Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514"

Transkript

1 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení č Usnesení č. 484/14 V rámci kontroly plnění usnesení Rada města Hranice: a) k usnesení RM Hranice č. 470/14 ze dne Rada města Hranice po projednání písemné žádosti vlastníků bytů ve Vítězné ulici č. 91 v Hranicích ze dne ve věci užívání nepovolené stavby panem Demeterem ukládá tajemníkovi MěÚ Hranice postoupit tuto žádost k dalšímu opatření Stavebnímu úřadu MěÚ v Aši bere na vědomí informaci starosty města žádost odeslána dne , b) k usnesení RM Hranice š. 474/14 ze dne Rada města Hranice bere na vědomí rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: MUAS/22226/2014/OŽP/K, kterým se městu Hranice předepisuje odvod za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ( tj. vybudování chodníku v ulici Americká v Hranicích ) ve výši ,61 Kč na účet Celního úřadu pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Chebu, Májová 27, Cheb a ukládá účtárně MěÚ Hranice zaplatit odvod ve lhůtě nejpozději do ( tj. do 30 dnů ode dne nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí ) bere na vědomí informaci starosty města o splnění usnesení, Usnesení č. 485/14 Rada města Hranice souhlasí s čerpáním finanční částky do výše 2.000,- Kč na činnost kroužku BERUŠKY v roce 2015 ( proti předloženým účetním dokladům ). Usnesení č. 486/14 Rada města Hranice po projednání důvodů uvedených v písemné žádosti ze dne schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Mysliveckého sdružení Hubert Hranice u Aše o. s., Zborovská 509, Hranice ( u Aše ) na rok 2015 ve výši ,- Kč. Usnesení č. 487/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou SU-CONSULT s.r.o., Dvořákova 2249/21, Cheb, zastoupenou jednatelem Ing. Radkem Sušankou, IČ: ( zhotovitel ), na zajištění komplexních činností v rámci administrace projektu Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše, kterým se mění ust. čl. 2 odst. 2 smlouvy ( pouze technický dozor ) a ust. čl. 3 odst. 1 smlouvy ( smluvní cena ,- Kč snížena na ,- Kč ) - viz usnesení RM č. 36/14 ze dne ( smlouva o dílo ), č. 357/14 ze dne ( dodatek č. 1 ). Usnesení č. 488/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou OLIVIUS, s.r.o., Atletická 2221, Sokolov, zastoupenou jednatelem Mgr. Tomášem Správkou, IČ:

2 ( zhotovitel ), k výkonu inženýrské činnosti v rozsahu technického dozoru investora v rámci realizace akce Realizace úspor energie ZŠ Hranice u Aše, kterým se upravuje termín ukončení výkonu technického dozoru z na a cena díla z původních ,- Kč na ,- Kč bez DPH viz usnesení RM č. 464/13 ze dne Usnesení č. 489/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1_ uzavřené dne mezi městem Hranice ( objednatel ) a firmou Miroslava Slepičková, se sídlem Kostelní 110, Velká Hleďsebe, IČ: , zastoupenou Miroslavou Slepičkovou ( zhotovitel ) na realizaci veřejné zakázky Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše, kterým se upravuje termín dokončení realizace z na viz usnesení RM č. 45/14 ze dne Usnesení č. 490/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č ( uzavřené dne mezi městem Hranice ( příjemce podpory ) a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: , na poskytnutí částky ve výši ,00 Kč na akci Realizace úspor energie ZŠ Hranice u Aše ), kterým se prodlužuje termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v bodu 5, písm. f), do Rada současně bere na vědomí úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace ( termín pro ukončení realizace akce se mění na a termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce se mění na ) - viz usnesení RM č. 330/14 ze dne Usnesení č. 491/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Hranice ( zadavatel ) a obchodní firmou Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. se sídlem Náměstí Krále Jiřího 6, Cheb, IČ: ( dodavatel ) ze dne ( Projektová dokumentace Ulice Ruská a Americká v Hranicích ), ve kterém se posouvají termíny uvedené v čl. IV. smlouvy, tj. věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám ( konečný termín ukončení prací z na prosinec 2014 ). viz usnesení RM č. 37/13 ze dne ( smlouva o dílo ), č. 133/13 ze dne ( dodatek č. 1 ) a č. 466/13 ze dne ( dodatek č. 2 ). Usnesení č. 492/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Hranice ( objednatel ) a obchodní firmou CAPTO s.r.o., Karlova 2455/38, Cheb, zastoupenou jednatelem Jiřím Zemanem, IČ: ( zhotovitel ), na realizaci zakázky Rekonstrukce chodníku k nádraží, kterým se upravuje termín dokončení a předání díla z na a cena díla z původních ,20 Kč včetně DPH na ,- Kč včetně DPH ( tj. o ,80 Kč ) viz usnesení RM č. 216/14 ze dne Usnesení č. 493/14 Rada města Hranice schvaluje ( s účinností od na dobu 5 let ) uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Berkovcem z Františkových Lázní na pronájem pozemku parc. č. 470/20 ( zahrada ) o výměře 585 m 2 v k.ú. Trojmezí a ve vlastnictví města Hranice za účelem využití jako zahrady. Záměr města pronajmout uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice v době od do

3 Usnesení č. 494/14 Rada města Hranice schvaluje ( s účinností od na dobu 5 let ) uzavření nájemní smlouvy s paní Pavlou Dumkovou z Hranic na pronájem pozemku parc. č. 2303/10 ( trvalý travní porost ) o výměře 501 m 2 v k.ú. Hranice u Aše a ve vlastnictví města Hranice za účelem využití jako zahrady. Záměr města pronajmout uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice v době od do Usnesení č. 495/14 Rada města Hranice souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č uzavřené dne na dobu od do s paní Eliškou Jurkovou ze Studánky na pozemek p. č. 409/58 o výměře 288 m 2 ( zahrada ) v k. ú. Studánka u Aše - nájemní vztah bude ukončen ke dni Rada města současně schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s účinností od do s panem Danielem Müllerem z Hranic na pronájem tohoto pozemku za účelem využití jako zahrady. Záměr pronajmout uvedený pozemek byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ Hranice již v době od do Usnesení č. 496/14 Rada města Hranice souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č uzavřené dne na dobu od do s panem Karlem Švihlou ze Studánky na pozemek p. č. 2/95 o výměře 855 m 2 ( ostatní plocha ) v k. ú. Pastviny u Studánky - nájemní vztah bude ukončen ke dni Rada města současně schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s účinností od do s panem Lukášem Švihlou z Hranic na pronájem tohoto pozemku za účelem využití jako zahrady. Záměr pronajmout uvedený pozemek byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ Hranice již v době od do Usnesení č. 497/14 Rada města Hranice na základě písemné žádosti paní Jany Pěnkavové z Hranic ze dne schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně dodatku č. 1 ze dne ( uzavřené na dobu neurčitou mezi městem Hranice a Janou Pěnkavovou z Hranic dne na nebytové prostory o výměře 64,52 m 2 v přízemí budovy č.p. 160 Husova ul. v Hranicích za účelem provozování hostinské činnosti, holičství a kadeřnictví ) písemnou dohodou ke dni Usnesení č. 498/14 Rada města Hranice pověřuje starostu města k osobnímu projednání podmínek pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou v přízemí budovy č. p. 160 Husova ul. v Hranicích s paní Janou Všelkovou z Hranic, za účelem provozování solária, a to za nájemné ve výši 400,- Kč/m 2 /rok. Záměr pronajmout uvedené prostory byl zveřejněn již v době od do ( pronájem paní Pěnkavové na dobu neurčitou ). Usnesení č. 499/14 Rada města Hranice bere na vědomí výsledek elektronické dražby uskutečněné dne Mgr. Petrem Polanským z Exekutorského úřadu Liberec, jejímž předmětem byl prodej nemovitostí v Hranicích, pozemek parc. č. st. 624/3 ( zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 224 m 2 a parc. č. st. 807 ( zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 218 m 2, obě v k.ú. Hranice u Aše ( bývalý hotel Praha ). Příklep byl udělen dražiteli městu Hranice za nejvyšší podání, tj ,- Kč. K účasti na dražbě byl pověřen starosta města Hranice usnesením ZM Hranice č. 93/14 ze dne

4 Usnesení č. 500/14 Rada města Hranice souhlasí s nabídkou firmy Ing. Jiří Jirgl, Energetické služby, Majakovského 707/29, Karlovy Vary, IČ: , ze dne , na nákup silové elektřiny pro Město Hranice pro období dodávky od do za ceny uvedené v nabídkovém ceníku. Usnesení č. 501/14 Rada města Hranice v souladu se zněním bodu 2. Přílohy č. 3 Zásad města Hranice o prodeji a nájmu majetku města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu reklamní plochy na sloupech veřejného osvětlení města Hranice pro účely umístění 3 ks reklamních tabulí ( billboardů ) s firmou Opt-ikon, zastoupenou Martinem Hyspeckým. Nájem se sjednává na dobu od do a nájemné za jeden reklamní poutač na sloupu veřejného osvětlení činí 900,- Kč za rok. Usnesení č. 502/14 Rada města Hranice po projednání žádosti firmy VODOVRTY, s.r.o. Ladova 195, Mariánské Lázně, IČ: a přiložené projektové dokumentace souhlasí za Město Hranice, jako vlastníka sousedního pozemku parc. č ( ostatní plocha, ostatní komunikace ) o výměře 1728 m 2 v k. ú. Hranice u Aše, s vybudováním vrtané studny pro stáje na pozemku parc. č. 590/9 ve vlastnictví Jany Pěnkavové z Hranic ( investor stavby ). Usnesení č. 503/14 Rada města Hranice bere na vědomí písemné vyrozumění Exekutorského úřadu Praha 1 ( JUDr. Ivo Luhan ) ze dne o zániku 18ti zástavních práv dnem na pozemku parc. č. st. 726 ( zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 233 m 2 ( součástí je stavba: Hranice, č.p. 666, byt. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 726 ) v k. ú. Hranice u Aše. Usnesení č. 504/14 Rada města Hranice bere na vědomí písemné sdělení Územního pracoviště finančního úřadu v Chebu ze dne pod č.j.: /14/ k převodu vodohospodářského zařízení města Hranice ( vybudované při realizaci projektu Hranice- Rozšíření ČOV a kanalizace a akce Hranice-splašková kanalizace, rozšíření řadů ) na obch. firmu CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/11, Cheb a ukládá starostovi města přibrat v předmětné věci finančního auditora k nezávislému posouzení městem Hranice uplatněného osvobození od daně z převodu uvedených nemovitostí. Usnesení č. 505/14 Rada města Hranice bere na vědomí Výroční zprávu 2013/2014 Základní školy Hranice, okres Cheb ze dne ( schváleno Školskou radou dne , projednáno v pedagogické radě dne ). Usnesení č. 506/14 Rada města Hranice z důvodů uvedených v písemném návrhu ze dne souhlasí s poskytnutím finanční odměny v navrhované výši PhDr. Haně Levé, ředitelce Základní školy Hranice, okres Cheb. Usnesení č. 507/14 Rada města Hranice bere na vědomí v termínu předložený návrh investic Mateřské školy Hranice, okres Cheb pro rok 2015.

5 Usnesení č. 508/14 Rada města Hranice bere na vědomí písemnou zprávu ředitelky Mateřské školy Hranice, okres Cheb - Vlastní hodnocení mateřské školy školní rok 2013/2014. Usnesení č. 509/14 Rada města Hranice z důvodů uvedených v písemném návrhu ze dne souhlasí s poskytnutím finanční odměny v navrhované výši paní Vožňákové, ředitelce Mateřské školy Hranice, okres Cheb. Usnesení č. 510/14 Rada města Hranice souhlasí s přistavením kontejnerů na určených místech územního obvodu města Hranice ve dnech a 25. a pro využití občany města v rámci podzimního úklidu. Usnesení č. 511/14 Rada města Hranice s odkazem na své usnesení č. 406/14 ze dne bere na vědomí uzavřenou dohodu mezi městem Hranice a Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Cheb, dne na vytvoření 5ti pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, na dobu od do Usnesení č. 512/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Hranice (kupující dodavatel) a firmou Unikont Group s.r.o., se sídlem: Služeb 609/6, , Praha 10, IČ: , jejímž předmětem je nákup vozidla nosiče kontejnerů za účelem svozu bioodpadu, na základě výběrového řízení v rámci žádosti o dotaci z OPŽP, Zavedení svozu bioodpadu v Hranicích, prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, za celkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Výběrové řízení se uskutečnilo dne ve hod, v budově MěÚ v Hranicích v zasedací místnosti, vítěz byl vybrán ze dvou uchazečů. Usnesení č. 513/14 Rada města Hranice schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hranice (objednatel zhotovitel) a firmou TERCOM s.r.o., se sídlem: Wolkerova 2483/16, Cheb, IČ: , jejímž předmětem je zhotovení díla Oprava vstupního schodiště ZŠ Hranice, za nabídnutou cenu ,- Kč, bez DPH. Celkově bude dílo dokončeno a předáno objednateli k užívání do Usnesení č. 514/14 Rada města Hranice bere na vědomí informaci starosty města: a) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/2014/5071/Tř, kterou se vydává územní souhlas p. Rostislavu Filipimu z Hranic s umístěním stavby Plynová přípojka pro rodinný dům Hranice na pozemku parc. č. 3077/15 v k. ú. Hranice u Aše, b) o oznámení Katastrálního pracoviště Cheb ze dne pod č.j.: OR-290/ o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí pozemková parcela ve

6 vlastnictví města Hranice č. 2292/2 z původní výměry 791 m 2 na novou výměru 694 m 2 a pozemková parcela ve vlastnictví ČR Správa železniční dopravní cesty č. 3965/4 z původní výměry 2609 m 2 na novou výměru 2703 m 2, obojí v k. ú. Hranice u Aše, c) o písemnosti Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ v Aši ze dne pod č.j.: SÚ/2014/5142/M, kterou se vydává územní souhlas pro O2 Czech Republic a.s., IČ: , s umístěním stavby _K_CHHRA_OK přípojka sítě elektronických komunikací Hranice na pozemku parc. č. 3059/2, 3087/1, 3776/2 a 3059/2 v k. ú. Hranice u Aše, František Jurčák místostarosta města Miroslav Picka starosta města

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více