VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV"

Transkript

1 Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Zadavatel/objednatel: sto zastoupená starostou m sta Mgr. Ladislavem Macákem se sídlem Hornická 1695, osoba zmocn ná k jednání ve v cech smluvních Mgr. Ladislav Macák - starosta tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech technických p. Miloslav Voják tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech ve ejné zakázky p.pavel Bluma tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech ve ejné zakázky podle 151 ZVZ M. Poremská tel

2 Obsah: I. Technická zpráva II. Snímky z pasportu ve ejného osv tlení III. Výpis z pasportu ve ejného osv tlení

3 I. Technická zpráva Ve m st a osadách v jeho územním obvodu (, Old ichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Sv tce, Mýto a Vilémov) je celkem 1443 ks sv telných míst (stožár nebo jiný podp rný bod s jedním nebo více svítidly/sv telnými zdroji), která jsou osazena 1506 ks svítidly ve ejného osv tlení. Dalším provozovaným za ízením jsou jedny v žní hodiny a jedno sv teln signaliza ní za ízení. Rozvad e ve ejného osv tlení (RVO) V intravilánu m sta a osadách v jeho územním obvodu (, Old ichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Sv tce, Mýto a Vilémov) je provozováno 52 ks rozvad /napájecích míst, kde je sí ve ejného osv tlení spínaná r znými zp soby. Použité typy spínání: - asové spína e (jednoduché spínací hodiny), které musí obsluha pravideln p estavovat, tak aby v maximální mí e zajistila zapnutí ± ½ hod. po západu slunce a vypnutí ± ½ hod. p ed východem slunce. Celkem se jedná o 34 ks spínacích míst. - Fotobu ky (soumraková idla/fotoelektrický spína ). Celkem se jedná o 12 ks spínacích míst. - Astrohodiny (astro spína e). P esn ji se jedná o astro spína e typu US- 229, které nevyžadují žádnou mimo ádnou obsluhu ani údržbu. Princip innosti spína vychází z toho, že b hem roku není as soumraku a úsvitu stejný, ale, že se den ze dne m ní. Na základ aktuálního datumu (vnit ních hodin reálného asu) a p edtím dané tabulky spínání spína automaticky enastavuje asy zapnutí a vypnutí VO. Aktualizaci as eší spína automaticky vždy pro každý den v roce. Celkem se jedná o 3 ks spínacích míst. Rozvad e e.. 18, 20 a 25 nejsou spínány výše uvedenými spína i, jsou využívány pro sv teln signaliza ní za ízení v ulici T.G.Masaryka, v žní hodiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie a slavnostní osv tlení na nám. Republiky. Osv tlovací soustava Ve m st je osv tlovací soustava instalována jako jednostranná, parková, nebo nerozlišená. Rozmíst ní svítidel je podmín né místními podmínkami, ke kterým se ihlíželo v dob výstavby. Svítidla V osv tlovací soustav je použito 21 typ uli ních svítidel. V n kterých p ípadech byla zjišt na absence krytu, nebo jiné závažn jší poškození. Zpravidla se jedná o úseky ve ejného osv tlení, které m sto p ipravuje na rekonstrukci. Kryty jsou v n kterých p ípadech zaprášené, nebo obsahují vodu.

4 Seznam hlavních použitých svítidel P.. VÝROBCE *TYPOVÉ OZNA ENÉ NOVÉ/STARÉ NÁZEV / LIDOVÝ NÁZEV ETNOST POUŽITÝCH TYP ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK 1 EleSvit, s.r.o. Nové Zámky / Ambasador/Vebloud asté 2 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Kufr Mén asté 3 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Hruška Ojedin lé 4 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Rakev asté 5 Elektrosvit Svatobo ice, a.s , , , , / Sadovka asté

5 6 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Krabice Mén asté 7 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / , /P evrace ka, Vé ko Mén asté 8 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. /24621 B, B /Doutník Ojedin lé 9 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Laminátka Ojedin lé 10 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Kužel Ojedin lé

6 11 Elektrosvit Svatobo ice, a.s / Koule A/ Ojedin lé 12 Rosa (Tychy, Polsko) OP S-70W, OPA S-70W Koule Mén asté 13 HELIO, spol. s r.o. (d íve DL-SYSTEM, s.r.o.) Region HPS 70W a 100W Regio asté 14 Philips eská republika, s.r.o. SGS101, SGS102/ Malaga asté 15 Siteco Lighting, spol. s r.o. SR 100 Mén asté

7 16 Siteco Lighting, spol. s r.o. SR 50 Mén asté 17 MarecoLuce (Bertinoro, Itálie) Mén asté 18 MODUS spol. s r. o. LV Mén asté 19 Artechnic - Schréder a.s. MC 2 Zebra Zebra Ojedin lé 20 VYRTYCH a.s. Dingo Mén asté

8 21 ELTODO EG, a.s. HL V Historická lucerna Mén asté *Poznámka: 1) etnost použitých typ znamená: asté (od 100ks) Mén asté (od 5 do 100ks) Ojedin lé (do 5ks) 2) Typové ozn. se m že v n kterých p ípadech lišit a to v návaznosti na modernizaci svítidla, nebo z d vodu tiskové chyby v katalogu výrobce. Zdroje Co se týká druhového zastoupení, pak podíl ve svítidlech je cca 99% zdroj HPS (vysokotlaková sodíková výbojka). Ojedin le jsou pak použity zdroje MH (metalhalogenidové výbojky) a HPHg (vysokotlaková rtu ová výbojka). Stožáry a vedení Ve ejné osv tlení m sta je realizováno na 1443 podp rných bodech. P evážná ást podp rných bod je realizována na stožárech soustavy ve ejného osv tlení. V historickým st edu m sta se n která svítidla nachází na fasádních výložnících, kde jsou pojistkové sk ín umíst ny ve fasád. áste jsou pak jako podp ry využívány sloupy distribu ní sít. evážná ást vedení je realizováno formou zemního vedení kabelem AYKY, u nov budovaného vedení pak kabelem CYKY (v pr ezu od 6 do 16 mm2). V p ípad podp r sít NN je pak vedení vzdušné sít realizováno p evážn vodi i AlFe formou p ív su k distribu ní síti NN, ást potom samostatnými AlFe vodi i, i samostatnými kabely AYKYZ nebo AES.

9 II. Snímky z pasportu ve ejného osv tlení ítko: ehledka 1: Mapové listy 1: Legenda ke snímku

10 PASPORT VE EJNÉ OSV TLENÍ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 III. Výpis z pasportu ve ejného osv tlení Seznam hlavních rozvad E.. Typ spínání Tarif Obec Ulice Lokalizace Jišt ní vývodu (A) íslo elektrom ru íslo odb rného místa 01 asový spína C 62d Okružní Samostatn asový spína C 62d U Vodojemu Samostatn asový spína C 02d eská Samostatn asový spína C 62d Moravská Samostatn asový spína C 62d U Penzionu Samostatn 85, Fotobu ka C 62d lojarská Objekt Fotobu ka C 62d Záre ná Objekt asový spína C 62d T. G. Masaryka Samostatn Fotobu ka C 62d Školní Samostatn asový spína C 62d Lesní Samostatn 85, asový spína C 62d Jablo ová Samostatn Astrohodiny C 62d Sadová Objekt asový spína C 62d Sadová Objekt asový spína C 62d Jiráskova Objekt Fotobu ka C 62d Hornická Objekt 85, asový spína C 62d Václavská Samostatn 85, Po íta C 02d Mánesova Samostatn Fotobu ka C 62d Pošumavská Samostatn 85, C 62d Nám stí Republiky Objekt asový spína Podruz. Nám stí Republiky Samostatn asový spína C 62d Nám stí Republiky Objekt asový spína Rokycanova Objekt asový spína C 62d Pob ežní Objekt žní hodiny C 02d Kostelní Objekt asový spína C 62d Petra Jilemnického Objekt 85, Fotobu ka C 62d Zahradní Objekt Fotobu ka C 62d Americká Objekt Fotobu ka C 62d Máchova Samostatn 85, asový spína C 62d Voly ská Samostatn asový spína C 62d Na Stráni Samostatn asový spína C 62d Na Terase Samostatn Astrohodiny C 62d Táborská Objekt Fotobu ka C 62d Plze ská Objekt Astrohodiny C 62d Plze ská Samostatn Fotobu ka C 62d Old ichovská Samostatn Fotobu ka C 62d Sv tce MK k Domovu mládeže Objekt asový spína C 62d Sv tce MK k jízdárn Objekt asový spína C 62d Old ichov Old ichov Samostatn asový spína C 62d Samostatn 85, asový spína C 62d Biletín MK v Biletín Objekt asový spína C 62d Mýto Mýto Objekt asový spína C 62d Velký Rapotín Velký Rapotín Samostatn 35, asový spína C 62d Malý Rapotín MK v Malém Rapotín Objekt asový spína C 62d Malý Rapotín MK v Malém Rapotín Samostatn 85,

70 46 asový spína C 62d Okružní Samostatn asový spína C 62d Panenská Samostatn asový spína C 62d Tichá Samostatn asový spína C 62d Pob ežní Samostatn Fotobu ka C 02d Kostelní Samostatn 20 B asový spína C 62d ná Samostatn asový spína C 62d Na T eš ovce Samostatn asový spína C 62d Plánská Samostatn

71 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 11 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Okružní Okružní Okružní Plánská Okružní Plánská 2713/ / / /53 u a, 251/8 u a, 251/8 u a, 251/27 u a, 251/ / /78 Pivovarská 1448 Zadané parametry výpisu Rozvad : 01 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

72 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 28 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Sokolovská 2706/2 Sokolovská 2706/2 Sokolovská Sokolovská 2705/ /48 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2645 U Vodojemu 2643/2 trná V trná 2689/ /29 Sokolovská 56/25 Sokolovská 56/25 Sokolovská 2706/2 Sokolovská Sokolovská 2705/ /32 Sokolovská 56/26 Sokolovská 56/2 Sokolovská 56/1 Sokolovská 2685/1 Sokolovská 2676 Sokolovská 2676 Sokolovská 2660/2 Sokolovská 2660/2 Sokolovská 2660/2

73 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA Sokolovská 2660/2 Fu íkova 2646 Fu íkova 2646 Zadané parametry výpisu Rozvad : 02 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

74 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 10 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 03 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

75 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 53 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Sokolovská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2348/6 Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2348/4 Moravská 2348/1 Moravská 2348/1 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2548 Sokolovská 56/1 Sokolovská 2529/5 Sokolovská 2545/1 Sokolovská 2545/1 Sokolovská 2529/5 Sokolovská 2529/5

76 Stránka. 2 z Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Sokolovská 2529/5 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 Tovární 2341/1 Tovární 2325 Vápenná 2197 Tovární 2213 Nerudova 2318 Nerudova 2318 Nerudova 2318 Vápenná 2232 Nerudova 2221 Nerudova 2221 Nerudova 2221 eská 2252 eská 2273 eská 2252 eská 3643/9 eská 3643/1 eská 3643/1 eská 3644/30 eská 3644/6 eská 3644/6 eská eská 3644/ /29

77 Stránka. 3 z 3 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 04 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

78 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 44 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Nefunk ní lampa Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu 2726/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /15 U Penzionu 3989/3 U Penzionu 2726/15

79 Stránka. 2 z Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách 2726/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /43 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 05 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

80 Stránka. 1 z 4 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 90 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Prostranství u p /1 201/1 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Stadtrodská 201/1 Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 B lojarská 201/1 lojarská 201/1 lojarská 201/1 B lojarská 201/1 B lojarská 201/1 lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 2727/71 201/1 201/1

81 Stránka. 2 z Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 201/1 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 Odbo ka ze 114b 201/76 Odbo ka ze 114b 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 lojarská 201/85 lojarská 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 lojarská 2484/1 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 lojarská 2477/1 lojarská 2477/1

82 Stránka. 3 z B lojarská 2484/ lojarská 2484/ B lojarská 2484/ B lojarská 2484/ lojarská 2484/ Stezka u nádraží D 2484/ Stezka u nádraží D 2484/ Nefunk ní lampa Stezka u nádraží D 2505/2 Nádražní 2505/1 Nádražní 2504 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ / / / / /13 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 lojarská 2484/1 MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2495/1 2488/1

83 Stránka. 4 z NOVÁ LAMPA Stezka u M Ú Masarykova Stezka u M Ú Masarykova 2488/1 2496/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2351/1 Stezka u M Ú Masarykova Stezka u M Ú Masarykova Stezka u hotelu Club 2484/1 2484/1 2473/13 Zadané parametry výpisu Rozvad : 06 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

84 Stránka. 1 z 4 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 91 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá dvojitá dvojitá Záre ná Záre ná Stadtrodská 2473/ / /19 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská 2473/ / / / / /19 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Fügnerova 2436/1 Fügnerova 2461/1 Fügnerova 2461/1 Fügnerova 2461/2 Fügnerova 2461/3 Fügnerova 2461/4

85 Stránka. 2 z Fügnerova 2461/4 Fügnerova 2461/6 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Stezka u Kovopodniku Stezka u Kovopodniku Stezka u Kovopodniku 154/1 154/1 154/1 Lu ní 201/87 Prostranství u p Prostranství u p Prostranství u p /87 201/87 201/87 Lu ní 201/87 Na Výsluní 183 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 147/2 Záre ná 2473/1 Záre ná 2473/1 Záre ná 2473/19

86 Stránka. 3 z Záre ná 2473/ Záre ná 2473/ Záre ná 2473/ Stezka u hotelu Club 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK p ed obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK p ed obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Prostranství u p Prostranství u p /1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ /1 2473/1 2473/ /1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ /1

87 Stránka. 4 z Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK za obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Prostranství u p.1521 a 1522 Stezky - východ B lojarská 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 07 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

88 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 42 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá T. G. Masaryka T. G. Masaryka 2350/ /17 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2351/1 lojarská 2351/1 T. G. Masaryka 2350/15 T. G. Masaryka 56/21 T. G. Masaryka T. G. Masaryka T. G. Masaryka 2350/ / /15 T. G. Masaryka 2351/1 T. G. Masaryka 2351/1 T. G. Masaryka 2497/1 Nádražní 2497/1 Sokolovská 56/19 Nádražní 2497/1 Nádražní 2497/1 Nádražní 2497/1 Nádražní 2496/3 Nádražní 2504 MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2501/1 2497/1 2497/1 2497/1

89 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2495/1 2495/1 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Zadané parametry výpisu Rozvad : 08 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

90 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 68 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Jungmanova 2004 Jungmanova 2004 Školní 2004 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Stezka za Deltou 2148 Stezka za Deltou 2148 Stezka za Deltou 2148 Jungmanova 2014 Jungmanova 2023/1 Jungmanova 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 Školní 2004 Školní 2004 Školní Školní Školní 1769/ / /63

91 Stránka. 2 z Školní Školní 1769/ /63 Školní 1769/1 Stezka ze školní ulice 1769/1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 MK u p /1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 MK k p a MK k p a MK k p a /1 1769/1 1769/1 Jablo ová 1769/1 Jablo ová 1769/1 MK k p a MK k p a MK k p a Jablo ová Jablo ová Jablo ová 1769/1 1769/1 1769/1 1769/ / /122 T e ová 1945/1 eš ová 1945/1 Jablo ová 3620/2 Jablo ová 3620/2 Tovární 2004 Tovární Prostranství v Tovární ulici 1769/ /79 Prostranství v

92 Stránka. 3 z Tovární ulici 1769/ Prostranství v Tovární ulici 1769/ Prostranství v Tovární ulici 1769/ MK k zahrádkám Stezka z T eš ové ulici 1945/ eš ová 1945/ T e ová NOVÁ LAMPA T e ová eš ová 1769/ /63 eš ová 1945/1 T e ová 1945/1 T e ová 1945/1 eš ová 1945/1 eš ová 1945/1 T e ová 1945/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 09 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

93 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 23 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1757 MK u bytovek 1757 MK u bytovek 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/12 Lesní 1769/62 Stezka z Lesní ulice 1769/62 Stezka z Lesní ulice 1769/62 Prokopa Velikého 1769/62 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 3598 Prokopa Velikého 3598 Prokopa Velikého 3597 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 10 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

94 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 8 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Jablo ová 3620/2 Jablo ová 3620/9 Prostranství v Hornické ulici 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Zadané parametry výpisu Rozvad : 11 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

95 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 42 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Sadová 1734/2 Sadová 1732 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/4 Hornická 1748/1 Hornická 1748/1 Hornická 1769/1 Hornická 1769/1 Hornická Hornická 1769/ /62 Hornická 1757 Hornická 1757 Hornická 1742 Hornická 1597/4 Hornická 1742 Hornická 1742 Hornická 1742 Hornická 1769/119 Hornická 1799/1

96 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA Hornická 1798/1 Hornická 1742 Sadová 1734/2 Sadová 1756/1 Sadová 1756/1 Sadová 1725 Sadová 1725 Prostranství u p.1386 a /1 Sadová 1736 Sadová 1737 Sadová 1737 Sadová 1737 Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina /1 Zámecká 1617/9 Zadané parametry výpisu Rozvad : 13 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

97 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 66 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Patice Patice Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc MK okolo sportovního areálu MK okolo sportovního areálu /1 3394/1 3375/1 351/5 3374/1 3374/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1

98 Stránka. 2 z dvojitá Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1519/2 Zámecká 1519/1 Zámecká 324/2 Zámecká 1514/1 Zámecká 351/8 Zámecká 1514/4 Zámecká 1514/3 Pivovarská 3361/1 Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním 1514/ /1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3375/

99 Stránka. 3 z stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem NOVÁ LAMPA Nefunk ní lampa Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Sadová 1736 Prokopa Velikého 1642 Prokopa Velikého 1717/1 Prokopa Velikého 1707 Zadané parametry výpisu Rozvad : 14 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

100 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 39 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 T. G. Masaryka 2353 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 Stadtrodská 2396 Stadtrodská 2396 Stadtrodská 2399/1 Stadtrodská 2399/1 Slovenská 2399/1 Panenská 1547/1 Panenská 1547/1 Panenská 50/9 Václavská 49 Kostelní 49 Kostelní 49

101 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA dvojitá Mánesova 1553/3 Mánesova 1553/3 Mánesova 1553/5 Zámecká 1547/4 Zámecká 1547/4 Zámecká 1547/4 Hornická 1547/4 Hornická 1597/5 Hornická 1597/5 Hornická 1597/5 Hornická 1553/5 Mánesova 1553/5 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2067 Zadané parametry výpisu Rozvad : 15 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

102 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 61 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Pionýrská 1589/1 Pionýrská 1589/1 Pionýrská 1594/1 Pionýrská 1594/1 Pionýrská 1595/3 Pionýrská 1744/1 Pionýrská 1744/1 Hornická 1597/5 Zámecká 1741/14 Zámecká 1741/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1609/7 Zámecká 1609/7 Zámecká 1741/14 Zámecká 1609/7 Zámecká 1609/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1609/1 Zámecká 1617/3 Zámecká 1521/1 Zámecká 1521/1 Zámecká 1737 Pionýrská 1747/7 Pionýrská 1745

103 Stránka. 2 z dvojitá Pionýrská 1748/1 Pionýrská 1748/1 Karolíny Sv tlé 2054 Karolíny Sv tlé 2070 Karolíny Sv tlé 2084 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 T e ová MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické 1769/ /1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických a plynových

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Návrh ešení Pr vodní zpráva a souhrnná zpráva Zak.. 15JP2011 Arch.. 15-JP-2011PÚS Srpen 2011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové Spole nost EZ Distribu ní služby, s.r.o. v rámci Skupiny EZ zajiš uje komplexní služby v oblasti provozování,

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9.

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. Financování rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v České republice (dotační tituly v ČR) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. 2012 1 Obsah prezentace

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové.

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové. íloha. 1 Technické podmínky Stávající poplachové zabezpe ovací a tís ové systémy (dále PZTS, d íve EZS) v uvedených místech pln ní jsou moráln a technicky zastaralé. Poruchovost systém zvyšuje provozní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída

Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Špindler v Mlýn duben 2014 Old ich Šmída TESTOVACÍ A ŠKOLÍCÍ ST EDISKO v úseku m ení ez distribu ní slu by Historie vzniku LAB založen 2010, Lab neov uje metrologické vlastnosti

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad stský ú ad Žaclé Oznamujeme Vám tímto, že dne 25.08.2014 se uskute nilo u M stského sta Žaclé, konané 10. a 11.10.2014. Losování prob hlo v souladu s 25 odst. 3 z.. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji

RASPENAVA. HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji UBYTOV N HOTEL ZÁME EK 48 l ek, 2 a 3 l kové pokoje sociální za ízení, TV + SAT na pokoji restaurace, sál s projektorem tenisov kurt, bazén, zámeck park RASPENAVA Fu íkova 500 Tel./fax: 482 319 064 hotelzamecek@volny.cz

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZÁPIS ze 41. jednání komise pro výběrová řízení, konané ve čtvrtek, dne 22.6.2006 v 9:00 hod. v kanceláři místostarosty Přítomni: Dle prezenční listiny: omluven Mgr. Fikerle, ing.spisar, ing.strankmuller

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

město Rychnov u Jablonce n.n. Lokalita K.ú.: Rychnov u Jablonce n.n., Pelikovice

město Rychnov u Jablonce n.n. Lokalita K.ú.: Rychnov u Jablonce n.n., Pelikovice Energetická a provozní optimalizace energetický management veřejného osvětlení města Rychnova u Jablonce n.n. číslo: 15112011 město Rychnov u Jablonce n.n. Lokalita K.ú.: Rychnov u Jablonce n.n., Pelikovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více