SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006"

Transkript

1 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ

2 Obsah 1. Úvod Souhrn Zadání šetření Zpracování zadání Metoda a struktura šetření Realizace šetření Publicita a podpora respondentům Návratnost a validita Problémové okruhy Popis a analýza existujících sociálních a jejich ekonomického vyhodnocení Právní forma organizací poskytujících sociální služby Struktura typů zařízení a poskytované sociální služby Uživatelé sociálních Zhodnocení hospodaření poskytovatelů sociálních Lidské zdroje pro zajištění sociálních Závěry Cíle a opatření Přílohy Dotazník pro poskytovatele sociálních

3 1. Úvod Předkládaná studie je vyhodnocením dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních, které mělo za cíl zhodnotit stav sítě poskytovatelů sociálních na území hl. m. Prahy. Prvotním impulsem k realizaci tohoto šetření bylo přijetí zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., který přináší do sociální oblasti řady novinek. Jednou z mnoha oblastí, které se od ledna 2007 dočkají zásadních změn je i problematika financování sociálních a zajištění jejich fungování vůbec. Tato analýza posuzuje finanční zajištění poskytovatelů sociálních v roce 2005 a 2006, dále jejich personální zajištění a počet poskytnutých. Vlastní průzkum v sektoru poskytovatelů sociálních byl ovlivněn několika determinantami. V první řadě se zhotovitel průzkumu potýkal s neexistencí databáze sociálních, která by umožnila oslovení všech existujících poskytovatelů. Průzkum byl dále ovlivněn faktem, že většina respondentů nebyla dostatečně seznámena s novým zákonem o sociálních službách a nebyla schopna zodpovědět některé otázky dle potřeb zadavatele. Důležitým faktorem ovlivňujícím kapitolu finance se ukázala omezená schopnost cca 20 % respondentů odpovědět korektně na strukturu hospodaření organizace, tento fakt se jeví jako významný problém 1. Přes zmíněné problémy může být předkládaná studie významným počinem, který je v době svého vzniku jednou z mála možností, jak zhodnotit finanční zajištění sektoru poskytovatelů sociálních na území hl. m. Prahy. 1 Z tohoto hlediska se ukazují určité limity dotazníkové metody. 3

4 2. Souhrn V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. bylo MCSSP v březnu 2006 pověřeno odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP realizací dotazníkového šetření sektoru poskytovatelů sociálních. MCSSP se na základě požadavku zadavatele rozhodlo pro analýzu sektoru poskytovatelů sociálních využít dotazníkovou metodu. Dotazník byl vyplněn 377 mateřskými organizacemi a pobočkami, které předpokládají, že budou od roku 2007 registrovány na MPSV jako poskytovatelé sociálních (z tohoto počtu bylo 57 % organizací označeno jako mateřské a 43 % jako pobočky). Z celkového počtu 213 mateřských organizací se z hlediska právní formy jeví jako nejvýznamnější občanská sdružení (130 organizací), organizace zřízené hl. m. Prahou (30 organizací) a organizace zřízené městskou částí Prahy (23 organizací). Z celkového počtu 161 poboček se podle právní formy jeví jako významná občanská sdružení (108 poboček), církevní právnické osoby (24 poboček) a organizace zřízené městskou částí Prahy (16 poboček). V těchto organizacích pracovalo celkem pracovníků, resp pracovníků v přepočteném počtu. Největší počet pracovníků (2835) vykazují občanská sdružení. V přepočteném počtu pracovníků však vykazují největší počet (2 478 pracovníků) organizace zřízené hl. m. Prahou, rovněž v počtu přepočtených pracovníků v přímé péči vykazují organizace zřízené hl. m. Prahou největší podíl (1 673 pracovníků). Nejvýznamnější podíl na počtu dobrovolníků vykazují občanská sdružení (3 224 dobrovolníků). Podle typu organizace největší počet pracovníků pracuje v centrech denních (1 901 pracovníků), dále pak v denních stacionářích (1 785 pracovníků) a domovech pro osoby se zdravotním postižením (1 754 pracovníků). Největší počet přepočtených pracovníků v přímé práci vykazuje cílová skupina senioři (2 607 pracovníků), dále pak skupina osoby s kombinovaným postižením (2 363 pracovníků) a skupina osoby s mentálním postižením (2 257 pracovníků). Relativně velký počet přepočtených pracovníků v nepřímé práci s klienty vykazuje skupina senioři (930 pracovníků), skupina osoby s kombinovaným postižením (830 pracovníků) a skupina osoby s mentálním postižením (777 pracovníků). 4

5 Nejvíce dobrovolníků působí v oblasti osob s kombinovaným postižením (1 243 dobrovolníků). Největší počet přepočtených pracovníků v přímé práci připadá na skupinu dospělých (3 876 pracovníků), dále pak skupinu mladých dospělých (2 977 pracovníků) a skupinu mladších seniorů (2 952 pracovníků). Největší počet přepočtených pracovníků věnujících se nepřímé práci vykazuje skupina dospělí (1 358 pracovníků). Skupina dospělých rovněž vykazuje největší počet dobrovolníků (3 320 dobrovolníků). Ve všech městských částech převládají poskytovatelé s právní formou občanské sdružení. Největší podíl zaujímají občanská sdružení na Praze 2 a 13 (shodně 81,8 %), nejmenší pak na Praze 21 (33,3 %) a Praze 16 (42,9 %), relativně malý počet poskytovatelů s právní formou občanského sdružení se sídlem v Praze působí mimo hlavní město (16,7 %). Poskytovatelé se statutem církevní osoby se vyskytují v relativně velkém procentuelním zastoupení na Praze 15 (33,3 %) a Praze 19 (50 %), naopak nejsou zastoupeni na Praze 10, Praze 12, Praze 16 a Praze 21. Organizace zřízené hl. m. Prahou představují 83 % mimopražských organizací. Mezi zařízeními sociálních zaujímají významný počet sociální poradny ( 90 zařízení), dále centra denních (58 zařízení) a centra sociálně rehabilitačních (45 zařízení). Relativně velký počet (52 zařízení) respondentů se nedokázal zařadit do v dotazníků uvedené kategorizace. Nejvíce organizací poskytuje své služby seniorům (143 organizací), osobám s kombinovaným postižením (133 organizací), osobám v krizi (132 organizací) a rodinám s dětmi (119 organizací). Nejméně respondentů má za cílovou skupinu uprchlíky (9 organizací). Některé organizace poskytují služby více cílovým skupinám. Z výsledků šetření vyplývá, že celkové náklady na provoz organizací za rok 2005 činí ,77 tis. Kč, tato hodnota nejlépe odráží skutečné množství vynakládaných prostředků potřebných pro chod organizací v roce Provozní náklady v celkové výši ,83 tis. Kč, mzdové náklady v celkové výši ,11 tis. Kč a investiční náklady ve výši ,56 tis. Kč nedokázala řada respondentů rozdělit, v celkovém součtu tedy tyto hodnoty nejsou součtem celkových nákladů organizace za rok 2005 a jejich vypovídací schopnost je tudíž omezena. 5

6 3. Zadání šetření V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. bylo MCSSP v březnu 2006 pověřeno odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP a radní zastupitelstva MHMP Mgr. Hanou Halovou realizací dotazníkového šetření sektoru poskytovatelů sociálních. Zadávací pokyn k šetření určoval zjistit v maximální možné míře místní a typovou dostupnost sociálních, včetně finančních nákladů na tyto služby, dále zmapování cílových skupin uživatelů včetně věkových kategorií. Údaje o financování byli zjišťovány za rok 2005, včetně kvalifikovaného odhadu pro rok Rozpočet organizace měl být sledován z hlediska zdroje financí (dotace, granty, platby od uživatelů, atd.). Jednou z hlavních sledovaných proměnných měly být rovněž náklady na provoz rozdělené na náklady neinvestiční, provozní a mzdové. Dále zadání ukládalo zpracovateli zmapovat počet úvazků a pracovníků, včetně vyjádření počtu pracovníků v přímé práci s klienty a případných dobrovolníků Zpracování zadání MCSSP vypracovalo na základě požadavků zadavatelů vzorový formulář dotazníku, jenž byl následně připomínkován a doplněn odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP. Dotazník byl podroben pilotnímu ověřování celkem u osmi významných poskytovatelů sociálních Metoda a struktura šetření MCSSP se na základě požadavku zadavatele rozhodlo pro analýzu sektoru poskytovatelů sociálních využít metodu dotazníkového šetření. Výhody této metody lze spatřovat zejména v nízké nákladovosti, možnosti obsáhnout co největší vzorek respondentů, průkaznosti při vyhodnocování a v neposlední řadě zkušenosti zpracovatele s tímto typem výzkumu. Jako největší nevýhody zvolené metody se v tomto případě ukázaly nemožnost zařadit některé proměnné do stávajícího formuláře a omezená schopnost poskytovatelů uvést některé údaje v požadované kvalitě. (viz dále). 6

7 Vlastní dotazník obsahoval celkem 10 otázek, jejichž zodpovězení bylo možné pomocí označení příslušné odpovědi, či uvedením konkrétní číselné hodnoty, v otázkách 4, 6 a 7 bylo možné uvést v kolonce jiné nestandardizovanou odpověď: Struktura většiny otázek v dotazníku vyplývala ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Otázka č. 1 zjišťuje, zda je pracoviště vyplňující dotazník pobočkou mateřské organizace ; Otázka č. 2 zjišťuje právní formu organizace; Otázka č. 3 zjišťuje počet pracovníků organizace a počet dobrovolníků; Otázka č. 4 zjišťuje finanční zdroje organizace za rok 2005 a odhad na rok 2006; Otázka č. 5 zjišťuje strukturu finančních zdrojů (nákladů na provoz) organizace; Otázka č. 6 zjišťuje jaké zařízení sociálních organizace provozuje, náklady organizací v roce 2005 a jejich na odhad na rok 2006; Otázka č. 7 zjišťuje cílovou skupinu organizace; Otázka č. 8 zjišťuje věkovou strukturu uživatelů sociálních ; Otázka č. 9 zjišťuje jaký typ sociálních organizace poskytuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok 2006; Otázka č. 10 zjišťuje počet a počet, které organizace poskytla v roce 2005 a odhad jejich počtu v roce Dotazník byl doplněn otevřenou otázkou č. 11, v které měli respondenti možnost vysvětlit uvedené údaje a vyjádřit se k nejasnostem vyplývajícím z dotazníku. 3.3 Realizace šetření Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě ve formátu RTF, který zajišťuje kompatibilitu s většinou systémů používaných na platformě PC a je možné jej bezproblémově vytisknout. Vyplněné dotazníky měly být poskytovateli sociálních předány ke zpracování v elektronické i tištěné podobě. Elektronická podoba obzvláště z důvodu snadnější zpracovatelnosti, tištěná forma pak měla obsahovat podpis zodpovědné osoby (nejlépe statutárního zástupce). Distribuce a následný sběr dotazníků pro poskytovatele soc. byly primárně provedeny pověřenými osobami jednotlivých městských částí (57 městských částí) 2. Při 2 V následujícím textu pro účely analýzy používáme výrazu městské části ve smyslu 22 správních obvodů. 7

8 realizaci této části úkolu vycházelo MCSSP z předpokladu, že zástupci těchto městských částí znají nejlépe vlastní obec a dokáží dobře navázat s poskytovateli kontakt. Tyto pověřené osoby byly proškoleny v problematických oblastech vyplývajících z dotazníku. Po skončení šetření měly odevzdat vyplněné dotazníky v tištěné i elektronické podobě pracovníkům oddělení analýz a vzdělávání MCSSP, kteří provedli jejich filtrování a interpretaci. Vlastní zpracování závislostí bylo provedeno Mgr. Pavlem Barešem (VÚPSV) s využitím statistického programu SPSS. 3.4 Publicita a podpora respondentům V průběhu dubna a května 2006 uskutečnilo MCSSP informační kampaň za účelem oslovení co největšího počtu poskytovatelů sociálních. Inzeráty o probíhajícím šetření byly opakovaně zveřejněny v relativně velkém počtu periodik (např. Metro, 24 hodin, MF Dnes, Nový prostor atd.), na webových stránkách MCSSP, MHMP, ICN, informace se rovněž objevila ve zpravodajství ČTK. Od do probíhala distribuce dotazníků k poskytovatelům soc., vyplněné dotazníky měly být předány MCSSP nejpozději Po celou dobu trvání šetření poskytovali pracovníci MCSSP metodickou podporu poskytovatelům soc. při vyplňování dotazníku. Za tímto účelem byla zřízena zvláštní telefonní linka, využito bylo rovněž jiných standardizovaných postupů (např. , osobní konzultace). 3.5 Návratnost a validita Jako konečný termín odevzdání dotazníků pracovníkům MCSSP byl původně určen 26. květen 2006, po zvážení byl tento termín dodatečně posunut na K tomuto datu obdrželo MCSSP celkem 390 formulářů dotazníků, po následném filtrování a vyloučení duplicit zbylo ke zpracování celkem 377 formulářů. Z tohoto počtu bylo 214 (tj. 57,1 %) dotazníků vyplněno za mateřskou organizaci a 161 (tj. 42,9 %) bylo vyplněno za pobočku 3 organizace. Vzhledem k tomu, že někteří poskytovatelé byli kontaktováni pověřenými pracovníky městských částí a jiní se dozvěděli o probíhajícím šetření z některého periodika a formulář 3 Pobočka je pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno mateřskou organizací. 8

9 dotazníku si stáhli z webových stránek, nelze přesně určit návratnost dotazníků. Určení přesného procenta návratnosti rovněž znesnadňuje fakt, že není znám počet poskytovatelů sociálních na území HMP a že mnoho organizací vystupujících v současnosti jako poskytovatelé soc. působí ve skutečnosti ve školství, vzdělávání či zdravotnictví 4. Návratnost byla pracovníky MCSSP kvalifikovaně odhadnuta na 85 %. Relativně vysoká návratnost může být zapříčiněna několika faktory. Jako nejvýznamnější se jeví skutečnost, že proběhlý průzkum měl pověření MHMP a jeho těžiště spočívalo ve zjištění finančních potřeb organizace, zdá se, že obava z možné ztráty dotací a určitá nejistota v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách přiměla většinu poskytovatelů dotazník vyplnit. Dále je nutno zmínit relativně masivní propagační kampaň, která šetření podporovala. Jedním z faktorů, který mohl ovlivnit návratnost je předem deklarovaná skutečnost, že do výzkumu budou zařazeni pouze poskytovatelé, kteří mají v úmyslu se registrovat jako poskytovatel sociálních na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Velmi důležitým faktem pro konečné hodnocení dotazníku je, že všichni významní poskytovatelé sociálních na území HMP, kteří čerpají nevíce dotací (např. Naděje, Arcidiecézní charita, Sananim ), se dotazníkového šetření zúčastnili. Ve výsledcích jsou zahrnuty rovněž všechny příspěvkové organizace HMP. Při srovnávání některých proměnných je nutno kalkulovat s určitou statistickou chybou, která mohla být rovněž způsobena relativní složitostí formuláře dotazníku. Výrazně v této souvislosti vystupuje nesprávné vyplnění dotazníku organizací Fokus a organizace Máme otevřeno?, jež náklady na všechny své pobočky přiřadily k Praze 8 (Fokus) a Praze 2 ( Máme otevřeno? ). 4 V současnosti neexistuje registr poskytovatelů soc.. Lze předpokládat, že po nabytí účinnosti zákona 108/2006 Sb. již některé organizace nebudou klasifikovány jako poskytovatelé sociálních. 9

10 Jako problematický se jeví fakt, že u otázek č. 6 a 9 řada organizací nedokázala rozdělit náklady a počty pracovníků v rámci několika zařízení či typů sociálních (pokud provozují více zařízení či poskytují více typů ). Přestože podobné výsledky naznačovalo pilotní šetření, struktura těchto otázek byla požadována odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP. Validita těchto údajů je tedy omezená. Dalším problematickým okruhem je nejednotné definování služby (otázka 9.). Přes časté konzultace s pracovníky MCSSP nebyli poskytovatelé často schopni ve stejné oblasti poskytovaných uvádět totožnou jednotku služby. Z tohoto důvodu je v tomto případě validita dat omezená. Přestože součinnost pověřených osob jednotlivých městských částí s MCSSP byla na dobré úrovni, některé městské části dodaly vyplněné dotazníky se značným zpožděním oproti harmonogramu, tato skutečnost znesnadnila konečné zpracování. Dle vyjádření pověřených osob nesídlí žádný poskytovatel soc. v těchto městských částech: Praha-Libuš, Praha- Petrovice, Praha Řeporyje, Praha Lochkov, Praha-Nedvězí, Praha-Lipence, Praha-Lysolaje, Praha-Slivenec, Praha-Přední Kopanina, Praha-Březiněves, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Kyje, Praha-Koloděje, Praha-Velká Chuchle, Praha-Vinoř, Praha-Benice, Újezd nad Lesy, Praha-Kbely. 10

11 3.6 Problémové okruhy Při zodpovídání dotazů a následném zpracování výsledků šetření se ukázalo několik problematických okruhů: 1) Poskytovatelé se často nedokáží zařadit do zákonem vymezeného zařízení sociálních (otázka č. 6 zjišťující jaké zařízení sociálních organizace provozuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok odvozena ze zák. č. 108/2006 Sb. 34). Respondenti často uváděli jiná zařízení, než vyjmenovává zákon č. 108/2006 Sb., jedná se např. o terénní soc. služby či domácí hospice, které nemusí provozovat žádné zařízení sociálních. 2) Často není možné určit přesný počet pracovníků na konkrétní službu, v mnoha případech je sledován pouze počet pracovníků na organizaci (otázka č. 6 a otázka č. 9 zjišťující jaký typ sociálních organizace poskytuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok odvozena ze zák. č. 108/2006 Sb ). Tento fakt je zřejmě způsoben také tím, že v mnoha organizacích nejsou jasně stanoveny kompetence a hranice mezi jednotlivými typy a zaměstnanec se tedy může podílet na poskytování více. 3) Často není možné určit přesnou nákladovost rozdílných v jedné organizaci pokud je vedeno jednotné výkaznictví a účetnictví (otázka č. 6,9). 4) Není rozšířena jednotná definice jednotky sociální služby (otázka č. 9), je tedy např. teoreticky možné, že v jednom případě je za jednotku považována poradenská hodina (např. 45 min.) a v druhém případě setkání (např. 2 hodiny). Při konzultacích byli poskytovatelé vyzýváni, aby uváděli užitou jednotku služby do poznámky, přesto výsledky nejsou jednoznačné. 5) Jako ne zcela vyhovující se ukázalo požadovat uvedení finančních údajů v tisících. Přibližně 60 % poskytovatelů uvádělo údaje v korunách. 11

12 4. Popis a analýza existujících sociálních a jejich ekonomického vyhodnocení 4. 1 Právní forma organizací poskytujících sociální služby Ve výzkumném vzorku bylo zastoupeno 213 mateřských organizací a 161 poboček, pracovišť která nemají právní subjektivitu a jsou provozována mateřskou organizací (viz graf č. 1). Tato pracoviště předpokládají, že se budou od roku 2007 registrovat u MPSV jako poskytovatelé sociálních podle zákona č. 108/2006 Sb. Graf č. 1 Relativní rozložení mateřských organizací a poboček pobočka 43% mateřská organizace 57% Pokud hodnotíme soubor poskytovatelů sociálních z hlediska právní formy (viz tab. č. 1), bylo ve vzorku zastoupeno nejvíce občanských sdružení (130 mateřských organizací a 108 poboček) a organizací zřízených hlavním městem Prahou (30 mateřských organizací a 16 poboček). Dále potom organizace zřízené městskými částmi (23 mateřských organizací a 5 poboček) a církevní právnická osoba (13 mateřských organizací a 24 poboček). Naopak sporadické bylo zastoupení nadací a nadačních fondů (1 mateřská organizace) a organizací zřízených státem (1 mateřská organizace a 2 pobočky). Relativní podíl jednotlivých právních forem organizací v celém souboru zachycuje graf č. 2. Vyjádřeno procenty, občanská sdružení představují 65% podíl z celkového počtu poskytovatelů sociálních zahrnutých v šetření. 12

13 Tabulka č. 1 Právní forma poskytovatelů sociálních Právní forma organizace Mateřská organizace Pobočka Celý soubor Občanské sdružení 130,0 108,0 238,0 Obecně prospěšná společnost 8,0 4,0 12,0 Církevní právnická osoba 13,0 24,0 37,0 Nadace, nadační fond 1,0 1,0 Organizace zřízená státem* 1,0 2,0 3,0 Organizace zřízená hl. m. Prahou 30,0 16,0 46,0 Organizace zřízená městskou částí Prahy 23,0 5,0 28,0 Jiné (např. fyzická osoba) 7,0 2,0 9,0 Celý soubor 213,0 161,0 374,0 *Jedná se o tyto subjekty: Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady-Ambulance pro poruchy paměti, Zařízení pro děti cizince a SVP Graf č. 2 Procentuální zastoupení poskytovatelů sociálních podle právní formy občanské sdružení obecně prospěšná společnost 1% 0% 12% 7% 2% církevní právnická osoba nadace, nadační fond organizace zřízená státem 10% 3% 65% organizace zřízená hl. m. Prahou organizace zřízená m ěstskou částí Prahy jiné (např. fyzická osoba) Ve všech městských částech převládají poskytovatelé se statutem občanského sdružení. Největší podíl zaujímají občanská sdružení na Praze 2 a 13 (shodně 81,8 %), nejmenší pak na Praze 21 (33,3 %) a Praze 16 (42,9 %), relativně malý počet pražských poskytovatelů se statutem občanského sdružení působí mimo Prahu (16,7 %). Poskytovatelé se statutem církevní osoby se vyskytují v relativně velkém procentuelním zastoupení na Praze 15 (33,3 %) a Praze 19 (50 %), naopak nejsou zastoupeni na Praze 10, Praze 12, Praze 16 a Praze 21. Organizace zřízené hl. m. Prahou představují 83 % mimopražských organizací. Graficky toto rozložení dokládá graf č

14 Graf č. 3 Relativní rozložení organizací podle právní formy v městských částech 100% 80% 60% 40% 20% 0% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 jiné (např. fyzická osoba) organizace zřízená městskou částí Prahy organizace zřízená hl. m. Prahou organizace zřízená státem nadace, nadační fond církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost občanské sdružení P17 P18 P19 P20 P21 P22 mimo Prahu 4. 2 Struktura typů zařízení a poskytované sociální služby Graf č. 4 znázorňuje počty zařízení v členění podle poskytovaných. Zákon č. 108/2006 Sb. v 34 vymezuje následující zařízení sociálních : centra denních, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, centra sociálně rehabilitačních, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, noclehárny, terapeutické komunity sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, pracoviště rané péče. 14

15 Ve zkoumaném vzorku byl zaznamenán významný počet zařízení provozujících sociální poradny (90), dále centra denních (58) a centra sociálně rehabilitačních (45). Relativně velký počet (117) respondentů se nedokázal zařadit do kategorizace podle výše uvedeného 34 zákona č. 108/2006 Sb. V grafu č. 4 jsou tito poskytovatelé uvedeni jako terénní soc. práce, kluby seniorů, psych. poradenství, ambulantní služby, vzdělávání pracovníků a jiné. Graf č. 4 Počet zařízení sociálních podle typu centra denních 58 denní stacionáře 32 týdenní stacionáře 4 domovy pro osoby se zdrav. postižením 22 domovy pro seniory 27 domovy se zvláštním režimem 10 chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty 8 zařízení pro krizovou pomoc 15 nízkoprahová denní centra 8 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14 noclehárny 6 terapeutické komunity 12 sociální poradny 90 sociálně terapeutické dílny 32 centra sociálně rehabilitačních 45 pracoviště rané péče 12 terénní sociální práce - pečovatelská služba 40 kluby seniorů, svazy 11 psychologické poradenstí/pepsy poradny ambulantní služby 5 6 vzdělávání pracovníků 3 jiné - výskyt 52 15

16 Analýza struktury sociálních podle cílových skupin umožňuje identifikovat preferované či naopak opomíjené cílové skupiny (viz graf č. 5). Ačkoliv do jisté míry poptávka po službách pozitivně ovlivňuje jejich nabídku, zvláště u neziskového sektoru, který pružněji reaguje na vnější podněty. Zde se nabízí bližší zkoumání cílových skupin s nízkým zastoupením poskytovatelů, tyto skupiny marginalizované. mohou být na trhu sociálních Graf č. 5 Rozložení počtu organizací podle cílových skupin os. s tělesným postižením 129 os. s mentálním postižením 117 os. se zrakovým postižením os. se sluchovým postižením os. s duševním onemocněním 88 os. s kombinovaným postižením 133 os. s jiným zdravotním postižením 64 os. HIV+ a nemocní AIDS cizinci senioři 143 rodiny s dětmi 119 osoby ohrožené prostitucí 17 děti a mládež ohrožené delikvencí 59 osoby bez přístřeší 45 osoby v krizi 132 oběti násilí 38 etnické menšiny 30 uprchlíci 9 pachatelé trestné činnosti 23 jiné 72 Graf č. 5 uvádí rozložení počtu organizací (poskytovatelů) dle cílových skupin. Nejvíce organizací poskytuje své služby seniorům (143 organizací), osobám s kombinovaným postižením (133 organizací), osobám v krizi (132 organizací) a rodinám s dětmi (119 organizací). Nejméně respondentů má za cílovou skupinu uprchlíky (9 organizací). Některé 16

17 organizace poskytují služby více cílovým skupinám. V terminologii zákona 108/2006 Sb. ( 34) budou pravděpodobně klasifikovány jako mezigenerační a integrovaná centra. Respondenti měli u otázky zjišťující jaké zařízení soc. poskytovatel provozuje možnost zvolit odpověď jiné a uvést tak specifické zařízení sociálních (mnoho poskytovatelů nedokázalo odlišit typ sociální služby od vlastního zařízení sociální služby ve smyslu nemovitosti). V rámci této odpovědi uváděli respondenti nejčastěji služby pro děti a mládež (např. sociálně právní ochrana dětí, dětské domovy, péče o děti, poradenské, terapeutické a aktivační služby, školní zařízení ústavní výchovy apod.), služby pro osoby se zdravotními handicapy (tlumočnické služby pro neslyšící, středisko pro osoby se zrakovým postižením, ale také středisko výcviku vodících a asistenčních psů), dále dobrovolnická centra a programy, komunitní programy, podporu svépomoci, respitní péči a domácí hospic, ale také péči pastorační. Graf č. 6 udává počet typů poskytovaných. Významně zde vystupuje sociální poradenství, jež poskytuje 158 poskytovatelů soc. (dle zákona 108/2006 Sb. 37 je základní sociální poradenství základní činností při poskytování všech druhů soc., poskytovatelé soc. jsou vždy povinni jej zajistit). Významný počet respondentů rovněž uvedl, že poskytuje osobní asistenci (64 poskytovatelů), sociálně aktivizační služby pro seniory pak poskytuje 58 poskytovatelů. Respondenti mohli uvést, že poskytují více typů. Také u této otázky měli respondenti možnost uvést odpověď jiné, vzhledem k širokému spektru odpovědí je možné odpovědi zařadit pouze do širších okruhů, a to: děti a mládež, nezaměstnaní, osoby pečující, osoby zdravotně handicapované, osoby nevyléčitelně nemocné, osoby se závislostmi, cizinci (imigranti), ale také lidé odlišnou sexuální orientací. Tabulka č. 2 udává počty poskytnutých za rok 2005 a odhad na rok Uvedené údaje nejsou zcela přesné. Důvodem relativně malé validity těchto údajů je skutečnost, že mezi poskytovateli soc. nejsou vymezeny jednotky služby, stejná služba může být tedy někdy počítána jako více a naopak. Tabulka č. 3 udává počty podle typu služby. Dle očekávání vystupuje v roce 2005 nejvíce v sociálním poradenství ( ), rovněž odhad na rok 2006 očekává nejvíce v sociálním poradenství. Celkový nárůst počtu v roce 2006 oproti roku 2005 se jeví jako mírný (1,9 %). 17

18 Graf č. 6 Počet typů poskytovaných Počty typů poskytovaných sociální poradenství 158 osobní asistence 64 pečovatelská služba 52 tísňová péče 6 průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby 30 centra denních 53 denní stacionáře 31 týdenní stacionáře 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 domovy pro seniory 29 domovy se zvláštním režimem 11 chráněné bydlení 27 soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních 4 raná péče 15 telefonická krizová pomoc 24 tlumočnické služby 8 azylové domy 25 domy na půl cesty 5 kontaktní centra 16 krizová pomoc 32 nízkoprahová denní centra 6 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 17 noclehárny 5 služby následné péče soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi soc. aktivizační služby pro seniory 58 sociálně terapeutické dílny 35 terapeutické komunity 13 terénní programy 19 sociální rehabilitace 45 18

19 Tabulka č. 2 Počet poskytnutých podle typu organizace Průměrně na Typ sociální služby Cekem poskytnuto poskytující organizaci Nárůst/pokles z celkové hodnoty abs. % Sociální poradenství ,0 4102, ,3 Osobní asistence ,3 3629, ,0 Pečovatelská služba , , ,9 Tísňová péče , , ,5 Průvodcovské a předčitatelské služby ,8 680, ,5 Podpora samostatného bydlení ,9 1269, ,7 Odlehčovací služby ,5 2262, ,0 Centra denních , , ,0 Denní stacionáře ,7 6603, ,3 Týdenní stacionáře , , ,1 Domovy pro osoby se zdravotním postižení , , ,1 Domovy pro seniory , , ,9 Domovy se zvláštním režimem , , ,3 Chráněné bydlení ,1 2822, ,4 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zař. ústavní péče ,5 1682, ,1 Raná péče ,3 845, ,7 Telefonická krizová pomoc ,6 1599, ,2 Tlumočnické služby ,7 2460, ,7 Azylové domy , , ,5 Domy na půl cesty ,4 1421, ,0 Kontaktní centra ,1 3425, ,5 Krizová pomoc ,5 307, ,7 Nízkoprahová denní centra , , ,9 Nízkoprahová zař. pro děti a mládež ,5 3449, ,9 Noclehárny ,7 7155, ,1 Služby následné péče ,4 1694, ,9 Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi ,0 2427, ,8 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ,7 4185, ,5 Sociálně terapeutické dílny ,8 9912, ,7 Terapeutické komunity ,4 1652, ,0 Terénní programy ,6 5762, ,1 Sociální rehabilitace ,2 3888, ,4 Celkem , , ,9 19

20 Tabulka č. 3 Počet beneficiantů jednotlivých typů Typy Cekem beneficiantů Průměrně na poskytující organizaci Nárůst/pokles z celkové hodnoty (2005=100%) abs. % Sociální poradenství ,1 1122, ,4 Osobní asistence ,6 96, ,4 Pečovatelská služba ,9 380, ,5 Tísňová péče ,4 144, ,4 Průvodcovské a předčitatelské služby ,1 52, ,7 Podpora samostatného bydlení ,8 18, ,3 Odlehčovací služby ,4 29, ,8 Centra denních ,9 598, ,3 Denní stacionáře ,9 108, ,1 Týdenní stacionáře ,8 217, ,2 Domovy pro osoby se zdravotním postižení ,3 78, ,8 Domovy pro seniory ,5 167, ,5 Domovy se zvláštním režimem ,1 1326, ,8 Chráněné bydlení ,3 28, ,0 Sociální služby poskytované ve zdrav.zař. ustavní péče ,8 146, ,6 Raná péče ,1 250, ,5 Telefonická krizová pomoc ,2 1004, ,4 Tlumočnické služby ,9 407, ,9 Azylové domy ,8 106, ,8 Domy na půl cesty ,5 13,5-3 94,7 Kontaktní centra ,8 652, ,6 Krizová pomoc ,8 155, ,4 Nízkoprahová denní centra ,0 1018, ,8 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ,4 206, ,1 Noclehárny ,8 1141, ,1 Služby následné péče ,2 76, ,2 Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi ,2 1325, ,9 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ,3 960, ,2 Sociálně terapeutické dílny ,2 102, ,3 Terapeutické komunity ,7 111, ,6 Terénní programy ,7 556, ,7 Sociální rehabilitace ,9 2044, ,6 Celkem ,5 457, ,9 20

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Zadávací dokumentace Vytvoření veřejného elektronického

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok)

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTANOST. ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat: ORP Strakonice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb působících na území hl. m. Prahy

Analýza poskytovatelů sociálních služeb působících na území hl. m. Prahy Analýza poskytovatelů sociálních služeb působících na území hl. m. Prahy Oddělení analýz avzdělávání Městské centrum sociálních služeb aprevence únor 2005 Analýza poskytovatelů sociálních služeb působících

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manaţerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdruţení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdruţení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt APV OKslužby - poskytovatel Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více