VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV"

Transkript

1 Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Zadavatel/objednatel: sto zastoupená starostou m sta Mgr. Ladislavem Macákem se sídlem Hornická 1695, osoba zmocn ná k jednání ve v cech smluvních Mgr. Ladislav Macák - starosta tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech technických p. Miloslav Voják tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech ve ejné zakázky p.pavel Bluma tel osoba zmocn ná k jednání ve v cech ve ejné zakázky podle 151 ZVZ M. Poremská tel

2 Obsah: I. Technická zpráva II. Snímky z pasportu ve ejného osv tlení III. Výpis z pasportu ve ejného osv tlení

3 I. Technická zpráva Ve m st a osadách v jeho územním obvodu (, Old ichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Sv tce, Mýto a Vilémov) je celkem 1443 ks sv telných míst (stožár nebo jiný podp rný bod s jedním nebo více svítidly/sv telnými zdroji), která jsou osazena 1506 ks svítidly ve ejného osv tlení. Dalším provozovaným za ízením jsou jedny v žní hodiny a jedno sv teln signaliza ní za ízení. Rozvad e ve ejného osv tlení (RVO) V intravilánu m sta a osadách v jeho územním obvodu (, Old ichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Sv tce, Mýto a Vilémov) je provozováno 52 ks rozvad /napájecích míst, kde je sí ve ejného osv tlení spínaná r znými zp soby. Použité typy spínání: - asové spína e (jednoduché spínací hodiny), které musí obsluha pravideln p estavovat, tak aby v maximální mí e zajistila zapnutí ± ½ hod. po západu slunce a vypnutí ± ½ hod. p ed východem slunce. Celkem se jedná o 34 ks spínacích míst. - Fotobu ky (soumraková idla/fotoelektrický spína ). Celkem se jedná o 12 ks spínacích míst. - Astrohodiny (astro spína e). P esn ji se jedná o astro spína e typu US- 229, které nevyžadují žádnou mimo ádnou obsluhu ani údržbu. Princip innosti spína vychází z toho, že b hem roku není as soumraku a úsvitu stejný, ale, že se den ze dne m ní. Na základ aktuálního datumu (vnit ních hodin reálného asu) a p edtím dané tabulky spínání spína automaticky enastavuje asy zapnutí a vypnutí VO. Aktualizaci as eší spína automaticky vždy pro každý den v roce. Celkem se jedná o 3 ks spínacích míst. Rozvad e e.. 18, 20 a 25 nejsou spínány výše uvedenými spína i, jsou využívány pro sv teln signaliza ní za ízení v ulici T.G.Masaryka, v žní hodiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie a slavnostní osv tlení na nám. Republiky. Osv tlovací soustava Ve m st je osv tlovací soustava instalována jako jednostranná, parková, nebo nerozlišená. Rozmíst ní svítidel je podmín né místními podmínkami, ke kterým se ihlíželo v dob výstavby. Svítidla V osv tlovací soustav je použito 21 typ uli ních svítidel. V n kterých p ípadech byla zjišt na absence krytu, nebo jiné závažn jší poškození. Zpravidla se jedná o úseky ve ejného osv tlení, které m sto p ipravuje na rekonstrukci. Kryty jsou v n kterých p ípadech zaprášené, nebo obsahují vodu.

4 Seznam hlavních použitých svítidel P.. VÝROBCE *TYPOVÉ OZNA ENÉ NOVÉ/STARÉ NÁZEV / LIDOVÝ NÁZEV ETNOST POUŽITÝCH TYP ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK 1 EleSvit, s.r.o. Nové Zámky / Ambasador/Vebloud asté 2 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Kufr Mén asté 3 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Hruška Ojedin lé 4 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Rakev asté 5 Elektrosvit Svatobo ice, a.s , , , , / Sadovka asté

5 6 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Krabice Mén asté 7 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / , /P evrace ka, Vé ko Mén asté 8 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. /24621 B, B /Doutník Ojedin lé 9 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Laminátka Ojedin lé 10 Elektrosvit Svatobo ice, a.s. / /Kužel Ojedin lé

6 11 Elektrosvit Svatobo ice, a.s / Koule A/ Ojedin lé 12 Rosa (Tychy, Polsko) OP S-70W, OPA S-70W Koule Mén asté 13 HELIO, spol. s r.o. (d íve DL-SYSTEM, s.r.o.) Region HPS 70W a 100W Regio asté 14 Philips eská republika, s.r.o. SGS101, SGS102/ Malaga asté 15 Siteco Lighting, spol. s r.o. SR 100 Mén asté

7 16 Siteco Lighting, spol. s r.o. SR 50 Mén asté 17 MarecoLuce (Bertinoro, Itálie) Mén asté 18 MODUS spol. s r. o. LV Mén asté 19 Artechnic - Schréder a.s. MC 2 Zebra Zebra Ojedin lé 20 VYRTYCH a.s. Dingo Mén asté

8 21 ELTODO EG, a.s. HL V Historická lucerna Mén asté *Poznámka: 1) etnost použitých typ znamená: asté (od 100ks) Mén asté (od 5 do 100ks) Ojedin lé (do 5ks) 2) Typové ozn. se m že v n kterých p ípadech lišit a to v návaznosti na modernizaci svítidla, nebo z d vodu tiskové chyby v katalogu výrobce. Zdroje Co se týká druhového zastoupení, pak podíl ve svítidlech je cca 99% zdroj HPS (vysokotlaková sodíková výbojka). Ojedin le jsou pak použity zdroje MH (metalhalogenidové výbojky) a HPHg (vysokotlaková rtu ová výbojka). Stožáry a vedení Ve ejné osv tlení m sta je realizováno na 1443 podp rných bodech. P evážná ást podp rných bod je realizována na stožárech soustavy ve ejného osv tlení. V historickým st edu m sta se n která svítidla nachází na fasádních výložnících, kde jsou pojistkové sk ín umíst ny ve fasád. áste jsou pak jako podp ry využívány sloupy distribu ní sít. evážná ást vedení je realizováno formou zemního vedení kabelem AYKY, u nov budovaného vedení pak kabelem CYKY (v pr ezu od 6 do 16 mm2). V p ípad podp r sít NN je pak vedení vzdušné sít realizováno p evážn vodi i AlFe formou p ív su k distribu ní síti NN, ást potom samostatnými AlFe vodi i, i samostatnými kabely AYKYZ nebo AES.

9 II. Snímky z pasportu ve ejného osv tlení ítko: ehledka 1: Mapové listy 1: Legenda ke snímku

10 PASPORT VE EJNÉ OSV TLENÍ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 III. Výpis z pasportu ve ejného osv tlení Seznam hlavních rozvad E.. Typ spínání Tarif Obec Ulice Lokalizace Jišt ní vývodu (A) íslo elektrom ru íslo odb rného místa 01 asový spína C 62d Okružní Samostatn asový spína C 62d U Vodojemu Samostatn asový spína C 02d eská Samostatn asový spína C 62d Moravská Samostatn asový spína C 62d U Penzionu Samostatn 85, Fotobu ka C 62d lojarská Objekt Fotobu ka C 62d Záre ná Objekt asový spína C 62d T. G. Masaryka Samostatn Fotobu ka C 62d Školní Samostatn asový spína C 62d Lesní Samostatn 85, asový spína C 62d Jablo ová Samostatn Astrohodiny C 62d Sadová Objekt asový spína C 62d Sadová Objekt asový spína C 62d Jiráskova Objekt Fotobu ka C 62d Hornická Objekt 85, asový spína C 62d Václavská Samostatn 85, Po íta C 02d Mánesova Samostatn Fotobu ka C 62d Pošumavská Samostatn 85, C 62d Nám stí Republiky Objekt asový spína Podruz. Nám stí Republiky Samostatn asový spína C 62d Nám stí Republiky Objekt asový spína Rokycanova Objekt asový spína C 62d Pob ežní Objekt žní hodiny C 02d Kostelní Objekt asový spína C 62d Petra Jilemnického Objekt 85, Fotobu ka C 62d Zahradní Objekt Fotobu ka C 62d Americká Objekt Fotobu ka C 62d Máchova Samostatn 85, asový spína C 62d Voly ská Samostatn asový spína C 62d Na Stráni Samostatn asový spína C 62d Na Terase Samostatn Astrohodiny C 62d Táborská Objekt Fotobu ka C 62d Plze ská Objekt Astrohodiny C 62d Plze ská Samostatn Fotobu ka C 62d Old ichovská Samostatn Fotobu ka C 62d Sv tce MK k Domovu mládeže Objekt asový spína C 62d Sv tce MK k jízdárn Objekt asový spína C 62d Old ichov Old ichov Samostatn asový spína C 62d Samostatn 85, asový spína C 62d Biletín MK v Biletín Objekt asový spína C 62d Mýto Mýto Objekt asový spína C 62d Velký Rapotín Velký Rapotín Samostatn 35, asový spína C 62d Malý Rapotín MK v Malém Rapotín Objekt asový spína C 62d Malý Rapotín MK v Malém Rapotín Samostatn 85,

70 46 asový spína C 62d Okružní Samostatn asový spína C 62d Panenská Samostatn asový spína C 62d Tichá Samostatn asový spína C 62d Pob ežní Samostatn Fotobu ka C 02d Kostelní Samostatn 20 B asový spína C 62d ná Samostatn asový spína C 62d Na T eš ovce Samostatn asový spína C 62d Plánská Samostatn

71 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 11 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Okružní Okružní Okružní Plánská Okružní Plánská 2713/ / / /53 u a, 251/8 u a, 251/8 u a, 251/27 u a, 251/ / /78 Pivovarská 1448 Zadané parametry výpisu Rozvad : 01 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

72 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 28 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Sokolovská 2706/2 Sokolovská 2706/2 Sokolovská Sokolovská 2705/ /48 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2661/2 U Vodojemu 2645 U Vodojemu 2643/2 trná V trná 2689/ /29 Sokolovská 56/25 Sokolovská 56/25 Sokolovská 2706/2 Sokolovská Sokolovská 2705/ /32 Sokolovská 56/26 Sokolovská 56/2 Sokolovská 56/1 Sokolovská 2685/1 Sokolovská 2676 Sokolovská 2676 Sokolovská 2660/2 Sokolovská 2660/2 Sokolovská 2660/2

73 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA Sokolovská 2660/2 Fu íkova 2646 Fu íkova 2646 Zadané parametry výpisu Rozvad : 02 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

74 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 10 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 03 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

75 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 53 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Sokolovská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2348/6 Moravská 2349/1 Moravská 2349/1 Moravská 2348/4 Moravská 2348/1 Moravská 2348/1 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2573 Jezerní 2548 Sokolovská 56/1 Sokolovská 2529/5 Sokolovská 2545/1 Sokolovská 2545/1 Sokolovská 2529/5 Sokolovská 2529/5

76 Stránka. 2 z Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Nefunk ní lampa Sokolovská 2529/5 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/7 U Mohyly 3701/1 U Mohyly 3701/1 Tovární 2341/1 Tovární 2325 Vápenná 2197 Tovární 2213 Nerudova 2318 Nerudova 2318 Nerudova 2318 Vápenná 2232 Nerudova 2221 Nerudova 2221 Nerudova 2221 eská 2252 eská 2273 eská 2252 eská 3643/9 eská 3643/1 eská 3643/1 eská 3644/30 eská 3644/6 eská 3644/6 eská eská 3644/ /29

77 Stránka. 3 z 3 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 04 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

78 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 44 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Nefunk ní lampa Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu U Penzionu 2726/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /15 U Penzionu 3989/3 U Penzionu 2726/15

79 Stránka. 2 z Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách Ve Vilkách 2726/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /43 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 05 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

80 Stránka. 1 z 4 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 90 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Prostranství u p /1 201/1 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Záre ná 201/1 Stadtrodská 201/1 Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 201/1 B lojarská 201/1 lojarská 201/1 lojarská 201/1 B lojarská 201/1 B lojarská 201/1 lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 2727/71 201/1 201/1

81 Stránka. 2 z Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská 201/1 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/74 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 Stadtrodská 201/1 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 Odbo ka ze 114b 201/76 Odbo ka ze 114b 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 201/76 lojarská 201/85 lojarská 201/76 B lojarská 201/76 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 lojarská 2484/1 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 lojarská 2477/1 lojarská 2477/1

82 Stránka. 3 z B lojarská 2484/ lojarská 2484/ B lojarská 2484/ B lojarská 2484/ lojarská 2484/ Stezka u nádraží D 2484/ Stezka u nádraží D 2484/ Nefunk ní lampa Stezka u nádraží D 2505/2 Nádražní 2505/1 Nádražní 2504 B lojarská 2477/1 B lojarská 2477/1 Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club Stezka u hotelu Club 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ / / / / /13 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 lojarská 2484/1 MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2495/1 2488/1

83 Stránka. 4 z NOVÁ LAMPA Stezka u M Ú Masarykova Stezka u M Ú Masarykova 2488/1 2496/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2484/1 B lojarská 2351/1 Stezka u M Ú Masarykova Stezka u M Ú Masarykova Stezka u hotelu Club 2484/1 2484/1 2473/13 Zadané parametry výpisu Rozvad : 06 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

84 Stránka. 1 z 4 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 91 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá dvojitá dvojitá Záre ná Záre ná Stadtrodská 2473/ / /19 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská 2473/1 Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská Stadtrodská 2473/ / / / / /19 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Stadtrodská 147/2 Fügnerova 2436/1 Fügnerova 2461/1 Fügnerova 2461/1 Fügnerova 2461/2 Fügnerova 2461/3 Fügnerova 2461/4

85 Stránka. 2 z Fügnerova 2461/4 Fügnerova 2461/6 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Kollárova 2387 Stezka u Kovopodniku Stezka u Kovopodniku Stezka u Kovopodniku 154/1 154/1 154/1 Lu ní 201/87 Prostranství u p Prostranství u p Prostranství u p /87 201/87 201/87 Lu ní 201/87 Na Výsluní 183 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 147/2 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 201/87 Lu ní 147/2 Záre ná 2473/1 Záre ná 2473/1 Záre ná 2473/19

86 Stránka. 3 z Záre ná 2473/ Záre ná 2473/ Záre ná 2473/ Stezka u hotelu Club 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská 2473/ Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK p ed obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK p ed obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Prostranství u p Prostranství u p /1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ /1 2473/1 2473/ /1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/ /1

87 Stránka. 4 z Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská Stezky - východ B lojarská MK za obchodním st ediskem Stezky - východ B lojarská Prostranství u p.1521 a 1522 Stezky - východ B lojarská 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 2473/1 NOVÁ LAMPA Zadané parametry výpisu Rozvad : 07 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

88 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 42 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá T. G. Masaryka T. G. Masaryka 2350/ /17 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2351/1 lojarská 2351/1 T. G. Masaryka 2350/15 T. G. Masaryka 56/21 T. G. Masaryka T. G. Masaryka T. G. Masaryka 2350/ / /15 T. G. Masaryka 2351/1 T. G. Masaryka 2351/1 T. G. Masaryka 2497/1 Nádražní 2497/1 Sokolovská 56/19 Nádražní 2497/1 Nádražní 2497/1 Nádražní 2497/1 Nádražní 2496/3 Nádražní 2504 MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2501/1 2497/1 2497/1 2497/1

89 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova MK p ed M Ú Masarykova 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2497/1 2495/1 2495/1 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Nádražní 2504 Zadané parametry výpisu Rozvad : 08 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

90 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 68 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Jungmanova 2004 Jungmanova 2004 Školní 2004 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Školní 2167 Stezka za Deltou 2148 Stezka za Deltou 2148 Stezka za Deltou 2148 Jungmanova 2014 Jungmanova 2023/1 Jungmanova 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 J. S. Koziny 2023/1 Školní 2004 Školní 2004 Školní Školní Školní 1769/ / /63

91 Stránka. 2 z Školní Školní 1769/ /63 Školní 1769/1 Stezka ze školní ulice 1769/1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 MK u p /1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 Školní 1769/1 MK k p a MK k p a MK k p a /1 1769/1 1769/1 Jablo ová 1769/1 Jablo ová 1769/1 MK k p a MK k p a MK k p a Jablo ová Jablo ová Jablo ová 1769/1 1769/1 1769/1 1769/ / /122 T e ová 1945/1 eš ová 1945/1 Jablo ová 3620/2 Jablo ová 3620/2 Tovární 2004 Tovární Prostranství v Tovární ulici 1769/ /79 Prostranství v

92 Stránka. 3 z Tovární ulici 1769/ Prostranství v Tovární ulici 1769/ Prostranství v Tovární ulici 1769/ MK k zahrádkám Stezka z T eš ové ulici 1945/ eš ová 1945/ T e ová NOVÁ LAMPA T e ová eš ová 1769/ /63 eš ová 1945/1 T e ová 1945/1 T e ová 1945/1 eš ová 1945/1 eš ová 1945/1 T e ová 1945/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 09 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

93 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 23 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1757 MK u bytovek 1757 MK u bytovek 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/62 Lesní 1769/12 Lesní 1769/62 Stezka z Lesní ulice 1769/62 Stezka z Lesní ulice 1769/62 Prokopa Velikého 1769/62 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 3598 Prokopa Velikého 3598 Prokopa Velikého 3597 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 MK u bytovek 1756/1 Zadané parametry výpisu Rozvad : 10 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

94 Stránka. 1 z 1 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 8 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN NOVÁ LAMPA Jablo ová 3620/2 Jablo ová 3620/9 Prostranství v Hornické ulici 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Jablo ová 3620/9 Zadané parametry výpisu Rozvad : 11 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

95 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 42 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN dvojitá Sadová 1734/2 Sadová 1732 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/1 Hornická 1744/4 Hornická 1748/1 Hornická 1748/1 Hornická 1769/1 Hornická 1769/1 Hornická Hornická 1769/ /62 Hornická 1757 Hornická 1757 Hornická 1742 Hornická 1597/4 Hornická 1742 Hornická 1742 Hornická 1742 Hornická 1769/119 Hornická 1799/1

96 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA Hornická 1798/1 Hornická 1742 Sadová 1734/2 Sadová 1756/1 Sadová 1756/1 Sadová 1725 Sadová 1725 Prostranství u p.1386 a /1 Sadová 1736 Sadová 1737 Sadová 1737 Sadová 1737 Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina /1 Zámecká 1617/9 Zadané parametry výpisu Rozvad : 13 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

97 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 66 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Patice Patice Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc MK okolo sportovního areálu MK okolo sportovního areálu /1 3394/1 3375/1 351/5 3374/1 3374/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1

98 Stránka. 2 z dvojitá Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1620/1 Prokopa Velikého 1519/2 Zámecká 1519/1 Zámecká 324/2 Zámecká 1514/1 Zámecká 351/8 Zámecká 1514/4 Zámecká 1514/3 Pivovarská 3361/1 Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc Stezka z a do Sv tc MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním 1514/ /1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3394/1 3375/

99 Stránka. 3 z stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem MK p ed zimním stadionem NOVÁ LAMPA Nefunk ní lampa Stezky kolem letního kina Stezky kolem letního kina Sadová 1736 Prokopa Velikého 1642 Prokopa Velikého 1717/1 Prokopa Velikého 1707 Zadané parametry výpisu Rozvad : 14 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

100 Stránka. 1 z 2 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 39 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 Jiráskova 2091 T. G. Masaryka 2353 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 T. G. Masaryka 1558/1 Stadtrodská 2396 Stadtrodská 2396 Stadtrodská 2399/1 Stadtrodská 2399/1 Slovenská 2399/1 Panenská 1547/1 Panenská 1547/1 Panenská 50/9 Václavská 49 Kostelní 49 Kostelní 49

101 Stránka. 2 z NOVÁ LAMPA dvojitá Mánesova 1553/3 Mánesova 1553/3 Mánesova 1553/5 Zámecká 1547/4 Zámecká 1547/4 Zámecká 1547/4 Hornická 1547/4 Hornická 1597/5 Hornická 1597/5 Hornická 1597/5 Hornická 1553/5 Mánesova 1553/5 T. G. Masaryka 2352 T. G. Masaryka 2067 Zadané parametry výpisu Rozvad : 15 Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o.,

102 Stránka. 1 z 3 Výpis z pasportu ve ejného osv tlení SEZNAM LAMP Výpis vyhotoven dne: Po et vypsaných záznam : 61 Inv. íslo Typ lampy Ulice ást obce Parcela KN Pionýrská 1589/1 Pionýrská 1589/1 Pionýrská 1594/1 Pionýrská 1594/1 Pionýrská 1595/3 Pionýrská 1744/1 Pionýrská 1744/1 Hornická 1597/5 Zámecká 1741/14 Zámecká 1741/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1609/7 Zámecká 1609/7 Zámecká 1741/14 Zámecká 1609/7 Zámecká 1609/1 Zámecká 1741/1 Zámecká 1609/1 Zámecká 1617/3 Zámecká 1521/1 Zámecká 1521/1 Zámecká 1737 Pionýrská 1747/7 Pionýrská 1745

103 Stránka. 2 z dvojitá Pionýrská 1748/1 Pionýrská 1748/1 Karolíny Sv tlé 2054 Karolíny Sv tlé 2070 Karolíny Sv tlé 2084 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou 2022 Pod Deltou máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 1.máje 1748/1 T e ová MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje MK soub žná s ulicí 1.máje Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické ulice Stezka z Hornické 1769/ /1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1 1748/1

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy,

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové

EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové Spole nost EZ Distribu ní služby, s.r.o. v rámci Skupiny EZ zajiš uje komplexní služby v oblasti provozování,

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více