VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV"

Transkript

1 Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Zadavatel/objednatel: sto zastoupená starostou m sta Mgr. Ladislavem Macákem se sídlem Hornická 1695, osoba zmocn ná k jednání ve v cech smluvních Mgr. Ladislav Macák - starosta tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech technických p. Miloslav Voják tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech ve ejné zakázky p.pavel Bluma tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech ve ejné zakázky podle 151 ZVZ M. Poremská tel

2 Obsah: I. Technická zpráva II. Snímky z pasportu ve ejného osv tlení III. Výpis z pasportu ve ejného osv tlení

3 I. Technická zpráva Ve m st a osadách v jeho územním obvodu (, Old ichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Sv tce, Mýto a Vilémov) je celkem 1443 ks sv telných míst (stožár nebo jiný podp rný bod s jedním nebo více svítidly/sv telnými zdroji), která jsou osazena 1506 ks svítidly ve ejného osv tlení. Dalším provozovaným za ízením jsou jedny v žní hodiny a jedno sv teln signaliza ní za ízení. Rozvad e ve ejného osv tlení (RVO) V intravilánu m sta a osadách v jeho územním obvodu (, Old ichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Sv tce, Mýto a Vilémov) je provozováno 52 ks rozvad /napájecích míst, kde je sí ve ejného osv tlení spínaná r znými zp soby. Použité typy spínání: - asové spína e (jednoduché spínací hodiny), které musí obsluha pravideln p estavovat, tak aby v maximální mí e zajistila zapnutí ± ½ hod. po západu slunce a vypnutí ± ½ hod. p ed východem slunce. Celkem se jedná o 34 ks spínacích míst. - Fotobu ky (soumraková idla/fotoelektrický spína ). Celkem se jedná o 12 ks spínacích míst. - Astrohodiny (astro spína e). P esn ji se jedná o astro spína e typu US- 229, které nevyžadují žádnou mimo ádnou obsluhu ani údržbu. Princip innosti spína vychází z toho, že b hem roku není as soumraku a úsvitu stejný, ale, že se den ze dne m ní. Na základ aktuálního datumu (vnit ních hodin reálného asu) a p edtím dané tabulky spínání spína automaticky enastavuje asy zapnutí a vypnutí VO. Aktualizaci as eší spína automaticky vždy pro každý den v roce. Celkem se jedná o 3 ks spínacích míst. Rozvad e e.. 18, 20 a 25 nejsou spínány výše uvedenými spína i, jsou využívány pro sv teln signaliza ní za ízení v ulici T.G.Masaryka, v žní hodiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie a slavnostní osv tlení na nám. Republiky. Osv tlovací soustava Ve m st je osv tlovací soustava instalována jako jednostranná, parková, nebo nerozlišená. Rozmíst ní svítidel je podmín né místními podmínkami, ke kterým se ihlíželo v dob výstavby. Svítidla V osv tlovací soustav je použito 21 typ uli ních svítidel. V n kterých p ípadech byla zjišt na absence krytu, nebo jiné závažn jší poškození. Zpravidla se jedná o úseky ve ejného osv tlení, které m sto p ipravuje na rekonstrukci. Kryty jsou v n kterých p ípadech zaprášené, nebo obsahují vodu.

4 Seznam hlavních použitých svítidel P.. VÝROBCE *TYPOVÉ OZNA ENÉ NOVÉ/STARÉ NÁZEV / LIDOVÝ NÁZEV ETNOST POUŽITÝCH TYP ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK 1 EleSvit, s.r.o. Nové Zámky / Ambasador/Vebloud asté 2 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Kufr Mén asté 3 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Hruška Ojedin lé 4 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Rakev asté 5 Elektrosvit Svatobo ice, a.s , , , , / Sadovka asté

5 6 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Krabice Mén asté 7 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / , /P evrace ka, Vé ko Mén asté 8 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. /24621 B, B /Doutník Ojedin lé 9 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Laminátka Ojedin lé 10 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Kužel Ojedin lé

6 11 Elektrosvit Svatobo ice, a.s / Koule A/ Ojedin lé 12 Rosa (Tychy, Polsko) OP S-70W, OPA S-70W Koule Mén asté 13 HELIO, spol. s r.o. (d íve DL-SYSTEM, s.r.o.) Region HPS 70W a 100W Regio asté 14 Philips eská republika, s.r.o. SGS101, SGS102/ Malaga asté 15 Siteco Lighting, spol. s r.o. SR 100 Mén asté

7 16 Siteco Lighting, spol. s r.o. SR 50 Mén asté 17 MarecoLuce (Bertinoro, Itálie) Mén asté 18 MODUS spol. s r. o. LV Mén asté 19 Artechnic - Schréder a.s. MC 2 Zebra Zebra Ojedin lé 20 VYRTYCH a.s. Dingo Mén asté

8 21 ELTODO EG, a.s. HL V Historická lucerna Mén asté *Poznámka: 1) etnost použitých typ znamená: asté (od 100ks) Mén asté (od 5 do 100ks) Ojedin lé (do 5ks) 2) Typové ozn. se m že v n kterých p ípadech lišit a to v návaznosti na modernizaci svítidla, nebo z d vodu tiskové chyby v katalogu výrobce. Zdroje Co se týká druhového zastoupení, pak podíl ve svítidlech je cca 99% zdroj HPS (vysokotlaková sodíková výbojka). Ojedin le jsou pak použity zdroje MH (metalhalogenidové výbojky) a HPHg (vysokotlaková rtu ová výbojka). Stožáry a vedení Ve ejné osv tlení m sta je realizováno na 1443 podp rných bodech. P evážná ást podp rných bod je realizována na stožárech soustavy ve ejného osv tlení. V historickým st edu m sta se n která svítidla nachází na fasádních výložnících, kde jsou pojistkové sk ín umíst ny ve fasád. áste jsou pak jako podp ry využívány sloupy distribu ní sít. evážná ást vedení je realizováno formou zemního vedení kabelem AYKY, u nov budovaného vedení pak kabelem CYKY (v pr ezu od 6 do 16 mm2). V p ípad podp r sít NN je pak vedení vzdušné sít realizováno p evážn vodi i AlFe formou p ív su k distribu ní síti NN, ást potom samostatnými AlFe vodi i, i samostatnými kabely AYKYZ nebo AES.

9 II. Snímky z pasportu ve ejného osv tlení ítko: ehledka 1: Mapové listy 1: Legenda ke snímku

10 PASPORT VE EJNÉ OSV TLENÍ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 III. Výpis z pasportu ve ejného osv tlení Seznam hlavních rozvad E.. Typ spínání Tarif Obec Ulice Lokalizace Jišt ní vývodu (A) íslo elektrom ru íslo odb rného místa 01 asový spína C 62d Okružní Samostatn asový spína C 62d U Vodojemu Samostatn asový spína C 02d eská Samostatn asový spína C 62d Moravská Samostatn asový spína C 62d U Penzionu Samostatn 85, Fotobu ka C 62d lojarská Objekt Fotobu ka C 62d Záre ná Objekt asový spína C 62d T. G. Masaryka Samostatn Fotobu ka C 62d Školní Samostatn asový spína C 62d Lesní Samostatn 85, asový spína C 62d Jablo ová Samostatn Astrohodiny C 62d Sadová Objekt asový spína C 62d Sadová Objekt asový spína C 62d Jiráskova Objekt Fotobu ka C 62d Hornická Objekt 85, asový spína C 62d Václavská Samostatn 85, Po íta C 02d Mánesova Samostatn Fotobu ka C 62d Pošumavská Samostatn 85, C 62d Nám stí Republiky Objekt asový spína Podruz. Nám stí Republiky Samostatn asový spína C 62d Nám stí Republiky Objekt asový spína Rokycanova Objekt asový spína C 62d Pob ežní Objekt žní hodiny C 02d Kostelní Objekt asový spína C 62d Petra Jilemnického Objekt 85, Fotobu ka C 62d Zahradní Objekt Fotobu ka C 62d Americká Objekt Fotobu ka C 62d Máchova Samostatn 85, asový spína C 62d Voly ská Samostatn asový spína C 62d Na Stráni Samostatn asový spína C 62d Na Terase Samostatn Astrohodiny C 62d Táborská Objekt Fotobu ka C 62d Plze ská Objekt Astrohodiny C 62d Plze ská Samostatn Fotobu ka C 62d Old ichovská Samostatn Fotobu ka C 62d Sv tce MK k Domovu mládeže Objekt asový spína C 62d Sv tce MK k jízdárn Objekt asový spína C 62d Old ichov Old ichov Samostatn asový spína C 62d Samostatn 85, asový spína C 62d Biletín MK v Biletín Objekt asový spína C 62d Mýto Mýto Objekt asový spína C 62d Velký Rapotín Velký Rapotín Samostatn 35, asový spína C 62d Malý Rapotín MK v Malém Rapotín Objekt asový spína C 62d Malý Rapotín MK v Malém Rapotín Samostatn 85,

70 46 asový spína C 62d Okružní Samostatn asový spína C 62d Panenská Samostatn asový spína C 62d Tichá Samostatn asový spína C 62d Pob ežní Samostatn Fotobu ka C 02d Kostelní Samostatn 20 B asový spína C 62d ná Samostatn asový spína C 62d Na T eš ovce Samostatn asový spína C 62d Plánská Samostatn

71 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 11 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Okružní Okružní Okružní Plánská Okružní Plánská 2713/ / / /53 u a, 251/8 u a, 251/8 u a, 251/27 u a, 251/ / /78 Pivovarská 1448 Zadané parametry výpisu Rozvad : 01 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

72 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 28 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Sokolovská 2706/2 Sokolovská 2706/2 Sokolovská Sokolovská 2705/ /48 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2645 U Vodojemu 2643/2 trná V trná 2689/ /29 Sokolovská 56/25 Sokolovská 56/25 Sokolovská 2706/2 Sokolovská Sokolovská 2705/ /32 Sokolovská 56/26 Sokolovská 56/2 Sokolovská 56/1 Sokolovská 2685/1 Sokolovská 2676 Sokolovská 2676 Sokolovská 2660/2 Sokolovská 2660/2 Sokolovská 2660/2

73 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA Sokolovská 2660/2 Fu íkova 2646 Fu íkova 2646 Zadané parametry výpisu Rozvad : 02 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

74 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 10 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 03 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

75 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 53 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Sokolovská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2348/6 Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2348/4 Moravská 2348/1 Moravská 2348/1 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2548 Sokolovská 56/1 Sokolovská 2529/5 Sokolovská 2545/1 Sokolovská 2545/1 Sokolovská 2529/5 Sokolovská 2529/5

76 Stránka. 2 z Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Sokolovská 2529/5 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 Tovární 2341/1 Tovární 2325 Vápenná 2197 Tovární 2213 Nerudova 2318 Nerudova 2318 Nerudova 2318 Vápenná 2232 Nerudova 2221 Nerudova 2221 Nerudova 2221 eská 2252 eská 2273 eská 2252 eská 3643/9 eská 3643/1 eská 3643/1 eská 3644/30 eská 3644/6 eská 3644/6 eská eská 3644/ /29

77 Stránka. 3 z 3 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 04 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

78 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 44 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Nefunk ní lampa Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu 2726/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /15 U Penzionu 3989/3 U Penzionu 2726/15

79 Stránka. 2 z Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách 2726/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /43 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 05 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

80 Stránka. 1 z 4 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 90 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Prostranství u p /1 201/1 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Stadtrodská 201/1 Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 B lojarská 201/1 lojarská 201/1 lojarská 201/1 B lojarská 201/1 B lojarská 201/1 lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 2727/71 201/1 201/1

81 Stránka. 2 z Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 201/1 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 Odbo ka ze 114b 201/76 Odbo ka ze 114b 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 lojarská 201/85 lojarská 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 lojarská 2484/1 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 lojarská 2477/1 lojarská 2477/1

82 Stránka. 3 z B lojarská 2484/ lojarská 2484/ B lojarská 2484/ B lojarská 2484/ lojarská 2484/ Stezka u nádraží D 2484/ Stezka u nádraží D 2484/ Nefunk ní lampa Stezka u nádraží D 2505/2 Nádražní 2505/1 Nádražní 2504 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ / / / / /13 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 lojarská 2484/1 MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2495/1 2488/1

83 Stránka. 4 z NOVÁ LAMPA Stezka u M Ú Masarykova Stezka u M Ú Masarykova 2488/1 2496/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2351/1 Stezka u M Ú Masarykova Stezka u M Ú Masarykova Stezka u hotelu Club 2484/1 2484/1 2473/13 Zadané parametry výpisu Rozvad : 06 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

84 Stránka. 1 z 4 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 91 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá dvojitá dvojitá Záre ná Záre ná Stadtrodská 2473/ / /19 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská 2473/ / / / / /19 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Fügnerova 2436/1 Fügnerova 2461/1 Fügnerova 2461/1 Fügnerova 2461/2 Fügnerova 2461/3 Fügnerova 2461/4

85 Stránka. 2 z Fügnerova 2461/4 Fügnerova 2461/6 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Stezka u Kovopodniku Stezka u Kovopodniku Stezka u Kovopodniku 154/1 154/1 154/1 Lu ní 201/87 Prostranství u p Prostranství u p Prostranství u p /87 201/87 201/87 Lu ní 201/87 Na Výsluní 183 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 147/2 Záre ná 2473/1 Záre ná 2473/1 Záre ná 2473/19

86 Stránka. 3 z Záre ná 2473/ Záre ná 2473/ Záre ná 2473/ Stezka u hotelu Club 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK p ed obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK p ed obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Prostranství u p Prostranství u p /1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ /1 2473/1 2473/ /1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ /1

87 Stránka. 4 z Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK za obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Prostranství u p.1521 a 1522 Stezky - východ B lojarská 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 07 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

88 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 42 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá T. G. Masaryka T. G. Masaryka 2350/ /17 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2351/1 lojarská 2351/1 T. G. Masaryka 2350/15 T. G. Masaryka 56/21 T. G. Masaryka T. G. Masaryka T. G. Masaryka 2350/ / /15 T. G. Masaryka 2351/1 T. G. Masaryka 2351/1 T. G. Masaryka 2497/1 Nádražní 2497/1 Sokolovská 56/19 Nádražní 2497/1 Nádražní 2497/1 Nádražní 2497/1 Nádražní 2496/3 Nádražní 2504 MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2501/1 2497/1 2497/1 2497/1

89 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2495/1 2495/1 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Zadané parametry výpisu Rozvad : 08 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

90 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 68 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Jungmanova 2004 Jungmanova 2004 Školní 2004 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Stezka za Deltou 2148 Stezka za Deltou 2148 Stezka za Deltou 2148 Jungmanova 2014 Jungmanova 2023/1 Jungmanova 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 Školní 2004 Školní 2004 Školní Školní Školní 1769/ / /63

91 Stránka. 2 z Školní Školní 1769/ /63 Školní 1769/1 Stezka ze školní ulice 1769/1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 MK u p /1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 MK k p a MK k p a MK k p a /1 1769/1 1769/1 Jablo ová 1769/1 Jablo ová 1769/1 MK k p a MK k p a MK k p a Jablo ová Jablo ová Jablo ová 1769/1 1769/1 1769/1 1769/ / /122 T e ová 1945/1 eš ová 1945/1 Jablo ová 3620/2 Jablo ová 3620/2 Tovární 2004 Tovární Prostranství v Tovární ulici 1769/ /79 Prostranství v

92 Stránka. 3 z Tovární ulici 1769/ Prostranství v Tovární ulici 1769/ Prostranství v Tovární ulici 1769/ MK k zahrádkám Stezka z T eš ové ulici 1945/ eš ová 1945/ T e ová NOVÁ LAMPA T e ová eš ová 1769/ /63 eš ová 1945/1 T e ová 1945/1 T e ová 1945/1 eš ová 1945/1 eš ová 1945/1 T e ová 1945/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 09 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

93 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 23 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1757 MK u bytovek 1757 MK u bytovek 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/12 Lesní 1769/62 Stezka z Lesní ulice 1769/62 Stezka z Lesní ulice 1769/62 Prokopa Velikého 1769/62 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 3598 Prokopa Velikého 3598 Prokopa Velikého 3597 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 10 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

94 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 8 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Jablo ová 3620/2 Jablo ová 3620/9 Prostranství v Hornické ulici 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Zadané parametry výpisu Rozvad : 11 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

95 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 42 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Sadová 1734/2 Sadová 1732 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/4 Hornická 1748/1 Hornická 1748/1 Hornická 1769/1 Hornická 1769/1 Hornická Hornická 1769/ /62 Hornická 1757 Hornická 1757 Hornická 1742 Hornická 1597/4 Hornická 1742 Hornická 1742 Hornická 1742 Hornická 1769/119 Hornická 1799/1

96 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA Hornická 1798/1 Hornická 1742 Sadová 1734/2 Sadová 1756/1 Sadová 1756/1 Sadová 1725 Sadová 1725 Prostranství u p.1386 a /1 Sadová 1736 Sadová 1737 Sadová 1737 Sadová 1737 Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina /1 Zámecká 1617/9 Zadané parametry výpisu Rozvad : 13 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

97 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 66 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Patice Patice Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc MK okolo sportovního areálu MK okolo sportovního areálu /1 3394/1 3375/1 351/5 3374/1 3374/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1

98 Stránka. 2 z dvojitá Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1519/2 Zámecká 1519/1 Zámecká 324/2 Zámecká 1514/1 Zámecká 351/8 Zámecká 1514/4 Zámecká 1514/3 Pivovarská 3361/1 Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním 1514/ /1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3375/

99 Stránka. 3 z stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem NOVÁ LAMPA Nefunk ní lampa Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Sadová 1736 Prokopa Velikého 1642 Prokopa Velikého 1717/1 Prokopa Velikého 1707 Zadané parametry výpisu Rozvad : 14 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

100 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 39 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 T. G. Masaryka 2353 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 Stadtrodská 2396 Stadtrodská 2396 Stadtrodská 2399/1 Stadtrodská 2399/1 Slovenská 2399/1 Panenská 1547/1 Panenská 1547/1 Panenská 50/9 Václavská 49 Kostelní 49 Kostelní 49

101 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA dvojitá Mánesova 1553/3 Mánesova 1553/3 Mánesova 1553/5 Zámecká 1547/4 Zámecká 1547/4 Zámecká 1547/4 Hornická 1547/4 Hornická 1597/5 Hornická 1597/5 Hornická 1597/5 Hornická 1553/5 Mánesova 1553/5 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2067 Zadané parametry výpisu Rozvad : 15 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

102 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 61 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Pionýrská 1589/1 Pionýrská 1589/1 Pionýrská 1594/1 Pionýrská 1594/1 Pionýrská 1595/3 Pionýrská 1744/1 Pionýrská 1744/1 Hornická 1597/5 Zámecká 1741/14 Zámecká 1741/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1609/7 Zámecká 1609/7 Zámecká 1741/14 Zámecká 1609/7 Zámecká 1609/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1609/1 Zámecká 1617/3 Zámecká 1521/1 Zámecká 1521/1 Zámecká 1737 Pionýrská 1747/7 Pionýrská 1745

103 Stránka. 2 z dvojitá Pionýrská 1748/1 Pionýrská 1748/1 Karolíny Sv tlé 2054 Karolíny Sv tlé 2070 Karolíny Sv tlé 2084 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 T e ová MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické 1769/ /1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Kresba sítě veřejného osvětlení. 3. Soupis světelných místa a rozváděčů veřejného osvětlení

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Kresba sítě veřejného osvětlení. 3. Soupis světelných místa a rozváděčů veřejného osvětlení VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V MĚSTĚ LOKTI STÁVAJÍCÍ STAV Obsah: 1. Technická zpráva 2. Kresba sítě veřejného osvětlení 3. Soupis světelných místa a rozváděčů veřejného osvětlení 1. Technická zpráva Ve městě Loket

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Kresba sítě veřejného osvětlení. 3. Soupis světelných místa a rozváděčů veřejného osvětlení

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Kresba sítě veřejného osvětlení. 3. Soupis světelných místa a rozváděčů veřejného osvětlení VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V MĚSTYSU HORNÍ MARŠOV STÁVAJÍCÍ STAV Obsah: 1. Technická zpráva 2. Kresba sítě veřejného osvětlení 3. Soupis světelných místa a rozváděčů veřejného osvětlení 1. Technická zpráva Ve městysu

Více

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice 1., 2. a 3., a to ve zm n doby nájmu z doby neur ité s ro ní výpov dní lh tou na dobu neur itou s devítim sí ní výpov dní lh tou, dále ve zm n výše nájmu z ástky 3 K /bm/rok + aktuální sazba DPH na ástku

Více

P íloha. 2, kterou se vymezuje ve ejná zele

P íloha. 2, kterou se vymezuje ve ejná zele P íloha. 2, kterou se vymezuje ve ejná zele parky, h i t, sportovi t a prostory p ístupné ka dému bez omezení na území M sta Planá nad Lu nicí vyzna uje úseky ve ejné zelen v mapových p ílohách 1-11 Mapa.1

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 7.11.2011 Zastupitelstvo města : 10/196 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON

Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích. Jaromír Uhde E.ON Spolupráce na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení v obcích Jaromír Uhde E.ON Rekonstrukce, modernizace a výstavba veřejného osvětlení Skupina E.ON zajišťuje Komplexní servis pro soustavy veřejného

Více

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení Pasport veřejného osvětlení Černolice 2014 SATHEA VISION s.r.o 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Pasport veřejného osvětlení... 3 2.1 Rozvodná síť... 3 Rozvodna 1 U obecního úřadu (Černolice 64)... 3 Rozvodna 2 Nový

Více

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení

Modrava Křižovatka silnice III/16910 s MK SO 451 Veřejné osvětlení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší v obci Modrava demontáž části stávajícího a zřízení nového veřejného osvětlení v místě navržené nové křižovatky silnice III/16910 s místní komunikací. Přibližná délka

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 1/2007,

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 1/2007, MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 1/2007, kterou se stanoví systém sběru, třídění, užívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (o nakládání s

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Tabulky 4.1 Kabelové vedení 4.2 Kabelové vedení (16 Vedení elektrické SKP 46.21.34.1 Rozvody kabelové silnoproudé, vysokého napětí) 4.3 Kabelové vedení (3 Elektrická síť

Více

VYPRACOVAL ING. SIROTEK KONTROLOVAL OBEC SOKOLNICE OBJEDNATEL: DATUM OBJEKT :

VYPRACOVAL ING. SIROTEK KONTROLOVAL OBEC SOKOLNICE OBJEDNATEL: DATUM OBJEKT : ASOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JTSK Bpv ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. SKŘIČKA VYPRACOVAL KONTROLOVAL OBJEDNATEL: NÁZEV AKCE: OBJEKT : ING. SKŘIČKA ING. SIROTEK OBEC SOKOLNICE Komenského 435, 664 52

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn uvedeného objektu. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V

Více

s t a v b a : č á s t :

s t a v b a : č á s t : s t a v b a : S T A V E B N Í Ú P R A V Y S E Z M Ě N O U U Ž Í V Á N Í Z E S K L A D U, P O B Y T O V É M Í S T N O S T I A K A N C E L Á Ř E N A K N I H O V N U č á s t : A. P o z e m n í ( s t a v e

Více

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POPIS POLOŽEK

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POPIS POLOŽEK Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) na služby Provoz a údržba veřejného

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100 V souladu s 17 zákona íslo 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních, rozpo t, v platném zn ní, p edkládá obec Úlice záv re ný ú et obce za rok 2011 Údaje o obci: Název Obec Úlice I O 00258440 Adresa

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny.

SIRIUS 3RM1. Copyright Siemens Zm ny vyhrazeny. Spoušt e motor SIRIUS 3RM1 Copyright Portfolio SIRIUS Spínací technika SIRIUS SIRIUS nabízí ucelené portfolio nn spínací techniky. snadné projektování a montáž optimáln slad né p ístroje modulární systém

Více

druh druh prác práce K e S v K 6,10 v % druh práce druh prác e M v % druh druh práce druh práce M v K 1,80 druh práce práce K v % Zele x cena za 1m 2

druh druh prác práce K e S v K 6,10 v % druh práce druh prác e M v % druh druh práce druh práce M v K 1,80 druh práce práce K v % Zele x cena za 1m 2 P íloha. 1 ke smlouv o dílo na údr bu zelen ve m st Planá nad Lu nicí st ihání plotost ihem (P) 18,98 K specifikace pozemk - p edm tu smlouvy cena k ovino ez (K) 6,10 K, mul ování trávy (M) K Pasport ploch

Více

Pasport veřejného osvětlení. obec Jevišovice

Pasport veřejného osvětlení. obec Jevišovice Pasport veřejného osvětlení obec Jevišovice Zpracoval: Mgr. Martin Svoboda leden/únor 2012 1. Úvod Cílem projektu pasportizace veřejného osvětlení (dále jen VO) v rámci obce Jevišovice bylo zjištění současného

Více

Termín uzavírek: úplná silnice III/37356 popis pro sm r jízdy z Ptení do Suchdolu

Termín uzavírek: úplná silnice III/37356 popis pro sm r jízdy z Ptení do Suchdolu Stránka 1 z 13 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 43663/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 602/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 1.4.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

Datum: 20.7.2013 Strana: 1/128

Datum: 20.7.2013 Strana: 1/128 Bod: Latitude: Longitude: Ulice: Výkon bodu: Počet svítidel bodu: Výkon svítidla 1 Zdroj svítidla 1 Typ svítidla 1 Výměna RVO01 48,9525219798 17,3857837915 Chaloupky RVO02 48,9554849826 17,3909679987 Na

Více

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace dobré provedení práce po odborné stránce a použití odpovídajícího materiálu, ádné odd lení obvod (nulové vodi e jednotlivých obvod

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBEC VACOVICE

PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBEC VACOVICE PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBEC VACOVICE str. 1 Obsah 1) Obsah.2 2) Motivace 3 3) Popis současného stavu VO..4 4) Řešení a seznam použitých zkratek....5 5) Foto dokumentace a závady....6 6) Vypracoval.......7

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

Smart veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Smart veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Smart veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických

Více

Komplexní řešení pro veřejné osvětlení. Jaromír Uhde E.ON Česká republika, s.r.o.

Komplexní řešení pro veřejné osvětlení. Jaromír Uhde E.ON Česká republika, s.r.o. Komplexní řešení pro veřejné osvětlení. Jaromír Uhde E.ON Česká republika, s.r.o. Rekonstrukce DS ve vztahu k veřejnému osvětlení Energetický zákon č. 458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - tel: 465391132.p. 3 e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz 561 34 Výprachtice Vaše.j.: 106/2006 Ze dne: 22.02.2006 Naše.j.: 190/2006/SU Vy izuje: Lerch Po et list : Po et

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických a plynových

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

Veřejné osvětlení v obcích kabelizace, služby, financování, realizace. Jaromír Uhde E.ON Česká republika, s.r.o.

Veřejné osvětlení v obcích kabelizace, služby, financování, realizace. Jaromír Uhde E.ON Česká republika, s.r.o. Veřejné osvětlení v obcích kabelizace, služby, financování, realizace Jaromír Uhde E.ON Česká republika, s.r.o. Legislativa upravující provozování distribuční sítě Distribuční síť dále jen DS Energetický

Více

M STO VIMPERK. Výzva k podání nabídky. Tato ve ejná zakázka je zakázkou malého rozsahu podle zákona. 137/2006 Sb., 12, odst. 3

M STO VIMPERK. Výzva k podání nabídky. Tato ve ejná zakázka je zakázkou malého rozsahu podle zákona. 137/2006 Sb., 12, odst. 3 M STO VIMPERK Výzva k podání nabídky Pojišt ní majetku m sta Vimperk Tato ve ejná zakázka je zakázkou malého rozsahu podle zákona. 137/2006 Sb., 12, odst. 3 l. Zadavatel ve ejné zakázky Zadavatel: m sto

Více

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel Zám r uzav ení Dodatku. 2 ke Smlouv nájemní ze dne 31. 5. 2011 ve zn ní dodatku. 1 ze dne 29. 6. 2012 M sto Tel, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce

Více

Plán výkopových prací pro rok 2015

Plán výkopových prací pro rok 2015 Plán výkopových prací pro rok 2015 VN, NN 17.listopadu 2 - Alšova Alšovo nám. Baarova 3. Q. Bakaláře Boční Bořivojova B.Němcové Budějovická 2 - Budovatelská Budovcova Burketova Čechova Čelakovského Denisova

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby O Z N Á M E N Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/142/2016-2 Pelhřimov, dne: 15.2.2016 Žadatel: E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ

Více

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Č.j.: SÚ 10210/10-1207/2010-Hři Mníšek pod Brdy, dne 10. prosince 2010 Oprávněná úřední osoba: Jan Hříbal, tel.: 318541927,

Více

PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA. i P e t te si návod k použití

PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA. i P e t te si návod k použití PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALA NÍ A UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA i P e t te si návod k použití Obsah I. Umíst ní za ízení...4 II. P ipevn ní t la protiproudu...4 III. Montáž t la protiproudu...6 IV. Instalace

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 10. -11. íjna 2014 p ij te k volbám Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 1. Miloslav Landa DiS. k: 42 let, zem lec, Hrbov 2. Josef Mlyná k: 71 let, d chodce,

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev krajů a Volby do senátu Parlamentu ČR Okrsek : 1 Budova Základní školy, 9. května 489, Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 223E Jiráskova 441 443 444 446 448 449 450 488 1115 1122 1131 1156 1444 1445 1446 Ke Hvězdárně 474 475 476 477 478 479 480 481

Více

P o u e n í o o d v o l á n í

P o u e n í o o d v o l á n í Stránka 1 z 5 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 69312/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 989/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 2.6.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 2 2. ZÁVAZNÉ PODKLADY... 3 2.1. ROZSAH DOKUMENTACE... 3 2.2. VŠEOBECNÉ PODKLADY... 3 3. TECHNICKÝ POPIS... 3

Více

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice CHOMUTOV Č.j.: 3357 / 2006 Platí od 1.11.2006 do vydání 3. změny OŘ V Chomutově dne 5.10.2006 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k obsluhovacímu řádu Odbočky

Více

ORIENTACE V ZÁSAHOVÉM OBVODU JEDNOTKY

ORIENTACE V ZÁSAHOVÉM OBVODU JEDNOTKY Zásahový obvod Zásahový obvod je vymezen katastrálním územím popř. plochou území zřizovatele jednotky. 1 Důležité informace pro určení místa události (Bojový řád JPO, Metodický list č. 1/O) Pro optimální

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo

2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo Akce: Investor: Projektant: 2x BJ PB VB Velký Karlov, SO 1- etapa 1, byt A D vnitřní el. instalace a ochrana před bleskem Obec Velký Karlov ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T

Více

Počet obyvatel města Beroun k dle volebních okrsků

Počet obyvatel města Beroun k dle volebních okrsků Počet obyvatel města Beroun k 29.02.2010 dle volebních okrsků Okrsek Počet obyvatel děti* od 15ti let celkem 1 247 1648 1895 2 170 1001 1171 3 169 966 1135 4 217 1059 1276 5 161 976 1137 6 138 932 1070

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5

F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 F1.B.1 - Technická zpráva JP-O Rekonstrukce kuchyně objekt MV ČR Zbraslav Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 425 kw; P p = 320 kw Stavební

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obec Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více

Elektrotechnické soupravy

Elektrotechnické soupravy Izolovaný D8mm svorníkový konektor Je určen pro propojení různých typů elektrotechnických souprav ( např. odběrové soupravy, By-pass soupravy, propojovací kabely apod.) EN/IEC 60900:2004 (je-li použitelná)

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

ROZVADĚČE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ROZVADĚČE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ROZVADĚČE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Rozvaděče /RVO/ Připojení k distribuční soustavě Měření spotřebované energie Zajištění spínání Rozdělení na jednotlivé větve (okruhy) Doplňkové funkce (stmívání, monitoring

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/149625/STAV/SU/PR

Více

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary. Základní škola Truhlářská 19/681, modernizace silnoproudé elektroinstalace hlavní rozvody nízkého napětí TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy v Truhlářské ulici čp.19 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno rozdělení stávajícího

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Valašské Meziříčí Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Město Valašské Meziříčí Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Město Valašské Meziříčí Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí se usneslo dne...2011 vydat, podle ust. 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování ve ejn ejné infrastruktury 9 pilotních PPP projekt v eské republice Vladimír r Sloup výkonný editel Asociace PPP 1 Ukázky z realizací

Více

P A S P O R T VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ OBEC PASEKY NAD JIZEROU TECHNICKÁ ZPRÁVA

P A S P O R T VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ OBEC PASEKY NAD JIZEROU TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝTISK 1 P A S P O R T VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ OBEC PASEKY NAD JIZEROU K DATU 17.11.2009 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zhotovitel : ART METAL CZ s.r.o. 46851, Provoz Smržovka, Jana Švermy 1339 IČ.: 254 12 141 Tel.: 00420

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obcí Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 63 zákona.137/2006 Sb.,o ve ejných zakázkách ( dále té zákon )

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 63 zákona.137/2006 Sb.,o ve ejných zakázkách ( dále té zákon ) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 63 zákona.137/2006 Sb.,o ve ejných zakázkách ( dále té zákon ) IS VZ US : 60066997 CPV : 45214000-0 Rozhodnutí : 09038833 SF P Eviden ní íslo : 115D222001429,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 V z o r o v á s m l o u v a Stejnopis č. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 č. DIL. kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš M STO VIMPERK Na ízení. 2/2011, o vymezení zp sobu využití pozemních komunikací v ásti území m sta Vimperk ve smyslu ust. 23 zákona. 13/1997 Sb., v platném zn ní. Rada m sta Vimperk vydává svým usnesením.

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vybodování OV Kramolín. Místo : k.ú. Kramolín. Obec : Kramolín. Kraj : Plze ský Nepomuk

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vybodování OV Kramolín. Místo : k.ú. Kramolín. Obec : Kramolín. Kraj : Plze ský Nepomuk TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Vybodování OV Kramolín Místo : k.ú. Kramolín Obec : Kramolín Kraj : Plze ský Pov.obec : Stavebník : Nepomuk Obec Kramolín, Kramolín.p.57, 335 01 Nepomuk Stupe PD : Stav.objekt

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-953/1485/09, VÚP 330-952/1484/09 Ka-16 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-953/1485/09, VÚP 330-952/1484/09 Ka-16 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 14.5.2009 VÚP 328.3-953/1485/09, VÚP 330-952/1484/09

Více

OBEC ŽEHU. Obecn závazná vyhláška Obce Žehu. 1/2012

OBEC ŽEHU. Obecn závazná vyhláška Obce Žehu. 1/2012 OBEC ŽEHU Obecn závazná vyhláška Obce Žehu. 1/2012 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel Společnost DATmoLUX s.r.o. vyvinula systém regulace výkonu jednotlivých světelných bodů veřejného osvětlení, který je

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í M stský ú ad Sedl any odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDL ANY.j: V Sedl anech dne: 31.8.2011 Vy izuje: Petr Lomoz Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 20.7.2011 podala Obec

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku... Obsah: B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...1 1.1 poloha v obci zastavěná/nezastavěná část obce...1 1.2 údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci...1 1.3 údaje

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007 města Třebechovice pod Orebem o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007 města Třebechovice pod Orebem o nakládání s komunálním a stavebním odpadem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007 města Třebechovice pod Orebem o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Třebechovice pod Orebem se na svém zasedání dne 30.1.2007 usneslo vydat

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Důvodová zpráva. město: ,- Kč jedná se o cca nasvětlení 14ks pozemních komunikací

Důvodová zpráva. město: ,- Kč jedná se o cca nasvětlení 14ks pozemních komunikací Důvodová zpráva Záměr převodu veřejného ze společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen Město) Provoz veřejného (dále jen VO) v

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k

Z n a l e c k ý p o s u d e k znalec: ing Bohumil Neužil Kamýk nad Vlt.158.t. 602 103 780 titl EZ Distribuce, a.s. správa energetického majetku Teplická 874/8, 405 02 D í n 4 pracovišt P íbram 247 29 035 Z n a l e c k ý p o s u d e

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více