Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Anděl, CSc. Praha duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronikých vysokoškolských prací. podpis autora V Mostě dne:

3 Poděkování: Zde bych rád poděkoval Ing. Jiřímu Andělovi, CSc. za odborné vedení, připomínky a cenné rady, které mi pomohly při zpracování této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval své rodině a blízkým za podporu a důvěru, kterou mi projevili.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu je komparace jednotlivých derivátů jako zajišťovacích instrumentů, při obchodních vztazích mezi partnery, kteří mají rozdílné domácí měny. V úvodu se zaměřuje na vysvětlení pojmu derivát, následuje charakteristika a rozbor jednotlivých derivátů, nakonec je na názorném příkladě ukázáno použití derivátů jako zajišťovacích instrumentů. Klíčová slova: zajištění, měnové riziko, derivát, měnový forward, měnové futures, měnové opce, měnový swap Annotation The subject of the Hedging of exchange rate by means of derivatives of forex market Bachelor thesis is to compare individual derivatives as mean of hedging the currency risk among partners dealing with various currencies. First part of the thesis initially focus on defining the term derivative, which is followed by characteristics and analysis of individual derivatives. In conlusion there is my practical example that demonstrates how derivatives can be used as a hedging instruments. Key words: hedging, currency risk, derivative, currency forward, currency futures, currency option, currency swap

5 Obsah Obsah 5 Úvod 7 1 Přehled finančních derivátů Definice derivátů Druhy derivátů Forwardy Futures Opce Swapy 16 2 Využití měnových forwardů k zajištění Charakteristika měnových forwardů Spotový měnový kurz Forwardový měnový kurz Reálná hodnota měnového forwardu 19 3 Využití měnových futures k zajištění Charakteristika měnových futures Reálná hodnota a cena měnových futures 22 4 Využítí měnových opcí k zajištění Charakteristika měnových opcí Kupní opce Koupená kupní měnová opce Prodaná kupní měnová opce Prodejní opce Koupená prodejní opce Prodaná prodejní opce Cena opce Vnitřní hodnota Časová hodnota opce Oceňování opcí Black-Scholesův model pro oceňování opcí 29 5 Využití měnových swapů k zajištění Charakteristika měnových swapů Druhy měnových swapů Reálná hodnota měnových swapů 33 5

6 6 Srovnávací příklad, výhodnosti zajištění pomocí derivátů Zadání příkladu Zajištění pomocí forwardu Zajištění pomocí futures Zajištění pomocí opcí Zajištění pomocí swapu 43 Závěr 47 Seznam použité literatury 48 Internetové zdroje 48 Seznam obrázků, tabulek a grafů 49 6

7 Úvod Při obchodování se zahraničím je každý subjekt vystaven několika rizikům. Jedním z nich je riziko měnové, vyplývající ze změny poměrů jednotlivých měn. Firmy se snaží toto riziko pomocí různých instrumentů ošetřit. Velmi rozšířeným způsobem zajištění měnového rizika je za pomoci finančních derivátů. Finanční deriváty vznikly v polovině 20. století na komoditních burzách, postupem času se rozšířily i na další burzy po celém světě. U nás v České republice se deriváty dočkaly rozvoje až v devadesátých letech minulého století, v plánovaném hospodářství neměly tyto instumenty uplatnění. S obrovským rozvojem informačních technologií na přelemu 21. století, zažily i derivátové obchody masivní nárůst objemů, především díky internetu. V mé bakalářské práci se tedy zabývám zajištěním měnového rizika právě pomocí finančních derivátů. Práce je rozdělena na šest kapitol. První kapitola řeší pojem derivát, jeho vymezení, dělení podle několika kritérií a na závěr stručnou charakteristiku jednotlivých derivátů. Ve druhé až páté kapitole je teoreticky vysvětlen princip využití forwardů, futures, swapů a opcí. V poslední kapitole je na mém názorném příkladě převedena předcházející teorie do praxe. Cílem této práce bylo seznámení se základními finančními deriváty, jejich následné využívání k zajišťování měnového rizika v praxi a jejich výhodnosti. 7

8 1 Přehled finančních derivátů Hlavními důvody pro vstup na trh s deriváty jsou dva, spekulace a zajištění. U OTC (over the counter) derivátů je možných důvodů víc např. maximalizace zisku finančních institucí (zejména bank) na úkor klientů, krácení daní finančních i nefinančních institucí, tunelování jedněch subjektů jinými subjekty. Dá se říci, že u OTC derivátů jsou spekulace a zajistění až druhořadé. Právě proto, že lze OTC deriváty zneužít k podvodným účelům, trh s nimi ve světě mnohonásobně převyšuje trh s burzovními deriváty. Pro minimalizování nelegálních obchodů na derivátovém trhu je nutné aktivní zapojení regulátorů trhu. V České republice jde zejména bankovní dohled: Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, Státní dohled v pojišťovnictví a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami Definice derivátů Definicí pojmu derivát existuje celá řada. Nejvíce propracované definice jsou uvedeny v mezinárodně uznávaných účetních standardech, kde je přesné vymezení těchto finančních nástrojů (financial instruments) velmi důležité. Mezinárodně uznávanými účetními standardy jsou: a) Obecně přijímané účetní zásady USA (US GAAP) b) Mezinárodní účetní standardy (IAS) Derivát je podle obecně přijímaných účetních zásad USA, tj. podle standardu FAS 133 (verze platná od 1. září 2001), finanční nástroj či jiný kontrakt splňující zároveň tyto tři vlastnosti: a) má jednu či více podkladových proměnných a jednu či více jmenovitých hodnot či platebních ustanovení či obou. Tyto podmínky určují vypořádací částku či vypořádací částky a v některých případech tyto podmínky určují, zda se požaduje či nepožaduje vypořádání. b) nevyžaduje počáteční čistou investici či vyžaduje počáteční čistou investici, která je nižší, než by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na změnu tržních faktorů. 1 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 8

9 c) podmínky požadující či umožnující čisté vypořádání. Může být snadno čistě vypořádán prostředky mimo kontrakt či dojde k dodávce aktiva, při které není příjemce v pozici podstatně odlišné od čistého vypořádání. 2 Podkladová proměnná je určitá úroková míra, cena cenného papíru, cena komodity, měnový kurz, index cen či kurzů či jiná proměnná. Deriváty nepožadují čistou počáteční investici, která je rovna jmenovité hodnotě či je stanovena aplikací jmenovité hodnoty na podkladovou proměnnou. Jako čisté vypořádání se rozumí: a) na žádné straně se nepožaduje dodání podkladového aktiva. b) na jedné straně se požaduje dodávka aktiva ale existuje tržní mechanismus, který usnadňuje čisté vypořádání např. výměna, která nabízí možnost prodat kontrakt či sjednat kompenzující kontrakt. 3 Mezinárodní účetní standardy (IAS) definují derivát odlišně. Podle nich je derivát finanční nástroj: a) jehož hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, cen cenných papírů, cen komodit, měnovém kurzu, cenovém indexu, úvěrovém hodnocení, úvěrovému indexu nebo podobné proměnné. b) když nevyžaduje žádnou nebo nízkou počáteční investici vzhledem k jiným kontraktům. c) který se vypořádá k datu v budoucnosti. 4 V českých účetních postupech nalezneme dokonce několik definic pro derivát. První je definice derivátů pro banky a některé finanční instituce, která je shodná s definicí podle IAS. Druhou definici nalezneme v zákoně o cenných papírech a třetí v devizovém zákoně. 5 2 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 25) 3 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 4 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 5 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 9

10 1.2 Druhy derivátů Deriváty rozdělujeme podle pěti hledisek. Těmito hledisky jsou: doba splatnosti kontraktu, forma obchodování, využití derivátu, práva a povinnosti plynoucí z kontraktu a druh rizika, ke kterému se derivát vztahuje. Dělení dle doby splatnosti: 6 a) krátkodobé (splatné do 1 roku) b) dlouhodobé (splatné za více než 1 rok) Takto lze dělit pouze OTC deriváty, jelikož deriváty obchodované na burzách mají vždy splatnost do 1 roku. Dělení dle formy obchodování: 7 a) burzovní deriváty (deriváty obchodované na derivátových burzách => jsou standardizované) b) mimoburzovní deriváty (deriváty obchodované mimo burzu => bez omezující regulace burzy) Dělení dle využítí derivátů: 8 a) deriváty tvorby trhu (tj. některé deriváty tvůrců trhu) b) deriváty zajišťovací (tj. deriváty tvůrců trhu a konečných uživatelů = zajišťovatelů) c) deriváty spekulační (tj. deriváty tvůrců trhu a konečných uživatelů = spekulantů) d) deriváty jako forma odměny (tj. deriváty zaměstnanců a členů statutárního orgánu) e) deriváty podvodné (tj. deriváty podvodníků) 6 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 39) 7 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 38) 8 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 10

11 Dělení dle práv a povinností vyplývajících z kontraktu: 9 a) pevné termínové operace: termínový obchod, který jsou oba jeho účastníci povini k datu splatnosti splnit bez ohledu na to, jaká je v tento den skutečná cena podkladového aktiva. Mezi termínové deriváty řadíme forward, futures a swapy. b) opční operace: kontrakt, při kterém získá kupující právo (nikoli povinnost) splnit podmínky kontraktu. Rozhoduje se na základě ceny podkladového aktiva k datu splatnosti kontraktu. Prodávající má povinnost splnit podmínky vyplývající z rozhodnutí kupujícího. Mezi opční kontrakty řadíme opce. Dělení dle druhu rizika, ke kterému se derivát vztahuje: 10 Podle druhu rizika (tržní a úvěrové riziko) a kategorie tržního rizika (úrokové, měnové, akciové a komoditní riziko) se deriváty rozdělují na: a) úrokové b) měnové c) akciové d) komoditní e) úvěrové V tabulce č. 1 jsou příklady derivátu a jejich podkladových proměnných. Tabulka 1: Příklad derivátů a podkladových proměnných podle IAS 39 Druh kontraktu úrokový swap měnový swap komoditní swap akciový swap úvěrový swap swap veškerých výnosů opce na státní dluhopisy Podkladová proměnná úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií úvěrové hodnocení, úvěrový index či cena úvěru reálná hodnota referenčního aktiva úroková míra 9 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 37) 10 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 11

12 měnová opce komoditní opce akciová opce futures na státní dluhopisy měnové futures komoditní futures úrokový forward měnový forward komoditní forward akciový forward měnový kurz cena komodity cena akcií úroková míra měnový kurz cena komodity úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií Pramen: Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty, 2002, str Forwardy Forward je druhem derivátového kontraktu, který je sjednán jako na míru šitý, nestandardizovaný kontrakt na mimoburzovním (OTC = over the counter) trhu. To znamená, že veškeré podmínky obchodu si mohou partneři dohodnout zcela individuálně. V praxi však i u převážné části nestandardizovaných OTC obchodů a nejinak je tomu i u forwardu jsou určité charakteristiky (jako např. objem, splatnost atd.) obvyklé a pro ty existuje i likvidní trh. Nevylučuje to samozřejmě sjednání kontraktu se zcela individiálními podmínkami, vlivem nižší likvidity je však cena vyšší a případné uzavření otevřené pozice obtížnější. 11 Vypořádání může být čisté (po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb i jistin). Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úrokový či úvěrový forward), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový forward), za akciový nástroj (akciový forward) či za komoditní nástroj (komoditní forward). 11 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 45) 12

13 Cena, za kterou je určitý podkladový nástroj koupen či prodán k určitému datu v budoucnosti se nazývá forwardová cena. Forwardovou cenu dohodnou mezi sebou kupující a prodávající podkladového nástroje a tato cena udává, za kolik se kupuje nebo prodává daný podkladový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Forwardová cena může být vyšší (forward s prémií) nebo nižší (forward s discontem) než momentální spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. 12 Kupující zaujímá v kupovaném nástroji dlouhou pozici (long position) a partner jako prodávající zaujímá v prodávaném nástroji krátkou pozici (short position) Futures Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Prakticky se jedná o kontrakt na vypořádání (výměnu, dodání) podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti, přičemž vypořádání je delší než je zvyklost na spotovém trhu. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti či za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový futures), za akciový nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures). 14 Cena futures (futures price) podkladového nástroje může být vyšší či nižší než je spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. Rozdíl mezi spotovou cenou podkladového nástroje a cenou futures se označuje jako báze. Futures podléhají každodennímu tržnímu přeceňování (mark-to-market, MTM). Rozdíl od minulého tržního ocenění představuje variační marži (variation margin). Kupující futures je v dlouhé pozici (long) a prodávající futures zaujímá krátkou pozici (short) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 45) 13 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 14 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 49) 15 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 49) 13

14 Hlavní rozdíl mezi futures a forwardem je tedy v tom, že k vypořádání futures dochází postupně (obvykle každý den) a nikoli jednorázově. Další odlišností futures od forwardu je, že podmínky kontraktu jsou standardní, a že se s ním obchoduje pouze na specializovaných burzách (tzv. derivátové, termínové a opční burzy), nikoli na OTC trzích. Podmínky kontraktu, včetně standardizace podkladového nástroje, podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje. 16 V tabulce č. 2 jsou uvedeny rozdíly mezi kontrakty forward a futures. Tabulka 2: Rozdíly mezi forwardy a futures Forward Futures Velikost kontraktu podle dohody obou stran standardizováno Kolaterál obvykle žádný ve formě dodatečných marží Likvidace kontraktu před splatností dohoda s partnerem forwardu či postoupení na třetí osobu kompenzující kontrakt před splatností Podmínky kontraktu šité na míru standardizovány Datum dodávky podle dohody obou stran standardizováno Trh soukromý veřejný Vztah obchodníků Účastníci Metody transakce Poplatky obě strany kontraktu se dobře znají velké společnosti, jako banky, makléři a jiné společnosti; nikoli široká veřejnost dohodnuto tvůrcem trhu prostřednictvím telefonu s omezeným okruhem účastníků poplatky vystupují ve formě rozpětí mezi poptávkou a nabídkou, tj. obvykle mezi cenami, za které tvůrce trhu vystupuje na obou stranách operací strany kontraktu jsou neznámé neosobní kontrakt velké i malé společnosti, jako banky, makléři, společnosti; široká znalá veřejnost stanoveno veřejnou dražbou mezi mnoha kupujícími a prodávajícími na burzovním parketu nebo elektronicky standardní makléřské poplatky Variační marže žádné vyžaduje se variační marže Denní přeceňování a neexistuje existuje 16 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 50) 14

15 vypořádání futures Ekonomické opodstatnění spekulace a zajišťování spekulace, zajišťování a veřejné stanovení ceny Regulace samoregulující existují regulační orgány Dodávka obvykle fyzická dodávka obvykle sjednání kompenzujícího futures před splatností Cenové omezení žádný denní limit burza může stanovit denní cenový limit Pramen: Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty, 2002, str Opce Opce je OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera kupujícího opce (vlastníka, držitele opce) na vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti (evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce). Druhý partner je prodávající opce (vystavitel opce) a obdrží od kupujícího opce opční prémii. Ta je obvykle splatná v okamžiku sjednání opce nebo je splatná později, nejčastěji v okamžik splatnosti opce. Vypořádání opce může být čisté, poločisté nebo hrubé. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úroková opce či úvěrová opce), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnová opce), za akciový nástroj (akciová opce) či za komoditní nástroj (komoditní opce). 17 Obvykle se tento kontrakt označuje za opční koupi či prodej podkladového nástroje, neboť opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo ke koupi (kupní opce) nebo prodeji (prodejní opce) podkladového nástroje v budoucnosti JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 51) 18 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 51) 15

16 1.2.4 Swapy Swap je OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Prakticky se jedná o kontrakt na výměnu podkladových nástrojů k určitým okamžikům v budoucnosti, tj. představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání může být čisté, poločisté či hrubé. Může se jednat o výměny pevných částek hotovosti (či případně neznámých částek v hotovosti) v jedné měně za dosud neznámé částky hotovosti, a to v téže měně (úrokový swap či úvěrový swap), o výměnu pevných či dosud neznámých částek hotovosti v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky hotovosti v jiné měně (měnový swap), za akciové nástroje (akciový swap) či komoditní nástroje (komoditní swap) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 50) 16

17 2 Využití měnových forwardů k zajištění Měnové forwardy uzavírají jak velké společnosti, které si pomocí těchto kontraktů zajišťují měnové riziko plynoucí z obchodování mezi partnery jejichž měna je odlišná, tak spekulanti, kteří chtějí díky očekávanému pohybu měnových kurzů dosáhnout zisku. 2.1 Charakteristika měnových forwardů Měnový forward je forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti. Účastníci měnového forwardu očekávají, že se budou kurzy obou měn, které jsou podkladovými nástroji, pohybovat dle informací, které byli schopni zjistit např. prognózy ekonomického a politického vývoje v oblasti využívající tyto měny. 20 Zvláštním druhem měnového forwardu je rolovací měnový forward s historickým kurzem (historic rate rollover), u něhož dohodnutým měnovým kurzem je historický (tj. netržní) měnový kurz, tj. nikoli forwardový měnový kurz. Tento měnový forward je mnoho regulátory bank zakázán vzhledem k tomu, že bývá v praxi zneužit k rolování ztrát do budoucnosti. Měnový forward lze vypořádat v den splatnosti kontraktu fyzickou dodávkou podkladových nástrojů, nebo dohodou obou účastníků před splatností kontraktu o vypořádání reálné hodnoty forwardu. U měnových forwardů je třeba se blíže seznámit: spotový měnový kurz, forwardový měnový kurz, úrokové míry na nákup a prodej obou měn, reálná hodnota forwardu. 2.2 Spotový měnový kurz Měnový kurz (foreign exchange rate) je cena jednotky jedné měny vyjádřená v jednotkách druhé měny. S měnami se obchoduje na devizovém trhu. Devizový trh lze rozdělit podle 20 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 184) 17

18 techniky provádění obchodu na promptní (spotový) a termínový (derivátový) měnový trh. Na promptním trhu dochází obvykle k vypořádání kontraktů do dvou pracovních dnů od sjednání (T+2), na termínovém měnovém trhu je obvykle vypořádání delší než je zvyklost na promptním trhu. 21 Vyhlašování měnového kurzu se nazývá kotace. Kotace má dvě podoby, přímou a nepřímou. Kotace přímá kurz je vyjádřen jako počet domácích peněžních jednotek za jednu jednotku zahraniční, např. 25,630 CZK/EUR. Kotace nepřímá kurz je vyjadřován jako počet zahraničních jednotek za jednu jednotku domácí měny. Většina kotací je přímých. 2.3 Forwardový měnový kurz Forwardový měnový kurz (forward foreign exchange rate) je měnový kurz s vypořádáním převyšujícím obvyklou dobu vypořádání na spotovém trhu. Forwardový měnový kurz se stanoví podle vztahu pro úrokovou paritu. Úroková parita (interest rate parity) je způsob stanovení forwardového měnového kurzu z úrokových měr obou měn. Například pro forwardový měnový kurz CZK vůči EUR, pokud úrokové míry odpovídají jednoduchému úročení, platí vzorec: 22 kde: 1 : : forwardový měnový kurz... spotový měnový kurz :... spotová úroková míra v CZK na období t 21 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 186) 22 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 189) 18

19 :... spotová úroková míra v EUR na období t Pokud úrokové míry odpovídají složenému úročení s ročním připisováním úroků, platí vzorec: kde: 1 : 1 :... forwardový měnový kurz... spotový měnový kurz :... spotová úroková míra v CZK na období t odpovídající složenému úročení s ročním připisováním úroků :... spotová úroková míra v EUR na období t odpovídající složenému úročení s ročním připisováním úroků. 2.4 Reálná hodnota měnového forwardu Reálnou hodnotou forwardu je rozdíl reálných hodnot podkladových pohledávek a reálných hodnot podkladových závazků. V případě měnového forwardu na koupi, např. EUR za CZK je reálná hodnota toho forwardu určena vztahem: 23 kde: 1 : 360 P... reálná hodnota forwardové koupě EUR za CZK... aktuální forwardový měnový kurz CZK vůči EUR 23 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 190) 19

20 ... pevný (sjednaný) forwardový měnový kurz CZK za EUR t... doba od splatnosti do vypořádání měnového forwardu :... aktuální spotová úroková míra v CZK na období t PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství kupovaných EUR) Ze vztahu vyplývá, že reálná hodnota měnového forwardu za běžných podmínek odpovídá kurzovým rozdílům v období mezi okamžikem sjednání měnového forwardu a okamžikem stanovení jeho reálné hodnoty JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 191) 20

21 3 Využití měnových futures k zajištění Měnové futures jsou téměř totožné jako měnové forwardy, hlavní rozdíly jsou dány tím, že s měnovými futures se narozdíl od měnových forwardů obchoduje na derivátových burzách a ne na OTC trzích. Burzy kontrakty futures standardizují. Standardizace velikosti kontraktu a data splatnosti nemusí každému vyhovovat, i proto je trh s měnovými futures mnohonásobně nižší než trh s měnovými forwardy. Narozdíl od trhu s forwardy je trh s futures určen pro každého, kdo si chce zajistit měnové riziko nebo má odvahu spekulovat na měnovém trhu. 3.1 Charakteristika měnových futures Měnový futures (currency futures, foreign exchange futures) je futures na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně v předem stanovený okamžik v budoucnosti. V tomto se od měnových forwardů nijak neliší. Rozdíly mezi měnovými futures a měnovými forwardy jsou především se standardizaci kontraktů futures a každodenní vypořádání, které u forwardů není. Předmětem standardizace je především velikost jednoho kontraktu, standardizované dny dodávky, minimální a maximální rozpětí pro denní vypořádání a konečné vypořádání. Hlavním trhem s měnovými futures je CME (Chicago mercantile exchange), zde se obchduje s nejdůležitějšími světovými měnami, jako americký dolar, japonský jen, kanadský dolar, britská libra, švýcarský frank, australský dolar, euro a mexické peso. Na trhu futures se obchoduje pouze s kontrakty na měsíce dodávky březen, červen, září a prosinec s tím, že dnem splatnosti je druhý pracovní den před třetí středou v měsíci splatnosti kontraktu. 25 Na počátku obchodování si musí obchodník otevřít u burzy maržový účet, kam je třeba složit, a i později udržovat dodatečnou marži. Při koupi nebo prodeji kontraktu futures se kontrakt každý den tržně přeceňuje. Rozdíl od minulého ocenění představuje variační marži. Pokud dojde k příznivému vývoji ceny podkladového nástroje, uvolní se na maržový účet obchodníka peněžní částka ve výšši variační marže (obchodníkův zisk). V opačném případě je částka ve výši variační marže z účtu obchodníka stržena a obchodník je následně vyzván k doplnění dodatečné marže (obchodníkova ztráta) tzv. maržová výzva. 25 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str ) 21

22 3.2 Reálná hodnota a cena měnových futures Vzhledem ke každodennímu hotovostnímu vypořádání variační marže je reálná hodnota kontraktu futures na konci každého dne nulová. Kolem nuly existuje bezarbitrážní pásmo. Pokud by reálná hodnota futures byla značně odlišná od nuly, exitovala by možnost arbitráže hotovosti a přenosu či možnost reverzní arbitráže hotovosti a přenosu. Díky tomu je také součet reálných hodnot pozic u futures kontraktu blízký nule. Proto pozice měnových futures, které jsou vlastnostmi podobné měnovým forwardům, jsou velice blízké pozicím měnových forwardů. Rozdíl je v tom, že součet reálných hodnot pozic forwardů je obecně nenulový, zatímco součet reálných hodnot pozic futures je blízký nule. 26 Ceny futures se od cen forwardů liší opět pouze v denním vypořádání. Představme si forward a futures na stejnou měnu a se stejnou splatností. Z obou těchto kontraktů bude na konci stejný zisk s jedinou výjmkou, kterou jsou úroky (placené nebo obdržené) z denního vypořádání futures. Cena futures se tedy stanoví podle vzorce pro forwardový měnový kurz + zisk (popřípadě ztráta), která obchodníkovi vznikla na maržovém účtě: 27 kde: Ú FP... cena futures r 1... spotová úroková míra měny 1 r 2... spotová úroková míra měny 2 t... doba od splatnosti do vypořádání kontraktu SR... spotový měnový kurz MÚ... zisk/ztráta z maržového účtu 26 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 241) 27 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 189) 22

23 4 Využítí měnových opcí k zajištění 4.1 Charakteristika měnových opcí Opce (option) je burzovní nebo mimoburzovní (OTC) derivátový kontrakt. První opční burza Chicago Board Options Exchange (CBOE) byla otevřena v roce Opční obchodování začalo standardizovaným způsobem, z počátku se obchodovalo s opcemi na 16 podkladových akcií. V průběhu let, jak se opce stávali více a více populárnějším investičním nástrojem, tak se rozvíjeli opce na různé podkladové nástroje (např. úrokové, měnové, komoditní, úvěrové opce). Dnes se s opčními kontrakty obchoduje na mnoha světových burzách. 28 Opční kontrakt přináší kupujícímu (vlastníkovi, držiteli) opce právo na vypořádání pevné částky hotovosti v jedné měně, v jednom okamžiku v budoucnosti (evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce), za předem dohodnutou cenu (strike price). Prodávající (vystavitel) opce má povinnost uskutečnit/neuskutečnit obchod dle požadavků kupujícího, za to obdrží od kupujícího opční prémii. Opční kontrakty můžeme v zásadě dělit na kupní (call) a prodejní (put) opce Kupní opce Podkladovými nástroji kupní měnové opce na koupi jedné měny (např. EUR) za druhou měnu (např. CZK), jsou poskytnutý vklad v jedné měně (dlouhá úroková pozice v EUR) a přijatý vklad v druhé měně (krátká úroková pozice v CZK) Koupená kupní měnová opce Kupující kupní měnové opce (call currency option) předpokládá, že kurz podkladových měn poroste. Koupená kupní opce znamená právo koupit podkladové měny za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném čase od vypisovatele opce, který za to obdrží od kupujícího nevratnou opční prémii. Pokud kurz podkladových měn vzroste a kupující opci uplatní, má právo koupit podkladové měny za nižší realizační cenu a následně měny prodat na spotovém 28 Peníze.cz: Obliba opcí roste opce od historie po současnost. KOŠŤÁL, Josef. [online] [cit ]. Dostupné z: 29 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN (str ) 30 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 465) 23

24 trhu za vyšší cenu. Ztráta držitele opce je omezena opční prémií, zatímco profit je potencionálně neomezený, jak znázorňuje graf č Graf č. 1: Zvýšení měnového kurzu zvyšuje hodnotu obce. V bodě X se hodnota opce rovná zaplacené opční prémii a s dalším růstem měnového kurzu roste zisk z opce. Pramen:Finance-management: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Prodaná kupní měnová opce Vypisovatel kupní měnové opce dosáhne zisku, jestliže kurz podkladových měn zůstane stejný jako dohodnutý realizační kurz nebo se kurz sníží. Jeho čistým ziskem je opční prémie. Pokud ovšem kurz vzroste nad realizační kurz a kupující se rozhodne opci uplatnit, musí vypisovatel dostát svému závazku a prodat určené množství měny za realizační cenu, která je nižší než současná cena na spotovém trhu, a prodělává. Ztráta vypisovatele je potencionálně neomezená, jak uvádí graf č Finance-management.cz: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 Finance-management.cz: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 24

25 Graf č. 2: Zisk z vypsané kupní opce je maximální pokud opce není uplatněna, a to ve výši opční prémie. Pramen:Finance-management: Kupní (call) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Prodejní opce Podkladovými nástroji prodejní měnové opce na prodej jedné měny (např. EUR) za druhou měnu (např. CZK), je přijatý vklad v jedné měně (krátká úroková pozice v EUR) a poskytnutý vklad v druhé měně (dlouhá úroková pozice v CZK) Koupená prodejní opce Kupující prodejní měnové opce (putt currency option) předpokládá pokles kurzu podkladových měn. Koupená prodejní měnová opce znamená právo prodat podkladové měny za předem určenou realizační cenu v předem dohodnutém čase vypisovateli opce, který za to od kupujícího obdrží nevratnou opční prémii. Kupující na opci vydělá pokud kurz podkladových měn klesne pod realizační cenu, kupující opci uplatní a nakoupí podkladové měny na spotovém trhu za nižší cenu a následně tyto měny prodá vypisovateli opce za vyšší realizační cenu. Ztráta kupujícího z prodejní měnové opce je omezena na opční prémii, zatímco profit z ní je potencionálně neomezený, jak uvádí graf č JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 472) 34 Finance-management: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 Graf č. 3: Nižší cena podkladového aktiva zvyšuje hodnotu opce. V bodě X se hodnota opce rovná zaplacené opční prémii a s dalším snižováním kurzu měn roste zisk z držby opce. Pramen: Finance-management: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Prodaná prodejní opce Vypisovatel prodejní opce dosáhne zisku, jestliže kurz podkladových měn zůstane stejný jako dohodnutý realizační kurz nebo se kurz zvýší. Jeho čistým ziskem je opční prémie. Pokud ovšem kurz podkladových měn klesne pod realizační kurz a kupující se rozhodne opci uplatnit, musí vypisovatel dostát svému závazku a koupit určené množství měny za vyšší realizační cenu, než je cena měny na spotovém trhu a na opci prodělává. Ztráta vypisovatele je potencionálně neomezená, jak uvádí graf č Finance-management.cz: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 Graf č. 4: Zisk z prodané prodejní měnové opce je maximální pokud opce není uplatněna, a to ve výši opční prémie. Pramen: Finance-management: Prodejní (put) opce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Cena opce Cenou sjednané opce je opční prémie, která je současně hodnotou opce. Cena opce se skládá ze dvou samostatných položek: vnitřní hodnota, časová hodnota. Tyto dvě položky ovlivňují velikost opční prémie Vnitřní hodnota Vnitřní hodnota kupní opce Kupní opce má vnitřní hodnotu tehdy, pokud je její realizační kurz nižší než spotový kurz podkladové měny. Vnitřní hodnota kupní opce se vypočítá jako: 37 kde: VH... vnitřní hodnota opce 36 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 37 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

28 S... spotový kurz podkladové měny X... dohodnutý realizační kurz podkladové měny Je-li tato hodnota vyšší než 0, potom má pro držitele opce smysl opci uplatnit. V případě, že je hodnota nižší než 0, pro držitele nemá její uplatnění význam a opce má nulovou hodnotu (opce nemůže mít zápornou hodnotu) Vnitřní hodnota prodejní opce Prodejní opce má vnitřní hodnotu tehdy, pokud je spotový kurz podkladové měny nižší, než je dohodnutý realizační kurz podkladové měny. Vnitřní hodnota se vypočítá jako: 38 kde: VH... vnitřní hodnota prodejní opce S... spotový kurz podkladové měny X... dohodnutý realizační kurz podkladové měny Je-li tato hodnota vyšší než 0, potom má pro držitele opce smysl opci uplatnit. V případě, že je hodnota nižší než 0, pro držitele nemá její uplatnění význam a opce má nulovou hodnotu (opce nemůže mít zápornou hodnotu) Časová hodnota opce Časová hodnota opce představuje rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce. Časová hodnota vyjadřuje riziko změny kurzu podkladové měny v průběhu splatnosti (expirace) opce. Toto riziko se s blížícím datem splatnosti opce snižuje a v den splatnosti opce je rovna 0. Průběh časové hodnoty s dobou do splatnosti není lineární, nejdříve relativně pozvolně klesá a s blížící se expirací začne prudce klesat až dosáhne nuly. 39 Časovou hodnotu ovlivňuje několik faktorů, mezi ně patří spotový kurz podkladové měny, dohodnutá realizační cena opce, čas do expirace, tržní úroková sazba a volatilita měnového kurzu. 38 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 39 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 Růst spotového měnového kurzu podkladové měny způsobí růst ceny kupní opce a pokud spotový měnový kurz klesá, klesá i cena kupní opce. V případě prodejní opce je vliv spotového kurzu opačný. Cena prodejní opce stoupá při poklesu spotového měnového kurzu podkladové měny, při růstu měnového kurzu cena prodejní opce klesá. Cena kupní opce je vyšší, čím je dohodnutá realizační cena nižší, u prodejní opce cena opce roste při zvyšování dohodnuté realizační ceny. Čím je doba do expirace opce delší, tím vyšší je cena opce. Pravděpodobnost, že nastane událost, která by ovlivnila cenu opce, je s blížící se expirací nižší. Zvýšení tržní úrokové sazby vede ke zvýšení ceny kupní opce. V případě prodejní opce její cena, s růstem tržní úrokové sazby, klesá. Čím je volatilita měnového kurzu podkladové měny vyšší, tím je cena kupní i prodejní opce vyšší, protože existuje vyšší pravděpodobnost kolísání měnového kurzu měny, na které se opce vztahuje a o toto riziko je cena opce navýšena Oceňování opcí K oceňování opcí se používá několik matematických modelů, tím nejznámějším je Black- Scholesův model. Výhody tohoto modelu jsou jeho výpočtová nenáročnost a celosvětová rozšířenost. Model byl sestrojen v roce 1973 ekonomy Blackem Fisherem a Myronem Scholesem. V roce 1997, za tento model a práci s ním související, získal Scholes Nobelovu cenu za ekonomii (Black Fisher se ceny nedožil) Black-Scholesův model pro oceňování opcí Tento model oceňování opcí je založen na principu, že cena podkladového aktiva odpovídá hodnotě budoucího cash flow daného aktiva. Je-li spotová cena podkladového aktiva nižší, než realizační cena, kupující kupní opce nebude opci uplatňovat. V případě, že bude cena podkladového aktiva vyšší, než dohodnutá realizační cena, kupující kupní opce opci uplatní a 40 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 41 Finance-management.cz. Black-Scholes model [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

30 realizuje zisk, který se rovná rozdílu mezi spotovou cenou a realizační cenou podkladového aktiva. 42 Black-Scholesův model pro výpočet ceny kupní měnové opce: 43 kde: ln 2 σ představuje volatilitu měnového kurzu, a ten lze vypočítat jako: 1 kde: a ln C... cena kupní měnové opce S... aktuální spotový měnový kurz N(d 1 )... normovaná normální distribuční funkce X... dohodnutý realizační měnový kurz 42 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. 2. Přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 216) 43 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

31 e... Eulerovo číslo (přibližně 2,781282) r... úroková míra bezrizikových aktiv t... čas do expirace opce (jako desetinná část roku) N(d 2 )... normovaná normální distribuční funkce C t... cena podkladového aktiva v čase t C t-1... cena podkladového aktiva v čase t-1 t s... období sledování ceny (týdenní sledování cen t s = 52, roční sledování cen t s = 12, atd.) Vzorec pro výpočet reálné hodnoty prodejní měnové opce podle Black-Scholesova modelu: 44 kde: P... cena prodejní měnové opce Všechny ostatní symboly mají stejný význam jako u vzorce pro kupní měnovou opci. 44 Derivát.cz. ŠTURC, CSC., Ing. Boris. Cena opce [online]. [cit ]. Dostupné z: 31

32 5 Využití měnových swapů k zajištění Swapový trh funguje od počátku 80. let. Obchoduje se s nimi na OTC trzích. Swapy je možné dohodnout se zprostředkovateli. Podmínky swapů se sjednávají pomocí telefonu a jsou v rukou tvůrců trhu. Předchůdcem swapů byly paralelní úvěry (parallel loans), které vznikly ve Velké Británii jako prostředek obcházení opatření k zabránění odlivu britského kapitálu. U paralelních půjček existují dva problémy. Za prvé, strana, která chce sjednat paralelní úvěr, musí hledat partnera se stejnými požadavky, tím se mohou transakční náklady značně navýšit. Za druhé, paralelní úvěr je vlastně dvěma dohodami o půjčkách, které existují odděleně. Jestliže firma X vypoví svůj závazek vůči zahraniční firmě Y, potom zahraniční firma Y není zbavena svých závazků vůči firmě X. Z paralelních úvěrů se vyvinul zpětný úvěr (back-to-back loan), tento úvěr eliminuje druhý problém u paralelních úvěrů. Existuje pouze jedna dohoda, která řeší případy nesplnění závazků jedné z firem. Zpětný úvěr však není možné využít k možné potřebě obejít opatření k omezení odlivu domácího kapitálu. Zpětný úvěr je po ekonomické stránce již měnovým swapem. Stejně jako u zpětného úvěru existuje i u měnového swapu pouze jedna dohoda. Problém s hledáním vhodných partnerů řeší swapoví makléři a swapoví dealeři (tvůrci trhu). 5.1 Charakteristika měnových swapů Měnový swap (currency swap) je swap na výměnu pevných částek hotovosti (či případně neznámých částek hotovosti odvozených od určité referenční úrokové míry např. LIBOR, PRIBOR) v jedné měně, za pevné částky hotovosti (či případně neznámé částky hotovosti odvozené od určité referenční úrokové míry např. LIBOR, PRIBOR) v jiné měně, k určitému datu v budoucnosti. Měnový swap je primárně sázkou na budoucí spotové měnové kurzy a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové úrokové míry obou měn Druhy měnových swapů Při výměně pevných částek hotovosti za pevné částky hotovosti se jedná o klasický měnový swap (classic currency swap). Často se používá nejjednodušší varianta tohoto swapu, 45 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 32

33 spočívající v tom, že k výměně plateb dochází pouze na začátku a na konci (na konci jsou navýšené o úroky). Jde tedy o kombinaci spotového měnového obchodu a měnového forwardu (v České republice se označuje jako devizový (FX) swap). 46 V případě výměny pevných částek hotovosti za neznámé částky hotovosti se jedná o křížový měnový swap (cross-currency swap). 47 V případě výměny neznámých částek hotovosti odvozených od určité referenční úrokové míry (např. LIBOR, PRIBOR), za dosud neznámé částky hotovosti odvozené od určité referenční úrokové míry odlišné od předchozí referenční úrokové míry (např. LIBOR, PRIBOR), se jedná o bazický měnový swap. 48 V nejsložitější podobě měnového swapu dochází k výměně plateb v rozdílných měnách na začátku obchodu (ve spotovém kurzu), poté následují výměny úrokových plateb (pevných či dosud neznámých) v rozdílných měnách a nakonec o zpětnou výměnu plateb (ve forwardovém měnovém kurzu). V praxi často chybí počáteční výměna plateb nebo průběžná výměna úrokových plateb nebo zpětná výměna plateb. Ovšem všechny měnové swapy se dají nekonečně mnoha způsoby modifikovat Reálná hodnota měnových swapů U měnových swapů (stejně jako u všech derivátů) je reálná hodnota swapu jako celku nulová či rovna rozumné částce za sjednání swapu. Reálné hodnoty jednotlivých částí swapu nehrají roli. Tak například, dohodnutý měnový kurz u počáteční výměny plateb není důležitý. Může být sjednán mimo aktuální spotový kurz, pak se jedná o počáteční čistou platbu jednoho partnera druhému partnerovi s tím, že tato částka bude včetně úroků splacena v budoucnosti. Takový swap v sobě obsahuje (zastřený) poskytnutý či přijatý úvěr či půjčku JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 47 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 48 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 363) 49 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 365) 50 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 373) 33

34 Reálná hodnota křížového měnového swapu, v tomto případě na koupi EUR za CZK bez počáteční výměny jmenovitých hodnot s úrokovými platbami ve třech okamžicích v budoucnosti při jednoduchém úročení, činí: 51 kde: : 360 : : : : : : : 360 C... reálná hodnota koupeného křížového měnového swapu... pevná úroková míra... poslední zafixovaná proměnlivá úroková míra t 0... splatnost 0-té úrokové platby (poslední vyplacené) t 1... splatnost i-té platby :... korunová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová forwardová úroková míra odpovídající úrokovému období t i až t j PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství koupených EUR) PAR 2... korunová jmenovitá hodnota (množství prodaných CZK)... aktuální spotový měnový kurz 51 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 373) 34

35 V případě, že úroková míra výnosové křivky odpovídá složenému úročení s ročním připisováním úroků, potom se vztah pro jednoduché úročení změní na: : : 1 : 360 : 1 : : : : kde: C... reálná hodnota koupeného křížového měnového swapu... pevná úroková míra... poslední zafixovaná proměnlivá úroková míra t 0... splatnost 0-té úrokové platby (poslední vyplacené) t 1... splatnost i-té platby :... korunová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová spotová úroková míra odpovídající splatnosti t i :... eurová forwardová úroková míra odpovídající úrokovému období t i až t j PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství koupených EUR) PAR 2... korunová jmenovitá hodnota (množství prodaných CZK)... aktuální spotový měnový kurz 52 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 374) 35

36 6 Srovnávací příklad, výhodnosti zajištění pomocí derivátů V dnešní době je mezinárodní obchod nedílnou součástí podnikání. Díky tomu podstupují firmy zapojené do obchodování se zahraničím jistá rizika, jedním z hlavních rizik je změna měnového kurzu. V rámci Evropské unie se toto riziko významně snížilo zavedením měnové unie a jednotné měny EUR, při obchodování mimo Evropskou unii je měnové riziko stále významné. Firmy se proto snaží si toto riziko nějakým způsobem ošetřit. V této kapitole bude měnové riziko ošetřeno pomocí uzavření derivátů, jmenovitě forwardu, futures, opce a swapu. Vše bude ukázáno na mých vlastních příkladech. 6.1 Zadání příkladu Česká firma XX uzavřela kontrakt na prodej 5-ti tahačů s firmou YY z Velké Británie. Samotná dodávka tahačů a platba ,- GBP od firmy YY proběhne za tři měsíce, tedy Spotový kurz CZK/GBP dne činí 29,577. Kvůli časovému rozdílu mezi uzavřením a samotným uskutečněním obchodu vzniká riziko, že se kurz koruny vůči libře změní, není ovšem známo o kolik. Úroková míra na nákup CZK = 2,13%, na prodej GBP = 4,68%. 6.2 Zajištění pomocí forwardu Firma XX, ve stejný den kdy sjednala obchod s firmou YY, uzavře s bankou měnový forward na částku ,- GBP se splatností za tři měsíce. Banka nabídne firmě XX forwardový kurz, který si vypočítá podle následujícího vzorce: forwardový kurz... aktuální spotový kurz ke dni r CZK... aktuální spotová úroková míra CZK nákup v % 36

37 r GBP... aktuální spotová úroková míra GBP prodej v % t... počet dní od sjednání do vypořádání forwardu Podle příkladu banka nabídne tento forwardový kurz: , , , , ,577 1, ,24 Za tři měsíce tedy dojde k dodávce tahačů firmou XX a zároveň platbě ,- GBP firmou YY na účet firmy XX. V ten samí den dojde k vypořádání forwardu uzavřeného s bankou. Banka odkoupí od firmy XX ,- GBP za sjednaný forwardový kurz 29,24, přestože spotový měnový kurz činí 28,93. Firma XX tedy od banky obdrží částku: , Pokud by se firma XX nezajistila proti měnovému riziku sjednáním měnového forwardu obdržela by částku: , Firmě XX tedy zajištění pomocí měnového forwardu přineslo zisk v hodnotě ,- CZK. Rozhodnutí firmy zajistit se, bylo správné

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Zajišťovací deriváty

Zajišťovací deriváty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Zajišťovací deriváty BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Filip

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod. Oceňování finančních derivátů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav matematiky a kvantitativních metod Oceňování finančních derivátů Marcela Škodová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční rizika. podniku, způsoben rizikového faktoru. že e protistrana. hodnoty podniku, způsoben. ností ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční rizika Tržní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku, způsoben sobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Kreditní riziko je pravděpodobnost podobnost změny hodnoty podniku,

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY Bc. Mojmír Boček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt správného účtování, oceňování a vykazování

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová

Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová Analýza řízení devizových rizik ve společnosti ABC, s.r.o. Jana Lukášová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá řízením devizových rizik ve společnosti ABC s.r.o.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi

Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Opční a devizové obchody a jejich využití v praxi Diplomová práce Vladimír Zacharda Srpen, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 13 Číslo 3, 2007 Analýza výnosnosti spekulativní operace s futures

Více

Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR

Využití měnového futures při podnikání v podmínkách ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodně podnikatelský obor Využití měnového futures

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

N_MF Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. Vztah k devizovému kurzu 4. Kotace spotového a forwardového kurzu Hlavní úlohy devizového trhu z hlediska

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Derivá ty devizove ho trhu

Derivá ty devizove ho trhu Derivá ty devizove ho trhu Fluktuace a volatilita kursu Plovoucí nebo řízený plovoucí kurs vykazuje neustálé pohyby nahoru a dolů. Typická velikost odchylek se nazývá volatilita (proměnlivost) a čím je

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová

Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová Projekt řízení devizových rizik ve společnosti Pipelife Czech, s.r.o. Bc. Michaela Vyoralová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na řízení devizových rizik. Práce má dvě

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Rozvoj obchodování s deriváty v České republice

Rozvoj obchodování s deriváty v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Rozvoj obchodování s deriváty v České republice Bakalářská práce Veronika Heitlová Březen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Rozvoj

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.3, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Využití finančních derivátů při zajišťování peněžních toků MSP v ČR

Využití finančních derivátů při zajišťování peněžních toků MSP v ČR Disertační práce Využití finančních derivátů při zajišťování peněžních toků MSP v ČR Using Financial Derivatives for Hedging Cash Flow of SMEs in the CR Autor: Studijní program: Obor: Školitel: Ing. Michal

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Matematické modely oceňování finančních derivátů základy teorie a vybrané aplikace Mathematical models of financial derivatives pricing

Více

Systematizace derivátních finančních nástrojů

Systematizace derivátních finančních nástrojů Systematizace derivátních finančních nástrojů Peter Mokrička 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá vymezením a systematizací derivátních finančních nástrojů, rozlišuje pojmy deriváty a derivátní finanční nástroje,

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu.

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu. Co je to FORWARD? Forward Vám dává možnost nakoupit či prodat Vámi určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (za 6 365 dnů). K čemu je FORWARD

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti vybraných opčních strategií na finančních trzích a jejich porovnání s dalšími investičními možnostmi Analysis of efficiency

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy D E V I Z O V Ý T R H Obsah přednášky 1.Devizový trh. 2.Struktura devizového trhu. 3.Market maker a klient na devizovém trhu. 4.Mechanismus fungování devizových trhů. 5.Spotové

Více

Užití systému Mathematica při hodnocení. Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Užití systému Mathematica při hodnocení. Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Bakalářská práce Užití systému Mathematica při hodnocení finančních derivátů Jan Hanák Vedoucí bakalářské práce Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Praha 2004 Obsah 1 Úvod 3 2 Finanční deriváty 4 2.1 Definice..............................

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Řízení rizika v mezinárodním obchodě

Řízení rizika v mezinárodním obchodě ČESKOMORAVSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE 17.květen 2012 Jana Pavlicová, Ředitelka pro rozvoj obchodu Tel: 724 37 37 23, mail: jana.pavlicova@citi.com Řízení rizika v mezinárodním obchodě Případová studie

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál) Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled

Více

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic Credit Valuation Adjustment Představení

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management Zajištěné a strukturované fondy: Mýty a realita Rozvoj a inovace finančních produktů Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce Praha, 28. ledna 2015 Erik Machač ČSOB Asset Management

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více