Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin."

Transkript

1 Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní dům Trhové Sviny. 4) Rekonstrukce střechy radnice. 5) Projektová žádost na vybavení školní zahrady. 6) Nástavba MŠ Budovatelská. 7) Rozpočtová změna. 8) Žádost o převedení finančních prostředků z rozpočtu města. 9) Žádost o dotaci z IOP na technologické centrum datových stránek (bez materiálu). 10) Žádost o odložení plateb nájemného. 11) Žádost o schválení splátkového kalendáře. 12) Žádost o koupi pozemku. 13) Užívání pozemku pro provedení a umístění stavby Lidl. 14) Pronájem parkovacích míst v Jiráskově ulici. 15) Žádost o zrušení pronájmu na nebyt. prostory v Tržnici. 16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího VB E.ON 17) Dtto Koran. 18) Dtto E.ON 19) Dtto E.ON 20) Nabídka kalendáře. 21) Lékárna na náměstí. 22) Žádost o finanční příspěvek soutěž žáků ŽŠ. 23) Aktualizace PD Nové Město. 24) Upozornění Kolínů mlýn. 25) Dopis hejtmanovi Jihočeského kraje. 26) Různé. 1) Dokončení výběrového řízení. Usnesení RM 155/09 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby s firmou Leyrer + Graf, s.r.o. Rudolfov na dílo Modernizace prostor a vybavení pro zkvalitnění výuky na ZŠ v Trhových Svinech rekonstrukce tělocvičny Usnesení RM 156/09 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílu na zhotovitele stavby s firmou Leyrer + Graf, s.r.o. Rudolfov na dílo Modernizace prostor a vybavení pro zkvalitnění výuky na ZŠ v Trhových Svinech terasa. Usnesení RM 157/09 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby s firmou VIDOX, s.r.o., Český Krumlov na dílo Rekonstrukce budovy polikliniky v Trhových Svinech

2 Usnesení RM 158/09 Rada města rozhodla vypovědět Smlouvu o dílo s firmou CB-Consulting na akce Rekonstrukce polikliniky a Modernizace prostor pro zkvalitnění výuky na ZŠ v Trhových Svinech s tím, že budou uhrazeny pouze prokazatelné náklady spojené s rozpracováním VŘ Usnesení RM 159/09 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na výkon technického dozoru investora na Rekonstrukci polikliniky a Modernizace prostor pro zkvalitnění výuky na ZŠ v Trhových Svinech s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. České Budějovice. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. Usnesení RM 160/09 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na vypracování žádostí o dotaci z 5. výzvy ROP včetně povinných příloh s firmou KP projekt s.r.o. na akci zpevnění staré cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní dům Trhové Sviny. Usnesení RM 161/09 Rada města rozhodla pověřit zástupce zadavatele, Stavební poradnu,spol.s r.o., aby na základě mandátní smlouvy a plné moci: - zajistil oznámení o vyloučení zájemce, který nesplnil kvalifikační předpoklady - zajistil průběh omezení počtu zájemců losováním za přítomnosti zájemců o účast a sepsání o průběhu omezení počtu zájemců náhodným výběrem (losem) - na základě výsledku losování a zápisu o průběhu losování zájemcům, kteří budou vyloučeni z důvodu omezení jejich počtu, tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámil s uvedením důvodu. - zájemcům, kteří budou vylosováni, zaslal výzvu k podání nabídky 4) Rekonstrukce střechy radnice. Usnesení RM 162/09 Rada města rozhodla uzavřít s firmou Prokeš Římov dodatek ke smlouvě o dílo z 04/2008 na rekonstrukci střechy radnice krov I a schválila splátkový kalendář splatný nejpozději do ) Projektová žádost na vybavení školní zahrady. Usnesení RM 163/09 Rada města revokuje usnesení RM 128/09 ze dne Usnesení RM 164/09 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Benjamin s.r.o. za účelem zpracování žádosti o podporu z fondů ES a národních fondů na vybavení školních zahrad u obou budov MŠ v Trhových Svinech. 6) Nástavba MŠ Budovatelská. Usnesení RM 165/09 Rada města rozhodla zrušit smlouvu na zpracování žádosti do ROP na nástavbu MŠ v Budovatelské ulici

3 Usnesení RM 166/09 Rada města rozhodla zadat přepracování projektové dokumentace na nástavbu MŠ v Budovatelské ulici s tím, že projekt bude obsahovat pouze sedlovou střechu bez nástavby budovy. 7) Rozpočtová změna. Usnesení RM 167/09 Rada města souhlasí s provedením rozpočtového opatření číslo 7/2009: - změny v příjmech o celkovou částku Kč - změny ve výdajích o celkovou částku Kč 8) Žádost o převedení finančních prostředků z rozpočtu města. Usnesení RM 168/09 Rada města souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši Kč z rozpočtu bytového hospodářství zednické práce na výměnu oken v DPS. 9) Žádost o dotaci z IOP na technologické centrum datových stránek (bez materiálu). Usnesení RM 169/09 Rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na zpracovatele žádosti z IOP na zavedení technologického centra a zřízení elektronické spisové služby pro město Trhové Sviny a obce I. a II. stupně, které se k projektu připojí. 10) Žádost o odložení plateb nájemného. Usnesení RM 170/09 Rada města na základě žádosti f. Obuv Sprint, Nové Město 1190, Trhové Sviny souhlasí s odložením plateb nájemného za nebytové prostory za první čtvrtletí roku 2009 s tím, že nájemné bude vyrovnáno do srpna ) Žádost o schválení splátkového kalendáře. Usnesení RM 171/09 Rada města na základě žádosti souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky nájemného včetně úhrady za plnění poskytované s užíváním bytu v čp. 30 Žižkovo nám. v deseti splátkách s poslední splátkou ) Žádost o koupi pozemku. Usnesení RM 172/09 Rada města doporučuje ZM prodat pozemek parc.č. PK 1482 díl l v k.ú. Trhové Sviny o výměře 80 m2. 13) Užívání pozemku pro provedení a umístění stavby Lidl. Usnesení RM 173/09 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby s firmou Lidl Česká republika, v.o.s., Praha. Stavba se týká pozemku parc.č. 364 díl 2 v k.ú. Trhové Sviny. 14) Pronájem parkovacích míst v Jiráskově ulici. Usnesení RM 174/09 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání nájemní smlouva na 3 parkovací místa za bývalým hotelem U dvou čápů v Jiráskově ulici s firmou Jana Ostrá CENTRUM,

4 Žižkovo nám. 140, Trhové Sviny. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou se 6 měsíční výpovědní lhůtou za cenu 3000 Kč/rok za jedno parkovací místo. 15) Žádost o zrušení pronájmu na nebyt. prostory v Tržnici. Usnesení RM 175/09 Rada města souhlasí s žádostí o zrušení nájmu na nebytové prostory v objektu Tržnice. Rada města ukládá MěÚ zveřejnit nabídku na pronájem nebytových prostor v Tržnici. 16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího VB E.ON Usnesení RM 176/09 pozemku parc.č. 2245/4, St. 21/1 a PK 2245 v k.ú. Otěvěk na stavbu pod názvem Otěvěk K 19/3 p. Pancíř kabel NN 17) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB Koran. Usnesení RM 177/09 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou Koran spol. s r.o. Rankov. Věcné břemeno na uložení potrubí odvodu kanalizace z ČOV v délce cca 17 m se týká pozemků parc.č. 158/2 a 158/1 v k.ú. Rankov a Trhových Svinů. 18) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího VB E.ON Usnesení RM 178/09 pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. Trhové Sviny na stavbu pod názvem Trhové Sviny Ke Střelnici úprava NN 19) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího VB E.ON Usnesení RM 179/09 pozemku parc.č. 3857/2 v k.ú. Trhové Sviny na stavbu pod názvem Trhové Sviny Střelnice úprava NN 20) Nabídka kalendáře. Usnesení RM 180/09 Rada města nesouhlasí s předloženou nabídkou firmy VIDO-FOTO-KUNC na zhotovení stolních a nástěnných kalendářů na rok Usnesení RM 181/09 Rada města ukládá MěÚ zadat zpracování návrhu nástěnného kalendáře s historicko současným námětem. 21) Lékárna na náměstí. Usnesení RM 182/09 Rada města vzala na vědomí předložený podklad, který se týká uzavřené lékárny na náměstí a ukládá předložit právní rozbor pronájmu nebytových prostor lékárny nástupnickou firmou. 22) Žádost o finanční příspěvek soutěž žáků ŽŠ.

5 Usnesení RM 183/09 Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč na nákup cen pro vítěze vědomostní soutěže žáků ZŚ Moje jižní Čechy 23) Aktualizace PD Nové Město. Usnesení RM 184/09 Rada města rozhodla objednat 7 x stejnotisky projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice Nové Město včetně aktualizovaného rozpočtu dle cenové nabídky zpracovatele projektové dokumentace Ing. Josefa Marouška 24) Upozornění Kolínů mlýn. Usnesení RM 185/09 Rada města ukládá stavebnímu odboru MěÚ jednat s majitelem Kolínů mlýna o řádné zabezpečení havarijního stavu mlýna proti vniknutí do jeho prostor a okolí. 25) Dopis hejtmanovi Jihočeského kraje. Usnesení RM 186/09 Rada města vzala na vědomí obsah dopisu adresovaný hejtmanovi JK, řediteli Krajského úřadu a radním JK, který se týká usnesení ZM ve věci pozastavené přeložky II/156

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více