1. Vyhlašovatel. 2. Vymezení pojmů. mojeid pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vyhlašovatel. 2. Vymezení pojmů. mojeid pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb"

Transkript

1 mojeid pravidla 1. Vyhlašovatel Vymezení pojmů Předmět a účel motivačního programu Podmínky účasti v programu Práva a povinnosti Poskytovatel Vyhlašovatel Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení Výše finančních odměn Výplata odměn Trvání programu Způsob komunikace Závěrečná ustanovení Vyhlášení programu Ukončení programu Právní rámec programu Přílohy Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Americká 23, Praha 2 IČ: DIČ: CZ Zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy, č. reg. ZS 30/3/ Vymezení pojmů Služba: je otevřený decentralizovaný a svobodný systém pro správu elektronické identity Uživatelů umožňující používání jednotných identifikačních údajů pro přístup k různým informačním systémům provozovaným různými Poskytovateli. Poskytovatel: fyzická nebo právnická osoba provozující systémy, do nichž umožňuje vstup třetím osobám s využitím Služby. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu. Registr identit: informační systém provozovaný Vyhlašovatelem, který obsahuje údaje o Kontaktech. Registr identit může být spojen s centrálním registrem, který Vyhlašovatel provozuje jako databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách, případně může být s centrálním registrem identický. 1

2 3. Předmět a účel motivačního programu Za účelem rozšiřování počtu Uživatelů Služby se Vyhlašovatel zavazuje za podmínek určených těmito pravidly odměnit ty Poskytovatele, kteří zavedou ve svých systémech používání Služby a umožní svým uživatelům založení účtu mojeid (uživatelského účtu Služby), a to pomocí údajů, které příslušný uživatel má již uloženy v systému Poskytovatele a které budou převedeny do Registru identit. Pro účely plnění Vyhlašovatele dle těchto pravidel se založeným účtem mojeid rozumí účet mojeid identifikovaný nebo podmíněně identifikovaný dle čl Pravidel poskytování služby mojeid pro koncové uživatele Podmínky účasti v programu Programu se může zúčastnit takový Poskytovatel, který má s Vyhlašovatelem uzavřenou Smlouvu o užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatele, zavede Službu do svých systémů tak, že taková aplikace bude splňovat požadavky dle přílohy č. 1 těchto Pravidel, bude předávat data svých uživatelů speciálním rozhraním dle přílohy č. 2 těchto Pravidel. Náklady spojené s účastí v programu nese Poskytovatel, který nemá nárok na jejich úhradu ani v případě předčasného ukončení programu. 5. Práva a povinnosti 5.1. Poskytovatel 5.2. Vyhlašovatel Poskytovatel je oprávněn uspořádat na vlastní náklady komunikační kampaň směrem ke svým uživatelům tak, aby je motivoval k zakládání uživatelských účtů Služby; rozsah i forma této kampaně je libovolná a závisí na uvážení a možnostech každého Poskytovatele; na žádost poskytne Vyhlašovatel Poskytovateli sadu komunikačních materiálů (text, grafika a podobně), které bude moci Vyhlašovatel za tímto účelem použít; Poskytovatel nesmí provádět zakládání uživatelských účtů Služby bez vědomí a souhlasu svých uživatelů. Porušením této povinnosti zaniká nárok na vyplacení dosažených odměn. Pokud tato skutečnost vyšla najevo až po jejich vyplacení, je takový Poskytovatel povinen vyplacené odměny na výzvu Vyhlašovatele a v jím stanovené přiměřené lhůtě v plné výši vrátit; Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele na předání údajů účtu Uživatele u Poskytovatele do uživatelského účtu služby mojeid. Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu programu provádět vlastní komunikační aktivity spojené se Službou 1 Vhodným prostředkem pro ověření dokončení procesu identifikace nebo podmíněné identifikace může být ověření prostřednictvím přihlášení nově vytvořeným účtem Služby do systému Poskytovatele. 2

3 6. Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení 6.1. Výše finančních odměn Za každý založený uživatelský účet Služby, který bude založen prostřednictvím údajů uložených v systému Poskytovatele a jehož data budou předána v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, vzniká Poskytovateli nárok na odměnu ve výši 50,-- Kč za každý uživatelský účet Služby Výplata odměn Počty založených uživatelských účtů a dosažená výše odměn se evidují za kalendářní měsíc. Každý Poskytovatel obdrží do 10. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce přehled s uvedením počtu založených účtů a celkovou výši dosažené odměny Odměna je vyplacena Poskytovateli, jehož výše odměny za kalendářní měsíc dosáhne alespoň 1 000,-- Kč (dále jen minimální výše odměny ), a to na základě jím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Tento daňový doklad musí být Vyhlašovateli doručen nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, za který má být odměna vyplacena. Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká Poskytovatel, který za kalendářní měsíc nedosáhne minimální výše odměny, může uplatnit nárok na vyplacení v okamžiku, kdy této výše dosáhne součet všech doposud dosažených a nevyplacených odměn, a to daňovým dokladem doručeným Vyhlašovateli nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, kdy bylo minimální výše odměny dosaženo. Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká Odměny nedosahující minimální výše se nevyplácejí, a to ani po skončení programu. 7. Trvání programu Program trvá od do okamžiku založení uživatelského účtu Služby bez ohledu na to, který z poskytovatelů programu se účastnících jej dosáhl nebo do , podle toho, jaká z těchto událostí nastane dříve. 8. Způsob komunikace Komunikace mezi Poskytovatelem a Vyhlašovatelem probíhá zásadně elektronicky. Vyhlašovatel pro komunikaci s Poskytovatelem používá ovou adresu uvedenou v uzavřené Smlouvě o užití služby mojeid pro přihlášení k systémům poskytovatele. 3

4 9. Závěrečná ustanovení 9.1. Vyhlášení programu Program se vyhlašuje prostřednictvím webové stránky vyhlašovatele a Ukončení programu Vyhlašovatel si ponechává právo program ze závažných důvodů kdykoli zrušit. Zrušení bude provedeno prostřednictvím webových stránek vyhlašovatele použitých pro vyhlášení programu Právní rámec programu Program se řídí platnými právními předpisy České republiky. 10. Přílohy Příloha č. 1 Všeobecné principy podpory Služby Příloha č. 2 Technická specifikace rozhraní pro zakládání uživatelských účtů Služby 4

5 Příloha č. 1 - Všeobecné principy podpory služby mojeid Zavedení služby mojeid do webové aplikace Poskytovatele se musí řídit následujícími pravidly: 1. Přihlášení přes mojeid se výrazně liší od všech ostatních způsobů přihlašování, proto je nutné zajistit zřetelné vizuální oddělení od jiných přihlašovacích metod. Okno pro přihlášení přes mojeid musí dodržovat následující pravidla (viz obrázek níže): 1.1. Formulář bude obsahovat pole pro vložení username (uživatelské jméno). Toto pole bude doplněno fragmentem.mojeid.cz v needitovatelné části formuláře Pole pro vložení uživatelského jména bude doplněno o grafickou ikonou id 1.3. Formulář či okno bude vhodně doplněno o odkazy Proč mojeid? příp. Založit účet mojeid směřující na odpovídající text umístěný na webové stránce 2. Při každém přihlášení přes mojeid se předávají údaje o uživateli. Pokud má Poskytovatel tyto údaje uloženy v lokálním účtu, musí je při každém přihlášení přes mojeid aktualizovat těmi novými tak, aby uživatel viděl v aplikaci Poskytovatele své aktuální údaje z mojeid. 3. Všechny údaje, které jsou v systému Poskytovatele považovány za povinné a bez jejichž zadání nelze začít službu Poskytovatele používat, musí být vyžadovány jako povinné také při přihlašování prostřednictvím služby mojeid. 4. Přihlášení prostřednictvím služby mojeid nesmí být použito pouze jako prostředek pro vyplnění registračního formuláře pro běžné založení účtu v systému Poskytovatele. 5. Implementace služby mojeid musí zajistit propojení již existujících a používaných zákaznických účtů s mojeid identitou, a to konkrétně těmito způsoby: 5.1. Uživatel se nejdříve přihlásí přes mojeid v případě, že se jedná o vůbec první přihlášení dotyčného uživatele s použitím identity mojeid (tzn. uživatelského účtu ve službě mojeid), musí 5

6 být po provedení přihlášení a návratu do aplikace Poskytovatele nabídnuta možnost spárovat s již existujícím lokálním účtem v aplikaci Poskytovatele Uživatel se nejdříve přihlásí lokálním účtem - V případě, že se uživatel přihlásí nejprve lokálním účtem, musí mít možnost v administraci účtu připojit k tomuto účtu mojeid identitu. 6

7 Příloha č. 2 - Technická specifikace rozhraní pro zakládání uživatelských účtů Služby Tato kapitola popisuje mechanismus registrace mojeid účtů ze systémů Poskytovatelů. Poskytovatelé mohou tento mechanismus nabídnout svým uživatelům za účelem převedení u nich evidovaných údajů do mojeid. Základní proces je následující: 1. Uživatel si v systému Poskytovatele zvolí možnost založit mojeid se zvoleným uživatelským jménem. Výběr této možnosti vygeneruje v prohlížeči uživatele HTTPS POST požadavek na registrační server na adrese https://mojeid.fred.nic.cz/registration/endpoint/. V parametrech požadavku jsou spolu s požadovaným uživatelským jménem všechny evidované údaje o daném uživateli (jejich seznam a formát je v příloze) a navíc: identifikátor (realm) volitelné URI splňující podmínky v příloze, přičemž mělo by se jednat o stejnou hodnotu, která se používá pro OpenID přihlašování k službě MojeID jednoznačný identifikátorem transakce (registration_nonce) slouží ke spárování odpovědi na tento požadavek Poskytovatel má možnost volbou adresy https://mojeid.fred.nic.cz/transfer/endpoint/ nabídnout uživateli převod existujícího kontaktu v centrálním registru. V takovém případě se ignorují zaslané údaje o uživateli a musí být vyplněno uživatelské jméno. Uvedené adresy jsou validní pro testovací provoz a je tedy možné je používat libovolně. Účty vzniklé v rámci testování se nezapočítávají do motivačního programu. Při spuštění motivačního programu budou k dispozici následující adresy: nový účet: https://mojeid.cz/registration/endpoint/ převod existujícího účtu: https://mojeid.cz/transfer/endpoint/ 2. Registrační server zobrazí uživateli formulář zobrazující seznam údajů, které se po registraci vloží do mojeid. U základních údajů se zobrazí i hodnota a je možné je změnit. V případě volby transferu je možné změnit jenom uživatelské jméno. Dále na tomto formuláři uživatel: vybere metodu, jakou chce být ověřen (SMS, dopis) odsouhlasí podmínky služby zvolí, zda chce dostávat novinky o mojeid bude ověřen pomocí CAPTCHA 4. Registrační server po odeslání formuláře zkontroluje validitu dat a nechá uživatele opravit chyby. V případě validity dat je zahájen proces registrace nového účtu. Do tohoto účtu registrační server 7

8 uloží požadovaná data a připojí identifikaci. Následně je zahájena identifikace odesláním PIN1 a PIN2. 5. Registrační server se pokusí informovat o úspěšné registraci. S pomocí URI, jež označuje, se pokusí nalézt XRDS dokument s alespoň jedním <xrd:service> elementem obsahujícím elementy <xrd:type> s hodnotou a <xrd:uri> s URL, na které se zašle informace o registraci. Během tohoto procesu nesmí dojít k přesměrování a výsledná URL musí ležet v URI poskytovatele služeb, viz 6. Poskytovateli je poslán přímo HTTPS POST zpráva na rozhraní, jehož adresy byly zjištěny v bodě 4. Obsahem zprávy jsou tři parametry: registration_nonce - jednoznačný identifikátor transakce zkopírovaný z bodu 1 pro spárováni s původním požadavkem claimed_id - zvolený mojeid identifikátor uživatele status - hodnota REGISTERED Poskytovatel musí tuto zprávu nejprve ověřit: - musí zkontrolovat, že zpráva byla doručena na některou z adres zjištěných v bodě 2 - musí ověřit, že response_nonce byla opravdu vytvořena v bodě 1 - musí ověřit, že klientský certifikát, který byl použit pro vytvoření SSL tuneluje platný a podepsaný cetifikační autoritou CZ.NIC. Její certifikát je dostupný na adrese Pokud jsou splněny všechny požadavky, může Poskytovatel při zpracování této zprávy spárovat mojeid identifikátor se svým záznamem o uživateli pro účely autentizace přes mojeid. Pokud není možné zaslat tuto zprávu bezpečným způsobem protokolem HTTPS, pokračuje registrace bez zaslání této zprávy. 6. Poskytovatel odešle odpověď na zprávu z bodu 5 v těle http odpovědi ve formátu klíč-hodnota dle bodu OpenID protokolu: - výsledek (mode) hodnota accept nebo reject značící zda uživatelův účet byl úspěšně spárován - důvod zamítnutí (reason) - nepovinný parametr obsahující důvod, proč k párování nedošlo Pokud nebude odpověď poslána ve správném formátu, bude zpráva s výsledkem registrace poslána na další adresu z bodu 2 dokud nebude získána odpověď nebo nebudou adresy vyčerpány. 8

9 6. Registrace pak pokračuje buď přímou výzvou k vyplnění PIN1 a PIN2 a vstoupením do profilu nebo je uživateli zobrazena informace a dokončení registrace. Pokud má poskytovatel služeb rozšířený přístup, budou mu zasílány informace i o změně stavu uživatelova účtu. Tyto zprávy jsou posílány podobně jako v bodě 5, se dvěma parametry v každé zprávě: claimed_id - zvolený mojeid identifikátor uživatele status - jedna z hodnot CONDITIONALLY_IDENTIFIED, IDENTIFIED, VALIDATED Odpověď je očekávána ve stejném tvaru jako v bodě 6. Pokud selže odesílání této zprávy nebo na ni nebude správně odpovězeno, bude informace o změně stavu zaslána opakovaně. 9

10 Doporučený postup implementace Poskytovatel služeb musí implementovat tři komponenty ve svém systému: 1. V autentizovaném režimu uživatele přidat možnost odeslání HTTP(S) POST zprávy z uživatelova prohlížeče obsahující data uživatele na registrační server. 2. Zveřejnit XRDS dokument obsahující adresu pro zaslání výsledku registračního procesu. 3. Implementovat HTTPS rozhraní pro příjem zpráv s výsledkem registračního procesu. Formát registračního požadavku Povinné: realm url odpovídající definici ze specifikace OpenID Authentication 2.0. registration_nonce řetězec o maximální délce 255 znaků Volitelné: username řetězec o maximální délce 30 znaků odpovídající regulárnímu výrazu ^[a-z0-9](-?[a-z0-9])*$ first_name, last_name řetězec o maximální délce 50 znaků birth_date datum ve formátu RFC3339 (YYYY-MM-DD) address default street1, address default street2, address default street3, address default city, address default state, address billing street1, address billing street2, address billing street3, address billing city, address billing state, address shipping street1, address shipping street2, 10

11 address shipping street3, address shipping city, address shipping state, address mailing street1, address mailing street2, address mailing street3, address mailing city, address mailing state řetězec o maximální délce 200 znaků address default postal_code, address billing postal_code, address shipping postal_code, address mailing postal_code řetězec o maximální délce 50 znaků address default country, address billing country, address shipping country, address mailing country kód země podle ISO3166 default , notify , next ová adresa ve formátu podle RFC2822 o maximální délce 200 znaků phone default number, phone office number, phone mobile number, phone home number, phone fax number řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14}$ id_card_num, passport_num, ssn_id_num řetězec o maximální délce 50 znaků organization řetězec o maximální délce 200 znaků vat_reg_num, vat_id_num 11

12 řetězec o maximální délce 50 znaků imaccount icq username, imaccount skype username, imaccount windows_live username, imaccount jabber username, imaccount google_talk username řetězec o maximální délce 255 znaků urladdress main url, urladdress blog url, urladdress personal url, urladdress office url, urladdress rss url, urladdress facebook url, urladdress twitter url, urladdress linkedin url řetězec o maximální délce 255 znaků 12

13 Formát XRDS dokumentu Tento dokument musí být dostupný na poskytnuté adresy (realm) stejným způsobem jako je to ve specifikaci OpenID Authentication 2.0 a musí obsahovat url adresu rozhraní, na které lze zaslat potvrzení o registraci. Vzorový dokument: <xrds:xrds xmlns:xrds="xri://$xrds" xmlns="xri://$xrd*($v*2.0)"> <XRD> <Service> <Type>http://specs.nic.cz/registration/assert_url</Type> <URI>URL rozhraní</uri> </Service> </XRD> </xrds:xrds> Formát odpovědi na registraci claimed_id url odpovídající definici ze specifikace OpenID Authentication 2.0. registration_nonce řetězec o maximální délce 255 znaků okopírovaný z požadavku. 13

14 Možnosti přizpůsobení vzhledu aplikace Poskytovatelé služeb mají možnost přizpůsobit některé vizuální vlastnosti aplikace podle svých potřeb. Přizpůsobení je realizováno zasláním hodnot následujících parametrů v textovém souboru em na adresu Parametry musí být ve formátu název: hodnota, a to pro každý parametr na samostatném řádku. Spolu s parametry je třeba zaslat také identifikátor (realm). Těmito parametry bude modifikován CSS styl registračního formuláře, aktivačního formuláře, případně přihlašovacího formuláře pro všechny účty, které vzniknou ze systémů těchto poskytovatelů služeb. Následující přehled podporovaných parametrů je rozdělen do několika skupin podle významu parametru. Popis každého parametru začíná jeho názvem a k tomuto parametru dále zobrazuje jeho popis, vzorovou hodnotu a výsledný kód, který se promítne do CSS nebo HTML. Návod, jak si otestovat toto přizpůsobení a postup jak připravit seznam parametrů, je v přiloženém balíčku. Logo: - logo_src - URL obrázku - vzor: https://www.nic.cz/media/nic/gfx/logo_cs2.gif - výsledné HTML: <img src="<logo_src>" /> - href - URL na vlastní homepage - vzor: - výsledné HTML: <a href="<href>"><img src="<logo_src>" /></a> Hlavní styly: - body_background_color 14

15 - barva pozadí stránky - vzor: #eeeeee body { background: <body_background_color>; } - text_color - barva textu - vzor: # body, input, select, textarea, button { color: <text_color>; } - font_size - velikost textu (mimo hlavičku, atd.) - vzor 1: 14px - vzor 2: 75% - vzor 3: 1em body { font-size: <font-size>; } - font_family - typ fontu - vzor: Georgia, "Times New Roman", serif *, body input, body textarea, body select, body button { font-family: <font-family>; } 15

16 - link_color - barva odkazů - vzor: # a, a:visited { color: <link_color>; } - link_hover_color - barva linku při přejetí myší - vzor: #00667D a:hover { color: <link_hover_color>; } Styly hlavičky: - header_background_color - pozadí hlavičky (blok s logem) - vzor: #ffffff #header { background: <header_background_color>; } - header_color - barva textu v hlavičce - vzor: #

17 #header { color: <header_color>; } #editor #header #account li { border-color: <header_color>; } - header_link_color - barva odkazů v hlavičce (t.j.. "Support", "Log out") - vzor: # #header a, #header a:visited { color: <header_link_color>; } - header_link_hover_color - barva linku v hlavičce při přejetí myší - vzor: #00667D #header a:hover { color: <header_link_hover_color>; } - header_margin - okraje v hlavičce - vzor 1: 0px 0px -15px - vzor 2: 15px 0px #header { margin: <header_margin>; } Styly navigačního bloku: - nav_margin - okraje navigačního bloku 17

18 - vzor: 0px -15px #nav { margin: <nav_margin>; } - nav_background_color - barva pozadí v navigačním bloku - vzor: #00667D #nav { background-color: <nav_background_color>; } - nav_color - barva odkazů v navigačním bloku - vzor: #ffffff #nav a, #nav a:visited { color: <nav_color>; } - nav_active_background_color - barva pozadí zvýrazněné položky v navigačním bloku (např. aktuální stránka) - vzor: #11778E #nav.active { background-color: <nav_active_background_color>; } - nav_active_color - barva textu zvýrazněné položky v navigačním bloku (např. aktuální stránka) - vzor: #ffffff 18

19 #nav.active a, #nav.active a:visited { color: <nav_active_color>; } Styly obsahu: - content_background_color - barva pozadí obsahu (tj. hlavní blok textu mimo hlavičku a patičku) - vzor: #ffffff #content { background-color: <content_background_color>; }.js.popup { background-color: <content_background_color>; } - wrapper_width - šířka hlavního centrálního bloku na registračním formuláři a v profilu (doporučuje se víc než 900px) - vzor 1: 940px - exmaple 2: 85% #wrapper { width: <wrapper_width>; } - auth_wrapper_width - šířka hlavního centrálního bloku na přihlašovacím formuláři - vzor: 450px #auth #wrapper { width: <auth_wrapper_width>; } 19

20 #auth #wrapper.form-table { width: <auth_wrapper_width>; } Styly patičky: - footer_background_color - barva pozadí v patičce - vzor: #00667D #footer { background-color: <footer_background_color>; } - footer_color - barva textu v patičce - vzor: #ffffff #footer { color: <footer_color>; } - footer_outer_border_top - horní vnější okraj patičky - vzor 1: none - vzor 2: 1px dotted #000 #footer { border-top: <footer_outer_border_top>; } - footer_inner_border_top - horní vnitřní okraj patičky 20

21 - vzor 1: none - vzor 2: 15px solid #afbd21 #footer-wrapper { border-top: <footer_inner_border_top>; } Styly tlačítek: - button_background_color - barva pozadí hlavních tlačítek ("Save", "OK", "Create an account", etc.) - vzor: #00667D.button { background-color: <button_background_color>; } - button_color - barva textu hlavních tlačítek - vzor: #ffffff.button,.button:visited { color: <button_color>; } - button_border_color - barva okraje hlavních tlačítek (šířka okraje je nastavena na parametry 1px solid) - vzor: #00556C.button { border-color: <button_border_color>; } - button2_background_color 21

22 - barva pozadní dalších tlačítek ("Cancel", etc.) - vzor: #ffffff.button-2 { background-color: <button2_background_color>; } - button2_color - barva textu dalších tlačítek - vzor: # button-2,.button-2:visited { color: <button2_color>; } - button2_border_color - barva okraje dalších tlačítek (šířka okraje je nastavena na parametry 1px solid) - vzor: # button-2 { border-color: <button2_border_color>; } Další styly: - main_heading_color - barva hlavní hlavičky stránky - vzor: #00667D h2 { color: <main_heading_color>; } 22

23 #editor h5 { border-color: <main_heading_color>; color: <main_heading_color>; }.js.popup h5 { background-color: <main_heading_color>; } - fields_border_color - barva okraje vstupních, výběrových a textových polí - vzor: #dddddd input[type="text"], input[type="password"], select, textarea { border-color: <fields_border_color>; } 23

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Technické podmínky provozu

Technické podmínky provozu Technické podmínky provozu Vydáno: 1. 8. 2015 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Terminologie... 4 3 Seznámení s mojeid... 5 3.1 Základní principy mojeid...5 3.2 MojeID identita...5 3.3 Proces komunikace přes mojeid...6

Více

SkautIS Remote Components absolventská práce

SkautIS Remote Components absolventská práce MUŠKA Moravská úřednická škola SkautIS Remote Components absolventská práce Martin Jašek Jedlík středisko Prof. Skoumala Přerov MUŠKA 2010/11 Obsah Úvod... 3 1. Seznámení se SkautIS komponentami... 3 1.1.

Více

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html

Více

3. PRODLOUŢENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA

3. PRODLOUŢENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 4. DELEGACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.11.2011 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz umístěného na internetové adrese http://partner.root.cz/prihlaseni/ (dále jen provizní systém ) Poskytovatelem provizního systému je: Společnost: Internet Info,

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty určené pro ověření elektronického podpisu fyzické osoby Verze 1.20 1. září 2006 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Multichannel Entry Point. Technologický pohled na nové přístupy k autentizaci v přímých bankovních kanálech

Multichannel Entry Point. Technologický pohled na nové přístupy k autentizaci v přímých bankovních kanálech Multichannel Entry Point Technologický pohled na nové přístupy k autentizaci v přímých bankovních kanálech Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat) Pardon o MEPu Multi co? B -

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2016

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2016 VYHrAJTE Rá KOSnÍČKO hřiště!!! VO LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2016 (dále jen pravidla hlasování ) 1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky platné od 25.9.2013 pro www.sportobchod.cz provozovaný společností SportObchod.cz s.r.o., IČ 26904241, Čechyňská 16, 60200 Brno, vedenou u rejstříkového soudu v Brně v oddíle

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Novinky v mojeid. Zdeněk Brůna zdenek.bruna@nic.cz 31.05.2016

Novinky v mojeid. Zdeněk Brůna zdenek.bruna@nic.cz 31.05.2016 Novinky v mojeid Zdeněk Brůna zdenek.bruna@nic.cz 31.5.216 Proč tu není Jaromír Talíř? Obsah Znovuzaslání mojeid kartičky OpenID Connect Offline předávání údajů Nové údaje ve veřejném profilu Ověřování

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek název: Charita Zábřeh sídlo: Žižkova

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE

PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE PODMÍNKY KONÁNÍ AUKCE VÝROBNÍ KAPACITA VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY I. VYHLAŠOVATEL AUKCE Vyhlašovatelem aukce je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaný v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADAVATEL: ČR Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační složka státu Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 75064421 DIČ: CZ75064421 Zastoupený ředitelem Pavlem Zeleným Registrační číslo

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky

Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 22 Mobilita klientů postup při změně banky Datum vydání: říjen 2009 Poslední aktualizace: březen 2011 STANDARD ČBA č.22 MOBILITA KLIENTŮ POSTUP PŘI ZMĚNĚ BANKY

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

Rozměry, okraje a rámečky

Rozměry, okraje a rámečky Rozměry, okraje a rámečky 185 Jaké jednotky délky lze v CSS použít Jednotky délky slouží k zapisování vzdálenosti a definují se jimi jak rozměry elementů, tak rozměry okrajů či rámečků. Zapisují se hned

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům

Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům Příloha usnesení: Smlouva o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům uzavřená ve smyslu ustanov. 51 občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky )

Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) Podmínky užívání služby wish.tips (dále jen Podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky upravují provozování a užívání webové služby wish.tips provozované na webové stránce www.wish.tips (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Smluvní podmínky. Smluvní podmínky. 1. Úvod

Smluvní podmínky. Smluvní podmínky. 1. Úvod Smluvní podmínky Smluvní podmínky 1. Úvod Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.:

Více

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016

Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web. Únor 2016 Filr 2.0 Uživatelská příručka k aplikaci Filr Web Únor 2016 Právní vyrozumění Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Management kvality Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.2/2951 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena.

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. XML export kurzů na Evzdelavani.cz Jak XML import funguje? XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace)

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Správa online kurzů v moodlu na příkladu e-learningové platformy Vodní hospodářství

Správa online kurzů v moodlu na příkladu e-learningové platformy Vodní hospodářství Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Česku Správa online kurzů v moodlu na příkladu e-learningové platformy Vodní hospodářství Vypracováno: Datum: 15.02.2013 Zpracoval: Dipl.-Ing. F. Jakobs

Více

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3...

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... Elektronická pošta Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... 5 IMAP... 6 Výhody a nevýhody IMAP...

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více