SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006"

Transkript

1 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ

2 Obsah 1. Úvod Souhrn Zadání šetření Zpracování zadání Metoda a struktura šetření Realizace šetření Publicita a podpora respondentům Návratnost a validita Problémové okruhy Popis a analýza existujících sociálních a jejich ekonomického vyhodnocení Právní forma organizací poskytujících sociální služby Struktura typů zařízení a poskytované sociální služby Uživatelé sociálních Zhodnocení hospodaření poskytovatelů sociálních Lidské zdroje pro zajištění sociálních Závěry Cíle a opatření Přílohy Dotazník pro poskytovatele sociálních

3 1. Úvod Předkládaná studie je vyhodnocením dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních, které mělo za cíl zhodnotit stav sítě poskytovatelů sociálních na území hl. m. Prahy. Prvotním impulsem k realizaci tohoto šetření bylo přijetí zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., který přináší do sociální oblasti řady novinek. Jednou z mnoha oblastí, které se od ledna 2007 dočkají zásadních změn je i problematika financování sociálních a zajištění jejich fungování vůbec. Tato analýza posuzuje finanční zajištění poskytovatelů sociálních v roce 2005 a 2006, dále jejich personální zajištění a počet poskytnutých. Vlastní průzkum v sektoru poskytovatelů sociálních byl ovlivněn několika determinantami. V první řadě se zhotovitel průzkumu potýkal s neexistencí databáze sociálních, která by umožnila oslovení všech existujících poskytovatelů. Průzkum byl dále ovlivněn faktem, že většina respondentů nebyla dostatečně seznámena s novým zákonem o sociálních službách a nebyla schopna zodpovědět některé otázky dle potřeb zadavatele. Důležitým faktorem ovlivňujícím kapitolu finance se ukázala omezená schopnost cca 20 % respondentů odpovědět korektně na strukturu hospodaření organizace, tento fakt se jeví jako významný problém 1. Přes zmíněné problémy může být předkládaná studie významným počinem, který je v době svého vzniku jednou z mála možností, jak zhodnotit finanční zajištění sektoru poskytovatelů sociálních na území hl. m. Prahy. 1 Z tohoto hlediska se ukazují určité limity dotazníkové metody. 3

4 2. Souhrn V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. bylo MCSSP v březnu 2006 pověřeno odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP realizací dotazníkového šetření sektoru poskytovatelů sociálních. MCSSP se na základě požadavku zadavatele rozhodlo pro analýzu sektoru poskytovatelů sociálních využít dotazníkovou metodu. Dotazník byl vyplněn 377 mateřskými organizacemi a pobočkami, které předpokládají, že budou od roku 2007 registrovány na MPSV jako poskytovatelé sociálních (z tohoto počtu bylo 57 % organizací označeno jako mateřské a 43 % jako pobočky). Z celkového počtu 213 mateřských organizací se z hlediska právní formy jeví jako nejvýznamnější občanská sdružení (130 organizací), organizace zřízené hl. m. Prahou (30 organizací) a organizace zřízené městskou částí Prahy (23 organizací). Z celkového počtu 161 poboček se podle právní formy jeví jako významná občanská sdružení (108 poboček), církevní právnické osoby (24 poboček) a organizace zřízené městskou částí Prahy (16 poboček). V těchto organizacích pracovalo celkem pracovníků, resp pracovníků v přepočteném počtu. Největší počet pracovníků (2835) vykazují občanská sdružení. V přepočteném počtu pracovníků však vykazují největší počet (2 478 pracovníků) organizace zřízené hl. m. Prahou, rovněž v počtu přepočtených pracovníků v přímé péči vykazují organizace zřízené hl. m. Prahou největší podíl (1 673 pracovníků). Nejvýznamnější podíl na počtu dobrovolníků vykazují občanská sdružení (3 224 dobrovolníků). Podle typu organizace největší počet pracovníků pracuje v centrech denních (1 901 pracovníků), dále pak v denních stacionářích (1 785 pracovníků) a domovech pro osoby se zdravotním postižením (1 754 pracovníků). Největší počet přepočtených pracovníků v přímé práci vykazuje cílová skupina senioři (2 607 pracovníků), dále pak skupina osoby s kombinovaným postižením (2 363 pracovníků) a skupina osoby s mentálním postižením (2 257 pracovníků). Relativně velký počet přepočtených pracovníků v nepřímé práci s klienty vykazuje skupina senioři (930 pracovníků), skupina osoby s kombinovaným postižením (830 pracovníků) a skupina osoby s mentálním postižením (777 pracovníků). 4

5 Nejvíce dobrovolníků působí v oblasti osob s kombinovaným postižením (1 243 dobrovolníků). Největší počet přepočtených pracovníků v přímé práci připadá na skupinu dospělých (3 876 pracovníků), dále pak skupinu mladých dospělých (2 977 pracovníků) a skupinu mladších seniorů (2 952 pracovníků). Největší počet přepočtených pracovníků věnujících se nepřímé práci vykazuje skupina dospělí (1 358 pracovníků). Skupina dospělých rovněž vykazuje největší počet dobrovolníků (3 320 dobrovolníků). Ve všech městských částech převládají poskytovatelé s právní formou občanské sdružení. Největší podíl zaujímají občanská sdružení na Praze 2 a 13 (shodně 81,8 %), nejmenší pak na Praze 21 (33,3 %) a Praze 16 (42,9 %), relativně malý počet poskytovatelů s právní formou občanského sdružení se sídlem v Praze působí mimo hlavní město (16,7 %). Poskytovatelé se statutem církevní osoby se vyskytují v relativně velkém procentuelním zastoupení na Praze 15 (33,3 %) a Praze 19 (50 %), naopak nejsou zastoupeni na Praze 10, Praze 12, Praze 16 a Praze 21. Organizace zřízené hl. m. Prahou představují 83 % mimopražských organizací. Mezi zařízeními sociálních zaujímají významný počet sociální poradny ( 90 zařízení), dále centra denních (58 zařízení) a centra sociálně rehabilitačních (45 zařízení). Relativně velký počet (52 zařízení) respondentů se nedokázal zařadit do v dotazníků uvedené kategorizace. Nejvíce organizací poskytuje své služby seniorům (143 organizací), osobám s kombinovaným postižením (133 organizací), osobám v krizi (132 organizací) a rodinám s dětmi (119 organizací). Nejméně respondentů má za cílovou skupinu uprchlíky (9 organizací). Některé organizace poskytují služby více cílovým skupinám. Z výsledků šetření vyplývá, že celkové náklady na provoz organizací za rok 2005 činí ,77 tis. Kč, tato hodnota nejlépe odráží skutečné množství vynakládaných prostředků potřebných pro chod organizací v roce Provozní náklady v celkové výši ,83 tis. Kč, mzdové náklady v celkové výši ,11 tis. Kč a investiční náklady ve výši ,56 tis. Kč nedokázala řada respondentů rozdělit, v celkovém součtu tedy tyto hodnoty nejsou součtem celkových nákladů organizace za rok 2005 a jejich vypovídací schopnost je tudíž omezena. 5

6 3. Zadání šetření V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. bylo MCSSP v březnu 2006 pověřeno odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP a radní zastupitelstva MHMP Mgr. Hanou Halovou realizací dotazníkového šetření sektoru poskytovatelů sociálních. Zadávací pokyn k šetření určoval zjistit v maximální možné míře místní a typovou dostupnost sociálních, včetně finančních nákladů na tyto služby, dále zmapování cílových skupin uživatelů včetně věkových kategorií. Údaje o financování byli zjišťovány za rok 2005, včetně kvalifikovaného odhadu pro rok Rozpočet organizace měl být sledován z hlediska zdroje financí (dotace, granty, platby od uživatelů, atd.). Jednou z hlavních sledovaných proměnných měly být rovněž náklady na provoz rozdělené na náklady neinvestiční, provozní a mzdové. Dále zadání ukládalo zpracovateli zmapovat počet úvazků a pracovníků, včetně vyjádření počtu pracovníků v přímé práci s klienty a případných dobrovolníků Zpracování zadání MCSSP vypracovalo na základě požadavků zadavatelů vzorový formulář dotazníku, jenž byl následně připomínkován a doplněn odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP. Dotazník byl podroben pilotnímu ověřování celkem u osmi významných poskytovatelů sociálních Metoda a struktura šetření MCSSP se na základě požadavku zadavatele rozhodlo pro analýzu sektoru poskytovatelů sociálních využít metodu dotazníkového šetření. Výhody této metody lze spatřovat zejména v nízké nákladovosti, možnosti obsáhnout co největší vzorek respondentů, průkaznosti při vyhodnocování a v neposlední řadě zkušenosti zpracovatele s tímto typem výzkumu. Jako největší nevýhody zvolené metody se v tomto případě ukázaly nemožnost zařadit některé proměnné do stávajícího formuláře a omezená schopnost poskytovatelů uvést některé údaje v požadované kvalitě. (viz dále). 6

7 Vlastní dotazník obsahoval celkem 10 otázek, jejichž zodpovězení bylo možné pomocí označení příslušné odpovědi, či uvedením konkrétní číselné hodnoty, v otázkách 4, 6 a 7 bylo možné uvést v kolonce jiné nestandardizovanou odpověď: Struktura většiny otázek v dotazníku vyplývala ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Otázka č. 1 zjišťuje, zda je pracoviště vyplňující dotazník pobočkou mateřské organizace ; Otázka č. 2 zjišťuje právní formu organizace; Otázka č. 3 zjišťuje počet pracovníků organizace a počet dobrovolníků; Otázka č. 4 zjišťuje finanční zdroje organizace za rok 2005 a odhad na rok 2006; Otázka č. 5 zjišťuje strukturu finančních zdrojů (nákladů na provoz) organizace; Otázka č. 6 zjišťuje jaké zařízení sociálních organizace provozuje, náklady organizací v roce 2005 a jejich na odhad na rok 2006; Otázka č. 7 zjišťuje cílovou skupinu organizace; Otázka č. 8 zjišťuje věkovou strukturu uživatelů sociálních ; Otázka č. 9 zjišťuje jaký typ sociálních organizace poskytuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok 2006; Otázka č. 10 zjišťuje počet a počet, které organizace poskytla v roce 2005 a odhad jejich počtu v roce Dotazník byl doplněn otevřenou otázkou č. 11, v které měli respondenti možnost vysvětlit uvedené údaje a vyjádřit se k nejasnostem vyplývajícím z dotazníku. 3.3 Realizace šetření Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě ve formátu RTF, který zajišťuje kompatibilitu s většinou systémů používaných na platformě PC a je možné jej bezproblémově vytisknout. Vyplněné dotazníky měly být poskytovateli sociálních předány ke zpracování v elektronické i tištěné podobě. Elektronická podoba obzvláště z důvodu snadnější zpracovatelnosti, tištěná forma pak měla obsahovat podpis zodpovědné osoby (nejlépe statutárního zástupce). Distribuce a následný sběr dotazníků pro poskytovatele soc. byly primárně provedeny pověřenými osobami jednotlivých městských částí (57 městských částí) 2. Při 2 V následujícím textu pro účely analýzy používáme výrazu městské části ve smyslu 22 správních obvodů. 7

8 realizaci této části úkolu vycházelo MCSSP z předpokladu, že zástupci těchto městských částí znají nejlépe vlastní obec a dokáží dobře navázat s poskytovateli kontakt. Tyto pověřené osoby byly proškoleny v problematických oblastech vyplývajících z dotazníku. Po skončení šetření měly odevzdat vyplněné dotazníky v tištěné i elektronické podobě pracovníkům oddělení analýz a vzdělávání MCSSP, kteří provedli jejich filtrování a interpretaci. Vlastní zpracování závislostí bylo provedeno Mgr. Pavlem Barešem (VÚPSV) s využitím statistického programu SPSS. 3.4 Publicita a podpora respondentům V průběhu dubna a května 2006 uskutečnilo MCSSP informační kampaň za účelem oslovení co největšího počtu poskytovatelů sociálních. Inzeráty o probíhajícím šetření byly opakovaně zveřejněny v relativně velkém počtu periodik (např. Metro, 24 hodin, MF Dnes, Nový prostor atd.), na webových stránkách MCSSP, MHMP, ICN, informace se rovněž objevila ve zpravodajství ČTK. Od do probíhala distribuce dotazníků k poskytovatelům soc., vyplněné dotazníky měly být předány MCSSP nejpozději Po celou dobu trvání šetření poskytovali pracovníci MCSSP metodickou podporu poskytovatelům soc. při vyplňování dotazníku. Za tímto účelem byla zřízena zvláštní telefonní linka, využito bylo rovněž jiných standardizovaných postupů (např. , osobní konzultace). 3.5 Návratnost a validita Jako konečný termín odevzdání dotazníků pracovníkům MCSSP byl původně určen 26. květen 2006, po zvážení byl tento termín dodatečně posunut na K tomuto datu obdrželo MCSSP celkem 390 formulářů dotazníků, po následném filtrování a vyloučení duplicit zbylo ke zpracování celkem 377 formulářů. Z tohoto počtu bylo 214 (tj. 57,1 %) dotazníků vyplněno za mateřskou organizaci a 161 (tj. 42,9 %) bylo vyplněno za pobočku 3 organizace. Vzhledem k tomu, že někteří poskytovatelé byli kontaktováni pověřenými pracovníky městských částí a jiní se dozvěděli o probíhajícím šetření z některého periodika a formulář 3 Pobočka je pracoviště, které nemá právní subjektivitu a je provozováno mateřskou organizací. 8

9 dotazníku si stáhli z webových stránek, nelze přesně určit návratnost dotazníků. Určení přesného procenta návratnosti rovněž znesnadňuje fakt, že není znám počet poskytovatelů sociálních na území HMP a že mnoho organizací vystupujících v současnosti jako poskytovatelé soc. působí ve skutečnosti ve školství, vzdělávání či zdravotnictví 4. Návratnost byla pracovníky MCSSP kvalifikovaně odhadnuta na 85 %. Relativně vysoká návratnost může být zapříčiněna několika faktory. Jako nejvýznamnější se jeví skutečnost, že proběhlý průzkum měl pověření MHMP a jeho těžiště spočívalo ve zjištění finančních potřeb organizace, zdá se, že obava z možné ztráty dotací a určitá nejistota v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách přiměla většinu poskytovatelů dotazník vyplnit. Dále je nutno zmínit relativně masivní propagační kampaň, která šetření podporovala. Jedním z faktorů, který mohl ovlivnit návratnost je předem deklarovaná skutečnost, že do výzkumu budou zařazeni pouze poskytovatelé, kteří mají v úmyslu se registrovat jako poskytovatel sociálních na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Velmi důležitým faktem pro konečné hodnocení dotazníku je, že všichni významní poskytovatelé sociálních na území HMP, kteří čerpají nevíce dotací (např. Naděje, Arcidiecézní charita, Sananim ), se dotazníkového šetření zúčastnili. Ve výsledcích jsou zahrnuty rovněž všechny příspěvkové organizace HMP. Při srovnávání některých proměnných je nutno kalkulovat s určitou statistickou chybou, která mohla být rovněž způsobena relativní složitostí formuláře dotazníku. Výrazně v této souvislosti vystupuje nesprávné vyplnění dotazníku organizací Fokus a organizace Máme otevřeno?, jež náklady na všechny své pobočky přiřadily k Praze 8 (Fokus) a Praze 2 ( Máme otevřeno? ). 4 V současnosti neexistuje registr poskytovatelů soc.. Lze předpokládat, že po nabytí účinnosti zákona 108/2006 Sb. již některé organizace nebudou klasifikovány jako poskytovatelé sociálních. 9

10 Jako problematický se jeví fakt, že u otázek č. 6 a 9 řada organizací nedokázala rozdělit náklady a počty pracovníků v rámci několika zařízení či typů sociálních (pokud provozují více zařízení či poskytují více typů ). Přestože podobné výsledky naznačovalo pilotní šetření, struktura těchto otázek byla požadována odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP. Validita těchto údajů je tedy omezená. Dalším problematickým okruhem je nejednotné definování služby (otázka 9.). Přes časté konzultace s pracovníky MCSSP nebyli poskytovatelé často schopni ve stejné oblasti poskytovaných uvádět totožnou jednotku služby. Z tohoto důvodu je v tomto případě validita dat omezená. Přestože součinnost pověřených osob jednotlivých městských částí s MCSSP byla na dobré úrovni, některé městské části dodaly vyplněné dotazníky se značným zpožděním oproti harmonogramu, tato skutečnost znesnadnila konečné zpracování. Dle vyjádření pověřených osob nesídlí žádný poskytovatel soc. v těchto městských částech: Praha-Libuš, Praha- Petrovice, Praha Řeporyje, Praha Lochkov, Praha-Nedvězí, Praha-Lipence, Praha-Lysolaje, Praha-Slivenec, Praha-Přední Kopanina, Praha-Březiněves, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Kyje, Praha-Koloděje, Praha-Velká Chuchle, Praha-Vinoř, Praha-Benice, Újezd nad Lesy, Praha-Kbely. 10

11 3.6 Problémové okruhy Při zodpovídání dotazů a následném zpracování výsledků šetření se ukázalo několik problematických okruhů: 1) Poskytovatelé se často nedokáží zařadit do zákonem vymezeného zařízení sociálních (otázka č. 6 zjišťující jaké zařízení sociálních organizace provozuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok odvozena ze zák. č. 108/2006 Sb. 34). Respondenti často uváděli jiná zařízení, než vyjmenovává zákon č. 108/2006 Sb., jedná se např. o terénní soc. služby či domácí hospice, které nemusí provozovat žádné zařízení sociálních. 2) Často není možné určit přesný počet pracovníků na konkrétní službu, v mnoha případech je sledován pouze počet pracovníků na organizaci (otázka č. 6 a otázka č. 9 zjišťující jaký typ sociálních organizace poskytuje, ptá se na náklady za rok 2005 a na odhad na rok odvozena ze zák. č. 108/2006 Sb ). Tento fakt je zřejmě způsoben také tím, že v mnoha organizacích nejsou jasně stanoveny kompetence a hranice mezi jednotlivými typy a zaměstnanec se tedy může podílet na poskytování více. 3) Často není možné určit přesnou nákladovost rozdílných v jedné organizaci pokud je vedeno jednotné výkaznictví a účetnictví (otázka č. 6,9). 4) Není rozšířena jednotná definice jednotky sociální služby (otázka č. 9), je tedy např. teoreticky možné, že v jednom případě je za jednotku považována poradenská hodina (např. 45 min.) a v druhém případě setkání (např. 2 hodiny). Při konzultacích byli poskytovatelé vyzýváni, aby uváděli užitou jednotku služby do poznámky, přesto výsledky nejsou jednoznačné. 5) Jako ne zcela vyhovující se ukázalo požadovat uvedení finančních údajů v tisících. Přibližně 60 % poskytovatelů uvádělo údaje v korunách. 11

12 4. Popis a analýza existujících sociálních a jejich ekonomického vyhodnocení 4. 1 Právní forma organizací poskytujících sociální služby Ve výzkumném vzorku bylo zastoupeno 213 mateřských organizací a 161 poboček, pracovišť která nemají právní subjektivitu a jsou provozována mateřskou organizací (viz graf č. 1). Tato pracoviště předpokládají, že se budou od roku 2007 registrovat u MPSV jako poskytovatelé sociálních podle zákona č. 108/2006 Sb. Graf č. 1 Relativní rozložení mateřských organizací a poboček pobočka 43% mateřská organizace 57% Pokud hodnotíme soubor poskytovatelů sociálních z hlediska právní formy (viz tab. č. 1), bylo ve vzorku zastoupeno nejvíce občanských sdružení (130 mateřských organizací a 108 poboček) a organizací zřízených hlavním městem Prahou (30 mateřských organizací a 16 poboček). Dále potom organizace zřízené městskými částmi (23 mateřských organizací a 5 poboček) a církevní právnická osoba (13 mateřských organizací a 24 poboček). Naopak sporadické bylo zastoupení nadací a nadačních fondů (1 mateřská organizace) a organizací zřízených státem (1 mateřská organizace a 2 pobočky). Relativní podíl jednotlivých právních forem organizací v celém souboru zachycuje graf č. 2. Vyjádřeno procenty, občanská sdružení představují 65% podíl z celkového počtu poskytovatelů sociálních zahrnutých v šetření. 12

13 Tabulka č. 1 Právní forma poskytovatelů sociálních Právní forma organizace Mateřská organizace Pobočka Celý soubor Občanské sdružení 130,0 108,0 238,0 Obecně prospěšná společnost 8,0 4,0 12,0 Církevní právnická osoba 13,0 24,0 37,0 Nadace, nadační fond 1,0 1,0 Organizace zřízená státem* 1,0 2,0 3,0 Organizace zřízená hl. m. Prahou 30,0 16,0 46,0 Organizace zřízená městskou částí Prahy 23,0 5,0 28,0 Jiné (např. fyzická osoba) 7,0 2,0 9,0 Celý soubor 213,0 161,0 374,0 *Jedná se o tyto subjekty: Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady-Ambulance pro poruchy paměti, Zařízení pro děti cizince a SVP Graf č. 2 Procentuální zastoupení poskytovatelů sociálních podle právní formy občanské sdružení obecně prospěšná společnost 1% 0% 12% 7% 2% církevní právnická osoba nadace, nadační fond organizace zřízená státem 10% 3% 65% organizace zřízená hl. m. Prahou organizace zřízená m ěstskou částí Prahy jiné (např. fyzická osoba) Ve všech městských částech převládají poskytovatelé se statutem občanského sdružení. Největší podíl zaujímají občanská sdružení na Praze 2 a 13 (shodně 81,8 %), nejmenší pak na Praze 21 (33,3 %) a Praze 16 (42,9 %), relativně malý počet pražských poskytovatelů se statutem občanského sdružení působí mimo Prahu (16,7 %). Poskytovatelé se statutem církevní osoby se vyskytují v relativně velkém procentuelním zastoupení na Praze 15 (33,3 %) a Praze 19 (50 %), naopak nejsou zastoupeni na Praze 10, Praze 12, Praze 16 a Praze 21. Organizace zřízené hl. m. Prahou představují 83 % mimopražských organizací. Graficky toto rozložení dokládá graf č

14 Graf č. 3 Relativní rozložení organizací podle právní formy v městských částech 100% 80% 60% 40% 20% 0% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 jiné (např. fyzická osoba) organizace zřízená městskou částí Prahy organizace zřízená hl. m. Prahou organizace zřízená státem nadace, nadační fond církevní právnická osoba obecně prospěšná společnost občanské sdružení P17 P18 P19 P20 P21 P22 mimo Prahu 4. 2 Struktura typů zařízení a poskytované sociální služby Graf č. 4 znázorňuje počty zařízení v členění podle poskytovaných. Zákon č. 108/2006 Sb. v 34 vymezuje následující zařízení sociálních : centra denních, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, centra sociálně rehabilitačních, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, noclehárny, terapeutické komunity sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, pracoviště rané péče. 14

15 Ve zkoumaném vzorku byl zaznamenán významný počet zařízení provozujících sociální poradny (90), dále centra denních (58) a centra sociálně rehabilitačních (45). Relativně velký počet (117) respondentů se nedokázal zařadit do kategorizace podle výše uvedeného 34 zákona č. 108/2006 Sb. V grafu č. 4 jsou tito poskytovatelé uvedeni jako terénní soc. práce, kluby seniorů, psych. poradenství, ambulantní služby, vzdělávání pracovníků a jiné. Graf č. 4 Počet zařízení sociálních podle typu centra denních 58 denní stacionáře 32 týdenní stacionáře 4 domovy pro osoby se zdrav. postižením 22 domovy pro seniory 27 domovy se zvláštním režimem 10 chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty 8 zařízení pro krizovou pomoc 15 nízkoprahová denní centra 8 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 14 noclehárny 6 terapeutické komunity 12 sociální poradny 90 sociálně terapeutické dílny 32 centra sociálně rehabilitačních 45 pracoviště rané péče 12 terénní sociální práce - pečovatelská služba 40 kluby seniorů, svazy 11 psychologické poradenstí/pepsy poradny ambulantní služby 5 6 vzdělávání pracovníků 3 jiné - výskyt 52 15

16 Analýza struktury sociálních podle cílových skupin umožňuje identifikovat preferované či naopak opomíjené cílové skupiny (viz graf č. 5). Ačkoliv do jisté míry poptávka po službách pozitivně ovlivňuje jejich nabídku, zvláště u neziskového sektoru, který pružněji reaguje na vnější podněty. Zde se nabízí bližší zkoumání cílových skupin s nízkým zastoupením poskytovatelů, tyto skupiny marginalizované. mohou být na trhu sociálních Graf č. 5 Rozložení počtu organizací podle cílových skupin os. s tělesným postižením 129 os. s mentálním postižením 117 os. se zrakovým postižením os. se sluchovým postižením os. s duševním onemocněním 88 os. s kombinovaným postižením 133 os. s jiným zdravotním postižením 64 os. HIV+ a nemocní AIDS cizinci senioři 143 rodiny s dětmi 119 osoby ohrožené prostitucí 17 děti a mládež ohrožené delikvencí 59 osoby bez přístřeší 45 osoby v krizi 132 oběti násilí 38 etnické menšiny 30 uprchlíci 9 pachatelé trestné činnosti 23 jiné 72 Graf č. 5 uvádí rozložení počtu organizací (poskytovatelů) dle cílových skupin. Nejvíce organizací poskytuje své služby seniorům (143 organizací), osobám s kombinovaným postižením (133 organizací), osobám v krizi (132 organizací) a rodinám s dětmi (119 organizací). Nejméně respondentů má za cílovou skupinu uprchlíky (9 organizací). Některé 16

17 organizace poskytují služby více cílovým skupinám. V terminologii zákona 108/2006 Sb. ( 34) budou pravděpodobně klasifikovány jako mezigenerační a integrovaná centra. Respondenti měli u otázky zjišťující jaké zařízení soc. poskytovatel provozuje možnost zvolit odpověď jiné a uvést tak specifické zařízení sociálních (mnoho poskytovatelů nedokázalo odlišit typ sociální služby od vlastního zařízení sociální služby ve smyslu nemovitosti). V rámci této odpovědi uváděli respondenti nejčastěji služby pro děti a mládež (např. sociálně právní ochrana dětí, dětské domovy, péče o děti, poradenské, terapeutické a aktivační služby, školní zařízení ústavní výchovy apod.), služby pro osoby se zdravotními handicapy (tlumočnické služby pro neslyšící, středisko pro osoby se zrakovým postižením, ale také středisko výcviku vodících a asistenčních psů), dále dobrovolnická centra a programy, komunitní programy, podporu svépomoci, respitní péči a domácí hospic, ale také péči pastorační. Graf č. 6 udává počet typů poskytovaných. Významně zde vystupuje sociální poradenství, jež poskytuje 158 poskytovatelů soc. (dle zákona 108/2006 Sb. 37 je základní sociální poradenství základní činností při poskytování všech druhů soc., poskytovatelé soc. jsou vždy povinni jej zajistit). Významný počet respondentů rovněž uvedl, že poskytuje osobní asistenci (64 poskytovatelů), sociálně aktivizační služby pro seniory pak poskytuje 58 poskytovatelů. Respondenti mohli uvést, že poskytují více typů. Také u této otázky měli respondenti možnost uvést odpověď jiné, vzhledem k širokému spektru odpovědí je možné odpovědi zařadit pouze do širších okruhů, a to: děti a mládež, nezaměstnaní, osoby pečující, osoby zdravotně handicapované, osoby nevyléčitelně nemocné, osoby se závislostmi, cizinci (imigranti), ale také lidé odlišnou sexuální orientací. Tabulka č. 2 udává počty poskytnutých za rok 2005 a odhad na rok Uvedené údaje nejsou zcela přesné. Důvodem relativně malé validity těchto údajů je skutečnost, že mezi poskytovateli soc. nejsou vymezeny jednotky služby, stejná služba může být tedy někdy počítána jako více a naopak. Tabulka č. 3 udává počty podle typu služby. Dle očekávání vystupuje v roce 2005 nejvíce v sociálním poradenství ( ), rovněž odhad na rok 2006 očekává nejvíce v sociálním poradenství. Celkový nárůst počtu v roce 2006 oproti roku 2005 se jeví jako mírný (1,9 %). 17

18 Graf č. 6 Počet typů poskytovaných Počty typů poskytovaných sociální poradenství 158 osobní asistence 64 pečovatelská služba 52 tísňová péče 6 průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby 30 centra denních 53 denní stacionáře 31 týdenní stacionáře 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 domovy pro seniory 29 domovy se zvláštním režimem 11 chráněné bydlení 27 soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních 4 raná péče 15 telefonická krizová pomoc 24 tlumočnické služby 8 azylové domy 25 domy na půl cesty 5 kontaktní centra 16 krizová pomoc 32 nízkoprahová denní centra 6 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 17 noclehárny 5 služby následné péče soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi soc. aktivizační služby pro seniory 58 sociálně terapeutické dílny 35 terapeutické komunity 13 terénní programy 19 sociální rehabilitace 45 18

19 Tabulka č. 2 Počet poskytnutých podle typu organizace Průměrně na Typ sociální služby Cekem poskytnuto poskytující organizaci Nárůst/pokles z celkové hodnoty abs. % Sociální poradenství ,0 4102, ,3 Osobní asistence ,3 3629, ,0 Pečovatelská služba , , ,9 Tísňová péče , , ,5 Průvodcovské a předčitatelské služby ,8 680, ,5 Podpora samostatného bydlení ,9 1269, ,7 Odlehčovací služby ,5 2262, ,0 Centra denních , , ,0 Denní stacionáře ,7 6603, ,3 Týdenní stacionáře , , ,1 Domovy pro osoby se zdravotním postižení , , ,1 Domovy pro seniory , , ,9 Domovy se zvláštním režimem , , ,3 Chráněné bydlení ,1 2822, ,4 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zař. ústavní péče ,5 1682, ,1 Raná péče ,3 845, ,7 Telefonická krizová pomoc ,6 1599, ,2 Tlumočnické služby ,7 2460, ,7 Azylové domy , , ,5 Domy na půl cesty ,4 1421, ,0 Kontaktní centra ,1 3425, ,5 Krizová pomoc ,5 307, ,7 Nízkoprahová denní centra , , ,9 Nízkoprahová zař. pro děti a mládež ,5 3449, ,9 Noclehárny ,7 7155, ,1 Služby následné péče ,4 1694, ,9 Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi ,0 2427, ,8 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ,7 4185, ,5 Sociálně terapeutické dílny ,8 9912, ,7 Terapeutické komunity ,4 1652, ,0 Terénní programy ,6 5762, ,1 Sociální rehabilitace ,2 3888, ,4 Celkem , , ,9 19

20 Tabulka č. 3 Počet beneficiantů jednotlivých typů Typy Cekem beneficiantů Průměrně na poskytující organizaci Nárůst/pokles z celkové hodnoty (2005=100%) abs. % Sociální poradenství ,1 1122, ,4 Osobní asistence ,6 96, ,4 Pečovatelská služba ,9 380, ,5 Tísňová péče ,4 144, ,4 Průvodcovské a předčitatelské služby ,1 52, ,7 Podpora samostatného bydlení ,8 18, ,3 Odlehčovací služby ,4 29, ,8 Centra denních ,9 598, ,3 Denní stacionáře ,9 108, ,1 Týdenní stacionáře ,8 217, ,2 Domovy pro osoby se zdravotním postižení ,3 78, ,8 Domovy pro seniory ,5 167, ,5 Domovy se zvláštním režimem ,1 1326, ,8 Chráněné bydlení ,3 28, ,0 Sociální služby poskytované ve zdrav.zař. ustavní péče ,8 146, ,6 Raná péče ,1 250, ,5 Telefonická krizová pomoc ,2 1004, ,4 Tlumočnické služby ,9 407, ,9 Azylové domy ,8 106, ,8 Domy na půl cesty ,5 13,5-3 94,7 Kontaktní centra ,8 652, ,6 Krizová pomoc ,8 155, ,4 Nízkoprahová denní centra ,0 1018, ,8 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ,4 206, ,1 Noclehárny ,8 1141, ,1 Služby následné péče ,2 76, ,2 Sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi ,2 1325, ,9 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ,3 960, ,2 Sociálně terapeutické dílny ,2 102, ,3 Terapeutické komunity ,7 111, ,6 Terénní programy ,7 556, ,7 Sociální rehabilitace ,9 2044, ,6 Celkem ,5 457, ,9 20

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více