní tradice zapojených států, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádosti, podané Základní školou Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, do programu uvedeného v bodě a) tohoto usnesení, s přijetím finančních prostředků, 255/ RM V a) podporuje návrh změny názvu přehrady Les Království na Přehradu Tešnov, případně Přehrada Tešnov Les Království, b) s c h v a l u j e text žádosti o změnu názvu přehrady Les Království, která bude adresována Povodí Labe, ul. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové a pověřuje starostku města podpisem této žádosti, 256/ RM V a) r u š í usnesení č. 270/ RM ze dne , b) bere na vě domí znění předloženého vzoru dohody o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce, c) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování a uzavírání dohod o předání a převzetí vstupenek na kulturní akce, odboru školství, kultury a sociálních věcí, 257/ RM V a) z ř i z u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 31 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, komisi RM státní památkové péče, s platností od , b) j m e n u j e jejího předsedu Ing. Pavla Tschiedela a její členy Mgr. Ivanu Černou a Ing. Táňu Novákovou, 258/ RM V a) r u š í bod b) usnesení č. 1936/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e poskytnutí odměny ve výši Kč za podmínek určených smlouvou o dílo na vytvoření vlastivědné knihy na téma město Dvůr Králové nad Labem v minulosti a současnosti, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo na vytvoření vlastivědné knihy na téma město Dvůr Králové nad Labem v minulosti a současnosti a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 259/ RM V a) doporuč u j e ZM snížit část příspěvku HZS KHK schváleného k poskytnutí v roce 2010 a ve výši rozpočtovaných nákladů tyto finanční prostředky využít k zajištění výstavby IO 01 Venkovní komunikace, díl 2 Napojení na státní komunikaci při výstavbě požární stanice P1 Dvůr Králové nad Labem, 10

11 b) doporuč u j e ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem a s HZS Královéhradeckého kraje a pověřit starostku města jeho podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zajistit převedení finančních prostředků dle čl. II. dodatku v rámci rozpočtu roku 2010 v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 260/ RM V konstatuje, že podaná žádost od TJ Dvůr Králové nad Labem o poskytnutí dotace pro rok 2010 do dnešního dne neobsahuje povinné náležitosti pro její projednání. Proto nelze vyplatit ani zálohu ve výši ,- Kč na výše uvedenou dotaci. Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 11

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více