Z Á P I S č. 1/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 1/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 2. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru."

Transkript

1 Z Á P I S č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Omluven František Ondřej. Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin. Program jednání: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba ověřovatelů a zapisovatele 4. Bytové a nebytové prostory 5. Rozpočtové změny 6. Lesní hospodářství 7. Různé 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr ad 1) Zahájení Zahájení provedl předsedající starosta Radim Beneš, který přivítal členy zastupitelstva a přítomné spoluobčany. Dále konstatoval, že zastupitelstvo s 10 přítomnými zastupiteli je usnášeníschopné. ad 2) Schválení programu jednání Předsedající nechal hlasovat o tom, zda všichni přítomní souhlasí s navrženým programem jednání. Přijato usnesení č. 1/12: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání. Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0 ad 3) Volba ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byl pan Miroslav Bareš ml. a pan Zdeněk Mareš, zapisovatelem pan Roman Dvořáček. Přijato usnesení č. 2/12: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Miroslava Bareše ml. a pana Zdeňka Mareše, zapisovatele pana Romana Dvořáčka. Pro - 10 Proti 0 Zdržel se 0

2 ad 4) Bytové a nebytové prostory Starosta informoval zastupitele o stavu plateb v současně pronajatých nemovitostech ve vlastnictví Obce Pluhův Žďár. Jedná se o hostinec Klenov, kde byla v nájmu paní Svobodová. Ta by měla do konce tohoto týdne předat zařízení pivovaru a předat prostory obci. Elektrická energie je vedena neustále na její osobu a bude přepsána až po předání prostorů. Dále podepsala Obci Směnku na zbývající dlužnou částku ve výši ,- Kč s termínem zaplacení do Problémy má obec také s bytem v č.p. 33 v obci Klenov, který má pronajatý paní Eliška Novotná. Ta má podepsaný splátkový kalendář, který také nedodržuje a v současnosti dluží obci ,- Kč. Obec přistoupí v tomto případě k výpovědi z nájmu. Dle smlouvy je 3 měsíční výpovědní lhůta. Dále se jedná o hostinec v obci Mostečný, který měl pronajatý pan Neužil. Prostory byly předány obci k datu za přítomnosti zastupitele Miroslava Bareše, který zároveň vyměnil od těchto prostor klíče. K tomuto datu činí dlužná částka za tyto prostory za nájem ,- Kč, za komunální odpad 2 700,- Kč, za spotřebu el. energie ,- Kč, dále za vodné a dofakturaci el. energie 2 899,- Kč. Další dlužnou částkou je vodné za hostinec a vodné a stočné za pronajatý byt v budově č.p. 66 ve výši 2 065,- Kč. Celková dlužná částka za pronajaté prostory bytu č.p. 66 v Pluhově Žďáru a nebytových prostor hostince Mostečný tedy k činí ,- Kč. Jedná o dlouhodobou velice špatnou platební kázeň při placení nájemného. Vzhledem k tomu, že panu Neužilovi končí dnem smlouva na dobu určitou na nájem výše uvedeného bytu a na obecní úřad přišla žádost o pronájem obecního bytu od manželů Misařových, kteří současně žijí a pracují v Pluhově Žďáru a jsou zde trvale hlášeni, se zastupitelstvo rozhodlo tuto nájemní smlouvu neprodlužovat a schválit novou smlouvu o pronájmu manželům Misařovým. Na podzim bylo po dohodě s panem Neužilem slíbeno, že veškeré pohledávky zaplatí do konce roku Protože se tak nestalo, podepíše Obec s panem Neužilem směnku na zaplacení dlužné částky do konce července Přijato usnesení č. 3/12: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dlužných částkách za pronájem bytových prostor bytu v č.p. 66 v obci Pluhův Žďár a nebytových prostor hostinců v obci Klenov a Mostečný a bytových prostor v obci Klenov v domě č.p. 33. Přijato usnesení č. 4/12: Zastupitelstvo zamítá prodloužení smlouvy panu Pavlu Neužilovi na byt v č.p. 66 v obci Pluhův Žďár. Dle platné smlouvy uzavřené na dobu určitou nájemné končí dne Přijato usnesení č. 5/12: Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytových prostor bytu v č.p. 66 v obci Pluhův Žďár od manželům Misařovým, nyní bytem Pluhův Žďár č.p. 80. Pro - 9 Proti - 0 Zdržel se 1 (Beneš) Přijato usnesení č. 6/12: Zastupitelstvo schvaluje výpověď z nájmu bytových prostor v obci Klenov v domě č.p. 33 paní Elišce Novotné dle podmínek Nájemní smlouvy. ad 5) Rozpočtové změny Byly předloženy a projednány rozpočtové změny č. 1 a č. 2, kde byly promítnuty změny v DPH v závislosti na přijatém dotačním dopisu od Ministerstva financí na proplacení dotace na snížení objemové aktivity radonu ve vodojemu Pluhův Žďár. Přijato usnesení č. 7/12: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 1 a č. 2 dle jednotlivých příloh.

3 Inventury Starosta seznámil zastupitele s inventarizační zprávou o výsledku řádné inventarizace majetku ke dni Při této inventarizaci nebylo shledáno rozdílů mezi skutečností a stavem evidovaným v inventárních knihách. Přijato usnesení č. 8/12: Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku Obce ke dni ad 6) Lesní hospodářství Starosta informoval zastupitele o provedení kontroly v obecních lesích Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem v Českých Budějovicích. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení právních předpisů týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví právnické osoby Obce Pluhův Žďár. Kontrola byla provedena inspektory panem Jiřím Novotným a panem ing. Pavlem Kulveitem a za účasti OLH panem ing. Karlem Jiříkem z LČR. Byly kontrolovány jednotlivé lesní porosty a závěrem kontroly bylo konstatováno, že na základě kontrolovaných porostů a pořízení fotodokumentace nebyly zjištěny nedostatky nebo porušení právních předpisů týkajících se funkcí lesů, jakožto složky životního prostředí. Přijato usnesení č. 9/12: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z protokolu o kontrolním zjištění o provedené kontrole v obecních lesích Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem v Českých Budějovicích se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky nebo porušení právních předpisů týkajících se funkcí lesů, jakožto složky životního prostředí. ad 7) Různé Starosta informoval zastupitele o dopisu, který na všechny obce, které byly potenciálně vytipovány jako území vhodné pro umístění hlubinného úložiště, zaslala Správa úložišť radioaktivních odpadů(súrao). Již v minulosti obecní zastupitelstvo souhlasilo s vedení dialogu se státem, který povede k co největší informovanosti veřejnosti. Tento dopis informuje o nejnovějším dění ve státu. Jedná se o novelu tzv. Atomového zákona. V něm je uzákoněno, že když SÚRAO požádá Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumného území, které je potřebné pro budoucí geologické prozkoumání všech vhodných lokalit, tak dle Atomového zákona mají obce, spadající do tohoto území, nárok na finanční příspěvky a to v závislosti na velikosti území. Pro naši lokalitu Čihadlo všechny dotčené obce Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár, tak může tento roční příspěvek činit ,- Kč a pro naši obec by tak připadal předběžný příspěvek ve výši ,- Kč za rok. Tento příspěvek by obec získávala do rozpočtu po celou dobu, na kterou bude stanoveno průzkumné území. Protože je to podloženo zákonem, bude s každou obcí, která se zapojí do průzkumných prací uzavřena Smlouva o spolupráci, kde budou jasně popsány podmínky a garantovány finanční příspěvky. K této diskusi byla zřízena tzv. Pracovní skupina pro Dialog, která vede svá jednání u kulatého stolu, kde je se všemi zúčastněnými stranami z řad obcí, vládních i nevládních organizací a ministerstev, diskutováno téma Postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště za účasti veřejnosti. Tato jednání jsou prováděna v Praze v užším kruhu zúčastněných stran a jedno z takových prvních veřejných jednání za účasti veřejnosti proběhlo 14. února 2012 v Jihlavě, kde bylo za účasti těchto zúčastněných: 1. Ing. Dana Drábová Ph.D. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 2. Ing. František Pazdera CSc náměstek ministra průmyslu a obchodu 3. Martin Holý - Ministerstvo životního prostředí 4. Mgr. Pavel Eybert Místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu České republiky 5. Radek Šula Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 6. MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina 7. PhDr. Zdeňka Vajdová předsedkyně Pracovní skupiny pro Dialog 8. JUDr. Jan Prachař ředitel SÚRAO 9. Zdeněk Jirsa starosta Městyse Dolní Cerekev 10. Zdeněk Černý starosta obce Nadějkov 11. Ing. Edvard Sequens ekologické sdružení CALLA konstatováno, že SÚRAO, tedy stát ubezpečuje všechny obce, že souhlas s průzkumným územím není v žádném případě souhlasem s vybudováním budoucího hlubinného úložiště v této lokalitě. Přijato usnesení č. 10/12: Zastupitelstvo bere na vědomí schválený Atomový zákon, kde byly schváleny příspěvky pro všechny dotčené obce, které se na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené ze SÚRAO zapojí do průzkumných prací, které jsou potřebné pro budoucí geologické prozkoumání všech vhodných lokalit vytipovaných jako území vhodné pro umístění hlubinného úložiště. Naší obci by tak připadal předběžný příspěvek ve výši ,- Kč za rok. Tento příspěvek by obec získávala do rozpočtu po celou dobu, na kterou bude průzkumné území stanoveno. Pro - 9 Proti - 0 Zdržel se 1 (Dvořáček) Přijato usnesení č. 11/12: Zastupitelstvo schvaluje uspořádání veřejné besedy u kulatého stolu, která široké veřejnosti přiblíží detailní náhled na problematiku, kde je se všemi zúčastněnými stranami z řad obcí, vládních i nevládních organizací a ministerstev, diskutováno téma Postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště za účasti veřejnosti. Tato veřejná beseda se uskuteční v sobotu od 17 hodin. Územní studie Pluhův Žďár Zastupitelstvo na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 92/11, kde schválilo dopracování územní studie, lokalita bývalé hřiště v obci Pluhův Žďár varianta č. 2. Nyní je tato varianta připravená ke schválení po konzultaci s pořizovatelem ÚP s odborem územního plánování s paní ing. Ivanou Přibylovou. Přijato usnesení č. 12/12: Zastupitelstvo schvaluje územní studii, lokalita bývalé hřiště v obci Pluhův Žďár varianta č. 2. Směrnice Obce Pluhův Žďár Zastupitelstvu byly předloženy jednotlivé směrnice Obce. Jedná se o soubor, který je potřebné každým rokem aktualizovat dle platných předpisů. Přijato usnesení č. 13/12: Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný soubor vnitřních směrnic Obce Pluhův Žďár pro rok Pro - 9 Proti - 0 Zdržel se 1 (ing. Veronika Maryšková) Výstavba vodovodu Klenov Starosta informoval zastupitele o Krajském grantu na výstavbu vodohospodářské infrastruktury, který byl vypsán. Vzhledem k tomu, že má obec zpracovanou projektovou dokumentaci, zastupitelstvo se dohodlo na podání žádosti o dotaci s 30 % podílem Obce. Přijato usnesení č. 14/12: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do Krajského grantu na výstavbu vodohospodářské infrastruktury s akcí Výstavba/rekonstrukce vodovodu v místní části Klenov s finančním podílem Obce ve výši 30 % nákladů. Přijato usnesení č. 15/12: Zastupitelstvo pověřuje starostu k vyřízení veškerých záležitostí souvisejících s podáním žádosti o dotaci do Krajského grantu na výstavbu vodohospodářské

5 infrastruktury s akcí Výstavba/rekonstrukce vodovodu v místní části Klenov s finančním podílem Obce ve výši 30 % nákladů a k následnému vedení celé akce a řízeních s ní souvisejících. Přeshraniční spolupráce Starosta informoval zastupitele o možnosti navázání přeshraniční spolupráce s Rakouskem. Jedná se o tyto prioritní osy: Prioritní osa 1 Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Oblasti podpory: 1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času 1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace 1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblasti podpory: 2.1 Doprava a regionální dostupnost 2.2 Životní prostředí a prevence rizik 2.3 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce Naše obec by mohla být partnerem těchto projektů přeshraniční spolupráce, kde může nejenom čerpat informace od sousedů, ale také velmi zviditelnit naší obec. Plánem je, že budou probíhat různé besedy a školení jak na straně rakouské, tak na straně české. Jedná se tzv. Fondy malých projektů. Fond malých projektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční spolupráci v regionech v rámci finančně menších projektů. Fond podporuje jednak malé neinvestiční projekty (akce typu people to people jako kulturní výměny, sportovní turnaje apod.) a malé infrastrukturní projekty (jako značení turistických tras, mobiliáře turistických stezek atd.) zaměřené na přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery částkou 2-20 tis. EUR. Přijato usnesení č. 16/12: Zastupitelstvo schvaluje zapojení obce do teritoriální spolupráce přeshraničních Česko - Rakouskouských projektů. ad 8) Diskuse Zastupitelé diskutovali o jednotlivých problémech v místních částech. - vyzvednutí propadlého kanálu u Marešů-Jižná nebezpečné - oprava VO u Havlíků a pojistky na VO u hospody - zřejmě slabé, vypadává půlka vesnice - VO u zastávky Mostečný a pod Veselým bliká - VO Pl. Žďár - u Slavíčků nesvítí - Zakoupit houpačky Pohoří a Mostečný - ořezat stromy u kapličky v Pohoří - porazit strom u p.vlka Pohoří - Nároďák stromky a kůra Pohoří Diskuse probíhala k jednotlivým bodům. ad 9) Usnesení Návrh na usnesení přednesl zapisovatel, pan Roman Dvořáček. Přijato usnesení č. 17/12: Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.

6 ad 10) Závěr Starosta poděkoval všem přítomným a zastupitelům za účast a jednání ve hodin ukončil. V Pluhově Žďáru dne Radim Beneš starosta. Miroslav Bareš ml. ověřovatel zápisu Aleš Kůrka místostarosta Zdeněk Mareš ověřovatel zápisu

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více