Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Anděl, CSc. Praha duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronikých vysokoškolských prací. podpis autora V Mostě dne:

3 Poděkování: Zde bych rád poděkoval Ing. Jiřímu Andělovi, CSc. za odborné vedení, připomínky a cenné rady, které mi pomohly při zpracování této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval své rodině a blízkým za podporu a důvěru, kterou mi projevili.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu je komparace jednotlivých derivátů jako zajišťovacích instrumentů, při obchodních vztazích mezi partnery, kteří mají rozdílné domácí měny. V úvodu se zaměřuje na vysvětlení pojmu derivát, následuje charakteristika a rozbor jednotlivých derivátů, nakonec je na názorném příkladě ukázáno použití derivátů jako zajišťovacích instrumentů. Klíčová slova: zajištění, měnové riziko, derivát, měnový forward, měnové futures, měnové opce, měnový swap Annotation The subject of the Hedging of exchange rate by means of derivatives of forex market Bachelor thesis is to compare individual derivatives as mean of hedging the currency risk among partners dealing with various currencies. First part of the thesis initially focus on defining the term derivative, which is followed by characteristics and analysis of individual derivatives. In conlusion there is my practical example that demonstrates how derivatives can be used as a hedging instruments. Key words: hedging, currency risk, derivative, currency forward, currency futures, currency option, currency swap

5 Obsah Obsah 5 Úvod 7 1 Přehled finančních derivátů Definice derivátů Druhy derivátů Forwardy Futures Opce Swapy 16 2 Využití měnových forwardů k zajištění Charakteristika měnových forwardů Spotový měnový kurz Forwardový měnový kurz Reálná hodnota měnového forwardu 19 3 Využití měnových futures k zajištění Charakteristika měnových futures Reálná hodnota a cena měnových futures 22 4 Využítí měnových opcí k zajištění Charakteristika měnových opcí Kupní opce Koupená kupní měnová opce Prodaná kupní měnová opce Prodejní opce Koupená prodejní opce Prodaná prodejní opce Cena opce Vnitřní hodnota Časová hodnota opce Oceňování opcí Black-Scholesův model pro oceňování opcí 29 5 Využití měnových swapů k zajištění Charakteristika měnových swapů Druhy měnových swapů Reálná hodnota měnových swapů 33 5

6 6 Srovnávací příklad, výhodnosti zajištění pomocí derivátů Zadání příkladu Zajištění pomocí forwardu Zajištění pomocí futures Zajištění pomocí opcí Zajištění pomocí swapu 43 Závěr 47 Seznam použité literatury 48 Internetové zdroje 48 Seznam obrázků, tabulek a grafů 49 6

7 Úvod Při obchodování se zahraničím je každý subjekt vystaven několika rizikům. Jedním z nich je riziko měnové, vyplývající ze změny poměrů jednotlivých měn. Firmy se snaží toto riziko pomocí různých instrumentů ošetřit. Velmi rozšířeným způsobem zajištění měnového rizika je za pomoci finančních derivátů. Finanční deriváty vznikly v polovině 20. století na komoditních burzách, postupem času se rozšířily i na další burzy po celém světě. U nás v České republice se deriváty dočkaly rozvoje až v devadesátých letech minulého století, v plánovaném hospodářství neměly tyto instumenty uplatnění. S obrovským rozvojem informačních technologií na přelemu 21. století, zažily i derivátové obchody masivní nárůst objemů, především díky internetu. V mé bakalářské práci se tedy zabývám zajištěním měnového rizika právě pomocí finančních derivátů. Práce je rozdělena na šest kapitol. První kapitola řeší pojem derivát, jeho vymezení, dělení podle několika kritérií a na závěr stručnou charakteristiku jednotlivých derivátů. Ve druhé až páté kapitole je teoreticky vysvětlen princip využití forwardů, futures, swapů a opcí. V poslední kapitole je na mém názorném příkladě převedena předcházející teorie do praxe. Cílem této práce bylo seznámení se základními finančními deriváty, jejich následné využívání k zajišťování měnového rizika v praxi a jejich výhodnosti. 7

8 1 Přehled finančních derivátů Hlavními důvody pro vstup na trh s deriváty jsou dva, spekulace a zajištění. U OTC (over the counter) derivátů je možných důvodů víc např. maximalizace zisku finančních institucí (zejména bank) na úkor klientů, krácení daní finančních i nefinančních institucí, tunelování jedněch subjektů jinými subjekty. Dá se říci, že u OTC derivátů jsou spekulace a zajistění až druhořadé. Právě proto, že lze OTC deriváty zneužít k podvodným účelům, trh s nimi ve světě mnohonásobně převyšuje trh s burzovními deriváty. Pro minimalizování nelegálních obchodů na derivátovém trhu je nutné aktivní zapojení regulátorů trhu. V České republice jde zejména bankovní dohled: Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, Státní dohled v pojišťovnictví a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami Definice derivátů Definicí pojmu derivát existuje celá řada. Nejvíce propracované definice jsou uvedeny v mezinárodně uznávaných účetních standardech, kde je přesné vymezení těchto finančních nástrojů (financial instruments) velmi důležité. Mezinárodně uznávanými účetními standardy jsou: a) Obecně přijímané účetní zásady USA (US GAAP) b) Mezinárodní účetní standardy (IAS) Derivát je podle obecně přijímaných účetních zásad USA, tj. podle standardu FAS 133 (verze platná od 1. září 2001), finanční nástroj či jiný kontrakt splňující zároveň tyto tři vlastnosti: a) má jednu či více podkladových proměnných a jednu či více jmenovitých hodnot či platebních ustanovení či obou. Tyto podmínky určují vypořádací částku či vypořádací částky a v některých případech tyto podmínky určují, zda se požaduje či nepožaduje vypořádání. b) nevyžaduje počáteční čistou investici či vyžaduje počáteční čistou investici, která je nižší, než by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na změnu tržních faktorů. 1 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 8

9 c) podmínky požadující či umožnující čisté vypořádání. Může být snadno čistě vypořádán prostředky mimo kontrakt či dojde k dodávce aktiva, při které není příjemce v pozici podstatně odlišné od čistého vypořádání. 2 Podkladová proměnná je určitá úroková míra, cena cenného papíru, cena komodity, měnový kurz, index cen či kurzů či jiná proměnná. Deriváty nepožadují čistou počáteční investici, která je rovna jmenovité hodnotě či je stanovena aplikací jmenovité hodnoty na podkladovou proměnnou. Jako čisté vypořádání se rozumí: a) na žádné straně se nepožaduje dodání podkladového aktiva. b) na jedné straně se požaduje dodávka aktiva ale existuje tržní mechanismus, který usnadňuje čisté vypořádání např. výměna, která nabízí možnost prodat kontrakt či sjednat kompenzující kontrakt. 3 Mezinárodní účetní standardy (IAS) definují derivát odlišně. Podle nich je derivát finanční nástroj: a) jehož hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, cen cenných papírů, cen komodit, měnovém kurzu, cenovém indexu, úvěrovém hodnocení, úvěrovému indexu nebo podobné proměnné. b) když nevyžaduje žádnou nebo nízkou počáteční investici vzhledem k jiným kontraktům. c) který se vypořádá k datu v budoucnosti. 4 V českých účetních postupech nalezneme dokonce několik definic pro derivát. První je definice derivátů pro banky a některé finanční instituce, která je shodná s definicí podle IAS. Druhou definici nalezneme v zákoně o cenných papírech a třetí v devizovém zákoně. 5 2 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 25) 3 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 4 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 5 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 9

10 1.2 Druhy derivátů Deriváty rozdělujeme podle pěti hledisek. Těmito hledisky jsou: doba splatnosti kontraktu, forma obchodování, využití derivátu, práva a povinnosti plynoucí z kontraktu a druh rizika, ke kterému se derivát vztahuje. Dělení dle doby splatnosti: 6 a) krátkodobé (splatné do 1 roku) b) dlouhodobé (splatné za více než 1 rok) Takto lze dělit pouze OTC deriváty, jelikož deriváty obchodované na burzách mají vždy splatnost do 1 roku. Dělení dle formy obchodování: 7 a) burzovní deriváty (deriváty obchodované na derivátových burzách => jsou standardizované) b) mimoburzovní deriváty (deriváty obchodované mimo burzu => bez omezující regulace burzy) Dělení dle využítí derivátů: 8 a) deriváty tvorby trhu (tj. některé deriváty tvůrců trhu) b) deriváty zajišťovací (tj. deriváty tvůrců trhu a konečných uživatelů = zajišťovatelů) c) deriváty spekulační (tj. deriváty tvůrců trhu a konečných uživatelů = spekulantů) d) deriváty jako forma odměny (tj. deriváty zaměstnanců a členů statutárního orgánu) e) deriváty podvodné (tj. deriváty podvodníků) 6 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 39) 7 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 38) 8 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 10

11 Dělení dle práv a povinností vyplývajících z kontraktu: 9 a) pevné termínové operace: termínový obchod, který jsou oba jeho účastníci povini k datu splatnosti splnit bez ohledu na to, jaká je v tento den skutečná cena podkladového aktiva. Mezi termínové deriváty řadíme forward, futures a swapy. b) opční operace: kontrakt, při kterém získá kupující právo (nikoli povinnost) splnit podmínky kontraktu. Rozhoduje se na základě ceny podkladového aktiva k datu splatnosti kontraktu. Prodávající má povinnost splnit podmínky vyplývající z rozhodnutí kupujícího. Mezi opční kontrakty řadíme opce. Dělení dle druhu rizika, ke kterému se derivát vztahuje: 10 Podle druhu rizika (tržní a úvěrové riziko) a kategorie tržního rizika (úrokové, měnové, akciové a komoditní riziko) se deriváty rozdělují na: a) úrokové b) měnové c) akciové d) komoditní e) úvěrové V tabulce č. 1 jsou příklady derivátu a jejich podkladových proměnných. Tabulka 1: Příklad derivátů a podkladových proměnných podle IAS 39 Druh kontraktu úrokový swap měnový swap komoditní swap akciový swap úvěrový swap swap veškerých výnosů opce na státní dluhopisy Podkladová proměnná úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií úvěrové hodnocení, úvěrový index či cena úvěru reálná hodnota referenčního aktiva úroková míra 9 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 37) 10 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 11

12 měnová opce komoditní opce akciová opce futures na státní dluhopisy měnové futures komoditní futures úrokový forward měnový forward komoditní forward akciový forward měnový kurz cena komodity cena akcií úroková míra měnový kurz cena komodity úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií Pramen: Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty, 2002, str Forwardy Forward je druhem derivátového kontraktu, který je sjednán jako na míru šitý, nestandardizovaný kontrakt na mimoburzovním (OTC = over the counter) trhu. To znamená, že veškeré podmínky obchodu si mohou partneři dohodnout zcela individuálně. V praxi však i u převážné části nestandardizovaných OTC obchodů a nejinak je tomu i u forwardu jsou určité charakteristiky (jako např. objem, splatnost atd.) obvyklé a pro ty existuje i likvidní trh. Nevylučuje to samozřejmě sjednání kontraktu se zcela individiálními podmínkami, vlivem nižší likvidity je však cena vyšší a případné uzavření otevřené pozice obtížnější. 11 Vypořádání může být čisté (po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb i jistin). Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úrokový či úvěrový forward), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový forward), za akciový nástroj (akciový forward) či za komoditní nástroj (komoditní forward). 11 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 45) 12

13 Cena, za kterou je určitý podkladový nástroj koupen či prodán k určitému datu v budoucnosti se nazývá forwardová cena. Forwardovou cenu dohodnou mezi sebou kupující a prodávající podkladového nástroje a tato cena udává, za kolik se kupuje nebo prodává daný podkladový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Forwardová cena může být vyšší (forward s prémií) nebo nižší (forward s discontem) než momentální spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. 12 Kupující zaujímá v kupovaném nástroji dlouhou pozici (long position) a partner jako prodávající zaujímá v prodávaném nástroji krátkou pozici (short position) Futures Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Prakticky se jedná o kontrakt na vypořádání (výměnu, dodání) podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti, přičemž vypořádání je delší než je zvyklost na spotovém trhu. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti či za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový futures), za akciový nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures). 14 Cena futures (futures price) podkladového nástroje může být vyšší či nižší než je spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. Rozdíl mezi spotovou cenou podkladového nástroje a cenou futures se označuje jako báze. Futures podléhají každodennímu tržnímu přeceňování (mark-to-market, MTM). Rozdíl od minulého tržního ocenění představuje variační marži (variation margin). Kupující futures je v dlouhé pozici (long) a prodávající futures zaujímá krátkou pozici (short) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 45) 13 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 14 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 49) 15 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 49) 13

14 Hlavní rozdíl mezi futures a forwardem je tedy v tom, že k vypořádání futures dochází postupně (obvykle každý den) a nikoli jednorázově. Další odlišností futures od forwardu je, že podmínky kontraktu jsou standardní, a že se s ním obchoduje pouze na specializovaných burzách (tzv. derivátové, termínové a opční burzy), nikoli na OTC trzích. Podmínky kontraktu, včetně standardizace podkladového nástroje, podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje. 16 V tabulce č. 2 jsou uvedeny rozdíly mezi kontrakty forward a futures. Tabulka 2: Rozdíly mezi forwardy a futures Forward Futures Velikost kontraktu podle dohody obou stran standardizováno Kolaterál obvykle žádný ve formě dodatečných marží Likvidace kontraktu před splatností dohoda s partnerem forwardu či postoupení na třetí osobu kompenzující kontrakt před splatností Podmínky kontraktu šité na míru standardizovány Datum dodávky podle dohody obou stran standardizováno Trh soukromý veřejný Vztah obchodníků Účastníci Metody transakce Poplatky obě strany kontraktu se dobře znají velké společnosti, jako banky, makléři a jiné společnosti; nikoli široká veřejnost dohodnuto tvůrcem trhu prostřednictvím telefonu s omezeným okruhem účastníků poplatky vystupují ve formě rozpětí mezi poptávkou a nabídkou, tj. obvykle mezi cenami, za které tvůrce trhu vystupuje na obou stranách operací strany kontraktu jsou neznámé neosobní kontrakt velké i malé společnosti, jako banky, makléři, společnosti; široká znalá veřejnost stanoveno veřejnou dražbou mezi mnoha kupujícími a prodávajícími na burzovním parketu nebo elektronicky standardní makléřské poplatky Variační marže žádné vyžaduje se variační marže Denní přeceňování a neexistuje existuje 16 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 50) 14

15 vypořádání futures Ekonomické opodstatnění spekulace a zajišťování spekulace, zajišťování a veřejné stanovení ceny Regulace samoregulující existují regulační orgány Dodávka obvykle fyzická dodávka obvykle sjednání kompenzujícího futures před splatností Cenové omezení žádný denní limit burza může stanovit denní cenový limit Pramen: Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty, 2002, str Opce Opce je OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera kupujícího opce (vlastníka, držitele opce) na vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti (evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce). Druhý partner je prodávající opce (vystavitel opce) a obdrží od kupujícího opce opční prémii. Ta je obvykle splatná v okamžiku sjednání opce nebo je splatná později, nejčastěji v okamžik splatnosti opce. Vypořádání opce může být čisté, poločisté nebo hrubé. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úroková opce či úvěrová opce), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnová opce), za akciový nástroj (akciová opce) či za komoditní nástroj (komoditní opce). 17 Obvykle se tento kontrakt označuje za opční koupi či prodej podkladového nástroje, neboť opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo ke koupi (kupní opce) nebo prodeji (prodejní opce) podkladového nástroje v budoucnosti JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 51) 18 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 51) 15

16 1.2.4 Swapy Swap je OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Prakticky se jedná o kontrakt na výměnu podkladových nástrojů k určitým okamžikům v budoucnosti, tj. představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání může být čisté, poločisté či hrubé. Může se jednat o výměny pevných částek hotovosti (či případně neznámých částek v hotovosti) v jedné měně za dosud neznámé částky hotovosti, a to v téže měně (úrokový swap či úvěrový swap), o výměnu pevných či dosud neznámých částek hotovosti v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky hotovosti v jiné měně (měnový swap), za akciové nástroje (akciový swap) či komoditní nástroje (komoditní swap) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 50) 16

17 2 Využití měnových forwardů k zajištění Měnové forwardy uzavírají jak velké společnosti, které si pomocí těchto kontraktů zajišťují měnové riziko plynoucí z obchodování mezi partnery jejichž měna je odlišná, tak spekulanti, kteří chtějí díky očekávanému pohybu měnových kurzů dosáhnout zisku. 2.1 Charakteristika měnových forwardů Měnový forward je forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti. Účastníci měnového forwardu očekávají, že se budou kurzy obou měn, které jsou podkladovými nástroji, pohybovat dle informací, které byli schopni zjistit např. prognózy ekonomického a politického vývoje v oblasti využívající tyto měny. 20 Zvláštním druhem měnového forwardu je rolovací měnový forward s historickým kurzem (historic rate rollover), u něhož dohodnutým měnovým kurzem je historický (tj. netržní) měnový kurz, tj. nikoli forwardový měnový kurz. Tento měnový forward je mnoho regulátory bank zakázán vzhledem k tomu, že bývá v praxi zneužit k rolování ztrát do budoucnosti. Měnový forward lze vypořádat v den splatnosti kontraktu fyzickou dodávkou podkladových nástrojů, nebo dohodou obou účastníků před splatností kontraktu o vypořádání reálné hodnoty forwardu. U měnových forwardů je třeba se blíže seznámit: spotový měnový kurz, forwardový měnový kurz, úrokové míry na nákup a prodej obou měn, reálná hodnota forwardu. 2.2 Spotový měnový kurz Měnový kurz (foreign exchange rate) je cena jednotky jedné měny vyjádřená v jednotkách druhé měny. S měnami se obchoduje na devizovém trhu. Devizový trh lze rozdělit podle 20 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 184) 17

18 techniky provádění obchodu na promptní (spotový) a termínový (derivátový) měnový trh. Na promptním trhu dochází obvykle k vypořádání kontraktů do dvou pracovních dnů od sjednání (T+2), na termínovém měnovém trhu je obvykle vypořádání delší než je zvyklost na promptním trhu. 21 Vyhlašování měnového kurzu se nazývá kotace. Kotace má dvě podoby, přímou a nepřímou. Kotace přímá kurz je vyjádřen jako počet domácích peněžních jednotek za jednu jednotku zahraniční, např. 25,630 CZK/EUR. Kotace nepřímá kurz je vyjadřován jako počet zahraničních jednotek za jednu jednotku domácí měny. Většina kotací je přímých. 2.3 Forwardový měnový kurz Forwardový měnový kurz (forward foreign exchange rate) je měnový kurz s vypořádáním převyšujícím obvyklou dobu vypořádání na spotovém trhu. Forwardový měnový kurz se stanoví podle vztahu pro úrokovou paritu. Úroková parita (interest rate parity) je způsob stanovení forwardového měnového kurzu z úrokových měr obou měn. Například pro forwardový měnový kurz CZK vůči EUR, pokud úrokové míry odpovídají jednoduchému úročení, platí vzorec: 22 kde: 1 : : forwardový měnový kurz... spotový měnový kurz :... spotová úroková míra v CZK na období t 21 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 186) 22 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 189) 18

19 :... spotová úroková míra v EUR na období t Pokud úrokové míry odpovídají složenému úročení s ročním připisováním úroků, platí vzorec: kde: 1 : 1 :... forwardový měnový kurz... spotový měnový kurz :... spotová úroková míra v CZK na období t odpovídající složenému úročení s ročním připisováním úroků :... spotová úroková míra v EUR na období t odpovídající složenému úročení s ročním připisováním úroků. 2.4 Reálná hodnota měnového forwardu Reálnou hodnotou forwardu je rozdíl reálných hodnot podkladových pohledávek a reálných hodnot podkladových závazků. V případě měnového forwardu na koupi, např. EUR za CZK je reálná hodnota toho forwardu určena vztahem: 23 kde: 1 : 360 P... reálná hodnota forwardové koupě EUR za CZK... aktuální forwardový měnový kurz CZK vůči EUR 23 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 190) 19

20 ... pevný (sjednaný) forwardový měnový kurz CZK za EUR t... doba od splatnosti do vypořádání měnového forwardu :... aktuální spotová úroková míra v CZK na období t PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství kupovaných EUR) Ze vztahu vyplývá, že reálná hodnota měnového forwardu za běžných podmínek odpovídá kurzovým rozdílům v období mezi okamžikem sjednání měnového forwardu a okamžikem stanovení jeho reálné hodnoty JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 191) 20

21 3 Využití měnových futures k zajištění Měnové futures jsou téměř totožné jako měnové forwardy, hlavní rozdíly jsou dány tím, že s měnovými futures se narozdíl od měnových forwardů obchoduje na derivátových burzách a ne na OTC trzích. Burzy kontrakty futures standardizují. Standardizace velikosti kontraktu a data splatnosti nemusí každému vyhovovat, i proto je trh s měnovými futures mnohonásobně nižší než trh s měnovými forwardy. Narozdíl od trhu s forwardy je trh s futures určen pro každého, kdo si chce zajistit měnové riziko nebo má odvahu spekulovat na měnovém trhu. 3.1 Charakteristika měnových futures Měnový futures (currency futures, foreign exchange futures) je futures na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně v předem stanovený okamžik v budoucnosti. V tomto se od měnových forwardů nijak neliší. Rozdíly mezi měnovými futures a měnovými forwardy jsou především se standardizaci kontraktů futures a každodenní vypořádání, které u forwardů není. Předmětem standardizace je především velikost jednoho kontraktu, standardizované dny dodávky, minimální a maximální rozpětí pro denní vypořádání a konečné vypořádání. Hlavním trhem s měnovými futures je CME (Chicago mercantile exchange), zde se obchduje s nejdůležitějšími světovými měnami, jako americký dolar, japonský jen, kanadský dolar, britská libra, švýcarský frank, australský dolar, euro a mexické peso. Na trhu futures se obchoduje pouze s kontrakty na měsíce dodávky březen, červen, září a prosinec s tím, že dnem splatnosti je druhý pracovní den před třetí středou v měsíci splatnosti kontraktu. 25 Na počátku obchodování si musí obchodník otevřít u burzy maržový účet, kam je třeba složit, a i později udržovat dodatečnou marži. Při koupi nebo prodeji kontraktu futures se kontrakt každý den tržně přeceňuje. Rozdíl od minulého ocenění představuje variační marži. Pokud dojde k příznivému vývoji ceny podkladového nástroje, uvolní se na maržový účet obchodníka peněžní částka ve výšši variační marže (obchodníkův zisk). V opačném případě je částka ve výši variační marže z účtu obchodníka stržena a obchodník je následně vyzván k doplnění dodatečné marže (obchodníkova ztráta) tzv. maržová výzva. 25 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str ) 21

22 3.2 Reálná hodnota a cena měnových futures Vzhledem ke každodennímu hotovostnímu vypořádání variační marže je reálná hodnota kontraktu futures na konci každého dne nulová. Kolem nuly existuje bezarbitrážní pásmo. Pokud by reálná hodnota futures byla značně odlišná od nuly, exitovala by možnost arbitráže hotovosti a přenosu či možnost reverzní arbitráže hotovosti a přenosu. Díky tomu je také součet reálných hodnot pozic u futures kontraktu blízký nule. Proto pozice měnových futures, které jsou vlastnostmi podobné měnovým forwardům, jsou velice blízké pozicím měnových forwardů. Rozdíl je v tom, že součet reálných hodnot pozic forwardů je obecně nenulový, zatímco součet reálných hodnot pozic futures je blízký nule. 26 Ceny futures se od cen forwardů liší opět pouze v denním vypořádání. Představme si forward a futures na stejnou měnu a se stejnou splatností. Z obou těchto kontraktů bude na konci stejný zisk s jedinou výjmkou, kterou jsou úroky (placené nebo obdržené) z denního vypořádání futures. Cena futures se tedy stanoví podle vzorce pro forwardový měnový kurz + zisk (popřípadě ztráta), která obchodníkovi vznikla na maržovém účtě: 27 kde: Ú FP... cena futures r 1... spotová úroková míra měny 1 r 2... spotová úroková míra měny 2 t... doba od splatnosti do vypořádání kontraktu SR... spotový měnový kurz MÚ... zisk/ztráta z maržového účtu 26 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 241) 27 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 189) 22

23 4 Využítí měnových opcí k zajištění 4.1 Charakteristika měnových opcí Opce (option) je burzovní nebo mimoburzovní (OTC) derivátový kontrakt. První opční burza Chicago Board Options Exchange (CBOE) byla otevřena v roce Opční obchodování začalo standardizovaným způsobem, z počátku se obchodovalo s opcemi na 16 podkladových akcií. V průběhu let, jak se opce stávali více a více populárnějším investičním nástrojem, tak se rozvíjeli opce na různé podkladové nástroje (např. úrokové, měnové, komoditní, úvěrové opce). Dnes se s opčními kontrakty obchoduje na mnoha světových burzách. 28 Opční kontrakt přináší kupujícímu (vlastníkovi, držiteli) opce právo na vypořádání pevné částky hotovosti v jedné měně, v jednom okamžiku v budoucnosti (evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce), za předem dohodnutou cenu (strike price). Prodávající (vystavitel) opce má povinnost uskutečnit/neuskutečnit obchod dle požadavků kupujícího, za to obdrží od kupujícího opční prémii. Opční kontrakty můžeme v zásadě dělit na kupní (call) a prodejní (put) opce Kupní opce Podkladovými nástroji kupní měnové opce na koupi jedné měny (např. EUR) za druhou měnu (např. CZK), jsou poskytnutý vklad v jedné měně (dlouhá úroková pozice v EUR) a přijatý vklad v druhé měně (krátká úroková pozice v CZK) Koupená kupní měnová opce Kupující kupní měnové opce (call currency option) předpokládá, že kurz podkladových měn poroste. Koupená kupní opce znamená právo koupit podkladové měny za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném čase od vypisovatele opce, který za to obdrží od kupujícího nevratnou opční prémii. Pokud kurz podkladových měn vzroste a kupující opci uplatní, má právo koupit podkladové měny za nižší realizační cenu a následně měny prodat na spotovém 28 Peníze.cz: Obliba opcí roste opce od historie po současnost. KOŠŤÁL, Josef. [online] [cit ]. Dostupné z: 29 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN (str ) 30 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 465) 23

24 trhu za vyšší cenu. Ztráta držitele opce je omezena opční prémií, zatímco profit je potencionálně neomezený, jak znázorňuje graf č Graf č. 1: Zvýšení měnového kurzu zvyšuje hodnotu obce. V bodě X se hodnota opce rovná zaplacené opční prémii a s dalším růstem měnového kurzu roste zisk z opce. Pramen:Finance-management: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Prodaná kupní měnová opce Vypisovatel kupní měnové opce dosáhne zisku, jestliže kurz podkladových měn zůstane stejný jako dohodnutý realizační kurz nebo se kurz sníží. Jeho čistým ziskem je opční prémie. Pokud ovšem kurz vzroste nad realizační kurz a kupující se rozhodne opci uplatnit, musí vypisovatel dostát svému závazku a prodat určené množství měny za realizační cenu, která je nižší než současná cena na spotovém trhu, a prodělává. Ztráta vypisovatele je potencionálně neomezená, jak uvádí graf č Finance-management.cz: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 Finance-management.cz: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 24

25 Graf č. 2: Zisk z vypsané kupní opce je maximální pokud opce není uplatněna, a to ve výši opční prémie. Pramen:Finance-management: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4.3 Prodejní opce Podkladovými nástroji prodejní měnové opce na prodej jedné měny (např. EUR) za druhou měnu (např. CZK), je přijatý vklad v jedné měně (krátká úroková pozice v EUR) a poskytnutý vklad v druhé měně (dlouhá úroková pozice v CZK) Koupená prodejní opce Kupující prodejní měnové opce (putt currency option) předpokládá pokles kurzu podkladových měn. Koupená prodejní měnová opce znamená právo prodat podkladové měny za předem určenou realizační cenu v předem dohodnutém čase vypisovateli opce, který za to od kupujícího obdrží nevratnou opční prémii. Kupující na opci vydělá pokud kurz podkladových měn klesne pod realizační cenu, kupující opci uplatní a nakoupí podkladové měny na spotovém trhu za nižší cenu a následně tyto měny prodá vypisovateli opce za vyšší realizační cenu. Ztráta kupujícího z prodejní měnové opce je omezena na opční prémii, zatímco profit z ní je potencionálně neomezený, jak uvádí graf č JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 472) 34 Finance-management: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 Graf č. 3: Nižší cena podkladového aktiva zvyšuje hodnotu opce. V bodě X se hodnota opce rovná zaplacené opční prémii a s dalším snižováním kurzu měn roste zisk z držby opce. Pramen: Finance-management: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Prodaná prodejní opce Vypisovatel prodejní opce dosáhne zisku, jestliže kurz podkladových měn zůstane stejný jako dohodnutý realizační kurz nebo se kurz zvýší. Jeho čistým ziskem je opční prémie. Pokud ovšem kurz podkladových měn klesne pod realizační kurz a kupující se rozhodne opci uplatnit, musí vypisovatel dostát svému závazku a koupit určené množství měny za vyšší realizační cenu, než je cena měny na spotovém trhu a na opci prodělává. Ztráta vypisovatele je potencionálně neomezená, jak uvádí graf č Finance-management.cz: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 Graf č. 4: Zisk z prodané prodejní měnové opce je maximální pokud opce není uplatněna, a to ve výši opční prémie. Pramen: Finance-management: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4.4 Cena opce Cenou sjednané opce je opční prémie, která je současně hodnotou opce. Cena opce se skládá ze dvou samostatných položek: vnitřní hodnota, časová hodnota. Tyto dvě položky ovlivňují velikost opční prémie Vnitřní hodnota Vnitřní hodnota kupní opce Kupní opce má vnitřní hodnotu tehdy, pokud je její realizační kurz nižší než spotový kurz podkladové měny. Vnitřní hodnota kupní opce se vypočítá jako: 37 kde: VH... vnitřní hodnota opce 36 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 37 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

28 S... spotový kurz podkladové měny X... dohodnutý realizační kurz podkladové měny Je-li tato hodnota vyšší než 0, potom má pro držitele opce smysl opci uplatnit. V případě, že je hodnota nižší než 0, pro držitele nemá její uplatnění význam a opce má nulovou hodnotu (opce nemůže mít zápornou hodnotu) Vnitřní hodnota prodejní opce Prodejní opce má vnitřní hodnotu tehdy, pokud je spotový kurz podkladové měny nižší, než je dohodnutý realizační kurz podkladové měny. Vnitřní hodnota se vypočítá jako: 38 kde: VH... vnitřní hodnota prodejní opce S... spotový kurz podkladové měny X... dohodnutý realizační kurz podkladové měny Je-li tato hodnota vyšší než 0, potom má pro držitele opce smysl opci uplatnit. V případě, že je hodnota nižší než 0, pro držitele nemá její uplatnění význam a opce má nulovou hodnotu (opce nemůže mít zápornou hodnotu) Časová hodnota opce Časová hodnota opce představuje rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce. Časová hodnota vyjadřuje riziko změny kurzu podkladové měny v průběhu splatnosti (expirace) opce. Toto riziko se s blížícím datem splatnosti opce snižuje a v den splatnosti opce je rovna 0. Průběh časové hodnoty s dobou do splatnosti není lineární, nejdříve relativně pozvolně klesá a s blížící se expirací začne prudce klesat až dosáhne nuly. 39 Časovou hodnotu ovlivňuje několik faktorů, mezi ně patří spotový kurz podkladové měny, dohodnutá realizační cena opce, čas do expirace, tržní úroková sazba a volatilita měnového kurzu. 38 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 39 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 Růst spotového měnového kurzu podkladové měny způsobí růst ceny kupní opce a pokud spotový měnový kurz klesá, klesá i cena kupní opce. V případě prodejní opce je vliv spotového kurzu opačný. Cena prodejní opce stoupá při poklesu spotového měnového kurzu podkladové měny, při růstu měnového kurzu cena prodejní opce klesá. Cena kupní opce je vyšší, čím je dohodnutá realizační cena nižší, u prodejní opce cena opce roste při zvyšování dohodnuté realizační ceny. Čím je doba do expirace opce delší, tím vyšší je cena opce. Pravděpodobnost, že nastane událost, která by ovlivnila cenu opce, je s blížící se expirací nižší. Zvýšení tržní úrokové sazby vede ke zvýšení ceny kupní opce. V případě prodejní opce její cena, s růstem tržní úrokové sazby, klesá. Čím je volatilita měnového kurzu podkladové měny vyšší, tím je cena kupní i prodejní opce vyšší, protože existuje vyšší pravděpodobnost kolísání měnového kurzu měny, na které se opce vztahuje a o toto riziko je cena opce navýšena Oceňování opcí K oceňování opcí se používá několik matematických modelů, tím nejznámějším je Black- Scholesův model. Výhody tohoto modelu jsou jeho výpočtová nenáročnost a celosvětová rozšířenost. Model byl sestrojen v roce 1973 ekonomy Blackem Fisherem a Myronem Scholesem. V roce 1997, za tento model a práci s ním související, získal Scholes Nobelovu cenu za ekonomii (Black Fisher se ceny nedožil) Black-Scholesův model pro oceňování opcí Tento model oceňování opcí je založen na principu, že cena podkladového aktiva odpovídá hodnotě budoucího cash flow daného aktiva. Je-li spotová cena podkladového aktiva nižší, než realizační cena, kupující kupní opce nebude opci uplatňovat. V případě, že bude cena podkladového aktiva vyšší, než dohodnutá realizační cena, kupující kupní opce opci uplatní a 40 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 41 Finance-management.cz. Black-Scholes model [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

30 realizuje zisk, který se rovná rozdílu mezi spotovou cenou a realizační cenou podkladového aktiva. 42 Black-Scholesův model pro výpočet ceny kupní měnové opce: 43 kde: ln 2 σ představuje volatilitu měnového kurzu, a ten lze vypočítat jako: 1 kde: a ln C... cena kupní měnové opce S... aktuální spotový měnový kurz N(d 1 )... normovaná normální distribuční funkce X... dohodnutý realizační měnový kurz 42 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. 2. Přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 216) 43 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

31 e... Eulerovo číslo (přibližně 2,781282) r... úroková míra bezrizikových aktiv t... čas do expirace opce (jako desetinná část roku) N(d 2 )... normovaná normální distribuční funkce C t... cena podkladového aktiva v čase t C t-1... cena podkladového aktiva v čase t-1 t s... období sledování ceny (týdenní sledování cen t s = 52, roční sledování cen t s = 12, atd.) Vzorec pro výpočet reálné hodnoty prodejní měnové opce podle Black-Scholesova modelu: 44 kde: P... cena prodejní měnové opce Všechny ostatní symboly mají stejný význam jako u vzorce pro kupní měnovou opci. 44 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 31

32 5 Využití měnových swapů k zajištění Swapový trh funguje od počátku 80. let. Obchoduje se s nimi na OTC trzích. Swapy je možné dohodnout se zprostředkovateli. Podmínky swapů se sjednávají pomocí telefonu a jsou v rukou tvůrců trhu. Předchůdcem swapů byly paralelní úvěry (parallel loans), které vznikly ve Velké Británii jako prostředek obcházení opatření k zabránění odlivu britského kapitálu. U paralelních půjček existují dva problémy. Za prvé, strana, která chce sjednat paralelní úvěr, musí hledat partnera se stejnými požadavky, tím se mohou transakční náklady značně navýšit. Za druhé, paralelní úvěr je vlastně dvěma dohodami o půjčkách, které existují odděleně. Jestliže firma X vypoví svůj závazek vůči zahraniční firmě Y, potom zahraniční firma Y není zbavena svých závazků vůči firmě X. Z paralelních úvěrů se vyvinul zpětný úvěr (back-to-back loan), tento úvěr eliminuje druhý problém u paralelních úvěrů. Existuje pouze jedna dohoda, která řeší případy nesplnění závazků jedné z firem. Zpětný úvěr však není možné využít k možné potřebě obejít opatření k omezení odlivu domácího kapitálu. Zpětný úvěr je po ekonomické stránce již měnovým swapem. Stejně jako u zpětného úvěru existuje i u měnového swapu pouze jedna dohoda. Problém s hledáním vhodných partnerů řeší swapoví makléři a swapoví dealeři (tvůrci trhu). 5.1 Charakteristika měnových swapů Měnový swap (currency swap) je swap na výměnu pevných částek hotovosti (či případně neznámých částek hotovosti odvozených od určité referenční úrokové míry např. LIBOR, PRIBOR) v jedné měně, za pevné částky hotovosti (či případně neznámé částky hotovosti odvozené od určité referenční úrokové míry např. LIBOR, PRIBOR) v jiné měně, k určitému datu v budoucnosti. Měnový swap je primárně sázkou na budoucí spotové měnové kurzy a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové úrokové míry obou měn Druhy měnových swapů Při výměně pevných částek hotovosti za pevné částky hotovosti se jedná o klasický měnový swap (classic currency swap). Často se používá nejjednodušší varianta tohoto swapu, 45 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 32

33 spočívající v tom, že k výměně plateb dochází pouze na začátku a na konci (na konci jsou navýšené o úroky). Jde tedy o kombinaci spotového měnového obchodu a měnového forwardu (v České republice se označuje jako devizový (FX) swap). 46 V případě výměny pevných částek hotovosti za neznámé částky hotovosti se jedná o křížový měnový swap (cross-currency swap). 47 V případě výměny neznámých částek hotovosti odvozených od určité referenční úrokové míry (např. LIBOR, PRIBOR), za dosud neznámé částky hotovosti odvozené od určité referenční úrokové míry odlišné od předchozí referenční úrokové míry (např. LIBOR, PRIBOR), se jedná o bazický měnový swap. 48 V nejsložitější podobě měnového swapu dochází k výměně plateb v rozdílných měnách na začátku obchodu (ve spotovém kurzu), poté následují výměny úrokových plateb (pevných či dosud neznámých) v rozdílných měnách a nakonec o zpětnou výměnu plateb (ve forwardovém měnovém kurzu). V praxi často chybí počáteční výměna plateb nebo průběžná výměna úrokových plateb nebo zpětná výměna plateb. Ovšem všechny měnové swapy se dají nekonečně mnoha způsoby modifikovat Reálná hodnota měnových swapů U měnových swapů (stejně jako u všech derivátů) je reálná hodnota swapu jako celku nulová či rovna rozumné částce za sjednání swapu. Reálné hodnoty jednotlivých částí swapu nehrají roli. Tak například, dohodnutý měnový kurz u počáteční výměny plateb není důležitý. Může být sjednán mimo aktuální spotový kurz, pak se jedná o počáteční čistou platbu jednoho partnera druhému partnerovi s tím, že tato částka bude včetně úroků splacena v budoucnosti. Takový swap v sobě obsahuje (zastřený) poskytnutý či přijatý úvěr či půjčku JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 47 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 48 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 49 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 365) 50 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 373) 33

34 Reálná hodnota křížového měnového swapu, v tomto případě na koupi EUR za CZK bez počáteční výměny jmenovitých hodnot s úrokovými platbami ve třech okamžicích v budoucnosti při jednoduchém úročení, činí: 51 kde: : 360 : : : : : : : 360 C... reálná hodnota koupeného křížového měnového swapu... pevná úroková míra... poslední zafixovaná proměnlivá úroková míra t 0... splatnost 0-té úrokové platby (poslední vyplacené) t 1... splatnost i-té platby :... korunová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová forwardová úroková míra odpovídající úrokovému období t i až t j PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství koupených EUR) PAR 2... korunová jmenovitá hodnota (množství prodaných CZK)... aktuální spotový měnový kurz 51 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 373) 34

35 V případě, že úroková míra výnosové křivky odpovídá složenému úročení s ročním připisováním úroků, potom se vztah pro jednoduché úročení změní na: : : 1 : 360 : 1 : : : : kde: C... reálná hodnota koupeného křížového měnového swapu... pevná úroková míra... poslední zafixovaná proměnlivá úroková míra t 0... splatnost 0-té úrokové platby (poslední vyplacené) t 1... splatnost i-té platby :... korunová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová forwardová úroková míra odpovídající úrokovému období t i až t j PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství koupených EUR) PAR 2... korunová jmenovitá hodnota (množství prodaných CZK)... aktuální spotový měnový kurz 52 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 374) 35

36 6 Srovnávací příklad, výhodnosti zajištění pomocí derivátů V dnešní době je mezinárodní obchod nedílnou součástí podnikání. Díky tomu podstupují firmy zapojené do obchodování se zahraničím jistá rizika, jedním z hlavních rizik je změna měnového kurzu. V rámci Evropské unie se toto riziko významně snížilo zavedením měnové unie a jednotné měny EUR, při obchodování mimo Evropskou unii je měnové riziko stále významné. Firmy se proto snaží si toto riziko nějakým způsobem ošetřit. V této kapitole bude měnové riziko ošetřeno pomocí uzavření derivátů, jmenovitě forwardu, futures, opce a swapu. Vše bude ukázáno na mých vlastních příkladech. 6.1 Zadání příkladu Česká firma XX uzavřela kontrakt na prodej 5-ti tahačů s firmou YY z Velké Británie. Samotná dodávka tahačů a platba ,- GBP od firmy YY proběhne za tři měsíce, tedy Spotový kurz CZK/GBP dne činí 29,577. Kvůli časovému rozdílu mezi uzavřením a samotným uskutečněním obchodu vzniká riziko, že se kurz koruny vůči libře změní, není ovšem známo o kolik. Úroková míra na nákup CZK = 2,13%, na prodej GBP = 4,68%. 6.2 Zajištění pomocí forwardu Firma XX, ve stejný den kdy sjednala obchod s firmou YY, uzavře s bankou měnový forward na částku ,- GBP se splatností za tři měsíce. Banka nabídne firmě XX forwardový kurz, který si vypočítá podle následujícího vzorce: forwardový kurz... aktuální spotový kurz ke dni r CZK... aktuální spotová úroková míra CZK nákup v % 36

37 r GBP... aktuální spotová úroková míra GBP prodej v % t... počet dní od sjednání do vypořádání forwardu Podle příkladu banka nabídne tento forwardový kurz: , , , , ,577 1, ,24 Za tři měsíce tedy dojde k dodávce tahačů firmou XX a zároveň platbě ,- GBP firmou YY na účet firmy XX. V ten samí den dojde k vypořádání forwardu uzavřeného s bankou. Banka odkoupí od firmy XX ,- GBP za sjednaný forwardový kurz 29,24, přestože spotový měnový kurz činí 28,93. Firma XX tedy od banky obdrží částku: , Pokud by se firma XX nezajistila proti měnovému riziku sjednáním měnového forwardu obdržela by částku: , Firmě XX tedy zajištění pomocí měnového forwardu přineslo zisk v hodnotě ,- CZK. Rozhodnutí firmy zajistit se, bylo správné

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení devizových rizik v cestovní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O.

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti SINTEX, a.s. Monika Vrbová

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti SINTEX, a.s. Monika Vrbová Analýza řízení devizových rizik ve společnosti SINTEX, a.s. Monika Vrbová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení devizových rizik ve společnosti SINTEX,

Více

Zajištění kurzového rizika

Zajištění kurzového rizika Zajištění kurzového rizika Riziko směnného kurzu Riziko, že v budoucnu nastane neočekávaná situace Riziko, že v budoucnu dojde k nepříznivému vývoji kurzu Cíl zajištění kurzového rizika Ošetřit budoucí

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

N_MF_A Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování

N_MF_A Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování N_MF_A Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování Magisterské studium VŠFS Kombinované studium zimní semestr 2014 přednášející

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

MERTON C. ROBERT, SCHOLES S. MYRON

MERTON C. ROBERT, SCHOLES S. MYRON MERTON C. ROBERT, SCHOLES S. MYRON Abstrakt: Ekonomičtí profesoři Black, Merton a Scholes, jejichž výzkum se zaměřil na modely oceňování opcí, se svojí prací zasloužili o dynamický rozvoj trhu finančních

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti XYZ spol. s r.o. Bc. Šárka Pastyříková

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti XYZ spol. s r.o. Bc. Šárka Pastyříková Projekt řízení devizových rizik ve společnosti XYZ spol. s r.o. Bc. Šárka Pastyříková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na řízení devizových rizik v konkrétní společnosti

Více

EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT

EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT 18. dubna 2013, Hradec Králové Praktická doporučení při obchodování s povolenkami Ing. Pavlína Novotná, MSc. Přehled

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Energie a Kovy Nákup červenec 15 benzín/prodej červenec 15 topný olej Spotřeba benzínu začíná růst v průběhu jara, tedy ve stejné době kdy producenti a distributoři

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

VLIV KURZU KORUNY NA FINANČNÍ SITUACI PODNIKU

VLIV KURZU KORUNY NA FINANČNÍ SITUACI PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VLIV KURZU KORUNY NA FINANČNÍ SITUACI PODNIKU THE

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy.

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. Devizový kurs definice Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny srpen 2002 1 Úvod Díky rozlehlým pastvinám a velké nabídce obilnin se ve Spojených státech postupně vytvořil silný sektor chovu hovězího. USA se

Více

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY 3. kapitola Krugman Obstfeld. SMĚNNÉ KURZY A DEVIZOVÉ TRHY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY TEORIE DETERMINACE SMĚNNÉHO KURZU Směnný kurz umožňuje

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HEDGING MĚNOVÉHO RIZIKA HEDGING OF CURRENCY RISKS

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY

MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY Burzovní pravidla - část III. MODEL OBCHODOVÁNÍ PRO AKCIE A DLUHOPISY v obchodním systému XETRA Praha Strana 1 Article 1 Předmět ustanovení 3 Article 2 Základní zásady tržního modelu Xetra 3 Article 3

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace bankovního systému v České republice a ve Velké Británii Bc. Lenka Bradnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA RNDr. Petr Budinský, CSc. FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu a investic

Mezinárodní pohyb kapitálu a investic Mezinárodní pohyb kapitálu a investic 12 Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah kurzu 1. Postavení a role medzinárodních financí jako součásti mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky 2. Mezinárodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Úvěry ČSOB a jejich komparace s dalšími finančními institucemi Bakalářská práce Autor: Petra Votoupalová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Mezinárodní finanční trhy Metodický list č.1 Název tématického celku: Mezinárodní finanční trhy Cíl: základním cílem tohoto tématu je charakterizovat

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015

Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Spreadový týdeník 26.-30.1.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 SHRNUTÍ PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: Graf č. 1: Komoditní spread CBM5-CBZ5 (zdroj: Track`n Trade) Pohled zpět na týden 12.1.-16.1.2015

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

MEZINÁRODNÍ FINANCE. Zkouška: ústní

MEZINÁRODNÍ FINANCE. Zkouška: ústní MEZINÁRODNÍ FINANCE Obsah předmětu 1. Platební bilance, investiční pozice země, indikátory vnější rovnováhy 2. Fundamentální analýza měnového kursu 3. Technická analýza měnového kursu 4. Systémy měnových

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

Zajišťovací deriváty

Zajišťovací deriváty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Zajišťovací deriváty BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Filip

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu:

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu: Investiční dotazník společnost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. Erbenova 312/1 (Belveder), 602 00 Brno IČ: 60717068 tel.: +420 545 219 713; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brně oddíl B.,

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Finanční modely v oblasti Consultingu

Finanční modely v oblasti Consultingu Finanční modely v oblasti Consultingu Jan Cimický 1 Abstrakt Ve své disertační práci se zabývám finančním modelováním. Práce je koncipována jako soubor vzájemně často propojených nebo na sebe navazujících

Více

Český překlad tohoto textu je pouze orientační, právně závazná je původní verze v anglickém jazyce. Účinné od 15. 12. 2015

Český překlad tohoto textu je pouze orientační, právně závazná je původní verze v anglickém jazyce. Účinné od 15. 12. 2015 P O D M Í N K Y P O U Ž Í V Á N Í P AM M S Y S T É M U Účinné od 15. 12. 2015 Český překlad tohoto textu je pouze orientační, právně závazná je původní verze v anglickém jazyce. 1. Představení 1.1. Axiory.eu

Více

Měnový swap (FX swap) spotový nákup cizí měny a její forwardový prodej

Měnový swap (FX swap) spotový nákup cizí měny a její forwardový prodej Měnový swap (FX swap) spotový nákup cizí měny a její forwardový prodej Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém nákupu dohodnutého

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Možnosti financování podniku na kapitálovém trhu. Veronika Vaníčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Možnosti financování podniku na kapitálovém trhu. Veronika Vaníčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Možnosti financování podniku na kapitálovém trhu Veronika Vaníčková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Tvorba ziskové strategie na kapitálových trzích pomocí technické analýzy. Bc. Jan Záhumenský

Tvorba ziskové strategie na kapitálových trzích pomocí technické analýzy. Bc. Jan Záhumenský Tvorba ziskové strategie na kapitálových trzích pomocí technické analýzy Bc. Jan Záhumenský Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na kapitálových trzích, konkrétně

Více

transakční devizové riziko

transakční devizové riziko Mezinárodní finance 6. Devizová expozice a devizové riziko transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko Devizová expozice definice Devizová expozice měří citlivost změn hodnot aktiv, pasiv

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petra Sobíšková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra: Účetnictví a financí Bakalářská práce METODY OCEŇOVÁNÍ

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008

AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008 AUD long Nákup australského dolaru Petr Čermák, analytik Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 11.3.2008 Shrnutí Devizoví obchodníci z různých zemí světa se v posledních měsících doslova spojili

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.

Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více