SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006"

Transkript

1 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ

2 Obsah 1. Úvod Souhrn Zadání šetření Zpracování zadání Metoda a struktura šetření Realizace šetření Publicita a podpora respondentům Návratnost a validita Problémové okruhy Popis a analýza existujících sociálních a jejich ekonomického vyhodnocení Právní forma organizací poskytujících sociální služby Struktura typů zařízení a poskytované sociální služby Uživatelé sociálních Zhodnocení hospodaření poskytovatelů sociálních Lidské zdroje pro zajištění sociálních Závěry Cíle a opatření Přílohy Dotazník pro poskytovatele sociálních

3 1. Úvod Předkládaná studie je vyhodnocením dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních, které mělo za cíl zhodnotit stav sítě poskytovatelů sociálních na území hl. m. Prahy. Prvotním impulsem k realizaci tohoto šetření bylo přijetí zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., který přináší do sociální oblasti řady novinek. Jednou z mnoha oblastí, které se od ledna 2007 dočkají zásadních změn je i problematika financování sociálních a zajištění jejich fungování vůbec. Tato analýza posuzuje finanční zajištění poskytovatelů sociálních v roce 2005 a 2006, dále jejich personální zajištění a počet poskytnutých. Vlastní průzkum v sektoru poskytovatelů sociálních byl ovlivněn několika determinantami. V první řadě se zhotovitel průzkumu potýkal s neexistencí databáze sociálních, která by umožnila oslovení všech existujících poskytovatelů. Průzkum byl dále ovlivněn faktem, že většina respondentů nebyla dostatečně seznámena s novým zákonem o sociálních službách a nebyla schopna zodpovědět některé otázky dle potřeb zadavatele. Důležitým faktorem ovlivňujícím kapitolu finance se ukázala omezená schopnost cca 20 % respondentů odpovědět korektně na strukturu hospodaření organizace, tento fakt se jeví jako významný problém 1. Přes zmíněné problémy může být předkládaná studie významným počinem, který je v době svého vzniku jednou z mála možností, jak zhodnotit finanční zajištění sektoru poskytovatelů sociálních na území hl. m. Prahy. 1 Z tohoto hlediska se ukazují určité limity dotazníkové metody. 3

4 2. Souhrn V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. bylo MCSSP v březnu 2006 pověřeno odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP realizací dotazníkového šetření sektoru poskytovatelů sociálních. MCSSP se na základě požadavku zadavatele rozhodlo pro analýzu sektoru poskytovatelů sociálních využít dotazníkovou metodu. Dotazník byl vyplněn 377 mateřskými organizacemi a pobočkami, které předpokládají, že budou od roku 2007 registrovány na MPSV jako poskytovatelé sociálních (z tohoto počtu bylo 57 % organizací označeno jako mateřské a 43 % jako pobočky). Z celkového počtu 213 mateřských organizací se z hlediska právní formy jeví jako nejvýznamnější občanská sdružení (130 organizací), organizace zřízené hl. m. Prahou (30 organizací) a organizace zřízené městskou částí Prahy (23 organizací). Z celkového počtu 161 poboček se podle právní formy jeví jako významná občanská sdružení (108 poboček), církevní právnické osoby (24 poboček) a organizace zřízené městskou částí Prahy (16 poboček). V těchto organizacích pracovalo celkem pracovníků, resp pracovníků v přepočteném počtu. Největší počet pracovníků (2835) vykazují občanská sdružení. V přepočteném počtu pracovníků však vykazují největší počet (2 478 pracovníků) organizace zřízené hl. m. Prahou, rovněž v počtu přepočtených pracovníků v přímé péči vykazují organizace zřízené hl. m. Prahou největší podíl (1 673 pracovníků). Nejvýznamnější podíl na počtu dobrovolníků vykazují občanská sdružení (3 224 dobrovolníků). Podle typu organizace největší počet pracovníků pracuje v centrech denních (1 901 pracovníků), dále pak v denních stacionářích (1 785 pracovníků) a domovech pro osoby se zdravotním postižením (1 754 pracovníků). Největší počet přepočtených pracovníků v přímé práci vykazuje cílová skupina senioři (2 607 pracovníků), dále pak skupina osoby s kombinovaným postižením (2 363 pracovníků) a skupina osoby s mentálním postižením (2 257 pracovníků). Relativně velký počet přepočtených pracovníků v nepřímé práci s klienty vykazuje skupina senioři (930 pracovníků), skupina osoby s kombinovaným postižením (830 pracovníků) a skupina osoby s mentálním postižením (777 pracovníků). 4

5 Nejvíce dobrovolníků působí v oblasti osob s kombinovaným postižením (1 243 dobrovolníků). Největší počet přepočtených pracovníků v přímé práci připadá na skupinu dospělých (3 876 pracovníků), dále pak skupinu mladých dospělých (2 977 pracovníků) a skupinu mladších seniorů (2 952 pracovníků). Největší počet přepočtených pracovníků věnujících se nepřímé práci vykazuje skupina dospělí (1 358 pracovníků). Skupina dospělých rovněž vykazuje největší počet dobrovolníků (3 320 dobrovolníků). Ve všech městských částech převládají poskytovatelé s právní formou občanské sdružení. Největší podíl zaujímají občanská sdružení na Praze 2 a 13 (shodně 81,8 %), nejmenší pak na Praze 21 (33,3 %) a Praze 16 (42,9 %), relativně malý počet poskytovatelů s právní formou občanského sdružení se sídlem v Praze působí mimo hlavní město (16,7 %). Poskytovatelé se statutem církevní osoby se vyskytují v relativně velkém procentuelním zastoupení na Praze 15 (33,3 %) a Praze 19 (50 %), naopak nejsou zastoupeni na Praze 10, Praze 12, Praze 16 a Praze 21. Organizace zřízené hl. m. Prahou představují 83 % mimopražských organizací. Mezi zařízeními sociálních zaujímají významný počet sociální poradny ( 90 zařízení), dále centra denních (58 zařízení) a centra sociálně rehabilitačních (45 zařízení). Relativně velký počet (52 zařízení) respondentů se nedokázal zařadit do v dotazníků uvedené kategorizace. Nejvíce organizací poskytuje své služby seniorům (143 organizací), osobám s kombinovaným postižením (133 organizací), osobám v krizi (132 organizací) a rodinám s dětmi (119 organizací). Nejméně respondentů má za cílovou skupinu uprchlíky (9 organizací). Některé organizace poskytují služby více cílovým skupinám. Z výsledků šetření vyplývá, že celkové náklady na provoz organizací za rok 2005 činí ,77 tis. Kč, tato hodnota nejlépe odráží skutečné množství vynakládaných prostředků potřebných pro chod organizací v roce Provozní náklady v celkové výši ,83 tis. Kč, mzdové náklady v celkové výši ,11 tis. Kč a investiční náklady ve výši ,56 tis. Kč nedokázala řada respondentů rozdělit, v celkovém součtu tedy tyto hodnoty nejsou součtem celkových nákladů organizace za rok 2005 a jejich vypovídací schopnost je tudíž omezena. 5

6 3. Zadání šetření V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. bylo MCSSP v březnu 2006 pověřeno odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP a radní zastupitelstva MHMP Mgr. Hanou Halovou realizací dotazníkového šetření sektoru poskytovatelů sociálních. Zadávací pokyn k šetření určoval zjistit v maximální možné míře místní a typovou dostupnost sociálních, včetně finančních nákladů na tyto služby, dále zmapování cílových skupin uživatelů včetně věkových kategorií. Údaje o financování byli zjišťovány za rok 2005, včetně kvalifikovaného odhadu pro rok Rozpočet organizace měl být sledován z hlediska zdroje financí (dotace, granty, platby od uživatelů, atd.). Jednou z hlavních sledovaných proměnných měly být rovněž náklady na provoz rozdělené na náklady neinvestiční, provozní a mzdové. Dále zadání ukládalo zpracovateli zmapovat počet úvazků a pracovníků, včetně vyjádření počtu pracovníků v přímé práci s klienty a případných dobrovolníků Zpracování zadání MCSSP vypracovalo na základě požadavků zadavatelů vzorový formulář dotazníku, jenž byl následně připomínkován a doplněn odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP. Dotazník byl podroben pilotnímu ověřování celkem u osmi významných poskytovatelů sociálních Metoda a struktura šetření MCSSP se na základě požadavku zadavatele rozhodlo pro analýzu sektoru poskytovatelů sociálních využít metodu dotazníkového šetření. Výhody této metody lze spatřovat zejména v nízké nákladovosti, možnosti obsáhnout co největší vzorek respondentů, průkaznosti při vyhodnocování a v neposlední řadě zkušenosti zpracovatele s tímto typem výzkumu. Jako největší nevýhody zvolené metody se v tomto případě ukázaly nemožnost zařadit některé proměnné do stávajícího formuláře a omezená schopnost poskytovatelů uvést některé údaje v požadované kvalitě. (viz dále). 6

7 Vlastní dotazník obsahoval celkem 10 otázek, jejichž zodpovězení bylo možné pomocí označení příslušné odpovědi, či uvedením konkrétní číselné hodnoty, v otázkách 4, 6 a 7 bylo možné uvést v kolonce jiné nestandardizovanou odpověď: Struktura většiny otázek v dotazníku vyplývala ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Otázka č. 1 zjišťuje, zda je pracoviště vyplňující dotazník pobočkou mateřské organizace ; Otázka č. 2 zjišťuje právní formu organizace; Otázka č. 3 zjišťuje počet pracovníků organizace a počet dobrovolníků; Otázka č. 4 zjišťuje finanční zdroje organizace za rok 2005 a odhad na rok 2006; Otázka č. 5 zjišťuje strukturu finančních zdrojů (nákladů na provoz) organizace; Otázka č. 6 zjišťuje jaké zařízení sociálních organizace provozuje, náklady organizací v roce 2005 a jejich na odhad na rok 2006; Otázka č. 7 zjišťuje cílovou skupinu organizace; Otázka č. 8 zjišťuje věkovou strukturu uživatelů sociálních ; Otázka č. 9 zjišťuje jaký typ sociálních organizace poskytuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok 2006; Otázka č. 10 zjišťuje počet a počet, které organizace poskytla v roce 2005 a odhad jejich počtu v roce Dotazník byl doplněn otevřenou otázkou č. 11, v které měli respondenti možnost vysvětlit uvedené údaje a vyjádřit se k nejasnostem vyplývajícím z dotazníku. 3.3 Realizace šetření Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě ve formátu RTF, který zajišťuje kompatibilitu s většinou systémů používaných na platformě PC a je možné jej bezproblémově vytisknout. Vyplněné dotazníky měly být poskytovateli sociálních předány ke zpracování v elektronické i tištěné podobě. Elektronická podoba obzvláště z důvodu snadnější zpracovatelnosti, tištěná forma pak měla obsahovat podpis zodpovědné osoby (nejlépe statutárního zástupce). Distribuce a následný sběr dotazníků pro poskytovatele soc. byly primárně provedeny pověřenými osobami jednotlivých městských částí (57 městských částí) 2. Při 2 V následujícím textu pro účely analýzy používáme výrazu městské části ve smyslu 22 správních obvodů. 7

8 realizaci této části úkolu vycházelo MCSSP z předpokladu, že zástupci těchto městských částí znají nejlépe vlastní obec a dokáží dobře navázat s poskytovateli kontakt. Tyto pověřené osoby byly proškoleny v problematických oblastech vyplývajících z dotazníku. Po skončení šetření měly odevzdat vyplněné dotazníky v tištěné i elektronické podobě pracovníkům oddělení analýz a vzdělávání MCSSP, kteří provedli jejich filtrování a interpretaci. Vlastní zpracování závislostí bylo provedeno Mgr. Pavlem Barešem (VÚPSV) s využitím statistického programu SPSS. 3.4 Publicita a podpora respondentům V průběhu dubna a května 2006 uskutečnilo MCSSP informační kampaň za účelem oslovení co největšího počtu poskytovatelů sociálních. Inzeráty o probíhajícím šetření byly opakovaně zveřejněny v relativně velkém počtu periodik (např. Metro, 24 hodin, MF Dnes, Nový prostor atd.), na webových stránkách MCSSP, MHMP, ICN, informace se rovněž objevila ve zpravodajství ČTK. Od do probíhala distribuce dotazníků k poskytovatelům soc., vyplněné dotazníky měly být předány MCSSP nejpozději Po celou dobu trvání šetření poskytovali pracovníci MCSSP metodickou podporu poskytovatelům soc. při vyplňování dotazníku. Za tímto účelem byla zřízena zvláštní telefonní linka, využito bylo rovněž jiných standardizovaných postupů (např. , osobní konzultace). 3.5 Návratnost a validita Jako konečný termín odevzdání dotazníků pracovníkům MCSSP byl původně určen 26. květen 2006, po zvážení byl tento termín dodatečně posunut na K tomuto datu obdrželo MCSSP celkem 390 formulářů dotazníků, po následném filtrování a vyloučení duplicit zbylo ke zpracování celkem 377 formulářů. Z tohoto počtu bylo 214 (tj. 57,1 %) dotazníků vyplněno za mateřskou organizaci a 161 (tj. 42,9 %) bylo vyplněno za pobočku 3 organizace. Vzhledem k tomu, že někteří poskytovatelé byli kontaktováni pověřenými pracovníky městských částí a jiní se dozvěděli o probíhajícím šetření z některého periodika a formulář 3 Pobočka je pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno mateřskou organizací. 8

9 dotazníku si stáhli z webových stránek, nelze přesně určit návratnost dotazníků. Určení přesného procenta návratnosti rovněž znesnadňuje fakt, že není znám počet poskytovatelů sociálních na území HMP a že mnoho organizací vystupujících v současnosti jako poskytovatelé soc. působí ve skutečnosti ve školství, vzdělávání či zdravotnictví 4. Návratnost byla pracovníky MCSSP kvalifikovaně odhadnuta na 85 %. Relativně vysoká návratnost může být zapříčiněna několika faktory. Jako nejvýznamnější se jeví skutečnost, že proběhlý průzkum měl pověření MHMP a jeho těžiště spočívalo ve zjištění finančních potřeb organizace, zdá se, že obava z možné ztráty dotací a určitá nejistota v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách přiměla většinu poskytovatelů dotazník vyplnit. Dále je nutno zmínit relativně masivní propagační kampaň, která šetření podporovala. Jedním z faktorů, který mohl ovlivnit návratnost je předem deklarovaná skutečnost, že do výzkumu budou zařazeni pouze poskytovatelé, kteří mají v úmyslu se registrovat jako poskytovatel sociálních na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Velmi důležitým faktem pro konečné hodnocení dotazníku je, že všichni významní poskytovatelé sociálních na území HMP, kteří čerpají nevíce dotací (např. Naděje, Arcidiecézní charita, Sananim ), se dotazníkového šetření zúčastnili. Ve výsledcích jsou zahrnuty rovněž všechny příspěvkové organizace HMP. Při srovnávání některých proměnných je nutno kalkulovat s určitou statistickou chybou, která mohla být rovněž způsobena relativní složitostí formuláře dotazníku. Výrazně v této souvislosti vystupuje nesprávné vyplnění dotazníku organizací Fokus a organizace Máme otevřeno?, jež náklady na všechny své pobočky přiřadily k Praze 8 (Fokus) a Praze 2 ( Máme otevřeno? ). 4 V současnosti neexistuje registr poskytovatelů soc.. Lze předpokládat, že po nabytí účinnosti zákona 108/2006 Sb. již některé organizace nebudou klasifikovány jako poskytovatelé sociálních. 9

10 Jako problematický se jeví fakt, že u otázek č. 6 a 9 řada organizací nedokázala rozdělit náklady a počty pracovníků v rámci několika zařízení či typů sociálních (pokud provozují více zařízení či poskytují více typů ). Přestože podobné výsledky naznačovalo pilotní šetření, struktura těchto otázek byla požadována odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP. Validita těchto údajů je tedy omezená. Dalším problematickým okruhem je nejednotné definování služby (otázka 9.). Přes časté konzultace s pracovníky MCSSP nebyli poskytovatelé často schopni ve stejné oblasti poskytovaných uvádět totožnou jednotku služby. Z tohoto důvodu je v tomto případě validita dat omezená. Přestože součinnost pověřených osob jednotlivých městských částí s MCSSP byla na dobré úrovni, některé městské části dodaly vyplněné dotazníky se značným zpožděním oproti harmonogramu, tato skutečnost znesnadnila konečné zpracování. Dle vyjádření pověřených osob nesídlí žádný poskytovatel soc. v těchto městských částech: Praha-Libuš, Praha- Petrovice, Praha Řeporyje, Praha Lochkov, Praha-Nedvězí, Praha-Lipence, Praha-Lysolaje, Praha-Slivenec, Praha-Přední Kopanina, Praha-Březiněves, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Kyje, Praha-Koloděje, Praha-Velká Chuchle, Praha-Vinoř, Praha-Benice, Újezd nad Lesy, Praha-Kbely. 10

11 3.6 Problémové okruhy Při zodpovídání dotazů a následném zpracování výsledků šetření se ukázalo několik problematických okruhů: 1) Poskytovatelé se často nedokáží zařadit do zákonem vymezeného zařízení sociálních (otázka č. 6 zjišťující jaké zařízení sociálních organizace provozuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok odvozena ze zák. č. 108/2006 Sb. 34). Respondenti často uváděli jiná zařízení, než vyjmenovává zákon č. 108/2006 Sb., jedná se např. o terénní soc. služby či domácí hospice, které nemusí provozovat žádné zařízení sociálních. 2) Často není možné určit přesný počet pracovníků na konkrétní službu, v mnoha případech je sledován pouze počet pracovníků na organizaci (otázka č. 6 a otázka č. 9 zjišťující jaký typ sociálních organizace poskytuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok odvozena ze zák. č. 108/2006 Sb ). Tento fakt je zřejmě způsoben také tím, že v mnoha organizacích nejsou jasně stanoveny kompetence a hranice mezi jednotlivými typy a zaměstnanec se tedy může podílet na poskytování více. 3) Často není možné určit přesnou nákladovost rozdílných v jedné organizaci pokud je vedeno jednotné výkaznictví a účetnictví (otázka č. 6,9). 4) Není rozšířena jednotná definice jednotky sociální služby (otázka č. 9), je tedy např. teoreticky možné, že v jednom případě je za jednotku považována poradenská hodina (např. 45 min.) a v druhém případě setkání (např. 2 hodiny). Při konzultacích byli poskytovatelé vyzýváni, aby uváděli užitou jednotku služby do poznámky, přesto výsledky nejsou jednoznačné. 5) Jako ne zcela vyhovující se ukázalo požadovat uvedení finančních údajů v tisících. Přibližně 60 % poskytovatelů uvádělo údaje v korunách. 11

12 4. Popis a analýza existujících sociálních a jejich ekonomického vyhodnocení 4. 1 Právní forma organizací poskytujících sociální služby Ve výzkumném vzorku bylo zastoupeno 213 mateřských organizací a 161 poboček, pracovišť která nemají právní subjektivitu a jsou provozována mateřskou organizací (viz graf č. 1). Tato pracoviště předpokládají, že se budou od roku 2007 registrovat u MPSV jako poskytovatelé sociálních podle zákona č. 108/2006 Sb. Graf č. 1 Relativní rozložení mateřských organizací a poboček pobočka 43% mateřská organizace 57% Pokud hodnotíme soubor poskytovatelů sociálních z hlediska právní formy (viz tab. č. 1), bylo ve vzorku zastoupeno nejvíce občanských sdružení (130 mateřských organizací a 108 poboček) a organizací zřízených hlavním městem Prahou (30 mateřských organizací a 16 poboček). Dále potom organizace zřízené městskými částmi (23 mateřských organizací a 5 poboček) a církevní právnická osoba (13 mateřských organizací a 24 poboček). Naopak sporadické bylo zastoupení nadací a nadačních fondů (1 mateřská organizace) a organizací zřízených státem (1 mateřská organizace a 2 pobočky). Relativní podíl jednotlivých právních forem organizací v celém souboru zachycuje graf č. 2. Vyjádřeno procenty, občanská sdružení představují 65% podíl z celkového počtu poskytovatelů sociálních zahrnutých v šetření. 12

13 Tabulka č. 1 Právní forma poskytovatelů sociálních Právní forma organizace Mateřská organizace Pobočka Celý soubor Občanské sdružení 130,0 108,0 238,0 Obecně prospěšná společnost 8,0 4,0 12,0 Církevní právnická osoba 13,0 24,0 37,0 Nadace, nadační fond 1,0 1,0 Organizace zřízená státem* 1,0 2,0 3,0 Organizace zřízená hl. m. Prahou 30,0 16,0 46,0 Organizace zřízená městskou částí Prahy 23,0 5,0 28,0 Jiné (např. fyzická osoba) 7,0 2,0 9,0 Celý soubor 213,0 161,0 374,0 *Jedná se o tyto subjekty: Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady-Ambulance pro poruchy paměti, Zařízení pro děti cizince a SVP Graf č. 2 Procentuální zastoupení poskytovatelů sociálních podle právní formy občanské sdružení obecně prospěšná společnost 1% 0% 12% 7% 2% církevní právnická osoba nadace, nadační fond organizace zřízená státem 10% 3% 65% organizace zřízená hl. m. Prahou organizace zřízená m ěstskou částí Prahy jiné (např. fyzická osoba) Ve všech městských částech převládají poskytovatelé se statutem občanského sdružení. Největší podíl zaujímají občanská sdružení na Praze 2 a 13 (shodně 81,8 %), nejmenší pak na Praze 21 (33,3 %) a Praze 16 (42,9 %), relativně malý počet pražských poskytovatelů se statutem občanského sdružení působí mimo Prahu (16,7 %). Poskytovatelé se statutem církevní osoby se vyskytují v relativně velkém procentuelním zastoupení na Praze 15 (33,3 %) a Praze 19 (50 %), naopak nejsou zastoupeni na Praze 10, Praze 12, Praze 16 a Praze 21. Organizace zřízené hl. m. Prahou představují 83 % mimopražských organizací. Graficky toto rozložení dokládá graf č

14 Graf č. 3 Relativní rozložení organizací podle právní formy v městských částech 100% 80% 60% 40% 20% 0% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 jiné (např. fyzická osoba) organizace zřízená městskou částí Prahy organizace zřízená hl. m. Prahou organizace zřízená státem nadace, nadační fond církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost občanské sdružení P17 P18 P19 P20 P21 P22 mimo Prahu 4. 2 Struktura typů zařízení a poskytované sociální služby Graf č. 4 znázorňuje počty zařízení v členění podle poskytovaných. Zákon č. 108/2006 Sb. v 34 vymezuje následující zařízení sociálních : centra denních, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, centra sociálně rehabilitačních, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, noclehárny, terapeutické komunity sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, pracoviště rané péče. 14

15 Ve zkoumaném vzorku byl zaznamenán významný počet zařízení provozujících sociální poradny (90), dále centra denních (58) a centra sociálně rehabilitačních (45). Relativně velký počet (117) respondentů se nedokázal zařadit do kategorizace podle výše uvedeného 34 zákona č. 108/2006 Sb. V grafu č. 4 jsou tito poskytovatelé uvedeni jako terénní soc. práce, kluby seniorů, psych. poradenství, ambulantní služby, vzdělávání pracovníků a jiné. Graf č. 4 Počet zařízení sociálních podle typu centra denních 58 denní stacionáře 32 týdenní stacionáře 4 domovy pro osoby se zdrav. postižením 22 domovy pro seniory 27 domovy se zvláštním režimem 10 chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty 8 zařízení pro krizovou pomoc 15 nízkoprahová denní centra 8 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14 noclehárny 6 terapeutické komunity 12 sociální poradny 90 sociálně terapeutické dílny 32 centra sociálně rehabilitačních 45 pracoviště rané péče 12 terénní sociální práce - pečovatelská služba 40 kluby seniorů, svazy 11 psychologické poradenstí/pepsy poradny ambulantní služby 5 6 vzdělávání pracovníků 3 jiné - výskyt 52 15

16 Analýza struktury sociálních podle cílových skupin umožňuje identifikovat preferované či naopak opomíjené cílové skupiny (viz graf č. 5). Ačkoliv do jisté míry poptávka po službách pozitivně ovlivňuje jejich nabídku, zvláště u neziskového sektoru, který pružněji reaguje na vnější podněty. Zde se nabízí bližší zkoumání cílových skupin s nízkým zastoupením poskytovatelů, tyto skupiny marginalizované. mohou být na trhu sociálních Graf č. 5 Rozložení počtu organizací podle cílových skupin os. s tělesným postižením 129 os. s mentálním postižením 117 os. se zrakovým postižením os. se sluchovým postižením os. s duševním onemocněním 88 os. s kombinovaným postižením 133 os. s jiným zdravotním postižením 64 os. HIV+ a nemocní AIDS cizinci senioři 143 rodiny s dětmi 119 osoby ohrožené prostitucí 17 děti a mládež ohrožené delikvencí 59 osoby bez přístřeší 45 osoby v krizi 132 oběti násilí 38 etnické menšiny 30 uprchlíci 9 pachatelé trestné činnosti 23 jiné 72 Graf č. 5 uvádí rozložení počtu organizací (poskytovatelů) dle cílových skupin. Nejvíce organizací poskytuje své služby seniorům (143 organizací), osobám s kombinovaným postižením (133 organizací), osobám v krizi (132 organizací) a rodinám s dětmi (119 organizací). Nejméně respondentů má za cílovou skupinu uprchlíky (9 organizací). Některé 16

17 organizace poskytují služby více cílovým skupinám. V terminologii zákona 108/2006 Sb. ( 34) budou pravděpodobně klasifikovány jako mezigenerační a integrovaná centra. Respondenti měli u otázky zjišťující jaké zařízení soc. poskytovatel provozuje možnost zvolit odpověď jiné a uvést tak specifické zařízení sociálních (mnoho poskytovatelů nedokázalo odlišit typ sociální služby od vlastního zařízení sociální služby ve smyslu nemovitosti). V rámci této odpovědi uváděli respondenti nejčastěji služby pro děti a mládež (např. sociálně právní ochrana dětí, dětské domovy, péče o děti, poradenské, terapeutické a aktivační služby, školní zařízení ústavní výchovy apod.), služby pro osoby se zdravotními handicapy (tlumočnické služby pro neslyšící, středisko pro osoby se zrakovým postižením, ale také středisko výcviku vodících a asistenčních psů), dále dobrovolnická centra a programy, komunitní programy, podporu svépomoci, respitní péči a domácí hospic, ale také péči pastorační. Graf č. 6 udává počet typů poskytovaných. Významně zde vystupuje sociální poradenství, jež poskytuje 158 poskytovatelů soc. (dle zákona 108/2006 Sb. 37 je základní sociální poradenství základní činností při poskytování všech druhů soc., poskytovatelé soc. jsou vždy povinni jej zajistit). Významný počet respondentů rovněž uvedl, že poskytuje osobní asistenci (64 poskytovatelů), sociálně aktivizační služby pro seniory pak poskytuje 58 poskytovatelů. Respondenti mohli uvést, že poskytují více typů. Také u této otázky měli respondenti možnost uvést odpověď jiné, vzhledem k širokému spektru odpovědí je možné odpovědi zařadit pouze do širších okruhů, a to: děti a mládež, nezaměstnaní, osoby pečující, osoby zdravotně handicapované, osoby nevyléčitelně nemocné, osoby se závislostmi, cizinci (imigranti), ale také lidé odlišnou sexuální orientací. Tabulka č. 2 udává počty poskytnutých za rok 2005 a odhad na rok Uvedené údaje nejsou zcela přesné. Důvodem relativně malé validity těchto údajů je skutečnost, že mezi poskytovateli soc. nejsou vymezeny jednotky služby, stejná služba může být tedy někdy počítána jako více a naopak. Tabulka č. 3 udává počty podle typu služby. Dle očekávání vystupuje v roce 2005 nejvíce v sociálním poradenství ( ), rovněž odhad na rok 2006 očekává nejvíce v sociálním poradenství. Celkový nárůst počtu v roce 2006 oproti roku 2005 se jeví jako mírný (1,9 %). 17

18 Graf č. 6 Počet typů poskytovaných Počty typů poskytovaných sociální poradenství 158 osobní asistence 64 pečovatelská služba 52 tísňová péče 6 průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby 30 centra denních 53 denní stacionáře 31 týdenní stacionáře 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 domovy pro seniory 29 domovy se zvláštním režimem 11 chráněné bydlení 27 soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních 4 raná péče 15 telefonická krizová pomoc 24 tlumočnické služby 8 azylové domy 25 domy na půl cesty 5 kontaktní centra 16 krizová pomoc 32 nízkoprahová denní centra 6 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 17 noclehárny 5 služby následné péče soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi soc. aktivizační služby pro seniory 58 sociálně terapeutické dílny 35 terapeutické komunity 13 terénní programy 19 sociální rehabilitace 45 18

19 Tabulka č. 2 Počet poskytnutých podle typu organizace Průměrně na Typ sociální služby Cekem poskytnuto poskytující organizaci Nárůst/pokles z celkové hodnoty abs. % Sociální poradenství ,0 4102, ,3 Osobní asistence ,3 3629, ,0 Pečovatelská služba , , ,9 Tísňová péče , , ,5 Průvodcovské a předčitatelské služby ,8 680, ,5 Podpora samostatného bydlení ,9 1269, ,7 Odlehčovací služby ,5 2262, ,0 Centra denních , , ,0 Denní stacionáře ,7 6603, ,3 Týdenní stacionáře , , ,1 Domovy pro osoby se zdravotním postižení , , ,1 Domovy pro seniory , , ,9 Domovy se zvláštním režimem , , ,3 Chráněné bydlení ,1 2822, ,4 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zař. ústavní péče ,5 1682, ,1 Raná péče ,3 845, ,7 Telefonická krizová pomoc ,6 1599, ,2 Tlumočnické služby ,7 2460, ,7 Azylové domy , , ,5 Domy na půl cesty ,4 1421, ,0 Kontaktní centra ,1 3425, ,5 Krizová pomoc ,5 307, ,7 Nízkoprahová denní centra , , ,9 Nízkoprahová zař. pro děti a mládež ,5 3449, ,9 Noclehárny ,7 7155, ,1 Služby následné péče ,4 1694, ,9 Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi ,0 2427, ,8 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ,7 4185, ,5 Sociálně terapeutické dílny ,8 9912, ,7 Terapeutické komunity ,4 1652, ,0 Terénní programy ,6 5762, ,1 Sociální rehabilitace ,2 3888, ,4 Celkem , , ,9 19

20 Tabulka č. 3 Počet beneficiantů jednotlivých typů Typy Cekem beneficiantů Průměrně na poskytující organizaci Nárůst/pokles z celkové hodnoty (2005=100%) abs. % Sociální poradenství ,1 1122, ,4 Osobní asistence ,6 96, ,4 Pečovatelská služba ,9 380, ,5 Tísňová péče ,4 144, ,4 Průvodcovské a předčitatelské služby ,1 52, ,7 Podpora samostatného bydlení ,8 18, ,3 Odlehčovací služby ,4 29, ,8 Centra denních ,9 598, ,3 Denní stacionáře ,9 108, ,1 Týdenní stacionáře ,8 217, ,2 Domovy pro osoby se zdravotním postižení ,3 78, ,8 Domovy pro seniory ,5 167, ,5 Domovy se zvláštním režimem ,1 1326, ,8 Chráněné bydlení ,3 28, ,0 Sociální služby poskytované ve zdrav.zař. ustavní péče ,8 146, ,6 Raná péče ,1 250, ,5 Telefonická krizová pomoc ,2 1004, ,4 Tlumočnické služby ,9 407, ,9 Azylové domy ,8 106, ,8 Domy na půl cesty ,5 13,5-3 94,7 Kontaktní centra ,8 652, ,6 Krizová pomoc ,8 155, ,4 Nízkoprahová denní centra ,0 1018, ,8 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ,4 206, ,1 Noclehárny ,8 1141, ,1 Služby následné péče ,2 76, ,2 Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi ,2 1325, ,9 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ,3 960, ,2 Sociálně terapeutické dílny ,2 102, ,3 Terapeutické komunity ,7 111, ,6 Terénní programy ,7 556, ,7 Sociální rehabilitace ,9 2044, ,6 Celkem ,5 457, ,9 20

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (SDL/OSVZ/ /09): Sběr zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. STRUKTURA DAT

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ANALÝZA O REALIZACI AKTIVITY Zdroje dat ORP Prachatice: 1. POČTY OSOB CÍLOVÉ SKUPINY A Z NICH POČTY OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

OBSAH PŘÍSPĚVKU. Cíl změny systému. Historický exkurz do dotačního řízení MPSV. Podklady deklarující nutnou změnu. První kroky v roce 2014

OBSAH PŘÍSPĚVKU. Cíl změny systému. Historický exkurz do dotačního řízení MPSV. Podklady deklarující nutnou změnu. První kroky v roce 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU Cíl změny systému Historický exkurz do dotačního řízení MPSV Podklady deklarující nutnou změnu První kroky v roce 2014 Přechod financování sociálních služeb na kraje od roku 2015 CO JE

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více